zaterdag 26 februari 2011

De wandeling met Sap van GroenLinks.

Een reactie op het programma KRO DE WANDELING met Sap van GroenLinks op vrijdag 25 febr.2011 om 18:25 uur.
Door Anne Marie ten Berge.Utrecht
KRO DE WANDELING is bedoeld om inspirerende verhalen te brengen van mensen die hun hart volgen.

Ik vind een wandeling die op TV uitgezonden wordt, met welke politicus dan ook, getuigen van een bepaald opportunisme. De handel en de wandel, de jeugd en de drijfveren van een politicus horen thuis bij de zendtijd voor politieke partijen en: Sorry hoor maar ik heb het niet op GroenLinks. En GroenLinks weet heel goed waarom. Vóór het jaar 2000 stemde ik op GroenLinks, maar toen ik in Januari 2000 met twee valse onderwijsaanstellingsakten te maken kreeg , waar ik geen WW uitkering bij het USZO in Groningen mee kon aanvragen, omdat zoiets strafbaar is, was mijn respect voor GroenLinks totaal over. Het politieke gesjoemel gebeurde 11 jaar geleden en de verantwoordelijke wethouder van onderwijs voor GroenLinks in Utrecht was toentertijd: Jan van Leijenhorst . Hij werd niet aangeklaagd voor een dubbele valsheid in geschrifte, voor broodroof en ook niet voor machtsmisbruik. Sinds 10 januari 2000 heb ik geen inkomen en kreeg ik geen bijstand. En toen ik op 1 juli 2008 (van geleend geld) een paspoort aanschafte om mijn AOW en mijn ABP mee aan te kunnen vragen nadat ik uit het ziekenhuis zou komen, had Aleid Wolfsen (PvdA) burgemeester mijn nieuwe paspoort op 9 juli 2008 onrechtmatig aan mijn zus Hetty Heijmerink - ten Berge laten geven. Vraag maar aan de heren ambtenaren Dols, Storm en Otten van de Dienst BZ&GB. Alle Utrechtse Raadsleden weten dat de Aleid Wolfsen(PvdA) burgemeester van Utrecht, met medeweten van Rinda Den Besten (PvdA)loco-burgemeester dit ambtsmisdrijf (en nog andere ambtsmisdrijven) heeft gepleegd op grond van machtsmisbruik.Beste mensen,bedenk dat deze klokkenluider van de corruptie van de politieke partijen recht van spreken heeft en ieder de vraag voor legt: "Waarom gaat ú stemmen"?

donderdag 24 februari 2011

Mag ik bij uw kerk de Straatnieuwskrant verkopen ?

door: Anne Marie ten Berge. Utrecht op 24 febr. 2011
Verzoek aan ps23‏
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge schreef per mail:

Aan Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, gerardenmarlies@ziggo.nl, José ten Berge, Irene ten Berge, Secretariaat Paus Johannes XXIII, Peter de Klein, gemeenteraad@utrecht.nl, Griffie Gemeenteraad, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 24 februari 2011 13:19:14
Aan: Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); gerardenmarlies@ziggo.nl; José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
CC: Secretariaat Paus Johannes XXIII (info@pj23.nl); Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
BCC: gemeenteraad@utrecht.nl; Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl)

Aan Pieter en Hetty Heijmerink - ten Berge. Zeisterweg 36-B 3984 NL Odijk.
Ik heb vanmorgen een verzoek gemaild aan de parochie Paus Johannes XXIII te Odijk. Wanneer ik zondag, bij of in de kerk het Straat Nieuws mag verkopen kunnen jullie beter niet daarheen komen om de mis te bezoeken. Er geldt nog steeds een contactverbod tussen ons vanwege mijn aangifte d.d. 11 febr. 2002 van een poging tot doodslag tegen de burgemeester van Utrecht en jullie advocaat mr. Frans P.J.M. Otten. In het dossier van deze aangifte getuigen jullie en jullie vrienden de R.K. Zr. Augustinessen van St. Monica te Hilversum in een geneeskundige verklaring d.d. 28 september 1983 dat ik zelfmoord wilde plegen en dat ik daarom: In Bewaring gesteld (IBS) moest worden.( Ik had om zwaar wegende redenen, er werd subsidie verduisterd, op 27-09-1983 op staande voet en in het openbaar mijn ontslag genomen als directeur van de R.K. Kleuterrschool St. Bonifacius te Utrecht.) Dat IBS (krankzinnigheidswet) is op een haartje na mijn einde geworden, ware het niet dat OLH met mij andere plannen had dan mij op 39 jarige leeftijd door jullie moordenaarshand te laten sterven.
Jullie zijn zo stinkend rijk. Het waarom jullie nu ook nog mijn geld moeten afpikken moet gelegen liggen in de angst dat ik geld heb om dat boek, waar alles in komt : 'EIGEN MACHT EERST' te kunnen schrijven, te kunnen laten drukken en op de markt te brengen. Maar zonder boek publiceer ik ook. Ik wil mijn doelen bereiken en als ik daarvoor het Straat Nieuws moet verkopen, op alle hoeken van de straat enz. dan doe ik dat. Ik draag net zoals alle andere Straatnieuwsverkopers een keurige vergunning op mijn borst.
Jullie hebben in januari 2008 curator mw.M.L. Brandt-Verheijst uit Gemert gecontracteerd om voor jullie mijn uitkeringsgeld, mijn AOW en mijn ABP te verduisteren. Maar de kantonrechters Sap en Heuvelink van Beek hebben echter het verzoek van de curator om een machtiging mijn vermogen te beheren op 10-06-2009 geweigerd.
Op 13-12-2010 hebben jullie kennelijk via deze criminele curator en met de hulp van het OGGZ team Stad Utrecht een rechterlijke machtiging (RM) 'versierd' op mijn naam, zodat het erfgeld en de boedel (testament) van mijn, op 25-10-2010 overleden partner dhr. R.D.Derks bij jullie curator in beheer wordt gesteld. En ik krijg niets. Ik kan nog steeds niet begrijpen dat zulke gevaarlijke en liefdeloze mensen als jullie tot mijn familie behoren en dat jullie van hogerhand in de politiek en door de collega rechters van Frans Otten, zo langdurig beschermd worden tegen gevangenisstraffen. Ik citeer hierbij mijn verzoek d.d. 24-02-2011 aan de parochie Paus Johannes de XXIII te Odijk in cursief. En ik zet alles op mijn site, zodat mijn vrienden precies kunnen lezen wat ik hun altijd over jullie verteld heb.
Utrecht.24-02-2011.Beste meneer / mevrouw.,
Kan ik van de pastoor toestemming krijgen om het Straat Nieuws (krant voor dak en-thuislozen Utrecht) op zondag, voor en na de dienst (hoogmis?) te verkopen ? En wanneer is deze dienst ?Ik ben van mijn inkomen geheel afhankelijk van de verkoop van deze krant. Kan ik een bakje koffie ná de dienst komen mee drinken ? Ik heb al ervaring met het verkopen van het SN bij de Kathedraal in Utrecht en ook met het koffie drinken daar. Ik ben een zus (66) van Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge.'Zeisterweg 36-B te Odijk. 'Dank zij' hen, ben ik in deze staat van armoede geraakt. Zij hebben in 2008 mijn AOW en mijn ABP via een identificatiefraude aangevraagd en op hun rekening gestort gekregen. Ik krijg van hun geen rooie cent van mijn eigen inkomen. Eigenlijk is dit verzoek een schreeuw om hulp tegen deze liefdeloze mensenkinderen. Ik stuur deze mail ook naar hen email-adres heijmerink@h.22.nl in de hoop dat zij € 53.100,-- gestolen uitkeringsgeld (2008-2011) gaan storten op ING reknr. 75.56.82.130 tnv A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. Bij voorbaat dank voor de toestemming. Met vriendelijke groet , Anne Marie ten Berge.
Einde citaat.
www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 20 februari 2011

Nogmaals......zussen,zwagers.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht. 20:22
Aan Irene ten Berge, José ten Berge, Pieter-Hetty Heijmerink-ten Berge, annemieke@altinguitvaart.nl, Dennis Boerboom, Peter de Klein
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 20 februari 2011 17:36:35
Aan: Irene ten Berge (ib@planet.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl)
CC: annemieke@altinguitvaart.nl; Dennis Boerboom (db@anotaris.nl); Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
Mail en brieven aan mijn zussen en zwagers:
José ten Berge, Den Bosch,
Hetty en Pieter Heijmerink-ten Berge ,Odijk.
Marlies en Gerard de Bree-ten Berge, Houten
Bernadette en Paul Wintgens-ten Berge, Heerlen
Irene ten Berge, Ridderkerk

Datum 20 februari 2011.
Onderwerp: Nogmaals....

Jullie hebben in Januari 2008 een contract gesloten met het bewindvoerders kantoor KROEZEN BV, te Vortum-Mullem om mijn vermogen te beheren maar de rechter heeft op 10 juni 2009 het verzoek van Brandt om mijn vermogen te beheren niet ingewilligd. Brandt-van Heijst heeft mij nooit in en buiten rechte mogen vertegenwoordigen zoals een bewindvoerder daartoe gerechtigd is. Nogmaals: Brandt is niet bewindvoerder volgens Rechterlijke Macht(RM) benoemd.
Het was terecht dat ik ieder contact met haar weigerde. Ik heb terecht tegen haar als een, als curator vermomde bewindvoerder, aangifte gedaan van bedrog,meineed verduistering en valsheid in geschrifte en overige fraude.
Brandt stelt zich bijvoorbeeld op 19-02-2008 aan SoZa&We van de Gemeente Utrecht voor als een bewindvoerder ingevolge art 1:441 BW en dat zij gerechtigd is om in en buiten rechten 'de clïent' te vertegenwoordigen.Nogmaals....BULSHIT
Met 'client' zal ze een van jullie bedoelt hebben, want ik voelde mij niet aangesproken, ook vooral omdat ik die beschikking van 14-02-2008 nooit ontvangen heb. En dat kan makkelijk gebeurd zijn omdat er ook geen oproep en geen zitting is geweest.
Nogmaals.....Art 1:441 BW is het artikel dat over de taak van de bewindvoerder gaat. Maar Brandt heeft met jullie een contract aangegaan als curator. En de rechter heeft haar ook als curator benoemd. Volgens de beschikking van 14-02-2008 die ik pas in afschrift op 17 mei 2008 van de Gemeente Utrecht heb ontvangen, heeft de rechter Brandt niet als provisionele bewindvoerder volgens Art. 1:441 benoemd . Brandt heeft zich bereid verklaard de curator te spelen en zo is zij ook benoemd. Zij moet haar uurloon in rekening brengen bij de familie die dat contract heeft ondertekend. Zij mag haar salaris niet van mijn WWB, AOW en ABP uitkeringen afpikken. Laat staan dat jullie dat als familie mogen doen. Brandt is geen bewindvoerder die volgens provisie werkt.
Art. 1:381 BW gaat over de start van de curatele en de handelsonbekwaamheid. En die start lag op 25 september 2007 en niet op 14-02-2008. Ik heb alleen te maken met dhr. Donkers en zolang ik niet zijn akte van overlijden heb gezien, hebben jullie en de kantonrechters en de officieren van justitie, geen poten om op te staan. IS DAT DUIDELIJK ? Jullie moeten al mijn uitgaven (schulden) betalen zoals in het contract met de curator staat. HOORT ZEGT HET VOORT.Ik zal de kantonrechter daarover een beschikking laten opstellen. Ik heb genoeg bewijzen dat jullie dat ook aan de psychiater van de Gemeente Utrecht en aan het OM beloofd hebben.
Nu zegt Art 1:441 lid 2d dat de bewindvoerder(waar Brandt zich wel voor uitgeeft maar niet is) toestemming behoeft van de rechthebbende (mijn persoon) of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, een machtiging van de kantoorrechter moet hebben om overeen te komen dat een boedel , waartoe de rechthebbende gerechtigd is ,voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten.
Dus wat hebben jullie gedaan met de boedel van onze moeder toen die op 24 dec. 2007 overleed ? Nog steeds onverdeeld gelaten ? En mijn erfenis van Tante Jeanne uit Heerlen, gestorven 5 juni 2010 hebben jullie zeker ook nog steeds onverdeeld onder jullie beheer ?
Nogmaals.... Zorg dat ik mijn totaal aan € 53.100,--WWB,AOW en ABP terug krijg. Dat is opgeteld vanaf sept. 2008 t/m febr.2011.
ALs jullie te beroerd zijn en dat zijn jullie, om het door de brievenbus te schuiven dan kan het via internetbankieren gestort worden op mijn nieuwe ING rekening nummer 75.56.82.130 tnv. AMS ten Berge. Utrecht
Jullie zullen net als de rechters, het OM, de Raadsleden (verantwoordelijk voor de paspoortfraude van de burgemeester) in moeten binden. Jullie zullen verder alles moeten betalen van hetgeen ik aanschaf, want Brandt-van Heijst wil dit lucratieve baantje van curator niet opgeven.
De ABN-AMRO onderzoekt de beslaglegging door jullie curator op mijn rekening 55.85.92.945. De Rabobank directie heeft het Rabo-rek.nr 014.20.84 972 dat de curator als bewindvoerder had geopend inmiddels opgeheven vanwege de identificatiefraude met het paspoort. De SNS bank directie heb ik geïnformeerd dat deze curator als wettelijke vertegenwoordiger niet het recht heeft op mijn naam met een afschrift van mijn paspoort, een bankrekening te openen. De door de curator toegestuurde pinpas heb ik op het SNS kantoor doorgeknipt. En inmiddels is de ABN-AMRObank er ook achter dat jullie via de curator onrechtmatig mijn rekening en/of boedel Derks geconfisqueerd hadden of wilden confisqueren zoals jullie dat met mijn Postbankreknr. 2064748 ook gedaan hebben. Althans de juridische afdeling van de ABN-AMRO is momenteel bezig met een onderzoek. Ik zal ze wel helpen. Deze mail stuur ik naar de banken, als een verklaring hoe het zo is gekomen.
Inmiddels hebben jullie de boedel van Rein zolang 'onrechtmatig onverdeeld' gelaten dat geen abonnement meer werkt, geen verzekering haar geld krijgt en ik de begrafenisonderneming niet kan betalen.
Nogmaals... ik heb geen geld om de noodzakelijke middelen van bestaan te kopen.Ik verkoop (met een mooie vergunning op mijn jas gespeld) uit pure noodzaak het Straat Nieuws. Iedereen is verbaasd. Maar dan leg ik uit waarom ik als 'nette' bejaarde het Straat Nieuws moet verkopen. Dat jullie, 5 zussen en drie zwagers er bij mijn uitleg nogal crimineel uitkomen zal jullie wel niet verbazen. Men begint te snappen waarom ik jullie 'ratten' noem.
Als Rein wist dat zijn mobielen dood zijn vanwege wanbetaling zou hij terugkomen en jullie ter plekke de hel in vloeken, terwijl hij de meest zachtaardige persoon was die ik kende. Jullie mogen niet via de curator beslag leggen op mijn tegoeden van mijn bankrekeningen. Stel dat mij iets overkomt en ik kan geen alarm slaan omdat ik geen mobiel het meer doet, dan hebben jullie echt bloed aan je handen. Bij Rein en mij gingen altijd veiligheid en zorg voor elkaar, voorop. Maar bij jullie ? Heus de meningen zijn niet meer verdeeld. Unaniem worden jullie als onmensen gezien zonder geweten. Hebzucht naar geld maakt meer kapot dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.
NOGMAALS....Geef mij mijn eigen geld en het erf-geld van Rein terug. Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 19 februari 2011

Utrechtse burgemeesters met bloed aan de handen.

Door Anne Marie ten Berge op za, 19/02/2011 - 16:53
Een reactie op een reactie in DNU.nu De internet krant van de 'Nieuwe Utrechter'.

Thomas....Nogmaals: Het is de vorige burgemeester Annie Brouwer- Korf die op de raadsvergadering van ongeveer half oktober 2006 zonder dat de voltallige raadsvergadering aanwezig was (omdat het alleen maar een debat was) heeft bepaald dat er een onwettig burgemeestersreferendum moest komen. Er was geen stemming onder de Raadsleden omdat een burgemeestersreferendum rechtstreeks ingaat tegen de bepalingen van een eerder besluit van de Raadsleden en dat was het reguliere referendumbesluit. Een referendum mag alleen gaan over zaken en nooit over personen. CONCLUSIE: De Raadsleden vonden het goed om hun eigen besluit, niet uit te voeren. (in de Tweede Kamer zouden we zo'n besluit, een wet noemen)
Nogmaals...: De Raadsleden (die zich hebben laten kiezen) gedogen en inspireren het gedrag van burgemeesters.Ten goede en ten kwade.
Ik weet niet welk bloed Wolfsen aan z'n handen heeft.Maar Wolfsen heeft wel mijn paspoort twee jaar lang verduisterd. Wolfsen heeft wel dhr. Mopidi valselijk beschuldigd van identificatiefraude, zodat hij naar de gevangenis moest en moest zitten wachten op zijn uitlevering, terwijl hij recht heeft op gezinshereniging.
Psychopaat burgemeester Brouwer-Korf (PvdA) , heeft een psychiater voor de rechter laten verklaren dat ik zo geestelijk gestoord was dat ik onder curatele gesteld moest worden.En dat is gebeurd. En als je onder curatele bent gesteld dan verlies je je actieve en je passieve kiesrecht. en dat is nu precies wat de Raadsleden voor ogen hebben gehad toen zij burgemeester Brouwer-Korf vroegen deze onwettige procedure tot een voor hun goed einde te brengen.
Ik weet alleen dat ik tegen de burgemeester van Utrecht en dat is een functie die de m/v vrijwillig aanneemt,aangifte heb gedaan van een poging tot doodslag.De burgemeesters-opvolgers van die maffia burgemeester (VVD) die dit geflikt heeft uit puur machtsmisbruik en geldgewin, horen het OM niet te vragen alles in de doofpot te stoppen. Dit is wel gebeurd, dus in mijn beleving heeft elke opvolgende burgemeester bloed aan zijn/haar handen. Het bloed van het onrecht. Het zweet van de overlevende. De tranen van het slachtoffer. EN DAT WAS IK en DAT WAS MOPIDI EN ZIJN GEZIN. Ik weet alleen dat ik tegelijkertijd met mijn aangifte in 2002 een rapport heb geschreven met de titel: 'BROODROOF en RECHTELOOSHEID' en dat de burgemeester met bloed op haar handen, mevr. Annie Brouwer-Korf (PvdA) hierin als crimineel beschreven is Ik weet verder dat de eis tot schadevergoeding door de Raadsleden onder tafel gemoffeld is. Ik weet ook dat ik mijn strijd net zolang volhoud totdat er Recht is geschied en dit maffia systeem aan slechte politiek verleden tijd is. Hoe kan het er in Nederland nu veiliger op worden als de pogingen tot doodslag door de burgemeesters niet berecht worden ?

* bewerken
* beantwoorden

Blaaskaak Westbroek en Eigenwijs ten Berge.

De Sterrendenktank van de Kamer van Koophandel
Door Henk Westbroek op ma, 14/02/2011 - 11:00
Uit DNU.nu. of: 'De Nieuwe Utrechter'.
Of je nou tienduizend man in dienst hebt of helemaal in je eentje een bedrijfje draaiende houdt; je bent altijd wettelijk verplicht om je voor veel geld aan te sluiten bij de Kamer van Koophandel. U denkt misschien, dat zal dan wel ergens goed voor zijn, maar dat is niet zo.
Zelfs de directeuren van alle Kamers van Koophandel in Nederland hadden een paar jaar geleden geen enkel benul wat het maatschappelijk nut van hun eigen organisatie was. Daarom gaven ze het in Utrecht gevestigde adviesbureau &SAMSON de opdracht om voor de gezamenlijke Kamers van Koophandel te bedenken wat het bestaansrecht er van was. En daar kwamen ze bij adviesbureau &SAMSON niet uit! Hun beste breinen konden zelfs tegen het meest riante adviessalaris geen enkele heldere reden bedenken waarmee het nut van die club voor iedereen duidelijk werd.
Een geliefde goede kennis van me werkt bij dat adviesbureau en belde me op met de vraag: “Eet jij graag op kosten van een ander in een sterrenrestaurant?”
Ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ik had mijn jas aan. “Mijn vrouw mag zeker ook wel meekomen”, vroeg ik aan Gerard. Dat mocht niet. Het was de bedoeling dat een select aantal mensen waarvan het adviesbureau &SAMSON vermoedde dat ze - onder het genot van een Chateaubriand op een symfonie van wintertruffel - wel eens op een goed idee konden komen, in dat sterrenrestaurant voor dat adviesbureau zou gaan bedenken wat de Kamer van Koophandel zelf ook niet meer wist: wat het bestaansrecht van die organisatie zou kunnen zijn. Ik had geen zin om zonder mijn vrouw uit te gaan dus liet dit rijk gevulde glas aan mij voorbijgaan en ik heb Gerard nooit meer gevraagd of de sterrendenktank ten behoeve van de Kamer van Koophandel nog met een verlossend idee is gekomen. Ik vermoed van niet want de Kamer van Koophandel doet tot op de dag van vandaag niets wat het bestaan van zo’n geldverslindende organisatie rechtvaardigt. U zou kunnen tegenwerpen dat het een paar uitgerangeerde politici van de straat houdt, en dat gelijk moet ik u dan gunnen. Aan de andere kant het is altijd goedkoper om die maar ergens burgemeester te maken.
Deze column beluisteren? Klik op de mediaspeler hieronder.
Forward Twitter LinkedIn Facebook Google del.icio.us Digg MySpace
nieuw
Door Anne Marie ten Berge op za, 19/02/2011 - 14:10
Tjonge, jonge Henk Westbroek dat uzelf nog niet verzopen bent in uw eigen arrogantie en blaaskakerij.
De Kamers van Koophandel bestaan vanwege de Handelsregisterwetten. De nieuwste versie is van 1 juli 2008 en deze is verplicht geworden op 1 januari 2009. Sindsdien horen ook alle overheids- en volksvertegenwoordigende organen, vaste commissies van advies,de Raad van State, stembureaus, bestuurscolleges, gemeenteraden, wijkbureaus, scholen, bestuurs-commissies, rekenkamers, ministeries, rechtbanken enzovoort enzovoort ingeschreven te staan in het Handelsregister bij de Kamers van Koophandel.
Bijvoorbeeld: Het Utrechtse college van B&W en/of de Utrechtse Gemeenteraad zijn niet ingeschreven bij de KvK.Dat betekent dat het College en de Raad de Nieuwe Handelsregisterwet 2008 hebben overtreden en strafbaar zijn, althans dat er sancties genomen moeten worden.(Dat noemen we rechterlijke uitspraken). Daar komt bij, dat besluiten die deze bestuursinstanties onderwijl genomen hebben, onrechtmatig zijn genomen. Iemand die willens en wetens de wet overtreed is volgens de rechter handelsonbevoegd en zal zijn/haar besluiten moeten terugdraaien. Ook het besluit om de verkiezingsuitslag te vertalen in zetels is onwettig genomen omdat de Kiesraad en het Hoofdstembureau niet in geschreven stonden bij de KvK.
Ik heb ter zake in 2010 bij de Raad van State aangifte gedaan van onbehoorlijke bestuur. Elke fractie in de politiek was als Stichting, al jaren geleden (vanaf 1973 als ik het goed onthouden heb) ingeschreven bij de KvK (minimaal 5 leden) dat zit wel snor. Maar de Utrechtse Raad met de burgemeester als Raadsvoorzitter en de plv raadsvoorzitter (wie dat nu is staat niet in de portrettengalerij vermeld) is niet ingeschreven bij de KvK en dat mag niet. Dat is onwettig. Vandaar dat bijv. het Muziekcentrum niet gebouwd mag worden omdat dit besluit genomen is onder verdachte omstandigheden. Mensen in bestuursorganen die zich onwettig opstellen noemen wij in de volksmond: criminelen. Criminelen mogen niet beslissen waar het belastinggeld aan uitgegeven wordt. Vandaar de noodzaak dat de Handelsregisterwet gerespecteerd moet worden. De Kamers van Koophandel is bij wet opgedragen deze Handelsregisterwet te handhaven. En wij burgers zijn verantwoordelijk om de regerende zetels op hun asociale gedrag aan te spreken En wij lezers zijn verantwoordelijk om arrogante blaaskaken tot de orde te roepen.Waarvan akte.

* bewerken
* beantwoorden

Wolfsen(PvdA) en Raadsleden zijn smeerlappen.

Door: Anne Marie ten Berge op za, 19/02/2011 - 11:54

Beste allemaal, ga er vanuit dat Wolfsen en zijn Raadsleden smeerlappen zijn, dan begrijp je beter wat er in de gemeente Utrecht speelt. Op de afdeling Inschrijving en paspoorten bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelasting (BZ&GB) Arthur van Schendelstraat 500, zijn de ambtenaren Dols en Storm behoorlijk pissig op burgemeester Wolfsen. De burgemeester heeft hen er weer ingeluisd. Eerder hebben deze heren (geheel onwettig) op 9 juli 2008 mijn nieuwe paspoort, aan derden gegeven, die daarmee op mijn naam, maar met hun adres en hun eigen Rabo-rekening: nr. 014.20.84.972 op 19 sept. 2008 mijn Bijstand aangevraagd hebben bij het CWI. op ’t Goylaan. Ook is via deze identificatiefraude door familieleden die een curator gecontracteerd hadden, ook mijn AOW en mijn ABP aangevraagd. Toen ik Sept 2008 naar de Dienst BZ&GB kwam om mijn paspoort van 1 juli 2008 op te halen, om vóór 6 maart 2009 wanneer ik 65 werd, zélf mijn AOW en mijn ABP aan te gaan vragen, hadden de ambtenaren Dols en Storms dit persoonsdocument al op advies van Wolfsen aan de curator van mijn familie gegeven. Over 14 dagen word ik 67 jaar en ik heb nog geen cent van mijn bijstandsgeld en pensioenen gezien.Ik loop totaal € 53.100,-- achter. Ik ben het StraatNieuws aan het verkopen om aan geld te komen. Maar dat is lastig want ik ben rolstoel afhankelijk.
In de afgelopen jaren zijn meer ambtelijke misdrijven gepleegd met gedoogsteun van de Raadsleden. (de Politieke partijen) In de boven beschreven paspoortzaak is dus een ambtelijk misdrijf gepleegd waar de burgemeester en de Gemeenteraad verantwoordelijk voor zijn dat dit uitgezocht wordt.
In de zaak van Mopidi is het ook duidelijk dat er sprake is van een ambtelijk misdrijf op de Dienst BZ&GB onder eindverantwoordelijkheid van Wolfsen. De ambtenaren worden niet aangeklaagd omdat de burgemeester verantwoordelijk is. De politie mag van Wolfsen geen proces-verbaal opmaken van een aangifte tegen Wolfsen. Wolfsen is burgemeester en korpsbeheerder. Ik heb ooit een klacht bij de politie ingediend, omdat ik geen aangifte kon doen van die paspoortfraude 2008 tegen Wolfsen. Maar die klacht kon niet behandeld worden omdat Wolfsen dat niet wil. Wolfsen is als burgemeester ook voorzitter van de klachtencommissie, die de klachten tegen het bevoegde gezag moet behandelen. Wolfsen (PvdA) is ook een vertegenwoordiger van het bevoegde gezag.
Kijk, ik heb niet voor niets op 18 maart 2005 zeer gemotiveerd een campagne gestart met de leuze: “Kies mij als burgemeester. Ik blijf eerlijk”. Ik wist wat voor een crimineel Annie Brouwer –Korf (PvdA) was. Ik mag zoiets als klokkenluider zeggen, en ik doe dat al jaren omdat ik haar ambtelijke machtsmisbruik en criminele samenzwering tegen burgeres Anne Marie ten Berge, kan bewijzen.
Nu roepen wij in de zaak van schending van het burgerrecht van dhr. Mopidi en zijn gezin, de burgemeester op het matje en wij wijzen hem aan als schuldig aan dit ambtsmisdrijf en bestuurlijk machtsmisbruik. En wat doet Wolfsen ? Hij wijst in zijn verweerwoord naar een anonieme minister en een onbekende rechter terwijl Wolfsen zelf verantwoordelijk is voor wat zijn ambtenaren doen of laten. Wat is er ambtelijk gezien nu op de Dienst BZ&GB gebeurd ? De ambtenaren Dols en Storm hebben op advies van mr. Jan M. Otten, juridisch bestuursadviseur van de burgemeester, kantoor houdend op de derde verdieping bij BZ&GB, een valse aangifte gedaan van identificatiefraude tegen dhr. Mopidi. Mopidi is gearresteerd en van zijn vrijheid beroofd omdat Jan Otten net als Wolfsen een ambtenaar is met een criminele inslag. En ik mag dat als klokkenluider zeggen omdat ik daar de bewijzen van heb. De gemeenteraadsleden horen Wolfsen aan te klagen en hem weg te sturen en volgens Art. 3 en 4 van onze Grondwet vrije burgemeesters verkiezingen uit te schrijven. Maar dat willen ze niet doen omdat dit als gevolg heeft dat de burgers ook de commissaris van de Koningin en de Minister-President willen kiezen volgens Art. 3 en 4 van de Grondwet. Neem van mij aan, dat als er iets is, dat zich niet wil vernieuwen en verfrissen dat, dat dan wel het politieke bedrijf van de politieke partijen is. Met warme groet voor ieder die het onrecht niet uit kan staan. Anne Marie ten Berge.

Het bovenstaande hoort dus bij de vele reacties op de column van Kees van Oosten op vr. 28/01/2011 in DNU.nu De Nieuwe Utrechter.
De column van Kees had als titel: Cynische afweging van Wolfsen.

reactie van Mier op za, 19/02/2011 - 02:44
Beste Anne Marie, Rene, Kees en Richard,
Allereerst bedankt dat jullie schrijven over de zaak van Dhr Mophidi, ik was, als indirect betrokken, furieus over deze zaak. Ik heb daarom Men. Wolfsen gevraagd om daadwerkelijk vader van onze burgers (ook de illegale en ook de mensen die juist nu met dit kabinet, Wolfsen is PVDA N.B!!!!, om verantwoordelijkheid te nemen, om gebruik te maken van dat netwerk te maken, maar het schokt mij dat ze eigenlijk alleen maar hun eigen straatje hebben schoongeveegd.....
mijn brief d.d 26 jan. na uitreiking handtekeningen en protestlied op Stadhuis..

Beste burgervader van de gemeente Utrecht,
Vanmiddag stonden veel leerlingen van Basisschool de Koekoek op de stoep bij het stadhuis.U hebt ons vriendelijk toegesproken maar ook gezegd dat U hier verder niets aan kan doen.Dat stemt me verdrietig, wie dan moet het opnemen tegen dit besluit, tegen dit onmenselijk handelen van dit kabinet?Ik durf in twijfel te trekken dat U niets kunt doen.... Is er correct gehandeld op het gemeentehuis? Hoe moet dit gezin verder leven als vader naar Angola wordt gestuurd en niet meer terug kan komen?
Ik wil U met klem vragen hier wel iets aan te doen! Dat is mijns inzien de taak van een burgervader, beschermer van zijn burgers in de stad waar hij verantwoordelijkheid voor draagt!!!kopie van antwoord van de burgervader... dat dan weer wel het vuur werd heet..op.... 29 jan.

Dag mevr. Van Dreumel,
Dank voor de reactie. Ik heb gezegd dat ik er formeel niets aan kan doen. De minister neemt iemand in bewaring en dat wordt getoetst door een rechter. En het is ook de minister die vergunningen afgeeft. Maar ik kan de minister uiteraard wel attenderen op deze schrijnende situatie en hem indringend adviseren om dit gezin niet uit elkaar te rukken. Dat heb ik uiteraard ook gedaan.
Met vriendelijke groet,

vrijdag 18 februari 2011

Klachten over een levensbedreigende corrupte politieke samenzwering.

Door: Anne Marie ten Berge.
Utrecht, vrijdag 18 februari 2011
Vandaag verzonden per post en per e-mail.
1 / 4
AANTEKENEN + in cc aan: postbus@tweedekamer.nl + postbus@eerstekamer.nl

Aan: Ministers in kabinet Rutte-Verhagen, bedoeld als volgt:
1) Drs.M. Rutte,(VVD), Minister-President tevens minister van Algemene Zaken(AZ).
2) Mr. J.P.H.Donner(CDA), minister van BinnenlandseZaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
3) Drs.M.J.M.Verhagen(CDA) minister van Econ.Zaken, tevens vice Minister-President.
4) mr.drs.J.C.de Jager(CDA), minister van Financiën.
5) Dhr. H.G.J.Kamp(VVD), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
6) Mr. I.Opstelten(VVD) minister van Veiligheid en Justitie.
7) Drs.E.I.Schippers(VVD)minister van Volksgezondheid en Sport
Adressen: AZ:Binnenhof 19. Postbus 20001. 2500 EA Den Haag
Vijverhof (DPC)Buitenhof 34 Postbus 20006 2500 EA Den Haag.

Van: Anne Marie ten Berge, klokkenluider van corrupties overheid en politici.
Adres: Servaasbolwerk 4bis. 3512 NK Utrecht.
Tel: 030-2316070.(Indien niet reeds afgesloten vanwege blokkade ING bank.)

Datum: vrijdag 18 februari 2011
Betreft: Klachten van levensbedreigende aard vanuit een corrupte politieke samenzwering.

Heren ministers,

Hierna druk ik mijn mail af, van zaterdag 29 januari 2011.De inhoud van mijn klacht tegen de ING loopt naadloos over in mijn klacht over het verrotte politieke systeem uwerzijds. Van alle geadresseerden in cc heeft alleen de Eerste Kamer (EK) gereageerd en mij naar u doorverwezen. Blijkbaar kan / wil de EK net als de Nationale Ombudsman en de Raad van State, de leden van de Tweede Kamer (TK) niet op hun gedrag aanspreken.

Art.71 van de Grondwet regelt de politieke onschendbaarheid van de leden van het parlement. Maar zij zouden wel in rechte aangesproken moeten kunnen worden in zoverre zij de Nederlandse Grondwet en de Internationale verdragen van burger- en mensenrechten schenden. Daar komt bij, dat de TK net als de EK kennelijk verzuimd heeft om steeds de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden van de Kamers der Staten-Generaal niet naar politiek bedrog en schending van de burger- en mensenrechten niet heeft willen onderzoeken. Bijvoorbeeld: Boele Staal (D66) zit in de EK maar hij heeft zich in de jaren 2000-2002 toen hij cvdK Provincie Utrecht was, zich samen met de PvdA burgemeester van Utrecht onwettig bezig gehouden om mijn persoon politiek en maatschappelijk buiten te sluiten van werk, inkomen en verkiezingen. Ik heb overheidsinstanties, rechtbanken en politieke partijen in Juli 2002, daarover mijn confronterende rapport: ‘Broodroof en Rechteloosheid’ gestuurd. Maar dit is ook door de Ministeraad, de TK en de EK weggemoffeld cq verduisterd. En dat is strafbaar. Je mag geen rapporten, documenten, petities enz. verduisteren.

Vanaf het jaar 2000 schrijf ik de regering en het parlement om mij als klokkenluider van de corrupties van de overheid en de ‘gekozen’ volksvertegenwoordigers te beschermen tegen de levensbedreigende maatregelen van de Utrechtse volksvertegenwoordigers. Geen lid van een politieke partij wilde voor mij opkomen. Ik ben dus door alle politieke partijen ongeschreven en onwettig, vogelvrij verklaard. Het onrecht werd alleen maar meer.
Bij de Staten verkiezingen van 2 maart 2011 hebben zich weer kandidaten gemeld die de betreffende schending van de mensenrechten aanhangen.
2 / 4
Ook wat betreft de vrijheid van vereniging word ik tegengewerkt. De politieke partij DEMOCRATEN welke mijn partner en ik op 1 januari 2010 hebben opgericht wordt uitgesloten van het kiesrecht omdat ik, oprichter, schrijver van de Statuten en voorzitter, door een onwettige aanvraag onder curatele stelling d.d. 10 mei 2007 van het OM te Utrecht en op 25 en 26 september 2007 op onwettige gronden door de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld, wegens een geestelijke stoornis en dat alles zonder vertoon van medische verklaringen. En dat mag niet. De TK mag zulke onwettige zaken NIET GEDOGEN. Maar doet dit wel. Het gedoogakkoord van de TK anno 2010, is onwettig.

Ik vraag mij af wat u daar aan gaat doen. Is dat niet iets voor de hoge Raad ? Ik heb al vaker naar de voltallige Ministerraad van Balkende geschreven dat de Sociale akkoorden anno 2009 onwettig waren. Balkenende antwoordde (in zijn upje) steevast met de woorden: “Ik ben een andere mening toegedaan en hier wil ik het bij laten”, of woorden van gelijke strekking. Ik heb anno 2010 bij HM de Koningin geklaagd over het politieke, het partijdige en het onwettige gedrag (verduistering van documenten) van Herman Tjeenk Willink (PvdA),vice-president van de Raad van State.Volgens mij pleegde hij majesteitsschennis door de Koningin niet te willen informeren over het schandelijke gedrag van de sector bestuursrecht, aldaar.

Als gevolg van al deze onrechtmatige bestuursbesluiten in een ranzig corrupt politiek systeem, dat door de TK en de EK binnenkamers uitgeoefend wordt, probeer ik als minder valide oudere (66) zonder inkomen en onverzekerd wat geld te verdienen met het verkopen van het Straat Nieuws om mijn boodschappen te kunnen betalen.
De persbreidel welke het Utrechtse Stadsbestuur en de leden van de TK de media over mij, al jarenlang oplegt, is stuitend. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid liggen verankerd in de Nederlandse Grondwet, maar de baas in Nederland, de leden van de TK, gedogen keer op keer de schendingen van de Grondwet.
IRAN heeft gelijk: Nederland heeft een achterbaks politiek systeem. Nederland terroriseert de eigen burgers.
Hier komt het beloofde afschrift van de betreffende mail van 29-01-2011:
FW: Betreft: Account Verificatie
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 29 januari 2011 12:03:00
Aan: ing@ing.nl; ING Bank (email-alert@ing.nl); ING Groep N.V. (security@ing.nl)
CC: Ad Smits(raadsgriffier) (a.smits@utrecht.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Algemeen AD (ad@ad.nl); Algemene Onderwijsbond. Aob. (info@aob.nl); Commissaris van de Koningin (actueel@provincie-utrecht.nl); debat@nos.nl; DNU.nu (webmaster@dnu.nu); Engelsman, Marie Louise (marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl); Fractie GroenLinks Tweede Kamer (groenlinks@tweedekamer.nl); Fractie VVD Tweede Kamer (vvdvoorlichting@tweedekamer.nl); FransPJM Otten (f.otten@cmsderks.nl); gemeente@utrecht.nl; gemeenteraad@utrecht.nl; gerardenmarlies@ziggo.nl; Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); info@bureaubrabant.nl; Internetredactie (internetredactie@nos.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl);
Jacqueline Koopman (koopmanjacq@hotmail.com); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Karin Aalberts (karin.aalberts@student.hu.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl);
KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Menzis zorgverzekeraar (noreply@menzis.nl); mr. A.M. Neuteboom, notaris (mn@anotaris.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl); netwerk@ncrv.dmd.omroep.nl; nieuwsbrief@volkskrant.nl; Nieuwsbrief nrc.next (mailnrc@messagent.nrc.nl); Omroep MAX (maxonline@max.dmd.omroep.nl); Peil.nl (peil@noties.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-ten Berge (heijmerink@h22.nl); postbus@eerstekamer.nl; postbus16200@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Redactie VARA Pauw en Witteman (pauwenwitteman.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl); Redactie (redactie@onsutrecht.nl); Redactie (redactie@volkskrant.nl); Rinda Den Besten (PvdA) (r.den.besten@utrecht.nl); Stichting Vredeseducatie (vrede@xs4all.nl); Utrecht Politie (3568@utrecht.politie.nl); VGN (informatiecentrum@vng.nl); Werklozen Bond (werklozen@werklozenbond.nl)

KLACHT. Utrecht 29 januari 2011
Hierbij dien ik een klacht in tegen ING groep N.V.
Ik ben de enige erfgenaam van dhr R.D.Derks, 14 okt.1944 - 25 okt. 2010. Dhr. Derks uit Nieuwegein/Utrecht, hij was bij de ING Groep N.V. Klant, belegger en spaarder.
Ik heb op 4 nov. 2010 bij het ING kantoor Neude Utrecht opdracht gegeven alle rekeningen op te heffen en het totale bedrag geschat op ongeveer € 100.000,-- over te boeken op mijn ABN-Amro-rek Ten Berge e/o boedel Derks. Dat is niet gebeurd. Alle klachten die ik daarover heb in gediend zijn zonder opgaaf van redenen niet beantwoord, laat staan behandeld.
Het is goed mogelijk, dat de ING Groep N.V.mijn gelden verduistert (de ASN/SNSbank doet hetzelfde) omdat het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem het curatorschap over mij claimt. De betreffende banken en hun beleggersafdelingen maken zich dus schuldig aan oplichterij en andere fraudes.
Ik ben er inmiddels via de BKR ook achter gekomen dat de curator van mijn (ratten)familie 2de graad plus aanhang, de opdracht heeft gekregen om iedere maand € 100,-- aan de ING-bank af te betalen van een fictieve schuld uit 2003. Dit noem ik dus een samenzwerend machtsmisbruik van verschillende politieke partijen in deze kwestie. Vraag Jan van Zanen (VVD) heden burgemeester van, ik dacht Amstelveen, er maar eens naar. Van Zanen (VVD) heeft in Utrecht, 31 maart 2003 als wethouder van Financiën garant gestaan voor mijn lening groot € 6807,-- van de Postbank, omdat ik van de Gemeente Utrecht, op dat moment nog drie en een half jaar(3, 1/2 ) bijstand te goed had. Dat kwam omdat de Utrechtse wethouder van onderwijs met name drs.Jan van Leijenhorst, (GroenLinks) op illegale wijze de school voor speciaal basis onderwijs waar ik vanaf 25 januari 1999 werkte, in samenspraak met de criminele bestuurders van de Aob en de FNV en de Onderwijsinspectie van het kabinet Balkenende I, opgeheven had. Van de Gemeente Utrecht kreeg ik feitelijk gezien een onwettig genomen beroepsverbod om verder in het onderwijs te werken.Ze houden niet zo van klokkenluiders.
Met KROEZEN BV of 1 van hun 7 vennoten heeft mijn (ratten) familie plus aanhang in de tweede graad, door middel van een identificatie fraude,(met mijn , door de burgemeester van Utrecht, op 9 juli 2008 gestolen paspoort ) bepaalde contracten afgesloten met het doel, mij buiten te sluiten van de nalatenschap van mijn moeder (overleden op 24 dec.2007). Bij deze criminele bezigheden moeten rechters en plaatsvervangende rechters, zijn omgekocht en moeten er geheime politieke afspraken zijn gemaakt tegen mij, klokkenluider Anne Marie ten Berge.
Het kan niet zo zijn dat ik op 12 juli 2007 een sollicitatiebrief schrijf aan HM de Koningin voor de vacature van burgemeester van Utrecht. Dat er op 16 augustus 2007 een oproep op de mat ligt voor een zitting van 11 september 2007 ondercuratelestelling (waar ik niet naar
4 / 4
toe ben geweest vanwege een kaakontsteking). Dat ik op 12 september 2007 samen met 4 andere kandidaten voor het burgemeesterschap te Utrecht bij Netwerk op de televisie was en dat ik op 25 september 2007 door rechter mr. R.W.J. van Veen bij de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik ben dyslectisch, alsof dat zo erg is. Beroep was niet mogelijk want de curator Donkers was in geen velden of wegen te bekennen. Donkers wilde niet meedoen aan het bedrog. Hij had zich ook niet aangemeld op de zitting van 11-09-2007.Dus zijn benoeming tot curator was puur bedrog in de driehoek van de Rechtbank Utrecht, van het OM te Utrecht, van de burgemeester van Utrecht en zijn Raadsleden. Die laatsten zagen Ten Berge blijkbaar niet zo zitten als gekozen opvolger van de Burgemeester van Utrecht. Het zijn de politieke partijen, die altijd wel een stok vinden om het volk te dwingen naar hun pijpen te dansen.
Uiteindelijk heb ik pas per brief van 16 januari 2011 het voltallige bestuur van de Rechtbank Utrecht bij de Hoge Raad in Den Haag aangeklaagd. En dat dan vanwege het feit dat het Rechtbankbestuur vanaf het jaar 2000 mijn bezwaar-, en beroepszaken tegen het Gemeentebestuur niet wilde behandelen en mijn klachten tegen de niet-behandeling van mijn klachten ook niet wilde behandelen.
Ikzelf heb mij nooit tot een zakelijk contact met Kroezen BV laten dwingen. Het hele dossier dat KROEZEN BV inmiddels op mijn naam bij elkaar gesteld heeft wenst KROEZEN BV niet aan mij af te staan op grond van hun zwijgrecht in verband met mijn aangiften tegen de 7 vennoten van KROEZEN BV. Dat waren aangiften die strekten tot onderzoek naar bedrog, misleiding, valsheid in geschrifte, samenzwering, meineed en overige fraudes zoals het verduisteren van mijn AOW en ABP gelden
De Hoofd Officieren van het OM te Utrecht, met name Westerbeke en Bac vertikken het om onderzoek te verrichten naar deze misdrijven. Dhr. Aleid Wolfsen(PvdA) nep-burgemeester van Utrecht en korpsbeheerder ontkent geen van mijn beschuldigingen dat hij bij al deze kwesties betrokken is en in meerdere opzichten misbruik heeft gemaakt van zijn functie. De Gemeenteraad van Utrecht weet dit alles, maar houdt zich naar de media toe muisstil. De raadsleden hebben zich op valse gronden kandidaat gesteld bij de verkiezingen en bij de burgerij en valse benoemingen van Burgemeesters afgedwongen door misbruik van de Raads-macht en verzaking van het gestelde in de Grondwet. (Art. 3 en 4)
Bij de Gemeenteraad van Utrecht is het zo gesteld dat zij, 'de pot ' moeilijk 'de ketel van B&W' kunnen verwijten dat deze zwart ziet. De 45 raadsleden hebben zoveel boter op hun hoofd dat zij beter af kunnen treden. Maar ze willen niet naar mij luisteren. En de media mag er kennelijk niet over berichten.
Op 10 juni 2009 is in de zaak: 09-3539 het verzoek van de curator Brandt-van Heijst, dat strekte tot machtiging van mijn vermogen, door de Rechtbank Utrecht afgewezen. Indien u dat wilt , stuur ik u de betreffende beschikking (10-06-2009) met het valse verzoek (29-04-2009) van Brandt-van Heijst aan u op, zodat u mij eindelijk eens gaat geloven op het feitenmateriaal tegen criminele, politieke en financiële instanties waaronder de ING en de SNS. Er moet een einde komen aan de hier boven beschreven verduisteringen van mijn vermogen door toedoen van politiek machtsmisbruik.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 - 4 bis. 3512 NK Utrecht. tel. 030-2316070. www.annemarietenberge.blogspot.com Einde citaat van deze mail.

Heren ministers, in de zekerheid dat ik u in alle eerlijkheid bericht heb over het politieke machtsmisbruik van de leden van de politieke partijen en in de verwachting dat u een einde maakt aan het politieke samenzwerende onfatsoen, al 11 jaar gericht tegen de klokkenluider:

A.M.S.(Anne Marie) ten Berge in Utrecht, teken ik:

zaterdag 5 februari 2011

Dat mogen MENZIS en OZF niet doen.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht
Beste Mark van Westen,
Hierbij mijn reactie op uw brief van 28 jan.2011
1. Bij een zaak en / of oproep op zitting te verschijnen, kunt u zich als een minvermogende rechtzoekende het beste eerst melden bij het Juridische loket in of bij uw woonplaats waar een rechtbank gevestigd is.(contact ook op internet.)Het Juridisch loket bekijkt uw verzoek, stuurt u door naar een advocaat die een toevoeging aan kan vragen om uw zaak te behandelen. Zoals gebruikelijk zult u voor dit 'lichte' advies van 3 uur, ongeveer 13 ? euro moeten betalen en als de advocaat uw zaak wil behartigen moet u rekening houden met een eigen bijdrage, voor een van de Regionale Raden voor Rechtsbijstand die tot de gefinancierde rechtshulp) hebben besloten.
2. Wanneer u buiten uw schuld om,in tijdnood bent om voor de rechter uw belangen te behartigen kunt u bij de rechtbank een verzoek van uitstel indienen. U moet dan wel gegronde/,duidelijke redenen hebben, Bijvoorbeeld: ziekte, een examen, overlijden etc. Wanneer uw incompetente advocaat u vlak voor de datum van de zitting in de steek laat, bent u de pineut. Dan moet u zichzelf verweren. Houdt er altijd rekening mee dat dit kan gebeuren en schrijf tijdig een eigen pleitnota in drie-voud. Wanneer Antwoorden/ brieven/ contracten/ polissen enz. die MENZIS u had moeten sturen, ontbreken of buiten het gestelde termijn binnen komen, moet u daar altijd een punt van maken. Zoek op een zakelijke manier de formele fout op van de tegenstander en leg dit voor aan de rechter.
3. Bij mijn weten hoort bij een comparitie tussen partijen geen zelfstandige deurwaarder en/of de incassodeurwaarder aanwezig te zijn. Een zelfstandige incassodeurwaarder kan nooit de vertegenwoordiger spelen van de eindverantwoordelijke voorzitter van de Raad van bestuur van MENZIS. Je bent advocaat óf deurwaarder maar niet tegelijk. Voor veel deurwaarders zijn dergelijke incasso-klusjes extra verdiensten dus wordt er veel gesjoemeld. De rechter is het bevoegde gezag. Het kan nooit prettig zijn voor een rechter dat er op zijn comparitie zitting een deurwaarder verschijnt, die ook het bevoegde gezag vertegenwoordigt. Een deurwaarder die kennelijk leugens en smoesjes verkoopt om MENZIS te helpen.Het moet voor de rechter een nachtmerrie zijn wanneer er een incasso(gerechts) deurwaarder verschijnt Die geen machtiging betreffende de vertegenwoordiging van MENZIS kan overleggen en die het bewijs van de schuld aan achterstand premiebetaling kennelijk verduisterd heeft, althans niet aan de rechter en aan de gedaagde kan tonen. Volgens mij moeten deze laatst genoemde gebreken de aanleiding voor de rechter zijn dat MENZIS in haar eis niet ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat u volgens de rechter in uw recht staat.
4. Maar u schreef dat u opnieuw op een zitting moest verschijnen. Ik raad u aan, als u in beroep gaat tegen de beschikking van ná de comparitie, het problematische gedrag van de MENZIS vertegenwoordiging op de zitting als nadelig feit na voren brengt. Ook het opzeggen van vertrouwen hoort thuis in een beroep, of verweerschrift. Hoe kunt u tot een gelijkwaardige oplossing komen in het geschil met MENZIS als MENZIS zo'n onbetrouwbare deurwaarder op de comparitie afstuurt ??? Als MENZIS de documenten van uw schuld, niet kan tonen ??? Als MENZIS achter uw rug om met OZF onderhandelt. ??? (schending van de privacy). Als MENZIS aan OZF verteld dat u nog bij MENZIS in het rood staat terwijl u van niets weet ??? U mag in uw verweerschriften best wijzen op de schending van vertrouwen tussen u en OZF die eenzijdig de verzekering opzegt. Voor de Wet moet u verzekerd zijn. Voor de wet mag OZF niet de verplichte ziekteverzekering opzeggen.Volgens mij is het onwettig, dat MENZIS u op deze manier een basisverzekering waar u niets aan heeft en waar u, gezien uw medische problemen, nooit voor gekozen zou hebben toch zonder rechtsgang aan u oplegt. Comparitie wil toch zeggen dat de rechter de rol van mediator speelt en de zaak liever in der minne wil schikken dan een vonnis tegen u, de gedaagde te moeten uitspreken???.
5. U kunt Roger van Boxtel (D66) voorzitter van de Raad van bestuur van Menzis in gebreke stellen voor het feit dat hij naar de comparitie geen betrouwbare vertegenwoordiger heeft gestuurd en vanwege het feit dat de MENZIS-documenten niet in orde waren. IK heb ook eens meegemaakt dat de wettige vertegenwoordiging, in uw geval die deurwaarder, die namens de eisende partij ( hier MENZIS) de dossierdocumenten opzettelijk had 'kwijt' gemaakt. Verduisterd dus. Kennelijk uit vrees voor de ontdekking van valsheid in geschrifte. De rechter staat machteloos tegen deze vorm van zulke crimineel gedrag en u kunt aangifte gaan doen tegen de voorzitter van bestuur van MENZIS. Art.361WvSr. De rechter kan geen aangiften doen, dat zult u zelf moeten doen. De rechter kan er wel rekening mee houden in zijn uitspraak. Hij/zij zal een verdachte partij nooit in het gelijk stellen. U kunt uw klacht (bij antwoordnummer geen postzegels plakken) schrijven naar:
Aan: MENZIS, zorgverzekeraar.
t.a.v. Roger van Boxtel (D66) voorzitter Raad van Bestuur.
p/a: : Antwoordnummer 87.
7500 WB Enschede.
6.Voor het gestelde onder punt 5.is van toepassing Art. 361 van het Wetboek van Strafrecht, Verduistering bewijsstukken etc. door ambtenaar. Ik citeer dit Art 361WvSr. hierbij in cursief:
1. De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen , akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie. Einde citaat.
7. Zeg / schrijf het de rechter eerlijk: Advocaten zullen het nooit voor u opnemen tegen de overheid of instanties met een, van de overheid ontvangen maatschappelijk doel. Zorgverzekeraars moeten zich aan de wet houden en verder is het vanwege de marktwerking en het winstbejag, prijs schieten op de verzekeringsnemer cq de verplichte aanvrager en betaler van een ziekteverzekering. Er is tussen de zorgverzekeraars een afspraak gemaakt dat u nooit naar de OZF kon overstappen wanneer u volgens MENZIS achterliep met de premiebetalingen.Maar u liep niet achter en als het al zo was dan kwam MENZIS wel zeven (7) maanden te laat met haar claim. Dat is een vorm van machtsmisbruik tegen een verzekeringnemer die zich niet op basis van een rechtenstudie zelf kan verweren. U kunt u alsnog bezwaar aan tekenen. MENZIS moet dan een besluit nemen, waarna u bij de Bestuursrechter beroep aan kan tekenen. (denk dan wel aan het betalen van de griffierechten)
8.Zou/kan u de rechter vragen de MENZIS verzekering te mogen weigeren ? Vanwege het verlies van vertrouwen in de integriteit van MENZIS heeft u tenslotte de nieuwe basisverzekering min of meer opgedrongen gekregen. omdat OZF op aandringen van MENZIS de verzekering met terugwerkende kracht heeft opgezegd. Omdat de OZF met terugwerkende kracht 7 maanden premiegeld naar MENZIS bracht. Dat mag helemaal niet. OZF kan gedurende het boekjaar 2010 niet de bestemming/ het doel van uw geld-betalingen veranderen. Hierbij overtreed OZF de handelswet . En wie heeft intussen alle declaraties bestaald ???? Zorgverzekeraars mogen ook geen declaraties uitwissellen !!!! De schuld blijft staan maar de schuld wordt niet groter. Bij schuld/ achterstand mag volgens mij uw zorgverzekeraar voor het nieuwe boekjaar 2011 u geen andere polis met hogere of lagere premie-betalingen aanbieden. Daar mag u bezwaar tegen aanteken. Stuur zo mogelijk dan wel een afschriften van uw bezwaar ook aan de minister. De minister moet op uw verzoek zorg te dragen voor een oplossing in uw geschil met MENZIS altijd reageren.Ook de Tweede Kamer kunt u aanschrijven. Niets moet, alles mag. Bewaar uw goede humeur en ga er 's nachts niet wakker van liggen . En wat denkt u van een klacht bij de Nationale Ombudsman ? Als deze goede man Brenninkmeijer inmiddels niet verdronken is in alle klachten over zorgverzekeraars. Er kunnen in Nederland 250.000 gezinnen niet rond komen omdat de zorgverzekeringen te duur zijn. Maar ze moeten. Het is een wurgwet. Er zijn 100.000 mensen, (zonder inkomen) die net als ik geen zorgverzekering kunnen betalen.
8. Ik heb het nooit bij de hand gehad maar voor een betalingsregeling zou ik zeker nooit met de deurwaarder in overleg gaan die geen machtiging (een soort van legitimatie bewijs) kan tonen, maar dit rechtstreeks doen met de eisende partij MENZIS.Trouwens, zo gauw ik er lucht van krijg dat een deurwaarder een vonnis komt brengen, timmer ik veertien dagenlang de brievenbus en de kier onder de deur dicht. Ik hang een mandje op voor de gewone post en de krant, zo kom ik er mee weg. Koelbloedigheid heeft mij menig keer gered en de deurwaarder in zijn/haar hemd te laten staan. Ik stuurde de brieven van deurwaarders eerst retour met de mededeling op de enveloppe, dat ik van geen zaak wist omdat ik niet opgeroepen was voor een zitting. De zittingen van 100 mensen en meer, zijn rol-zittingen. De krankzinnigheid in topvorm. De Tweede Kamer is de Baas en deze 150 leden willen geen ander reglement bij de kantonrechterszaken. Daar moet je altijd in tweevoud op reageren naar het adres van de Rechtbank, Sector kanton locatie ...... ! Die griffiers sturen dan je eerste verweer óf je bekentenis van de schuld, met je voorstel tot afdoening van de schuld naar de eisende partij. De eisende partij kan nooit de incassodeurwaarder zijn. Nogmaals hij/zij moet een machtiging laten zien om de MENZIS te vertegenwoordigen. Dat is niet gebeurd ? Dat is dus de tweede overtreding van Art.361WvSr. Verduistering van de machtiging.
9. Voor een betalingsregeling volgens de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) moet u naar het Juridische Loket (voor een advocaat) en/of naar de Gemeente waar u woont. Misschien wil Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Afdeling. Sociale Zaken en Werkgelegenheid iets voor u doen. Het is ook goed mogelijk dat SoZa&We voor u als minvermogende een (uitgebreide) ziekteverzekering afsluit bij MENZIS (met uw akkoord) waarbij de premie kosten van uw uitkering ingehouden worden en/of per automatische incasso betaald moeten worden. De gemeente maakt / kan daarbij afspraken maken met uw Bank. Meestal is er een premiekorting bedongen door de gemeente waar u woont. Maar eerst moet u van die MENZIS claims af zien te komen en dan kunt u weer vanaf punt 1. gaan overwegen hoe u dat voor elkaar krijgt.
10. Tot slot bedenk dat ik geen deskundige ben in dit soort zaken maar u probeer te adviseren met gezond verstand. Ik adviseer u ook nooit de moed te laten zakken. Nogmaals, doe aangifte bij de politie tegen van Boxtel en stuur het proces verbaal naar de Tweede Kamer. Laat de politie deze brief lezen en noem mijn naam gerust. Voor de eerlijkheid van de verbalisant, een 'gewone' eerlijke politieagent durf ik mijn hand in het vuur te steken. Pas op voor de hulp-officieren van politie, die niet graag zien dat je aangifte doet tegen Voorzitters van Bestuur en dergelijke omhooggevallen mispunten. Ik heb aangifte gedaan tegen de voorzitter van Bestuur van AGIS en van MENZIS die precies zo'n steekspel hielden met mijn premiebetalingen als OZF en MENZIS dat bij u gedaan hebben. Vandaar dat ik kan putten uit mijn ervaring bij het zielige gedoe van de ministers, de Tweede Kamer en het gesjoemel van de Zorgverzekeraars. Op dit ogenblik voer ik een tuchtzaak tegen een chirurg wegens schending van de zorgplicht. Ik moet medisch noodzakelijk geopereerd worden aan een linker heup maar ik kan de premiekosten van de verzekering en de revalidatie in een zorghotel niet betalen.
Ik zet deze reactie ook op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com Er zit auteursrecht op. Ik geef u op mijn blog een andere naam. U bent vrij mijn woorden in uw rechtszaken te gebruiken. Ze behoren tot de Nederlandse taal. Met vriendelijke groet. Schrijft u nog eens terug hoe het u vergaan is ? Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4 - 4 bis 3512 NK Utrecht.