maandag 27 juni 2011

Hoe gevaarlijk en gemeen is Altrecht. Utrecht ?

Door Anne Marie ten Berge. 27 juni 2011.

Nou heel gevaarlijk en heel gemeen. U kunt dit zelf inschatten aan de hand van mijn briefwisseling met de de eindverantwoordelijke artsen. Het proces voor het Regionaal Tuchtcollege duurt gewoonlijk langer dan een jaar. Als iemand mij kan tippen hoe veel vlugger ik deze slechte artsen weg kan krijgen dan graag. Het onderwerp van de mail van vandaag luidt: Het bestuur, de artsen Martin Roeten en Rob de Jong van Altrecht doen gevaarlijk en verdacht.‏

14:59
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge
Aan Algemeen directeurAltrecht Utrecht Rob de Jong, Roeten, Martin, Anne Marie ten Berge, Peter de Klein, INFO SBWU, koekepot@hotmail.com, Rini Valkenburg, Joop Servaas, hilkotimmer@sbwu.nl, martijnkole@sbwu.nl, karin van wijngaarden, joycewortman@sbwu.nl, hansdunnebier@sbwu.nl, helpdesk@pvp.nl, Helpdesk Rechtspraak.nl, ik@clientenbelangutrecht.nl, Altrecht Informatiecentrum, Ronald de Koster., arjenschilt@sbwu.nl, janberndsen@sbwu.nl, info@brouweradvocaten.nl, herstel@sbwu.nl, j.vuyk@altrecht.nl, G. Uijterwaal, l.snoek@altrecht.nl, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, Gemeenteraad Utrecht, Kees Driehuis, Kees van Oosten, KROEZEN BV, Louis de Leon, Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht), ml.brandt@kroezenbewind.nl, mr. A.M. Neuteboom, notaris, Mr.H.R.Marcelis, Nederland Transparant, Nico de With, nieuwemedia@rtvutrecht.nl, nieuwsbrief@volkskrant.nl, NRC WEB, Opiniepanel, Paul van Schuilenburg, Redactie, Redactie, Redactie, Redactie, Redactie, ritagrimmelikhuijzen@sbwu.nl, RTV-Nieuws Utrecht, SPfractie Utrecht, Stichting Mitros, support@allesoverutrecht.nl, UN Stadsleven, verdraaidefeiten@nrc.nl, VGN, Werklozen Bond, Wijkbureau Binnenstad, Tweede Kamer
Aan: Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht Utrecht en
Aan: Rob de Jong, algemeen directeur Altrecht / WA-huis Utrecht.
CC .Mevr. E.I.Schippers,(VVD) Minister van VWS. postbus 20350. 2500 EJ Den Haag.
CC. Mark Rutte,(VVD) Minister-president.Algemene zaken postbus 20001. 2500 EA Den Haag.
Heren Roeten en de Jong,
Het is de zoveelste keer dat u beide niet inhoudelijk op de aanklachten van mij en dhr. V. reageert.(Ik heb in alle brieven de naam veranderd in dhr. V.) Er kan geen sprake zijn van inbreuk op de privacy en schending van vertrouwelijke patiënteninformatie omdat A: Het is de uitdrukkelijke wens van dhr. V. dat zoveel mogelijk mensen meelezen met zijn strijd voor rehabilitatie. Hij is nu 47. Hij heeft van jongs af aan een autistiforme stoornis. Welk geen ziekte, noch een persoonlijkheidstoornis genoemd mag worden. Hij hoort geen stemmen. Hij heeft geen doodswens. Hij is niet gevaarlijk voor zichzelf noch voor anderen. Het is een hele zachtaardige en intelligente man.
U heeft dus op 08 maart 2011 aan de off. van Justitie te Utrecht een valse geneeskundige verklaring overlegd. B: Dhr. V. hoort derhalve geen patiënt / cliënt van Altrecht te zijn. C: U beide wist dat dhr. V. op 30 mei 2011 zich tot de kantonrechter had gewend met een verzoek(3 producties), om de bescherming van een contactverbod met medewerkers van Altrecht af te kunnen dwingen en toch wordt hij door Ferdinand van Gendt, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Altrecht Facteam op 1 juni 2011 hier in Utrecht van straat geplukt en voor verdere drang en dwang in uw gesloten afdeling Unit B mishandeld. Hij heeft geen internet. Hij mag niet naar buiten bellen. Hij mag niet buiten lopen. Zonder twijfel met uw sadistische goedkeuring is dhr. V. op 1 juni 2011 weer 'ingevangen'. Beroofd van zijn vrijheid. Mocht namens u, weer met drang en dwang mishandeld worden.
Conclusie: U trekt zich van God noch gebod, noch van dhr. V., noch van zijn familie, noch van de SBWU, noch van mij, zijn gevolmachtigde wat aan. U staat geheel onverschillig tegenover de gevolgen van uw machtsmisbruik. U wordt kennelijk van hogerhand en door de inspectie voor de gezondheidszorg beschermd voor het strafrecht. U wordt zelfs niet in het openbaar berispt nadat de kamer links naast dhr. V. op UNIT B gesloten afdeling van Altrecht Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht, op woensdagmiddag 23 juni 2011 totaal was uitgebrand omdat het brandalarm niet werkte. U bent een gevaar voor de mensen die u in uw instelling hebt binnengehaald. U doet net of een en ander niet onder uw verantwoordelijkheid valt. En wat hebt u gedaan met de cliënt van wie die uitgebrande kamer was ? Zij kreeg de schuld. Zij werd geseponeerd. Terwijl u zelf verantwoordelijk was voor de kortsluiting in haar kamer. U had er niet op toegezien dat na de storing van vrijdag 17 juni 2011 de brandalarm installatie in de kelder weer opnieuw afgesteld had moeten worden.
Hierbij meld ik u bij de de Minister- President en bij de Minister van Volksgezondheid aan als gevaarlijke artsen psychopaten en bij de politie aan als de verdachten van het plegen van ontvoering en pogingen tot doodslag. Eigenlijk doet u aan een soort van mensenhandel. U maakt openlijk in het eigen belang op een onrechtmatige wijze gebruik van uw openbare functie als directie en bestuur (met ondertekeningsmandaat van B&W van Utrecht en omringende Gemeenten) om gewone of zich anders gedragende burgers in te vangen.Altrecht heeft afspraken dat ook de opgedrongen zorg bij de zorgverzekeraars gedeclareerd wordt. De zorgsector is niet voor niets onbetaalbaar geworden door deze dubieuze marktpartijen. In het geval van dhr. V. wordt AGIS er beter van. U belazert de kluit over de hoofden van onschuldige burgers heen. U klaagt ons niet aan wegens laster en ongegronde verdachtmakingen ? Dan hebben wij gelijk.
Ondercuratelestelling. Dat u, meneer Roeten mij op 9 mei 2007 bij de off. van justitie aangemeld heeft voor een ondercuratelestelling, wegens geestelijke stoornis wordt u alleen door de politici in de Gemeente Utrecht in dank afgenomen. De gemeenteraad en zijn burgemeester dachten zo van mij, een concurerende politica, af te kunnen komen. Het zit hun niet mee. Anno 2011 in week 22 werd ik opnieuw door Stichting Mitros aangemeld voor een RM en door psychiaters en coördinatoren gestolkt met de vraag om op gesprek te komen. Ik eis dat ze mij met rust laten. Ik ben 67. Ik ben door mijn huisartsen nog nooit naar een psychiater doorverwezen. Trouwens, ook zo iets: De curator bij KROEZEN BV betaalt sinds 1 januari 2010 mijn verzekering bij MENZIS niet meer. Ik kan dus niet terecht bij welke Zorg dan ook.
Tip van mij, de gevolmachtigde Anne Marie ten Berge: Het bovenstaande komt op mijn blog en ik stuur het ook naar de krant. Binnenkort heb ik geen telefoon en geen internet meer omdat de curator van KROEZEN BV te Vortum-Mullem de rekeningen niet wil betalen. KROEZEN BV stuurt enerzijds om mij klein te krijgen elke tien dagen € 0,01 leefgeld op.
Anderzijds doet KROEZEN BV en hun curator mevr. Brandt- van Heijst zo raar op advies van de Gemeenteraad Utrecht en haar nep-burgemeester mr. Aleid Wolfsen(PvdA).De curator wordt namelijk voor deze pesterige werkzaamheden (als curator en als bewindvoerder) betaald door de Gemeente Utrecht. Al het bovenstaande bewijst dat het politieke systeem van de regering en de Tweede Kamer niet deugt. En wat schrijft Mark Rutte terug als ik de Ministerraad verwijt dat zij het onrecht, het onwettige, handhaven in plaats van het recht en het wettige te respecteren ? Wel dan schrijft Rutte het volgende: "Zoals de vorige MP u ook al schreef: Wij zijn een andere mening toe gedaan en daar wil ik het bij laten". Arm Nederland. En de Koningin weet nog van niets....
Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Subject: RE: Verzoek om enige redelijkheid uwerzijds.
Date: Fri, 24 Jun 2011 14:29:11 +0200
From: Ro.de.Jong@altrecht.nl
To: amstenberge@hotmail.com; m.roeten@altrecht.nl
CC: peter.de.klein@utrecht.politie.nl; info@sbwu.nl; koekepot@hotmail.com; geenkaas@hotmail.com; j.servaas@utrecht.politie.nl; hilkotimmer@sbwu.nl; martijnkole@sbwu.nl; norbika35@hotmail.com; joycewortman@sbwu.nl; hansdunnebier@sbwu.nl; helpdesk@pvp.nl; helpdesk@rechtspraak.nl; ik@clientenbelangutrecht.nl; informatiecentrum@altrecht.nl; r.de.koster@pvp.nl; arjenschilt@sbwu.nl; janberndsen@sbwu.nl; info@brouweradvocaten.nl; herstel@sbwu.nl; j.vuyk@altrecht.nl; G.Uijterwaal@altrecht.nl; L.Snoek@altrecht.nl

Geachte mevrouw ten Berge,
Ik zal niet via de mail op uw verzoeken reageren. Zeker gelet op uitgebreide lijst van ingekopieerde meelezers, beschouwen wij dat als een inbreuk op de privacy en de vertrouwelijkheid van patiëntinformatie. Als u klachten heeft over de behandeling, stel ik u voor gebruik te maken van de daarvoor bedoelde klachtenprocedure van Altrecht.
Hoogachtend,
Rob de Jong Algemeen Directeur altrecht willem arntsz
Divisie Willem Arntsz
Per 27 juni 2011 is de volgende E-mail voor het laatst bijgesteld / verbeterd.
Van: Anne Marie ten Berge [mailto:amstenberge@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 24 juni 2011 14:16
Aan: Jong, Rob de; Roeten, Martin
CC: Peter de Klein; INFO SBWU; koekepot@hotmail.com; Dhr. V.; Joop Servaas; hilkotimmer@sbwu.nl; martijnkole@sbwu.nl; karin van wijngaarden; joycewortman@sbwu.nl; hansdunnebier@sbwu.nl; helpdesk@pvp.nl; Helpdesk Rechtspraak.nl; ik@clientenbelangutrecht.nl; Altrecht Informatiecentrum; Ronald de Koster.; arjenschilt@sbwu.nl; janberndsen@sbwu.nl; info@brouweradvocaten.nl; herstel@sbwu.nl; Anne Marie ten Berge
Onderwerp: FW: Verzoek om enige redelijkheid uwerzijds.
Aan: Rob de Jong, directeur Altrecht/WAhuis Utrecht.
Aan: Martin Roeten,geneesheer-directeur Altrecht Utrecht
Heren,de Jong en Roeten,
Kunt u mij vertellen, waarom van Steensel, psychiater op Unit B. weigert een ontslaggesprek te voeren met dhr. V. en mij ?
De heer V. hoort gedwongen ontslagen te worden omdat hij (slechte) behandeling en (slechte) medicijnen weigert. Hij neemt op vrijwillige basis een lage dosis medicijnen in welke in het Antoniusziekenhuis zijn afgesproken in verband met de diagnose van een autistiforme stoornis (80%). Dhr. V. is in het Anthonius Overvecht, 2 weken geobserveerd op de gesloten afdeling, op verzoek van Gerdien Ruitinga, psychiater en Ferdinand van Gendt, casemanager van het Factteam Lange Nieuwsstraat 119 Utrecht.
En zoals ik u eerder aan uw verstand probeerde te peuteren: A: Het Factteam heeft geen enkele juridische status. B: Dhr.. V. griezelt van de daden van dhr, van Gendt (zes ordebewaarders van de gemeente Utrecht oproepen om hem in te vangen) C: Ruitinga heeft geen verstand van autisme en heeft dus eerder een valse geneeskundige verklaring afgegeven aan het bevoegd gezag van de off.van justitie.Arrondissement Utrecht.
Voorts weigert dhr. V. bloed te laten prikken. Dhr.V. wenst gerehabiliteerd te worden. Dhr. V. wenst sinds jaar en dag geen contacten met Altrecht-medewerkers. Dhr. V. wenst vrij buiten te kunnen fietsen. Dhr. V. wenst niet op Unit B in de rook van jointjes te zitten. Dat wordt daar inderdaad gerookt. Dhr. V. wil DIRECT weg van Unit B omdat hij niet mag bellen en internetten en al helemaal niet nadat er brand was ontstaan in een van de kamers op Unit B. In de krant stond de leugen dat het een prullenbakfikje gold. Maar het was meer. De hele kamer was op 23-06-2011 uitgebrand. De rook kwam de gangen in. De bewoners konden niet naar buiten want de laatste deur bij de lift draait naar binnen open. Zulke incidenten hoort u aan de wijkagent en dat van die deur aan de brandweer te melden.
Tot slot: Wanneer Altrecht met de verzekeraars afgesproken heeft om autisme, dyslexie, ADHD of een vorm van Burn-out als geestesziektes te kunnen behandelen dan zit er iets behoorlijk fout in het Altrecht zorg-systeem.
Wij hopen op redelijkheid uwerzijds.
Afzenders: Dhr. V, een van Altrechts slachtoffers en Anne Marie ten Berge, zorg-doen-STER tegen onredelijkheid in de zorg.

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: rob.de.jong@altrecht.nl; m.roeten@altrecht.nl
CC: peter.de.klein@utrecht.politie.nl; info@sbwu.nl; koekepot@hotmail.com; geenkaas@hotmail.com; j.servaas@utrecht.politie.nl; hilkotimmer@sbwu.nl; martijnkole@sbwu.nl; norbika35@hotmail.com; joycewortman@sbwu.nl; hansdunnebier@sbwu.nl; helpdesk@pvp.nl; helpdesk@rechtspraak.nl; ik@clientenbelangutrecht.nl; informatiecentrum@altrecht.nl; r.de.koster@pvp.nl; arjenschilt@sbwu.nl; janberndsen@sbwu.nl; info@brouweradvocaten.nl; herstel@sbwu.nl
Subject: Aangifte tegen Altrecht.
Date: Wed, 22 Jun 2011 13:52:28 +0200

Aan: dhr. R. de Jong, directeur Altrecht-WAhuis.
Lange Nieuwstraat 119 Utrecht. tel. 030-2308888
Van: Mw. A.M.S.ten Berge, gevolmachtigde
p/a: ServaassbolwerK 4 bis Utrecht. tel. 030-3216070

cc Martin Roeten, geneesheer directeur.
Dolderseweg 164 3734BN Den Dolder.

Datum: woensdag 22 juni 2011
Betreft: Fysieke en geestelijke mishandeling op Unit B.
Geachte heer,
Op 17 juni zou mevr. van Schaik secretariaat pno de betreffende klachten aan u doorgeven. U heeft mij echter gisteren en eergisteren niet te woord willen staan door mij terug te bellen.
Aan de orde zijn alle klachten tegen Jan van Steensel, psychiater, de medewerkers en de vrijwilligers van Unit B. Het is duidelijk dat dhr. V. geb. 11 juli 1963 te V. daar sinds een kleine week mishandeld wordt en dat zijn rechten op bizarre wijze worden geschonden.
Zoals Altrecht heel goed weet kreeg dhr. V. op 08-02-2011 de diagnose van een autistiforme stoornis aangereikt door het Antoniusziekenhuis Overvecht. Deze stoornis is zoals Altrecht hoort te weten: Onlangs door een autisme deskundige (niet door de psychiater) in het RPC Nieuwegein bevestigd.
Het strafbare gedrag van Altrecht: Vrijheidsberovingen onder het mom van behandeling en jarenlange mishandeling werden niet gestopt.
Zij vonden plaats onder eindverantwoordelijkheid van u en Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht
Omdat er jarenlang door Altrecht niet gereageerd werd op de klachten van dhr. V. over de foute Altrecht diagnose van schizofrenie en de foute gedwongen medicaties, hebben dhr. V. en ik ons ten einde raad op 30 mei 2011 met een verzoek tot de kantonrechter te Utrecht gericht.
Dit verzoek betrof een contact-verbod tussen alle medewerkers van Altrecht. Het betreffende verzoek heb ik in afschrift, zaterdag 18 juni 2011 aan Wouter Eggink medewerker Unit B overhandigd met de mededeling dat dit verzoek aan alle medewerkers ter inzage gegeven moest worden. Dit is kennelijk niet gebeurd met alle gevolgen van dien. Immers wanneer ik een willekeurige medewerker op UNit B er naar vroeg wist niemand van dat document.
Het mag duidelijk zijn dat Altrecht de handicap van dhr. V. van een autistiforme stoornis een onbelangrijke bijzaak vind in de behandeling. Bijna voor iedere autist komen de ongenode contacten binnen als vijandig en gevaarlijk.zo ook bij dhr. V.. Dhr. V. kan zich heel goed uitdrukken en zeker op papier, maar helaas de zorgverleners blijven doof en blind voor zijn smeekbeden: "Schrijf mij uit bij Altrecht. Laat mij naar deskundige zorg mogen gaan". Erger nog: Altrecht besluit op 8 maart 2011 dhr V. achter zijn rug om aan te melden voor een RM. Dat heeft hij op 08-04-2011 'gekregen'.Bezwaren werden niet behandeld.

Ik heb vandaag dhr. V. om 10:30 uur aan de telefoon geroepen en hij vroeg mij als gevolmachtigde bij de politie aangifte te gaan doen van fysieke mishandeling op Unit B. Op 21 juni 2011 om ongeveer 18:00 uur is hij door een verpleger en een vrijwilliger onder het uiten van bedreigingen door de gang gesleurd en op zijn bed gehouden. Hij had onder het avondeten geklaagd dat Unit B om 11:30 uur, die morgen Ferdinand van Gendt casemanager Factteam Altrecht , zijn grootste vijand en belager had binnengelaten zodat dhr. V. hem niet uit de weg kon gaan.
Dhr. V. wordt op Unit B zonder rechterlijk bevel vastgehouden. Hij moet op rechterlijk bevel geobserveerd worden maar dat is onmogelijk. Dhr. V. wordt van zijn vrijheid beroofd. Hij kan daar niet behandeld worden voor autisme omdat autisme geen geestesziekte is. Ondanks het feit dat het Facteam en Unit B op de hoogte zijn van zijn verzoek aan de rechter om een contactverbod dat sinds 30 mei 2011 onder de rechter is, wordt hij toch mishandeld. De mishandeling is recht evenredig met het feit dat dhr. V. daar niet hoort te zijn voor zijn stoornis van autisme.
Mijn klant kan daar niet weg, zit geïsoleerd. Hij mag de uitgaande patiëntentelefoon niet gebruiken. Hij mag de computer niet gebruiken. Hij kan geen 112 of andere hulp bellen als hij door de mishandeling fysieke pijn heeft en in een emotionele stress raakt. Hij mag soms zijn kamer niet op, zijn toilet niet gebruiken omdat het slot van zijn kamerdeur onklaar is gemaakt door de afdeling.
Voor dhr. V. is Unit B met de ondeskundigheid en vijandigheid van de medewerkers daar, een ziek makende omgeving.
Om verdere teloorgang en mishandeling te voorkomen verzoek ik u dringend dhr. V. onder mijn hoede te stellen. Hij is niet geestesziek, hij is wilsbekwaam en mag het recht hebben om zich te verweren tegen een slechte behandeling en vijandigheid, door zich daaraan te onttrekken.
U mag dhr. V. niet langer onmachtig laten om in zijn eigen belang te handelen. Wat Altrecht doet staat gelijk aan een en meerdere pogingen tot doodslag.
Wanneer er door u geen gehoor wordt gegeven aan onze oproep dhr. V. los te laten zal ik met een duplicaat van het verzoek van 30 mei 2011 aan de rechter en met een afschrift van deze mail aangiften doen. Dhr. V. heeft gisteravond het duplicaat van het verzoek d.d. 30 mei 2011 in drievoud getekend. Tot slot: Hopelijk heb ik u allen duidelijk geïnformeerd. Voor nader overleg of reactie op deze mail kan ik gebeld worden, nr. 030-2316070.Terug mailen kan ook.
Mevrouw A.M.S.ten Berge

Naschrift op 24juni 2011: Wij hebben geen reacties, geen weerwoorden ontvangen. Dus wij hebben gelijk ?

Op dit bericht is de Altrecht Disclaimer van toepassing:
http://www.altrecht.nl/disclaimer

woensdag 22 juni 2011

Weg met die ranzige Commmissie voor de Politieklachten Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 22 juni 2011.

17:07
Beantwoorden ▼

Aan Paul van Schuilenburg, Peter de Klein, H. de Man, Joop Servaas, Hilde Braakman, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, Gemeenteraad Utrecht, Dienst Gemeentelijke Ombudsman, Anne Marie ten Berge.

Aan: Paul van Schuilenburg, secretaris Commissie voor de Politieklachten Utrecht
p/a Kroonstraat 25 Utrecht.

Van Anne Marie ten Berge,
p/a: Servaasbolwerk 4bis 3512 NK Utrecht.

Datum: woensdag 22 juni 2011
Betreft:Verzoek om documentatie voor op de zitting 23-06-2011 om 14:15 -15:00 uur.

Geachte heer Schuilenburg,

Wilt u zo vriendelijk zijn om op de zitting in duplo mee te nemen de afschriften van:
1 Het Jaarverslag politieoptreden 2006 door Korpschef C.J.Heijmans.met kenmerk18102007 gericht aan de gemeenteraden regio Utrecht.
2. De klachtenregeling Politiekorps Utrecht en dan bedoel ik: "Regeling met betrekking tot de behandeling,het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van het verzorgingsgebied van de Politie Utrecht ".

Gewoonlijk horen er toch minstens 5 tot 7 commissieleden te zijn. Waarom er hier maar drie van dit soort aanschuiven vind ik vreemd. Dus ik ben maar eens een paar zaken na gegaan .

Dat dhr. G.Mik(PvdA) oud wethouder, lid is van deze commissie is een zeer treurige zaak. Ik wil weten wiehem verzocht heeft lid te worden. Hoe kan Mik die als ambtenaar de wetten heeft overtreden toen hij lid was van het criminele college van B&W te Utrecht een aanklacht tegen een andere ambtenaar behandelen ? Mik is
als wethouder van het college 1999-2000 betrokken bij een criminele samenwerking tussen mijn werkgever de Bestuurscommissie Primair Onderwijs (BCPO), de Gemeenteraad Utrecht, de vakbonden AOB en FNV en met de onderwijsinspectie. Aan de orde was de illegale opheffing van de Openbare basisschool voor speciaal onderwijs aan het Schoolplein 6 te Utrecht. Ik werkte daar al een jaar als een zeer gewaardeerde
leerkracht in de bovengroepen. Maar ik ontdekte gesjoemel met de Fusiewet. Valsheid in geschriften in mijn onderwijsaanstellingsakten(2x)zodat ik geen WW kon aanvragen. Ik schijn volgens het Recht van Utrecht nog steeds recht te hebben op 9 jaren achterstallig salaris op modaal nivo. De heer Mik is dus mede verantwoordelijk geweest voor deze gemeentelijke wanprestaties '99-'00. Ik wil dat Mik uit deze commissie vertrekt vanwege alle boter op zijn hoofd. Dat ruikt zo ranzig.

Wat betreft mr. W. Rosingh, rechter-plv. van het gerechtshof te Arnhem die mag voor mij ook direct rechts omkeer maken. Bij het Hof te Arnhem ligt vanaf 30 juli 2007 nog mijn claim van € 657.792,-- op behandeling tewachten. Aanklager mw.mr. I.M.A.M.Berben,advocaat-generaal moest mij van het OM te Utrecht op de zitting
d.d. 30-07-2007 van mijn beroepzaak 07 / 197 voor de vierde keer aanklagen voor hetzelfde strafbare feit van lokaalvredebreuk in het Stadhuis van Utrecht op het lijsttrekkersdebat van 28 februari 2006. 'Dank zij het Hof te Arnhem kreeg ik een dijk van een strafblad. Moeilijk solliciteren als je burgemeester van Utrecht wilt worden.

En dan mevr. C. Verhagen, wat doet zij in deze setting ? Als voormalig plv. districtschef politie moet zij als geen ander weten dat B&W van Nieuwegein en de gemeenteraad van Nieuwegein verantwoordelijk zijn voor het gegeven bevel aan politieman R. Vroomen om een ambtsmisdrijf te plegen. Ik wil nu niet direct een link leggen naar het overbekende 'befehl ist befehl' maar daar lijkt het wel erg op. Ik stel de Gemeente Nieuwegein aansprakelijk voor de opgelopen schade want daar vonden de misdrijven plaats.

Gelukkig bent u als eerlijke secretaris, politiemedewerker van deze illegale Commissie voor de Politieklachten
Utrecht nog over. Wat gaan we nu doen ?

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

dinsdag 21 juni 2011

Wie is de eigenaar of houder van 69-BJ-BD ?

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 21 juni 2011.
Hoe moeilijk kan het zijn voor Frans Backhuis (VVD)burgemeester in Nieuwegein om met zijn functie de eigenaar of de houder van 69-BJ-BD op te sporen ? De poging tot doodslag, de illegale huisuitzetting met geweld door Stichting Mitros op 08-04-2011 De overval, het illegale leeghalen van mijn woning is wel in zijn stad gebeurd.Hij wil er kennelijk niets van weten. Het zal wel weer een politiek gevoelige zaak zijn. Maar dat interresseert mij niets. De schurken moeten gepakt worden.


Aan: De Directie van de RDW
t.a.v.: Medewerker Unit Informatieverstrekking
Postbus 30000. 9640 RA VEENDAM

Van: A.M.S. ten Berge
Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht

Datum: dinsdag 21 juni 2011
Betreft: aanvraagnummer 86276
Bijlagen: Afschrift uw brief van 10 juni 2011 en geld: € 7,95

Geachte heer/mevrouw,

In antwoord op uw schrijven (afschrift bij gevoegd ) bericht ik u als volgt,
Helaas kan ik het bedrag, nodig voor de informatie ter zake van het voertuig Mercedesbenz type 404 ? kleine vrachtwagen met kenteken 69-BJ-BD niet via mijn ING bankrekening nummer:755682130 overmaken want ook op deze tegoeden heeft de criminele curator mevr. Brandt-van Heijst van de firma KROEZEN BV te Vortum-Mullem beslag gelegd.

De betrokken heer, eigenaar of houder van het betreffende voertuig heeft op 08 april 2011 om ongeveer 9:40 uur aangebeld aan mijn woning, Thorbeckepark 108, 3438 WG te Nieuwegein en zich door de intercom gemeld als zijnde dhr. Van Mil (Mill?)vervangende curator. Ik had hem en zijn handlanger en hun voertuig al vanaf 08:00 uur voor de flat gespot. Toen wist ik nog niet dat deze schurk met de hulp van de politieman R.Vroomen van de politie uit Nieuwegein met geweld mij in mijn woning zou overvallen. Zeker steekpenningen ?
In het kort besproken:
Frans Backhuys VVD burgemeester van Nieuwegein heeft niet gereageerd toen ik hem op 05 juni 2011 om informatie vroeg over deze poging tot doodslag. Ik ben op 08-04-2011 onder zijn eindverantwoordelijkheid voor mijn veiligheid, onmachtig gemaakt mijn leven, mijn have en mijn goed te verdedigen. Backhuijs heeft de klachtencommissie Politie Nieuwegein, waar hij voorzitter van is, niet ingeschakeld.
Ook de Off.v.Justitie weigert nasporing te doen naar deze criminele eigenaar of houder van het betreffende voertuig. Uiteraard zwijgt mevrouw de criminele curator ook over de herkomst van de door mij gezochte persoon. Zij kent hem. Terwijl dhr. Marien de Langen, voorzitter van bestuur van Stichting Mitros, de eindverantwoordelijke schurk voor de illegale huisuitzetting met geweld op 08-04-2011 te Nieuwegein, brutaalweg een zaak tegen mij heeft aangespannen om mij ook nog uit mijn kantoor Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht. te zetten. Zie Sector Kanton Utrecht Zaak KG 11-494 uitspraak 29 juni 2011
Verzoek:
De bijgevoegde EURO 7, 95 als betaling aan te nemen ter zake van mijn aanvraag 86276.

Hoogachtend: mevrouw A.M.S.ten Berge

Cc Aan:mr.P.van Schuilenburg , secretaris Commissie voor Politieklachten op donderdag 23 juni 2011 van 14:15 tot 15:00 uur. Kroonstraat 25 te Utrecht.
Cc Aan Dhr. mr. A. Wolfsen(PvdA) nep-burgemeester Utrecht en voorzitter Klachten-
commissie Politie Utrecht op 23 juni 2011 van 14:15-15:00 Kroonstraat 25 Utrecht.
Cc Aan: Frans Backhuijs (VVD) en verdachte burgemeester te Nieuwegein. Martinbaan 2 3439 NN Nieuwegein.
Cc Op www.annemarietenberge.blogspot.com

maandag 20 juni 2011

Weer een fout Staatsgeheim ontdekt in Utrecht.

door: Anne Marie ten Berge, 20 juni 2011.
Beste lezers, de hierna volgende berichten en de geadresseerden heb ik hierna op mijn blog gezet.Uiteraard heb ik de naam van het slachtoffer van Altrecht en de politiek afgeschermd.Ik noem hem R. Wie de welwillende en de kwaadwillende betrokkenen bij deze zaak zijn kunt u zelf wel uitzoeken.
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
Aan Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Anne Marie ten Berge, arjenschilt@sbwu.nl, carlaschutte@sbwu.nl, clientadm@sbwu.nl, clientenraad@sbwu.nl, Commissie Gelijke Behandeling, elisaotur@hotmail.com, Ewoud Loots, hansdunnebier@sbwu.nl, herstel@sbwu.nl, het.knooppunt@online.nl, hilkotimmer@sbwu.nl, Irene ten Berge, janberndsen@sbwu.nl, joycewortman@sbwu.nl, karin van wijngaarden, Kees van Oosten, koekepot@hotmail.com, Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht), Martijn van Veenendaal, martijnkole@sbwu.nl, mirandaposthouwer@sbwu.nl, Nationale Ombudsman, p.van.den.dijssel@altrecht.nl, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge,Roeten, Martin, Ronald de Koster., s.bezemer@anthoniusziekenhuis.nl, secretaresse.ombudsman@utrecht.nl, SPfractie Utrecht, Staats-Courant, Toneelgroep Spotlicht, un.stad@ad.nl, Willem Loots, harrydekeijzer@casema.nl, ik@clientenbelangutrecht.nl, info@gezondlunetten.nl, INFO SBWU, José ten Berge, Kees Driehuis, Mr.H.R.Marcelis, ritagrimmelikhuijzen@sbwu.nl, Burgemeester Frans Backhuijs, Angelo van Kleef, mevr.mr.M.E.T.Schellekens, Peter de Klein, H. de Man, Hilde Braakman, Utrecht Politie, Nico de With, Joop Servaas
Beste mensen,
Mijn mening over de corruptie van de Gemeente Utrecht, van de Gemeente Nieuwegein, van Stichting Mitros,van Altrecht tegen burgers is hetzelfde als de gemiddelde mening: Dat mag niet. De schuldige politici moeten ophouden en vertrekken.
R. is in Lunetten op 1 mei 2011 door 6 politiemensen bedreigd en gedwongen in een ambulance te stappen, alsof hij geen gewoon mens, geen vrije burger was. Vraag het maar aan Ferdinand van Gendt, casemanager, aan Gerdien Ruitinga, psychiater bij het FACTeam Altrecht, Lange Nieuwstraat 119 Utrecht. Het zijn ziekelijke leugenaars. Zij logen samen met Rita Grimmelikhuizen, locatiehoofd SBWU tegen rechter mr. E.A.A.van Kalveen over de geestelijke stoornis van R.
Ik vraag mij af: Aan wiens kant staat het bestuur van de SBWU eigenlijk, in deze kwestie ? Aan de kant van de eerlijkheid of aan de kant van de oneerlijkheid ?
Ik laat het niet gebeuren, maar hoe alleen staan R. en ik eigenlijk ? Wie roept de onverantwoordelijke politici en de smeerlappen bij het OGGZ-team Stad Utrecht tot de orde ? Als die nep-burgemeesters het niet wil doen ?
Met vriendelijke groet Anne Marie ten Berge
www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: m.roeten@altrecht.nl
Subject: FW: Weer een fout Staatsgeheim ontdekt in Utrecht.
Date: Sun, 19 Jun 2011 22:58:03 +0200

Aan Martin Roeten, Klacht. Op UNIT B, Lng Nwsstr.119 word ik niet toegelaten bij R. onder het bezoekuur. Er staat een zeer jeugdig persoon met de naam Wouter Eggink heel brutaal te wezen tegen alles en iedereen. Ik heb hem gisteren een afschrift van het verzoek contactverbod d.d. 30 mei 2011 gegeven hij heeft het niet aan de andere mensen op Unit B gegeven voor informatie. Dus hij heeft het verduisterd. Die ene computer op Unit B doet het niet. Zijn jullie al failliet dat deze pc niet aangezet kan worden ? Het is daar een zooitje. En dhr zit daar helemaal verkeerd. .Hij mag niet vastzitten. Vastgezet worden is voor mensen zoals....(kijk in de spiegel)
Groet. Anne Marie ten Berge.
From: amstenberge@hotmail.com
To:
Subject: Weer een fout Staatsgeheim ontdekt in Utrecht.
Date: Sun, 19 Jun 2011 21:36:57 +0200

Dag.....

Fijne reactie op de 'papermail' van R. d.d. 18-06-2011 Dank. Ik ben ook blij dat ik je op de hoogte mag houden.

Ik heb eindelijk namens R. ook het dossier SBWU 1988-2011 verworven. Maar met dit dossier, en de verzamelde geneeskundige verklaringen, behandelplannen, diagnoses, verslagen, bemoeienissen en plannen van zorgbegeleiders SBWU, wordt duidelijk dat niemand in de zorgverlening accepteert dat R. een autistiforme stoornis heeft.

Ik vind dat Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht voor deze onverschilligheid om de juiste diagnose te achterhalen voor het tuchtcollege gedaagd moet worden. Tenslotte is R. 15 jaar lang door Altrecht verkeerd behandeld wat neer komt op getreiter, mishandeling, ontvoeringen en evenzoveel vrijheidsberovingen met pogingen tot doodslag.

R. is een alleenstaande man oud 47 jaar. geb. te V , Hij heeft van jongs af aan een autistiforme stoornis (zit in de familie). Maar volgens zijn eerste dossier met de éérste diagnose over zijn schizofrenie is deze medische verklaring als 'geheim' bijgevoegd bij een BZ/1 formulier. Het stuk 'medisch geheim' 17-10-88 was bestemd voor de MEDISCHE DIENST VAN HET VERBINDINGSKANTOOR (?) en bedoeld voor de aanvraag AWBZ.
In dit STAATSGEHEIM d.d. 17-10-88 is R's naam en geboortedatum foutief ingevoerd. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waar R. als sluiswachter werkte liet hem opnemen bij het MILITAIR HOSPITAAL afdeling psychiatrie te Utrecht. Althans nadat duidelijk was geworden dat R. wegens bezuinigingen moest afvloeien met ontslag.

R. is op 25 jarige leeftijd als burger opgenomen op 06-10-88 in het MILITAIR HOSPITAAL. Tien dagen later op 17-10-1988 had drs J.P.L.Wilken,andragoog en klinisch psycholoog, de voorlopige diagnose vastgesteld als volgt: As II 313.22 Schizoïde stoornis van de kinderleeftijd (voorlopig).
In de stukken staat dat de HOOFDDIRECTIE van het ABP een beschikking heeft gestuurd op 14 MEI 1992 naar het woonadres van R's ouders te N. waarin R. voor 80% of meer algemeen invalide werd verklaard. Op dezelfde dag 14 MEI 1992 besliste het ABP dat R. niet herplaatsbaar was in de zin van art. K2 van de ABP. Bezwaren tegen deze beschikkingen behoren niet tot de inhoud van het betreffende SBWUdossier waar ik het bovenstaande uit haalde.
Het mag duidelijk zijn dat de 'voorlopige' diagnose van het MILITAIR HOSPITAL d.d. 17-10-1988 van een schizoïde stoornis, door het Riagg en daarna door Altrecht als een vaststaand feit is aangenomen en overgenomen. Altrecht heeft geen professionaliteit in huis om tot een andere diagnose bijvoorbeeld die van een autistiforme stoornis te komen. Wel 'versierde' Altrecht in de loop van de jaren de overgenomen diagnose van schizofrenie met 'psychoses' en 'gevaar'.
De psycholoog Van Griensven van het Antoniusziekenhuis Overvecht sprak op 08-02-2011 het verlossende woord voor R. Van Griensven had een sterk vermoeden van een autistiforme stoornis. R. en vele anderen wisten zeker dat dit goed was.
Maar Altrecht kon dit kennelijk niet hebben en vroeg op 08 maart 2011 de officier van Justitie, de rechter om een RM te verzoeken. R. kreeg op 08 april 2011 een gedwongen opname. Mede door de valse getuigenis van Rita Grimmelikhuizen, locatiehoofd SBWU, die voor de rechter sprak over een dreigende huisuitzetting als R. niet voor schizofrenie behandeld zou worden bij Altrecht.
Het was de familierechter(en niet de BOPZ rechter) mr. E.A.A. van Kalveen die op 08 maart 2011 op grond van de stukken met de foute diagnoses het RM had uitgesproken. Mr. Brouwer de BOPZ advocaat wilde niet voor R. in beroep gaan.
Het is dus waar wat R. tegen de SBWU zei: "Ik ben 15 jaar door Altrecht mishandeld met medicijnen waardoor ik niet meer kon functioneren". Maar er is om een of andere reden niet naar koning klant R. geluisterd. Dan is de logische constatering dat de locatieleiders en de SBWU begeleiders R. jarenlang niet beschermd hebben tegen Altrecht. Juist in tegendeel.
Volgens het dossier hebben de SBWU locatieleiders van Lunetten en Rivierenwijk, R. aan Altrecht uitgeleverd. Hem daar steeds naar toe verwezen terwijl hij dat om gezondheidsredenen niet wilde. Zij hebben het foute 'medische geheim' uit 1988 gelezen en tóch geen alarm geslagen. En dat mogen wij hen zeer kwalijk nemen.
Maar hoe verder ?
Groet Anne Marie ten Berge.

vrijdag 10 juni 2011

Webblog van Marien de Langen van Mitros Utrecht

Door:Anne Marie ten Berge.Utrecht.
Vanmorgen diende het Kort Geding in de zaak 11-494 MITROS /TEN BERGE. De zitting duurde van 11:05 tot 12:25 uur. Ik werd door beveiligers geëscorteerd in verband met de verdachte curator die daar los rond liep en die mij twee keer eerder in de gangen van het gerechtsgebouw met verbaal geweld provoceerde.
Ik dacht dat de zitting over de huisuitzetting en slecht huurderschap zou gaan en daar ging het ook wel over. Maar toen Mitros mij aanviel op mijn publicaties en beschuldigingen op mijn blog en op het blog van Marien de Langen zei ik tegen de rechter dat MITROS mij dan vanwege laster voor de rechter moest brengen. Tot mijn oprechte verbazing verklaarde de rechter dat het kort geding daar nu juist over ging. Ik zei: "O sorry maar hoe kan ik dat nu weten"? MITROS had een soort van eis gesteld dat ik het een ander van mijn blog zou halen maar dat weigerde ik te gaan doen."Ik heb vrijheid van mening en alles wat ik publiceer over corruptie kan ik bewijzen". Nu heb ik thuis gekomen, op de pc opgezocht wat ik in hemelsnaam had geschreven aan Marien de Langen dat iedereen zo op z'n achterste benen stond. En hier komt het. Ik was even vergeten dat ik op 19-01-2011 had gereageerd op het blog 'Wilde weken'van 13 oktober 2010 van Marien den Langen. Hier komt de inhoud van zijn blog (cursief)en mijn reactie:

contact| zoek| veelgestelde vragen| sitemap| disclaimer
Marien de Langen's weblog
Over Mitros / Weblog Marien de Langen / Berichten
[Wilde weken]
Wilde weken
13 oktober 2010

Dat de samenleving verruwt, weten we inmiddels wel en dat ervaren we in ons werk ook. Dat nu voor het eerst een Zaanse collega door een boze huurder met een huurschuld wordt neergeschoten, is helaas nieuw en natuurlijk vreselijk. Dat wens je niemand toe en is uiteraard alleen maar te veroordelen. Bij ons heeft een huurder wiens woning vanwege een huurschuld ontruimd werd, geprobeerd zijn/onze woning in de brand te steken. Ook belachelijk!

Een geheel andere wilde actie was het bericht dat de SP-Utrecht de wereld instuurde. Wij zouden kampioen huurverhogen zijn, omdat we bij huurderwisseling de huur willen optrekken. Dat wij al jarenlang ongeveer 70% van de maximaal redelijke huur vragen, minder vragen dan onze collega-corporaties én uiteraard onze afspraken met de gemeenten Utrecht en Nieuwegein nakomen over het in stand houden van voldoende goedkope huurwoningen, vermeldde de SP natuurlijk niet.

Het coalitieakkoord en het gedoogakkoord van CDA-VVD-PVV is bekend. En de discussies over het anti-islam geluid woeden. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat wij in ons werk in de wijken voor iedereen doen, ongeacht iemands religieuze of culturele afkomst.
Ook kunnen we lezen dat de komende jaren de huren beperkt worden verhoogd, dat de wijkaanpak onder druk komt te staan door de afschaffing van de Vogelaarheffing en we flink veel woningen moeten verkopen om mee te betalen aan een heffing die het rijk ons wil opleggen. Als dit allemaal doorgaat zullen wij jaarlijks 10 miljoen euro in de rijkskas moeten storten. Dat dit niet zonder gevolgen kan zijn, lijkt me evident.

Ten slotte hebben wij ons portefeuilleplan ter advisering aan onze huurderskoepels VBN en Mitropool aangeboden. Hierin kijken we vooruit tot 2030. Ondanks sombere berichten willen en kunnen we de komende jaren extra en duurzaam investeren in onze huidige woningen en in de Utrechtse regio flink wat woningen toevoegen. Ik ben benieuwd naar de reactie van onze huurderskoepels.

Vorige week heb ik met plezier de discussies gevolgd tijdens het Mitros Podium, het stadsdebat dat Mitros een aantal keer per jaar organiseert. Het thema was ‘Klant en klacht’. Opvallend was de visie, dat je elke klacht moet verwelkomen als een kans om een duurzame relatie op te bouwen met de klager. Volgens mij was deze visie agendazettend voor veel van de aanwezigen!


Reacties

Anne Marie ten Berge. Utrecht (amstenberge@hotmail.com) (19-01-2011 17:47)
Reactie: Door Anne Marie ten Berge,te Utrecht op blog van 13 okt.2010 van Marien de Langen, voorzitter Raad van Bestuur van de stichting, Stichting MITROS en directeur Mitros vastgoed aan Marien de Langen zelf. Niet geachte heer de Langen, Iemand neerschieten mag niet, maar iemands woning leegruimen bij een huurschuld mag ook niet. Dat is onwettig. De uitspraken van de kantonrechters van huisontruiming in dergelijke zaken zijn ook onwettig. Huurachterstand is in 99% van de gevallen dat de mensen geen inkomen hebben. Zij krijgen van hun gemeenteraad helemaal geen of veel te laat bijstand uitgekeerd. Hier in Utrecht lopen dagelijks 2.000 burgers dak- en thuisloos rond. Zij zijn in deze erbarmelijke omstandigheden gekomen en gebleven door de georganiseerde corruptie tussen Stichting Mitros, de Gemeenteraad, het OM en de Kantonrechters. En wat die sociale huurwoningen betreft: Hun aantal staan op een asociaal laag niveau. Dat is uw schuld.En wat het coalitie-en gedoogakkoord betreft, die zijn onwettig tot stand gekomen. De erfenis van de Kabinetten Balkenende waren zo crimineel dat Wilders geen ministers wilde leveren. Wilders en het Parlement gedogen dus de leugens van de VVD en het CDA. 10 miljoen,belastinggeld voor het Rijk, hoeveel procent van uw woekerwinsten uit verhuur en verkoop is dat ? Gewoon 150.000 euro minder jaar salaris voor het bestuur en de directies. Trouwens ik krijg nog een hoop geld van jullie terug. anderhalf jaar huurpenningen.en de kosten en salarissen van die twee vonnissen in 2005 en 2007 die niet uitgevoerd zijn omdat de politie de corrupte Mitros niet wilde helpen bij een onwettige ontruiming. Trouwens ontruimingen laat u toch altijd stiekem doen? Denk aan Zuilenstraat 10. Het is jammer dat u zo'n slecht mens bent geworden.

Koopt Utrecht samen met Mitros en Tomlow rechters om ?

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 10-juni 2011.
Misschien ligt het antwoord van deze vraag in de volgende zaak welke vanmorgen voor de rechter dient. Ik ben benieuwd. Zal ik Peter R. de Vries eens vragen om hier een programma over te maken ?

PERSOONLIJK AANGEREIKT in duplo 1 / 3
Aan: RECHTBANK UTRECHT
t.a.v. Mr. R.C. Hartendorp, rechter, zittingsvoorzitter
Vrouwe Justitiaplein1 3511 EX Utrecht.
Van: A.M.S. ten Berge, hierna gedaagde.
p/a: Servaasbolwerk 4 bis
3512 NK Utrecht.
cc. Tomlow advocaten. Prins Hendriklaan 21 te Utrecht
Datum: 10 juni 2011
Zaakkenmerk: MITROS / TEN BERGE
Zaaknummer: 307189 KG ZA 11-494
Lijst van drie (3) bijlagen.
Aangereikt ter gelegenheid van de zitting van vrijdag 10 juni 2011 om 11:00 uur.
Geachte heer Hartendorp,
Feiten en vragen.
1. Op 11 mei 2011 heeft gedaagde, de advocaten van eiser per brief aangesproken in verband met de schending van haar privacy. (zie bijlage 1)
2. Vraag: Waarom heeft de Rechtbank Utrecht gedaagde geen oproep gestuurd in de zaak: MITROS / TEN BERGE voor deze zitting op vrijdag 10 juni 2011 om 11:00 uur ?
3. Gedaagde is in deze zaak KG 11-494, niet door een deurwaarder met een dagvaarding gedaagd. Gedaagde heeft ook geen stukken van eiser ontvangen.
4. Gedaagde heeft op dinsdag 7 juni 2011 aan de rechter gevraagd haar over deze zaak nader te informeren. (zie bijlage 2) Daarom is gedaagde vandaag hier in de Raadszaal aanwezig.
5. Gedaagde heeft op 7 juni 2011 het Juridisch Loket om een advocaat gevraagd. Alle advocaten waren reeds bezet. (zie bijlage 3)
6. Een medewerker van het OGGZ-team Stad Utrecht vertelde aan gedaagde op 09-06-2011 dat gedaagde door MITROS in week 22 was aangemeld voor een gedwongen opname(RM). De geschiedenis herhaalt zich: Ook de ondercuratelestelling is op 14 mei 2007 aangevraagd door MITROS (Jolanda Huusen)bij de Gemeente Utrecht.
7. Vraag: In wiens belang zouden de medewerkers en de advocaten van MITROS in de twee tegen gedaagde en haar partner aangespannen zaken van huisuitzetting (2005 en 2007) zo aantoonbaar voor de rechters staan te liegen ?
8. MITROS claimt in dit KG de verhuurder te zijn omdat de curator huur betaalt ? En hoe lang al ? En weet de kantonrechter dat wel ?
9. Op de rechtbankstukken 09-3535 en 09-3539 van 29 april 2009 is vastgesteld dat de werkzaamheden van mevr. Brandt-van Heijst van de firma KROEZEN BV als curator en als bewindvoerder betaald worden door de gemeente Utrecht.
10. Het staat vast dat gedaagde vanaf het jaar 2000 ‘dank zij’ de gemeente Utrecht geen inkomen heeft . Ook haar Bijstandsuitkeringen, haar AOW en haar ABP worden door de curator verduisterd in het belang van de Gemeente Utrecht.
11. Vanaf 01 juli 2004 tot op heden hebben gedaagde en haar partner (overleden op 25 oktober 2010) met persoonlijk initiatief zorg gedragen voor de onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan de panden Servaasbolwerk 4 en 4 bis te
Utrecht 2 / 3
12. Vraag: Is het terecht dat gedaagde en haar partner na de ondercuratelestelling op 25 september 2007 er van uit mochten gaan dat de twee curatoren, dhr. Donker en mw. Brandt, de zogenoemde wettelijke vertegenwoordigers van gedaagde, zakelijk gezien ook de facturen van de benodigde herstelwerkzaamheden aan de kantoorwoningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis voor 2011 verplicht waren te betalen ?
13. Op 06 juni 2011 heeft gedaagde de rekening van aannemer Bouwklus Holland voor akkoord getekend. Daarna heeft gedaagde de rekening groot € 153.272,50 aangetekend naar de huidige curator mw. M.L.J.S.Brandt-van Heijst te Vortum-Mullem gestuurd. (zie bijlage 4.)
CONCLUSIES.
Gedaagde acht zich geen partij in deze zaak. Gedaagde heeft een sterk vermoeden dat de belangen van MITROS en de Gemeente Utrecht die de werkzaamheden van de curator betaalt, op het financiële vlak liggen.
Juist nu de renovatie / verbouwing van de zolder- en de kelderverdieping Servaasbolwerk 4 en 4 bis gereed zijn, wordt gedaagde voor de rechter gesleept om uit huis gezet te worden ? Toegang tot de woningen te verschaffen ?
Gedaagde en haar partner hebben vanaf 2004 de gemeentelijke woningbouwinspectie herhaaldelijk gevraagd de woningen te komen controleren op gebreken maar dat is nooit gebeurd.
Op 01-01-2010 hebben gedaagde en haar partner de vereniging DEMOCRATEN opgericht. Adres: Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Het kantoor is heden op Servaasbolwerk 4 bis ingericht.
Het komt gedaagde onrechtmatig en ongegrond voor dat zij voor de rechter is gedaagd door dhr. Marien de Lange, voorzitter bestuur van Stichting MITROS, domicilie kiezend bij Tomlow advocaten. Utrecht.
Gedaagde verzoekt daarom de rechter, eiser in zijn eis en /of eisen niet ontvankelijk te verklaren en tot de kosten van het geding te veroordelen.
Verzoek
Gedaagde wil inzage (afschriften) in alle stukken van deze zaak.
Hoogachtend,
Mevrouw A.M.S. ten Berge
3 / 3
LIJST VAN BIJLAGEN
Utrecht, 10 juni 2011
1. Brief aan Tomlow advocaten in verband met schending van de privacy.
2. Brief van 07 juni 2011 aan Rechtbank Utrecht. t.a.v. mr. Hartendorp
3. Verwijzing door het Juridisch Loket op 7 juni 2011.
4. Afschrift aangetekend stuk (+ wijze van betaling) naar de curator bij Kroezen BV.

zondag 5 juni 2011

Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 5 juni 2011.

Per e-mail en per post:
Aan: Paul van Schuilenburg, secretaris Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht.
Kroonstraat 25. 3511 RC. Utrecht


Van: Anne Marie ten Berge,
p/a: Servaasbolwerk 4bis 3512 NK. Utrecht

Datum: zondag 5 juni 2011.

Onderwerp: De illegaliteit van de Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht

Geachte heer van Schuilenburg,

U berichtte mij namens de Commissie voor de politieklachten, Politie Utrecht, op 3 juni jl als volgt, ik citeer in cursief: Geachte mevrouw Ten Berge, In reactie op uw e-mail d.d. 13 mei 2011 kan ik u het volgende berichten: U heeft op 8 april 2011 een klacht ingediend bij de Politie Utrecht. De heer De With is klachtbehandelaar bij de Politie Utrecht. Hij heeft een klachtrapport opgemaakt. Dat is doorgezonden naar de Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht. Van die Commissie ben ik de secretaris. Het is gebruik dat de Commissie op een donderdagmiddag een hoorzitting inroostert. Tijdens die hoorzitting worden aan de klager en de politiemedewerker waarover geklaagd is vragen gesteld door de Commissie. De Commissie zal op donderdag 23 juni 2011, van 14.15 tot 15.00 uur uw klacht behandelen. U en de beklaagde politiemedewerker zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. U bent beiden vrij om te komen. Als u niet zou verschijnen, gaat de hoorzitting toch door met beklaagde en wordt uw klacht toch behandeld. Als de Commissie aanleiding ziet inhoudelijk te reageren op uw e-mail d.d. 13 mei 2011 zal zij dat in haar nog uit te brengen advies aan de korpsleiding doen. Hoogachtend P.van Schuilenburg (secretaris Commissie voor de politieklachten Utrecht) Einde citaat.

1. Mijn antwoord luidt net als op 13 mei 2011: “Vergeet het maar”. Ik kom op donderdag 23 juni 2011 van 14.15 tot 15.00 uur Kroonstraat 25 Utrecht, alleen kijken of Aleid Wolfsen (PvdA)nepburgemeester Utrecht en nepkorpsbeheerder politie Utrecht een dergelijk onwettig commissieplan doorzet. Er is uwerzijds geen garantie afgegeven dat de betreffende commissie politiek onpartijdig is. Er is van uw kant ook geen bewijs afgegeven dat de betreffende commissie legaal is.

2.
Het is een feit dat de commissie liegt. Zie uw mail van 03-06-2011: Ik heb op 8 april 2011 bij de Politie Nieuwegein een klacht ingediend tegen politieman Vroomen uit Nieuwegein en niet bij de politie te Utrecht. De klacht is door uw collega Nico de With te Nieuwegein behandeld voor klachtenbemiddeling. Daarna kwam mijn aanklacht / aangifte tegen Vroomen aan de orde bij de politie te Utrecht.

3. Uw collega Vroomen heeft zich schuldig gemaakt aan diverse ambtsmisdrijven. Zoals huisvredebreuk met geweld, illegale huisuitzetting met geweld, poging tot doodslag omdat uw collega mijn verzoek 08-04-2011 om mij per ambulance naar een dokter in het ziekenhuis te brengen opzettelijk heeft genegeerd. Uw collega heeft zich verder schuldig gemaakt aan samenzwering met de particuliere persoon dhr. H.W.M. Van Mil uit Nieuwegein, die zich op 08-04-2011 valselijk als deurwaarder presenteerde zonder dat hij aan Vroomen een vonnis van de huisuitzetting Thorbeckepark 108 te Nieuwegein kon tonen. Verder heeft Vroomen in goed overleg met Fred Mommers van Stichting Mitros te Nieuwegein, de illegale huisuitzetting mogelijk gemaakt. De diefstal van 2 huissleutels mogelijk gemaakt. Vroomen heeft getoond dat hij een politieman is die met verdachte personen samenwerkt en geen opdracht heeft gekregen om in deze zaak personen na te trekken en te vorderen om acht ID bewijzen te tonen. Want zoveel personen waren betrokkenen.

4. Op 12 mei 2011 heb ik in een mail aan u, de Commissie laten weten dat uw collega Vroomen zich schuldig had gemaakt aan het bovenstaande. Ik snap echt niet wat de betreffende commissie nu nog anders wil horen, dan dat ik vraag: “Moet ik voor mijn aangiften tegen Vroomen bij het OM Utrecht of bij de Rijksrecherche zijn? ”

5.
Nepburgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) is als nepkorpsbeheerder wat betreft de politie verantwoordelijk voor de ambtsmisdrijven van de politie. Het staat als een feit vast dat B&W van Utrecht en van Nieuwegein met Marien de Lange, bestuursvoorzitter van Stichting Mitros Wonen en Vastgoed te Utrecht in de hel van zijn machtsmisbruik samenwerken. Mijnsinziens hebben Fred Mommers, medewerker Mitros te Nieuwegein,de nepdeurwaarder dhr. H.W.M. van Mil te Nieuwegein met autokenteken 69 BJ BD, de politieman Vroomen op 08-04-2011 opzettelijk op het verkeerde been hebben gezet, totaal misleid en aldus tot het plegen van zijn ambtsmisdrijven hebben aangezet.

6.
De Commissie heeft mij niet verteld op welk moment de betreffende commissie is ingesteld, wie de voorzitter is en wie de leden zijn. De commissie heeft mij ook niet laten weten welk KvKnummer zij heeft. Welke personen worden tot de Korpsleiding van District Utrecht of District Lekstroom gerekend ? Uit uw woorden 03-06-2011 maak ik op, dat de Commissie een adviesorgaan is voor de Korpsleiding. Maar de Korpsleiding, is toch alleen bevoegd besluiten te nemen en in staat zichzelf onpartijdige adviezen te geven ?.

7. Als de commissie niet volgens de Handelsregisterwet in het handelsregister van de Kamers van Koophandel is ingeschreven, dan is de commissie bij voorbaat onwettig / illegaal. Zie hiervoor de Nieuwe Handelsregisterwet 2008. Anders gezegd de commissie en de korpsleiding werken zelf hun eigen onnozelheid in de hand. Ik laat mij niet horen door een overheidscommissie, welke zo duidelijk de Handelsregisterwet 2008 ontduikt. Ook niet als mijn medewerking namens de Minister President en zijn ministers wordt verzocht. Net als in mijn ruzies met de rechtbank Utrecht, de Raad van State, De Hoge Raad, De Tweede Kamer en de Raadsleden Utrecht zal ik ook hier niet buigen. De overheidsinstanties ontduiken allemaal de handelsregisterwet 2008 en mijn (aan) klachten daarover worden niet behandeld. Dus ik zal wel gelijk hebben. Want wie zwijgt stemt toe.

9. Bij uw uitnodigingen (3x) om op donderdagmiddag 23 juni 2011 gehoord te worden op het politiebureau Kroonstraat 25 te Utrecht over een verdachte politieman worden de namen van de voorzitter, de leden en de (hoor)procedure geheim gehouden, terwijl het juist een taak van de overheid is om de burger óók ongevraagd te informeren. En dan is de conclusie gauw gelegd: Een geheime commissie ? Is er dan ook een geheime politie, die straffeloos de burger met geweld mag aanvallen of uit de woning mag zetten? Dat ik op 08-04-2011 niet neergeschoten ben zoals te doen gebruikelijk in het gemiddelde politiekorps (met een beroep op zelfverdediging) verbaast mij nog steeds.

10.
Ik draag net als de gemiddelde burger de politie op handen, maar een paar van die vuile (schiet) en/of geweldsincidenten tegen de burger gericht en waarbij de korpsbeheerder zijn/haar verantwoordelijkheid niet wil / kan / durft te nemen, halen het hele imago van de politie naar beneden. De meeste burgers beseffen niet dat in de driehoek van het bevoegde gezag het juist de Hoofd officieren van Justitie en het de Rechters zijn, die de politie laten stikken in de strafvervolging van foute politici.

Hoogachtend, mevrouw A.M.S. (Anne Marie) ten Berge.