maandag 1 februari 2010

"Minister Ter Horst, ik sommeer u mijn brievenpost aan de Koningin te geven."

Sommering.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 1 februari 2010 12:51:55
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)

Aan: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag.
t.a.v.: Mw. Guusje ter Horst (PvdA), minister


Van: Anne Marie ten Berge, Servaasbolwerk 4, 3512 NK Utrecht.

Datum: maandag 01 februari 2010
Betreft: Sommering.
Bijlage: 1 stuks.

Mevrouw Ter Horst,

Wat nu weer ? Zowel de klachtencommissie van de Raad van State als ook het Kabinet van de Koningin weigeren het betreffende klaagschrift door te sturen naar Hare Majesteit Koningin Beatrix. U bent een van de verantwoordelijke ministers in ons Staatsbestel dat de zorgplicht heeft, dat brieven expliciet gericht aan Hare Majesteit niet verduisterd worden.

Ik sommeer u dan ook, om aan de betrokken ambtenaren opdracht te geven het betreffende poststuk (klaagschrift in duplo) alsnog door te sturen naar de Koningin, zij is de president van de Raad van State, zij is bevoegd om mijn klaagschrift te lezen,. Aan haar heb ik het ook gestuurd. Het moet haar eigendom kunnen worden.

En ik heb mijn klaagschrift juist aan de Koningin gericht omdat zij de enige is onder de Balkenende kabinetten die zich aan de wet houdt. En zoals u weet spuug ik op staatslieden en parlementariërs die sjoemelen en anderszins de wetten overtreden. Herman Tjeenk-Willink die vice-president van de Raad van State is er ook zo een. Absoluut niet te vertrouwen.

Wanneer gaat u eindelijk eens beseffen dat sommige Staatsrechterlijke kwesties niet in de PvdA achterkamertjes afgedaan kunnen/ mogen worden ? U beseft het wel maar u wil er niet aan. Dat u gezichtsverlies lijdt vind u belangrijker dan verwoeste burgerrechten.

Doet u het niet ? Schendt u weer uw zorgplicht dat Hare Majesteit haar post krijgt, dan zit er niets anders op dan dat ik als gedupeerde ook van deze verduistering van (bewijs)stukken etc. door ambtenaar minister en ambtenaar Staatssecretaris en ambtenaar vice-president aangiften gedaan zullen worden bij de politie.

Inmiddels hebben u én de Staatssecretaris BZ&K zich ook al schuldig gemaakt aan verkiezingsfraude.

U bent van alles wat hier in Utrecht zich afgespeeld heeft onder het PvdA-juk, op de hoogte maar u grijpt niet in ? Als dat is wat jullie willen dan hebben jullie nu wel je lolletjes gehad, maar hoepel alstublieft op. U hebt nu toch een vriendje ? Ga die het leven zuur maken in plaats van de kiesgerechtigde burgers. En wanneer gaat u de Tweede Kamer eens informeren over uw wanstaltige beleid ? Dat is uw taak, dat hoef ik niet te doen.

Was getekend; Anne Marie ten Berge. -------------------------------------------------------------------------------------
BIJLAGE


KLAAGSCHRIFT. In duplo 1 / 1

Aan de: Raad van State
t.a.v.: Hare Majesteit Koningin Beatrix, president
Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie) Den Haag.

Van: Mw. A.M.S.ten Berge, klaagster
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.

Datum: maandag 1 februari 2010
Betreft: Klachten over het gedrag van ambtenaren bij de Raad van State.
Zaaknummer: 201001019/1/H2.

Majesteit,

Hierbij klaag ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geb.06 maart 1944 te Utrecht (hierna: klaagster) over het gedrag van: dhr. Poot, griffier, over het gedrag van mevr. I Treuren-Bruin behandelend ambtenaar en zittingsvoorbereider, over het gedrag van mr. H.H.C.Visser, secretaris en over het gedrag van mr.E.J.Arkenbout, directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De zitting met zaaknummer 201001019 / 1 / H2 afd. bestuursrecht, verkorte procedure is bepaald op maandag 01 februari 2010 om 13:00 uur. Lange Voorhout 3 te Den Haag.

De Griffierechten zijn kennelijk oninbaar vanwege een gebrek bij de Raad van State zelf. De betreffende ambtenaren in bovengenoemde zaaknummer hebben per brief van 27 januari 2010 het griffierecht bepaald op € 150,00 te storten op rekening 56.99.94.977 t.g.v. de Raad van State te Den Haag of contant te betalen aan de Centrale balie voorafgaand aan de zitting.

Klaagster kan echter geen bindende overeenkomst met de Raad van State aangaan en het genoemde bedrag overhandigen omdat de Raad van State de wet overtreedt en in gebreke blijkt te zijn met het aanleggen van een irrelevant rechtbankdossier.

Redenen van klachten:

1. de Handelsregisterwet van 1 juli 2008 is dwingend geworden op 1 januari 2009 en staat klaagster, zelfs niet als rechtzoekende toe, om bindende overeenkomsten aan te gaan met rechtsvormen zoals bijvoorbeeld eenmanszaken, bedrijven, verenigingen publiekrechterlijke overheidsinstanties, colleges enzovoort, welke niet volgens de bepalingen van de Wet bij de Ned. Kamers van Koophandel zijn ingeschreven met vermelding van hun vestiging, hun activiteiten en hun statuten.

Ook de Raad van State, hoort aan de Handelsregisterwet te voldoen en ingeschreven te staan

Klaagster zal van dit delict t.z.t. aangifte doen bij de Rijksbelastingdienst afdeling FIOD/ ECD te Den Haag. Omdat het vast staat, dat de Raad van State buiten de Handelsregisterwet om handelt in de afhandeling van zijn financiële zaken en daardoor verdacht en boetegevoelig is, zet klaagster een vraagteken bij de huidige bevoegdheid van de Raad van State om uitspraken te doen in welk geschil dan ook.

NB: Kan de bevoegdheid van de Raad van State en zijn rechters ter zitting 1 febr. 2010 worden vastgesteld ?

2. In de aangemelde beroepszaak hebben de betreffende ambtenaren van de Raad van State op een oneigenlijke manier het rechtbankdossier samengesteld.
In het dossier (3) is 2 / 2
ten onrechte een brief met bijlagen gevoegd van dhr. R. Zelissen, ambtenaar Gemeente Utrecht. die namens het Hoofdstembureau Utrecht een door dhr. W. Stoker, gemeenteambtenaar een irrelevant verweerschrift insluit. Echter noch de betreffende ambtenaren Zelissen en Stoker van de Gemeente Utrecht, en haar Hoofdstembureau Utrecht met haar (onbekende) leden zijn partij in mijn beroep tegen de besluiten en het gesloten bestuurlijke gedrag van dhr. N.J.H (Klaas) Gravesteijn, (PvdA) plv.voorzitter Gemeenteraad Utrecht.

NB: Klaagster heeft bij de politie te Utrecht district Paardenveld op dinsdag 29 december 2009 tegen dhr. mr Aleid Wolfsen,(PvdA) voorzitter Gemeenteraad Utrecht en tegen dhr. Willem Stoker ambtenaar Dienst burgerzaken en Gemeentebelasting, aangifte gedaan van verduistering van documenten en stukken in dienstverband. Verduistering wel te verstaan van bescheiden welke de kieswet en het kiesrecht betroffen en welke in het belang lagen van de kandidatuur van klaagster inzake de politieke partij: DEMOCRATEN opgericht per 01-01-2010. Het proces-verbaal nummer van deze aangifte is: PL0910 2009/ 019608-1

3. In de aangemelde beroepszaak hebben de betreffende ambtenaren van de Raad van State op een nog andere oneigenlijke manier het rechtbankdossier samengesteld.

Immers met dossiernummer 4 wordt duidelijk dat de Raad van State niet alleen volgens art 8:45 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), om inlichtingen heeft gevraagd bij de Kiesraad hetgeen correct is, maar de Raad van State heeft tegelijk bij de Kiesraad om advies gevraagd voor de beoordeling van het beroepschrift en de procedure en dat is in hoge mate incorrect.

NB:
In het geding komt de scheiding der machten. Met dergelijk gedrag van ambtenaren kan de Raad van State niet meer bogen op enige onpartijdigheid in de behandeling van de betreffende beroepszaak van klaagster.

4. Immers de Kiesraad te Den Haag is geen partij in deze beroepszaak van klaagster versus dhr. N.J.H. (Klaas) Gravesteijn (PvdA) voorzitter van de Raadscommissie Verkiezingen Utrecht én voorzitter van het Presidium van het Raadscollege te Utrecht én plv.voorzitter van de Gemeenteraad van Utrecht én PvdA kandidaat gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010 in Utrecht.

Integendeel; de Kiesraad te Den Haag is het adviescollege voor regering en parlement over kiesrecht, organisatie en uitvoering van verkiezingen. Dus dat de Raad van State de Kiesraad min of meer ‘misbruikt’ als een adviesorgaan voor zijn bestuursrechter in een beroepzaak kiesrecht, vind klaagster terecht een beklagenswaardig gedrag van betrokken ambtenaren werkzaam bij de Raad van State te Den Haag.

NB: Klaagster is niet blind. Zij heeft heus wel opgemerkt dat de betreffende ambtenaren van de Raad van State onterecht deze beroepszaak aanslaan als een beroepszaak tegen de kieswet.

5. Verder stelt klaagster vast dat in deze beroepszaak welke haar kiesrechten en plichten betreft, dhr. N.J.H.(Klaas) Gravesteijn zelf geen verweer ingebracht heeft tegen het beroep van ten Berge. Ook valt het klaagster op dat Gravesteijn het bezwaarschrift van klaagster niet in behandeling wenst te nemen. Wat wil deze man dan wel ?

Utrecht 1 februari 2010.

Hoogachtend, Anne Marie S. ten Berge


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: