dinsdag 6 november 2012

De Ordes van Advocaten net zo hufterig als ministertje Rechtspraak ?

Blog: dinsdag 06 november 2012 Door: Anne Marie ten Berge te Utrecht Titel: De Ordes van Advocaten net zo hufterig als ministertje Rechtspraak ? Beste lezers,u weet het inmiddels: ik ben de klokkenluider van de corrupties van de overheid.Ik geef aan vriend en vijand de signalen door dat wij inderdaad in een maffia-land leven of er dood liggen. Dat er dan door de overheid en de semi-overheidsinstellingen jacht op mij gemaakt wordt,dat moet dan ook duidelijk zijn. Ook witteboordencriminelen houden niet van tegenstanders.Ik ben voor hun de vijand. Nu lig ik weer in de clinch met de deken der Orde van Advocaten Utrecht. Hij stuurt mijn klachten tegen een Schynsadvocaat te Utrecht vroegtijdig door naar de Raad van Discipline te Arnhem. Terwijl hij eerst zelf een oordeel had moeten vellen. En als ik het met zijn oordeel niet eens zou zijn dan ga ík naar de Raad van Discipline. Dan treed ík in rechte. Neem van mij aan dat de wereld van de Raden van Discipline die over hun eigen advocaten in de branche van de advocatuur gaan vonnissen, niet deugt. Als jij denkt dat een advocaat jou heeft opgelicht dan stap je naar de civiele- of naar de strafrechter. En nog wat: Alle raden en colleges zijn sinds 1 januari 2009 VERPLICHT zich in te laten schrijven in het Handelsregister van de Kamers van koophandel. Dat is de nieuwe handelsregisterwet van 2007. Lees het boekje: Handelsregisterwet2007 van mr.w.R. VeldhuyzenISBN978-901305923-6uitg. Kluwe. Hoe de Raden van Discipline het ook ontkennen, maar de tuchtrechter werkt ook bij de Rechtspraak. En die smeerlap van een Ivo Opstelten (VVD) minister van Vuiligheid en Justitie is ook de Minister van de Rechtspraak. De niet ingewijde kan niet uit zichzelf ontdekken dat rechters en officieren van Justitie samenwerken. Deze zitten overal in Nederland in één gebouw. Ze schuiven elkaar de dossiers door óók in civiele zaken, zoals dat in mijn dagvaardingszaak d.d.02/04/2012 van huisuitzetting tegen Sander van Barneveld gebeurde. De deken der orde van advocaten weet dat ik dit ontdekt heb en besluit mijn klachten tegen de Schynsadvocaat maar vroegtijdig en zonder mijn toestemming door te sluizen naar de Raad van Discipline in Arnhem. Ik heb gisteren de betreffende deken en de betreffende raad het volgende bezwaarschrift gestuurd.Ik wens u goede aandacht bij het lezen ervan en ga er niet van wakker liggen, want dat doe ik ook niet. Het zal allemaal wel goed komen alleen duurt het zo lang. Criminelen maken altijd fouten ook als het een minister is. Nu moeten alle rechtbanken van de minister op 01 januari 2013 fuseren.Dáárom is dit kabinet zo vlug tot stand gekomen. Snapt u wel ? Fuseren betekent óók, dat foute rechters met ontslag kunnen. Want bij een fusie mag je je dienstverband opzeggen bij het nieuwe bestuur en dan krijg je als ambtenaar en semi-ambtenaar tien jaar lang een wachtgeld.Oké beste mensen we wisten wel dat we door de overheid belazerd werden maar je moet het kunnen aantonen. Natuurlijk ben ik een roepende in de woestijn. Maar die moeten er ook zijn. Daar is niets mis mee. Hier komt mijn bezwaarschrift aan de deken: BEZWAARSCHRIFT / KLAAGSCHRIFT 1 van 3 AAN KANTOOR AFGEGEVEN DE ORDE VAN ADVOCATEN UTRECHT. t.a.v. Dhr. mr. L.J.Böhmer,deken. Hieronymusplantsoen 12 3512 KV Utrecht. CC: Raad van Discipline, Arnhem. t.a.v.: Mw.mr.H.A.M. Ritsma-Hartman,griffier Postbus 30214 6803 AE Arnhem. Dag/Datum: maandag 05 november 2012. Betreft klachtzaak: RvT 1112 - 9365 A.M.S.ten Berge vs mr. A.M.Slierendrecht. Onderwerp: Klachten over handelswijze en besluiten deken Böhmer. Bijlagen: 1.)Blog bericht 05/11/2012 op www.annemarietenberge.blogspot.com 2.) kwitantie nr. 1 d.d.31 oktober 2011 en ondertekende erkenning van Barneveld mondelinge huurovereenkomst van 31/10/2012 3.) Blad 1 van mijn dagvaarding 02/04/2012, ingekomen op 04/04/2012 bij OM Utrecht. Geachte heer Böhmer, Hierbij heb ik een afschrift van mijn blogbericht 05/11/2012 bijgevoegd. Ik maak hierbij bezwaar tegen de besluiten die u kennelijk hebt genomen terzake van de klachtenprocedure RvT 1112-9365 A.M.S. ten Berge vs mr. A.M. Slierendrecht. 1. Bezwaar tegen uw besluiten, uw beleid in deze. 1.1. Zonder enige grond besloot u op 28/08/2012 mij te adviseren mijn klacht tegen mr. Slierendrecht niet voort te zetten.Dat was heel raar. Want ik klaagde op die dag, reeds 5 maanden tegen mr. Slierendrecht, tegen mr. Schyns, tegen u als deken, dat mr. Slierendrecht en gedagvaarde S.van Barneveld wederrechtelijk de processtukken in bezit hielden van mijn dagvaardingszaak van huisuitzetting en dwangsom: zaaknr. 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S.van Barneveld. 1.2. Dat de rechtbank zeer recent afschriften van de processtukken in deze zaak naar mij heeft opgestuurd, wil nog steeds niet zeggen dat u kunt besluiten dat daarmee mijn klachten tegen mr. Slierendrecht zijn ingetrokken of anderszins niet meer relevant zouden zijn. In tegendeel: Mr. Slierendrecht is op ambtseed verplicht mij de stukken van het betreffende dossier S. van Barneveld vs A.M.S.ten Berge, alsnog te verstrekken. Op openbare processtukken, aktes, rol-antwoorden, replieken, duplieken van haar hand in de zaak die ik aanhangig heb gemaakt kan zij geen claim van privacy leggen.Zij, noch u kunnen zich beroepen op een zwijgrecht over het eigen (mogelijk malafide) gedrag. Wanneer Slierendrecht niet kan aantonen dat in het dossier van de heer Van Barneveld, de betreffende kwitantie nr 1 van 31 oktober 2011 met het onderschrift van Van Barneveld zit, dan is zij dus betaald door de overheid voor het bijhouden van een spookdossier.En dan hoort zij voor de tuchtrechter verantwoording af te leggen. De betreffende kwitantie met onderschrift heb ik hierbij als bijlage 2 bijgevoegd. 1.3. Nogmaals: Zonder enige grond of argument besloot u op 28/08/2012 van mening te zijn, dat mr. Slierendrecht juist klachtwaardig handelde als zij de civiele processtukken aan mij zou verstrekken.Ik heb bezwaar aangetekend. tegen deze stelling. Nogmaals: ik wil van deze Schynsadvocaat alle relevante stukken hebben in de civiele dagvaardingszaak met zaaknr. 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S. van Barneveld. U bent bevoegd om in deze de betreffende advocaat-gemachtigde tot de orde te roepen.Doe dat dan. 1.4. Verder besloot u op 28/08/2012 dat u zonder mijn tegenbericht vóór 10/09/2012 het klachtdossier nr. RvT 1112-9365 / LB/SD zou sluiten.Daarop heb ik d.d. 06/09/2012 afwijzend gereageerd en aanvullende klachten ingediend tegen de betreffende advocaat werkzaam bij Schyns Advocaten te Utrecht. Immers: vóór en óp 6 juni 2012 heb ik aan Van Barneveld en zijn gemachtigde mr. Slierendrecht vragen gesteld over de gang van zaken op de rolzitting van 11 april 2012 en over de zaakgerelateerde stukken die mij niet doorgestuurd werden. Op enig moment heb ik zelfs bij het Schynskantoor, Maliebaan 100 te Utrecht, aangebeld. Maar mr. Slierendrecht mocht van mr. Marcel Schyns oud-deken der Orde van Advocaten Utrecht, niet te voorschijn komen. 1.5. En nu heb ik met u een geschil. Ter zake van mijn geschil met u als deken, heb ik mijn geredigeerde blogbericht van 05/11/2012 hierbij gevoegd als bijlage 1. Ik neem het u kwalijk dat u besloten heeft met mijn klachten tegen de betreffende Schynsadvocaat niet in de publiciteit te treden, door aan mij en aan het Nederlandse publiek uw oordeel over mijn klachten 6 maanden lang te onthouden. Uw deken-gedrag staat in schrille tegestelling met dat van Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Germ Kemper heeft, in zijn oordeel ter zake van de ingebrachte klachten tegen Bram Moszkowicz, bepaald, dat Bram zich voor de tuchtrechter hoort te verantwoorden, Germ Kemper heeft over de gang van zaken in het publieke domein openheid van zaken gegeven.Dat is een van zijn taken. En wat doet u ? U besluit geen ruchtbaarheid te geven aan het feit dat ik klachten heb ingediend tegen een advocaat-gemachtigde die een spookverhaal heeft opgehangen over mijn dagvaarding van huisuitzetting d.d. 02/04/2012. Op grond waarvan discrimineert u mij en mijn klachten ? 1.6. U gaat daar toch echt niet onderuit komen. U zult moeten besluiten zoals de kantonrechter een vonnis van huisuitzetting zal moeten nemen.En dat zal / kan de rechter nu ook gaan doen nadat de griffier / de rechtbank zélf, op 24 oktober jl mij de ontbrekende processtukken heeft gestuurd. Zo kreeg ik de bewijzen van de malversaties van mr. Slierendrecht én haar klant Sander van Barneveld (55) tegen de RECHTSPRAAK tóch in handen. 1.7. Maar het is nog veel erger dan ik dacht.Ik kan de complottheorie aanhalen. Want op 04/04/2012 is de valse versie van mijn dagvaarding van 02/04/2012 in het civiele recht, óók ingekomen bij de Officier van Justitie. Een afschrift van blad 1 van het betreffende exploot met daarop de het stempel, heb ik hierbij als bijlage 3 bijgevoegd. Op 26 oktober 2012. mailde ik u mijn aanvullende klachten, die ik hierbij als bijlage 1 heb bijgevoegd. Waar blijft uw reactie en die van mr. Slierendrecht en haar kantoorchef: mr. Marcel Schyns ? 2. Hierbij klaag ik ook ter zake van uw gedrag / uw functioneren. 2.1. Volgens de informatie in de folder over de klachtenregeling bij de Orde van Advocaten, wordt het onderzoek naar de klacht doorgaans binnen zes weken afgerond. Ik startte mijn klachten op 06/06/2012.U hebt uw onderzoek niet af gerond.Erger nog: u heeft op 29 oktober 2012, vóór het afronden van mijn klachtenbehandeling een onvolledige inventarislijst van mijn klachten naar de Raad van Discipline in Arnhem gestuurd. (hierna de raad genoemd) Dit heeft u gedaan zonder mijn toestemming, zonder mijn medeweten en zonder met mij rechthebbende te overleggen. 2.2. Uw brief van 29 oktober 2012 aan mij gericht met refnr. RvT 1112-9365 A.M.S.ten Berge vs mr.A.M.Slierendrecht / 12012, heb ik niet in goede orde ontvangen: Blad 1 van 2 ontbrak. 2.3.Ik verzoek u de betreffende brief alsnog op te sturen. Verder verzoek ik u deze brief zelf te ondertekenen en niet de secretaresse in opdracht te laten tekenen.Zij is geen staffunctionaris. 2.4. Op enig moment hebt u mij verzocht de klachten in te trekken. Dat heb ik geweigerd, omdat de klachtwaardige advocaat hardnekkig bleef weigeren alle ingekomen en uitgaande proces- en dossierstukken aan mij af te dragen. U heeft de indruk achtergelaten, dat onder uw verantwoordelijkheid mijn klachten, tegen de Schynsadvocaat onderzocht zouden worden.Wanneer gaat u uw woord houden ? 2.5. U heeft op 29/10/2012 geheel ten onrechte de raad in Arnhem verzocht mijn klachten tegen de betreffende advocaat in behandeling te nemen. U heeft dit gedaan met de woorden: "Op verzoek van klaagster zend ik het dossier met het verzoek de klacht in behandeling te nemen" Einde citaat. Ik hoef dit niet te nemen. 2.6. U heeft 14 van mijn klachtbrieven met ref.nr.RvT.1112-9365 A.M.S. ten Berge vs mr.A.M. Slierendrecht zonder mijn toestemming aan de raad gestuurd. Dit hoef ik niet te nemen. 2.7. Wat u onder het kopje: Achtergrond van de klacht schrijft is onredelijk, suggestief, irrelevant en op alle fronten bezijden de waarheid.: A: De Schynsadvocaat is geen verweerster maar (aan)geklaagde. B: Van Barneveld is geen wederpartij maar op 02/04/2012 gedagvaard door mijn dagvaarding van huisuitzetting en een dwangsom.Van Barneveld moest vanwege de wet, mijn woning uit. Van barneveld moest vanwege de wetsregels achterstallige huurpenningen betalen en een dwangsom betalen van € 1000,00 per dag als hij niet vertrok en al mijn sleutels en al mijn sloten niet teruggaf. C: U liegt tegen de raad: Ik ben geen klaagster in een huurgeschil. Ik ben volgens de wet, eiseres in het huur-en woonrecht.Ik hoef deze suggestieve leugen niet te nemen. D. Ook dat ik mij zou hebben laten vertegenwoordigen door dhr. mr.A.R. Jaarsma, is naar de raad toe, een suggestieve leugen. Wanneer gaat u de waarheid spreken ? Tot slot: Ik kan u adviseren, om aan mr. Marcel Schyns eens te vragen wat hij mij geflikt heeft in 2002 als toenmalige deken der Orde van Advocaten Utrecht. Toen was hij ook werkzaam als advocaat op het advocatenkantoor Bots en Ravenhorst, Servaasbolwerk 14 te Utrecht. Ik had toentertijd tegen de burgemeester van Utrecht, tegen mr. Frans P.J.M. Otten, advocaat-procureur, van de burgemeester van Utrecht en tegen mijn familie Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk, bij de politie aangiften gedaan ter zake van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Ik heb het machtsmisbruik van de overheden overleefd, vandaar dat justitie het een poging tot doodslag vond, anders was het moord geweest. Ik heb toentertijd, aan Marcel Schyns het proces-verbaal voorgelegd van de poging tot doodslag én mijn verslag 08/03/2002 van mijn verhoor van mr. Frans Otten, advocaat, om van hem een oordeel te horen over mijn klachte tegen mr. Frans Otten. De kwestie is de doofpot in gegaan.En die doofpot is nu uit elkaar gespat. Verdere Informaties over de betrokkenen in dit misdrijf van een poging tot mij aangedaan luidt als volgt. * Mr.Marcel L.F.J. Schyns is oud-deken van de Utrechtse orde van Advocaten en als raadsheer (honorair) verbonden aan het Gerechtshof 's Herthogenbosch. * Mr.Frans P.J.M. Otten,ambtelijke hoofdverdachte, is nog steeds als advocaat-gemachtigde werkzaam bij het advocaten kantoor CSM Derks Star Busmann te Utrecht. Otten is vanuit rechtbank Utrecht met ingang van 15-01-2008 benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank 's Hertogenbsch. * Mr. Lien Vos -van Gortel (VVD) oud-burgemeester van Utrecht en ambtelijke hoofdverdachte is met pensioen en woont bij mijn weten nog steeds in Utrecht. * Mr. Ivo Opstelten (VVD) oud-burgemeester van Utrecht en als burgemeester opvolger van de verdachte Lien Vos -van Gortel(VVD) nog steeds minister van Vuiligheid en Justitie in het VVD en PvdA-kabinet van Mark Rutte II. Hij houdt het betreffende misdrijf van zijn voorganster oud-burgemeester Lien Vos-van Gortel nog steeds onder zijn pet. * Er is nooit een uitspraak van een lagere rechter, noch van een hogere rechter bij een Hof of bij de Hoge Raad geweest, waarin beslist werd dat de bovengenoemde misdrijven verjaard zouden zijn. Mijn vraag is: Wat kan de Nederlandse Orde van Advocaten betekenen voor de Nederlandse samenleving, als het uitkomt dat advocaten, gedrag vertoond hebben dat strafbaar is als misdrijf ? Met vriendelijke groet,Mevrouw A.M.S.ten Berge (Anne Marie)

zondag 4 november 2012

Gedagvaarde Sander van Barneveld, deurwaarder Bob Kruythof en een Schynsadvocaat-gemachtigde misleiden Rechtbank Utrecht.

Oorspronkelijke titiel FW: dossier 806641 UC EXPL 12-5681: Misleiding van de rechtbank door gedagvaarde‏ 30-10-2012 Beantwoorden ▼Beantwoorden Details verbergen Anne Marie ten Berge amstenberge@hotmail.com Aan Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist Orde van Advocaten Utrecht. Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com) Verzonden: dinsdag 30 oktober 2012 17:10:12 Geredigeerd op maandag 05 nov.2012 Aan: Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl) Geachte mevrouw Pesch, Ik heb u eerder in cc de hierna komende mail-berichten doorgestuurd.De berichten horen in het dossier van mr. L.J.Böhmer, deken der Orde van Advocatn Utrecht onder zijn kenmerk: RvT 112-9365 A.M.S. ten Berge vs mr. A.M. Slierendrecht thuis.Ik heb dit bericht ook in cc aan mr. Slierendrecht doorgestuurd en aan haar klant Van Barneveld. Jammer dat u niet reageerde op dit alarmerende bericht, terzake van de betrokkenheid van mr. Slierendrecht van Schynsadvocaten te Utrecht bij het gesjoemel van de deurwaarder met mijn dagvaarding huisuitzetting d.d. 02/04/2012. Ik heb deze dagvaarding tegen haar klant dhr. S. Van Barneveld ingebracht. Van Barneveld die op 11 april 2012 tegen de rolrechter beweerde dat hij de dagvaarding niet gekregen had en deze dus ook niet aan zijn advocaat-gemachtigde had kunnen geven. Dit blijkt dus nu een leugen te zijn geweest van het duo Slierendrecht en Van Barneveld. Net als de leugen dat Slierendrecht,aan mij de dossierstukken niet mocht sturen. De deken heeft tot / met december de tijd om een oordeel over mijn klachten tegen Slierendrecht te geven en omdat u kennelijk mijn klachten niet doorgeeft zal ik mij dus met dit schrijven van 26 oktober 2012 weer tot de deken wenden met deze nieuwste klacht. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge www.annemarietenberge.blogspot.com -------------------------------------------------------------------------------- From:amstenberge@hotmail.com To: sandervbarneveld@gmail.com Subject: Misleiding van de rechtbank door gedagvaarde Date: Fri, 26 Oct 2012 14:43:52 +0200 Dossier 806641 UC EXPL 12-5681 Misleiding van de rechtbank door gedagvaarde.‏ amstenberge@hotmail.com Aan Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris,, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist., Ibrahima Sall, Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns, Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat, mailbox@kruythof.nl Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com) Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 14:36:30 Aan: Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris, (klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl) CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl); Ibrahima Sall(------); Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns (schyns@schynsadvocaten.nl); Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat (mail@schynsadvocaten.nl); mailbox@kruythof.nl (mailbox@kruythof.nl) BCC:(-----------------) Aan: Rechtbank Utrecht. t.a.v. Mw.mr van der Graaf, klachtenfunctionaris. Van: Mw. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, eiseres / bevoegde gedupeerde, cc: sandervbarneveld@gmail.com Datum: 26 oktober 2012 Betreft: Inhoud dossier 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S.van Barneveld LS. Geachte mevrouw van der Graaf, Hierbij bericht ik u als volgt. Ik heb eindelijk van mw E.I.Somers-Goa, griffier bij Sector kanton locatie Utrecht, het kopie van alle processtukken in bovengenoemde dagvaardingszaak van huisuitzetting en een dwangsom, in goede orde ontvagen. En ook gelezen. In een eerste reactie bericht ik u dat Bob Kruythof, gerechtsdeurwaarder met de inhoud van de dagvaarding 02/04/2012 gesjoemeld moet hebben. Het TENEINDE en het MITSDIEN is anders dan ik schriftelijk had voorgesteld. Er is een blad uit mijn dagvaarding van productie 2 verdwenen. Dit blad productie 2 is samengestelde document, enerzijds de kwitantie van betaling service kosten verblijf op 31 oktober 2011 én anderzijds de erkenning van gedagvaarde dat er op 31/10/2011 een mondelinge huuroverenkomst was opgemaakt tussen eiseres en gedaagde. Ik ben het genoemde afschrift van mijn productie 2 later weer tegengekomen in het dossier, dat mr. Gerard Scholten,advocaat-gemachtigde, van Stichting Mitros (Tomlowadvocaten te Utrecht) naar mij toestuurde. Het processtuk zat als productie 27 in het dossier van zaak met nr: 823828 UC EXPL 12-11257 Stichting Mitros vs. A.M.S.ten Berge. In deze zaak was ik door Mitros gedagvaard voor huisuitzetting terwijl Mitros geen huurovereenkomst / contract met mij kon overleggen. Waar weer uit geconcludeerd kan worden, dat het Mitrosbestuur kennelijk vanaf 1 juli 2004 van derden huurpenningen aanneemt voor Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. En daarover kennelijk vanaf 2005 tig-keer heeft gelogen tegen de rechtbank in haar dagvaardingszaken om mij uit mijn woning te krijgen . Dergelijke gedragingen: Onrechtmatig huur aannemen en meineden plegen van de elkaar opvolgende Mitros-directeuren zijn strafbaar als misdrijf. De diefstal: het jarenlang wederrechtelijk geld uit mijn vermogen nemen om een niet bestaande huur te betalen is strafbaar als misdrijf. Andere rechtbankenstukken laten zien dat Stichting Mitros in het belang van zichzelf ook graag samen met Altrecht, als getuige optrad, bij de aanvraag en het vonnis van mijn ondercuratelestelling op 25 september 2007. Verder citeer ik hierna: hetgeen gerechtsdeurwaarder Bob Kruythof te Utrecht in mijn dagvaarding van 02/04/2012 zonder mijn toestemming en medeweten heeft aangetekend, kennelijk om de rechtbank te misleiden. Want waarom anders ? Bob Kryuithof, gerechtsdeurwaarder schreef op blad 1 in het voordeel van S. Van Barneveld, gedagvaarde en zijn advocaat-gemachtigde (Schynsadvocaten te Utrecht) dat de heer van Barneveld tezamen woonde met mij, eiseres ,aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Dit gezegde beschouw ik als een kwalijke suggestieve mededeling naar de rechtbank toe. Dat is toch valsheid in geschrifte en getuigenis ? Op blz. 2 van mijn dagvaarding lees ik in het hoekje links in de marge tekst die ik niet heb voorgesteld en die ook mijn advocaat niet heeft voorgesteld. De tekst: onder het kopje,TENEINDE: Als de gedaagde partij niet uiterlijk op de bovengenoemde zitting heeft geantwoord', of om uitstel voor antwoord heeft gevraagd', wordt door genoemde deurwaarder zonder enig recht aangevuld met zijn woorden: "En de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen". Dan gaat de tekst weer verder met...: zal de rechtbank sector kanton de eis bij verstek toewijzen tenzij de eis hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Dit is pure valsheid in geschrifte in het stiekeme. En dan vraag ik mij af: Dus op deze manier werkt het geheim van de Raadskamer ? Rechters overleggen achter gesloten deuren met een ander overheidsorgaan over de te volgen strategie / procedure ? Ik vind dat hier weer sprake is van valsheid in geschrifte met kennelijk de bedoeling om de rechtbank te misleiden. Maar deze geslaagde poging tot misleiding moet in overleg zijn gebeurd met de advocaat-gemachtigde van gedagvaarde Van Barneveld want ook de inhoud van het verdere dossier laat de ene leugen na de andere zien. Bijvoorbeeld: Zo is nergens in het dossier een schrijven te vinden waarin staat te lezen dat gedaagde Van Barneveld en/of zijn advocaat-gemachtigde op de rolzitting van 11 april 2012 om uitstel van antwoord hebben gevraagd. Nergens. Nergens staat dat die vraag is gesteld. En een verzoek tot uitstel van antwoord, MOET schriftelijk gebeuren. Zo is de Wet. Zó zijn de regels van het procesrecht. En dat alles om een dwangsom Van € 1000,00 per dag te kunnen ontduiken ? Want Van Barneveld zit nog steeds, zonder enig woonrecht, zonder enig huurrecht in mijn kamer. De RECHTSPRAAK heeft duidelijk gefaald. Wél staat er onder het kopje in de Inleiding d.d. 6 juni 2012 te lezen en ik citeer weer in vet cursief: Gedaagde, hierna "Van Barneveld", heeft kennis genomen van de dagvaarding zoals die zijdens eiseres, hierna: "Ten Berge" is uitgebracht. (En dat is de dagvaarding van 02/04/2012) Dan gaat de ( bij de Deken van de Orde besproken) advocaat-gemachtigde verder: Van Barneveld ontkent al hetgeen Ten Berge in haar dagvaarding heeft gesteld. Behoudens indien en voor zover Van Barneveld in het navolgende iets erkent. Maar hoe kan van Barneveld een dwangsom ontkennen ? Een achterstand huur ontkennen ? Ernstige overlast ontkennen ? Het is geen strafzaak ! Het rol-antwoord van Van Barneveld wordt geen verweer genoemd maar: Het navolgende. Snapt u het nu ? Het rol-begrip 'verweer' krijgt de betekenis van 'ontkenning'. Het rol-begrip 'antwoord' valt weg voor het begrip 'de tekst die hierna komt'. Het lijkt logisch maar het is nonsens. Ik prik daar zo door heen. Waarom de rechtbank niet ? Deze woorden vallen toch uit de toon? Ik begrijp precies waarom gedagvaarde noch zijn advocaat-gemachtigde mij de processtukken wilden sturen. Ik mocht er eens achter komen ? Ik bén erachter gekomen. Maar nu eis ik wel vanaf 11/04/2012 dag 1 van al die procesleugens,nog steeds een uitspraak over de huisuitzetting van Van Barneveld én een uitspraak van de rechter, zonder last, over die dwangsom van € 1000,00 per dag. Want Van Barneveld, mailde mij toen ik 'ongewenst' nog niet had aangeklikt : "Ik blijf zitten waar ik zit. Want jij hebt mijn geld en mijn spullen gestolen, jij hebt huisvredebreuk gepleegd, jij hebt mij 3x met een lunchbordje op mijn hoofd geslagen. En met die vrijspraken van de politierechter heb ik niets te maken. Ik ga hier niet weg. Ik sta hier ingeschreven." Of woorden van gelijke strekking. Niemand kan ontkennen wat er in een dagvaarding staat. Als je een dagvaarding ontkent, dan heb je geen verweer. En als je dat toch blijft ontkennen misleid je in woord en daad de rechtbank. In wezen wens je niet deel te nemen aan de procesgang. En dat is gebeurd. Want het enige dat Van Barneveld op 31 oktober 2011 erkent is het feit dat hij met eiseres een mondelinge overeenkomst is aangegaan: het huren van de kamer voor drie maande in nov./dec. 2011 en in jan. 2012. Maar juist deze éne erkenning is door de gerechtsdeurwaarder uit mijn dagvaarding van 02/04/2012 gelicht en naar de Tomlowadvocaat gestuurd. Dit is een vorm van oplichting door een of meerdere overheidsorganen en schendingen van de advocatenwet door advocaten in een criminele samenspraak met gerechtsdeurwaarders en in een gezamelijke en onrechtmatige poging tot misleiding van griffiers en rechters. En wat doet de minister (VVD) van Vuiligheid en Justitie ? Niets. De minister heeft het te druk om Ibrahima Sall 14 jaar na binnenkomst en buiten eigen schuld tot ongewenste vreemdeling verklaart, onrechtmatig in administratieve detentie in Zeist te houden en de minister heeft het te druk om Anne Marie ten Berge, namens de regering, vanaf 25 september 2007 onrechtmatig in adminstratieve ondercuratelestelling te houden. De leden van de Tweede Kamer worden door de voorzitter van de Tweede Kamer, dom en onwetend gehouden ? Wordt voor de verdachte Schynsadvocaat de Raad van discipline er niet bij gehaald ? Dan heeft de Ned. Orde van Advocaten zelf boter op het hoofd in de persoon van mr. L.J. Böhmer, deken. Mr. Böhmer wil kennelijk in het openbaar geen oordeel vormen over mijn klachten tegen de Schynsadvocaten Ik zal wat hier gebeurd is ter informatie naar Bram Moscowitch doorsturen ? Want de klachten tegen hem worden wél in het openbaar behandeld. Dan kan Bram zeggen: "Wat wil de Orde nu tegen mij ? Ook de Utrechtse Orde verwijt de ketel dat ie zwart ziet !" Oh nee, hij zal zeggen: "Zo zie je maar weer: "Hoge bomen vangen veel wind." Dank voor het lezen en graag een reactie. Met vriendelijk groet. Anne Marie S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. tel.030-231 60 70. www.annemarietenberge.blogspot.com

maandag 29 oktober 2012

Misleiding van rechtbank Utrecht door gerechtsdeurwaarder Krythof, gedagvaarde Van Barneveld en mr.M.Schyns,oud-deken der Orde van Advocaten Utrecht.

Beste lezers van mijn blog:www.annemarietenberge.blogspot.com en leden van de Tweede Kamer. Weet u nog dat ik schreef dat de dak-en thuisloze Ameronger Sander van Barneveld (55)mijn volledig ingerichte kamer mocht huren voor nov.,dec.2011 en jan. 2012. Wij hadden daarvoor afspraken gemaakt. Dat is drie maanden goed gegaan. Behalve dan dat hij steeds € 275,00 te weinig betaalde,omdat hij geen WWB-uitkering kreeg. Op 28 januari 2012, laatste datum huurovereenkomst is hij vertrokken. Maar op 29 januari 2012 kwam hij terug, en vroeg of hij nog iets uit de kamer mocht pakken en toen heeft hij de sloten veranderd en de kamer bezet.Hij heeft tig-keer ingebroken in de andere kamers in mijn woning door de sloten van de gangdeur te forceren en naar boven te gaan om daar pesterige vernielingen aan te richten en dreigbrieven neer te leggen. Op 11 april 2012 stond mijn dagvaarding van zijn uithuiszetting op de rol. Van Barneveld vertelde de rechter dat hij geen dagvaarding had gekregen. En begon als gedagvaarde, met zijn Schynsadvocaat-gemachtigde een vorderingsprocedure tegen mij. 24 Oktober stuurde de rechtbank mij eindelijk de dagvaarding zoals de rechtbank deze had ontvangen van de gerechtsdeurwaarder en toen kon ik na ruim 6 maanden van een foute procedures, bewijzen dat de rechtbank nog geen vonnis van huisuitzetting heeft (kunnen) uitspreken omdat gedagvaardde Sander van Barneveld en de gerechtsdeurwaarder en zijn advocaat-gemachtigde minstens één blad(een productie) uit mijn dagvaarding hadden ontvreemd / gestolen/ verduisterd. En de tekst in mijn dagvaarding hadden aangevuld met aanwijzingen voor de rechtbank. Het hierna volgende e-mailbericht gaat daarover. Anne Marie ten Berge amstenberge@hotmail.com Afbeelding wijzigen Profiel bekijken Aan Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris,, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist., Ibrahima Sall, Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns, Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat, mailbox@kruythof.nl Van: Anne Marie ten Berge (xxxxxxxxx) Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 14:36:30 Aan: Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris, (klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl) CC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl); Ibrahima Sall ( xxxxxxxxxxxxxx); Mr. M.L.F.J.(Marcel) Schyns (schyns@schynsadvocaten.nl); Mw.mr.A.M.Slierendrecht,advocaat (mail@schynsadvocaten.nl); mailbox@kruythof.nl (mailbox@kruythof.nl) BCC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Tahoma;} Aan: Rechtbank Utrecht.t.a.v. Mw.mr van der Graaf, klachtenfunctionaris. Van: Mw. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, eiseres / bevoegde gedupeerde, cc: sandervbarneveld@gmail.com Datum: 26 oktober 2012 Betreft: Inhoud dossier 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S.van Barneveld. LS. Geachte mevrouw van der Graaf, Hierbij bericht ik u als volgt. Ik heb eindelijk van mw E.I.Somers-Goa, griffier bij Sector kanton locatie Utrecht, het kopie van alle processtukken in bovengenoemde dagvaardingszaak van huisuitzetting en een dwangsom, in goede orde ontvagen. En ook gelezen. In een eerste reactie bericht ik u dat Bob Kruythof, gerechtsdeurwaarder met de inhoud van de dagvaarding 02/04/2012 gesjoemeld moet hebben. Het TENEINDE en het MITSDIEN is anders dan ik schriftelijk had voorgesteld. Er is een blad uit mijn dagvaarding van productie 2 verdwenen. Dit blad productie 2 is samengestelde document, enerzijds de kwitantie van betaling service kosten verblijf op 31 oktober 2011 én anderzijds de erkenning van gedagvaarde dat er op 31/10/2011 een mondelinge huuroverenkomst was opgemaakt tussen eiseres en gedaagde. Ik ben het genoemde afschrift van mijn productie 2 later weer tegengekomen in het dossier, dat mr. Gerard Scholten,advocaat-gemachtigde, van Stichting Mitros (Tomlowadvocaten te Utrecht) naar mij toestuurde. Het processtuk zat als productie 27 in het dossier van zaak met nr: 823828 UC EXPL 12-11257 Stichting Mitros vs. A.M.S.ten Berge. In deze zaak was ik gedagvaard voor huisuitzetting terwijl Mitros geen huurovereenkomst / contract met mij kon overleggen. Waar weer uit geconcludeerd kan worden, dat het Mitrosbestuur kennelijk vanaf 1 juli 2004 van derden huurpenningen aanneemt voor Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. En daarover kennelijk vanaf 2005 tig-keer heeft gelogen tegen de rechtbank in haar dagvaardingszaken om mij uit mijn woning te krijgen . Dergelijke gedragingen: Onrechtmatig huur aannemen en meineden plegen van de elkaar opvolgende Mitros-directeuren zijn strafbaar als misdrijf. De diefstal: het jarenlang wederrechtelijk geld uit mijn vermogen nemen om een niet bestaande huur te betalen is strafbaar als misdrijf. Andere rechtbankenstukken laten zien dat Stichting Mitros in het belang van zichzelf ook graag samen met Altrecht, als getuige optrad, bij de aanvraag en het vonnis van mijn ondercuratelestelling op 25 september 2007. Verder citeer ik hierna: hetgeen gerechtsdeurwaarder Bob Kruythof te Utrecht in mijn dagvaarding van 02/04/2012 zonder mijn toestemming en medeweten heeft aangetekend, kennelijk om de rechtbank te misleiden. Want waarom anders ? Bob Kryuithof, gerechtsdeurwaarder schreef op blad 1 in het voordeel van S. Van Barneveld, gedagvaarde en zijn advocaat-gemachtigde (Schynsadvocaten te Utrecht) dat de heer van Barneveld tezamen woonde met mij, eiseres ,aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Dit gezegde beschouw ik als een kwalijke suggestieve mededeling naar de rechtbank toe. Dat is toch valsheid in geschrifte en getuigenis ? Op blz. 2 van mijn dagvaarding lees ik in het hoekje links in de marge tekst die ik niet heb voorgesteld en die ook mijn advocaat niet heeft voorgesteld. De tekst: onder het kopje,TENEINDE: Als de gedaagde partij niet uiterlijk op de bovengenoemde zitting heeft geantwoord', of om uitstel voor antwoord heeft gevraagd', wordt door genoemde deurwaarder zonder enig recht aangevuld met zijn woorden: "En de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen". Dan gaat de tekst weer verder met: zal de rechtbank sector kanton de eis bij verstek toewijzen tenzij de eis hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Dit is pure valsheid in geschrifte in het stiekeme. En dan vraag ik mij af: Dus op deze manier werkt het geheim van de Raadskamer ? Rechters overleggen achter gesloten deuren met een ander overheidsorgaan over de te volgen strategie / procedure ? Ik vind dat hier weer sprake is van valsheid in geschrifte met kennelijk de bedoeling om de rechtbank te misleiden. Maar deze geslaagde poging tot misleiding moet in overleg zijn gebeurd met de advocaat-gemachtigde van gedagvaarde Van Barneveld want ook de inhoud van het verdere dossier laat de ene leugen na de andere zien. Bijvoorbeeld: Zo is nergens in het dossier een schrijven te vinden waarin staat te lezen dat gedaagde Van Barneveld en/of zijn advocaat-gemachtigde op de rolzitting van 11 april 2012 om uitstel van antwoord hebben gevraagd. Nergens. Nergens staat dat die vraag is gesteld. En een verzoek tot uitstel van antwoord, MOET schriftelijk gebeuren. Zo is de Wet. Zó zijn de regels van het procesrecht. En dat alles om een dwangsom Van € 1000,00 per dag te kunnen ontduiken ? Want Van Barneveld zit nog steeds in mijn woning, in mijn kamer en dat zonder enig woonrecht, zonder enig huurrecht De RECHTSPRAAK heeft duidelijk gefaald. Wél staat er onder het kopje in de Inleiding d.d. 6 juni 2012 te lezen en ik citeer weer in cursief: Gedaagde, hierna "Van Barneveld", heeft kennis genomen van de dagvaarding zoals die zijdens eiseres, hierna: "Ten Berge" is uitgebracht. (En dat is de dagvaarding van 02/04/2012) Dan gaat de ( bij de Deken van de Orde klacht-besproken) advocaat-gemachtigde verder: Van Barneveld ontkent al hetgeen Ten Berge in haar dagvaarding heeft gesteld. Behoudens indien en voor zover Van Barneveld in het navolgende iets erkent. Maar hoe kan van Barneveld een dwangsom ontkennen ? Een achterstand huur ontkennen ? Ernstige overlast ontkennen ? Het is geen strafzaak ! Het rol-antwoord van Van Barneveld wordt geen verweer genoemd maar: Het navolgende. Snapt u het nu ? Het rol-begrip 'verweer' krijgt de betekenis van 'ontkenning'. Het rol-begrip 'antwoord' valt weg voor het begrip 'de tekst die hierna komt'. Het lijkt logisch maar het is nonsens. Ik prik daar zo door heen. Waarom de rechtbank niet ? Deze woorden vallen toch uit de toon? Ik begrijp precies waarom gedagvaarde noch zijn advocaat-gemachtigde mij de processtukken wilden sturen. Ik mocht er eens achter komen ? Ik bén erachter gekomen. Maar nu eis ik wel vanaf 11/04/2012 dag 1 van al die procesleugens, nog steeds een uitspraak over de huisuitzetting van Van Barneveld én een uitspraak van de rechter, zonder last, over die dwangsom van € 1000,00 per dag dat Van Barneveld, mij mailde: "Ik blijf zitten waar ik zit. Want jij hebt mijn geld en mijn spullen gestolen, jij hebt huisvredebreuk gepleegd, jij hebt mij 3x met een lunchbordje op mijn hoofd geslagen. En met die vrijspraken van de politierechter heb ik niets te maken. Ik ga hier niet weg. Ik sta hier ingeschreven." Of woorden van gelijke strekking. Niemand kan ontkennen wat er in een dagvaarding staat. Als je een dagvaarding ontkent, dan heb je geen verweer. En als je dat toch blijft ontkennen misleid je in woord en daad de rechtbank. In wezen wens je niet deel te nemen aan de procesgang. En dat is gebeurd. Want het enige dat Van Barneveld op 31 oktober 2011 erkent is het feit dat hij met eiseres een mondelinge overeenkomst is aangegaan: het huren van de kamer voor drie maanden in nov./dec. 2011 en in jan. 2012. Maar juist deze éne erkenning is door de gerechtsdeurwaarder uit mijn dagvaarding van 02/04/2012 gelicht en naar de Tomlowadvocaat gestuurd. Dit is een vorm van oplichting door een of meerdere overheidsorganen en schendingen van de advocatenwet door advocaten in een criminele samenspraak met gerechtsdeurwaarders en in een gezamelijke en onrechtmatige poging tot misleiding van griffiers en rechters. En wat doet de minister ? Niets. De minister heeft het te druk om Ibrahima Sall onrechtmatig in administratieve detentie in Zeist te houden en de minister heeft het te druk om Anne Marie ten Berge in adminstratieve ondercuratelestelling te houden. De Tweede Kamer wordt dom en onwetend gehouden ? Wordt voor de verdachte Scyhnsadvocaat de Raad van discipline er niet bij gehaald ? Dan heeft de Ned. Orde van Advocaten zelf boter op het hoofd. Ik zal wat hier gebeurd is ter informatie naar Bram Moscowitch doorsturen ? Dan kan hij zeggen: "Wat wil de Orde nu tegen mij ? Ook de Utrechtse Orde verwijt de ketel dat ie zwart ziet !" Dank voor het lezen en graag een reactie. Met vriendelijk groet. Anne Marie S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. tel.030-231 60 70. www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 21 oktober 2012

De strafbare feiten van de minister en zijn collega's

Beste lezers,hierna het onderwerp van mijn mail-brief van 21 oktober 2012 aan de Tweede Kamer en de overheid. Het is bekend dat andere klokkenluiders er ook wel een kwart eeuw over deden voordat de Tweede Kamer een onderzoek gelaste naar de feiten. Ik worstel nu al 29 jaar met de gevolgen van de curruptie van de overheid.En die corruptie wordt alleen maar erger en meer. Wat zou u doen als uw vrienden opzettelijk onschuldig vast gezet werden ? Steeds maar weer opnieuw ? U kent toch die verhalen van de justitiële dwalingen als gevolg van de desinteresse van onze volksvertegenwoordigers hoe de ministers regeren ? Als iemand mij wil tippen hoe ik de Tweede Kamer voor de bestuursrechter kan dagen, dan hoor ik dat graag op mijn mail: amstenberge@hotmail.com of in een brief naar: Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.Bij voorbaat dank.Hier komt mijn mail-brief van 21/10/2012:Daarna het mail bericht van contact@tweedekamer.nl dat zij mijn mail van 17/10/2012 ontvangen hadden. Daarna het bericht dát ze ontvangen hadden. ---------- = geeft de scheiding aan tussen de alinea's. RE: De strafbare feiten van de minister en zijn collega's / Uw e-mailbericht/webformulier is ontvangen.‏ 14:47 Beantwoorden ▼Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen Verwijderen Markeren als ongelezen Markeren als gelezen Alles van deze afzender verwijderen Bericht afdrukken Berichtbron weergeven Berichtgeschiedenis weergeven Berichtgeschiedenis verbergen Details weergeven Details verbergen Anne Marie ten Berge Anne Marie ten Bergeamstenberge@hotmail.com ---------- Afbeelding wijzigen Profiel bekijkenAan Tweede Kamer, publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, burgemeester@utrecht.nl, Burgemeester Frans Backhuijs, Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris,, Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com) Verzonden: zondag 21 oktober 2012 14:47:05 Aan: Tweede Kamer (contact@tweedekamer.nl); publieksvoorlichting@tweedekamer.nl CC: burgemeester@utrecht.nl (burgemeester@utrecht.nl); Burgemeester Frans Backhuijs (f.backhuijs@nieuwegein.nl); Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris, (klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl); Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl) BCC: b.anik@anikadvocaten.nl (b.anik@anikadvocaten.nl); Mr.A.R. Jaarsma (arjaarsma@zonnet.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl)---------- Aan: Contact Tweede Kamer. Van: Anne Marie S. ten Berge, te Utrecht. CC-brief: Aan de leden van de Tweede Kamer. CC: www.annemarietenberge.blogspot.com ---------- Geachte heer/mevrouw bij Contact Tweede Kamer,---------- Het is fijn te horen dat mijn brief van 17/10/2012 met als onderwerp: 'De strafbare feiten van de minister en zijn collega's,' in goede orde is ontvangen. Dergelijke bevestigingen van ontvangst mocht ik sinds 2000 al vaker ontvangen maar er gebeurt niets aan de wantoestanden in de Rechtspraak wat betreft het vreemdelingenrecht en het recht op bescherming van klokkenluiders. Ik neem aan, dat mijn brief, zoals te doen gebruikelijk via e-mail verspreid is naar de diverse fracties ! Maar welk referentienummer / (griffie) kenmerk (van binnenkomst) heeft mijn brief gekregen van de Tweede Kamer ? Of heeft de griffie van de Tweede Kamer wéér in opdracht van de voorzitter TK, het onderwerp van mijn petitie / de oorspronkelijke titel zodanig veranderd, dat deze niet meer herkenbaar terug te vinden is op de lijst van de Tweede Kamer van ingekomen stukken ? ---------- Zoiets hoeft mij maar één keer te gebeuren en ik weet waar het zwaartepunt op de agenda van de Tweede Kamer ligt: Het zwaartepunt van de leden van de Tweede Kamer ligt bij de bescherming van de politieke leugens en wetten gemaakt voor het eigen belang. De leden van de Tweede Kamer beschermen de eigen vriendjespolitiek en het nepotisme. De bescherming van de burger,de vreemdeling, de klokkenluider worden kennelijk als onbelangrijk van de agenda gehaald.----------- Ik schrijf de Tweede Kamer en de Ministerraad vanaf 2000 en ik ken inmiddels de verdwijntrucs van de ingekomen petities en verzoeken. Nu, zou ik weer binnen drie werkdagen bericht kunnen krijgen over de inhoud van mijn brief van 17 oktober 2012 ? Dat hoor ik ook al jaren. Maar dat gebeurt nooit.----------- Hierbij bericht ik de Leden der Tweede Kamer dat ik over de onderwerpen in mijn brief in rechte zal treden tegen de Tweede Kamer, wanneer ik in week 43 (22/10/2012 tot 26/10/2012 ) geen voorstel tot afdoening heb mogen ontvangen, ter zake van mijn brief van 17 oktober 2012. Hoe ? dat weet ik nog niet, maar ik doe het. De leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten Generaal kunnen zich geen geen foute regeringsleden permiteren maar die zitten er wel. Er vallen slachtoffers door deze dictatoriale nep-democratie. ---------- De heer Sall is zo'n slachtoffer. Mevrouw ten Berge is zo'n slachtoffer. De leden van de Tweede Kamer moeten goed begrijpen, dat haar eventuele maatregelen tegen de corruptie van de eigen politieke overheid, geen uitstel meer dulden. Er is sprake van jarenlange schendingen van mensenrechten tegen de vreemdeling, tegen de eigen burger. ---------- Ten 1ste: De minister van Vuiligheid en Justitie mag ongewenste vreemdelingen / illegalen, na 14 jaar verblijf in Nederland niet in een administratieve detentie plaatsen en houden, omdat deze illegalen ook na 14 jaar niet teruggestuurd willen / kunnen worden naar hun geboorteland. Dit is namelijk Ibrahima Sall geboren in Mauretanië onlangs weer overkomen. Hij zit nu al weer maanden vast in Zeist omdat de minister na 14 jaar van Salls verblijf in Nederland een taaltoets wilde laten afnemen. De minister erkende dat Ibrahima Sall niet vluchtgevaarlijk was. Maar toch moest Ibrahima Sall in detentie. Dus de heer Sall zit niet vast voor iets strafbaars, maar deze illegale man zit kennelijk vast om de perverse lusten van de minister Ivo Opstelten (VVD) te bevredigen, om iemand onschuldig vast te zetten. De minister kikt daarop. Anders doe je zoiets niet. Opstelten kikt op dictatoriale macht. Anders houd je ook geen misdrijven onder de pet.---------- Ivo Opstelten en zijn collega's, zijn ministers, die met allerlei smoezen, de rechtbank Utrecht dwingen, het beroep voor vrijlating van de heer Sall, ongegrond te verklaren. Minister Opstelten misbruikt de Rechtspraak met oneigenlijke middelen. Hij is in de gelegenheid onschuldige vreemdelingen in detentie te houden. Amnesty International vecht om de mensen in een 'admistratieve detentie', vrij te krijgen. Maar de minister lacht daarom. En wat doet de Tweede Kamer ? Die beschermt elkaars verdachte politieke partijleden. Of de leden nu in de regeringspartijen of in oppositie zitten, dat zegt niets. Politieke corrupties worden door alle 150 leden en hun voorzitter onder tafel geveegd en de slachtoffers, mogen stikken. U begrijpt toch wel dat ik daartegen in opstand kom ? ----------- Ten 2de: De minister van Vuiligheid en Justitie mag ongewenste klokkenluiders van de corrupties van de (politieke) overheden óók niet onder een 'admistratieve ondercuratelestelling' plaatsen en houden. Want dat is mij: Anne Marie ten Berge, overkomen. Ik ben op last van de Ministerraad zonder noodzaak op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke ziekte, die door de OGGZ van het college van B&W van Utrecht uit de duim is gezogen. Mijn ondercuralestelling (ocs) werd door alle politieke partijen noodzakelijk geacht in het belang van de Utrechtse burgemeestersverkiezing anno 2007. Er werd een wettelijke vertegenwoordiger benoemd. En ik werd met mijn politieke partij 'DEMOCRATEN' uitgeschreven uit de KvK Midden Nederland. Ik kon/mocht geen rechtshandelingen meer verrichten. Ik mocht dus ook niet mijn WWB, mijn AOW en mijn ABP aanvragen. Dat heeft de door de kantonrechter benoemde curator gedaan en ik zie geen cent van mijn inkomen noch van mijn erfenissen. De curator mag van de overheid mijn geld inpikken. Dat is fraude. Maar dat vindt de minister van niet.------------ Ik ben dus onder curatele gesteld in het belang van de Utrechtse burgemeestersverkiezing Deze burgemeesters- verkiezing anno 2007 (een burgemeestersreferendum) kon door geen wet geldig verklaard worden dus hebben het college van B&W te Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad, maar voor eigen rechter gespeeld. Op 01/01/2008 is de Nep-burgemeester mr. Aleid Wolsen (PvdA) benoemd. Ook door de oppositie partijen...Ze zijn toch niet opgestapt ? ------------ Want hoe verliep de rechterlijke leugen-uitspraak ter zake van mijn ocs ? Op 12 juli 2007 stuurde ik niets vermoedend mijn sollicitatiebrief voor de functie van burgemeester voor Utrecht, naar HM de Koningin. Op 14 augustus 2007 was ik in debat met vier andere burgemeesters-kandidaten op de tv. Op 25 september 2007 ontvang ik, (als enige van de 22 kandidaten) van dhr. mr. R.W.J. van Veen, kantonrechter en president van de rechtbank Utrecht de uitspraak: ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis Art 1: 378 BW. Ik ben niet gehoord. En mijn partner was niet gehoord. Mijn familie zat in het complot met haar aanvraag ocs. Het OM Utrecht heeft de familie-aanvraag ocs verduisterd. Het OM Utrecht en Noord-Brabant hebben mijn aangiften van diefstal van mijn inkomen tegen de familie en curator verduisterd.---------- De huidige president van de rechtbank Utrecht, dhr. mr. H.AE Uniken Venema heeft kennelijk net als de andere leden van het rechtbankbestuur geheimhoudingsplicht opgelegd gekregen van de minister. Kennelijk op straffe van strafvervolging mogen het Rechtbankbestuur, de collegeleden van B&W van Utrecht en Nieuwegein niets van het ministeriële machtsmisbruik openbaar maken. Ook het bestuur van de Raad van State en van de Hoge Raad hebben in deze laakbare ocs-kwestie geheimhoudingsplicht van de Ministerraad opgelegd gekregen. ------------ Uit het bovenstaande, waarbij ik feitelijk oude politieke perversiteiten aan de kaak stel, mag duidelijk worden waarom HM de Koningin bij de vorming van een Nieuwe Regering, niet meer mee mag doen ! Ik heb boven tafel gehaald, dat de laatste vijf kabinetten met de 150 leden van de Tweede kamer HM hebben belogen (majesteitschennis). Gerry Verbeet, oud- voorzitter van de TK en de ministers wisten als geen ander van de ministeriële corrupties zoals deze hierboven besproken zijn. En daar komt bij dat Ivo Opstelten, als oud-burgemeester van Utrecht, het misdrijf (in opdracht) ter zake van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf, door de burgemeester van Utrecht en haar advocaat-gemachtigde mr. Frans P.J.M.Otten, tegen mij gericht, onder de pet houdt. Opstelten is een crimineel in hart en nieren, anders doe je zoiets niet. Gelieve op al het bovenstaande eerlijk te reageren. Met vr. gr. Anne Marie ten Berge www.annemarietenberge.blogspot.com -------------------------------------------------------------------------------- Date: Wed, 17 Oct 2012 15:43:40 +0200 From: contact@tweedekamer.nl To: amstenberge@hotmail.com Subject: Uw e-mailbericht/webformulier is ontvangen Geachte heer/mevrouw, Uw e-mail is in goede orde ontvangen bij de Dienst Communicatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij streven er naar uw bericht binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Bij dringende vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 070-3183040 Met vriendelijke groet, Dienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal t: +31 (70) 318 3040 f: +31 (70) 318 2356 e: publieksvoorlichting@tweedekamer.nl i: www.tweedekamer.nl ---------- Einde publicatie.

woensdag 17 oktober 2012

Brief van klokkenluider aan Tweede Kamer op 17/10/2012.

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Email: postbus@tweedekamer.nl Van: Anne Marie ten Berge Email: amstenberge@hotmail.com Datum: 17 oktober 2012 Plaats: Utrecht Onderwerp. De strafbare feiten van de minister en zijn collega's. Dames / heren / voorzitter, Bovengenoemde minister heb ik herhaaldelijk gevraagd om de Tweede Kamer in te lichten over zijn strafbare misstap(pen). Mijn verzoek om schadevergoeding / genoegdoening voor wat mij namens Hare Majesteit is aangedaan loopt vanaf 25 september 2007. De minister weet er alles van. Naar aanleiding van de eindeloze admistratieve detentie die de minister een van mijn vrienden, met name Ibrahima Sall heeft aangedaan, ben ik weer in de pen geklommen en heb ik op mijn blog: www.annemarietenberge.blogspot.com mijn lezers als volgt geschreven onder de titel: Minister Ivo Opstelten (VVD) onbevoegde benadeelde en zelf verdacht, Beste lezer, Ibrahima Sall ken ik nu 12 jaar. Hij komt uit Mauretanië en is al 14 jaar in Nederland. Voor het grote generaal pardon, een goed idee van Pim Fortuyn, kwam Ibrahima niet in aanmerking. Zoals dat gaat met uitgeprocudeerde asielzoekers, zij leven op straat. Zij hebben geen geld. Zij worden 'betrapt' bij het pikken van brood en een potje pindakaas en worden dan voor straf vastgezet. Naast de gevangenisstraf worden pikkende uitgeprocedeerde asielzoekers gevonnist en met een vet stempel tot ongewenste vreemdeling verklaard. Na een dergelijk vonnis en met dat stempel, ben je als vluchteling net zo vogelvrij als een Joodse burger dat was met een Jodenster op zijn jas. Je wordt als ongewenste vreemdeling door de AIVD,IND,BVD, Vluchtelingenhulp,het Leger des Heils, in naam van de minister van Vuiligheid en Justitie gestalkt, getapt, opgepakt en weer in de bak gegooid. Dat vastzitten noemen we 'administratieve detentie'. Want je zit niet vast voor een delict. Dat overkwam Ibrahima 2 maanden terug voor de zoveelste keer. Gisteren was er weer een zitting in de Rechtbank Utrecht. Ik er heen. De minister wil Ibrahima langer gevangen houden.Ik heb tranen gehuild toen ik dat hoorde.je voelt je zo machteloos in je strijd tegen het anti-recht. Ik kreeg het recht om te spreken, maar mijn pleitnota was te lang voor die zitting. Toen heb ik deze pleitnota bij de Centrale Balie ingeleverd. En nu maar hopen of ik op de juiste manier voor Ibrahima en zijn collega's aan het vechten ben tegen de minister.Hierna komt wat ik een pleitnota genoemd heb. PERSOONLIJK AANGEREIKT in tweevoud 1 van 2. Aan: RECHTBANK UTRECHT / VREEMDELINGENRECHT Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht. Door:A.M.S. ten Berge, pleiter Servaasbolwerk 4 3512 NK utrecht. CC De leden van de Tweede Kamer. Datum: dinsdag 16 oktober 2012 Betreft: PLEITNOTA ter gelegenheid van de zitting op dinsdag 16 oktober 2012 om 12:00 uur: Partijen: Het Ministerie van Vuiligheid en Justitie tegen Ibrahima Sall, ongewenste vreemdeling in administratieve detentie. Edelachtbare, De heer Ibrahima Sall (hierna:Sall) uit Mauretania, grensstreek Senegal, heeft mij op enig moment de titel gegeven van Moeder. Ik ben zeer vereerd. Ook in de ogen van Mandela en andere grote geesten wordt een dergelijke titelatuur hoger geacht, dan het winnen van een Nobel-prijs. Ik bericht u, naar aanleinding van de recente informatie van Sall naar mij toe, dat er vandaag weer een zitting zou zijn, waarin de gemachtigde van de minister zal pleiten om Sall nog langer in het Detentiecentrum Zeist van het Ministerie van Vuiligheid en Justitie, vast te houden. Een administratieve detentie word je opgelegd, wanneer je niets strafbaars hebt gedaan. Bij dit soort detentie is je persoonlijke bestaan, strafbaar gesteld. Je persoonlijke bestaan als illegaal, als uitgeprocedeerde asielzoeker, als ongewenste vreemdeling of als ongewenste burger (klokkenluider) enzovoort. Amnesty International heeft regelmatig bij dictaturen en totalitaire staten succesvol gepleit voor de vrijlating van de slachtoffers van administratieve dententies. In Nederland pleit mijn persoon voor de vrijlating van de slachtoffers van dit soort inhumane detenties.Tenslotte ben ikzelf een dergelijk slachoffer van de minister. Ik ben in plaats van een administratieve detentie te krijgen, onder curatele gesteld. Ik ben de ongewenste klokkenluider van de corrupties van de overheden en van deze minister in het byzonder. Het mag algemeen bekend geacht worden dat klokkenluiders, illegalen en ongewenste vreemdelingen, in de dossiers bestempeld worden als 'politieke criminelen' en óók niet beschermd worden door de Tweede Kamer. Mijn brieven aan Hare Majesteit worden en werden door de minister van Binnenlandse Zaken met goedkeuring van de minister van Vuiligheid en Justitie en de Voorzitter (de MP) van de Ministerraad, verduisterd. In de zaak Sall, eist / verzoekt de minister aan de vreemdelingenrechter. Maar de minister is in deze zaak feitelijk de onbevoegde benadeelde. Hij schendt uit naam van het volk de internationale afspraken ter zake van de mensenrechten. Op een tweede grond pleit ik hierbij ook voor de vrijlating van Sall vanwege het feit dat de eisende partij, met name Ivo Opstelten (VVD), minister van Vuiligheid en Justitie niet alleen feitelijk de onbevoegde benadeelde is, maar als minister ook strafbaar is. De minister houdt ambtsmisdrijven van burgemeesters, rechters, hoofdofficieren van Justitie, tegen een burger gedaan, onder de pet. En als verdachte van dit misdrijf, is de minister onbevoegd om wat dan ook, tegen wie dan ook, namens de Staat der Nederlanden te vorderen, te eisen of te verzoeken. Het is mij verboden om in deze kwesties, de Staat der Nederlanden aan te klagen. 2 van 2 Ik schreef hierboven: ...."tegen een burger gedaan, onder de pet houdt...." Die burger ben ik. Ik ben meermalen het slachtoffer geworden van het machtsmisbruik van de minister en de ministerraad. Ik ben o.a. het slachtoffer van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht. Ik ben in opdracht van de burgemeester ontvoerd naar de plaats van het misdrijf en daar zonder kans om mijzelf te redden, achtergelaten. Toen ik solliciteerde voor burgemeester van Utrecht ben ik in 2007 in opdracht van het OM Utrecht, zonder enige noodzaak onder curatele gesteld door de kantonrechter. Ik ben voor deze administratieve ondercuratelestelling ook nooit gehoord door de kantonrechter. Tot slot: Mijn administratieve ondercuratelestelling van 25 september 2007 is net zo'n laakbaar, strafbaar en inhumaan gedrag van de minister als de administratieve detentie dat is voor ongewenste vreemdelingen. Met name voor Sall. Uit het feit dat de minister ook in 2012 niet geantwoord heeft op mijn eisen van vrijlating van Sall, op mijn eisen van schadevergoeding voor een onrechtmatige ondercuratelestelling, mag opgemaakt worden dat de minister ook een onbehoorlijke bestuurder is, die de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) aan zijn laars lapt. Met hoogachting getekend: Anne Marie S. ten Berge,

Minister Ivo Opstelten(VVD) onbevoegd benadeelde en zelf verdacht.

Beste lezer,Ibrahima Sall ken ik nu 12 jaar. Hij komt uit Mauretanië en is al 14 jaar in Nederland. Voor het grote generaal pardon, een goed idee van Pim Fortuyn, kwam Ibrahima niet in aanmerking. Zoals dat gaat met uitgeprocudeerde asielzoekers, zij leven op straat.Zij hebben geen geld. Zij worden 'betrapt' bij het pikken van brood en een potje pindakaas en worden dan voor straf vastgezet. Naast de gevangenisstraf worden pikkende uitgeprocedeerde asielzoekers gevonnist en met een vet stempel tot ongewenste vreemdeling verklaard. Na een dergelijk vonnis en met dat stempel, ben je als vluchteling net zo vogelvrij als een Joodse burger dat was met een Jodenster op zijn jas. Je wordt als ongewenste vreemdeling door de AIVD,IND,BVD, Vluchtelingenhulp,het Leger des Heils, in naam van de minister van Vuiligheid en Justitie gestalkt, getapt, opgepakt en weer in de bak gegooid. Dat noemen we 'administratieve detentie'. Want je zit niet vast voor een delict. Dat overkwam Ibrahima 2 maanden terug voor de zoveelste keer. Gisteren was er weer een zitting in de Rechtbank Utrecht. Ik er heen. De minister wil Ibrahima langer gevangen houden.Ik heb tranen gehuild.Ik kreeg het recht om te spreken, maar mijn pleitnota was te lang voor die zitting. Toen heb ik deze pleitnota bij de Centrale Balie ingeleverd, en nu maar hopen of ik op de juiste manier voor Ibrahima en zijn collega's aan het vechten ben.Hierna komt wat ik een pleitnota noem: PERSOONLIJK AANGEREIKT in tweevoud 1 van 2. Aan: RECHTBANK UTRECHT / VREEMDELINGENRECHT Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht. Door: A.M.S. ten Berge, pleiter Servaasbolwerk 4 3512 NK utrecht. CC De leden van de Tweede Kamer. Datum: dinsdag 16 oktober 2012 Betreft: PLEITNOTA ter gelegenheid van de zitting op dinsdag 16 oktober 2012 om 12:00 uur: Partijen: Het Ministerie van Vuiligheid en Justitie tegen Ibrahima Sall, ongewenste vreemdeling in administratieve detentie. Edelachtbare, De heer Ibrahima Sall (hierna:Sall) uit Mauretania, grensstreek Senegal, heeft mij op enig moment de titel gegeven van Moeder. Ik ben zeer vereerd. Ook in de ogen van Mandela en andere grote geesten wordt een dergelijke titelatuur hoger geacht, dan het winnen van een Nobel-prijs. Ik bericht u, naar aanleinding van de recente informatie van Sall naar mij toe, dat er vandaag weer een zitting zou zijn, waarin de gemachtigde van de minister zal pleiten om Sall nog langer in het Detentiecentrum Zeist van het Ministerie van Vuiligheid en Justitie, vast te houden. Een administratieve detentie wordt je opgelegd, wanneer je niets strafbaars hebt gedaan. Bij dit soort detentie is je persoonlijke bestaan, strafbaar gesteld. Je persoonlijke bestaan als illegaal, als uitgeprocedeerde asielzoeker, als ongewenste vreemdeling of als ongewenste burger (klokkenluider) enzovoort. Amnesty International heeft regelmatig bij dictaturen en totalitaire staten succesvol gepleit voor de vrijlating van de slachtoffers van administratieve dententies. In Nederland pleit mijn persoon voor de vrijlating van de slachtoffers van dit soort inhumane detenties. Tenslotte ben ikzelf een dergelijk slachoffer van de minister. Ik ben in plaats van een administratieve detentie te krijgen, onder curatele gesteld. Ik ben de ongewenste klokkenluider van de corrupties van de overheden en van deze minister in het byzonder. Het mag algemeen bekend geacht worden dat klokkenluiders, illegalen en ongewenste vreemdelingen, in de dossiers bestempeld worden als 'politieke criminelen' en óók niet beschermd worden door de Tweede Kamer. Mijn brieven aan Hare Majesteit worden en werden door de minister van Binnenlandse Zaken met goedkeuring van de minister van Vuiligheid en Justitie en de Voorzitter (de MP) van de Ministerraad, verduisterd. In de zaak Sall, eist / verzoekt de minister aan de rechter. Maar de minister is in deze zaak feitelijk de onbevoegde benadeelde. Hij schendt uit naam van het volk de internationale afspraken ter zake van de mensenrechten. Op een tweede grond pleit ik hierbij ook voor de vrijlating van Sall vanwege het feit dat de eisende partij, met name Ivo Opstelten (VVD), minister van Vuiligheid en Justitie niet alleen feitelijk de onbevoegde benadeelde is, maar als minister ook strafbaar is. De minister houdt ambtsmisdrijven van burgemeesters, rechters, hoofdofficieren van Justitie, tegen een burger gedaan, onder de pet. En als verdachte van dit misdrijf, is de minister onbevoegd om wat dan ook, tegen wie dan ook, namens de Staat der Nederlanden te vorderen, te eisen of te verzoeken. Het is mij verboden om in deze kwesties, de Staat der Nederlanden aan te klagen. 2 van 2 Ik schreef hierboven: ....tegen een burger gedaan, onder de pet te houden. Die burger ben ik. Ik ben meermalen het slachtoffer geworden van het machtsmisbruik van de minister en de ministerraad. Ik ben het slachtoffer van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht. Ik ben in opdracht van de burgemeester ontvoerd naar de plaats van het misdrijf en daar zonder kans om mijzelf te redden achtergelaten. In ben in 2007 in opdracht van het OM Utrecht, zonder enige noodzaak onder curatele gesteld door de kantonrechter. Ik ben voor deze administratieve ondercuratelestelling ook nooit gehoord door de kantonrechter. Tot slot: Mijn administratieve ondercuratelestelling van 25 september 2007 is net zo'n laakbaar, strafbaar en inhumaan gedrag van de minister als de administratieve detentie dat is voor ongewenste vreemdelingen. Met name voor Sall. Uit het feit dat de minister ook in 2012 niet geantwoord heeft op mijn eisen van vrijlating van Sall, op mijn eisen van schadevergoeding voor een onrechtmatige ondercuratelestelling, mag opgemaakt worden dat de minister ook een onbehoorlijke bestuurder is, die de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) aan zijn laars lapt. Met hoogachting getekend: Anne Marie S. ten Berge,

zondag 23 september 2012

De criminele politieke bazen bij Stadgenoot te Amsterdam.

Beste lezers van mijn blog. Zeer recent kreeg ik een mail van Nico van den Ham uit Amsterdam. (nico.vandenham@gmail.com).Met zijn toestemming geef ik hierbij, in cursief de inhoud weer als volgt. Geachte mevrouw Ten Berge,Ik ben vrijwel altijd bezig mij te verweren tegen de misdadige acties van Woningbouwvereniging Stadgenoot die mij al jarenlang probeert volledig te ruïneren. Ik doe dat met de hulp van een bibliotheek-pc. Terwijl ik daar mee bezig was kwam ik op uw blog terecht en heb het een en ander met interesse, maar ook met afschuw gelezen. Ik ben zo vrij geweest om een reactie te plaatsen en hoop op uw toestemming. Het betreft een blog van 8 juli 2011 "DE CORRUPTIE VAN MARIEN DE LANGEN voorzitter bestuur MITROS UTRECHT". Ik heb op dit moment geen tijd om het allemaal uit te leggen omdat ik met verschillende klachtenprocedures bezig ben tegen politie en justitie, wat allemaal te maken heeft met Stadgenoot en heel veel tijd en energie kost. In mijn reactie op uw blog verwijs ik er naar om op google 'Stadgenoot Amsterdam asociaal en misdadig' te typen en dan komt er van zelf een kort verhaal te voorschijn. U heeft mij met dat bloggen op een idee gebracht. Ik neem een cursus blog maken en dan ga ik hetzelfde doen zoals u dat doet op internet. Ik ben 59 jaar, en moet dat bloggen nog even leren.Ik wens u veel sterkte in uw strijd,Hoogachtend en Vriendelijke Groet, Nico van den Ham, Prins Bernardplein 136. Amsterdam. 06-19215778. Einde citaat MIJN ANTWOORD op 22 september 2012 luidde: Beste Nico van den Ham, Goed dat u mij geschreven hebt. En goed dat u een blog begint. Neem van mij aan dat mijn blog bekend en berucht is om de waarheid. Want waarom zou ik er om liegen ? Maar om het onrecht te bestrijden is een pc of een blog niet genoeg. Het bevoegde gezag moet eens een keer ophouden met haar persbreidel op de informaties van klokkenluiders. Klokkenluiders moeten in de Tweede Kamer in het openbaar kunnen vertellen hoe de Kamerleden én hun politieke bobo's aan machtsmisbruik doen. Natuurlijk mag u uit mijn teksten gebruiken wat u wilt. Als het zo uitkomt kunt u verwijzen naar mijn Blog: Anne Marie ten Berge.U hebt ons bijelkaar gebracht dus we gaan ervoor. Ik ben 68 en vanaf 1983 verstrikt geraakt in de wurg-lasso's van de politieke criminelen. Tegen de burgemeester van Utrecht heb ik aangifte gedaan van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Criminelen zijn in elke politieke partij die in de Tweede Kamer zit, aanwezig. De fractieleiders hebben de macht om geheimhouding over corruptie af te dwingen. Zo hebben de politieke partijen die hun leden in ons Parlement droppen, de macht in handen. En van macht wordt misbruik gemaakt. Dat is over de hele wereld zo, dus ook in Nederland. Nederland heeft last van een onuitroeibare VOC mentaliteit in het parlement en in de regering en bij de organisaties die met het mandaat van het bevoegde gezag hun vorstelijke salarissen binnen graaien. De VOC-mentaliteit staat gelijk aan machtsmisbruik zoals een dictators-mentaliteit gelijk staat aan machtsmisbruik. Mijn 'cum laude' zit in mijn klokkenluiders-mentaliteit. Ik ben blij dat ik geen VOCer ben. Een recent voorbeeld van onbevoegd de macht grijpen is, dat de Tweede Kamer de formateurs en hun eigen voorzitter, benoemt. De Tweede Kamer (TK) negeert wat er in Art.3 van de Grondwet staat: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Mijn petities aan de TK over een dergelijke item, worden niet behandeld. U vertelt dat u al jaren (gedwongen) een strijd voert met Stichting Stadgenoot, een Amsterdamse woningbouwvereniging. Ze willen u ruineren. Dat geloof ik graag en dat gaat ze lukken want daar zwaait sinds 15 augustus 2012 de malafide Marinus De Langen, geboren 12-10-1955 te Arnhem als alleen/ zelfstandig bevoegde directeur met de zweep der corruptie (machtsmisbruik) Hij wordt gesteund door de minister van volkshuisvestiging, door de burgemeester (PvdA) van Amsterdam en de raadsleden. Of zijn dat deelraadsleden in Amsterdam ? En de burgemeester en de Gemeenteraadsleden komen u niet steunen tegen de smeerlap van een De Langen, want de politieke belangen liggen in het feit dat u kapot gemaakt moet worden omdat u ergens de politieke belangen blokkeert met het simpele feit dat u huurrechten heeft. Stadgenoot is geen doel maar een middel in een malafide politiek 'SYSTEEM' dat werkt voor het eigen gewin of om iets in de doofpot te houden. Het zijn politici die via dit a-sociale 'SYSTEEM', burgers en hele gezinnen letterlijk treitert, misleidt, besteelt, belastert, pest, ziek maakt, ruïneert door bijvoorbeeld geen vergunningen af te geven. Weet u nog het voorbeeld van die allochtone restauranthouder in Groningen ? Die man, kostwinner, kreeg geen vergunning terwijl andere autochtone restaurants die wél kregen. De man werd door de politici het bloed onder de nagels gehaald. De man ging over de rooie. Gijzelde met een geweer de raadsleden en hij zit nu nog in detentie. Maar de publieke overheden, de raadsleden, het college van B&W wassen hun vuile politieke handen in onschuld.Dat er een hele familie geruineerd was werd genegeerd in de media en zo konden de politici in de Gemeenteraad vrolijk verder om weer een andere burger of hele groepen het mes op de keel te zetten. Want het politieke leed wordt gauw vergeten, voor nieuw verdriet, voor nieuwe stress of nieuw gevaar. Ook de media wordt door de machtspolitiek gedirigeerd. Maar bedenk, dat bij uzelf ook de 'eigen macht' eerst komt. Althans hóórt te komen. Wij gedupeerden hebben ook macht. Macht over onszelf. Macht om in evenwicht te blijven. Macht om tóch 's nachts te kunnen slapen. En al duurt het jaren, wij kunnen de poten onder de machts-stoel van politici en de woningbouwvereniging weg zagen. Stukje bij beetje wegzagen. Tot ze omdonderen. Het zal misschien niet gebeuren, tijdens ons leven, maar het is een positieve houding. 'Wie schrijft die blijft' en dat hebt u met uw plan om ook een blog te beginnen goed begrepen. Met vriendelijke groet en tot later. Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht tel. 030-2316070.