zaterdag 13 december 2008

10 klachten over sociale ambtenaren in Utrecht

Aan: Gemeente Utrecht. Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
t.a.v.: Dhr. G. Meijerink, klachtencoördinator.

Antwoordnummer 9129
3500 ZA UTRECHT

Datum: 30 november 2008
Betreft: 10 Klachten


Geachte heer Meijerink,


Mijn naam is : mevr. A.M.S.ten Berge, hierna te noemen: Klaagster en /of Cliënt
Woonadres: Servaasbolwerk 4 / Postcode: 3512 NK. / Utrecht.
Tel.nr.: 030-231 6070 / Gsm: 06-46 44 37 68
Geb. datum : 06-03-1944 / Cliëntnummer : 127776
Plaats WWBdossier: CWI-Zuid (dhr.P.van der Bosch)en/of CWI-Noord(dhr.B.Coté)

Mijn klacht is gericht tegen Shanti Indraj, behandelend ambtenaar, Werk & Poortwachter Zuid . Tel.: 286 8051 hierna te noemen INDRAJ. Alsmede tegen Paul van de Bosch, teamleider Werk & Poortwachter Zuid, hierna te noemen BOSCH

Ik klaag over:
1. Alle hele en halve waarheden, hierna te noemen: leugens welke kennelijk nodig waren voor de onrechtmatige obstructies van INDRAJ en BOSCH in verband met de uitvoering van artikel 11 eerste lid van de Wet werk en bijstand:.” Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege”. Deze klacht hierna te noemen. Een ambtelijk levensdelict. Uitsluiting van rechthebbende op bijstand.

2. Alle ambtelijke communicaties gebaseerd op roddels en laster van derden over wie, wanneer en hoe, klaagster vanaf Januari 2000 financieel onderhouden zou worden. Deze onrechtmatige communicaties waren duidelijk én opzettelijk negatief gericht tegen cliënt met dossiernummer 127776. Klaagster werd niet gehoord én klaagster kreeg ook niet te horen wie de bron was van deze valse inkomengegevens. Juist dát soort gegevens waardoor het recht op bijstand verloren gaat, terwijl de bewijslast bij de autoriteiten ligt. Deze klacht hierna te noemen ambtelijke achterbaksheid en willekeur ter bevoorrading van de Gemeentelijke doofpot.

3. Alle valsheden in geschrifte en valsheden in de ambtelijke taakuitvoering van INDRAJ en BOSCH. Deze klacht hierna te noemen, onbehoorlijk uitgevoerd mandaat.

4. Alle ambtelijke leugens, verwoord en/of geschreven, door INDRAJ en BOSCH ter attentie aan klaagster, aan dhr. P. de Klein, wijkagent van politie, aan Gerrit Meijerink, klachtencoördinator bij DMO, aan de Bestuurs- en concerndienst, afdeling Juridische Zaken (JZ) én aan de Dienst Gemeentelijke Ombudsman.(DGO) over € 48,35 paspoortgeld. INDRAJ zou vanaf 21 april 2008 op So,Za&We geld klaar laten leggen voor klaagster om een paspoort aan te kunnen schaffen (klaagster was door politie gevorderd dit identiteitsbewijs te komen tonen. ) Het geld was er niet, het kwam er niet en het zou er ook nooit komen. Deze klacht hierna te noemen, interne diefstal van (voorschot) bijstandsgeld.

5. Met voorkennis laten verdonkeremanen van bewijsstukken door derden. De betreffende stukken waren onmisbaar bij de aanvrage WWB-uitkering van 19 februari 2008. Deze klacht hierna te noemen, diefstal van schriftelijke bewijsstukken.

6. Opzettelijk foutief verzenden van stukken en bescheiden waaronder een nieuw paspoort d.d. 1 juli 2008, naar het huisadres van derden. Deze klacht hierna te noemen, onrechtmatig laten ‘verdwijnen’ van dossierstukken met auteursrecht en een paspoort van rechthebbende

7. Opzettelijk weigeren van communicatie, door INDRAJ en BOSCH, in alle gevallen waarbij klaagster belde voor informaties betreffende de lopende aanvrage WWB-uitkering van 19-02-2008. Klacht hierna te noemen, schending van de WOB-plicht tot informatie.

8 Dreigen om de aanvrage WWB-uitkering, bij DMO binnengekomen op 21-02-2008, buiten behandeling te stellen indien klaagster nog eens het CWI- Zuid of Noord durfde op te bellen óf als klaagster bij de klachtencoördinator een klacht durfde in te dienen omtrent haar bezorgdheid inzake de afhandeling van de betreffende aanvrage WWB-uitkering. Deze klacht hierna te noemen, ambtelijke chantage.

9. Ik klaag over INDRAJ en BOSCH, die onrechtmatig en onbehoorlijk bij derden zijn gaan klagen over de (mondige) cliënt ten Berge.Volgens hen, zou cliënt dagelijks op hinderlijke wijze bellen. Zou domweg niet reageren. Zou domweg niet verschijnen op afspraken. Zou niet willen ondertekenen. Zou gestoord zijn. Zou ambtelijke adviezen negeren. Zou net doen alsof ze niet kon lopen en geen vervoer had. Zou mondeling fout reageren door buitensporig te mopperen. Zou niet willen’ komen terwijl zijzélf de aanvraag van de 19de februari 2008 op 7 april 2008 hoorde in te dienen en aanwezig hoorde te zijn.
INDRAJ en BOSCH klaagden per e-mail en per telefoon over cliënt ten Berge, ten eerste bij Gerrit Meijerink, klachtencoördinatir bij DMO, afdeling ZoSa&We. Ten tweede, werd hun onvrede over hun klagende cliënt op 13 juni 2008 onder de aandacht gebracht van de Dienst Ombudsman Gemeente Utrecht (DGO) om daarna in verband met de juridische meningsverschillen te klagen bij de Bestuurs- en concerndienst, afdeling Juridische zaken van de Gemeente Utrecht. Deze klacht hierna te noemen, ambtelijke ontkenningen van de rechten en de plichten van klaagster, die als enige belanghebbende op wilde komen voor haar belangen bij het verkrijgen van inkomsten.

10. De feiten, dat INDRAJ en BOSCH zich als ambtenaar namens het College van B&W opzettelijke incompetent, zonder bedenkingen en excuses, tegenwerkend gedragen hebben, waarbij zij kennelijk doelbewust afstevende op absurde overschrijdingen van termijnen in het kader van de WWB. Zij lieten overduidelijk zien dat zij als ambtenaren maling hadden aan de WOB en absoluut geen plannen hadden om de WWB uit te voeren in het belang van hun cliënt. Deze klacht hierna te noemen, opzettelijk bestuurlijk machtsmisbruik

Ik wil graag een gesprek terzake van de bovenstaande, tien (10) klachten.

De relevante bewijsstukken van mijn klachten liggen op bovengenoemd woonadres: Servaasbolwerk 4 te Utrecht klaar voor inzage. Email: amstenberge@hotmail.com

Datum: 30 november 2008. Handtekening:

www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 12 december 2008

Aan: Hoofd Officier v. Justite te Utrecht.17 nov.2008

PERSOONLIJK AANGEREIKT

Aan : Arrondissementsparket Utrecht
Afd.: Bedrijfsvoering en ondersteuning
t.a.v.: dhr. mr. M.C.W.M.van Nimwegen, Hoofd officier van Justitie
Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht

Afz. mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht
Tel.: 030-231 60 70

Datum: 17 november 2008
Betreft: klacht over buitengewoon opsporingsambtenaar / hulpofficieren. v. Justitie.

Meneer van Nimwegen,

Hierbij dien ik een klacht in over uw opsporingsambtenaren en/of hulpofficieren van justitie die werkzaam zijn op het Paardenveld, Hoofdbureau van politie, Kroonstraat 25 te Utrecht.

Mijn klacht betreft hun halsstarrige weigeringen, om tussen 15:30 en 16:30 uur, een proces-verbaal op te maken van mijn aangifte van de 16de november 2008. Hun weigeringen werden op geen enkele manier en met geen enkel redelijk argument onderbouwd. Ik werd niet geïnformeerd over de namen noch over de dienstnummers van deze dienstweigeraars.

De betreffende aangifte ging over de diefstal van mijn nieuwe paspoort en ik had de toedracht op papier staan, ter grote van een A-4tje. Toen de dienstdoende officieren bleven volharden in hun weigering proces-verbaal op te maken, heb ik mijn aangifte ter plekke ondertekend en achtergelaten. De tekst van mijn aangifte luidde (in vet) als volgt:

Utrecht, 16 november 2008.

Hierbij doe ik Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 06-03-1944 te Utrecht en woonadres Servaasbolwerk 4 / 3512 NK / Utrecht, aangifte van de diefstal van mijn paspoort. Ik heb niemand toestemming gegeven het betreffende paspoort in bezit te nemen, te verkrijgen en/of aan niet rechthebbenden te overhandigen.

De toedracht was als volgt.

Aangeefster was al sinds 11 juni 2002 niet meer in het bezit van een geldig identiteitsbewijs. Op 17 april 2008 vorderde dhr. P. de Klein, agent van politie district Utrecht en wijkagent binnenstad Utrecht, mij A.M.S.ten Berge, om een Nationaal paspoort aan te schaffen en dit document direct na het bezit daarvan, aan de politie te (komen) tonen.
Op 1 juli 2008 heb ik bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelasting (DB&GB) Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht een nieuw paspoort aangevraagd en daarvoor € 48,35 betaald. Vanaf dinsdag 08 juli 2008 kon ik het nieuwe paspoort tegen inlevering van het afhaalbewijs bij DB&GB, op eerder genoemd adres afhalen. Ik moest het paspoort persoonlijk in ontvangst nemen. Afhalen door een ander persoon middels een machtiging, was niet mogelijk.
Het nieuwe reisdocument zou bij DB&GB gedurende 3 maanden na aanvraag klaar liggen en daarna worden vernietigd. Toen ik echter binnen het gestelde termijn bij DB&GB om mijn paspoort kwam vragen kon dit niet meer getoond worden.
Niet eerder dan 19 september 2008 kreeg ik als belanghebbende het schriftelijk bewijs van de betreffende paspoortdiefstal in handen....Op 31 juli 2008 schrijft, Maria Louisa Joanna Stephanie Brandt –van Heijst, geboren 31 augustus 1946 te Eindhoven en wonend Louis Couperusstraat 4, 5421 RN te Gemert, aan het College van B&W Gemeente Utrecht een brief. Het onderwerp betrof : Mevrouw A.M.S.ten Berge. Ik citeer uit deze brief het volgende:“Inmiddels ben ik wel in het bezit van een geldig paspoort van rechthebbende”. Einde citaat.
Ten gevolge van deze diefstal, nota bene onder eindverantwoordelijkheid van het College van B&W Gemeente Utrecht, ben ik onmachtig mij te legitimeren in die zaken waar de wet hierom vraagt. Ook ben ik onmachtig buiten mijn landsgrenzen te reizen en mij in het buitenland op te houden. De gevolgen van deze paspoortdiefstal ondervind ik nog iedere dag. Ik voel me belazerd bedrogen en vooral bestolen.
Het mag duidelijk zijn dat ik de dader op de betreffende diefstal aangesproken heb maar zij beriep zich steeds op haar zwijgrecht.
Het mag duidelijk zijn dat ik het College van B&W wilde aanspreken op hun onbehoorlijke bestuur. Een paspoort is tenslotte Staatseigendom en geen Gemeentelijk bezit waar maar naar goeddunken mee omgesold kan worden. B&W wensen niet met mij te communiceren.
Zakelijk gezien kan alleen de strafrechter een uitspraak doen en het gestolen Staatseigendom voor mij terugvorderen.
Ik wens te worden geïnformeerd over het verloop van de strafzaak.

Getekend, A.M.S.ten Berge,aangever,benadeelde.


Graag ontvang ik van u, binnen drie werkdagen, een positieve reactie / oplossing van mijn klacht, welke hopelijk in de sfeer ligt van een, alsnog opgemaakt proces-verbaal welke ik kan komen ondertekenen op bovengenoemd bureau van politie, district Utrecht.

Was getekend, A.M.S.ten Berge, klaagster

www.annemarietenberge.blogspot.com

Afschrift aan het Ministerie van Justitie en anderen.

Aan: Sector bestuursrecht, dhr.mr.R.F.B.van Zutphen, voorzitter.d .d. 11 dec.2008

Persoonlijk


Aan: Rechtbank Utrecht. Sector Bestuursrecht.
t.a.v.: dhr. mr. R.F.B. van Zutphen, sectorvoorzitter bestuursrecht
p/a Vrouwe Justitiaplein 1
Utrecht

Van: mevr. A.M.S.ten Berge, appellant

Servaasbolwerk 4

3512 NK Utrecht.

Datum: 11 december 2008
Betreft: inhoud van mijn brief van 01 december 2008
Bijlage: afschrift van mijn brief van 01 december 2008

Geachte heer van Zutphen,

Bij de Centrale balie van de Rechtbank Utrecht is op 14 november 2008 ingenomen: Mijn (duplo) beroepschrift, met 12 bijlagen van de 13de november 2008.Mijn beroepszaakomschrijving was héél duidelijk als volgt te lezen: A.M.S. ten Berge versus B&W Utrecht. Voor alle duidelijkheid: Het college van B&W is een bestuursorgaan. Ik ga er dus niet mee akkoord dat mijn beroep naar de afdeling Administratie algemeen is doorgestuurd. Mijn beroep had terecht moeten komen bij de griffier van de sector bestuursrecht.

Omdat ik de bevestiging van ontvangst met de voorgestelde afhandeling niet in goede orde ontvangen had, heb ik hierover mijn mondelinge beklag gedaan. Dit beklag heeft nóch bij uw sector bestuursrecht, nóch bij de afdeling ‘Administratie algemeen’ enige indruk gemaakt. Ik kreeg geen schriftelijk respons.

Daarna restte mij niets anders, dan om mij schriftelijk tot uw sector bestuursrecht te wenden. Bij de centrale balie is op 01 december 2008 ingenomen: Mijn brief betreffende mijn klachten over de irrelevante bevestiging van ontvangst van mijn beroep d.d. 13 nov. 2008 en mijn verzoek om afschriften.

Naar aanleiding van ons telefonische gesprek van deze morgen, heeft u mij te verstaan gegeven dat ook dit verzoekschrift van de 1ste december 2008 geen respons zou krijgen, tenzij ik mij nógmaals, maar dan persoonlijk aan u gericht, mijn brief van de 1ste december 2008, kwam afgeven, zodat u het beroepschrift bij de afdeling Administratie algemeen kon opvragen, voor behandeling door de rechter van Sector bestuursrecht.

Omdat er sprake is van een eigen, objectief bepaald, actueel, persoonlijk en rechtstreeks betrokken belang terzake van een eerlijke behandeling van mijn ingestelde beroep van de 13de nov.2008, ga ik er vanuit dat ik bij dit schrijven aan uw ‘dwang’ verzoek heb voldaan en dat ‘het' in orde komt.

Hoogachtend, mevr. A.M.S.ten Berge.

Aan de Bestuursrechter, 1 ste verzoek d.d. 01-12-2008 in de zaak A.M.S. ten Berge vs B&W van Utrecht

IN DUPLO voor intern gebruik.

Aan: de Rechtbank Utrecht.
Sector bestuursrecht.
t.a.v. De griffier
Vrouwe Justitiaplein 1,
Utrecht

Van: mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4

3512 NK Utrecht

.
Datum: 1 december 2008
Betreft: Bevestiging van ontvangst.
Verzoek om afschrift(en) .

Geachte heer / mevrouw,

Bij u is binnengekomen mijn beroepschrift d.d.13 nov. 2008, welk voldoet aan de volgende zaakomschrijving: Beroep op besluit. A.M.S. ten Berge versus B&W Utrecht.

Helaas heb ik de bevestiging van ontvangst hiervan, niét in goede orde mogen ontvangen. Over dit gemis heb ik vorige week geklaagd bij uw collega, dhr. Randy Geluk. Mevr. BRANDT heeft volgens mij in haar bezwaarschrift (1) van 31/07/2008 duidelijk om een uitzonderingsbesluit gevraagd. Daarop hebben B&W een voor beroep vatbaar besluit genomen. Dhr. Geluk zou een intern verslag over mijn klacht en argumenten maken. Als ik er recht op heb, gelieve dan een afschrift van dit verslag aan mij op te sturen. Verder adviseerde dhr. Geluk mij, over de gemiste ontvangstbevestiging aan de sector te schrijven, hetgeen ik hierbij doe.

Het ontbreekt mij dus aan de reguliere bevestiging van ontvangst van mijn beroepschrift (in duplo) van de 13de november 2008 met een baliestempel bij u ingekomen op de 14de november 2008.

In uw brief van 24-11-2008 mis ik de vermelding van de datum van mijn beroep; het zaaknummer van mijn beroep; de zaakomschrijving van mijn beroep; de initialen van griffier / rechter én de zittingsdatum.

Omdat deze gegevens ontbreken kan ik geen gefinancierde rechtsbijstand aanvragen. Hetgeen nu ook weer niet uw bedoeling kan zijn geweest.

Verder gaf dhr Geluk aan, dat mevr. Brand- van Heijst, maatschapslid van Kroezen BV te Vortum-Mullem namens mij, op 13 oktober 2008 reeds beroep heeft aangetekend. Zoals van meerdere van haar onrechtmatige activiteiten wist ik ook hier niets van. Als ik er recht op heb om over Brandts beroep d.d. 13/10/2008 en de afhandeling daarvan geïnformeerd te worden, verzoek ik u alle relevante afschriften uit dit dossier, naar mij op te sturen.

Gelieve van het bovenstaande kennis te nemen en aan mij, terzake van mijn Beroepschrift 13/11/2008 de juiste bevestiging van ontvangst te sturen waarin de juiste zaakkenmerken en het juiste onderwerp van het beroep vermeld worden.


Hoogachtend, mevr. A.M.S.ten Berge, appellant

Beroep 13 nov.2008: A.M.S.ten Berge versus B&W Utrecht

IN DUPLO

BEROEP A.M.S.TEN BERGE vs B&W Utrecht

Aan: Rechtbank te Utrecht
t.a.v.: Sector bestuursrecht
Postbus 13023 / 3507 LA Utrecht

Van: A.M.S. ten Berge.
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht

Datum : donderdag 13 november 2008

Betreft: Appellant ten Berge vs het College van B&W Utrecht

Bijlagen: bijlagen 1 t/m 12

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen Ten BERGE, als enige en directe belanghebbende beroep aan tegen het onderhavige B&W besluit van de 25ste september 2008

Bezwaar / verzoek
Mevr. M.L.J.S. Brandt-van Heijst, wonende te Gemert, hierna te noemen: BRANDT diende op de 31ste juli 2008 bij het College van B&W te Utrecht haar bezwaar / verzoek in, waarbij BRANDT (heel ongebruikelijk) aan B&W verzocht om een uitzonderingsbesluit te nemen en Ten BERGE een WWB-uitkering te verstrekken. [ Zie bijlage 1 ]

Ontvangst besluit
Ten BERGE, heeft als belanghebbende het besluit op bezwaar door de Bestuurs- en Concerndienst afd. Juridische Zaken, hierna JZ op 6 oktober 2008 ontvangen.[ zie bijlage 2 ]

Het beroep
Het beroep van Ten BERGE is gericht tegen het besluit van de 25ste september 2008 van het College van B&W te Utrecht, hierna te noemen B&W. Het besluit en de procedures liggen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. hierna te noemen WWB.[ zie bijlage 3. ]

Ten BERGE tekent beroep aan, na kennis genomen te hebben van het onderhavige besluit op bezwaar van 25-09-2008. [ zie bijlage 3. ] Ten BERGE verwoordt haar beroep als volgt.

DEEL 1.
De feiten over de drie (3) beschikkingen ondercuratelestelling.
1
. De eerste beschikking ondercuratelestelling, is op 25 september 2007 uitgesproken door dhr.mr..R.W.J.van Veen, Sector kanton Locatie Utrecht. Van VEEN had ingevolge artikel 390 eerste lid BW1, bepaald dat de ondercuratelestelling in maar twee kranten gepubliceerd moest worden. Zelfs dát is niet gebeurd.
Onderzoek heeft vastgesteld dat er geknoeid moet zijn met de verlopen bereidverklaring van de 22ste juni 2006 van het Maatschap Kroezen BV te Vortum- Mullem, hierna te noemen KROEZEN BV [ zie bijlage 4. ]

einde blad 1 / 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Op de 4de januari 2008 was Ten BERGE in het sterfhuis van haar moeder A.M. ten Berge- Oostwegel te Houten waar de nalatenschap besproken zou worden. Op enig moment werd Ten BERGE mishandeld door haar zus, Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk. Ten BERGE heeft 112 gebeld. Thuis gekomen ontving Ten BERGE het natrap-bericht dat de andere erven alleen nog contact met Ten BERGE wilden hebben via dhr. DONKERS, curator. Een en ander gaf Ten BERGE zoveel te denken dat zij op 09 januari 2008 KROEZEN BV per brief om informatie vroeg. [ zie bijlage 5 ]

3. De tweede beschikking ondercuratelestelling is op 17 december 2007 uitgesproken door de kantonrechter te Roermond. Ten Berge is daar nooit van in kennis gesteld en/of gevraagd op de relevante zitting van deze zaak te verschijnen. Van deze beschikking is geen publicatie volgens artikel 390 eerste lid BW1 gekomen in de Staatscourant. [ zie de brief van KROEZEN BV / BRANDT d.d. 11 januari 2008: Bijlage 6. ]

4. Op de 21ste januari 2008 meldde Ten BERGE zich aan als mede erfgenaam bij Jasper NOBEL, kandidaat notaris te Utrecht,. Jasper was absoluut niet nobel. Hij wilde Ten BERGE kennelijk op verzoek van de familie niet op de lijst van erfgenamen zetten. Ten BERGE kreeg van niemand een afschrift van de lijst van erfgenamen [ geen bijlage ]

5. Op de 21ste januari 2008 berichtte Ten BERGE aan KROEZEN BV, dat zij niet akkoord ging met de bedenkelijke oplichters praktijken van haar familie en de curator.

Ten BERGE verbood BRANDT aan haar deur te komen bellen. [ zie bijlage 7. ]

6. Ten BERGE ontving op 25 maart 2008 het besluit, wéér zonder het wettelijk voorgeschreven registratienummer, van de burgemeester van Utrecht, tegenpartij, waarin Ten BERGE, vanwege de beschikking ondercuratelestelling van de 25ste september 2007 alsnog uitgesloten werd van het kiesrecht. Een bezwaarprocedure kon / mocht niet gestart worden. Het directe gevolg was dat Ten BERGE met haar politieke ambities voor de duur van de curatele ‘uitgeschakeld’ was, inzake Artikel 1 van de Grondwet. [ geen bijlage ]

7. Ten BERGE al negen (9)jaar zonder werk, inkomen of vermogen, wilde naar de rechter vanwege een geschonden erfrecht. Op 31 maart 2008 heeft Ten BERGE bij SoZa&We van de Gemeente Utrecht, op grond van de WWB om een bijzondere bijstand ad € 94,00 gevraagd, welke bedoeld was voor de betaling van de eigen bijdrage in de kosten van de advocaat. Ten BERGE zweert dat zij alle gevraagde bewijsstukken bij SoZa&We in goede orde ingeleverd heeft maar dat de betreffende WWBaanvraag tóch afgewezen werd. Ook dit SoZa&We besluit kreeg geen registratienummer. Er was geen bezwaarprocedure mogelijk Ten BERGE heeft uiteindelijk niets geërfd en geen inzage gekregen.[ geen bijlage ]

8. De derde beschikking ondercuratelestelling van de 14de februari 2008 is kennelijk uit de losse pols genomen, door mr. J. Sap,rechter en de griffier van het Kanton Utrecht. Ten Berge stond hier geheel buiten. Ten BERGE is op zitting niet gehoord. [ geen bijlage ]

9. Ten BERGE heeft op enig moment schriftelijk bij het AD te Rotterdam geïnformeerd inzake de publicatie ondercuratelestelling van de 14de februari 2008 welke in de krant van 3 mei 2008 had gestaan. Vast is komen te staan dat KROEZEN BV, feitelijk verantwoordelijk was voor deze veel te late opdracht tot publicatie, terwijl de afd. administratie van het AD, de relevante nota naar de griffier van KANTON UTRECHT moest sturen. [ zie bijlage 8. ]

einde blad 2 / 6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10. Ook de publicaties, over de benoeming van BRANDT als opvolgend curator in de Staats- couranten nr. 84 van 5 mei 2008 en nr. 86 van 7 mei 2008 kwamen te laat.[ zie bijlage 8. ] Inmiddels heeft Ten BERGE besloten t.z.t. de schade van deze en de voorgaande schendingen van artikel 390 BW1, te willen verhalen.

11. Het is een feit dat Ten BERGE pas op 17 mei 2008 een afschrift van de beschikking ondercuratelestelling van 14 februari 2008 per post heeft ontvangen. Dit afschrift kwam van mevr.M.J.H. Hegger, bewindvoerder bij KROEZEN BV met daarbij een begeleidend schrijven, waarin duidelijk werd dat er buiten Ten BERGE om, overleg is geweest tussen B&W, tegenpartij en KROEZEN BV, criminele organisatie.
Immers de betreffende post met het afschrift van de relevante beschikking was door dhr. L van Eijkenhout, juridisch ambtenaar van de Betuurs- en Concerndienst, afd. JZ, richting KROEZEN BV gestuurd met de opdracht, (omschreven als ‘n verzoek) dit afschrift aan Ten Berge door te sturen. [ Zie bijlage 9. ]

CONCLUSIE 1.
12. Ten BERGE concludeert over het bovenstaande, dat de drie (3) betreffende kantonrechters uitspraken ondercuratelestelling hebben gedaan, zonder relevante dossiers, zonder hoorzittingen en zonder eerlijk onderzoek naar de klachten en de protesten hieromtrent van de ondercuratele gestelde, zelf.

-------------------------------------------
DEEL 2.
De feiten over de aanvragen Wwb-uitkeringen
13.
In het B&W besluit op bezwaar van 25-09-2008 wordt nergens aangetoond dat BRANDT op 7 maart 2008 in werkelijkheid een aanvrage WWB- uitkering heeft ingediend.
Toen Ten BERGE voor 7 april 2008 werd uitgenodigd vanwege het intake gesprek heeft Ten BERGE éérst aan Shanti Indraj, behandelend ambtenaar bij het CWI-Zuid gevraagd om de betreffende aanvrage in te zien. INDRAJ zei het gevraagde niet te kunnen tonen. Ten BERGE gaf daarna aan dat zij geen medewerking zou verlenen aan een intake gesprek waarbij de leugens van BRANDT verdoezeld werden. Met andere woorden Ten BERGE kende de wet en de procedures en werkte niet mee aan de valsheid in geschrifte van curator, van het SoZa&We en van het CWI Utrecht Zuid te [ geen bijlage]

14 Feitelijk is het zo gesteld dat de eerste en de enige aanvrage WWB-uitkering die door BRANDT is ingediend, die van de 19de februari 2008. moet zijn geweest. [ zie bijlage 10. ]

CONCLUSIE 2
15. Ten BERGE concludeert over het bovenstaande, dat de tegenpartijen, de bestuurders bij DMO / SoZa&We en B&W van de Gemeente Utrecht, alsmede Paul Bos, teamleider en poortwachter CWI-Zuid, (Rijksinstelling) ten opzichte van Ten BERGE een opzettelijk en schaamteloos ‘beleid’ vertonen van ambtelijk falen, incompetentie en leugenachtige achterbaksheid.

einde blad 3 /6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEEL 3
Het feit van bewindvoering onder valse vlag.

16.
B&W accepteren in hun besluit 25-09-2008 de leugen van KROEZEN BV en BRANDT in haar aanvrage WWB-uitkering van de 19de februari 2008. Oplichtster BRANDT schrijft aan dhr.J.J.Loozekoot, ambtenaar DMO / SoZa&We, dat zij door de rechter is benoemd als bewindvoerder volgens Artikel 441 BW1. [ zie bijlage10. blad 2.]

17. Het onder punt 16 gestelde kan niet waar zijn. Ten BERGE vond het artikel 441 in het BW onder Titel 19: Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. BRANDT is in werkelijkheid door de kantonrechters uit Roermond en Utrecht als opvolgend curator benoemd, volgens Titel 16: Curatele. Artikel 378 BW 1.[ geen bijlage ]

18. Ten BERGE heeft ter verificatie van de feiten, op enig moment dhr. Loozekoot, behandelend ambtenaar voor de aanvragen van bewindvoerders, gebeld voor informatie. In zijn bestand heeft NOOIT het cliëntnummer 127776 van mw. A.S.ten Berge geboortedatum 06-03-1944 gestaan. [geen bijlage ]

CONCLUSIE 3..

19. Ten BERGE concludeert dat de WWB-aanvrage van 19 februari 2008 wél is ingediend maar nooit in behandeling is genomen. De bij de zaak betrokkenen: KROEZEN BV / BRANDT / J.G. MANSHANDEN, hoofd DMO / B&W en JZ volgen in deze kwestie kennelijk een tweede agenda. Kennelijk met het vooropgezette doel om ten aanzien van Ten BERGE, hun schendingen van recht en orde in de doofpot te houden.

-----------------------------------------

DEEL 4
Feiten ten aanzien van de schendingen van de privacy.
20
. Op 19 september 2008 ontving Ten BERGE van JZ de stukken van de bezwaarprocedure. Daartussen trof Ten BERGE aan: Drie gemeentelijke producties op 19 maart 2008 uitgeprint door de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelasting hierna DB&GB. Een en ander uitgeprint kennelijk op verzoek van Raadplegende Derden.
Het betrof privacy gevoelige persoonsgegevens van Ten BERGE, in de categorieën: Overzicht PL, Afnemers en Bewoning. In deze stukken stonden niet alleen de namen van legale huurders in haar pand Servaasbolwerk 4 te Utrecht, maar ook de namen van instanties waar Ten BERGE als legaal maatschappelijk vertrouwenspersoon ingeschreven staat.

CONCLUSIE 4.
21. Ten BERGE concludeert dat genoemde privacy gevoelige gegevens voor ieder een week lang ter inzage hebben gelegen op het Informatie Centrum Utrecht, hierna, het ICU. Rechtens komen deze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens alleen Ten Berge toe. B&W hebben wél wat uit te leggen.

einde blad 4 / 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEEL 5
De feiten over het levensonderhoud van belanghebbende.

21.
Namens B&W wordt in het bezwaarbesluit d.d. 25 september 2008 als feit vastgesteld dat Ten BERGE, onderhouden zou worden door haar zussen. Niets is minder waar. Ten BERGE neemt afstand van dergelijke leugens en verplicht B&W om het gestelde, inzake de zusterlijke onderhoudsgelden te bewijzen.

22 . Namens B&W wordt in het bezwaarbesluit van 25-09-2008 als feit gesteld dat Ten BERGE onderhouden zou worden door een ex-vriend. Niets is minder waar. Daar komt bij dat deze vriend op 24 oktober 2006 aan een hersentumor is overleden. Ook hier eist Ten BERGE dat B&W met bewijzen aankomen.

CONCLUSIE 5.
23. Ten BERGE, concludeert over het voorafgaande dat B&W zich weer bedienen van kwaadaardige leugens, blijkbaar om hun gelijk te halen, in een kwestie van hun eigen onbetrouwbare beleid. Ten BERGE gaat gebukt onder een opzettelijke jarenlange schending van de zorgplicht.

--------------------------------

DEEL 6.
De feiten over de ombudsman.
24
. Namens B&W worden in hun besluit d.d. 25-09-2008 de stellingen, adviezen en/of verzoeken van de Dienst Gemeentelijke Ombudsman, hierna DGO, aangehaald. Deze feiten zijn voor de wet totaal irrelevant. DGO is geen partij in het bezwaar noch in het beroep, tenzij door de rechter anders wordt beslist of door de appellant anders wordt gevraagd.

25. De feiten, over de door B&W naar voren geschoven klacht van 9 juni 2008 behoeven de volgende verbetering: Ten BERGE heeft op 25 juni 2008 haar klacht van 09-06-2008 over de onbehoorlijke behandeling van de Gemeente Utrecht opnieuw ingediend met de volgende
woorden: “… Op 9 juni 2008 heb ik bij u een klacht ingediend van dezelfde strekking. Ik vond al eerder het gedrag van de Gemeente Utrecht, de uitvoering van de Dienstverlening en de zich doofstom houdende Raadsleden, behoorlijk ónbehoorlijk. Hun omstreden gedrag omschrijf ik ook nu weer als onbetrouwbaar, discriminerend en corrupt ten aanzien van mijn persoon. Ik zag graag dat u mijn gedragsomschrijving(en) overnam in uw reacties op mijn klachten. Ik weet, dat discriminatie en corruptie volgens het B&W besluit: ‘Dienst Ombudsman Utrecht’, niet onder uw competentie vallen. Daarom zag ik graag dat u de overblijvende kern van mijn klacht beoordeelde, namelijk die over het onbetrouwbaar en willekeurig besluitnemend Gemeentebestuur van Utrecht.” Einde citaat.

26. Ten BERGE stuurt de bovenstaande tekst per e-mail op 25-06-2008 / 15:48 aan de Ombudsman… en in CC ook naar BRANDT, naar de Wijkagent van politie, naar Postbus 16200 en naar Rob M.Kok., psychiater bij de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg van de Stad Utrecht, hierna: OGGZ-Utrecht. Een instelling, door wie Ten BERGE gestalkt wordt.

CONCLUSIE 6.
25. Ten BERGE concludeert gezien het bovenstaande, dat B&W er zélfs niet voor terug deinzen te proberen, om de onafhankelijke DGO voor hun corruptiekar te spannen.

einde blad 5 / 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEEL 7.
De feiten over het paspoort
.
26. BRANDT liegt en lastert in haar bezwaar van 31 juli 2008 over de ziekte en de tegen - werkingen van Ten BERGE. [ zie bijlage 1.] Ook hier eist Ten BERGE: Aangever BRANDT hoort met bewijzen te komen.

27. BRANDT geeft in haar bezwaar van 31 juli 2008 formeel toe, dat zij in het bezit is van het betreffende paspoort. BRANDT heeft dit document kennelijk op enig moment vóór de 31ste juli 2008 namens B&W onrechtmatig verkregen van de DB&GB afdeling persoonsbewijzen. [ zie bijlage 11.]

CONCLUSIE 7
28. Ten BERGE concludeert over deze paspoortkwestie dat zij hierbij, tot haar schade, met een nieuw strafbaar feit van B&W geconfronteerd is geworden. Namelijk een diefstal van Staatseigendom. Ten BERGE heeft aangifte gedaan.

DEEL 8 .

De feiten van de Algemene bijstandswet / Wet werk en bijstand.
29.
B&W geven in hun besluit van 25 september 2008 op blz. 2 en 3 aan hoe dat zit met de artikelen 11,17, 41 en 44 van hun uitvoeringswet: Wet, werk en Bijstand.

30. Het CWI-Utrecht Zuid, onderdeel van een uitvoerend Rijksorgaan verwijt Ten BERGE dat zij de bewijsstukken niet in wilde leveren. Dergelijke verwijten zijn ten volle een kwestie van onbehoorlijk B&W bestuur als ‘n lagere overheid. Immers B&W hebben in hun besluit zonder recht en rede, indirect bepaald, dat sommige bewijsstukken die door hun nalatigheden écht niet aanwezig kúnnen zijn, tóch op tafel moesten komen.[ zie bijlage 12. ]

CONCLUSIE 8.
31. Ten BERGE concludeert als gevolg van het hier bovenstaande, dat B&W vanaf het
jaar 2000 met alle behandelingen van alle aanvragen Abw / Wwb-uitkeringen door of namens Ten BERGE gedaan voor 100% in gebreke zijn gebleven.
Ten BERGE heeft vanaf 10 januari 2000 recht op bijstandsuitkering én op een verklaring omtrent gedrag om in het onderwijs te kunnen werken.

HET LAATSTE WOORD.
32. Feitelijk heeft Ten BERGE met voorrang recht op de 9 jaarsalarissen die B&W de eindverantwoordelijken in het openbaar onderwijs, haar opzettelijk door de neus geboord hebben. Maar dat is weer een ander horrorverhaal.

Was getekend, Utrecht 14 november 2008 Mevrouw A.M.S.ten Berge

einde blad 6 / 6

zaterdag 18 oktober 2008

Bericht aan van Eijk, Wmo-wethouder in Utrecht.

Aan: Cees van Eijk (GroenLinks) Wethouder Wmo te Utrecht.
cc: Rinda Den Besten (PvdA) Wethouder Volksgezondheid.
Datum: vrijdag 17 oktober 2008
Betreft: Onderzoeksverslag KTO WMO hulp bij huishouding.

Meneer van Eijk,

U vroeg mij per brief van 25 maart 2008 mee te werken aan een KLant Tevredenheid Onderzoek (KTO), omdat ik op 28 november 2007 in het kader van de Wmo een aanvraag had ingediend. U wilde graag weten hoe tevreden ik was over de manier waarop mijn aanvraag door de gemeente behandeld was geworden.

Nadat ik uw brief gelezen had, heb ik binnen het gestelde termijn, het doorkiesnummer 030-286 1353 gebeld en onomwonden blijk gegeven van mijn GROTE ONTEVREDENHEID over de manier waarop de Gemeente Utrecht juist NIET voor de Wmo-hulp in de huishouding had gezorgd. Eind januari 2008 had ik feitelijk te horen gekregen dat de betreffende Wmo-aanvraag niet in behandeling was genomen. Terwijl een appellabel Wmo-besluit niet aan de orde
was.

Bij nader onderzoek kreeg ik van uw Wmo- consulent én van een GG&GD-medewerker die blijkbaar namens Rinda den Besten(PvdA) wethouder van Volsgezondheid optrad, te horen, dat het MIJN EIGEN schuld zou zijn geweest waarom de levensreddende Wmo-aanvraag niet in behandeling was genomen. Ik zou de aanvraag alweer in december 2007 hebben ingetrokken. Dat was een pure ambtelijke leugen, van een vaker vertoond onfatsoen.

Ik mag met recht en rede behoorlijk kwaad op u én op Den Besten zijn. Ik verwijt het College van B&W van Utrecht feitelijk én formeel dat zij met asociale middelen, de Wmo NIET uit wilden voeren. Maar omdat ik blijkbaar niet het enige slachtoffer ben van deze duistere praktijken, kan ik stellen dat het kennelijk jullie BELEID is geworden om de individuele Wmo-aanvragen te frustreren.

Waar komt eigenlijk het niet uitbetaalde Wmo-geld terecht ? Kunnen B&W werkelijk in een handomdraai het Wmo-Rijksgeld een andere bestemming geven? Het beleid stinkt naar corruptie. Jullie gebruiken op korte termijn, het geld blijkbaar NIET voor de aangevraagde individuele Wmo-voorzieningen ? Ik stel mij zo voor dat het geld op een bank in IJsland is gezet om jullie privé-vermogen stiekem te spekken. Het is een aantrekkelijke optie om ver buiten onze grenzen het hoogste rentepercentage binnen te halen. Of wordt dit geld achterovergedrukt om de 'leuke dingen' van GroenLinks en de PvdA mee te betalen ?
Niet alleen de vis maar ook de stem van de kiezer wordt blijkbaar duur betaald.

Meneer van Eijk en mevrouw Den Besten: Ik vraag het jullie: Waarom moest ik voor jullie asociale beleid maandenlang in een hartverscheurende ellende zitten zonder hulp in de huishouding ? Leg dat eens uit...
Enfin...Mijn urgente vraag aan u, meneer van Eijk is nu op heden : Wilt u JA / NEE mij het verslag opsturen, van het vraaggesprek, dat tussen mij en en de betrokken KTO-enquêtrice, tussen 27-03-08 tot 12-04-08 heeft plaats gevonden in verband met uw vraag van 25 maart jl.?

Naar mijn mening hoort dit verslag op tafel te komen tijdens de Wmo-hoorzitting (bezwaar) op 11 november 2008 om 12.10 uur in kamer 13.4 in de Neudeflat
Hoe ik over jullie denk mag duidelijk zijn. Jullie kunnen voor mijn part de hik krijgen. Jullie zijn slechte mensen.

Zonder vriendelijke groet: Anne Marie.ten Berge, klokkenluider van jullie corrupties én die van de andere bewindvoerders.

www.annemarietenberge.blogspot.com

woensdag 25 juni 2008

Brief aan Ombudsman Utrecht

Geachte mevrouw,

Vanmorgen heeft dhr. J. Phoster, supervisor call-centrum (wéér) geweigerd mij door te verbinden met de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelasting. Het speet Phoster wel, maar er lag een B&W-beluit dat aan hem en de andere ambtelijke medewerkers van het call-centrum verbood mij op de naam van 'A.ten Berge' door te verbinden met de betreffende Dienst.

Dhr. Phoster maakte aannemelijk dat genoemd verbod van doorverbinden alleen op mijn persoon van toepassing was en dat de omvang van het genoemde verbod niet alleen gold voor de Diensten van de Gemeente Utrecht. Het call-centrum mocht mij ook niet doorverbinden met de secretariaten van B&W en met de Griffie van de gemeenteraad.

Nadat ik dhr. Phoster gevraagd had (volgens WOB) naar het besluit/briefnummer van het betreffende B&W- besluit en mij een afschrift daarvan te sturen, 'moest' dhr. Phoster de verbinding verbreken. Daarna viel er voor mij niet anders te concluderen dan dat het hem, blijkbaar van hogerhand verboden was op een dergelijk verzoek in te gaan.

Op 9 juni 2008 heb ik bij u een klacht ingediend van dezelfde strekking. Ik vond al eerder het gedrag van de Gemeente Utrecht, de uitvoering van de Dienstverlening en de zich doofstom houdende Raadsleden, behoorlijk ónbehoorlijk. Hun omstreden gedrag omschrijf ik ook nu weer als onbetrouwbare, discriminerend en corrupt ten aanzien van mijn persoon. Ik zag graag dat u mijn gedragsomschrijving(en) overnam in uw reactie(s) op mijn klachten. Ik weet dat discriminatie en corruptie volgens de Verordering Dienst Ombudsman Utrecht niet onder uw competentie valt. Daarom zag ik graag dat u de overblijvende kern van mijn klacht beoordeelde, namelijk het onbetrouwbaar en willekeurig besluitnemend Gemeentebestuur van Utrecht

U mag uit het bovenstaande begrijpen dat ik uw reactie dd 17 juni 2008 inzake de behandeling van mijn klacht van 09 juni 2008 voor het grootste deel, niet relevant vind. Wat curator Kroezen BV, mevr. Brandt-van Heijst te Vortum-Mullem betreft: Haar curatorschap heeft pas eerst, vanwege de publicaties in het AD/UN van 03 mei en in de Staats Couranten van 05 en 07 mei jl. bewijskracht gekregen.
Vanwege de aanschaf van een paspoort en Brandts toestemming daarvoor, zie de paspoortwet art.17, is er betreffende mijn persoon door de Gemeente Utrecht correspondentie verstuurd en/of ontvangen.

Omdat ik bij alle dossierstukken die op mijn persoon betrekking hebben, gebruik wil maken van mijn recht op informatie, inzage en afschrift, behoor ik doorverbonden te worden met de betreffende (Concern) Diensten, secretariaten en Raadsgriffie.

U schrijft in uw brief van 17 juni 2008 dat het Call-centrum in verband met mijn klacht van 9 juni jl. aangaf dat ik vanwege een zekere mate van overlast niet meer doorverbonden werd met genoemde afdelingen.Het zit dus kennelijk geheel anders. Ik word blijkbaar doorlopend onbehoorlijk behandeld.

Mede omdat u de 'overlast van ten Berge' in genoemde brief niet nader (kunt) omschrijven, leg ik hierbij vanwege het bovenstaande weer een nieuwe klacht over hetzelfde, rare en onbetrouwbare Gemeentelijke gedrag neer. Het is B&W die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het bovenstaand beschreven onaangename gedrag van ambtelijk Utrecht.

Verder valt er nog veel aan te merken op de reactie(s) van de Gemeente Utrecht die u in uw brief van 17 juni beschrijft naar aanleiding van mijn klacht dd 9 juni 2008. Hiertegen wil ik mij verzetten, en graag gehoord worden over de irrelevante behandeling van betreffende klacht.

Hoogachtend,

Anne Marie ten Berge

woensdag 18 juni 2008

Verdraagzaamheid ipv politieke zorgplicht

In het Utrechts Stadblad van 4 juni 2008 schreef Hans Spekman een column, genaamd 'Geef elkaar de ruimte'. Voor degene die deze column niet hebben gelezen een korte samenvatting:

Spekman zag graag dat wij meer ruimte gaven aan mensen die in onze samenleving in een isolement waren geraakt door hun 'anders' zijn. De schuld van hun uitsluiting zoekt hij niet bij de overheid, maar bij ons. Hij vindt dat wij de andersdenkende en andersdoende meer ruimte moeten geven door begrip te tonen voor hun 'anders'zijn.

Hoe mooi zijn column ook in de oren klinkt, zijn politieke daden houden bij mij een gepast wantrouwen overeind. Op woensdag 18 juni 2008 heb ik dan ook de tijd genomen naar hem per e-mail (h.spekman@tweedekamer.nl) op deze column te reageren:

Hans Spekman, u bent lid van de PvdA hetgeen door velen al niet begrepen wordt, laat staan gewaardeerd. Elke week verschijnt er van u een kleine en irritante column in het Utrechtse Stadsblad: "Plein2". Ik weet niet of u wel eens een reactie op uw column krijgt, maar bij deze hebt u er dan eindelijk een.

Volgens mijn deskundige mening is uw column van 4 juni 2008 weer van zo'n plakkerig en vooral schijnheilige inhoud waar je als weldenkend mens kotsmisselijk van wordt. Volgens de inhoud is het kennelijk uw bedoeling ons burgers te adviseren om de mensen die 'anders' denken en doen, min of meer met rust te laten. Gezien uw voorbeelden wijst u homo's, krakers, daklozen, verstandelijk gehandicapten, armoedzaaiers, verslaafden en gestoorden aan als de buiten de orde vallende burgers, die wij (waaronder uzelf) attaqueren op hun anders zijn. Wij burgers (waaronder uzelf) horen te stoppen met ons geweldadig optreden tegen deze 'lastige' anderen . Wij burgers (waaronder uzelf) horen deze onaangepaste medelanders niet meer uit te kotsen en buiten te sluiten.

Hans Spekman/ Liegman, ik verzoek u vriendelijk uw volgende Plein2 de titel mee te geven: "Ik nam zélf de ruimte", om daarna aan de lezer uit te leggen hoe u als Utrechts raadslid en later als wethouder mij, de 'anders' doende en denkende, de das om gedaan hebt. U kunt aan de lezer vertellen hoe u mij, als klokkenluider terzake van de ambtelijke delicten van het Utrechtse College van B&W en de verkiezingsfraudes van de raadsleden, buitengesloten en geïsoleerd heeft. Vanaf januari 2000 trek ik aan de bel omdat u en uw medeplegers politici en raadsleden mij geen middelen van bestaan meer gunden. Het was overduidelijk de bedoeling dat mij, net als dat bij de andere 'lastige' burgers gebeurde, alle relevante hulp onthouden werd. Wij burgers (waaronder uzelf) noemen politici die zo overduidelijk de zorgplichten schenden: "Moordenaars op afstand". Op termijn worden de gedupeerden ( lastige anders denkenden en doenden) opzettelijk door de overheid ten gronde gericht vanwege voortdurende schendingen van de zorgplicht. En u bent daar een voorstander van omdat u nu ook weer in de column van 4 juni 2008, oproept tot verdraagzaamheid en niet tot het uitvoeren van de zorgplicht. U bent Hans Liegman, de politicus die mede (achter de schermen) ervoor 'zorgt' dat er armoe en ellende ontstaat. U gooit niet met stenen maar met loze woorden.

Ook in het verleden nam u de politieke ruimte voor uzelf, hetgeen duidelijk tegen mijn bestaan gericht was. U gedoogde in het jaar 2000 dat uw voorganger, wethouder van onderwijs, Jan Leijenhorst (GroenLinks) met valse onderwijs- aanstellingsakten naar mij gooide zodat ik geen uitkering kon krijgen. U gedoogde in datzelfde jaar dat uw partijgenoot Annie Brouwer-Korf, burgemeester met valse justitële documenten naar mij gooide. Zij verzon mijn strafblad, zodat ik niet meer als leerkracht mijn brood kon verdienen. U gooide weliswaar geen molotovcoctail bij mij naar binnen zodat er brand ontstond , nee u besloot (mede) in 2004 dat mijn woning maar een sloop-risico moest krijgen als gevolg van het gebruik van explosieven voor het slopen van een naburig gebouw. In mijn woning (lijdend erf) ontstond een gevaarlijke kortsluiting die tot brand had kunnen leiden. B&W hadden op enig moment besloten de bunker uit de W.O.II aan het Servaasbolwerk 18 te Utrecht te slopen voor nieuw te bouwen koopappartementen. Er is van april t/m juli 2004, 27x springstof gebruikt, zodat mijn huurhuis (op een afstand van 100 meter) scheurde en verzakte. Ik mocht van de stichting Stichting Mitros, eigenaar van de woning, een bod doen op mijn woning aan het Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Ik zegde per 1 juli 2004 de huur op en betaalde voor de puinhopen van mijn woning het symbolische bedrag van € 1,00. Tot op heden weigert Marinus den Langen, rechtspersoon Stichting Mitros, afdeling vastgoed met medeweten van de Utrechtse bewindvoerders en raadsleden (waaronder uw partijgenoten van de PvdA) de akte van overdracht te ondertekenen.

Nog steeds neemt de PvdA in de Gemeente Utrecht in samenwerking met de andere politieke partijen de ruimte om de vuile politieke spelletjes verder te spelen en mij als klokkenluider, het bestaan onmogelijk te maken. Nog steeds neemt u, ook in de Tweede Kamer de ruimte om de zaken van politieke schendingen van zorgplichten en burgerrechten in de doofpot te houden. Vanwege al het bovenstaande is uw Plein2 column daarom ook niets meer of minder dan een echte klasse 1, doofpotcolumn. Ik wens u sterkte. Dit was een column van openbaring geschreven door Anne Marie ten Berge te Utrecht.

maandag 26 mei 2008

1.Illegale kap van 93 Zocherbomen.

Welkom op mijn klokkenluidersblog. Ik wil/zal geen blad voor mijn mond nemen. Uit puur lijfsbehoud schrijf ik al jaren over onze criminele polderpolitici en hun strafbare daden. Ik schrijf over waarheidsvinding en de conclusies. Voor klachten moet u dus bij mij zijn.
Een klokkenluider is iemand die bang is voor niemand. Hij/zij durft de zakelijke waarheid over de bewindvoerders en hun handlangers openbaar te maken. Wij kennen schijnheilige Ministers die willen dat de meldingen van klokkenluiders het stempel 'geheim' en 'zeer vertrouwelijk' moeten krijgen. Daar doe ik niet aan mee, terwijl het bekend is dat klokkenluiders door politici worden gehaat en door de media als oud nieuws worden weggezet. Als klokkenluiders luiden raken zij steevast hun geld, hun huis en hun goederen kwijt.

De Ministerraad en de leden van de Tweede Kamer geven geen routes aan die naar rehabilitaties van, en vergoedingen voor, de klokkenluider leiden. We kunnen stellen dat de manier waarop onze klokkenluiders, ' verzetstrijders tegen onrecht' behandeld worden veel, zo niet alles zegt over de staat van ontbinding en verrotting waarin onze democratie en rechtstaat momenteel verkeren.
Mijn eerste blog gaat gaat als volgt. Op de foto ziet u de straat in de binnenstad van Utrecht waar ik al 38 jaar woon. Het is een deel van het Zocherplantsoen, een landschapsmonument uit de 19de eeuw, dat langs de Utrechtse singels is neergelegd.

Eind januari 2008 zijn, onder het bewind van Robert Giesberts(GroenLinks), wethouder van de openbare ruimte en het groene Zocherplantsoen, 93 bomen van 70-150 jaar oud, omgezaagd. Van het B&Wbesluit oktober 2006 om deze 93 bomen de jaarlijkse reguliere snoei- en onderhoudsbeurt te geven keek niemand op. Maar toen het aannemersbedrijf Agterberg BV uit Groenekan in jan-februari 2008 tegen alle protesten in deze illegale zaagpartij van B&W door mocht zetten was het milieudelict van de politiek georganiseerde criminelen een feit.
Ik schreef B&W dat elk van deze bomen in principe dezelfde bescherming genoot als de Domtoren zelf. Dat is ook een momument. Toch ging het omzagen wekenlang door. Half maart 2008 kwam een ander bedrijf de overgebleven bomen snoeien. De aanbestedingen en de collegebesluiten kwamen niet boven water. Ik heb met een standaardbrief bij ieder van de 45 raadsleden geprotesteerd en aandacht gevraagd. Op mijn mail las ik slechts twee (irrelevante) raadsledenreacties. B&W waren onbereikbaar.
Tot slot heb ik naar aanleiding van deze absurde en achterlijke bomenkap, Aleid Wolfsen (PvdA) geschreven: "U pretendeert de eerste burger van deze stad te zijn maar u bent de eerst gestoorde".
Op 13 maart 2008 kreeg ik zijn bericht, dat mijn gelijk wat betreft zijn zieke geest, bevestigde: Hij sloot mij uit van het kiesrecht.