zondag 25 april 2010

Ex-raadslid blijft PvdA, media-loper.‏

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 25 april 2010.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 25 april 2010 12:53:10
Aan: annebel@planet.nl
Aan: Dhr.H.IJ.(Bert) van der Roest (PvdA)
Cauberg 12 / 3524 LJ Utrecht.
per e-mail adres: annebel@planet.nl

Van: Anne Marie ten Berge.
Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht
e-mail adres:amstenberge@hotmail.com
Datum: 25 april 2010
Betreft: PvdA, media-loper

Meneer van der Roest,

Op woensdag 10 maart 2010 stuurde u mij het volgende e-mail bericht:
Automatisch antwoord bij afwezigheid: VERKIEZINGSGEDICHT 03-03-2010‏
Van: Roest, Bert van der (b.van.der.roest@utrecht.nl)
Verzonden: woensdag 10 maart 2010 18:33:40
Aan: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Vanaf vrijdag 12 maart kunt u mij niet meer berichten op dit email adres. U kunt uw post dan sturen naar annebel@planet.nl

Op vrijdag 12 maart 2010 stuurde ik u een e-mail naar het door u opgegeven e-mail adres waarin ik duidelijk aangeef dat u smoesjes verkoopt. U was 10-03-2010 gewoon aanwezig als een van de 45 raadsleden die hadden moeten bevestigen dat zij mijn e-mails ontvangen hadden.
Op 11 maart 2010 heb ik de Volkskrant én de Gemeenteraad 2006-2010 dus ook aan u het volgende stuk gestuurd met de titel: Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen‏, zie hierna een eensluidend afschrift:

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 11 maart 2010 14:31:23
Aan: brieven@volkskrant.nl

NIEUW OPINIESTUK: Verkiezingsfraude en belangenverstrengelingen.

door Anne Marie ten Berge, Utrecht.11 maart 2010

Beste redactieleden, Er is kennelijk in het hele land fraude gepleegd met volmachtstemmen, waarbij mij twee variabelen zijn opgevallen in de verkiezing- organisaties van de Gemeenteraden. Dat waren: 1: De oproepkaarten hadden geen eigen nummer meer dat gerelateerd was aan het stembureau, het stemlokaal in de buurt van de woning. Als je vroeger wilde stemmen, dan was het nummer van je oproepkaart bekend op de lijst van het stembureau. Dat nummer werd gevinkt en je mocht doorlopen naar de stemcomputer. Nu kan de oproep kaart niet meer gevinkt worden in het stemlokaal naar keuze, als zijnde een bevestiging van ontvangst. Op vertoon van een paspoort kreeg de burger nu een stembiljet uitgereikt. 2. Op het informatieblad van de Gemeente Utrecht met de titel : 'Verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Utrecht op woensdag 3 maart 2010", staat te lezen en ik citeer.: "Het geven van een volmacht kan tot op de dag van de stemming." Dat is door de gemeenteraden nooit eerder gezegd, geschreven of besloten. Deze aanwijzing is zelfs onrechtmatig omdat de kieswet 2010 anders aangeeft.

Verder viel mij een grote onmogelijkheid op bij dit nieuwe kiessysteem: Enerzijds heeft de Kiesraad op 17 februari 2010 de laatste dag geprikt dat je op een eerlijke manier, volgens de richtlijnen van de Kieswet, een schriftelijk verzoek kon indien bij het Centraal Stembureau van de woongemeente om per volmacht te mogen stemmen. Anderzijds hebben de mensen die in het hele land en masse met een volmacht kwamen stemmen op de dag van de stemming, zoals dit aangegeven was op de informatie van de Raad, nooit het legitimatiebewijs konden laten zien van de volmachtgever. Dat de kiezers hierbij de Kieswet overtraden was bekend bij de stembureau-leden, veelal gemeenteraadsleden, wethouders die kennelijk in dit complot zaten.

Conclusie: De Tweede Kamerleden, die voor dit fraudegevoelige kiessysteem kozen, hebben kennelijk opzettelijk bijgedragen , gelegenheid geschept om een landelijke verkiezingsfraude met belangenverstrengeling mogelijk te maken.

En nu snap ik ook beter waarom de ALLE politieke partijen uit de Tweede Kamer zo enorm hun best hebben gedaan om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Men wilde bij de lage opkomst van de laatste jaren, geen stem verloren laten gaan. Terwijl het bij de politici bekend geacht mocht zijn, dat de eventuele fouten in de aantallen oproepkaarten niet te controleren waren vanwege het ontbreken van de nummering van de oproepkaarten, welke opeens stem-passen werden genoemd.
Hier in Utrecht is op 14 maart 2009 het college van B&W gevallen. GroenLinks een Raadspartij met 8 zetels en twee wethouders stapten uit de coalitie. Er zijn geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Wel hadden de Raadsleden op 9 maart 2009 met elkaar afgesproken om de Stemwijzer aan te schaffen voor de verkiezingen op 3 maart 2010.
Tegen deze Raadsbesluiten omtrent raadsverkiezingen heb ik bezwaren aangetekend bij de Raad te Utrecht. Maar die werden niet behandeld. Met andere woorden de Raad als bestuursorgaan wilde mij niet 'kennelijk ontvankelijk of 'kennelijk niet-ontvankelijk' verklaren.

Ik ging (26 januari 2010) in beroep bij de Raad van State over de Raadsbeslissing dat ik geen lijstnummers kreeg toegewezen voor mijn kandidaatstellingen bij de Utrechtse verkiezing d.d. 03-03-2010 De zaak werd niet behandeld. De uitspraak van de Raad van State werd niet ondertekend. De uitspraak d.d.1 februari 2010 van de Raad van State werd (als enige uitspraak) ook niet gepubliceerd in het uitsprakenregister van de Rechtspraak.

Ik diende bij HM de Koningin,de president van de Raad van State een klacht in over het gedrag van de rechters, de griffiers en de plv. president Tjeenk Willink. De klachten werden niet behandeld laat staan dat ik een bevestiging van ontvangst kreeg. Niemand had, ook het Kabinet van de Koningin niet, het lef om mijn klaagschrift door te sturen naar HM de Koningin.De Tweede kamer is de baas in Nederland en als die iets niet willen ook al is het gerechtvaardigd, dan gebeurt het niet.

Over de Utrechtse verkiezingsfraude en belangenverstrengeling 2006-2010 van de Raadsleden diende ik ,bij de Kiesraad te Den Haag een klacht in. Die klacht werd niet behandeld. De Kiesraad verwees mij met de betreffende klacht door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar nog binnen het termijn van 10 dagen dat ik bij Guusje Ter Horst (PvdA) minister van BZ&K mijn klacht over de Utrechtse discriminatie had ingediend ( met afschriften naar de Tweede Kamer) en op reacties wachtte, trok Wouter Bos (PvdA) vice-premier de stekker uit het Kabinet IV. Nu had Kabinet Balkende IV nooit onder stroom gestaan dus zo'n verschil was het niet.

Maar de poppenkast daarom heen ? Het uitstel van de informatie over de val van IV naar de pers toe, was een zielige en een pesterige vertoning. Al die journalisten die in de winterkou aan het wachten waren op (verslag)werk was een beschamende vertoning . Op mijn schaal van slappelingen en draaikonten staat de PvdA bovenaan.

Einde citaat.
www.annemarietenberge.blogspot.com

Bert van der Roest, u heeft als raadslid met 8 andere Utrechtse raadsleden van de PvdA in Oktober 2009 kennelijk ontslag aangezegd uit de Raad. Nu is mijn (journalistieke) vraag:" Is het waar dat u en uw ex-collega's een wachtgeld hebben aangevraagd omdat jullie niet herkozen zouden zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen ?

En mijn tweede vraag luidt: Is het waar dat Maarten van Rossem als bekende Nederlander als lijstduwer voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010 daarvoor betaald is ? En hoeveel ? En wie heeft dat betaald ? Van Rossem heeft immers dagen werk er aan gehad om optredend bij de media en de nieuwszenders, voor de PvdA - Utrecht mee campagne te voeren ?

Ik stuur u deze mail ook per brief en ik schrijf een brief aan de Raad met de bovenstaande mail als bijlage.

U mag nu wel ex-raadslid zijn maar u blijft samen met de raadsleden 2006-2010 onbetrouwbaar, crimineel en verdacht van machtsmisbruik.

Op de bijeenkomst van het NOS-debat van 18 april 2010 was u het helemaal eens met uw vriend Hans Laroes, hoofdredacteur: "De NOS, is ten opzichte van de andere instituten onafhankelijk". Maar daar ging het niet om. De NOS hoort ONPARTIJDIG te zijn. Het halve land schijnt zich te ergeren dat de NOS, wat betreft de politieke nieuwsgaring zo partijdig is. Het gaat er niet om dat de zendtijd 'eerlijk' geturfd is. Dat zal wel goed zitten. Het gaat erom dat er voor de NOS, door zich openlijk als 'onafhankelijk' te presenteren, geen plaats meer is om haar duur gezworen eed van onpartijdigheid waar te kunnen maken. En dat is jammer.

Wat mij betreft krijgt de baas in het land, met name de Tweede Kamer en haar voorzitter met name Gerri Verbeet van de PvdA hier weer de schuld van. Verbeet weigert immers pertinent in het politieke nieuws, ook aan de NOS de onpartijdige / zakelijke spreekbuis te zijn van de leden van de Tweede Kamer.

En zo woekert de ellende en het machtsmisbruik van politici maar door. Alles gaat de doofpot in van het parlement,

zoals hier in Utrecht de doofpot van de Raadsleden ook overvol is.

Wist u bijvoorbeeld dat het Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra van de VVD in zijn Utrechtse tijd (2004) als Raadslid meegedaan heeft aan het kraken van een pand in de Breedstraat ? Terwijl hij afgelopen tijd in de Tweede Kamer het vuur uit zijn sloffen liep om de anti-kraakwet er door te krijgen ?


Bert van der Roest, op het NOS debat van 18-04-2010 liep u met een grote boog om mij heen. En nu zult u ook wel geen antwoord op mijn vragen willen geven. Dat deed u al niet toen u nog raadslid was.Gezien uw optreden op het NOS debat van 18/04/2010 bent u kennelijk nog steeds als politiek schaakstuk de media 'loper' voor de PvdA naar de NOS toe. Veel plezier ermee.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

donderdag 22 april 2010

Vordering van ex-huurder aan Utrechtse woningcoöperatie.

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht.22 april 2010

Aan: Stichting Mitros
t.a.v. Karin Verdooren, directeur vastgoedbeheer Mitros wonen
Einsteindreef 133. 3562 GB Utrecht e-mail:vraag@mitros.nl
Van: A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4 – 4 bis. 3512 NK Utrecht.
Tel. 030-231 60 70
Datum: 21 april 2010
Uw kenmerk:Directiestaf /kdv brief 14-04-2010 14-04-2010 Mijn kenmerk: 21042010sm: VERZONDEN 22-04-2010
Betreft: Vordering

Mevrouw Verdooren,

Uw brief d.d.14-04-2010, kenmerk Directiestaf/kdv, gericht aan het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV, St. Cornelisstraat 44, 5827 AM te Vortum-Mullem, hierna te noemen: Kroezen BV heb ik in goede orde doorgestuurd gekregen en ontvangen.
Hierbij vorder ik van u:
Facturen Kroezen BV boekjaren 07t/m10 € 2856,00
Gederfde rente 07t/m10 € 142,80
Salaris ten Berge 04-2010 € 120,00 Totaal: € 3118,80
Redenen van de vordering.
Vanaf 10 mei 2007 wendt Sichting Mitros te Utrecht zich zonder enig recht tot Kroezen BV te Vortum-Mullem met het doel om op onrechtmatige wijze huurpenningen binnen te halen, alsmede verzoeken neer te leggen met als enig doel om de woning en het kantoor Servaasbolwerk 4 en 4bis (onder valse voorwendselen) te kunnen binnenkomen.
Van al deze contacten tussen Stichting Mitros en Kroezen BV bracht deze laatst genoemde haar werkzaamheden, tegen een gemiddeld genomen uurtarief van € 59,50 bij ten Berge in rekening. Deze kosten vorder ik thans, volgens het bovenstaande financiële plaatje weer terug van Stichting Mitros met het advies te stoppen met dit a-sociale gedrag.
Toelichting.
Stichting Mitros heeft zich vanaf 10-05-2007 niets aangetrokken van al mijn protesten en bezwaren als zijnde eigenaar eenmanszaak en hoofdbewoner op de adressen Servaasbolwerk 4-4bis te Utrecht. Ik ageerde steeds op schriftelijke wijze tegen de intimiderende gedragingen (ingegooide ruiten) en onrechtmatige aanspraken van Stichting Mitros met name van de voorzitter van bestuur, met name dhr. M.de Langen. (Dossier ligt ook in mijn kluis). Keer op keer heb ik Marien de Langen er op gewezen om zijn vermeende vastgoedrechten op het betreffende pand voor de rechter te bevechten maar de Langen blijft bezig om zijn gelijk te halen en zijn wetteloosheid en zijn onfatsoen te verdoezelen met de hulp van: * De OGGZ van de Gemeenteraad te Utrecht. * Het OM te Utrecht. * De Utrechtse Raadsleden. NB: Bülent Isik (PvdA) hield in de verkiezingscampagne voor 03-03-2010 en sinds 11-03-2010 als nieuw raadslid zijn nevenfunctie als medewerker van Stichting Mitros geheim. * Het college van B&W te Utrecht. * De leden van de Tweede Kamer, waarvan de vroegere raadsleden uit Utrecht bijv.:Hans Spekman(PvdA) Stef Depla (PvdA),Halbe Zijlstra (VVD)en Paulus Jansen (SP) in hun tijd, daadwerkelijk hebben meegewerkt meerdere sloop-, bouw- en vastgoedfraudes (ook die van Stichting Mitros) in de doofpot te stoppen.
Was getekend: mevrouw A.M.S.ten Berge.
Advies:Reageren binnen drie werkdagen
In afschrift / in mail naar genoemde instantie en op ww.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 20 april 2010

Ten Berge in beroep tegen besluit rechtsbijstand.

Door:Anne Marie ten Berge,Utrecht 20april 2010.
Beste redacties en andere geïnteresseerden.
Hierbij breng ik, als gedupeerde van de corruptie van de leden van de Tweede Kamer,de inhoud van het hierna volgende BEROEPSCHRIFT d.d.19-04-2010 onder de aandacht van de media.(E-mail adressen) Het zal u niet ontgaan dat ik in mijn beroep het adres van de betreffende Raad voor Rechtsbijstand niet noem. Op deze manier hoop ik de griffier SBR in Utrecht min of meer te dwingen om contact met mij te leggen met de vraag waar het duplo exemplaar van mijn beroep naar toegestuurd dient te worden. Het lijkt een maf opzetje maar dat doe ik niet voor niets, omdat 'de Rechtspraak' met haar diversiteit aan Rechtbanken tot op heden al mijn ingezette rechtsmiddelen tegen de overheid en de volks vertegenwoordigende organen en haar voorzitters geruisloos in de doofpot stopten. En dat gaat al vanaf het bewind van Wim Kok als minister-president tot en met alle kabinetten Balkenende. Het dagelijkse bestuur van het land wordt door het hoogste bestuursorgaan, de Tweede Kamer aangestuurd. De Tweede Kamer heeft een collectieve doofpot waar de 150 leden en de voorzitter het eigen machtsmisbruik in verstoppen. En als er in de media geen enkele onderzoeksjournalist te vinden is die de inhoud van deze bestuurlijke doofpot wil leren kennen, dan is de media partijdig. Kennelijk afhankelijk van de grillen van de politiek.
Dit stuk met het beroep, gaat in z'n geheel naar de Tweede Kamer in de hoop dat de TK-doofpot na elf (11) jaar propvol is en het stuk er echt niet meer bij kan. Onze democratische rechtstaat: Eerlijk en open ? Vergeet het maar.Stem bij de Tweede Kamer verkiezingen van 9 juni 2010 op mw. A.M.S. ten Berge (Anne Marie) lijst 14 van DEMOCRATEN.
-------------------------------------------
PERSOONLIJK AANGEREIKT

BEROEPSSCHRIFT 1 / 3
In duplo

Aan: Rechtbank Utrecht Van: A.M.S.ten Berge, appellant
t.a.v.: Sector Bestuursrecht Servaasbolwerk 4
Postbus 16008 . 3512 NK Utrecht.
3500 DA Utrecht.

Datum: 19 april 2010
Betreft: Beroep tegen RvR besluit 09-03-2010 kenmerk 92861 / 4HQ0114/mb

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen, appellant, als volgt beroep aan tegen het bovengenoemd besluit op bezwaar.

1. Omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt.
1.1 Op 09 maart 2010 stuurde dhr/mw drs.K.G.Kamphuis, regiomanager Raad voor Rechtsbijstand, hierna:RvR. aan appellant bovengenoemd besluit op bezwaar.

1.2. Aan appellant werd mededeling gedaan dat de RvR. besloten had het bezwaarschrift d.d. 18 augustus 2009, kennelijk ongegrond te verklaren en op grond van artikel 7:3 Algemene wet bestuursrecht, hierna:Awb, af te zien om appellant ter zitting te horen.

1.3. In gebreke stelling: Aan appellant werd echter géén mededeling gedaan over enig besluit ten aanzien van het gerectificeerde bezwaar ingediend op d.d. 21 september 2009.
Toelichting: Appellant had. zich op 17-08-2009 vergist en een hele verkeerde pagina (een aantekening in concept) opgestuurd. in plaats van de definitieve tekst. Appellant had op 21 september 2009 de RvR een rectificatie gestuurd en verzocht om het foute bezwaarschrift bij RvR ingekomen op 18-08-2009 als niet geschreven te beschouwen. Telefonisch is dit verzoek bevestigd maar kennelijk nooit uitgevoerd.

2. Verloop van de bezwaarprocedure
2.1 Op 05-08-09 had de advocaat van appellant te Utrecht een toevoeging aangevraagd om appellant bij te staan in een civiele zaak versus Kroezen BV, St. Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem. (Brabant) KvKnr.17141460.

2.2 Op 15-08-09 ontving appellant van de RvR, zijn positieve beslissing, afgegeven op 13-08-2009 over de aangevraagde toevoeging: Kenmerk-civiel 4HQ0114.

2.3 Appellant ontdekte vormfouten en andere gebreken in de betreffende (positieve) beslissing van 13-08-2009 en vroeg aan de RvR deze te herstellen. Dit mondelinge verzoek werd afgewezen.

2.4 Op 17-08-2009 stuurt appellant een bezwaarschrift naar de RvR en blijft vier weken in de veronderstelling de juiste stukken ingestuurd te hebben welke inhoud tegen de positieve beslissing van 13-08-2009 gericht was. 2 / 3
Aan de orde waren de door de RvR gemaakte vormfouten in de afgifte d.d.13-08-2009, welke meer van valsheid in geschrifte weg hadden dan van een juist afgegeven toevoeging rechtsbijstand.

2.5 Tegelijk met de opgestuurde rectificatie verzocht appellant. op 21-09-2009 aan de RvR om een spoedafhandeling van haar gerectificeerde bezwaarschrift op grond van de nalatigheid van de RvR zelf. Immers het was de RvR geweest die appellant nog niet eens even kon / wilde berichten dat het (foute) bezwaarschrift d.d. 17-08-2009 kennelijk niet in goede orde ontvangen was.

2.6. Tegelijk met de rectificatie bezwaarschrift d.d. 21-09-2009 verzocht appellant aan de RvR afd.B&B om de rekening € 39,00 van de eigen bijdrage op te sturen naar de tegenpartij in de aangemelde zaak, met name naar Kroezen BV / St. Cornelisstraat 44 / 5827 AM Vortum-Mullem. Rabo-bankrekeningnummer 1457.14.357.

2.7 Appellant deed dit verzoek aan de RvR zie onder punt 10. op grond van het feit dat appellant, met een rechtbankdossier Utrecht in de hand, kon bewijzen dat de betreffende BV betrokken was bij een soort van oplichterij waarbij alle gelden ter zake van haar AOW- en ABP-pensioen, achter gehouden werden / verduisterd werden.
Appellant had vanaf maart 2009 het recht haar pensioengelden zelf te innen omdat appellant nooit onder bewind was gesteld en al jaren lang leningen af moest sluiten om in leven te blijven .

2.8. De RvR heeft kennelijk, op het verzoek van appellant zie onder punt 2.6 geen beslissing willen nemen, althans aan appellant geen mededeling gedaan of de betreffende BV te Vortum-Mullem de eigen bijdrage ad € 39,-- van appellant nu wel of niet had betaald en hoe de eventuele correspondentie tussen de RvR en de betreffende BV was verlopen.

2.9. Omdat appellant steeds geen antwoorden / geen WOB-informatie kreeg van de RvR diende appellant ten einde raad op 04 februari 2010 bij de RvR een klaagschrift in tegen het gedrag van Peter Bos, directeur afd. B&B. Ook dit klaagschrift werd niet behandeld.

2.10 Met nog meer financiële schade voor appellant, omdat de voor de rechter gedaagde tegenpartij Kroezen BV maar door kon gaan om appellant in haar uitkeringen en anderszins inkomen (erfenis) te benadelen. Zelfs de gelden van de noodzakelijkste middelen van bestaan konden door de betreffende BV bij gebrek aan een rechtzaak, nog langer verduisterd worden. .

2.11. Verder verweet appellant in haar klaagschrift d.d. 04-02-2010 dat de RvR de Nieuwe Handelsregisterwet van 01 juli 2008 overtrad en dat appellant t.z.t. hiervan aangifte zou doen bij de FIOD/ECD. Deze ongewenste wetsovertreding van de RvR staat in relatie met het verbintenissenrecht en doet vermoeden dat de RvR kennelijk onbevoegd is in het uitoefenen van haar maatschappelijke taken waarbij, het innen van leges en het uitgeven van gelden inzake gefinancierde rechtsbijstand, hoort .

2.12 Op de verwijten in het klaagschrift d.d.04-02-2010 van appellant aan het adres van Peter Bos bij de RvR zijn geen reacties gekomen. Zonder enige twijfel kan hierna geconcludeerd worden dat appellant, ook in haar klaagschrift 04-02-2010 het gelijk aan haar kant had.

3. Gronden van beroep 3 / 3
3.1 Appellant verwijst naar de Nederlandse Grondwet en internationale verdragen.
3.2 Appellant stelt dat zij recht heeft op een eerlijk proces, een goede verdediging en de plicht heeft gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen, in het belang van een goede en onpartijdige civiele rechtsgang gericht tegen de foute onderneming met name Kroezen BV te Vortum-Mullem.

3.3 Appellant stelt dat zij het recht heeft op WOB –informatie welke de RvR achterhoudt

3.4 Appellant stelt duidelijk dat de RvR volgens het gestelde in de Awb de bestuurlijke plicht had, om de rectificatie van 21-09-2009 van het betreffende bezwaarschrift van 17-08-2009 aan te nemen en deze bij de zaakstukken te voegen.

3.5 Verder stelt appellant duidelijk dat de RvR daarna de plicht had op grond van het gestelde in het gerectificeerde bezwaar van 21 sept. 2009 binnen redelijk termijn, te beslissen.

3.6 Appellant verwijst naar de vormfouten van de RvR in de (positieve) beslissing van 13-08-2009 over een toevoeging. In de kern van de zaak, heeft appellant, op grond van de betreffende vormfouten welke de RvR niet wilde verbeteren, geweigerd onder de gegeven valse kwalificaties te procederen. Ook de advocaat van appellant kon/wilde appellant niet bijstaan op grond van een valse beslissing toevoeging.

3.7 De vormfouten in de positieve RvR-beslissing d.d. 13-08-2009 betreffen een irrelevante zaakaanduiding, een irrelevante aanvullende zaakomschrijving en een blanco ruimte achter de woorden: Toelichting en Tegenpartij.

4. Appellant verzoekt de bestuursrechter in het belang van appellant te besluiten:
4.1 Om het ingestelde beroep te behandelen volgens het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht.

4.2 Om het ingestelde beroep op alle punten gegrond te verklaren.

4.3 Om in deze kwestie de RvR onbehoorlijk bestuur te verwijten.

4.5 De RvR te gelasten het gerectificeerde bezwaarschrift d.d. 21 september 2009 alsnog te behandelen en daarover een beslissing te nemen.

4.6 De RvR te gelasten alle achtergehouden WOB-informatie alsnog te verstrekken.

4.7 De RvR te gelasten de bepalingen van de Nieuwe Handelsregisterwet 1 juli 2008 uit te
voeren en zich met zijn Statuten in te laten schrijven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel.

4.8 Aan appellant een schadevergoeding gemist inkomen toe te kennen vanaf de dag van 21 september 2009 toen appellant het gerectificeerde bezwaarschrift naar de RvR had verzonden en waarover de RvR kennelijk opzettelijk, weigerde te beslissen.

4.9 In te stemmen met een schadevergoeding van € 70,00 per dag vanaf 22 september 2009. tot en met 21 april 2010.
Utrecht, 19 april 2010. Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.

zaterdag 17 april 2010

Vluchtelingenhaat bij de Utrechtse Raad.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 17 april 2010.
Volgens mij mag je van vluchtelingenhaat en rascisme spreken wanneer een vluchteling, asielzoeker zoals Hamidi Ben Amara zeven(7) jaar lang door toedoen van de 45 Raadsleden van Utrecht zonder inkomen en ondersteuning in de goot moet leven. De Raad van Utrecht is het hoogste bestuursorgaan in de stad maar inmiddels ook de hoogste criminele organisatie in de Stad Utrecht. Ook met bewijzen, aan te wijzen. De Raadsleden dragen een collectieve schuld aan dit wanbeleid want Hamidi Ben Amara, (niet uitzetbaar) loopt niet als de enige vreemdeling jarenlang als dak-en thuisloos zonder geld op zak, rond. En als ik Hans Spekman (PvdA)en Marka Spit(PvdA) wethouders sociale zaken,diversiteit, integratie en inburgering tussen 2000 en 2010 a-sociale monsters noem wil ik van harte deze stelling verdedigen bij de rechter. Want ik weet niet of de lezer er van op de hoogte is, maar die 45 corrupte Raadsleden en hun burgemeester voorzitter, hebben in juli 2008 alle raads- en bezwaarcomissies afgeschaft. Dus wie wat wil bereiken ter zake van grondwet en mensenrechten, moet naar bestuursrechters en/of het Europese Hof.
Ik heb voor de vluchteling Ben Amara de volgende brief op mogen stellen en hij zei dat ik beslist de hemel verdiend had.Waarop ik antwoordde: "Dat is afgesproken maar graag niet eerder dan over 30 jaar".


REGISTREREN

Aan: Gemeenteraad 2010
t.a.v. dhr.mr.A.Wolfsen,voorzitter
p/a Korte Minrebroederstraat 2.3512 GG Utrecht

Van: H. Ben Amara
p/a: Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht.
Datum: vrijdag 16 april 2010
Betreft: Verzoek te besluiten

Geachte raadsleden,voorzitter,

Hierbij verzoek ik, Hamidi Ben Amara, geb. 01-08-1968 te Algerije, met terugwerkende kracht tot 15 januari 2003 te besluiten, om aan mij het geld voor de noodzakelijke middelen van bestaan uit te keren. Naar schatting zal het bedrag waarop ik vanaf 15-01-2003 tot op heden 16 april 2010 welgeteld 9jaar x 12 + 4 maanden = 112 (honderd en twaalf ) maanden recht heb, ook 112 x het bijstandsniveau van ruim € 700,--p.mnd voor een alleenstaande boven 23 jaar moeten bedragen.
Gelieve het juiste bedrag van de genoemde achterstand van 112 maanden vóór 24 april 2010 te storten op het ABN-AMRO bankrekeningnr 55.85.92.945 t.n.v. A.M.S. ten Berge te Utrecht en t.a.v. Ben Amara, Hamidi, lidmaatschapsnr.010868.

Redenen van verzoek te besluiten
1. Ik heb na mijn vlucht uit Algerije, asiel aangevraagd in Nederland. Tot op heden ben ik niet uitzetbaar gebleken en heb ik recht op een uitkering in de plaats van verblijf Utrecht.
2. Mijn IND nummer is 0301.102.006. Volgens de STIL, Lauwerecht 55 te Utrecht, heb ik BSN 2007527407. De organisatie Vluchtelingenwerk Midden-Nederland , Telingstraat 2 te Utrecht beweert mijn dossier reeds eerder vernietigd te hebben.
3. Mijn aanvraag: Art 14 van de Abw ingediend op 15 januari 2003 bij SoZaWe, gemeente Utrecht, is zeven (7) jaren zonder enige behandeling en/of beslissing gebleven.
4. Ik heb mij vanaf maart 2010 onder bescherming en bewindvoering geplaatst van de politieke vereniging DEMOCRATEN onder voorzitterschap van mevr. A.M.S.ten Berge, Servaasbolwerk 4 te Utrecht.
5. Zo nodig ben ik bereid bij de kantonrechter een onderbewindstelling aan te vragen.
6. Ik heb recent met de advocaat van mevr. ten Berge overleg gehad ter zake van hetgeen waarop ik recht had, vanaf binnenkomst in Nederland.
7. Mw. ten Berge heeft namens mij op 30-03- 2010 bij de SoZaWe mijn dossier opgevraagd.
8. Mevr. Y.de Heer, teamleider SoZaWe heeft mevr. ten Berge op 1 april 2010 schriftelijk bericht dat SoZaWe geen dossier had, met betrekking tot dhr. Ben Amara geb. 01-08-1968.
9.
Wel had SoZaWe te Utrecht zeven (7) jaren lang op de (onjuiste) achternaam Ben Amad, geb. 01-08-1968 zorg gedragen voor gratis nachtopvang. Maar dan wel zonder enige garantie dat er bij de genoemde instellingen voor nachtopvang voldoende slaapgelegenheid was.
10. Alle hier bovengenoemde schendingen van de zorgplicht hebben in mijn leven zwaar te dragen gevolgen gehad.
11. Ik heb op maandag 12 april 2010 bij SoZaWe, te Utrecht, de betreffende (noodzakelijke) middelen van bestaan met terugwerkende kracht naar 15 januari 2003 aangevraagd. De aanvraag kon niet in behandeling worden genomen omdat het betreffende formulier op was. 12. Op afspraak heb ik mij vandaag vrijdag 16 april 2010 opnieuw met het betreffende verzoek tot de Dienst SoZaWe Jacobstraat 200 te Utrecht gewend. De betreffende ambtenaar weigerde een beslissing af te geven.
Was getekend, Hamidi Ben Amara.

dinsdag 13 april 2010

De EU machteloos tegen rascime en erger ? Echt niet.

Door Anne Marie ten Berge.Utrecht.13 april 2010
“De EU kan weinig”zegt Geert Jan Knoops in het interview in DePers van 12 april 2010. Het gaat erom dat het Hof in Straatsburg harde uitspraken heeft gedaan tegen EU-landen die zich niet aan de mensenrechten hielden, zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij het mensonterende detentie systeem in Polen, het dodelijke optreden van de Bulgaarse politie en nu weer het rascisme in Hongarije. Volgens Knoops zou de EU machteloos staan omdat er geen sancties toegepast kunnen worden. Volgens mij is alleen dat laatste waar, om de doodeenvoudige reden dat het het EU-verdrag niet met ‘sancties’ werkt en nooit gewerkt heeft. Althans ik heb daar nog niets over gelezen. Dat de EU machteloos zou staan is een pertinente onwaarheid. Maar hoe zit het dan ? Wat ik van die hele EU begrepen heb is het feit dat haar zetel in Brussel ‘slechts’ het dagelijkse bestuur vormt van de EU-landen. Precies zoals (in het klein) de Ministerraad ‘slechts’ het dagelijkse bestuur van Nederland voorstelt te zijn. En in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, waar de Tweede Kamer de baas is in het land, zo is het Europese Parlement de baas in Europa.
En dan kan ik niet anders concluderen dan dat het Europese Parlement in een kwestie van wangedrag in een van de Europese lidstaten, de verantwoordelijkheid heeft om aan de bel te trekken en een debat te voeren over het feit dat een lidstaat zich kennelijk volgens het Hof te Straatsburg niet aan de Europese regelgeving en de verdragen houdt. En dan valt er voor het EP niets anders te doen dan te beslissen dat de besproken criminele lidstaat uit de EU wordt gezet. En dát optreden van het EP zou nu juist de kracht moeten zijn van de EU: Zij wordt bestuurd door een Parlement dat zonder oorlogsverklaring kan beslissen dat een lidstaat wegens (dodelijk) wangedrag tegen haar burgers uit Europa wordt geknikkerd. De Europese vlag moet inleveren en de eigen munt weer moet aanmaken. Nogmaals: Het idee van Geert-Jan Knoops die beweert dat de EU geen macht zou hebben, moet bijgesteld worden.

zondag 11 april 2010

Leer mij Boele Staal(D66) kennen.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht.11-04-2010
Naar aanleiding van het hetgeen Boele Staal (D66) zaterdag 10-04-2010 in een interview in het dagblad Trouw weer als bekend politicus durfde te beweren, reageer ik als volgt. Boele Staal beweert dat het hoofddoekjes verbod voor de PVV wel degelijk het breekpunt zou zijn bij de Haagse collegeonderhandelingen. Hier staat het woord van de D66-er Boele Staal tegenover het woord van PVV-fractieleider Sietse Fritsma. Ik ken Sietse niet, maar waarom zou hij er om liegen ?
Maar Boele Staal daarentegen ken ik wel en neem van mij aan dat hij als politieke leugenaar tot de toppers in dat genre thuis hoort.. Ik heb Boele Staal in 2000 leren kennen als commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht. En terwijl hij praktiserend lid was van D66 liet hij zich, tot mijn grote verontwaardiging voor de functie van cvdK benoemen en niet verkiezen. De ontluistering van D66 was daarmee voor mij, een definitief feit.
Daarna raakte Boele Staal betrokken bij bestuurlijk machtsmisbruik. Mijn aangifte 11-02-2002 van een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht in samenwerking met provincie advocaat mr. Frans P.J.M.Otten, moest volgens Boele Staal definitief de doofpot in. Niet alleen D66 maar alle kabinetten Balkenende vreesden dat de persoonlijkheden van een tot een dergelijke misdaad in staat zijnde stadsbestuurder en advocaat niet zo prettig zou overkomen bij het kiezersvolk. Alleen de Utrechte politie en ik maken ons geen zorgen. Al het bewijsmateriaal van dit zware misdrijf ligt, totdat de bom barst, veilig in de kluis.
Wat leugens vertellen betreft valt Boele Staal in het Trouw interview van 10-04-2010 duidelijk door de mand. “Het is onzin wat Wilders beweert”, zegt Staal in het interview. “de Haagse fractieleider Sietse Fritsma heeft gebroken op het hoofddoekjes verbod. Als de partij daarop was teruggekomen had Fritsma wel bij mij aangeklopt. En dat is niet gebeurd”.
Zie hier dus een ‘staaltje’ dubbelzinnig liegen, maar tegelijkertijd zeer subtiel de Staal-ontkenning op het bord van Wilders leggend. Niet de PVV-partij maar de PVV afdeling in Den Haag is wel degelijk op het breekpunt van de hoofddoekjes teruggekomen. Dit kennelijk tot teleurstelling van de andere Raadsleden, want liever dan onderhandelen vielen ze de PVV van Sietse Fritsma aan op gedraai en onbetrouwbaarheid. Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) daarentegen heeft zich aan haar breekpunt vastgehouden: ‘Niet samen met de PVV in een college van B&W’.En over haar kiezersbedrog hoor je niemand klagen.
Kijk dit soort politieke spelletjes heeft niets van doen met een eerlijke politieke doelstelling om ten dienste van de kiezer een zo eerlijk mogelijke coalitie te willen vormen.
Vandaar dat ik zeg:”Leer mij D66 en haar politici kennen. Samen met de PvdA, zijn het twee rechtse partijen, twee handen op één vette buik. Beide zijn , zonder mededogen achter de rug van de kiezer om, al liegend en manipulerend bezig om er voor te zorgen media aandacht te krijgen en mooie politieke baantjes te bemachtigen. Meer dan deze profilering van een ‘kenner’ en slachtoffer zit er voor de gemiddelde politicus of politica niet in.
Zolang ikzelf in 19 districten, niet op de kandidatenlijst van mijn partij DEMOCRATEN, KvK 30252308 voor de Tweede Kamerverkiezingen mag komen te staan, ga ik niet stemmen en roep ik niemand op om te gaan stemmen. Ik doe geen nutteloze dingen.

woensdag 7 april 2010

Doofpot rond Q-koorts vergrootte het probleem.

DePers
Gepubliceerd: gisteren 18:26
Update: gisteren 20:09
De landbouwsector heeft altijd tegengehouden dat er over Q-koorts werd gesproken wanneer het over Nederlands vee ging. De overheid was aanvankelijk niet in staat het gezwijg te doorbreken. Als dat wel was gebeurd, waren de problemen nu niet zo groot geweest. Dat zei Jan Hendrik Richardus van het Erasmus MC uit Rotterdam dinsdag.
Hij promoveerde in 1985 op zijn onderzoek naar Q-koorts. Destijds werd hem en zijn promotor al verzocht het onderzoek niet aan de grote klok te hangen. ,,De reden was puur economisch'', aldus dinsdag de hoofddocent maatschappelijke gezondheidszorg. Zo kreeg de promotor op bijeenkomsten, borrels en via de telefoon te horen niet te veel ruchtbaarheid aan de resultaten te geven.
Richardus zocht daarom niet actief de media op, maar was wel op radio en tv te horen. Hij verzweeg de feiten niet. ,,Q-koorts was toen nog niet zo'n groot probleem. Weinig mensen en dieren waren ziek.''
Totdat artsen uit Noord-Brabant aan de bel trokken, omdat er te weinig tegen de bestrijding van de ziekte werd gedaan. Iedereen was compleet verrast toen er een paar jaar geleden een epidemie uitbrak en de omvang steeds groter werd. Al had de overheid de problemen kunnen zien aankomen. Veel dieren hadden last van abortussen. ,,Toch heeft de landbouwsector geen duidelijk signaal doen uitgaan, terwijl Q-koorts een potentiële dreiging voor de volksgezondheid is.'' Richardus beticht de overheid van ,,struisvogelpolitiek''.
,,Met de kennis van toen, hadden we beter moeten weten'', zei hij naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad. Hij is nu bang voor een domino-effect. De bacterie die Q-koorts kan veroorzaken, zit helemaal in de natuur. Die verdwijnt niet met het vaccineren van geiten. Hij is bang dat de ziekteverwekkers overslaan op koeien of andere land- of huisdieren. ,,De bacterie droogt in en een paar jaar op de grond blijven liggen. Dan kun je de geitenhouderijen op orde hebben, maar op een droge, zonnige dag vliegt de bacterie weer rond en besmet andere dieren en mensen.''
Tot nu toe zijn tien Nederlanders aan de ziekte overleden en duizenden mensen ziek geworden. Donderdag komt het onderwerp opnieuw aan bod in de Tweede Kamer.Reageer Door: tabakker, dinsdag 6 april 2010 18:36
De agrarische sector is te groot om zoiets onder de pet te kunnen houden zonder dat de Overheid daar lucht van krijgt.. net als de "paters"( van toen en nu!). Die "overheid" houdt zich gewoon van de domme.. om diverse redenen! en gebieden!!. Het een werkt het economisch gewin in de hand( zoals bij de "mijnen"! b.v.) en het ander persoonlijk gewin naar gelang behoefte bij "gezagsdragers"....Af en toe lekt iets naar buiten en is iedereen geschokt. Daarna volgt het glas, de plas en zoals het was.....

Reageer Door: Anne Marie ten Berge, woensdag 7 april 2010 09:55
Beste heer/mevr.tabakker hierbij mijn reactie: De agrarische sector is niet te groot. Nee de agrarische sector is niet eerlijk. Deze sector heeft afspraken gemaakt met de baas in het land. Met name de Tweede Kamer.De Tweede Kamer draagt het hoogste gezag in Nederland. In deze kwestie van een dood en verderf zaaiende ziekte had de Tweede Kamer op haar beurt beleid, wetten moeten maken bij het eerste en beste signaal van deze vee-ziekte. De Tweede Kamer had dit beleid voor uitvoering aan de Kabinetten moeten voorleggen en de vinger aan de pols van de ministerraad moeten houden. Echter de Tweede Kamer is laks. Werkt niet naar resultaat toe en bedient de doofpot want alle fouten kosten stemmen. Wat ook in de doofpot is gestopt is het feit dat het begrotingstekort van 6 % komt omdat Zalm vanaf het jaar 2000 miljarden 'geleend' heeft uit de sociale pot van onze aow-,www- en bijstandsuitkeringen. Verder houdt de Tweede Kamer in de doofpot dat Balkenende IV naar het idee en de wens van de Tweede Kamer het regeerakkoord van 2007 aan de wilgen moest hangen en daarvoor in de plaats met de bonden van werkgevers en werknemers 'asociale' akkoorden heeft af moeten sluiten. Staatsrechtelijk gezien was Balkenende IV vanaf het voorjaar al demissionair en samen met de Tweede Kamer niet langer bevoegd het land te regeren. Dat de politieke partijen dit bedrog collectief in stand gehouden hebben zal ze nog een keer opbreken. En als dat gebeurt, dan wordt het ná het glas en ná de plas, nóóit meer zoals het was.

vrijdag 2 april 2010

Verkiezingsfraude door stemmen in een willekeurig stembureau ?

Besluit Stemmen in een willekeurig Stembureau‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 2 april 2010 16:17:59
Aan: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)
Aan: De leden van de Kiesraad Den Haag
t.a.v.: Henk Kummeling, voorzitter

Van: DEMOCRATEN te Utrecht
mw. A.M.S.ten Berge,

Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht

Datum: vrijdag 2 april 2010
Betreft: Het besluit 2010: Stemmen in een willekeurig Stembureau.
Bijlage : geen.

Geachte heer Kummeling,

Naar aanleiding van de verkiezingsfraudes bij de gemeenteraadsverkiezingen 03 maart 2010, verzoek ik u hierbij naar bovenstaand adres alle relevante documenten te sturen ter zake van het principe van het Stemmen in een Willekeurig Stembureau.

De Kieswet is gebaseerd op het Kiesbesluit. En omdat tegen ieder besluit van een volksvertegenwoordigende organisatie een bezwaar kan worden ingediend zou ik van dit recht gebruik willen maken.
En op grond van de wantoestanden welke zijn waargenomen als gevolg van het invoeren van het besproken principe van willekeurige stembureaus en de achterliggende belangenverstrengelingen, lijkt het mij alleszins gerechtvaardigd aan de bel te trekken.

De redenen van mijn verzoek deze relevante documenten op te sturen, liggen in het onderzoek dat ik gestart ben naar aanleiding van de schendingen van het kiesrecht. Er zijn zonder enige bevoegdheid besluiten genomen en deze zijn ook nog eens illegaal uitgevoerd op initiatief van de Utrechtse Gemeenteraad in 2002,2006,2009 en 2010.

Hierbij breng ik onder uw aandacht dat op het formulier 2010: KANDIDATENLIJSTEN voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht op woensdag 3 maart 2010 onder het kopje:'Iemand anders gaat voor u stemmen', en ik citeer in cursief, hetgeen letterlijk vermeld wordt:
De gemachtigde kan iedereen zijn die in Utrecht woont ... Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming. Einde citaat.

Als u het bovenstaande niet gelooft, vraagt u het maar na bij Willem Stoker, lid van de Kiesraad te Den Haag en (eerste) lid van het Hoofdstembureau te Utrecht.

Hierbij verzoek u ook, om uw invloed aan te wenden om de stemdocumenten van de Gemeenteraadsverkiezingen 03 maart 2010 niet te laten vernietigen. Door het principe van willekeurige stembureaus en machtigingen af geven tot en met de dag van stemming is de verkiezingsfraude zonder twijfel in de hand gewerkt. Er hebben een belangrijk aantal mensen, raadsleden, tellers kennelijk misbruik gemaakt van dit enorme gat in de kieswet en/of in het kiesbesluit.

Verder wil ik u er op attent maken dat ik op 8 maart 2010 aan het Hoofd-stembureau Utrecht heb gevraagd wanneer ik de wettelijk verplichte formulieren bij Willem Stoker op kon halen bij het loket verkiezingen gesitueerd bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen Utrecht. Uiteraard wilde DEMOCRATEN meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010. Van Willem Stoker kreeg ik persoonlijk te horen dat zijn loket verkiezingen pas op 1 april 2010 open ging voor het ophalen van de formulieren.

En zojuist hoorde ik van het secretariaat Kiesraad, dat het moment van registratie voor de Tweede Kamerverkiezingen 09 juni 2010 al geweest was.
Mijn vraag is nu: Wat gaat u mij nu voorstellen, in verband met mijn grondrechten verkiezingen, om te doen ?

Ik wens u allen prettige Paasdagen behalve Willem Stoker.

Was getekend, Anne Marie ten Berge, Utrecht.