woensdag 10 februari 2010

Rechtbank Utrecht in de fout

Aan: Bestuur van de Rechtbank Utrecht 1 / 5
t.a.v.:dhr. mr.H.AE. Uniken Venema, president
en mevr. mr. M.J. Smit, sectorvoorzitter civiel
Vrouwe Justitiaplein 1. Utrecht

Van: Anne Marie ten Berge
Servaasbolwerk 4 . 3512 NK Utrecht

Datum: woensdag 10 februari 2010
Betreft: Klachten over dhr. van Rooijen, griffier sector civiel.

Geachte heer Uniken Venema en mevrouw Smit,
Hierbij klaag ik over het gedrag van dhr. van Rooijen, griffier sector civiel in verband met mijn aanvraag kort geding bij uw rechtbank ingekomen op 02 februari 2010.
Anonieme griffier: Op 20 januari 2010 kreeg ik van een onbekende griffier bij de Sector kanton locatie Utrecht, RETOUR mijn: Verzoek Voorlopige Voorziening d.d. 18 januari 2010 met de mededeling, ik citeer: Geachte mevrouw ten Berge. Hierbij ontvangt u uw "verzoek voorlopige voorziening" retour. Het is niet mogelijk op deze wijze een zaak aan te brengen. Als u een datum van behandeling wilt ontvangen dient u een Aanvraag kort geding met (concept-) dagvaarding in drievoud bij de sector civiel/familie in te dienen. Einde citaat.
Geen bevestiging van ontvangst. Allereerst klaag ik over het feit dat ik van de sector civiel geen EERLIJK respons krijg op het kort geding dat ik (opnieuw) op dinsdag 02 februari 2010 in drievoud bij de Rechtbank Utrecht aangevraagd heb. Aangevraagd tegen mevr. E.Karsten directeur KvK Midden Nederland en cs mevr. van den Enden-Holtkamp, vermoedelijk advocaat voor/bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland. Kroonstraat 50 te Utrecht want ik heb haar dáár voor het laatst ten kantore gesproken.
Hoe vaak nog ? Voor ik verder ga met het tweede gedeelte van mijn klacht, zou ik graag van u willen weten hoeveel ik nog moet schrijven, om mijn klachten inzake het afhandelen van mijn klachten en al mijn schriftelijke verzoeken om gehoord te worden EERLIJK voor elkaar te krijgen ? Zou het helpen wanneer ik hieromtrent elke dag per internet een automatisch aangemaakt verzoek bij uw rechtbank indien ? Want dan doe ik dat direct. Er is mij namelijk veel aan gelegen dat ik niet meer door de Rechtbank Utrecht genegeerd en gediscrimineerd word. Wilt u mij verder zeggen hoe vaak ik nog moet bellen of
2 / 5
aan de balie moet gaan informeren naar de behandelingsdatum voor de zitting van het betreffende kort geding van 02-02-2010 ? Zou het helpen wanneer ik elke dag via internet een automatisch verzoek om informatie bij uw rechtbank in dien, inzake de EERLIJKE agendering van een EERLIJK kort geding? Want dan doe ik dat per direct. Er is mij namelijk veel aangelegen dat mij RECHT gedaan wordt. Gezien de gebeurtenissen op uw rechtbank in het verleden, snap ik dat u dat geen snars interesseert, maar mij wel.
Of art.361 WvSr.? Of, zou het helpen dat als er vandaag nog steeds geen zittingsdag en zaaknummer kort geding 02-02-2010 uitgaat, ik maar volgens : Art 361 WvS aangifte moet gaan doen van verduistering van de documenten van een Kort Geding door de ambtenaar(en) Uniken Venema,Smit en Van Rooijen ? Want dan doe ik dat per direct. Er is mij namelijk erg veel aan gelegen dat mij RECHT gedaan wordt.
Partijdigheid ? Vooralsnog heeft dhr. van Rooijen NIEMAND bericht dat de betreffende aanvraag kort geding van 02-02-2010 na een week van 7 dagen 'verdwijning' weer boven tafel was gekomen. Ik heb dus zeven dagen op bericht van behandeling kort geding gewacht en daarom kunt u niet meer volhouden dat u onpartijdig bent. Vanaf 18 januari 2010 heeft u de indruk gewekt in het belang van de gedaagde tegenpartij, oppositie tegen mij én tegen mijn Aanvraag kort geding te voeren Er is mij namelijk wél veel aangelegen dat het RECHT zal zegevieren en dat de Handelsregisterwet 2007, het Handelsregisterbesluit 2008 eindelijk eens uitgevoerd gaat worden door de Nederlandse Kamers van Koophandel.
Aangiften, FIOD/ACD ? Vooralsnog ben ik degene die de taak van de Kamers van Koophandel op mij genomen heeft. Ik deed en doe bij de FIOD/ECD aangiften van organisaties die zich vanaf 1 juli 2008 niet hebben ingeschreven bij de KvK en dat wél hadden moeten doen. De voorzitters van deze falende organisaties zijn strafbaar en onbevoegd om in die hoedanigheid het voorzittersschap uit te oefenen. Het kan zo maar zijn dat de Rechtbank van Utrecht ook de Handelsregisterwet overtreedt. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
NIEMAND, hoort u het goed ? NIEMAND heeft het recht een burger en haar gevolmachtigde tegen te houden als zij zich aan de geldende wetten, regels en de maatregelen van bestuur inzake de Handelsregisterwet 2008 willen houden. Ook u niet. U kunt het niet zo gaan organiseren dat mijn kort geding verduisterd wordt, omdat uw organisatie dezelfde wet ontduikt waaraan ik via een kort geding wél wil voldoen.
3 / 5
Onwaarheid: Gezien de reactie 09-02-2010 per e-mail van mr.L.Heij, voorzitter klachtencommissie heeft dhr. van Rooijen, griffier sector civiel kennelijk iets anders 'verzonnen' gezegd te hebben tegen mij, dan dat hij dat ook werkelijk gedaan heeft. Op 19-01-2010 schreef sector kanton afdeling handels-en familierecht mij dat ik de aanvraag kort geding in drievoud in moest leveren en nu loog dhr. van Rooijen erover dat, dat weer niet moest.
Wat doe ik fout ? Mij is door dhr. van Rooijen NIET gezegd dat de manier waarop ik mijn Aanvraag 02-02-2010 kort geding in 3-voud heb aangevraagd fout zou zijn. Mij is niets gezegd of geschreven over de stelling dat 'alleen' een advocaat een kort geding kan aanspannen. Mij is niets gezegd over een gerechtsdeurwaarder die namens mij een kort geding zou moeten betekenen. Gerechtsdeurwaarders werken toch namens de Rechtspraak en namens Justitie bij een strafzaak. ?
Wie moet op een aanvraag reageren ? Het lijkt mij dus meer dan redelijk dat degene die het dossier heeft en dat is de afdeling sector civiel; de sector die mij commandeerde om de aanvraag in drie-voud in te leveren dan ook met een reactie komt. En die komt er niet. Sector civiel moet invullen wanneer de zitting is en aan eiseres en gedaagden de oproep verzorgen om op zitting te verschijnen. Zo simpel is het. Het is wel heel vermoeiend professionals uit te leggen hoe het hoort.
Nut van kort geding: De manier welke dhr. van Rooijen voorstaat zou betekenen dat ik als gedupeerde in een civiele zaak geen kort geding mag/kan aanspannen tegen partijen die er niet voor terugdeinzen mij te belazeren omdat zij van het feit op de hoogte zijn dat ik mij financieel geen advocaat en geen deurwaarder kan veroorloven. En de treurnis dat ik geen advocaat kan betalen heb ik mede aan de Rechtbank Utrecht te 'danken'. Het mensverheffende nut van een kort geding ligt vast. Het mensonterende feit ligt vast dat valse aangestelde curators en bewindvoerders van het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem en mijn 5 ratten van zussen en 3 horken van zwagers mijn AOW en mijn ABP pensioen aangevraagd hebben met het tonen van mijn (gestolen) paspoort.
Het doorgeefluik: Aleid Wolfsen, rechter buiten dienst en PvdA nep-burgemeester van Utrecht is het geweest die aan de hierboven genoemde familie-maffiosi mijn nieuwe paspoort van 1 juli 2008 kon verstrekken omdat ik in het ziekenhuis lag en ik mijn paspoort niet direct bij de DB&GB kon afhalen.
4 / 5
Noppes: Ik word 6 maart 66 jaar en ik heb nog geen cent van mijn AOW en mijn ABP-pensioen gezien. Ik heb bij Menzis een ziekteverzekering lopen maar ik krijg geen cent binnen. Hoe moet ik die verzekering betalen ? Hoe moet ik mijn vaste lasten en mijn eten en kleren betalen ? Dat gaat dus niet. Ik zal t.z.t. dus een kort geding aan moeten spannen tegen die PvdA smeerlap van een Aleid Wolfsen voorzitter van de Utrechtse Gemeenteraad met zijn 45 raadsleden die de baas zijn in de Gemeente Utrecht. 45 Politici die op de hoogte zijn van de delicten die er namens hen door het bevoegd gezag gepleegd zijn. 45 Politici die kennis hebben van de aangiften welke ik tegen raadsleden en tegen de leden van het college bij de politie van Utrecht en bij het arrondissementsparket in Arnhem gedaan heb.
T.z.t.: Ik beloof u, dat de Rechtbank Utrecht binnenkort dus een Aanvraag kort geding in 3-voud kan verwachten tegen de PvdA burgemeester van Utrecht, raadsvoorzitter en tegen zijn PvdA maatje Klaas Gravesteijn, per 1 januari 2009 plv voorzitter van de 45 Gemeenteraadsleden in de Gemeenteraad van Utrecht en tegen Ab Smits de Raadsgriffier.
Griffierecht? Als de Rechtbank Utrecht het tot haar bevoegdheden vindt behoren mijn Aanvraag kort geding d.d. 02-02-2010 in drie-voud, aangeleverd te negeren omdat u het kort geding niet buiten een advocaat en een deurwaarder wilt agenderen, dan gaat u deze juristen zelf maar vragen de handen uit de mouwen te steken, maar van mij krijgen ze geen cent. De Rechtbank Utrecht is verantwoordelijk voor de behandeling van een kort geding en niet ik. Niemand van uw medewerkers heeft mij gezegd dat er griffierecht betaald dient te worden bij de aanvraag van een kort geding.
Rechtsbijstand: Natuurlijk heb ik advocaten en deurwaarders gevraagd om mij bij te staan bij de Aanvraag van het kort geding in drie-voud Maar de betreffende juristen zagen dat ikzelf pienter genoeg was iets op te schrijven. Bovendien konden zij niets doen vanwege de curator . Daar kwam bij dat ik aangiften heb gedaan van strafbare feiten tegen de curator en dan schijnen advocaten en deurwaarders de verdachte curator ook helemaal niet aan te mogen spreken dan alleen via justitie. U zegt het maar als ik mij vergis.
Verzoek? Mocht het zo zijn, en ik weet het wel haast zeker dat het tot de bevoegdheden van de Rechtbank Utrecht behoort om een gerechtsdeurwaarder aan te stellen, wilt u dit schrijven dan als een verzoek daartoe beschouwen? En mocht het zo zijn dat de Sector Kanton locatie Utrecht op haar beurt óók aangifte wil doen bij de politie tegen het verdachte Bewindvoerderskantoor
5 / 5
Kroezen BV en het Maatschap Kroezen beide gevestigd te Vortum-Mullem, wilt u dit schrijven, dan als een tweede verzoek daartoe beschouwen?
Alle stappen terug? Alleen de rechters die RM-bevoegdheden gratis zonder rechtsbescherming van het slachtoffer aan derden uitdelen kunnen die bevoegdheden ook weer met terugwerkende kracht intrekken. Ieder redelijk denkend mens of organisatie gaat geen overeenkomst aan als het bedrog er dik bovenop ligt. Ieder redelijk denkend mens of organisatie ontbindt een overeenkomst bij geschonden vertrouwen. Waarom doet alleen de Rechtbank Utrecht dat dan niet ? Als het vertrouwen van de Rechtbank Utrecht in de curator is beschaamd vanwege het bedrog, de valse handtekeningen, de leugens en de oplichterij, wilt u dan mijn opmerkingen hierover, als een derde verzoek beschouwen, om ook bij de politie aangiften te doen ?
Weet u wát niet mag ? Mij, via de ovj met een slinks verzoek van de Voorzitter van de Gemeenteraad van Utrecht op 10 mei 2007 onder bewind en op de 25 ste september 2007 onder curatele te laten stellen. En dat, zonder dat ik ooit gehoord ben en zonder dat ik ooit een advocaat kon betalen. Dat mag niet. Daar ben ik terecht nog steeds verontwaardigd over. En zolang u als rechtbank Utrecht niet zélf eens gaat bedenken hoe u het ONRECHT weer RECHT moet breien, vindt u mij tegenover u. En ik heb laten zien dat ik een taaie ben. Inmiddels een oudere taaie.
Dus wat wordt het ? Komt het kort geding 02-02-2010 in drie-voud boven tafel of blijft het verduisterd ?
Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.
Wordt doorgestuurd.

Geen opmerkingen: