donderdag 31 december 2009

Statuten DEMOCRATEN

Statuten vereniging DEMOCRATEN‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 31 december 2009 5:25:41
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
Aan:
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.
T.a.v. Mevr. Guusje Ter Horst (PvdA) minister
Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
A.M.S. (Anne Marie) ten Berge, zelfstandig bevoegd voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht
Tel.030-231 60 70 / 06-46 44 37 68

Datum: donderdag 31 december 2009
Betreft: Statuten vereniging DEMOCRATEN
Bijlage: 1.

Mevrouw Ter Horst,

Zals beloofd in mijn mail van 31 Dec,2009 4:57:37 stuur ik u hierbij met genoegen de betreffende statuten.

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “DEMOCRATEN”
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is politiek te bedrijven in de ruimste zin des woords om op te komen voor vrije, eerlijke en onafhankelijke verkiezingen zoals deze zijn bedoeld volgens Artikel 4 van de Nederlandse Grondwet en om te bereiken dat het Nederlandse volk haar volksvertegenwoordigende ambtelijke bestuurders vrij mag kiezen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is in de ruimste zin des woords.
3. Alle verrichtingen zijn gebaseerd op eerlijkheid, humaniteit, duidelijkheid en openheid,
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt op een januari tweeduizend tien en eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden
2. Leden zijn zij die zich schriftelijke als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven schriftelijke verklaring. Een bestuursbesluit inhoudende een afwijzing van een aanvraag om lid te worden is bindend.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid:
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden in de laatste maand van het kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot ontzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan op elk moment door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe schriftelijke te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten of het reglement voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier (4) weken.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met de opgave van de redenen.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,
waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste een (1) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging uit een bindende voordracht van het bestuur. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee (2) opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuurop te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan bestuurders kan geen beloning, presentie- of vacatiegeld worden toegekend. In redelijkheid gemaakte kosten worden aan de bestuurders vergoed.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden als ook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot de schorsing wordt behandeld, en is bevoegd dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één (1) stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan tweepersonen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk, na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden, ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ( hierna ”BW” ), dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 15
Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven (7) jaar berusten onder degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 18
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 19
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ......................................................................................
Ik hoop u goed geïnformeerd te hebben en wens u een prettige jaarwisseling. Sterkte met mijn benoeming.

Was getekend, A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Verzoeke mij te benoemen tot burgemeester van Utrecht.

Verzoek te benoemen‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 31 december 2009 4:57:37
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
T.a.v. Mevr. Guusje ter Horst (PvdA), minister
Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
mevr. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge , oprichter/voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht.
Tel.030-2316070 / 06-46 44 37 68

Datum: donderdag 31 december 2009
Betreft: Verzoek te benoemen.
Bijlage: 1.

Mevrouw Ter Horst,

Met genoegen verzoek ik u hierbij, om mij ondergetekende: Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht, per 1 januari 2010 te benoemen als opvolgend burgemeester te Utrecht.

Een en ander als logisch gevolg van het feit dat er gisteren woensdag 30 december 2009 op het Hoofdbureau van Politie te Utrecht, een proces-verbaal van aangifte is opgemaakt onder nummer: PL0910 2009019608.

Ik, gedupeerde heb aldaar persoonlijk aangifte gedaan en een verklaring afgelegd ter zake van de strafbare feiten gepleegd door Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester te Utrecht.

Mijn verklaring is bij het proces-verbaal gevoegd en bestaat uit de volledige tekst van mijn brief van 29 december 2009 aan de verdachte Wolfsen.

Hierna heb ik betreffende brief d.d. 29-12-2009 voor u gekopieerd. Zie bijlage 1. Ik zal u, vandaag nog per e-mail ook de statuten van de vereniging DEMOCRATEN opsturen. Ik verwacht u goed geïnformeerd te hebben en van u te horen.

Was getekend, A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

AANGIFTE. 1 / 2

Aan: Gemeente Utrecht.
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester.
Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl

Aan: Centraal Stembureau Gemeente Utrecht
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-voorzitter.
Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl


Van: vereniging DEMOCRATEN
Anne Marie ten Berge, oprichter en voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht

Datum: 29 december 2009 2009 Betreft: Verduistering besluiten, bewijsstukken etc. door ambtenaar en valsheid in
geschrifte.

Meneer Wolfsen,

Hierbij stel ik de volgende punten onder andere in uw gedrag aan de orde.

1. Op 25 maart 2008 ontving ik uw mededeling inzake uw besluit: Uitsluiting uitoefening van het kiesrecht.
Ik heb mij daarna, meer dan een keer tot u en uw ambtenaren gewend en verzocht om mij het betreffende besluit toe te sturen. Dat is niet gebeurd. Kennelijk heeft u uw eigen besluit verduisterd of anderszins valsheid in geschrifte gepleegd. Ik zal van dit gebeuren aangifte moeten doen bij de politie en haar wijzen op Art.361 WvSr.:Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar burgemeester, als ook in deze kwestie de politie verwijzen naar Art.225 WvSr. Valsheid in geschrifte.

2. Op maandag 7 december 2009 deelde dhr. W. Stoker, plv. lid van het Centraal Stembureau Gemeente Utrecht en ambtenaar op de Dienst BZ&GB Arthur.v.Schendelstraat 500 te Utrecht mij mee, dat hij de kieswetformulieren inzake de ondersteuningverklaringen en lijsten kandidaatstellingen, welke in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 voor het laatst op 19 januari 2010 bij hem ingeleverd moesten zijn, niet aan mij wilde verstrekken. Ik zal van dit delict, tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken, bescheiden etc. door ambtenaar.

3. Ook op maandag 7 december 2009 heb ik Willem Stoker, plv. lid Centraal Stembureau Gemeente Utrecht verzocht om een betalingsbewijs (kwitantie) te geven van het op 04 december 2009 per giro gestorte bedrag groot € 112,50 zijnde de verplichte betaling REGISTRATIE WAARBORGSOM DEMOCRATEN. Na ingediende klacht bij de Kiesraad en het Ministerie van BZ&K beide te Den Haag is dit betalingsbewijs nog steeds achtergehouden. Ik zal van dit delict tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar.

4. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester de voorzitter bent.Het besluit in afschrift beschreef de gezamenlijk genomen beslissing om in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 de aanduiding DEMOCRATEN niet te zullen registreren.
Ik heb mij meer dan een keer tot uw ambtenaren gewend en verzocht mij het betreffende besluit in authentieke vorm op te sturen. Dit is niet gebeurd. Kennelijk heeft u als voorzitter van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht het genoemde besluit d.d. 17 december 2009 met de authentieke ondertekening van u en die van de vier (4) leden van het Centraal stembureau Utrecht, verduisterd of laten verduisteren. Ik zal van dit gebeuren tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester aangifte moeten doen bij de politie en de politie wijzen op het feit dat het wéér een delict betreft volgens Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door (eindverantwoordelijke) ambtenaar.

5. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester de voorzitter bent.

Het (afschrift) besluit beschreef enkele valsheden in geschrifte zoals:
A De foute stelling, dat de statuten van de vereniging DEMOCRATEN niet overlegd zouden zijn op 07 december 2009.

B. De foute schrijfwijze van DEMOCRATEN in kleine letters zoals Democraten

C. De foute stelling dat vereniging DEMOCRATEN een politieke groepering zou zijn zonder rechtsbevoegdheid.

D De foute stelling dat A.M.S.ten Berge met haar eenmanszaak bij de KvK ingeschreven stond onder haar eigen handelsnaam. Dat is niet waar. Op 05 februari 2009 ben ik buiten mijn medeweten en instemming om, met terugwerkende kracht naar 14 februari 2008 door onbevoegden uitgeschreven uit het handelsregister. De daders zijn bekend. Deze onrechtmatige daad had de toestemming van mevr. E. Karsten , zelfstandig bevoegd directeur en voorzitter Raad van Bestuur KvK Utrecht.

E De foute stelling dat artikel G3 van de Kieswet zou bepalen / beslissen wanneer er bij een vereniging sprake zou zijn van een (volledige) rechtsbevoegdheid. Dat is een leugen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt de mate / de vorm / de omschrijving van de rechtsbevoegdheid van een vereniging alsmede van een vereniging in oprichting.

Ik zal van deze valsheden in geschrifte aangifte doen tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester en valse voorzitter Centraal Stembureau Utrecht en tegen de vier (4) anonieme gebleven leden van het Centraal stembureau Utrecht met verwijzing naar Art. 225 WvSr. inzake, Valsheid in geschrifte.

Ik verwacht dat ik u hierbij duidelijk geïnformeerd heb.

Utrecht, 29 december 2009.

Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge,

www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 29 december 2009

Aangiften van verduistering bewijsstukken etc. door nep- burgemeester

AANGIFTE.
Aan: Gemeente Utrecht.
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester.
Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl

Aan: Centraal Stembureau Gemeente Utrecht
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-voorzitter.
Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl


Van: vereniging DEMOCRATEN
Anne Marie ten Berge, oprichter en voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht
Tel.: 030-231 60 70

Datum: 29 december 2009
Betreft: Verduistering besluiten, bewijsstukken etc. door ambtenaar en valsheid in geschrifte.


Meneer Wolfsen,

Hierbij stel ik de volgende punten onder andere in uw gedrag aan de orde.
1. Op 25 maart 2008 ontving ik uw mededeling inzake uw besluit: Uitsluiting uitoefening van het kiesrecht.
Ik heb mij daarna, meer dan een keer tot u en uw ambtenaren gewend en verzocht om mij het betreffende besluit toe te sturen. Dat is niet gebeurd. Kennelijk heeft u uw eigen besluit verduisterd of anderszins valsheid in geschrifte gepleegd. Ik zal van dit gebeurde aangifte moeten doen bij de politie en haar wijzen op Art.361 WvSr.:Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar burgemeester, als ook in deze kwestie de politie verwijzen naar Art.225 WvSr. Valsheid in geschrifte.

2. Op maandag 7 december 2009 deelde dhr. W. Stoker, plv. lid van het Centraal Stembureau Gemeente Utrecht en ambtenaar op de Dienst BZ&GB Arthur.v.Schendelstraat 500 te Utrecht mij mee, dat hij de kieswetformulieren inzake de ondersteuningverklaringen en lijsten kandidaatstellingen, welke in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 voor het laatst op 19 januari 2010 bij hem ingeleverd moesten zijn, niet aan mij wilde verstrekken. Ik zal van dit delict, tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken, bescheiden etc. door ambtenaar.
3. Ook op maandag 7 december 2009 heb ik Willem Stoker, plv. lid Centraal Stembureau Gemeente Utrecht verzocht om een betalingsbewijs (kwitantie) te geven van het op 04 december 2009 per giro gestorte bedrag groot € 112,50 zijnde de verplichte betaling REGISTRATIE WAARBORGSOM DEMOCRATEN.
Na ingediende klacht bij de Kiesraad en het Ministerie van BZ&K beide te Den Haag is dit betalingsbewijs nog steeds achtergehouden. Ik zal van dit delict tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar.
4. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester de voorzitter bent.
Het besluit in afschrift beschreef de gezamenlijk genomen beslissing om in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 de aanduiding DEMOCRATEN niet te zullen registreren.
Ik heb mij meer dan een keer tot uw ambtenaren gewend en verzocht mij het betreffende besluit in authentieke vorm op te sturen. Dit is niet gebeurd. Kennelijk heeft u als voorzitter van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht het genoemde besluit d.d. 17 december 2009 met de authentieke ondertekening van u en die van de vier (4) leden van het Centraal stembureau Utrecht, verduisterd of laten verduisteren. Ik zal van dit gebeuren tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester aangifte moeten doen bij de politie en de politie wijzen op het feit dat het wéér een delict betreft volgens Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door (eindverantwoordelijke) ambtenaar.
5. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester de voorzitter bent.
Het (afschrift) besluit beschreef enkele valsheden in geschrifte zoals:
A. De foute stelling, dat de statuten van de vereniging DEMOCRATEN niet overlegd zouden zijn op 07 december 2009.
B. De foute schrijfwijze van DEMOCRATEN in kleine letters zoals Democraten
C. De foute stelling dat vereniging DEMOCRATEN een politieke groepering zou zijn zonder rechtsbevoegdheid.
D. De foute stelling dat A.M.S.ten Berge met haar eenmanszaak bij de KvK ingeschreven stond onder haar eigen handelsnaam. Dat is niet waar. Op 05 februari 2009 ben ik, buiten mijn medeweten en instemming om met terugwerkende kracht naar 14 februari 2008 door onbevoegden derden uitgeschreven uit het handelsregister. De daders zijn bekend. Deze onrechtmatige daad had de toestemming van mevr. E. Karstens, zelfstandig bevoegd directeur en voorzitter Raad van Bestuur KvK Utrecht.
E. De foute stelling dat artikel G3 van de Kieswet zou bepalen / beslissen wanneer er bij een vereniging sprake zou zijn van een (volledige) rechtsbevoegdheid. Dat is een leugen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt de mate / de vorm / de omschrijving van de rechtsbevoegdheid van een vereniging alsmede van een vereniging in oprichting.
Ik zal van deze valsheden in geschrifte aangifte doen tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester en valse voorzitter Centraal Stembureau Utrecht. Alsmede aangifte doen tegen de vier (4) anoniem gebleven leden van het Centraal stembureau Utrecht met verwijzing naar Art. 225 WvSr. inzake, Valsheid in geschrifte.

Ik verwacht dat ik u hierbij duidelijk geïnformeerd heb.

Utrecht, 29 december 2009.
Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge,

www.annemarietenberge.blogspot.com

woensdag 23 december 2009

KLACHTEN tegen Centraal Stembureau Utrecht-Stad van DEMOCRATEN te Utrecht.‏

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 23 december 2009 13:14:09
Aan: Kiesraad Min.v.BZenK (kiesraad@minbzk.nl); Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)
charset=unicode">

Aan: het Ministerie BZ&K t.a v: Guusje ter Horst (PvdA) minister BZ&K

e-mail: Kiesraad Min. v.BZ&K( kiesraad@mindzk.nl)

Aan: De leden van de Kiesraad te Den Haag. t.a.v. Prof H.R.B.M.Kummeling voorzitter kiesraad Den Haag.

e-mail: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)

Van: DEMOCRATEN A.M.S.ten Berge, voorzitter

p/a Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht

e-mail: amstenberge@hotmail.com


Datum: 23 december 2009

Betreft: KLACHTEN

Geachte Minister en leden van de Kiesraad te Den Haag,

Hierbij dien ik bij de Ministerie BZ&K en De Kiesraad te Den Haag mijn tweede Klaagschrift in wat betreft de handelingen van het Centraal Stembureau Utrecht in verband met de Gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 voor de Gemeente Utrecht.

Mijn eerdere klacht: Datum: 18 december 2009, betrof : Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren en was door mij onder woorden gebracht als volgt:
Geachte leden van de Kiesraad Den Haag en Minister,
Het hoofd van het Centraal Stembureau te Utrecht met name genoemd: Willem Stoker en de verantwoordelijke (PvdA) nep-burgemeester van Utrecht, met name genoemd: Aleid Wolfsen weigeren na herhaaldelijk vragen, te beginnen op 07-12-2009 af te staan / op te sturen de benodigde formulieren, om als lijsttrekker en haar kandidatenlijsten voor DEMOCRATEN en de NEDRLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ afdeling Utrecht mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 te Utrecht. Ook de formulieren inzake: Steunverklaringen worden geweigerd aan mij af te geven.
De kwestie is kennelijk niet meer onderhandelbaar.
Echter, ik heb als kandidaat lijsttrekker getekend en betaald om mee te doen aan de verkiezing in 2010 en zie mij daarom gedwongen om op termijn alternatief ingevulde verkiezingsformulieren in te leveren. Wij zijn al begonnen met het samenstellen en invullen van deze nood gedwongen oplossingen. Hopende u goed geïnformeerd te hebben, teken ik Anne Marie ten Berge. Einde citaat van mijn 1ste klacht.


Mijn tweede klacht. Datum: 23 december 2009 betreft het onrechtmatig handelen van het stembureau bij de uitvoering van artikel G3 van de kieswet.

Het volgende is gebeurd: Op 18 december 2009 ontving ik om ong. 15:00 uur van de Gemeente Utrecht, per reguliere post bezorgd op het Servaasbolwerk 4- 4 bis te Utrecht een afschrift van de volgende brief en ik citeer hierbij hetgeen geschreven werd en in kopie was ondertekend : "BESLUIT VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU OP HET VERZOEK VAN EEN POLITIEKE GROEPERING TOT INSCHRIJVENG VAN DE AANDUIDING WAARMEE ZIJ OP DE KANDIDATENLIJST WENST TE WORDEN VERMELD.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht. gezien het op 7 december 2009 ingediende registratieverzoek van de vereniging Democraten, waarvan de zetel is gevestigd in Utrecht, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren: DEMOCRATEN.

Gelet op artikel G 3 van de Kieswet,

Dat er geen notariële akte waarin de statuten van de vereniging is opgenomen is overlegd.

Dat uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen sprake is van een politieke groepering met volledige rechtsbevoegdheid. Het uittreksel geeft de handelsnaam aan van A.M.S.ten Berge met als rechtsvorm “Eenmanszaak”

Dat artikel G 3 van de Kieswet alleen bepaalt dat een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid een verzoek tot registratie kan indienen.

Besluit: het bovenstaande verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.

Utrecht, 17 december 2009

Voorzitter, A.Wolfsen Leden,

Onleesbaar

Onleesbaar

Onleesbaar

T.Nijenkamp" Einde citaat.

Reden klacht

1. Het besluit is niet authentiek aangeleverd. Het geeft in deze vorm de indruk dat er sprake moet zijn van een onderhandse afspraak cq akkoord tussen de leden van centraal Stembureau Utrecht-Stad. Het Gemeentestempel ontbreekt. De geldigheid van genoemd besluit/akkoord wordt door vriend en vijand met grote stelligheid in twijfel getrokken.

2. Het betreffende besluit/akkoord is 10 dagen ná de registratie op 07/12/2009 genomen en verstuurd.. Daarmee is de termijn van een formeel besluit betreffende de uitvoering van de Kieswet in alle redelijkheid en billijkheid overtreden. Drie (3) handtekeningen zijn niet te verifiëren op echtheid.

3. DEMOCRATEN heeft volgens het vereiste in artikel G3 van de Kieswet op 07-12-2009 bij het Centraal Stembureau de STATUTEN én het bewijs van betaling van € 112,25 voor registratie overlegd.

4. De ALV, de notaris hebben in rechte, noch het Centraal Stembureau Utrecht Stad hebben wat betreft de STATUTEN van DEMOCRATEN geen bedenkingen ingebracht.

5. Het betreffende verzoek van registratie is niet gedaan door een politieke groepering zoals het besluit/akkoord stelt maar in rechte door de stichter en voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN.

6. Het woord ‘groepering’ is niet in de Nederlandse taal cq in geen enkel Nederlands woordenboek opgenomen. Een besluit/akkoord rond een niet bestaand begrip is vanwege deze vormfout per definitie niet ontvankelijk. Als het Centraal Stembureau Utrecht-Stad het woord ‘vereniging’ volgens de definities van het Burgerlijk Wetboek bedoelt, hoort dit woord ook gebruikt te worden in haar besluiten cq afspraken.

7 Voor het uittreksel uit het Handelsregister ten aanzien van de ‘eenmanszaak’ A.M.S. ten Berge, geldt een onrechtmatige uitschrijving door derden. Deze kwestie is niet meer onderhandelbaar. A.M.S.ten Berge heeft in rechte een aangifte ingediend bij de politie tegen mevr.E.Karsten directeur KvK-Utrecht.

Vanwege dit geschil tussen ten Berge- KvK en de Gemeente Utrecht, die als laatstgenoemde de betreffende onrechtmatige uitschrijving door derden opzettelijk mogelijk heeft gemaakt, kan het Handelsregister de betreffende notariële akte van oprichting vereniging DEMOCRATEN niet tonen.

8. In het betreffende besluit/akkoord wordt duidelijk verzuimd welk rechtsmiddel van appel aan de orde is en waar DEMOCRATEN dit rechtsmiddel in kunnen dienen.

Verzoeke:

Namens de vereniging DEMOCRATEN de bovenstaande KLACHTEN ontvanklijk te verklaren en/of volgens de daarvoor geldende wetten en regels ALLE ingediende KLACHTEN in behandeling te nemen. Ik wil gehoord worden voor de ingestelde klachtencommissie.

Hopende u goed geïnformeerd te hebben. Anne Marie ten Berge, voorzitter DEMOCRATEN.

www.annemarietenberge.blogspot.com

POLITIEK GEKLUNGEL

Een reactie op het krantenartikel van woensdag 23 dec.2009 in DePers, getiteld: Premier versus PvdA. Door: Anne Marie ten Berge, woensdag 23 december 2009 10:18
Het artikel: Premier versus PvdA beschrijft de mening van Balkenende(CDA) over de verhoging van een belastingtarief, terwijl Bos(PvdA)het hoogste belasting tarief over het inkomen op 60% wil brengen Zoals gewoonlijk leggen Balkenende en Bos weer een rookgordijn neer en liegen er naar harte lust op los. Balkenende zegt in deze kwestie dat hij economen achter zich heeft staan en Bos beweert dat hij de Ministerraad achter zich heeft staan. Bos hangt zijn beweringen, in tegenstelling met Balkenende, op aan de aanpak van de crisis waarbij eerder is afgesproken dat alles bespreekbaar, lees onderhandelbaar is gesteld. Deze ‘bespreekbaarheid’ klopt. Eerder deelden de AOW ruzie naar 67, de onredelijke steun aan de banken, de oneerlijke failliet verklaring van de DSB en de bizarre bezuinigingen bij de politie, het brevet van onvermogen uit aan de Ministerraad en de Tweede Kamer. Maar een crisis akkoord waar Bos kennelijk op doelt en Balkenende over zwijgt,is nooit afgesloten. Ik ben voor de gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010 in de Gemeente Utrecht actief als lijsttrekker van de DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij en omdat beide heren politici en de leden van de Tweede Kamer er op stáán dat het volk meedenkt en meepraat,krijgen ze hier puntsgewijs mijn reactie op hun politieke geklungel.
A. De Ministerraad en de Tweede Kamer hebben zich te houden aan het Regeer- akkoord gesloten in Beesterzwaag in 2007.
B. Regering en parlement zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat zij zich sinds het voorjaar 2009 niet meer aan dit Regeerakkoord 2007 houden en daarmee staats rechterlijk gezien, voor de demissionaire status hebben gekozen van een regering en een parlement die op de winkel moet passen tot aan de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.
C. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat het sociale akkoord 2009 met de werkgevers- en werknemersbonden het Regeerakkoord 2007 nooit en te nimmer kan vervangen.
D. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat er nóóit een crisis akkoord is afgesloten en dat zij hierover het volk een rad voor de ogen draaien.
E. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht het volk duidelijk te maken dat zij, ondanks het niet naleven van het Regeerakkoord 2007 en hun demissionaire status in deze, niet voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen hebben gekozen in 2009. Niet uitleggen waarom. Nee gewoon duidelijk zeggen dat ze kiezersbedrog hebben gepleegd.
F. De leden van de Tweede Kamer zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat zij geen nieuwe verkiezingen 2009 wilden uitroepen omdat zij eerst Geert Wilders strafrechterlijk wilden aanpakken en laten veroordelen, zodat Wilders via de uitspraken van partijdige rechters nooit meer kan mee doen aan enige volksvertegenwoordigende verkiezingen.

vrijdag 18 december 2009

Procedure fouten Bestemmingsplan Binnenstad Utrecht.

Procedure fouten‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 17 december 2009 23:59:51
Aan: Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl)

Aan: Gemeenteraad Utrecht, Stadhuis.
t.a.v.: Ad Smits , raadsgriffier
Korte Minrebroederstraat 2 Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht.
Tel. 030-2316070 E-mail: amstenberge@hotmail.com

Proloog
Zienswijze naar aanleiding van de Raadsinformatieavond (Ria) van donderdag 17 dec. 2009 om 21:00 tot 23:30 uur. Waar het Bestemmingsplan Binnenstad ter discussie stond zoals dit door de Raad is vastgesteld in het vaststellingsbesluit van 10 november 2009
Zienswijze mede namens: het bestuur en de leden van DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij afd. Utrecht.

Datum: 17 december 2009.
Betreft: Procedurefouten ná 26 februari 2009 door de Raadsleden bij het bestemmingsplan Binnenstad
Bijlage: geen.

Leden van de Gemeenteraad,

Bevestiging van ontvangst
Hierbij bevestig ik de goede ontvangst op 11 november 2009 van het eerder genoemde Vaststellingsbesluit Bestemmingsplan Binnenstad Utrecht van 10-11-2009, welk hedenavond 17 december 2009 van 21:30 tot 22:30 uur voor de tweede keer op de agenda van Raadsvergadering van de Commissie Stad- en Ruimte staat. Maar dat is een fout in de procedure bestemmingsplannen.

Als gast niet aanwezig
Nu de weersomstandigheden zo slecht en gevaarlijk zijn geworden zullen velen van de genodigde gasten waaronder ikzelf, niet op de tweede Raadsinformatieavond (Ria) van donderdag 17 dec. 2009 om 21:00 tot 23:30 uur aan het tweede debat kunnen deelnemen. Ik vind in de kwestie van het Bestemmingsplan Binnenstad een debat met de Raadsleden heel belangrijk, maar het risico dat ik in verkiezingstijd op mijn weg naar en van het Stadhuis door de gladde sneeuw onderuit ga, is te groot.

Afgelast.
Volgens mij had de Raad de betreffende bijeenkomst op 03 december 2009 niet af moeten lassen. Maar ja de Raad schrijft met zoveel woorden in de Stadsgidsen dat zij de baas is in de Stad Utrecht en doet zo al jaren zaken zonder zich te houden aan het coalitieakkoord 2006.

Feiten
Het Bestemmingsplan Binnenstad is op verzoek van de Raad door de Dienst Stadsontwikkeling vastgesteld in het vaststellingsbesluit van 10 november 2009. Dit ontwerpvoorstel van de Dienst Stadsontwikkeling met kenmerkvoorstel 09.09.87.24 zou besproken worden op de Raadsinformatieavond van 03 december 2009. Deze bespreking is echter door het Raadsbestuur bij monde van de griffie afgelast. Hetgeen juridisch en bestuurlijk betekent dat de afgesproken en wettelijke procedure besluitvorming bij bestemmingsplannen, niet uitgevoerd is geworden zoals een burger van een betrouwbaar Stadsbestuur mag verwachten. Immers op een cruciaal punt is deze procedure onderbroken waardoor de rechtskracht van het beoogde bestemmingsplan tot op de grond toe is afgebrand. Wij vinden het van de Raadsleden dom en naïef te veronderstellen dat een andere Raadsinformatieavond zoals die van 17-12-2009 de laatste mogelijkheid voor het zomerreces, de lege plek van 03-12-2009 in de procedure bestemmingsplan kan compenseren. Bij elke procedure is het stadsbestuur verplicht zich aan de termijnen te houden. En dat hebben jullie noch het college van B&W gedaan cq voor elkaar gekregen.

Bezwaar 24 juli 2009.
Hierbij bevestigt ondergetekende ten Berge op 24 juli 2009 bezwaar aangetekend te hebben tegen het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad zoals dit voor de tweede keer vanaf 18 juni 2009 ter inzage heeft gelegen en waarin duidelijk de bijstellingen van 156 ingediende zienswijzen, verwerkt waren. Kennelijk hebben naast mij, bij de tweede zienswijze, nog 59 andere belanghebbende tegen het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad geageerd. Ze staan gebundeld in de map (100 blz.) van het vaststellingsrapport In het vaststellingsplan d.d. 10 november 2009 zijn 60 bezwaren aangehaald / geciteerd welke beogen het Bestemmingsplanbesluit op inhoudelijke en procedurele aard aan te vallen.

Mijn eerste vraag is: Waarom worden wij, reflectanten in het vaststellingsbesluit 'reclamant' genoemd en niet 'appellant' ?

Mijn tweede vraag is: Waarom benoemen jullie de vóór 29 juli 2009 ingediende, bezwaarschriften ( 60 stuks) alsof zij: 'tweede zienswijzen / meningen' zijn ?

Mijn derde vraag is: Waarom staan er ná de woorden ontvankelijk / gegrond en niet ontvankelijk / ongegrond geen verwijzing naar een beroep bij de bestuursrechter ?

Nota bene:
De Raad is kennelijk vergeten dat in het aankondigingsbericht Bestemmingsplan Binnenstad februari 2009 letterlijk staat en ik citeer: Punt 5. 'Tegen dit vaststellingsbesluit kunnen alleen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na ongeveer twaalf maanden volgt de beslissing van de Raad van State op het beroep. Einde citaat
Bezwaarschrift 24 juli 2009
Als mijn bezwaarschrift van 24 juli 2009 tegen het planbesluit van 18 juni 2009 gewoon door de Raadscommissie behandeld was geworden, dan was het besluit op bezwaar zo ongeveer half november 2009 bij mij binnen gekomen. Dat betekent als je even rekent: Dat mijn beroepschrift omstreeks de jaarwisseling 2009/2010 bij de bestuursrechter ingediend was en daarna vermoedelijk bij de Raad van State. Een besluit dat onder de rechter is wordt geacht niet in werking te zijn. De gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010, komen er aan. En pas om ongeveer december 2010 kan er een advies liggen van de Raad van State.

Wat mij dwars zit is het feit dat mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 in deze kwestie uiteindelijk is verduisterd door de griffier en Henny Spelbos, Hoofd Registratie, Neudeflat verdieping 12. Spelbos heeft letterlijk aan de telefoon verklaard: "Ik heb het mee naar huis genomen".

In deze spreekbeurt 17-12-2009 welke ik door de slechte weersomstandigheden niet kan komen houden, of overdragen, komt het er in het kort op neer dat ik het verdere verloop van mijn aangifte en mijn klachten tegen het politieoptreden van 23-08-2009 en 03-12-2009 onder de aandacht wilde brengen.

Klachtenprocedure politie.
Mijn klacht 03-12-2009, over het politieoptreden op 23-08-2009 en 03-12-2009 om op ambtseed geen proces-verbaal op te maken inzake het verduisterde bezwaarschrift van 24 juli 2009 is ontvankelijk verklaard. Zo gauw de weg sneeuwvrij is kan ik mij bij de verbalisant melden om een proces-verbaal op te laten maken. Ik ben erg tevreden over deze ontwikkeling temeer omdat de korpsbeheerder in deze politiezaak mijn grootste tegenstander is en was.

De korpsbeheerder/burgemeester
heeft in deze kwestie zonder enige twijfel de politie persoonlijk opgedragen geen aangiften van ten Berge aan te nemen en/of processen-verbaal daarvan op te maken, Maar ten Berge doet altijd aangifte van de strafbare feiten van de ambtelijke overheden. Ten Berge wordt in de kranten de 'kwelgeest der autoriteiten' genoemd.

Het college van B&W.
Het was toch de bedoeling (02/02/09) dat de raadsleden tijdens de Ria uitdrukkelijk de rol van gastheer/-vrouw op zich namen? Hierboven heb ik de feiten opgesomd hoe het kwam dat de Raad zich niet aan Ria-afspraken en-planning houdt.

De hierboven beschreven houding van eigenwijze Raadsleden stoot af en zorgt voor ongenoegen en minachting. Hoe kunnen B&W op 8 dec. 2009 aan de Raad voorstellen om besluiten te nemen op 17 dec. 2009, terwijl er 60 bezwaarschriften over dit onderwerp nog niet zijn afgehandeld ?

Ik heb zelf aangifte gedaan van het opzettelijk verduisteren van mijn bezwaarschrift van 24/07/09. Dit delict is nog niet voor de rechter geweest.

De Raad is een bestuursorgaan en hoort zich aan de wet te houden.
Op 14 maart 2009 is de coalitie gevallen en dit feit maakt dat er weer voor het eerst ná de verkiezingen 03-03-2010 democratische besluiten genomen kunnen worden omdat er dan weer in een nieuw coalitieakkoord de wens van de kiezers uitgevoerd moet worden.

Is dat duidelijk ?

Was getekend, door Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren

Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 18 december 2009 12:12:26
Aan: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)
Aan: Kiesraad Den Haag
t.a.v.: De leden van de Kiesraad Den Haag en de minister van BZ&K te Den Haag.

Datum: 18 december 2009
Betreft: Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren.

Geachte leden van de Kiesraad Den Haag en Minister,

Het hoofd van het Centraal Stembureau te Utrecht met name genoemd: Willem Stoker en de verantwoordelijke (PvdA) nep-burgemeester van Utrecht, met name genoemd: Aleid Wolfsen weigeren na herhaaldelijk vragen, te beginnen op 07-12-2009, niet af te staan / op te sturen, de benodigde formulieren om als lijsttrekker en haar kandidatenlijsten voor DEMOCRATEN en de NEDRLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ afdeling Utrecht mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 te Utrecht.
Ook de formulieren inzake steunverklaringen worden geweigerd deze af te geven.
De kwestie is kennelijk niet meer onderhandelbaar.
Echter, ik heb als kandidaat lijsttrekker getekend en betaald om mee te doen aan de verkiezing in 2010 en zie mij daarom gedwongen om op termijn alternatief ingevulde verkiezingsformulieren in te leveren.
Wij zijn al begonnen met het samenstellen en invullen van deze nood gedwongen oplossingen.

Hopende u goed geïnformeerd te hebben, teken ik Anne Marie ten Berge


www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 5 december 2009

Antwoord op de reactie 04-12-2009 van Anoniem

[Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Aangiften tegen PvdA burgemeester en Raadsgriffie....‏
Van: Anoniem (noreply-comment@blogger.com)
Verzonden: vrijdag 4 december 2009 16:11:32
Aan: amstenberge@hotmail.com
Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Aangiften tegen PvdA burgemeester en Raadsgriffie..." achtergelaten:

Beste Anne Marie, je maakt dezelfde fout als vele anderen. Je ongerief op het internet zetten is een garantie dat bijna niemand het leest. Waar men vroeger nog met een spandoek de straat op ging, denkt tegenwoordig iedereen dat het schrijven van een stukje hetzelfde effect heeft. Desondanks veel succes met het aanpakken van de elite en een fijn weekend.

Deze reactie publiceren.

Beste Anoniem,
Wat is een fout ? Een fout is een vergissing welke niet rechtgezet is.
Wat is een delict? Een delict is een fout welke niet rechtgezet is.
Wat is ongerief ? Ongerief is een hinder,een last, een ongemak van iets hebben of ondervinden. Bijvoorbeeld: Ik krijg geen AOW, geen pensioen, ik ben niet verzekerd, dat is een groot ongerief.
De politici die mij dit ongerief hebben toebedeeld wensen voor de buitenwereld niet met naam bekend te worden.
Ik vind het knap dat u weet wat iedereen tegenwoordig 'denkt'.
Zoals ik u al eerder uitgelegd heb: Schrijven heeft altijd effect, het laat een spoor na....
Het is raar dat u mij veel succes wenst met het aanpakken van de elite, omdat ik daar niet mee bezig ben.
Justitie / het OM / de rijksrecherche moeten de zaak onderzoeken. In aangemelde zaak is de Korpsbeheerder, dat is de burgemeester, zelf de boef. Hij heeft kennelijk de politie bevolen geen aangifte aan te nemen blijkbaar omdat hij zich niet voor de rechter wil verantwoorden. Weet u nog over die persbreidel affaire van de PvdA-burgemeester van Utrecht? Het mocht NIET in de krant dat hij zich NIET per 1 januari 2008 had laten inschrijven in Utrecht, hij woonde als burgemeester dus formeel nog in Amsterdam. Lekker voordelig voor de belasting aftrekken.
Deze burgemeester van Utrecht, deze Raadsgriffier en die andere ambtenaren zijn duidelijk witteboordencriminelen. Je mag geen documenten 'onvindbaar' weg maken om ze buiten behandeling en hoger beroep te houden.Met andere woorden: Deze hoge en lagere ambtenaren hebben zich binnen hun organisatie onrechmatig / crimineel gedragen. Zij willen blijkbaar niet een hoofdrol spelen in een beroepsprocedure voor de bestuursrechter. Dan moeten ze maar voor de strafrechter verschijnen.
Als u foute dingen doet wordt u ook voor de rechter ter verantwoording geroepen.
Ik wilde dat mijn bezwaarschrift van 24 juli 2009 behandeld werd en dat willen de politici in de Gemeenteraad niet doen omdat het document, naar eigen zeggen door dhr. Henny Spelbos, hoofd documentatie, is weggenomen.
Einde antwoord.

donderdag 3 december 2009

Aangiften tegen PvdA burgemeester en Raadsgriffier

KLAAGSCHRIFT

Persoonlijk aangereikt op Hoofdbureau van politie Paardenveld.Utrecht
Motto: “Waakzaam en dienstbaar”.

Aan: Korpsbeheerder van Politie
T.a.v.: De klachtencoördinator / Kroonstraat 25, Utrecht.

Van: mevr. A.M.S.ten Berge / Servaasbolwerk 4 - 4bis / 3512 NK Utrecht.
Tel. 030-2316070 / 06-46443768 / amstenberge@hotmail.com

Datum: donderdag 03 december 2009
Betreft: Klacht
Bijlage: Aangiften.2 Stuks

Meneer Wolfsen, korpsbeheerder,burgemeester van Utrecht,

Op 23 augustus 2009 diende ondergetekende bij u en de Utrechtse politie (aan)klachten in tegen u en uw ambtenaren zie mijn brief van genoemde datum. Deze aangiftebrief betroffen de ambtelijke misdrijven rond mijn BEZWAARSCHRIFT van 24 juli 2009. ‘Verluchtigd’ met voorbeelden van eerdere ambtelijke delicten. Zie bijlagen

Heden donderdag 3 december 2009 dien ik hierbij een klaagschrift in over het politie optreden van vanmiddag. Het gebeurde verwoord ik als volgt. Om 14:30 uur meldde ik mij volgens afspraak bij de balie op het betreffende politiebureau. In mijn hand de nieuwste versie van mijn schriftelijke aangiften tegen u en de ambtenaren. Ik heb het college van B&W en alle leden van de Gemeenteraad reeds eerder per e-mail bericht dat ik op 23 augustus 2009 aangifte had gedaan tegen u en uw ambtenaren. Verdere informatie van de zijde van het OM daarover ontbreekt nog steeds. Maar nadat ik op 11 november 2009 van de Raadsgriffier het ‘Vaststellingsrapport Binnenstad Utrecht’ had ontvangen vond ik daarin de bevestiging dat mijn ingestuurde bezwaarschrift van 24 juli 2009 verduisterd moest zijn.

Om precies 15:00 uur gaf ik bij mevr. H.H.Jansen, agent van politie afdeling service en intake, mijn schriftelijke aangifte volgens Art.163 (2.1.1.)WvSv af. In de veronderstelling dar er een proces-verbaal opgemaakt zou worden. Mevr.Jansen, las in mijn bijzijn de 2 pages tellende aangifte door. Zie bijlagen Daarna ging zij buiten de wachtkamer in overleg en kwam terug in gezelschap van dhr. R.Balfoort, brigadier van politie, die zei naar ‘eer en geweten’ te handelen door te weigeren een proces-verbaal van aangifte op te laten maken. Hij adviseerde dat ik mij met de aangifte ook kon melden bij een hulp-officier van justitie. Maar hij weigerde een dergelijke hovj erbij te roepen.

Beide agenten verklaarden op ambtseed dat er geen sprake kon zijn van strafbare feiten door u en de andere verdachten gepleegd of zeiden dit met woorden van gelijke strekking. Om deze reden wilden zij geen proces-verbaal opmaken. Om precies 15:45 uur kreeg ik van dhr. Balfoort de aangifte (zie bijlage) weer terug en hij sommeerde mij tot 2x toe de wachtkamer te verlaten. Ik vraag mij af, als de politie als bevoegd ambtenaar, zich kennelijk niets gelegen laat liggen aan het bepaalde van Art.163(2.1.5.) in het WvSv. Waarom bestaat dat artikel dan ??????? Waarom bestaat de politie eigenlijk ? En waarom bent u nog niet weg ?

Utrecht, 03 december 2009 Handtekenig: A.M.S.ten Berge.

AANGIFTEN 03 december 2009
Pleegplaatsen: GRIFFIE GEMEENTERAAD UTRECHT / Postbus 16200,3500 CE Utrecht. Stadhuis Utrecht.
BUREAU BESTUURS- EN CONCERNDIENST / Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Stadhuis Utrecht.
Incidenten: Onrechtmatig in beslagneming poststuk /Vervalsing administratie door ambtenaar./ Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar / Deelneming aan strafbare feiten. / Schending auteursrecht, plagiaat en privacy.
TEN BERGE, ANNA MARIA SUSANNA / 6 maart 1944 te Utrecht / Adres/ plaats: SERVAASBOLWERK 4-4bis, te Utrecht.3512 NK.
Ik doe aangifte van verduistering van mijn Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009. Het verduisterde geschrift behoorde mij geheel toe. Niemand had het recht dit geschrift weg te nemen, het zich toe te eigenen of onder zich te houden. De verduistering vond als volgt plaats:
Op 20 juli 2009 heb ik per post het betreffende Bezwaarschrift welk ik gedateerd had op 24 juli 2009 opgestuurd naar de Gemeenteraad van Utrecht. Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. De verdachte heer A.A.H. (AD) SMITS,raadsgriffier Utrecht weigerde aan mij op te sturen; een bevestiging van ontvangst van het betreffende bezwaarschrift, de toekenning van een registratienummer en een voorstel van afdoening door de Raad, ter zake van het betreffende bezwaarschrift.
Op 23 augustus 2009 heb ik aangifte gedaan tegen mevr. OUARDA SAIDI, ambtelijk medewerkster afd. Stedenbouw en Monumenten van de Gemeente Utrecht. SAIDI had het betreffende Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 kennelijk blijvend onrechtmatig in beslag genomen. Het poststuk was immers niet aan haar of haar afdeling geadresseerd Strafrechtelijk gezien valt dit feit onder Art. 371 WvSr.: Onrechtmatige inbeslagneming poststuk. Bij het doen van aangifte d.d. 23-11-2009 heeft een onbekende dienstdoende hulp-officier van justitie aan de aspirant te kennen gegeven niet tot ‘opsporing gewenst’ te zullen overgaan. En dat deze anonieme beslissing de reden was waarom van mijn aangifte geen proces-verbaal werd opgemaakt.
Op 23 augustus 2009 deed ik ook aangifte tegen mevr. J. VAN DE VLIST-TIMMER, ambtelijk medewerker wnd. hoofd bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht, afdeling Documentatie- en Informatievoorziening. Van mevr. VAN DER VLIST-TIMMER ontving ik op 19 augustus 2009 een ontvangstbevestiging van een brief welke kennelijk op 21 juli 2009 ingekomen was bij de dienst registratie en documentatie. Uit de brief van VAN DE VLIST-TIMMER bleek dat verdachte ambtenaar geen registratienummer van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 had afgegeven. De verdachte ambtenaar gaf in haar brief van 19-06-2009 aan dat mijn geschrift verstuurd op 20-07-2009 hetzelfde briefkenmerk had gekregen als haar brief van 19-06-2009. Volgens aangever is dit een fout, een vervalsing van het kenmerk en de dagtekening van een poststuk. Volgens aangeefster en haar advocaat valt dit feit onder Art. 360 WvSr: Vervalsing administratie door ambtenaar. Op 23 augustus 2009 heeft een onbekende dienstdoende hulp-officier van Justitie de beslissing genomen op niet tot ‘opsporing gewenst’ te zullen overgaan en dat daarom geen proces-verbaal van deze aangifte opgemaakt zou worden.

In de kwestie van het verduisterde bezwaarschrift, sprak ik op 19 augustus 2009 de verdachte heer HENNY SPELBOS, ambtelijk medewerker bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht. SPELBOS is het Diensthoofd Documentatie- en Informatievoorziening, (DIV). In dit gesprek zei verdachte SPELBOS: “Ik heb uw bezwaarschrift mee naar huis genomen”, of woorden van gelijke strekking.
Op 23 augustus 2009 deed ik aangifte tegen dhr. HENNY SPELBOS inzake: Onrechtmatig in beslagneming van een poststuk. Vervalsing van administratie door ambtenaar en van Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar. (Art. 371,360,361 WvSr.) Op 23 augustus 2009 heeft de anonieme hulp-officier van Justitie de verbalisant te kennen gegeven niet tot ‘opsporing gewenst’ te zullen overgaan en dat daarom geen proces-verbaal van deze aangifte opgemaakt zou worden.
In het kader van deelneming aan strafbare feiten doe hierbij aangifte (Art.47 en Art.48 WvSr). tegen dhr. mr ALEID WOLFSEN, sinds 01-01-2008 burgemeester van Utrecht.
De medeplichtigheid vond als volgt plaats: Ik heb middels mijn aangiftebrief van 23 augustus 2009, welke ik bij dit proces-verbaal voeg WOLFSEN geïnformeerd over de ambtsmisdrijven in de bovenstaande kwesties. WOLFSEN heeft als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad niet gereageerd op mijn brief, noch heeft hij mondeling ontkend dat zijn ambtenaren zich, in zake de verduistering van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009, fout of anderszins onrechtmatig gedragen zouden hebben.
Ik doe aangifte van schending van mijn auteursrecht door plagiaat en mijn privacy. Ik heb niemand toestemming gegeven de inhoud van mijn bezwaarschrift in boekvorm te reproduceren en daar financiëel voordeel uit te halen. De schending van mijn auteursrecht en mijn privacy vond als volgt plaats: De Griffie Gemeenteraad Utrecht stuurde mij werd per 10 november 2009 het betreffende boek, met de titel: Vaststellingsrapport Bestemmingsplan Binnenstad. De Auteurs van dit rapport, werden bekend gemaakt onder de aanduiding: ‘Team juridische zaken van de Gemeente Utrecht’. Het rapport was een uitgave van de Gemeente Utrecht. In het betreffende rapport wordt geciteerd namens A.M.S.ten Berge, reclamant. Ik heb de dhr. AD SMITS, griffier van de Gemeenteraad Utrecht, noch het ambtelijk Team van Juridische Zaken van B&W, noch enig lid van de Gemeenteraad toestemming gegeven mij een ‘reclamant’ te noemen en als zodanig in het openbaar rapport bekend te maken.
Als benadeelde partij wil ik de ontstane schade in het kader van een eventueel strafproces verhalen op de verdachten. In het geding was de uitvoering van het bestemmingsplan van de Binnenstad. Daartegen heb ik op 24 juli 2009 bezwaar aangetekend. Mijn bezwaar is nu door ambtelijke fraudes en onrechtmatigheden niet langs de reguliere weg behandeld. De enige mogelijkheid om mij te weren ligt in een strafproces. Ik verzoek de officier van justitie om bij de rijksrecherche opsporing te gelasten van alle hierboven genoemde ambtenaren, leden van de Gemeenteraad en de burgemeester, voorzitter van de Gemeenteraad. Ik wens van mijn recht op informatie inzake de opsporing, het verloop en de afdoening van de strafzaak, gebruik te maken.
Was getekend: aangever/ benadeelde. (Verbalisant).

zondag 29 november 2009

Berlusconi wil maffiaschrijvers wurgen. DePers.28-11-2009

Berlusconi wil maffiaschrijvers 'wurgen' uit: DePers 28-11-2009
De Italiaanse premier Silvio Berlusconi zou mensen die boeken schrijven of films maken over de maffia willen ,,wurgen''. Dat zei hij zaterdag op een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van zijn partij Forza Italia op Sardinië.

,,Als ik erachter kom wie de maker van negen seizoenen Octopus is en wie boeken heeft geschreven over de maffia, die zo'n negatief beeld van Italië over de wereld geven, zweer ik dat ik ze zal wurgen'', zei hij. La Piovra (Octopus) was een Italiaanse televisieserie die liep van 1984 tot en met 1999. De serie gaat over de strijd tegen de maffia.

Berlusconi ging verder fel tekeer tegen ,,ongefundeerde'' en ,,lasterlijke'' nieuwsberichten dat hij mogelijk betrokken was bij bomaanslagen door de Italiaanse onderwereld in 1992 en 1993. Een aanklager in Florence heeft ontkend dat er een onderzoek naar de premier is begonnen in verband met de aanslagen, die aan de maffia zijn toegeschreven.

Reageer Door: Olie B Bommel, zondag 29 november 2009 04:18
Er zullen meer mensen zijn die hem willen wurgen !

Reageer Door: poldebol, zondag 29 november 2009 09:24
Een kleine tip voor de Cavaliere, wiens ogen misschien niet meer zo goed zijn als zijn reproductieorgaan: La Piovra (de Octopus) is geschreven door Damiano Damiani. Deze informatie is na een paar klikken te vinden voor iedereen met een middelmatig verstand. Ik zou zeggen: wurgen maar. Of is dit weer een geval van houd me tegen of ik doe een ongeluk?

Reageer Door: EdwinR66, zondag 29 november 2009 10:54
Dat beeld wat Octopus opgeleverd heeft, wordt heden ten dagen nog steeds bevestigd door zijn gedrag in de maatschappij van Italië.
Of is hij bang dat zijn daden tzt ook zo beschreven en verfilmd wordt?

Reageer Door: Anne Marie ten Berge, zondag 29 november 2009 10:56
Berlusconi wil maffiaschrijvers, lees klokkenluiders, wurgen. Vraag van man bijt hond: "Meneer Jan Peter Balkenende, wie zou ú willen wurgen?"
zaterdag 28 november 2009

De democratie in ons land moet sterk vernieuwd worden.

Halsema wil geen burgemeester Amsterdam zijn uit De Pers van 28 november 2009
Gepubliceerd: vandaag 12:25 Update: vandaag 13:42

GroenLinks-leider Femke Halsema wil geen burgemeester van Amsterdam worden, als die vraag haar ooit gesteld zou worden. Ze zei dat zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed. Halsema bleek in een peiling vorige maand populair onder de Amsterdamse bevolking.
Speculatie
Aanleiding voor de peiling was de speculatie dat de huidige burgemeester, PvdA'er Job Cohen, vanwege de crisis in zijn partij in de toekomst mogelijk terugkeert naar de landelijke politiek. Dan is er een nieuwe burgemeester nodig en GroenLinks was bij de meest recente (Europese) verkiezingen met 20 procent de tweede partij van de stad, na D66. Bovendien zit GroenLinks nu samen met de PvdA in het college in Amsterdam.
Voor de Tros-radio zei Halsema zaterdag: ,,Ik kan me niet voorstellen dat we gevraagd worden, maar als dat zo is, leveren wij graag iemand, maar dat ben ik niet.'' Volgens Halsema zou het wel ,,heel logisch'' zijn als GroenLinks in de ,,progressieve stad die Amsterdam is een keer de burgemeester levert''.
Trappelen
Halsema zei verder dat haar partij staat ,,te trappelen'' om na landelijke verkiezingen te gaan regeren. Als het zover komt, zal Halsema als partijleider in de Tweede Kamer blijven, zei ze.
PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom sprak in het radioprogramma een voorkeur uit voor regeren met GroenLinks en de SP. ,,Een droom'' en een ,,prachtig kabinet voor de toekomst'' noemde Samsom het.


Door: Anne Marie ten Berge, zaterdag 28 november 2009 16:12
Je hoort niet door de politiek gevraagd te worden als burgemeester van een stad. Dat staat niet in de grondwet. In 2004 was de Tweede Kamer er voor om art. 4 van de grondwet te handhaven. Om de burgemeester in vrije verkiezingen te laten kiezen door de inwoners van de stad. Daarmee te beginnen in de vier grote steden met een primeur voor Utrecht in 2006.En voor de niet goed geïnformeerde kiezers onder ons: Een burgemeestersreferendum is géén vrije verkiezing. Hoe kan het dat Halsema, Samson, de media én de bevolking van Amsterdam dit meerderheidsbesluit uit 2004 om zelf als burger je eigen burgemeester te kunnen kiezen niet meer weten ? Dat daar in de peilingen ook nooit naar gevraagd wordt ? Een burgemeester hoort het mandaat van de burger te hebben en niet van de gemeenteraad, die ook maar een zoveelste zielige coalitie moet aangaan na een zielige opkomst van iets meer dan 50% van de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen. De democratie in dit land moet sterk vernieuwd worden.

En wat heeft de uitslag van de meest recente Europese verkiezingen nu in hemelsnaam met een handvol 'populaire' Amsterdamse GroenLinks'ers of SP'ers te maken? Is dit het gevolg van media gekte of van de uitgekookte onderhandse 'pluche' verdeling van politici ?

En wie is Ziederik Domdom van de PvdA ? Waarom wordt hém gevraagd naar zijn dromen om te regeren ? Oh, dat komt natuurlijk omdat wij, burgers van dit land ook niet zelf onze eigen Minister-President mogen kiezen van politici die via hun lidmaatschap van hun partij en hun 'verdienste' voor de partij ooit met een aardig baantje op het regeerders 'pluche' bedacht zullen worden.

Hoe dom moet je zijn om ooit nog te gaan kiezen in dit land van alcoholische nuchterheid waar alleen Rita zo trots op is? En waar Wilders de Islam geen ruimte wenst te geven, terwijl het juist de Islamieten zijn die nooit met de hele familie in een alcohol-coma zullen geraken.

vrijdag 27 november 2009

De boevenstreken van Peter Sollet te Utrecht.

De boevenstreken van Peter C.G.M. Sollet, gevolmachtigde van Kroezen BV te Vortum -Mullem.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 27 november 2009 12:39:11
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
CC: José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); Gerard en Marlies de Bree-ten Berge (gerardenmarlies@wanadoo.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
Aan: Kroezen BV te Vortum-Mullem
t.a.v. dhr P.C.G.M. Sollet, gevolmachtigde

Van: mevr. A.M.S.ten Berge te Utrecht

Datum: 27 november 2009
Betreft: De schikking inzake de boevenstreken van Peter Sollet.

Dames/heren vennoten en criminelen,

1. Wanneer trekt Peter Sollet de door hem ondertekende bereidverklaring curatele d.d. 22 juni 2006 weer terug in bij
de Officier van Justitie te Utrecht ?

2. Wanneer stort Peter Sollet mijn verzamelde inkomsten, tegoeden, opgebouwd vermogen etc. van de afgelopen 10 jaren (2000 t/m 2009) voor een geschat bedrag van € 9.876.543,21: negenmiljoenachthonderdzesenzeventigduizend vijfhonderddrieenveertig euro en twaalf eurocent, weer terug op mijn Postbankreknr.2064748 ?

3. Wanneer schrijft Peter Sollet mij weer als zzp'er terug in, bij de KvK te Utrecht ?

Ik eis vóór 1 december 2009 drie positieve reacties met een startvoorstel inzake de bovenstaande schikking.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge

PS In cc aan Paul en Bernadette Wintgens-ten Berge te Heerlen
www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 26 november 2009

Campagne voor een socialer Utrecht door een a-sociale SP-fractie Utrecht

> Date: Thu, 26 Nov 2009 13:32:38 +0100
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Campagne voor een socialer Utrecht
> From: Utrecht@sp.nl
>De SP-fractie mailt mij:
> De SP is in Utrecht een campagne gestart voor een socialer Utrecht. Na bezuinigingen op groen en welzijn, aanbestedingen in de thuiszorg die een fiasco zijn en extra kosten voor muziekpaleis Vredenburg, is voor de SP de maat vol. De keuzes die gemaakt worden door het huidige college van Burgemeester en Wethouders zijn asociaal.(Opmerking van ten Berge: De Raad is de baas in de gemeente. De Raadsfracties stelden in 2006 het coalitieakkoord vast. Dat akkoord was asociaal. GroenLinks zag dat blijkbaar in met als gevolg dat zij op 14 maart 2009 het college heeft laten vallen. Einde opmerking) De SP maakt andere keuzes voor hetzelfde geld. Daarom is de SP Utrecht gestart met een campagne: "Een sociaal Utrecht, het kan wél!"
> De komende weken trekt de SP de wijken in om de sociale alternatieven bij Utrecht onder de aandacht te brengen. Met behulp van kranten, posters en online-campagne wil de SP heel Utrecht duidelijk maken dat het ook anders kan. Het moet menselijker en socialer.> De gemeente bezuinigd op welzijn en groen, maar geeft wel extra geld uit aan het muziekpaleis en een nieuw gemeentelogo. >Een vormfout in de aanbesteding in de thuiszorg was voor de wethouder belangrijker dan de kwaliteit van de zorg.(Opmerking van ten Berge: Dat was geen vormfout dat was een besluit in de achterkamertjes van de Raad genomen om Aveant dwars te zitten. De Raad zag liever dat een bedrijf uit Amersfoort de vergunning voor de betreffende thuiszorg kreeg. Einde opmerking) >Luchtkwaliteit is voor dit stadsbestuur een juridische kwestie en niet een gezondheidskwestie.
(Opmerking van ten Berge: De luchtkwaliteit werd bij de rechter uitgevochten door ambtenaren te vergelijken met witte boorden criminelen die met toestemming van de Raad waren ingehuurd. Einde opmerking) >De coalitiepartijen wil hele wijken slopen, maar vergeet te luisteren naar de wensen van de bewoners. Beruchte huisjesmelkers worden nauwelijks aangepakt, maar honderden studenten moeten wel midden in de nacht hun woning uit van de burgemeester. Dit zijn allemaal keuzes die ook anders kunnen. Voor de SP is het duidelijk, een sociaal Utrecht, het kan wél!Doe mee!(Opmerking ten Berge: De Raad heeft unaniem voor deze nep-burgemeester/oplichter van een huurvergoeding van €20.000,00 en een persbreidelaar gekozen na een ongeldig referendum. Einde opmerking)
> - Stuur dit mailtje door naar iedereen in Utrecht!
> - Bestel een poster en hang die op achter je raam.
> - Geef je op als vrijwilliger en help met verspreiding van de krant.
>Bekijk het campagnefilmpje op: http://www.youtube.com/watch?v=msCdDj5Rsa4&feature=player_embedded
> of bekijk onze site: www.utrecht.sp.nl

REACTIE door:Anne Marie ten Berge.
RE: Campagne voor een socialer Utrecht door een a-sociale SP ?‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 26 november 2009 15:27:23
Aan: utrecht@sp.nl; m.mossel@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; e.schell@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; m.van.den.tooren@utrecht.nl; a.koenders.van.den.hurk@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; e.van.der.marel@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; h.bosch@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; i.de.bondt@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; g.isabella@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; harm.janssen@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
En ik ben een campagne gestart voor een eerlijker Utrecht dat nooit bestaan heeft. Eerlijkheid is namelijk het toppunt van sociaal gedrag.
Want...Wanneer krijg ik van jullie eens een eerlijke reactie/antwoord op mijn informaties ?
Dat ik: * Bij de Raad de sloop-bouwfraude Servaasbolwerk 18-33 op 1 december 2004 heb aangekaart ?
Dat ik: * Op 3 juli 2007 bij de Raad bezwaar heb aangetekend en op 6 juli 2007 aangifte heb gedaan tegen de heren G.H.W.Groener en J.G.Haars directeuren van de rechtspersoonlijkheidsbezittende BV Corio Nederland Retail, die zonder sloop-en bouwvergunning, zonder besluit art 19 lid 1 van de Wet op de RO, zonder ontheffing in het kader van de Algemene Verkeerswet, zonder ontheffingen in het kader van de Algemene Milieuwetten, tóch in de zomer van 2007 op het Vredenburgplein (bestemming: markt, evenementen en demonstraties ) aan de slag zijn gegaan om een winkel/appartementen gebouw te realiseren waar, voor de Utrechtse markt,de evenementen en de demonstraties geen ruimte meer zal zijn ?
Dat ik: * In januari 2008 aangifte heb gedaan en bij de Raad geprotesteerd heb dat er 93 bomen in het Zocher Plantsoen Monument illegaal werden omgezaagd door de aannemer Agterberg en haar onderaannemers ?
Dat ik: * Bij de Raad er op heb aangedrongen nieuwe verkiezingen te houden toen het College op 14 maart 2009 was gevallen en/of de status van een demissionair college te erkennen, zodat er geen zware bestuurlijke besluiten meer genomen konden worden ?
Dat ik:* Bij de Raad op 24 juli 2009 bezwaar heb aangetekend tegen het ontwerpbesluit van het bestemmingsplan Binnenstad en op op 22 november 2009 aangifte heb gedaan tegen de Raadsgriffier en een drietal andere ambtenaren die dit bezwaarschrift kennelijk hebben verduisterd?
Dat ik: *Bij het college van B&W in de inspraakperiode 26-02-2009 t/m 8 april 2009 bezwaar heb aangetekend tegen het voorontwerpbesluit Bestemmingsplan Binnenstad inzake het feit dat het Vredenburgplein dat deel uitmaakt van de Binnenstad niet in het plan was opgenomen ?
Dat ik : *Op de gemeenteraadsvergadering in de Wijk Binnenstad d.d. 17 november 2009 namens de Raad, van dhr Rietkerk(CU), van Niki Schipper (GroenLInks), Salóme Willemsen (Leefbaar Utrecht), Bart Engbers(PvdA), Michel Eggermont(SP), Mark Dijk(VVD) te horen kreeg dat de directeuren Groener en Haars van Corio Nederland Retail BV in december 2009 beginnen met de eerste paal te slaan in het Monument Vredenburg.

Nu vraag ik u wanneer is het vergunningen besluit genomen dat de twee verdachte heren Groener en Haars van Corio Nederland Retail BV mochten gaan slopen en bouwen op het Vredenburgplein ? Ik heb alle gemeentekranten 'Ons Utrecht' nagevlooid maar nergens een appellabel gesteld besluit ontdekt. Ik heb alle afsprakenlijsten van de presidiumvergaderingen na gepluisd maar nergens een stom woord over de sloop-en bouwaanvragen en de vergunningen op het Vredenburgplein in de Binnenstad.

Als ik niet toevallig daar op die raadsvergadering d.d. 17 november 2009 was geweest had ik nergens van geweten. Jullie zijn de baas in Utrecht, Jullie zijn niet eerlijk. Hoe a-sociaal moet je niet zijn als gemeenteraad om al het bovenstaande te negeren ? Om bezwaarschriften te laten verduisteren door de raadsgriffier en ambtenaren die voor jullie werken ? Welke belangen hebben jullie bij al jullie leugens en de gegeven medewerking aan verdachte Corio-directeuren ? Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com

DePers,do.dag 26-11-2009: Onderzoek beveiligers premier na klacht media.

REACTIE op bericht
Door: Anne Marie ten Berge, donderdag 26 november 2009 11:05
Het is voor geen enkele bende prettig om door een naar waarheid zoekende pers, lees burger, bevraagd te worden.En elke bende heeft zo een eigen manier gevonden om zich tegen nieuwsgierige journalisten, lees burgers,te 'beschermen' als buitenstaanders zich in het hol van de leeuw vertonen. We weten nu dat de BalkenBende gebruik maakt van agressieve beveiligers. Dus dames / heren journalisten,lees burgers,zet voortaan in de hal van het ministerie van Algemene Zaken of elders waar deze BalkenBende gesignaleerd wordt een helm op en trek een kogelwerend vest aan. Een andere optie is om als journalist, lees burger, zelf een paar klerenkasten van beveiligers mee te nemen naar je werk wanneer je Staatsgevaarlijke politici een vraag wilt stellen. Want dat is de kern van het probleem. De BalkenBende wil gewoon niet dat journalisten hun werk doen. De BalkenBende wil ook niet antwoorden op een vraag aan de ministerraad van een vrije burger / journalist zoals ik er een ben. Het boek waarmee ik bezig ben heet: EIGEN MACHT EERST. Ik pak ze aan met de pen.Dat zal ze leren...

woensdag 25 november 2009

Klachten tegen rechters R.W.J.van Veen, Jan Sap en L.C.Heuveling van Beek.

Klacht tegen rechters R.W.J.van Veen, Jan Sap en L.C.Heuveling van Beek‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 25 november 2009 14:59:26
Aan: Heij.L.(Rechtbank Utrecht) (l.heij@rechtspraak.nl)
Aan: Bestuur van Rechtbank Utrecht,
t.a.v. dhr. mr Uniken Venema, president.
Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht

Van: mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK

Datum: 25 november 2009
Betreft: klacht tegen (curatele) rechters R.W.J.van Veen, Jan Sap en mevr.mr L.C.Heuveling van Beek
Bijlage: 1 stuks.

Geachte president,

Recentelijk heb ik van de Hoofdadministrateur Sector Kanton rechtbank Utrecht in afschrift een gedeelte van het beheersdossier (?) curatele mogen ontvangen.
Ik heb meerdere onregelmatigheden in dit dossier ontdekt en klaag daarover als volgt.

Ik Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944, betrokkene en belanghebbende, klaag hierbij over het feit dat ik nu, nu het beroepstermijn is verstreken, tot de ontdekking moest komen dat mw mr. Heuveling van Beek de beschikking d.d. 10 juni 2009 met zaaknummer 586145 UF VER 08-5184 B duidelijk niet zelf als rechter ondertekend heeft. Ik heb aan handtekeningen vergelijken gedaan. Mr. Heuveling van Beek heeft wél de relevante zitting van 28 april 2009 in mijn aanwezigheid voorgezeten. Omdat cruciale zaken elkaar tegenspreken in de tekst en met het gebeurde op de zitting, vermoed ik dat de beschikking buiten het verslag van deze zitting 28-04-2009 is gehouden.
Ik verzoek u om het griffierverslag van deze zitting d.d. 28 aptril 2009, 08-5184 B

Ik klaag nogmaals over het feit dat de persoons- en adresgegevens van de dhr. Donkers als curator niet kloppen. Ik heb de goeie man nooit gezien. Zie ook de uitspraak dd 25-09-2007 van mr. R.W.J.van Veen. Hij heeft mij op de zitting van 11 september 2007 NIET gehoord noch gezien en dit onrecht mij aangedaan pik ik nog steeds niet van u als verantwoordelijke president. Er moet eens een keer RECHT worden gedaan. En als u daar niet toe in staat bent dan hoort u zich in het openbaar terug te trekken.

Ik klaag nogmaals over het feit dat de bereidverklaring d.d. 6 juni 2006 van dhr. Donkers ondertekend is door dhr.Peter Sollet, hij is geen vennoot bij Kroezen BV maar wel financiële gevolmachtigde van Kroezen BV te Vortum-Mullem.
Het zou u tot eer strekken wanneer u nu eens eindelijk onderzoek doet naar mijn klachten en beweringen. Mijn leven is in het geding.De verdachte oplichters bij Kroezen BV horen bij de autoriteiten aangegeven te worden Ook door ú.

Ik klaag over het feit dat ik nu, nu het beroepstermijn is verstreken, tot de ontdekking moest komen dat mw.mr Heuveling van Beek tegelijk met mr. Jan Sap de beschikking d.d.10 juni 2009 met zaaknummer 62 9475 UF VERZ 09-3539 GS hebben ondertekend. Dit is wel een heel onzuivere benadering van de dwangneurose in zake de onder curatelestelling van ten Berge.

Laatstgenoemde beschikking 10-06-09 / 09-3539 treft een verzoek d.d. 29 april 2009 van de verzoekende partij genoemd als; Maatschap Bewindvoerderskantoor Kroezen te Vortum-Mullem in de hoedanigheid van curator. Het verzoek strekt tot machtiging van het vermogen van betrokkene. Ik verzoek u om een afschrift van dit verzoek dd 29/04/09 aan mij op te sturen en het niet wéér te verduisteren.
Omdat er zowel in het verzoek dd 29 april 2009 alsook in de beschikking 09-3539 sprake moet zijn van bedrog en valsheid in geschrifte stel ik het volgende vast:
1. Op deze laatstgenoemde beschikking ontbreekt, naast de twee aanwezige handtekeningen van mr. Sap en mr.Heuveling van Beek, duidelijk de handtekening van de dienstdoende griffier.
2. De verzoekende partij bestaat niet als een Maatschap Kroezen. Het Maatschap Kroezen kent geen KvK-nummer.Het kantoor van Maatschap Kroezen is niet aangesloten bij de PBI. Indien het LOK via het PBI afspraken heeft kunnen maken die strekken tot het vaststellen van het loon van de curator, dan moet eerst maar eens de integriteit van het PBI nagetrokken worden. Ik heb ze althans geïnformeerd over de oplichterijen van Kroezen BV te Vortum-Mullem.Ik heb aangifte gedaan tegen mevr. Brandt-vanHeijst te Gemert.
3. Bij het genoemde Maatschap is géén curator benoeming bekend op 25 september 2007.
4. Ondergetekende, belanghebbende en betrokkene met haar vermogen, is opzettelijke door de Sector Kanton locatie Utrecht buiten het verzoek d.d. 29-04-2009 van het Maatschap gehouden.
5. Het afschriftendossier dat ik recentelijk van de hoofdadminstrateur Kanton Utrecht heb mogen ontvangen laat haar zogenaamde werkzaamheden zien die zij 'namens' mij verricht en dat al mijn geld opslokt / Brandt die absoluut niet door de rechter is gerechtigd om op deze manier over mijn inkomen en vermogen te regeren en te beslissen, heeft de gevolmachtigde Peter Sollet achter de hand.De hele zaak komt op mij over als een zeer geraffineerde manier van onschuldige burgers op te lichten
met behulp van overheid en rechtspraak.
6. De rechtbank liegt dus duidelijk in haar beschikking 09-3539 over de rechtspersoon van een Maatschap Kroezen,waarvan ik aantoonde dat deze geen enkel bestaansrecht heeft. Om over de persoon Peter Sollet nog maar te zwijgen. Hij heeft de bereidverklaring curatorschap d.d. 6 juni 2006 ondertekend. Daarna heeft hij Donkers voor overleden verklaard.
Als u nu wéér geen klachten hoorzitting houdt dan doe ik tegen u aangifte van medeplichtigheid.
7. De hoofdadmiministratie heeft ook geen afschrift bijgevoegd van het betreffende verzoek van 29-04-2009 3539 GS. Waar staan eigenlijk de initialen GS voor ?
8. In het afschriften dossier vind ik een lijst van de werkzaamheden van het niet bestaande Maatschap over het boekjaar 2008 waarvan ik, nogmaals de declaraties niet heb ondertekend en waarvan is vast komen te staan dat de betreffende declaraties door de maatschap Kroezen BV over het beheer van mijn vermogen ook zijn ingediend
bij de Sector kanton locatie 's-Hertogenbosch.
Deze dubbele diefstal is vermoedelijk op 21 januari 2008 in een telefonisch contact zo geritseld tussen de Rechtbank Den Bosch en Kroezen BV te Vortum -Mullem. Deze aanwijzing vindt u gewoon terug in de lijst van werkzaamheden boekjaar 2008. Mijn hele inkomen wordt dus met rechterlijke hulp van de Sector kanton locatie Utrecht op onrechtmatige wijze volkomen weggesluisd door de betreffende criminelen waaronder ook
mijn familie, de Gemeente Utrecht en het advocaten kantoor CSM Derks en Busmann.
Het zou u tot eer strekken wanneer u de aangetoonde feiten eens serieus zou nemen.Ik word bestolen (2x in Utrecht en in Den Bosch) door een criminele organisatie opererend onder de vlag van Maatschap Kroezen. Met als daders 7 stuks verdachte vennoten en hun gevolmachtigde Peter C.G.M. Sollet, geb.27-07-1951 te Maastricht.
Sollet woont dichtbij: Croeselaan 256 3521 CL Utrecht. Vennoten die onder valse voorwendselen een niet bestaand curatorschap hebben verworven bij mr. van Lieshout, voorzitter sector kanton deugen niet. U hoort als verantwoordelijk president beleid op flessentrekkerij te maken. Justitie, de rijkspolitie een onderzoek te laten doen. Ik kan absoluut niet beschikken over mijn AOW en over mijn Ambtenaren-pensioen. Ik krijg nog steeds geen geld. En dat is onder andere uw schuld. Doe eens wat. Stuur die valse rechters de laan uit.
Ik ben in de periode 2000-2009 tot de overtuiging gekomen dat de Rechtbank Utrecht niet deugt. Absoluut niet meer onafhankelijk kan zijn. Het zou u tot eer strekken wanneer u zich eens wilde verdiepen waarom ik met grote vreze vrees, dat van mijn verzoek d.d. 24 november 2009 aan de Sector kanton Locatie Utrecht ook wel niets terecht zal komen, zie bijlage hierna:

PERSOONLIJK AANGEREIKT

In DUPLO.Aan: Rechtbank Utrecht’

Sector kanton Locatie Utrecht

Vrouwe Justitiaplein 1

3511 EX UtrechtVan: A.M.S.ten Berge, eiseres

Servaasbolwerk 4

3512 NK Utrecht.Datum: 24 november 2009

Betreft: Verzoek.

Bijlagen: 3 x correspondentie van eiseres.Geachte heer / mevrouw,Hierbij verzoek ik Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen eiseres, de kantonrechter uitspraak te doen inzake mijn geschil met mw. mr. M.E.T.Schellekens, hierna te noemen gedaagde die domicilie kiezend verblijft op het adres : Ganzenmarkt 3 te Utrecht.

Postbus 1307, 3500 BH Utrecht

Feiten

Op 3 december 2008 is gedaagde op persoonlijk initiatief in consult gegaan met het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem.

Eiseres ontdekte recentelijk dat het betreffende kantoor de onkosten van dit consult bij eiseres in rekening heeft gebracht voor een bedrag groot € 58,00.(incl. btw) .

Dit bedrag is door de curator, zonder enig recht, uit het vermogen van eiseres gehaald.

Eiseres heeft met gedaagde gecorrespondeerd en op 23 én op 24 november 2009 verzocht dit bedrag te compenseren.

Redenen:

Eiseres is van mening dat het gedaagde vrij staat consulten te hebben met bewindvoerders kantoren, advocaten en curatoren naar keuze maar dat gedaagde in deze kwestie nalatig is geweest. Gedaagde had aan het kantoor van de consultgever duidelijk aan horen te geven dat gedaagde zelf voor de betaling van het op persoonlijk initiatief aangevraagde consult verantwoordelijk was. Dit heeft gedaagde op 3 december 2009 zonder enige twijfel verzuimd te doen. Met als gevolg dat eiseres ten onrechte en buiten haar schuld de rekening van gedaagde heeft betaald.

Eis

Eiseres heeft veel werktijd gestoken in de correspondenties en het bezoeken van gedaagde op haar verblijf adres waar eiseres overigens niet toegelaten werd. Eiseres heeft haar salaris van zzp’er voor deze werkzaamheden bepaald op een bedrag groot € 60,00 (vrij van btw) zie bijlagen. Waarmee de totale vordering neerkomt op een bedrag van € 118,00 (honderd-en achtien euro) zie ook de bijlagen 3,2,1.Ik verzoek u de kwestie op zitting te behandelen en mij daarover verder te informeren.Hoogachtend,Was getekend, Anne Marie S. ten Berge, eiseres.


www.annemarietenberge.blogspot.com