maandag 24 augustus 2009

Open brief van Democraten van Amsberg aan Guusje ter Horst (PvdA)minister BZ&K

Aan: mw.Guusje ter Horst, (PvdA) minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Postbus 20011 / 2500 EA Den Haag / Postbus Infobzk@bzk.nl

Datum: Utrecht, 24 augustus 2009.

Onderwerp: 'Democraten van Amsberg'.


Mevrouw ter Horst,


Hierbij mail ik u ter informatie, mijn brief aan ambtenaar J.vd Vlist-Timmer te Utrecht. Als ik me goed herinner en dat doe ik zeker, heeft u zich met het verduisteren van mijn sollicitatiebrief 12 juli 2007 voor burgemeester voor Utrecht schuldig gemaakt aan hetzelfde misdrijf, waarvan ik nu aangifte ga doen tegen twee ambtenaren in de gemeente Utrecht ter zake van verduistering van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009.

U heeft de betreffende sollicitatiebrief niet alleen verduisterd maar ook niet, na herhaald verzoek alsnog willen doorsturen aan Hare Majesteit de Koningin. Zonder haar instemming zal ik, als gevolg van uw onrechtmatig handelen, mijn politieke partij nu "Democraten van Amsberg" noemen. En doe ik onder deze naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Ik verzoek u aan te geven of u of een ander bestuursorgaan bij de overheid , tegen het voeren van deze naam, bezwarende bestuursbesluiten en/of een dwangbevel wenst uit te laten gaan. Heb ik binnen tien werkdagen van u geen antwoorden hierover op onderstaand adres ontvangen dan neem ik aan dat er geen bestuurlijke maatregelen genomen worden tegen mijn aspiraties.

Aspiraties welke in het verlengde liggen van het besluit anno 2004 van de Tweede Kamer om de burgemeesters rechtstreeks te laten kiezen door de burger, terwijl de benoeming als vanouds door een Koninklijk besluit zou worden genomen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ben ik met dit edele doel van start gegaan. Er kwam ruim op tijd een persbericht dat ik lijst 14 kon aanvoeren.

Om u even eraan te herinneren: Tijdens het lijsttrekkersdebat d.d. 28 februari 2006 lieten de andere lijsttrekkers mij onder aanvoering van dhr. Gilbert Isabella (PvdA) voorzitter Presidium en Harm Janssen(CDA)loco-burgemeester arresteren voor lokaalvredebreuk zodat ik niet gekozen kon worden. Noch als raadslid noch als opvolgend burgemeester van Annie Brouwer-Korf (PvdA).

Dat zijn dus voor onze democratisch rechtstaat vier verloren jaren geweest. En dat laat ik niet op mij zitten.

Met de gemeenteraadsverkiezingen anno 2010 in het zicht ga ik eindelijk eens uitvoeren waar de Tweede Kamer voor stond. Toen de Tweede Kamer in 2004 had besloten om niet alle burgemeesters in een keer op de verkiezing toer te laten gaan is besloten dat de grote steden het voortouw zouden nemen. De Tweede Kamer wilde dat Utrecht in 2006 de spits zou afbijten met een vrije burgemeestersverkiezing. Dat heeft het Kabinet Balkenende tegengehouden. Maar ik zet door. Ik stuur u deze mail ook per aangetekende post. Laat maar gauw wat van u horen. Was getekend, Anne Marie ten Berge.

Correspondentie adres: Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com
AANGIFTEN van Gemeentelijke Ambtsmisdrijven Stad Utrecht. Augustus 2009. Na al het machtsmisbruik, het sinds 2000 steeds weigeren van B&W en de Raad van Utrecht om mijn klaag- en bezwaarschriften in behandeling te nemen, doe ik aangifte van de laatste delicten.

1 / 3

Aan: Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht

Afd. Documentaire informatievoorziening (DIV)

t.a.v: Mw. J.v.d.Vlist-Timmer, Wnd.hoofd Documentaire Informatievoorziening

Postbus 16200 / 3500 CE Utrecht.Van: Mw. A.M.S. ten Berge

Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht.Datum: zondag 23 augustus 2009

Betreft: Ambtelijke misdrijven rond mijn BEZWAARSCHRIFT d.d. 24 juli 2009Geachte mevrouw van de Vlist-Timmer, hierbij stel ik het volgende aan de orde.1.Bezwaarschrift 24 juli 2009.

Op 20 juli 2009 heb ik per post het betreffende Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009, hierna te noemen: BEZW. opgestuurd naar het bestuursorgaan: de Gemeenteraad van Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. *Ad Smits, raadsgriffier stuurde geen ontvangstbevestiging.2. Klacht. Op 13 aug. 2009 heb ik in deze kwestie een klacht ingediend tegen Ouarda Saidi, afd. Stedenbouw en Monumenten. Postbus 8406, 3533 JR te Utrecht. Saidi had mij immers op 10 aug. 2009 een brief gestuurd: Kenmerk: SO 09.079486 dat zij mijn BEZW. voor behandeling had aangenomen en onder zich gehouden. Dit had zij nooit mogen doen.3. BEZW naar Raadsgriffier.

Ik heb uw collega ambtenaar Ouarda Saidi op 13 aug. 2009 schriftelijk verzocht het betreffende BEZW. d.d. 24 juli 2009, per omgaande aan de Raadsgriffier *Ad Smits te sturen met als bijlage, een afschrift van mijn klachtbrief van de 13de aug. 2009 aan haar. Als *Ad Smits de raadsgriffier mij zou berichten dat hij mijn bezwaarschrift 24-07-2009 naar de Raad had gestuurd, dan zou ik de klacht kunnen intrekken. De fout is niet hersteld. Het feit van onrechtmatigheid blijft. Strafrechterlijk gezien valt een dergelijk feit onder art 371 WvSr Onrechtmatige inbeslagneming poststuk. Hfdst. Ambtsmisdrijven. De straf zegt wat van de ernst van het delict: Ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie.4. Uw brief van 22/07/2009.

Op 19 aug. 2009 ontving ik uw brief: Datum 22/07/2009, kenmerk: DIV 09.077590. Onderwerp: Ontvangstbevestiging. U schreef dat u mijn BEZW. op 22/07/2009 had ontvangen en in de gemeentelijke administratie bekend had gemaakt onder hetzelfde, DIV 09.077590 kenmerk als dat van uw eigen brief. Mijn BEZW. kreeg geen registratienummer / streepjescode. Ook voor u geldt:Dit had u nooit mogen doen. Mijn BEZW. was duidelijk aan de Gemeenteraad gericht. en niet aan B&W. Toch stuurde u mijn rechtsmiddel als ingekomen stuk naar dit College toe. Terwijl u mij, vier (4) weken later, zonder enig excuus, pas gaat informeren over uw onrechtmatige gedrag. Verder merk ik op dat u als ambtenaar bij de Bestuurs- en Concerndienst niet bevoegd bent om te beslissen dat mijn BEZW, onder hetzelfde kenmerk DIV 09.077590 van uw brief van 22/07/2009, op de lijst d.d.17-09-2009 van ingekomen brieven aan B&W moest worden ingeboekt.

2 / 35. Het recht van bezwaar.

Ik schreef 24-07-2009 mijn BEZW. tegen een planbesluit van de Raad, gepubliceerd d.d. 17 juni 2009 in ‘Ons Utrecht’, en ter inzage gelegd bij het ICU, om een monsterlijk voorbereidingsbesluit van B&W goed te keuren. In het betreffende B&Wbesluit (nummer ?) werden in bepaalde mate, bepaalde democratische burgerrechten, woonrechten en recht op ondernemen, te niet gedaan. B&W hadden in dit gepresenteerde besluit en passant ook nog onderhands een besluit genomen: Bepaalde sloop- en bouwfraudes welke haaks op de oude bestemmingsplannen stonden en welke ik eerder in de openbaarheid bracht, zouden alsnog met terugwerkende kracht, een formele status krijgen. Zonder twijfel met het doel: Deze onrechtmatigheden definitief in de Gemeentelijke doofpot te laten verdwijnen. Ook onzuiver in het voorgestelde besluit was het feit dat B&W de uitspraken van de Tweede Kamer over vergunningen voor het slopen en bouwen op binnenterreinen totaal negeerden.

Het is mijn goed recht te ageren tegen het genoemde planbesluit van de Raad om een dergelijk door B&W onrechtmatig genomen voorbereidingsbesluit ter zake van een bestemmingsplan goed te keuren. Mijn BEZW d.d. 24-07-2009 hoort in de Raadscommissie voor bezwaarschriften behandeld te worden en als het daar niet behandeld wordt stap ik tegen deze nalatigheid van de Gemeenteraad van Utrecht, naar de rechter. Het moet een keer afgelopen zijn met het (jarenlange) machtsmisbruik en kiezersbedrog van de Raad en B&W.6. Vervalsing en Verduistering.

Met het opvoeren en de administratie van het valse kenmerk DIV 09.077590 voor mijn BEZWAARSCHRIFT d.d. 24 juli 2009 heeft u zonder twijfel onrechtmatig gehandeld. Strafrechterlijk gezien valt een dergelijk feit onder art.360 WvSr:Vervalsing administratie door ambtenaar Straf: Ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

U heeft mijn BEZW niet op 22/07/2009, noch op een later tijdstip doorgestuurd aan de geadresseerde met name de Raad, een bestuursorgaan dat na de ontvangst van het BEZW. er rechtens op moet beslissen. Mijn BEZW zal in alle gevallen een onderdeel van de bewijsvoering zijn. Strafrechterlijk gezien heeft u zich kennelijk óók verdacht gemaakt betreffende art.361 WvSr Verduistering bewijsstukken etc. door ambtenaren: Straf: Ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie.7. Afwijzing van mijn klacht.

Op 19 aug. 2009 belde ik uw bureau om mijn klacht over uw ambtelijke onbetrouwbaarheid bij u neer te leggen. Jammer dat u tóen niet en ‘nóoit niet’ aan de telefoon wilde komen. U moet goed begrijpen: ‘Een fout wordt een delict, als de fout niet rechtgezet wordt’.

Uiteindelijk heb ik mijn klachten over u, ingediend bij uw collega *dhr. Henny Spelbos, Hoofd Documentatie en Informatievoorziening (DIV) bezoekadres: Vinkenburgstraat 26 te Utrecht. Zoals gewoonlijk wist *Spelbos zich weer geen houding te geven. Hij ‘bekende’ op de hoogte te zijn, van de kwestie. Hij zei op verontwaardigde toon dat zijn collega mevr. van der Vlist geen fout gemaakt had, of woorden van gelijke strekking. Ik bestreed deze stelling.

Daarna suggereerde *Spelbos zelfs meesmuilend, dat híj het betreffende poststuk mogelijk mee naar huis genomen had. Ik zie hem er nog voor aan ook. Vooral omdat hij als hfd DIV botweg weigerde alsnog mijn BEZW. terug te gaan halen bij het college van B&W en het in goede orde te registreren en door te sturen naar de Raadsgriffie..

*Spelbos is immers degene met het directe besluitmandaat van B&W (okt.2004). Kennelijk wilde *Spelbos u niet beschermen voor een strafzaak. Sorry hoor maar dan houdt het op. U heeft uw brief DIV 09.077590 van 22/07/2009, bij mij ingekomen op 16 augustus 2009 ondertekend. Ik ga aangifte tegen u doen.

3 / 38.Corrupte overheid,ambtenaren en raadsleden.

Er is niets nieuws onder de zon. Ook al het bovenstaande kent een voorgeschiedenis van strafbare feiten en kiezersbedrog. Eerlijkheidshalve acht ik het mijn plicht, mogelijk in het voordeel van uw en Saidi’s verdediging, mijn kennis van de feiten ter zake van de strafbare zaken van overheidsbestuur, ambtenaren en gekozen raadsleden, als volgt te verwoorden.Dat *Henny Spelbos, niet te vertrouwen is wist ik al veel langer. Op de bovengenoemde ambtelijke misdrijven art.371, 360 en 361 WvSr.. heeft *Henny Spelbos vanaf het jaar 2000 een comfortabel patent genomen.

In eerste instantie onder bescherming en aansturing van het College van B&W van dat jaar. Met name door: *Annie Brouwer-Korf PvdA, burgemeester met o.a. in haar portefeuille: Juridische zaken en Archieven; Dhr. G. Mik, PvdA,loco-burgemeester,wethouder van financiën; Mw.P.M.v.d. Linden-de Feijter, PvdA,wethouder Sociale Zaken; Mevr. A.M.J. Rijckenberg, GroenLinks,wethouder voor Ruimtelijke Ordening; Jan v. Leijenhorst, Groen Links, wethouder o.a. van onderwijs; *Jan van Zanen,VVD,wethouder o.a. voor Econ. Zaken; Dhr. J.H.Zwart CDA,wethouder o.a. voor wonen en monumenten en dhr. H.H.W. Kernkamp D66,wethouder o.a. voor verkeer.In tweede instantie onder bescherming en met medeweten van de eindverantwoordelijke Raadsfractievoorzitters van het jaar 2000 die mij als kiezer lieten vallen in een kwestie van een onterecht ontslag (sept.1999) bij het openbaar onderwijs, alwaar ik als vaste invaller al jaren werkzaam was. In deze ontslagzaak hadden corrupte ambtelijke medewerkers zodanige valse aktes over mijn onderwijsaanstellingen opgesteld en ondertekend, dat ik deze akten niet kon/mocht verzilveren voor een WW-uitkering bij het USZO.

Het verhaal dat ik vanaf 10 januari 2000 geen werk, geen inkomen geen geld meer had, berust op de waarheid. Dit B&W machtsmisbruik is in het jaar 2000 door de toenmalige Raadsleden GEDOOGD en vooral stilgehouden onder leiding van *dhr. R.W. Kok(Leefbaar Utrecht), voorzitter Presidium en alle eindverantwoordelijke fractievoorzitters met name: dhr.A.van Den Bosch(VVD); R.M.Freeke(RPF/GPV); Robert Giesberts(GroenLinks); E.H.Haitsma (CDA); Advocaat mr. R.F. Ruers(Socialistische Partij); *Hans Spekman(PvdA); W.Th.E. Vreeswijk(NederlandsBlok) en als laatste maar niet de minste in deze rij: de bekende Nederlander leugenaar, Henk Westbroek(LeefbaarUtrecht).

Ik schreef jan. t/m dec. 2000 bezwaarschriften cq aangiftebrieven over de fraude van B&W en hun ambtenaren. Ik stuurde deze stukken aan de Raadsleden. In eendrachtige samenwerking hebben *Henny Spelbos, Dienst documentatie en registratie Neudeflat en dhr. A.Vermeulen Gemeentesecretaris, Secretarie Stadhuis er toen voor gezorgd, dat mijn stukken niet bij de Raadscommissies terecht kwamen voor behandeling. Ook * Thea Quant de Gemeentelijke Ombudsman deed een duit in het doofpotzakje en hield mijn klachten buiten haar behandeling en publicaties. Het zal wel een complot-probleem zijn ?In de hoop u goed geïnformeerd te hebben teken ik , mevrouw A.M.S.ten Berge.PS 1: Aan personen met hun naam in vet cursief en met een * getypt, heb ik uiteindelijk op 18 maart 2003 een voorschot schade- en smartengeld claim van 60.000 Euro of meer ingediend.

PS 2: Afschriften van het bovenstaande / e-mails naar mw. Saidi / B&W Utrecht / Ad Smits, raadsgriffier./Alle raadsleden Utrecht / Gilbert Isabella, (PvdA) voorzitter Presidium / Politie / Justitie Persbericht / de Ministerraad / en anderen.

PS 3 : Ook te lezen op: www. annemarietenberge.blogspot.com (boek:Eigen macht eerst).

woensdag 5 augustus 2009

Boek: EIGEN MACHT EERST Hoofstuk 4.: Open Klachtbrief d.d. 1 december 2004 aan de gemeentesecretaris en de raadsgriffier

OPEN KLACHTBRIEF / OPEN BEZWAARSCHRIFT / OPEN VRAGEN / VERDERE INFORMATIE.

Van: mevr.A.M.S.ten Berge (Anne Marie) Utrecht, 1 december 2004
Adres: Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht. tel.: 030- 231 60 70
e-mail: amstenberge@hotmail.com

Aan: mevr. drs. M.J.C. Heeremans, gemeentesecretaris / Aan: dhr. drs. A.A.H.Smits, raadsgriffier

Afgifte, 2 stuks voor ieder één: Registratuur. Neudeflat.
Vinkenburgstraat 26 Utrecht.

Betreft: Klachten, Bezwaren, vragen en/of informatie inzake fraude en zéér onbeschoft bestuurlijk gedrag van het College van B&W te Utrecht en haar ambtenaren, mandanten… enzovoort.

Bijlagen: 3 stuks: Bijlage I en II en III

Geachte mevrouw en meneer,

Naar aanleiding van de gevoerde telefonische verzoeken (zo’n 14 dagen geleden),doe ik u hierbij de besproken stukken toekomen. Alsmede verdere informatie.

Voorop staat, dat het mijn plicht als burger is, om onrecht en onrechtmatigheden in het openbaar te brengen en ieder ander op te roepen, de politieke doofpot leeg te schudden.


Wat betreft Bijlage I:

Het omstreden B&W besluit en/of de publieksrechterlijke maatregel d.d. 19 oktober 2001., (kopie) dat bij mij uiteindelijk pas op ma.1 november 2004 om 11:45 uur door JZ bekend werd gemaakt onder het Gemeentelijke Archiefnummer 01/14979 AZ . Of wat dit nummer dan voor moet stellen. Gelieve dit nummer voor mij én de Leden van de Raad te controleren. Immers het, vanaf 2000 zittende College van B&W kan een hoop liegen.
De B&W-brief van 19 oktober 2001 heb ik onder de aandacht gebracht van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Zie het per 16-03-04 opgespelde memootje,
Neemt u van mij aan dat genoemd B&W-bericht van 19 okt.2001 in een brede kring van burgers, overheden en rechters bekend is. Genoemd B&W-bericht heeft ook een plek gekregen in mijn nieuwste rapport dat bij de drukker ligt. Dit rapport gaat over broodroof, rechteloosheid, fraudes van openbare bestuurders hun ambtenaren en hun doofpotten. Nieuw daarin is de gepleegde Majesteitschennis.

Vanaf Februari 2000 werd ik hinderlijk geschaduwd.Ik ontdekte dat mijn telefoon afgetapt werd. Mijn klaag en bezwaarbrieven aan het College van B&W én aan de Gemeenteraad over Broodroof / Rechtelooskheid / Schending van de privacy / Valsheid in geschrifte / Krediet aanvragen enzovoort, werden volgens een heimelijke standaardprocedure , absoluut niet inhoudelijk behandeld, laat staan “afgehandeld”
De hierbij opgevoerde B&W-brief d.d. 19 oktober 2001 ( zie bijlage I ) werd door de CGB alsmede door de griffiers van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Utrecht, niet als een appellabel besluit aangemerkt. Misschien een publieksrechterlijk besluit ? Een persoonlijk-besluit ? Nee, nee dat ook niet.
Ik stel vast dat op op 19 oktober 2001 namens het College van B&W op z’n minst een grove politieke leugen is ondertekend, door de gemeentesecretaris en de burgemeester. MIJN BURGERRECHTEN ZIJN IN HET GEDING. IK HEB HET RECHT IN HET OPENBAAR GEHOORD TE WORDEN.

Ik vroeg dus in 2003 en 2004 om een oordeel (discriminatie) aan de Commissie Gelijke Behandeling. ( CGB). U als Gemeentesecrtaris en als Raadsgriffier van Utrecht wisten wel dat er een dergelijke brief d.d. 19 oktober bestond, maar namen geen onpartijdig ambst-eed standpunt in over de status van deze brief d.d. 19 oktober 2001.
Ik wil dat u beide dit alsnog gaat doen.Het is niet aan u de rechtsprocedures rond deze brief te hinderen. Afgezien nog van het feit dat als een burger en/of een Onderzoekscommissie u iets vraagt u dan maar EERLIJK hebt te antwoorden. En als u dat niet kan en/of niet wil moet u opzouten. Uw secretariaten gaven het idiote advies om naar B&W een brief te schrijven. Ik schrijf deze brief naar u. Het wordt tijd dat u beide eens kleur bekent. Er liggen duidelijk klokkenluiderskwesties inzake misdrijven,corruptie én de doofpot van bewindvoerders. Voor de politieke Raadsleden geldt hetzelfde: Niets Doen ? Dan oprotten.!
1 van 3

U hoort op ambts-eed te reageren Dat bent u aan mij verplicht en aan de samenleving. En zolang u dat niet doet wordt u blijkbaar omgekocht en/of met nepotisme omarmd door uw broodheren ? Hoe zit dat ?
Ik ken toevallig een gemeentesecretaris ( in een randgemeente) die via mij (voor)kennis kreeg van deze Utrechtse doofpot. Het hele gezin is verhuisd naar een Gemeente elders in het land. Daar was het blijkbaar nog mogelijk het ambt van Gemeentesecretaris zonder leugens uit te kunnen oefenen.

Al vanaf augustus 2000 “ verdwenen “ mijn geschriften bij de Registratuur. 12de verdieping Neudeflat
Diensthoofd: dhr. Hennie Spelbos. Sinds ik een keer verslag heb gelegd hoe hij de “delete” knop van de Gemeentelijke p.c. indrukte en hoe ik bedreigd werd door de beveiliging, mag ik niet meer (alleen) naar boven. Er is blijkbaar door B&W opdracht gegeven dat er speciaal voor mij, beneden in de hal, ( na minutenlang wachten ) een ambtenaar met de hand, de bevestigingen van ontvangst dient te schrijven.

Al vanaf augustus 2000 “verdwenen” mijn schriftelijke klachten bezwaren, en/of verzoeken over allerlei verschillende zaken in het systeem. Het was duidelijk dat de door mij ingestuurde rechtmiddelen door het College van B&W van Utrecht niet behandeld en al helemaal niet “afgehandeld.” werden.
Steeds werd het mij bekend gemaakt dat er zoiets bestond als een B&W “besluit”/ “maatregel” van 19 oktober 2001 ( zie bijlage I ) Mij werd steeds ( met een “sorry en veel sterkte”) te kennen gegeven dat ik “het” beter op kon geven. B&W waren de baas.Een ambtenaar doet wat hem/haar opgedragen wordt.

Wat betreft Bijlage II:

Mijn .Formeel Verzoekschrift d.d. 14 oktober 2004. (kopie) heb ik twee keer afgegeven. Blijkbaar mag het geschrift wéér NIET geregisteerd worden vanwege het B&Wbesluit d.d. 19 oktober 2001

Begin 2001 sloot ik mij aan bij de protesten tegen: A) De niet-status van de Bunker als monument. B ) De illegale opheffing van de speeltuin aldaar. C ) De sloop van de BUNKER aan het Servaasbolwerk 18. D). De aantasting van het Zocherplantsoen door de bouw van een, in de ogen van meerdere buurtbewoners, een wanstaltige nieuwbouwflat midden in het hart van het Museumkwartier.
Er was 20 jan.2001 een voorlichtingsavond van Els Leicher, Wijkmanager Binnenstad.over de planidentificatie Servaasbolwerk 18. Ik heb nog nooit zoveel leugens op een avondje bij elkaar gehoord.Mij werd de mond gesnoerd. Ook in allerlei verslagen en adviezen , van Els Leicher aan B&W, regeerden de leugens. De sloop-en bouwfraude van de Gemeente Utrecht was een feit.
Bezwaarschriften waaronder het mijne van 23 febr.2001 werden voor kennisgeving aangenomen en/of niet behandeld, wat in principe hetzelfde is. De ingestelde rechtsmiddelen werden dus nog voordat de inkt was opgedroogd al van tafel geveegd door het het College van B&W van Leefbaar Utrecht / CDA / PvdA / en de VVD. De rest van de Gemeenteraad kwam ook niet met argumenten.

De plannenmakerij van B&W rond de BUNKER is ondergronds gegaan. Het eerste formele bericht lezen we pas weer in de Binnenstadskrant nummer 1, januari 2004 die pas op 25 januari 2004 bezorgd werd.

Ik citeer hierbij dit formele en tot mijn grote ergernis ook nog eens een ANONIEM geplaatst bericht:
Sloop bunker in maart. Projectontwikkelaar Edwin Oostmeijer wil in februari beginnen met de voorbereidingen van de sloop van de bunker op het Servaasbolwerk. In maart gaat vervolgens de eigenlijke sloop van start. Op de plaats van de bunker komt een appartementengebouw. Volgens Oostmeijer zijn- nu de Gemeenteraad heeft ingestemd met het voorbereidingsbesluit en de provincie een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven – voor de uitvoering van zijn project geen beletselen meer. Op 26 januari houdt hij om half acht een voorlichtingsavond in de Vrije School. Hiëronymus plantsoen. Einde citaat.

De onderstreepte woorden zijn leugens: De plaats van de bunker is vergroot met 204,4 m2. Hetgeen ik aanmerk als een beraamde fraude van DSO met de perceel / kadaster tekeningen. Zij hebben mij al gezegd dat zij in opdracht werkten.Ik kocht bij het KADASTER de echte tekeningen van het BUNKER-perceel.
Het voorbereidingdsbesluit is in deze context het eerste gedeelte van de besluitprocedure van de bewindvoerders en dat was al in januari 2001 aan de orde geweest. De bezwaren tegen de sloop-en bouwplannen zijn toen niet behandeld laat staan afgehandeld.
Bij de uitvoering van zijn (Oostmeijer) project hoort het appellabele verkeersbesluit 19 februari 2004 ( gepubliceerd in Ons Utrecht van 18 februari 2004) Bij dit verkeersbesluit, blijkbaar genomen door B &W in samenwerking met de Provincie wordt de status vastgesteld van de Sloop en de Bouw rond Servaasbolwerk 18 als een WERK IN UITVOERING. Dat eigenlijk alleen buiten de bebouwde kom relevant kan zijn.
Tenslotte is de Bunker opgeblazen ( 27x met explosies) en aan stukken gedreund. Dat heeft woningen en antieke gebouwen tot in een straal van 300 meter constructief en esthetisch beschadigd.
De inkomende route via het Servaasbolwerk, van het bestemmingsverkeer ( 8 ton asdruk) voor de binnen- stad, dreunt ieder keer scheuren erbij in de reeds, door de explosies beschadigde woningen.
2 van 3


Blijkbaar zijn bovenstaande Gemeente-zaken geschikt bevonden door het College van B&W om in de doofpot erbij te stoppen.Bewindvoerders die hun eigen stad opblazen ? Dat is toch terrorisme ! Els Leicher wijkmanager Bureau Binnenstad is een van de Utrechtse bobo’s die aan Servaasbolwerk 18 een appartement gekocht hebben. Dat is toch handelen met voorkennis, uit eigen belang ?

Ik als KLOKKENLUIDER heb tot nu toe geen gehoor gekregen. Geen dialoog Geen discussie. Ook niet bij de media.Ik word, zoals dat gaat, voor fantast uitgemaakt die in de war is. Zelfs voor gestoord. Gesprekken met de Gemeentelijke instanties worden afgebroken. De secretariaatsmedewerkers van de Wethouders vertellen mij dat zij opdracht hebben gekregen mij niet te woord te staan.
Blijkbaar is de democratische vlag van mijn burgerrechten in Utrecht verbrand. Maar uit de as zal wel weer wat goeds verrijzen. Daar maak ik mij helemaal niet benauwd om.

Wat betreft Bijlage III :

Mijn reader/rapport .Broodroof en Rechteloosheid, Juli 2002. Kopie van het concept herdruk van sept.2002

Mijn rapport: “Broodroof en Rechteloosheid” Juli 2002 en haar herdrukken is ondanks de kleine oplage (ik schat een totaal van bijna 500) efficiënt verspreid. Onder andere: Bij de Gemeente Utrecht, bij de Randgemeenten en bij de Provincie Utrecht. Genoemd rappport is bij alle ontvangende overheidsinstanties buiten behandeling gehouden. Dat was te verwachten . Maar ik houd vol.
Ik vind het wel heel bijzonder dat ik een gemeentesecretaris ( randgmeente van Utrecht) ken, die toen mijn informatie doordrong, blijkbaar uit eigen bescherming met ontslag is gegaan. Blijkbaar om de kans te ontlopen verder geconfronteerd te worden met de bestuursschandalen van de alom bekende bewindvoerders in de Stad en de Provincie Utrecht. En inderdaad. In mijn tweede klokkenluiders-rapport gaat het óók over de fraude van Openbaar Bestuur inzake Servaasbolwerk nr 18.

Het bestaan van een politiek dualisme is een waanidee. Er komt geen leefbaar Urecht op de eerlijkhheid en de dapperheid van de volksvertegenwoordigers. De praktijk is horen, zien en zwijgen. En vooral niet de kritiek van een KLOKKENLUIDER volgen. Dat is een politiek doodvonnis. U hoeft/hoort als gemeentesecretaris en raadsgriffier geen last van te hebben.
Wij burgers zien meer dan de politiek lief is. Het pluche van de macht verdiend blijkbaar aardig en je maakt vriendjes voor je verdere politieke carrière. Als bewindvoerders, wethouders, gedoodverfde aanvoerders en/ of (verkiesbare) voorzitters van politieke partijen, wéten dat je als je uitblinkt in horen, zien en zwijgen je als poliziekeling alleen maar hoger op kunt. Maar ja, hoogmoed komt voor de val. Ik ben per 1 december 2004 lid geworden van een politieke partij.De PvdA. Daar kan niemand meer omheen.

U krijgt hier dus wederom de kans, om kennis te nemen van mijn 1ste rapport: Broodroof en Rechteloosheid Juli 2002. Met de inhoud van deze brief d.d. 1 december 2004 kunt u reeds inschatten hoe en waarmee ik mijn tweede rapport, heb uitgebreid.

Als laatste teken aan de wand vermeld ik hierbij dat ik reeds het volgende bericht naar mijn familie in Odijk gestuurd heb. Ik citeer mijzelf in cursief: "Utrecht 29 november 2004. Aan Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge. Mijn rapport: Broodroof en Rechteloosheid Juli 2002 is herschreven en wordt herdrukt. Ik neem aan dat jullie wederom geen bezwaar maken dat ik jullie met naam en toenaam zal noemen als medeplegers en beramers van de poging tot doodslag op mij, jullie zus en schoonzus.( Zie ook het proces-verbaal van mijn aangifte PLO9 11/02-013307). Ook in het nieuwe rapport zal ik jullie woorden en geschriften citeren. Jullie en jullie vrienden: Lien Vos-van Gortel, oud burgemeester; Frans P.J.M.Otten, advocaat-procureur bij CMS Star Derks Busmann.Phythagoraslaan 2 te Utrecht; Zijn broer Jan M. Otten, juridisch bestuursadviseur bij de DB&GB Utrecht alsmede de R.K.Stichting Zrs.Augustinessen, mijn ex werkgever te Hilversum aan de schandpaal nagelen,waar zij en jullie thuis horen. Ook vermeld ik de strafbare feiten van jullie politieke bekenden met name: Boele Staal,(D66) cvdK Provincie Utrecht en Annie Brouwer-Korf,(PvdA) burgemeester van Utrecht en meer zaken over corrupte bewindvoerders. De bewijzen dat de kabinetten Balkenende I en II één grote smeerlapperij voorstellen zijn wederom te lezen in dit nieuwe rapport(boek). Het nw.verslag gaat in de laatste planning Euro 15,-- kosten, excl. verzendkosten (3,-- euro) en is te bestelen per e-mail: amstenberge@hotmail.com Ik hoop dat jullie en ieder die daar thuis hoort nog vóór 2005 in de bak zitten. Dan kan ik verder met mijn leven. Getekend, Anne Marie ten Berge". Einde citaat.

Mevrouw de Gemeentesecretaris en meneer de Raadsgriffier, ik neem aan dat u het voltallige College van B&W alsmede ieder lid van de Gemeenteraad in kennis stelt van deze brief plus de bijlagen.U mag alles kopiëren. Ik zal er zo spoedig mogelijk zorg voor dragen dat de 9 fracties die de Utrechtse Raad telt in bezit komen van deze brief plus bijlagen.
Ik wens ieder van u bergen van wijsheid en oceanen aan eerlijkheid toe. Ik ben daarmee al voldoende uitgerust. In de hoop een effectieve brief geschreven te hebben waarmee ieder uit de voeten kan, groet ik u en wens ik u sterkte.
Getekend: A.M.S. ten Berge. 3 van 3

zondag 2 augustus 2009

Publicatieverboden voor de staatsgeheimen van een klokkenluider.

Als een soort van een verwijzing naar de publicatie mijn rapport: 'Broodroof en Rechteloosheid. Juli 2002 voor het laatst gewijzigd nov.2007, publiceer ik hier mijn reactie op een nieuwsbrief van de NOS uit 2007.
RE: Nieuwsbrief‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 23 november 2007 10:17:29
Aan: NOS (nieuwsbrief@nos.dmd.omroep.nl); a.wolfsen@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; amstenberge@hotmail.com; brieven@metronieuws.nl; buitenhof@vpro.nl; europa@minbuza.nl; g.isabella@utrecht.nl; gemeente@utrecht.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; ib@planet.nl; info@minbzk.nl; informatiecentrum@vng.nl; j.tichelaar@tweedekamer.nl; jan.bonjer@ad.nl; jorrit.eijbersen@provincie-Utrecht.nl (jorrit.eijbersen@provincie-utrecht.nl); kiesraad@minbzk.nl; kvanoost@xs4all.nl; louis de leon (mail@deleon.nl); m.mossel@utrecht.nl; m.van.der.wiel@utrecht.nl; mailartikel@nos.nl; Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl); nieuws@rtvu.nl; nrc@nrc.nl; opiniepanel@eenvandaag.nl; persbericht@nieuwsbank.nl; Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl); postbus16200@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; redactie@depers.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@netwerk.tv; redactie@onsutrecht.nl; redactie@spitsnet.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; staatscourant@sdu.nl; un.brieven@ad.nl; Utrecht Politie (3568@utrecht.politie.nl); voorzitter@tweedekamer.nl; webmaster@minocw.nl; werklozenbond (werkloos@wanadoo.nl); wim.hack@provincie-utrecht.nl
CC: voorlichting@tk.parlement.nl; gkraaije@diakhuis.nl; watvindtu@utrecht.nl
Aan de redactie van de NOS-nieuwsbrief dd.vrijdag 23 november 2007

Betreft: Uitspraak Europese Hof , ivm. Spits-journalist Voskuil.
Mijn RE-onderwerp: Bronvermeldingen en 'spion'-journalisten.

Hierbij wil ik de lezer onder de aandacht brengen dat ná de GPD-affaire, Nederland er op kan rekenen dat een undercover mentaliteit cq systeem er voor zorgt dat journalisten spioneren voor de AIVD,en hun bevindingen niet openbaar mogen maken. Ik kan inmiddels als ervaringsdeskundige stellen dat niet alleen de schrijvende journalist 'spionneert'.
Hoewel ik zelf geen journalist ben, onderzoek ik vanaf 1999 in alle openbaarheid en met succes het criminele gedrag van uitvoerende overheden Ik heb onder andere, aangiften gedaan van Utrechtse sloop-en bouwfraudes alsook van levens-delicten, zoals doodslag en ontvoering.
Deze misdrijven zijn gepleegd én onder de pet gehouden door bekende bewindvoerders waaronder ministers, burgemeesters en commissarissen van de Koningin. Ik heb ondervonden dat rechters,griffiers en advocaat-procureurs een 'horen,zien en zwijgen mentaliteit' hebben waar je koud van wordt.
In alle strafbare zaken die ik boven tafel bracht, kan ik op het OM, de complot-theorie loslaten. Ik adviseer u mijn beweringen na te trekken bij de oud-PG Joan de Wijckersloot en bij Harm Brouwer, de huidige super PG, Zij weten dat ik de bron ben die elke bewering kan bewijzen.
Doe ook maar eens onderzoek naar het verdoezel-, benoemingsbeleid van de ministers Donner en Hirsch Ballin, Remkes en van der Horst. Dit beleid draait tropenjaren.
Een van de ergste criminelen met name burgemeester Annie Brouwer-Korf van Utrecht (PvdA) is veertien dagen terug (zie Sdu Wet & Recht.) voorgedragen voor een benoeming op het ministerie van Justitie. Het is en blijft een kwestie van onderwereld figuren op bestuurlijk pluche.
De bedorven bananen die laatst aanspoelden op onze stranden zijn een juiste verbeelding van de Nederlandse schijnwereld van een verrotte democratische rechtstaat
Men mag/kan mij zien als een klokkenluider van de corrupties van de overheden.
Mijn eerste verslag: 'Broodroof en rechteloosheid' dateert van juli 2002 en is in een oplage van 500 stuks het land ingestuurd. Ook de herinneringen aan de MEDIA, de Regering, de Tweede Kamer, de politieke partijen, de Provincie-en de Gemeente Utrecht om actie op dit rapport te ondernemen zijn kennelijk als hét Staatsgeheim voor de nieuwe eeuw aangemerkt.
Remkes heeft nog eens gereageerd met het advies om de Staat der Nederlanden aan te klagen, maar hij heeft makkelijk praten. Het Kabinet heeft afspraken gemaakt mij geen Rechtsbijstand te gunnen.
Ik zeg het Hare Majesteit na: "De leugen regeert". Er wordt blijkbaar gelogen, door de overheid, de politieke partijen én de media. Een collectieve handicap die alleen mogelijk is bij een systeem dat werkt met undercover journalisten, bureaumedewerkers en ambtenaren.
Als manipulerende 'spion' journalisten zijn bij mij onder andere, bekend: Michael Magielse (NOVA en RTV-Utrecht), Mos (Telegraaf) Geerdink (Metronieuws) en Peter R.de Vries.
Als 'spion' medewerkers bij het OM (Onrechtmatige Manipulaties) wijs ik oa aan: Harm Brouwer, mr. Klopper-Gerretsen, mr. Samson, mr. van Nimwegen, mr. I. Berben. Alsook verschillende parketmedewerkers arrondissement Utrecht en Arnhem, de ministers van Justitie en BZ&K.
Als 'spion' ambtenaren, heb ik onder andere te maken gehad met Jan Otten (Dienst BZ&GB Utrecht) en Hennie Spelbos (Hfd. Registratuur Utrecht). en vele anderen.
Om tot een oplossing te komen heb ik mij kandidaat nieuwe burgemeester voor Utrecht gesteld.
Maar de minister van BZ&K wil niet luisteren. Een burgemeestersrefendum is onwettig omdat je bij Wet en Regel geen refendum mag houden over individuele kwesties zoals benoemingen, ontslagen, kwijtscheling enz... Ook Aleid Wolfsen is eigenwijs. Hij wil in Utrecht burgemeester worden maar hij weet als geen ander (oud-rechter) dat de ambtelijke misdaden van zijn voorganger(s) inzake het fatale machtsmisbruik (tegen mij gericht) weer bij hem aangekaart worden.
Vanzelfsprekend heb ik bij herhaling aan de Regering om bescherming gevraagd. Maar die kreeg ik niet. Na iedere aanslag voelde ik me steeds weer gelijk een kat met zeven levens die zich weer gesterkt wist door haar gelijk. De Kabinetten Kok en Balkenende hadden nooit mogen bestaan.
Graag ontvang ik van een ieder aan wie ik deze brief stuurde (alfabetische volgorde), óók van de regerende lafbekken in Den Haag en Utrecht, een reactie.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.tel.030-2316070. gsm: 06-46443768. e-mail adres: amstenberge@hotmail.com


To: amstenberge@hotmail.com
From: nieuwsbrief@nos.dmd.omroep.nl
Subject: Nieuwsbrief
Date: Thu, 22 Nov 2007 16:00:53 +0100


NOS nieuwsbrief 22 november 2007Koen Voskuil in 2000 (Foto: ANP) > Europese Hof tikt Nederland op de vingers
Journalist Koen Voskuil is in 2000 onterecht vastgehouden door justitie, oordeelt het Hof van de Mensenrechten.