vrijdag 31 juli 2009

Reactie op artikel in De Pers: 'Links serveert Wellink af."

Door: Anne Marie ten Berge, vrijdag 31 juli 2009 16:28
De kern van deze 'De Pers' publicatie d.d.31-7-2009, ligt volgens mij bij: 'Nout doet niets fout' en: 'Mei Li Vos is op Bos'. Het PvdA Tweede Kamerlid mevrouw Vos roept nu wel dat Nout Wellink, de president van De Nederlandse Bank, 'aangeschoten wild' is, maar wat is de eindverantwoordelijke PvdA minister van financiën, Wouter Bos dan wel niet ? En: Hoe komt Bos aan dat gat in zijn hand ? Zeker ook 'aangeschoten' ? Toen de kogel van Bos door de kerk was, gaf hij zonder protest van Mei Li Vos toch ook miljarden Euro's steun aan de ING-bank, welke net gefuseerd was met de Postbank ? IK las in de krant dat de ING-bank, dank zij deze staatssteun 12,5% dividend uit kan keren. Politica Vos zal heus niet de enige van de PvdA-elite zijn die ING-aandelen bezitten en zichzelf via hun politieke voorkennis bevoorrechten met glanzende bonussen en financiële vastigheden. Ik heb het meer gezegd: Omdat het Kabinet Balkenende IV haar 6 doelen regeerakkoord 2007 toch niet zou bereiken hebben ze dit akkoord in het voorjaar van 2009 aan de wilgen gehangen, zonder nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De gisse drie: Balkenende, Bos en Rouvoet hebben daarvoor in de plaats, onder de dekmantel van 'het is crisistijd', een akkoord met de sociale partners gesloten. Maar vakbonden en werkgeversbonden zijn geen gekozen volksvertegenwoordigers. Dus de héle Tweede Kamer moet zich schamen dat zij dit ondemocratische gif heeft gedoogd. Wat mij betreft: De Tweede Kamer is zélf het 'aangeschoten wild'. Zij hebben de discussie over de eigen positie over zichzelf afgeroepen. Het gevolg van al deze linkse sociaal-democratische leugens is het feit, dat er geen bewijskracht gevonden zal worden over de waarheid van het parlementaire onderzoek naar de kredietcrisis. De trukendoos van Balkenende IV zit vol argumenten om de eigen fouten te bagatelliseren en de aandacht af te leiden. Dit keer met het kritiekballonnetje: 'Wellink en de kredietcrisis'.De bedoeling is dat Wellink zijn baantje houdt, want vriend en vijand hebben oneerlijke financiële fouten gemaakt.En die misslagen kunnen politiek gezien, beter in de doofpot van de Tweede Kamer blijven. Anne Marie ten Berge. 31-7-2009. 16:40

zondag 19 juli 2009

Een bestemmingsplan van niks.

BEZWAARSCHRIFT

Aan de Gemeenteraad van Utrecht.
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Van: Mw. A.M.S. ten Berge
Datum: 24 juli 2009
Betreft: Bezwaar
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Juni 2009
Bijlagen: Geen


Dames,heren raadsleden,

Hierbij dien ik bezwaar (tweede zienswijze) in tegen het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 2009 zoals het op 8 juni 2009 kenmerk S0 09.057912 door het College van B&W gepresenteerd is aan de Wijkraad Binnenstad, Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht en op 17 juni 2009 gepubliceerd is in ‘Ons Utrecht’. De gronden van mijn bezwaar verwoord ik puntsgewijs als volgt.

1. WOB-verantwoording over de noodzaak plan.
Het bestuurscollege van B&W te Utrecht heeft vanaf haar eerste publicatie(s) / presentaties in 2008 gezegd: “Op dit moment gelden voor de Binnenstad inclusief Museumkwartier en Hooch Boulandt verouderde, onduidelijke bestemmingsplanregels”. B&W hebben echter op grond van de WOB nooit duidelijk kunnen / willen maken welke verouderde bouw- en gebruiksregels voor de Binnenstad Utrecht waaronder ook het Museumkwartier en Hooch Boulandt vallen, aan de orde waren zodat er “Een nieuw bestemmingsplanreglement”, opgesteld diende te worden.

2. Het Museumkwartier.
Het B&W besluit ‘Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Juni 2009’ houdt formeel géén rekening met het volgende: Utrecht heeft een monumentale Binnenstad, waaronder het Museumkwartier. Dit betekent dat dit gebied niet ingericht en/of niet bestemd is voor grootschalig auto- en bestemmingsverkeer. Maar in de Binnenstad wordt ondanks alle collegeafspraken na de verkiezingen in 2002/2006, (zie ook de 10 beloftes uit 2001) autorijden en parkeren voor de eigen Stadbewoners zwaar belast door het werkverkeer dat van buiten het Stadscentrum de Binnenstad en het Museumkwartier aandoen.
Ten koste van groen- en speelterreinen voor de jeugd zijn in de laatste 10 jaren, buiten de lopende afspraken om, in de Binnenstad Utrecht meer (betaalde) parkeerplaatsen voor niet-inwoners aangelegd op plekken die bestemd waren voor bewoners om daar betaald te kunnen parkeren. Voor Binnenstadbewoners met een leaseauto van Green Wheels is zelfs een vaste parkeerplaats gecreëerd. Een voorbeeld van discriminatie door de directeur van Bureau Parkeren van de Gemeente Utrecht. Bezwaren werden niet behandeld. Kennelijk zijn er meer in de Binnenstad meer parkeervergunningen uitgereikt aan werkenden, die van buiten komen dan aan bewoners die jaren op een wachtlijst moeten.

1 / 5
Evenmin is dit kwetsbare gebied geschikt voor hedendaagse bouw- en sloopactiviteiten met groot materieel. De binnenstad kent echter de laatste 10 jaren een overvloed aan niet behandelde klachten en bezwaren in verband met diverse sloop-, bouwfraudes en vandalisme aan de monumentale panden van ons erfgoed. Het college van B&W hebben in hun besluitvorming meer dan eens, het advies van de deskundige en onpartijdige Commissie Welstand en Monumenten genegeerd. Evenzo hebben B&W de regels van de Woningwet 2003-procedures aan hun laars gelapt. B&W hebben in de beroepszaken SBR 07/3461 en SBR 07/3462 ter zake van de bouw, de sloop en de luchtkwaliteit ‘Vredenburg’, de bestuursrechter maar wat voorgelogen. De herroeping uitspraak die ik op 23/01/09 heb ingesteld is, zoals de Raad en B&W weten, nog steeds onder de bestuursrechter.

3. Overlast.
Ook hebben de gemeenteraad en/of het college van B&W niet gereageerd op de klachten en bezwaren in verband met het grootschalige beslag dat de horeca en de zogenoemde culturele evenementen leggen op het gebruik van de openbare ruimte en het woongenot van de binnenstadbewoners. Vanwege alle openbare terrassen kan niet langer veilig gefietst, gebromd of gewandeld worden. Irritaties hebben tot geweld geleid. De buitenterrassen van de horecagelegenheden in de Binnenstad zijn vaak tot vier keer groter dan het oppervlak van de nering zelf. Terwijl anderen kennelijk op basis van willekeur en/of beschermde concurrentie, géén vergunning krijgen, laat staan een terrasvergunning. De gemeente Utrecht maakt zich in dit pestgedrag kennelijk schuldig aan discriminatie op grond van het arbeidsrecht. Vrije openbare zitplaatsen op stoepen en pleinen met een openbaar toiletunit m/v zijn er nauwelijks. De verplichting om voor een sanitaire stop een (dure) consumptie te nemen of bij particulieren aan te bellen is praktisch niet te vermijden. Ook kent het plangebied een chronisch te kort aan goedkopere gelegenheid tot overnachting. Het gevolg is dat de illegale straatovernachtingen, ook die van jonge toeristen, hand over hand toenemen.
De talrijke overlastgevende evenementen veroorzaken wanhoop en vluchtgedrag bij binnenstadbewoners vooral ook omdat in de nieuwe besluitvorming voor evenementen geen rekening wordt gehouden met de oude (vaak mondeling ingediende) klachten. De nachtelijke overlast van dronken gevoerde horecaklanten, houdt de Binnenstadbewoners, ook doordeweeks, uit de slaap. Dit ‘nieuwe’ bestemmingsplan juni 2009 voorziet niet in het indammen van de overlast. Eerder in een ongewenste uitbreiding daarvan.
De grote supermarkten met non-food verkoop mogen in het betreffende plan, tegen de uitslagen van een referendum (juni 2005) in, tóch weer op méér dan een zondag per maand open zijn. De overlastgevende horeca mag uitbreiden naar de buurpanden, naar hun binnenterreinen en hun achterhuizen.

3. De Tweede Kamer in Den Haag.
Voor wat betreft dit laatst gestelde: De uitbreiding naar binnenterreinen / tuinen geldt, dat dit Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 8 Juni 2009 openbaar gemaakt op 17 juni 2009 in ‘Ons Utrecht’ geen rekening houdt met hetgeen de Tweede Kamer in de eerste week van Juli 2009 heeft besloten over het ‘bouwen in de achtertuin’. De Tweede Kamer heeft toen besloten dat er géén ruimere regels kwamen voor huiseigenaren om zonder toestemming een aanbouw aan de woning te plaatsen of een schuur in de achtertuin te zetten. De Kamer stak een stokje voor het plan van minister Cramer (VROM) om vanaf 2010 vrij bouwen van maximaal honderd vierkante meter toe te staan, alleen als de nieuwbouw niet meer dan de helft van het tuinoppervlak zou beslaan. In de Binnenstad zijn al meer dan genoeg huiseigenaren die zonder toestemming en/of monumentenvergunning ‘in de achtertuin’ gebouwd hebben.

2 / 5
Dat deze illegale bouw door het gemeentebestuur ‘gedoogd’ wordt mag duidelijk zijn. Het mag óók duidelijk zijn, dat als de Raad besluit om met dit Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad juni 2009 in te stemmen zij tegelijkertijd duidelijk maakt dat zij eerst jarenlang de illegale bouw op binnen- / achterterreinen heeft gedoogd, een‘oogje’ dicht knijpend, om de bouwsels nú, in het kader van het Ontwerpbestemmingsplan ‘legaal’ te maken. Dit noem ik partijdige onzuivere politiek. Een vorm van willekeurig onbetrouwbaar bestuur.

4. Een raadselachtige inspraak- en bezwaarprocedure.
Het college van B&W heeft zowel op de site als in het gemeenteblad ‘Ons Utrecht’ verzuimd om in chronologische volgorde van data, haar voorstel-en inspraakprocedure te agenderen zodat de Binnenstadbewoner kon weten waar hij/zij op konden rekenen.
De eerste zienswijze op het plan moest op 7 april 2009 ingediend zijn om er later bij toeval achter te komen dat er sprake was van een tweede zienswijze welke bij de Raad ingediend diende te worden vóór 29 juli 2009 (juist in de vakantieperiode, gewoon niet te doen!) Wanneer en of er überhaupt wel een openbare ‘Raadsinformatieavond’ over het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad komt weet niemand. Zeker te veel Raadscommissies weggestreept in 2008 ?
Het is ook onbekend gebleven wanneer en bij wie er formeel bezwaar ingediend kan worden tegen het Raadsbesluit om in te stemmen met het Ontwerpplanbesluit Binnenstad juni 2009. Ik heb mij degelijk voor laten lichten. De tweede zienswijze heeft de status van bezwaar maken zodat ik eventueel in beroep kan gaan. Ik weet nu na onderzoek dat de illegale wijkraad Binnenstad (belangengroeperingen in de ondernemerswereld.) op 8 juni 2009 wél geïnformeerd werd over haar zienswijze en adviezen. Terwijl wij ‘gewone’ Binnenstadters aan B&W geen adviezen mochten schrijven. terwijl de informatie voor de inwoners van de binnenstad niet eerder dan 17 juni 2009 in Óns Utrecht’ te lezen stond.

5. Binnenstad verloedering als gevolg van bestuurlijke verloedering .
De kwetsbare Binnenstad heeft behoefte aan een Stadsbestuur wiens bestuurlijke beslissingen op eerlijkheid en openheid gebaseerd zijn. De Binnenstad is in de afgelopen 10 jaar ondanks de status van het Museumkwartier verloederd, omdat het stadsbestuur te kort schoot in haar beschermende taken ten aanzien van ons erfgoed, ons stadsgroen, onze speeltuinen, speelweiden en onze commerciële bedrijvigheid. B&W en de Raad hebben de afgelopen 10 jaar opzettelijk een gedoogbeleid gevoerd. Men heeft niets gedaan toen er op kwetsbare plekken zonder of met een ‘geritselde’ bouwvergunning gesloopt en verbouwd ging worden. Nog dagelijks denderen vrachtwagens, langer dan 9 meter en zwaar bouwverkeer over de straatkeien door het Museumkwartier. In de ABCstraat wordt gebouwd terwijl de 40 bezwaarschriften in 2007 tegen de bouw alsmede tegen de ontheffing van het bestemmingsplan, nooit behandeld zijn.
De Raad als de ‘baas’ in Utrecht heeft willens en wetens niet voorkomen dat Middeleeuwse monumenten te lijf zijn gegaan met nieuwe eigentijdse architectuur. Een van de vele voorbeelden daarvan is de Leeuwenberg(kerk) met een horecabestemming. op het Servaasbolwerk 1 te Utrecht. Hele stukken middeleeuwse muren zijn weggebroken en afgevoerd. Betonvloeren zijn gestort om opgravingen te voorkomen. Zogauw dit gebouw met het krediet van de Rabo-bank door 6 ondernemers in de horeca was gekocht is er sprake van puur vandalisme aan dit eeuwenoude gebouw.
Feitelijk is het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad juni 2009 een vorm van legalisering van datgene dat in de afgelopen 10 jaren op illegale wijze, tegen de bestemming van het Museumkwartier en woonfunctie in, is gesloopt, gebouwd en verpest.

3 / 5
6. Een herstelplan.
Het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad mist duidelijk een herstelplan voor alle zaken die de afgelopen 10 jaren, zoals hierboven beschreven, fout zijn gegaan. En: waar fouten niet hersteld worden, spreken we van delicten. Machtsmisbruik is een delict. Het is jammer dat ik B&W geen adviezen mocht geven.

7. De Wijkraad Binnenstad ten onrechte door B&W uitgenodigd voor advies en controle.
Op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006 hebben vele kiezers fel protest aangetekend tegen het bestaan en de bemoeienis van de partijdige en ondemocratische Wijkraden in de Stad Utrecht. Ondanks de verkiezingsbeloften bij de Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006 waarbij de Wijkraden terecht als ondemocratische instellingen opgedoekt zouden moeten worden, functioneren deze raden nog steeds in de achterkamertjespolitiek.
In een brief (6/6) van 8 juni 2009, kenmerk SO 09.057912 bedanken Burgemeesters en Wethouders de ‘geachte Wijkraad Binnenstad’ met de volgende woorden: “Wij danken u voor het advies, dat op onderdelen tot aanpassing van het bestemmingsplan Binnenstad heeft geleid.”
Ook in de laatste Stadsgids van 2008 (die van 2009 wordt kennelijk om bepaalde redenen niet uitgegeven) staat onder het kopje DE GEMEENTERAAD te lezen, ik citeer in cursief: “De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de inwoners en vormt de volksvertegenwoordiging van de Gemeente Utrecht. De Raad is eigenlijk de baas van Utrecht. De Raad houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken. Het dagelijks bestuur ligt bij B&W. De Raad bestuurt de stad op hoofdlijnen (het collegeakkoord) dit betekent dat de Raad het algemene beleid (de doelen van het collegeakkoord) vaststelt en het College controleert op de uitvoering van dit beleid”. Einde citaat.

8. De adviezen van de Wijkraad.
In haar brief van 7 april 2009 heeft de Wijkraad niet alleen haar zienswijze maar kennelijk ook haar 10 adviezen voorgelegd aan het college van B&W terzake van het voorontwerp- bestemmingsplan. De wijkraad Binnenstad schrijft op 7 april 2009 kennelijk aan B&W dat zij het jammer vindt, dat de inbreng van de Wijkraad niet apart uitgelicht is, waardoor controle op de eerste inbreng moeilijk is.
Hetgeen besproken is onder punt 7 en 8.. laat duidelijk zien dat de Gemeenteraad helemaal niet de baas is in de Stad. Erger nog, de Raad gedoogt dat een niet volksvertegenwoordigend Raadsorgaan het dagelijks bestuur van de Stad Utrecht adviseert (een wijkraadakkoord) en . controleert (de privé-doelen).
Het bovenstaande betekent dat de Gemeenteraad alleen op papier de baas is in de stad en meer niet. 45 raadsleden die de verantwoordelijkheid niet aankunnen. Het is te zielig voor woorden.

9. Conclusie van bezwaar.
Concluderend teken ik samenvattend bezwaar aan tegen de planindicatie welke in mijn eigen woorden weergegeven stelt:
A.) Dat, de Gemeente Utrecht geen onderscheidt heeft gemaakt bij mijn 2 in 1 woning. Servaasbolwerk 4 is een eindwoning en Servaasbolwerk 4 bis is de bovenwoning. Waar ik de Gemeente vroeg deze fouten te herstellen wenst Stadsontwikkeling dit zonder opgaaf van redenen niet te doen. De fout zal en moet blijven.

4 / 5

B.) Dat de sloop- en bouwregels Woningwet 2003 ter plekke in de Utrechtse Binnenstad en het Museumkwartier in het nieuwe bestemmingsplan geen obstakels meer mogen vormen voor ondernemers die op de vierkante centimeters van hun perceel, meters wensen uit te breiden en daardoor overlast en onveilige situaties veroorzaken.
C.) Dat het beschermd stadsgezicht van de Utrechtse Binnenstad, het Museumkwartier en Hoog Boulandt in het belang van ‘vernieuwend’ slopen en bouwen definitief wordt losgelaten, met als gevolg dat de onafhankelijke Commissie Welstand en Monumenten, er definitief niet meer aan te pas komt, terwijl deze commissie krachtens de Woningwet 2003 moet functioneren.
D.) Dat ondernemers volgens de planindicatie het ruimte- en principerecht krijgen om in de Utrechtse Binnenstad en Museumkwartier nog meer horeca/kleinhandel/appartementen op te richten. Maar bij het gebruik van een kerk of ander antiek / bijzonder gebouw (denk aan de Leeuwenbergkerk, het postkantoor op de Neude) krijgt de ondernemer van de Gemeente Utrecht een passend bestemmingsplanlabel om te slopen, te verbouwen, aan te bouwen. Het all-round bestemmingplan kent immers weinig of geen beperkingen.
E.) Dat eigenaren van leegstaande monumenten / bijzondere panden met dit nieuwe bestemmingsplan op korte termijn een bestemming en een vergunning kunnen krijgen om hun pand uit te baten en/of te kunnen slopen en (ver)bouwen om de inspraak- en bezwaar procedures voor te kunnen zijn.
F.) Dat ondernemers die ook in het pand wonen waar de onderneming gedreven wordt geen vergunning krijgen om te ondernemen wanneer het vloeroppervlak minder of gelijk is aan 40 m2. Laat ik nu de énige ondernemer (zzg’er) in de hele Utrechtse Binnenstad en het Museumkwartier zijn die woont en werkt op zo’n opvallend klein vloeroppervlak! Ik schat de schadevergoeding die ik bij de Gemeenteraad van Utrecht indien voor deze nieuwste broodroof op € 9.876.543,21 belasting vrij.

10. Laatste woord
Met al het bovenstaande heb ik duidelijk gemaakt dat het ‘nieuwe’ bestemmingsplan Binnenstad, inclusief Museumkwartier en Hoog Boulandt, eenzijdig, elitair en ondemocratisch in elkaar zit. Er wordt voornamelijk rekening gehouden met de expansiedriften van de ondernemer en de projectontwikkelaars die naar Utrecht komen en min of meer de vrije hand krijgen zonder veel ‘last’ te ondervinden van een democratische besluitvorming.

11.Bezwaar
Op grond van al de bovenstaande argumenten, stellingen en pleitindicaties teken ik formeel bezwaar aan tegen het hele Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Juni 2009.

Gelieve een bevestiging van ontvangst van dit bezwaarschrift te sturen naar het bovenstaande adres.

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

Afschrift naar de minister en naar www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 12 juli 2009

Waar blijft Jan Peter Balkenende ?

Waar blijft Jan Peter Balkenende ?‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 12 juli 2009 12:10:15
Aan: h.wansink@volkskrant.nl

Aan Hans Wansink, columnist bij de Volkskrant.
Utrecht, 12 juli 2009. Door Anne Marie ten Berge.

Beste Hans Wansink,
Ik las uw column van zaterdag 11 juli 2009 met de bovenstaande titel: Waar blijft Jan Peter Balkenende ?
U schreef: Het is een dure vergissing van Balkenende geweest om het aanbod van Bos van december 2008 om snel als duo een crisispakket te presenteren, af te wijzen. Dat ben ik niet met u eens. Balkenende maakt geen vergissingen en zeker geen dure. Het was eerder een grote fout van Bos om in te stemmen met de Ministerraad om het voorstel van Balkenende aan te nemen en in het vroege voorjaar van 2009, het regeerakkoord Beesterzwaag 2007 aan de wilgen te hangen. Een contract afzweren mag, maar na zo'n feit is wél de zogenoemde staatsrechterlijke demissionaire status van kracht. En deze toestand van het land en haar regering mag in een democratische rechtstaat niet verzwegen worden.

Wij kiezers mogen er op rekenen, dat een demissionair landsbestuur altijd op de winkel zal passen totdat de uitslag van de nieuwe verkiezingen, een ander regeerakkoord op tafel doet komen. Een en ander maakt duidelijk waarom wij ons bij belangrijke politieke zaken afvragen waar Balkenende en de Tweede Kamer blijven. Ik weet het wel. Ze liggen aangeslagen op hun ziekbed, slappe ballonnetjes op te blazen welke de aandacht horen af te leiden.

De gewapende vrede, zoals u dat zo treffend noemde, van het coalitieakkoord 2007: 'Samen werken,samen leven', heeft plaats gemaakt voor de nog grotere leugen van het, op ondemocratische wijze tot stand gekomen, sociale akkoord 'Werken aan de toekomst' anno 2009. Door hier niet tegen in opstand te komen (Wilders liep zelfs weg bij dit debat) verloren alle politieke partijen haar rechten zich te laten voorstaan op een zuivere politiek.Ieder hoort te weten dat de sociale partners van werkgevers- en werknemersbonden geen volksvertegenwoordigende instanties zijn en dat deze partners al helemaal niet op het oneerbare aanbod van de Ministerraad in hadden mogen gaan: Achter de rug van de burgers om,'mee regeren'hoort niet. Dat staat ook niet in hun Statuten. Dergelijke politiek schreeuwt om demonstratieve tegenstanders. Ik ben er zo eentje.

Daarom verzocht ik op 4 juni 2009 de Ministerraad om af te treden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.Met mijn brief aan de Ministerraad stuurde ik een bijlage mee over Rechterlijk machtsmisbruik. Mijn brief 4-6-2009 met de bijlage 28-5-2009 zijn door de M-P geweigerd voor op de agenda van de Ministerraad. Ik probeer het tijdens het reces opnieuw. Hirsch Balin neemt de honneurs waar.

Op 15 juni 2009 schrijft de M-P, de voorzitter van de ministerraad dat hij (?) besloten heeft niet aan mijn verzoek te voldoen. Terwijl ik het nota bene aan de Ministrraad gevraagd had. Jan Peter Balkenende vindt mijn veronderstellingen (?) in mijn brief onjuist. Maar waarom hij dat vindt blijft onzichtbaar. In zijn kattebelletje van 15-6-2009 herhaalt Balkenende het gestelde in een van de twee van zijn (valse) brieven van 16 december 2002. Ook nu wilde de M-P zich niet mengen (?) in mijn rechtbankzaken (?). Niet dat ik hem ooit zoiets buitenzinnigs heb gevraagd, maar Balkenende kan nu eenmaal het liegen niet laten. Zeven jaar geleden informeerde ik Balkenende reeds over de schanddaden (die ik kon bewijzen) van Joan de Wijckersloot, voorzitter van het college procureur-generaal en Harm Brouwer de toenmalige President van de Utrechtse Rechtbank en nú super PG.
Toendertijd had ik Balkenende en de rest van de natie mijn rapport: 'Broodroof en Rechteloosheid'. Juli 2002 gestuurd. Dat ging over de uitsluiting door een beroepsverbod en over de poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht. Ik had als slachtoffer en gedupeerde in februari 2002 aangifte gedaan van deze ambtelijke misdrijven, welke met instemming van alle raadsleden de doofpot in mochten. Er werd ook anno 2002 niet ingegrepen. En terwijl Balkenende zijn normen en waarden aan het Nederlandse volk wilde opdringen, terwijl hij duidelijk zélf misbruik maakte van zijn macht, schreef ik hem: "U wilt de wereld verbeteren ? Begin dan eerst eens bij uzelf, dat is harder nodig dan dat u de brave burgers kwelt met uw betweterigheid en arrogantie."

Natuurlijk wil Jan Peter Balkenende zichzelf verbeteren. Hij wil naar Brussel. En meneer Wansink, ik ben het met u eens; Als het herzieningsverdrag erdoor komt, moeten er in Brussel, meer en ook nieuwe topfuncties verdeeld worden.
De naam van Balkenende blijft rond zingen. En kennelijk is dát de reden waarom Balkenende zo onzichtbaar blijft. Onzichtbare mensen kunnen net als dieven in de nacht, niet (nog meer ) in opspraak komen. Europa kan een verbeteraar die zich onzichtbaar wist te maken, terwijl hij een heel volk met een gebroken regeerakkoord belazerde, wel gebruiken. Ook Europeese politiek, blijft vies vuil en vunzig. Als Europa Balkenende een top-functie geeft dan weten we gelijk weer dat het hemd nader is dan de rok. 'Soort zoekt soort'. Ik kan zo blij zijn met onze treffende Nederlandse uitdrukkingen en gezegdes.

Dus het antwoord op de vraag: "Waar blijft Jan Peter Balkenende? " luidt als volgt: Jan Peter Balkenende is in het eigen belang, horizontaal op reis in het politieke en Europeese 'werk voor in zijn toekomst'. Die komt niet weerom.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

PS: Hier volgen de betreffende correspondenties.
**********************************************************

Aan: Ministerraad Kabinet Balkenende IV
t.a.v.:dhr. J.P.Balkenende, voorzitter
Postbus 20001 2500 AE Den Haag Van: Democraten van Amsberg A.M.S.tenBerge Servaasbolwerk4 bis 3512 NK Utrecht www.annemarietenberge.blogspot.com Datum: 4 juni 2009

Betreft: Verzoek beslissing te nemen.
Bijlage: Mijn aanklacht 28 mei 2009 tegen rechterlijk machtsmisbruik.

Dames/heren ministers,staatssecretarissen,

Zonder uw tegenspraak is het volgende waar: Het regeerakkoord anno 2007 tussen CDA-PvdA-CU, kabinet Balkenende IV, werd gedurende 100 dagen op mandaat getoetst in straatdebatten met de kiezer. Na dit flauwe gebeuren ging het landsbestuur, met een hoop onrust van start.. De zes doelen van het regeerakkoord, kosten: 7 miljard, deze kreeg u niet gefinancierd. U krabbelde terug in uw plannenmakerij. De politiek verloor haar laatste restje geloofwaardigheid. Onlangs gaf u zichzelf op Verantwoordingsdag een 8 plus. En dat begrijp ik wel: ‘Niets zijn en niets lijken, is helemaal niets’.

Begin 2009 werd de economische crisis uiteindelijk ook (h)erkend in het Catshuis Zoals te verwachten was, vond u binnen de grenzen van het regeerakkoord geen oplossingen. Er volgden 100 dagen van een beschamende nietszeggendheid. Ook de minister van economische zaken zweeg. Uiteindelijk werd 2,5 miljard, zijnde de opbrengst van de verhoging van de lasten voor de burgers en bedrijven, in de noodlijdende banken en hun spaarders, gepompt. Nog vóór de partijcongressen van de PvdA en het CDA eind maart 2009 roet in het eten konden gooien, werd het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 definitief aan de wilgen gehangen.

Uit de krant kwam Nederland te weten dat het CDA, de PvdA en het CU in de achterkamertjes van het Catshuis, met de sociale partners een sociaal-akkoord hadden gesloten. Een precedent was geschapen. Het failliet van de democratische rechtstaat was een feit. Sociale partners zijn immers geen volksvertegenwoordigende organen in de zin van Artikel 4 van de Grondwet. Met sociale partners is geen regeringsakkoord mogelijk.

Kiezers weten en vertrouwen erop dat, áls de coalitie het regeerakkoord vaarwel zegt, er nieuwe verkiezingen komen. Immers zonder regeerakkoord is de regering demissionair. Volgens normen en waarden hoort de minister-president het ontslag van zijn Kabinet aan HM aan te bieden. De kiesraad hoort nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dit alles is niet gebeurd. En met al deze leugens bleef u zitten en ‘regeerde’ u verder. Dit machtsmisbruik hoef ik niet te nemen. Ik ken geen wettige regeringsvorm zonder een regeerakkoord. U wilde met mij geen contact of in debat. Goed Daarom ga ik naar de rechter. Maar niet in Utrecht. In de bijlage leest u mijn aanklacht d.d. 28 mei 2009 tegen de rechterlijke macht in Utrecht. Dergelijk machtsmisbruik hoef ik ook niet te nemen.

Op grond van al het bovenstaande verzoek ik u het besluit te nemen, de Ministerraad op te heffen, af te treden en de kiezer aan het woord te laten in nieuwe verkiezingen.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AANKLACHT In duplo 1 / 1Aan: Het bestuur van de Rechtbank Utrecht .
t.a.v. De Vice-presidenten, rechters
Vrouwe Justitiaplein 1. Utrecht.
Van: A. M. S. ten Berge
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht
tel.: 030-2316070
gsm:06-46443768 www.annemarietenberge.blogspot.com mail: amstenberge@hotmail.com


Datum: 28 mei 2009
Onderwerp: Rechterlijk machtsmisbruik.

Geachte dames/heren magistraten,

Hierbij wend ik mij tot u met het volgende. Ik heb mij vanaf het jaar 2000 in vele zaken tot u gericht. Binnen het kader van uw omgangsvormen met mij als rechtzoekende, waar o.a. onder valt: De niet-behandelingen van mijn zaken; de verstrekking van onware gegevens; de verduistering van aangeleverde dossiers, verwijt ik u, buiten mijn schuld om, een uit de kluiten gegroeide partijdigheid en ongelijke behandeling uwerzijds.

Een kleine selectie van de feiten.

* De Sector bestuursrecht weigerde op enig moment 2004 mijn beroepschrift te behandelen en stuurde dit zonder mijn toestemming, met dossier en al naar B&W-Utrecht, de tegenpartij.

* Sector handelsrecht weigerde in het voordeel van B&W mijn WSNP- zaak te behandelen.

* Rechter van Lieshout, Sector kanton stuurde in 2005 een niet ondertekend verstekvonnis inzake (verzonnen) huurschulden, de deur uit. Niet naar mij, maar naar derden. Dat ging goed totdat ik er lucht van kreeg en de sterke arm kwam praten. Ik heb bij de politie aangifte gedaan tegen de minister van VROM, de deurwaarder, de ex-eigenaar van mijn woning en het incassobureau. Aangiften van valsheid in geschrifte, bedreiging, oplichterij en chantage. .

* Rechter Krepel, Sector kanton Utrecht, deed in 2007 de valse huurschuldenzaak nog eens vet over. Wéér werd de niet bestaande huurovereenkomst ontbonden. Verder zorgde de sector voor een vervroegd uitgesproken ‘vonnis’ van huisuitzetting, dat wéér niet ondertekend was.

Heden:

Op 25 september 2007, na 7 jaren van een ongelijke strijd tegen een ongelijke behandeling, uwerzijds, heeft mr. R.W.J van Veen het gepresteerd, om zonder dat hij mij gehoord en/of gezien had, onder curatele te stellen wegens een geestelijke stoornis. Deze uitspraak werd niet in de drie aangewezen kranten gepubliceerd. Hoe schaamteloos en onrechtmatig moet een kantonrechter dan wel niet zijn om de uitspraak niet op mijn verzoek te willen herroepen ?

Mr. Jan Sap, schepte er op 14 februari 2008. nog een lading onrecht bovenop, door zijn geheim gehouden zitting en uitspraak ondercuratelestelling. Klagen hielp niets. Op 10 november 2008 heb ik rechter Sap gezegd dat hij mij niet kon dwingen om met een criminele curator om te gaan. Daarna heb ik bij de politie aangiftes gedaan tegen de valse curator die mijn uitkeringen, mijn paspoort en mijn erfenis inpikte, kennelijk alles in eendrachtige samenwerking met mijn 5 zussen en het college van B&W te Utrecht.

Tot slot.

Ik heb van vrienden geld geleend en het Wetboek van Strafrecht & Strafvordering gekocht met het legitieme doel, tegen elke rechter en griffier die daartoe vanaf 2000 aanleiding heeft gegeven, aangifte te doen van hun wetsovertredingen.

Was getekend, zonder hoogachting, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Afschrift naar Politie. HM de Koningin. Ministerraad. Den Haag. B&W en de Raad v. Utrecht

www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 11 juli 2009

Een B.en W. vete.

Utrecht 11 juli 2009.
Aan de Lezersredactie van het UN. Utrecht Dichtbij.
Onderwerp Een B&W-vete.
In de rubriek 'Lezersplein' van donderdag 9 juli 2009 voert de Utrechter G.A.F.van Lexmond een vete op tussen Kees van Oosten met het college van B&W. Deze vete én het gehannes van het college zouden volgens Van Lexmond er de oorzaak van zijn, dat het Stationsrampgebied de burger veel geld gaat kosten. Hier worden verontrustende verbanden gelegd. Een vete is toch een voortdurende vijandschap tussen twee partijen welke gebaseerd is op een bepaald onrecht dat betrokkenen elkaar aandoen of aandeden ? Het mag bekend zijn dat het Utrechtse college bergen onrecht uitstort over de burgers maar hoe ziet het onrecht eruit dat Kees van Oosten het college heeft aangedaan en dat volgens de onheilsvoorspelling van Van Lexmond ons burgers uiteindelijk veel geld zal gaan kosten? Dit in verband met de bouw- en sloopvertragingen in het Stationsgebied? Ik zou graag willen weten welk knullig handelend B&W-college Van Lexmond nu bedoelde. Bedoelde hij het college van vóór of van ná de val ? Het stond immers in alle kranten: Omdat GroenLinks opstapte was het Utrechtse college van B&W op 14 maart 2009 gevallen. Maar wat het meest voor de hand lag gebeurde niet. B&W wilden geen nieuwe verkiezingen uitschrijven. En dat is democratisch gezien een zeer onzuivere beslissing. Ik heb B&W én de Raadsleden geschreven dat dit feit als een groot ondemocratisch onrecht gezien mag worden. Burgers worden zonder verkiezingen monddood gemaakt. Dat mag een B&W-vete genoemd worden. Maar dit is een vete die de Utrechtse burger veel geld kan besparen. Want ik 'veet' gewoon terug. Ik ga namelijk meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en ik beloof alle onrechtmatig genomen dure rampbesluiten zoals Vredenburg en Stationsgebied terug te draaien. En het fijne is, dat er geen schadeclaims gelegd kunnen worden omdat de grote bouwjongens wéten dat het gemeentebestuur op verschillende punten onrechtmatig gehandeld heeft. Goed hé?
Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht. / 030-2316070.
www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 7 juli 2009

KIES MIJ in 2010. IK BLIJF EERLIJK.

Het is kennelijk voor een verkozen politi'cus of 'ca, moeilijk om er eerlijk voor uit te komen dat je met je vroegere (harde)acties burgerlijk ongehoorzaam bent geweest. Maar nog moeilijker, zo niet onmogelijk is het voor een volksvertegen woordiger en/of een bestuurlijk ambtenaar, gebonden aan een politieke partij, te erkennen dat je (strafrechtelijk) fout zat en nog zit. En als gevolg hiervan dient op te stappen. Het strafblad of ander ongewenst gedrag van politici hoort bekend te zijn. In alle gevallen wordt in dergelijke kwesties (als deze al boven tafel komen) het aanzien van de partij én de politiek geschaad. Echter, zolang dergelijke kwalijke zaken maar niet onder verkiezingstijd naar boven komen, doet ieder of er niets aan de hand is. Kandidaten die in verkiezingsstrijd verwikkeld zijn, "leiden" blijkbaar op grote schaal aan eenzelfde geheugenverlies en bagatellisering van de vroegere 'foutjes' van hun leiders.
Voorbeeld: Waarom kan defensie niet simpelweg "sorry" zeggen tegen de honds behandelde klokkenluider Fred Spijkers en zijn gezin? Antwoord: Omdat de bewindvoerders in hun strijd tegen Spijkers gebruik hebben gemaakt van "bestuurlijke ongehoorzaamheid". Ministers en hun ambtenaren hebben gebruik gemaakt van leugens, valsheid in geschriften, gestolen documenten/eigendommen, dreigementen. Kortom: Machtsmisbruik. Om hun doofpot te bedienen moeten dergelijke landverraders en hun ambtenaren nep-besluiten lees, doofpot-besluiten genomen hebben. Onbehoorlijk en zwak bestuur is niet strafbaar. Verdacht bestuur wel. Machtsmisbruik is een ambtelijk delict. Liegen, van een burger het inkomen stelen, een burger verdacht maken en onschuldig veroordelen, lasterlijk gezwam over een burger rond bazuinen, rechters valse informatie geven...Ook dit alles is voor politieke leiders, strafbaar gedrag.

Het is alleen jammer, jammer,buitengewoon jammer dat de dom gehouden kiezer(60%)die in dit achterhaalde democratische systeem blijft geloven,tóch gaat stemmen op de verkeerde kandidaten. En al doende, de politieke criminelen partij-bazen weer aan de macht helpen.

Beste landgenoten dat gaan we anders doen. Ik beloof u er alles aan te doen om mij in het verkiezingsjaar 2010 weer te presenteren als de enige echte (h)eerlijke kandidaat. Mijn partij heet: DEMOCRATEN van Amsberg. Tenminste als Willem Alexander en Maxima het goed vinden dat ik hun achternaam gebruik voor het goede doel: 'Het op poten zetten van een rechtvaardige democratie' Balkenende en zijn mede ministers zullen een en ander met lede ogen aan moeten zien. Dit kabinet heeft dit voorjaar, het regeerakkoord van Beesterzwaag 2007, aan de wilgen gehangen. En omdat een sociaal-akkoord geen regeerakkoord is.En omdat de sociale-partners geen volksvertegenwoordigers zijn, hebben de Ministerraad en de Tweede kamer ons belazerd. Heeft deze ministerraad kennelijk met medeweten en stilzwijgende instemming van de Tweede Kamer, besloten tot in 2010 demissionair door te sukkelen. Waar de leugen heerst, verliest de spreker zijn recht.Ik heb de Ministerraad hierover geschreven. Zie een van mijn bloggers uit juni 2009. Maar de Ministerraad zwijgt. En ontkent het bovenstaande niet. Zal ik de Raad van State of de Nationale Ombudsman hierover aanschrijven ? Mail mij: amstenberge@hotmail.com
In ieder geval voor in 2010: KIES MIJ. IK BLIJF EERLIJK.

Een verzoek 6-7-09 aan het OM tot onderzoek/vervolging

Aan: Arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch
t.a.v. dhr. mr. van der Burg, HOVJ
Postbus 70581
5201 CZ ’s-Hertogenbosch
Van: mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.
Tel.030-2316070
Datum : 6 juli 2009
Onderwerp: Verzoek.
Bijlagen: 3

Geachte meneer van der Burg,

Hierbij stuur ik u de mails (4/4) d.d. 15 juni 2009 welke ik aan u gericht had maar die kennelijk niet zijn doorgestuurd.
Tegelijk stuur ik u een kopie van de brief d.d. 12 juni 2009 welke ik ontving van de politie Brabant-Noord.
Om als derde stuk bij te sluiten een kopie van het proces-verbaal van mijn aangifte d.d. 13 april 2009: PL0915/09-110698. Compleet met mijn verklaringen en een zeer afgeslankt dossier.
Waarom en waarheen de politie Brabant-Noord en/of DIK dit p-v doorgestuurd heeft onder PL2150-45770-1 krijg ik nog steeds niet gesnapt.

Vanmiddag heb ik een verhelderend gesprek gehad met een van uw dames-medewerkers en heb ik besloten mij tot u te richten.
Hierbij verzoek ik u mij, de gedupeerde/ het slachtoffer van de valse praktijken van mevr. MLJS Brandt-van Heijst, te informeren over het verloop en de afdoening van de strafzaak.

Mocht het OM beslissen geen onderzoek of vervolging in te stellen dan zou ik graag een met redenen omkleed bericht daarover ontvangen.

Tot slot maak ik u er nog op attent dat er op de rechtbank Den Bosch een zekere Frans P.J.M.Otten, werkzaam is als plv.rechter. Tegen hem is er op 11 februari 2002 te Utrecht een proces-verbaal opgemaakt van mijn aangifte van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Hij is ook de familieadvocaat en het heeft er alle schijn van dat ook hij bij mijn ondercuratelestellingen een vinger in de pap heeft gehad. Tenslotte worden de meeste misdrijven in de relationele sfeer gepleegd.

Hoogachtend, mevrouw A.M.S.ten Berge