zondag 19 december 2010

RDW. Wat nu ?

Door: Anne Marie ten Berge

Aan: RDW
Afd.: Divisie Registratie en Informatie
Postbus 30000 / 9640 RA Veendam

Van: A.M.S. ten Berge,
Servaasbolwerk 4 – 4 bis / 3512 NK Utrecht

Datum: 19 december 2010
Uw kenmerk: 3 S 0068s (12 dec.2010)
Mijn kenmerk: Enige erfgenaam van dhr. R.D. Derks
Betreft: Informatie retour.
Bijlage: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u als volgt,
Uw informerende brief met kenmerk 3 S 0068s heb ik in goede orde ontvangen. Mijn dank.

Helaas bezit ik de twijfelachtige eer u hierbij te berichten dat ik momenteel als enige erfgenaam, eigenaar ben van de motorvoertuigen met kentekennummers FH-120-D , LF-GB-69 en VD-DR-77 maar dat ik de overschrijvingen van de kentekenbewijzen naar mij, als nieuwe eigenaar, niet kan regelen.

Reden.
Dhr. R.D. Derks geb. 14-10-1944 is overleden op 25 oktober jl en heeft mij per testament van 2 oktober 2010 alles nagelaten. (Zie bijlage, afschrift van KNB, Centraal testamentenregister)
In deze verdrietige tijd gebeurde het volgende: Mijn opdrachten vanaf 4 november 2010 aan de twee, hier onder genoemde banken hielden in, dat alle betaal-, spaar- en effectenrekeningen van dhr. Derks opgeheven dienden te worden en dat alle tegoeden, rechtmatig op de ABN-Amro rekening 55 85 92 945 ten name van Ten Berge en/of boedel Derks gestort moesten worden. Ik deed gewoon wat ik verplicht was.

Met kennelijke instemming van de Hoofdofficieren bij het OM te Utrecht (bij wie ik vaker bestuurlijke / bancaire fraudes heb gemeld), het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse zaken, (die zelf al jaren een crimineel beleid voeren, ( zie mijn site, www.annemarietenberge.blogspot.com ) hoeven de ING Groep N.V. en de ASN bank bij welke financiële instellingen dhr. R.D.Derks zijn kapitaal (totaal ongeveer €100.000,--) had uitstaan, niet aan hun verplichtingen te voldoen om mijn opdrachten, als enige erfgenaam en executeur testamentair, uit te voeren

Tot op heden zijn mij opdrachten niet uitgevoerd zodat mijn schoorsteen letterlijk niet kan roken. Ik, mijn huishouding niet kan voeren, geen loodgieter kan bestellen enz. en ik niet kan deelnemen aan de Provinciale Staten verkiezingen van Maart 2011. Ik zit, als privé persoon en als voorzitter DEMOCRATEN te Utrecht, zonder liquide middelen.

Kenteken FH-120-D komt (zonder verzekering) op Marktplaats.nl in de hoop dat ik van dat geld weer wat eten kan kopen. In de voertuigen LF-GB-69 en VD-DR-77 heb ik onverzekerd rondgereden totdat de benzine en de diesel op was. Wat nu ?

Met vriendelijke groet. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge.

zondag 12 december 2010

Reactie op een bericht van oplichterij door bewindvoerder.

Door: Anne Marie ten Berge, voorzitter van DEMOCRATEN te Utrecht. *

* Beantwoorden
Anne Marie ten Berge
Aan mvr.smokey
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 3 december 2010 16:18:23
Aan: mvr.smokey (noreply-comment@blogger.com)
Beste mevrouw en meneer Smokey en familie, ik ben zo vrij geweest uw hele mail van 2 december 2010 ( op 3 december jl.onder de titel:'Een reactie van een ander slachtoffer van het criminele.....') op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com te plaatsen. Ik raad u aan bij de politie aangifte te gaan doen van het verduisteren van een groot gedeelte van de 175 euro kind-gebonden-budget.
Wat een beschermingsbewind is, weet ik niet. Ik raad u dringend aan, alle uitspraken en dossiers (2x per jaar) van de kantonrechters op te vragen bij de rechtbank van uw regio. In deze kwestie zou het mij ook niet verbazen als de verhuurder van uw woning dealtjes gesloten heeft met de kantonrechter en de failliesement aanvrager. Houdt er rekening mee en blijf gepast wantrouwig. Vraag alles schriftelijk aan.
WAARSCHUWING: Wat ik u hierna ga schrijven zal u ten zeerste aangrijpen. U zult zeer emotioneel reageren omdat, als het tot u doordringt en u beseft dat het wel eens waar kon zijn wat ik zeg, over hoe extreem gemeen kantonrechters zijn, die stiekem samenspannen met het tuig aan curatoren, bewindvoerders, mediators, psychiaters en woningcoöperaties, u dit als zeer schokkend kan ervaren. U mag mij gerust bellen: 030-2316070.
Kantonrechters zijn georganiseerd in het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) en dat orgaan is een van de boosdoeners voor uw armlastige situatie. En hoewel het LOK en de Ministerraad onder controle van de leden van de Tweede Kamer in Den Haag staan, verdommen de TK-leden het, om de regering op haar beleid te controleren. Samen met de PVV worden alle fouten van de Minister-President en zijn ministers door de vingers gezien. Maar dat was ook al zo onder de 4 kabinetten Balkenende.
Dit leugenachtige gedrag en kiezersbedrog van de 150 leden van de Tweede kamer, wordt 'gedogen' genoemd, wat neer komt op het feit, dat alle volksvertegenwoordigende leden (zittend op het pluche) van alle politieke partijen de volle medewerking verlenen om de Nederlandse schendingen van mensenrechten en de schendingen in de zorgplichten voor burgers en hun kinderen, in stand worden gehouden.
Een provisionele bewindvoerder en/of curator zoals KROEZEN BV mag van de kantonrechters (dat zijn ook criminelen) 5 % provisie rekenen over uw inkomsten en/of schulden. KROEZEN BV moet liefst 2x per jaar de declaraties van hun werkzaamheden bij de kantonrechter (ook een partijdige m/v boef met een toga aan die onder hetzelfde criminele hoedje speelt) indienen met een verzoek om hun werkzaamheden van onze belastinggeld te betalen, tegen een uurtarief.
Voor het jaar 2010 zal het uurtarief van curators en bewindvoerders aangesloten bij de branche Provisionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) inmiddels wel 60 euro of meer zijn.( in 2008 was het € 58,-- )
Uit uw brief begrijp ik dat u KROEZEN BV uit Vortum-Mullem op maandag (29-11) 1x en op dinsdag(30-11) 5x aan de telefoon hebt gehad. 'Wat u niet kan weten is het feit dat KROEZEN BV (er werken daar 27 personen ) voor elk 'gesprek, ook die gesprekken 'van het kastje naar de muur', 33 minuten 'werk' tijd rekenen.
Met die zes telefoontjes van u heeft die valse bewindvoerder dus 180 euro 'verdiend'. 180 Euro die hij/zij via de RECHTSPRAAK en haar valse kantonrechters, bij de regering (ministerie van Financiën) in rekening brengt. Op de onkosten van bewindvoerders en hun vette inkomens wordt niet bezuinigd.
Alle declaraties welke deze dievenbende met name: KROEZEN BV te Vortum-Mullem (Gemeente Boxmeer) bij de kantonrechter (2xper jaar) indient, horen u of uw man voor 'akkoord' te ondertekenen.
En omdat u, (net zoals ik) , deze declaraties nooit gezien heeft en/of (net zoals ik) geweigerd heeft deze te ondertekenen kunt u ook uw bewindvoerder bij de politie aangeven voor meineed, oplichterij en valsheid in geschrifte.
U móet wel aangifte doen anders bent uzelf medeplichtig aan de diefstal van het kind-gebonden budget door de bewindvoerder en aan de oplichterij en valsheid in geschrifte door de bewindvoerder. KROEZEN BV is meedogenloos in haar aanpak van machtsmisbruik.
Ook kinderen zijn dus niet veilig voor het graaien en snaaien van de 7 vennoten van KROEZEN BV en hun 20 man personeel.
Het is goed dat u mij geschreven hebt dan zal ik dat direct in het openbaar aan de orde stellen. De lafbekken bij Kroezen BV moeten aangepakt worden.
U móet wel aangiftes gaan doen. Immers de bewindvoerder heeft achter uw rug om contact met de boef van een kantonrechter waarbij de bewindvoerder en/of de curator tegen de kantonrechter over u en uw gezin aan het liegen slaat (een soort meineed)
De curator/ bewindvoerder zal bij de kantonrechter liegen over úw onvermogen om uw inkomen goed en redelijk te beheren.(handelsonbekwaamheid) en verwijzen naar die drie pogingen van u om een correct budgetplan in te dienen. Maar KROEZEN BV vertelt er niet bij dat de bewindvoerder deze plannen niet behandelt en ook niet doorstuurt naar de kantonrechter. Wat wel zou moeten.
Kroezen BV vertelt niet aan de kantonrechter dat ná het betalen van de vaste lasten en de provisie van 5% voor zich zelf er maar 70 euro leef- en kleedgeld per week overblijft voor een vader, moeder en vier kinderen. Dit is een grof en asociaal machtsmisbruik van Kroezen BV.
Vallen de (aparte) schulden van mevrouw Smokey niet onder de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen.(WSNP) ? Ik snap dit echt niet. U bent toch in gemeenschap van goedern getrouwd neem ik aan ? Als de schulden van uw man per 4 nov. 2010 geregeld zijn waarom zijn uw schulden dat dan niet ? Zo blijf je met je geld steeds onder het bestaansminimum.
De curator/ bewindvoerder zal zonder dat u dat weet bij de kantonrechter liegen over uw beider 'altijd geld te kort'. Dit ' altijd geld tekort' zal door de curator/bewindvoerder bij de kantonrechter vertaald worden als "Die ouders zijn niet 'zomaar' failliet gegaan. Ze hebben ook een gat in hun hand waar het het kind-gebonden budget door verdwijnt".
De curator / bewindvoerder zal bij de kantonrechter aangeven dat het kind-gebonden budget door uw handelsonbekwaamheid als ouders niet ten goede komt van de kinderen. De volgende stap van de overheid en het bevoegd gezag is dat uw kinderen aangemeld worden voor bemoeizorg en voogdij. Wees uiterst voorzichtig met wat u zegt en schrijft . Het wordt vroeg of laat tegen u gebruikt.
Tot slot: Ik ben blij dat u mij over uw problemen geschreven hebt en ik raad u aan, om met uw mail en mijn mail in de hand naar uw huisarts en zeker naar de politie(wijkagent is ook vertrouwenspersoon) te stappen en aangiften te doen.
De bedrijfsactiviteiten van KROEZEN BV worden omschreven als "Het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen". Voor het beheren van uw geld en dat van de kinderen zal Kroezen BV uitspraken (2x per jaar) van de kantonrechter nodig hebben. Zie deze uitspraken in handen te krijgen en vecht deze uitspraken alsnog aan. Ook al zou het termijn verstreken zijn. Immers Kroezen BV beheert niet uw geld en het geld dat uw kinderen te goede moet komen. Neen, KROEZEN BV pikt uit eigenbelang uw geld in en beheert ook nog het betalen van schulden welke allang door de wet geregeld hadden moeten zijn in de schulden sanering natuurlijke personen. KROEZEN BV heeft het mij, (in samenwerking met mijn zus Hetty als geheime bewindvoerder) ook geflikt dus ik weet waar ik het over heb.
KROEZEN BV, de Kantonrechters en de Tweede Kamer maken zich schuldig aan een diep kwaad. Ze maken het onmogelijk om het leven van u en uw gezin te leven zoals het gezinsleven bedoeld is. Doe aub aangifte. De aangiftes welke ik gedaan heb tegen KROEZEN BV hebben de kenmerken: PL0915/09-023077 en PL0915/09-110698.
De namen en geboortedata van de 7 curatoren/ bewindvoerders/ mediators bij KROEZEN BV. Sint Cornelisstraat 44, 5827 AM Vortum-Mullem zijn voor u, als volgt overgenomen uit het handelsregister van de KvK.op vrijdag 7 maart 2008. Als u hun adressen wilt hebben voorbij de aangiften, hoeft u mij maar te mailen. Bij KROEZEN BV zijn het de algemene directeuren / de vennoten / de bazen die voor u, voor mij en voor vele andere slachtoffers het leven verpesten, met name: Mw. JJM Lienaerts geb. 10-05-1956 te Geleen / dhr. TLWM Litjens geb.: 13-10-1952 te Venlo./ dhr. GJ Gerritsen geb: 06-03-1956 te Arnhem / dhr. AWJ Kroezen (Joop) , geb. 16-06-1946 te Deurne / mw. TCM Krupers geb.: 02-06-1956 te Oldenzaal. / mw. MLJS Brandt-van Heijst (Marie-Louise) geb.: 31-08-1946 te Eindhoven en mw. Ivon Kroezen geb.: 25-05-1979 te Boxmeer. Verder hebben we nog Peter Sollet,geb.: 27-07-1951 te Maastricht hij is financieel gemachtigde bij KROEZEN BV en woont Croeselaan 256, 3521 CL te Utrecht. Hij zet rustig een valse handtekening onder de bereidverklaringen van de curatoren. Ik bezit een dergelijke valse bereidverklaring van 22 juni 2006 vandaar dat ik Sollet in het openbaar voor vuile bedrieger uitmaak. Houd er rekening mee dat het OM in opdracht van het ministerie van Justitie uw aangifte niet wil behandelen / niet wil onderzoeken Houd mij maar op de hoogte dan kunnen we overleggen.
Sorry dat mijn mail zo lang is geworden, maar onrecht kent helaas een lange geschiedenis. Veel sterkte voor de komende feestdagen en beschouw deze mail maar als een cadeau van Sint en Piet uit Utrecht. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge. www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 10 december 2010

Conclusie: ING Groep N.V. en het ministerie van Financiën vormen samen een criminele organisatie.

Door: Anne Marie ten Berge 11:28
Anne Marie ten Berge
Aan ing@ing.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 10 december 2010 11:28:21
Aan: ing@ing.nl
Aan: Marion Oude Booyink,Manager ING Mail / Klantenservice. ING Bank N.V.
Allereerst: waarom schrijft u ING bank N.V. als de handelsnaam ING Groep N.V. is ?
Ten tweede, ik heb sterk de indruk dat u de strekking van mijn e-mail van 07-12-2010 u niet wilt snappen.
Ten derde, waarom reageert u niet op mijn e-mail van 8 december 2010 15:35:40.??????
Ten vierde, waarom opent u niet mijn www.annemarietenberge.blogspot.com ? Dan wordt het u wel duidelijk.
U heeft mij niet verteld welk gedeelte u van mijn vraag niet snapt. Ik ben er niet voor om uw raadseltjes op te lossen. Ik antwoord met de feiten als volgt.
Ik ben op 04 november 2010 'mega super' duidelijk geweest.
Op die dag heb ik hier in Utrecht bij de ING in het postkantoor aan de Neude opdracht gegeven om alle rekeningen van de op 25 oktober 2010 overleden heer R. D. Derks (geboren 14-10-1944 te Oudenrijn) op te heffen en alle tegoeden en waarden op de ABN-AMRO rekening van ten Berge en/of boedel Derks, Servaasbolwerk 4 te Utrecht te storten. In het geding zijn betaalrekeningen, spaarrekeningen en effectenrekeningen op naam van mijn overleden partner, Rein Derks.
Ik heb op die dag van de 4de nov. 2010, bij het ING-loket te Utrecht, alle formulieren van mijn opdracht ondertekend en de benodigde stukken voor afschrift ingeleverd.
* Sindsdien zijn de betaalpassen geblokkeerd.
* Sindsdien zijn de Automatische Incasso afschrijvingen gewoon door gegaan.
* Sindsdien weigert de Nalatenschap Desk van de ING Groep N.V. met allemaal stomme doorzichtige rotsmoezen de betreffende opdracht van 04-11-2010 uit te voeren en geen rente over het uitstaande kapitaal uit te rekenen.
* Sindsdien heeft de ING Groep N.V. onrechtmatig beslag gelegd.
* Sindsdien doet de ING groep N.V. aan afpersing. Immers in alle ING-brieven staat: "Als u geen verklaring van erfrecht inlevert krijgt u niets", of woorden van gelijke strekking.
* Sindsdien weigert de ING groep mijn klachten in behandeling te nemen.
* Sindsdien heeft de ING groep met de zegen van onze VVD minister van financiën, (die de Tweede Kamer weer eens niet heeft ingelicht) een financiële fraude gepleegd in het groepsverband van de ING.
* Het gaat vermoedelijk om ruim 80.000 Euro.(tachtigduizend). Ik weet dat, omdat dhr. Derks ook aan mij, zijn pc met zijn internet bankieren, heeft nagelaten.
Inmiddels heb ik op 08 dec. 2010 bij Het OM Utrecht melding gemaakt van de betreffende bancaire/financiële groepsfraude van 80.000 Euro
Tegelijk heb ik bij het OM te Utrecht mijn aangifte d.d. 9 jan. 2010 van de Postbank/ING fraude, met het proces-verbaal nummer PLO910-2010007865-1 opnieuw onder de aandacht gebracht. Toentertijd heeft onze PvdA minister van Financiën de Tweede Kamer niet in willen lichten over een postbank/ ING Groep fraude. Namelijk de onrechtmatige opheffing van mijn rekeningnummer 2064748 en het het verduisteren van alle tegoeden daarop.
Extra heb ik de ING Groep de inhoud van mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com onder de aandacht gebracht .
Conclusie: Als de ING Groep N.V. mij op 9 Dec. 2010 om 16:51:19 mailt dat zij de strekking van mijn vragen niet snapt en mij verzoekt om in reply mijn vragen te verduidelijken, is er maar een conclusie duidelijk: De ING-Groep N.V. vormt samen met het ministerie van Financiën een criminele organisatie die bewijsbaar ten Berge te Utrecht afperst en besteelt.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge
Afschrift van deze mail naar het OM Utrecht en plaatsing in het openbaar op mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com

> From: ing@ing.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Betalen, Geërfde tegoeden
> Date: Thu, 9 Dec 2010 16:51:19 +0100
>
> Geachte mevrouw Ten Berge,
>
> De strekking van uw e-mail is ons niet geheel duidelijk. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om in een reply op deze e-mail uw vraag te verduidelijken. Wilt u hierbij ook het rekeningnummer vermelden waar uw vraag betrekking op heeft? Dan zorgen wij voor een verdere afhandeling.
>
> Wij zien uw reactie tegemoet.
>
> Met vriendelijke groet,
> Marion Oude Booyink
> Manager ING Mail/Klantenservice
> ING Bank N.V.
> De ING is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom erg op prijs. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan een korte enquete en help ons onze dienstverlening te verbeteren. Deze enquete wordt uitgevoerd door Synovate in opdracht van ING.
> http://webcollect.viewscast.com/INGEmail/?producttype=2
> TRACKING NUMBER: A00007487584-00024591126
> -----Original Message-----
> From: amstenberge@hotmail.com
> Sent: 07 Dec 10 10:34:45
> To:
> Cc:
> Subject: Vraag Anders_Geërfde tegoeden
> Betaalrekening van de ING: Nee
> Rekeningnummer van de ING:
> Geboortedatum 06-03-1944
> Aanhef : mevrouw
> Voorletters : A.M.S.
> Naam : ten Berge
> Straat : Servaasbolwerk
> Huisnummer : 4
> Huisnummer toevoeging : bis
> Postcode : 3512NK
> Plaats : Utrecht
> Provincie:
> Land :
> Telefoonnummer : 030-2316070
> Alternatief telefoonnummer :
> E-mailadres : amstenberge@hotmail.com
> Vraag : Mijn vraag op 07-10-2010 om 10:29
> Waarom verduistert ING alle tegoeden (ong EUR 80.000,--)van mij: A.M.S.ten Berge als enige erfgenaam van de betaal-en effectenrekeningen van de op 25-10-2010 overleden R.D.Derks (geb. 14-10-1944) Voor uw informatie: De curator heeft inmiddels afgezien van alle aanspraken op beheer van mijn geërfde vermogen en onroerende goederen omdat zij door de kantonrechter niet aangesteld is als mijn bewindvoerder.
> Voor meer info: 'Google' mijn Naam: Anne Marie ten Berge en lees voor nadere informatie op:
> www.annemarietenberge.blogspot.com
> -----------------------------------------------------------------
> ATTENTION:
> The information in this electronic mail message is private and
> confidential, and only intended for the addressee. Should you
> receive this message by mistake, you are hereby notified that
> any disclosure, reproduction, distribution or use of this
> message is strictly prohibited. Please inform the sender by
> reply transmission and delete the message without copying or
> opening it.
> Messages and attachments are scanned for all viruses known.
> If this message contains password-protected attachments, the
> files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
> Always scan attachments before opening them.
> -----------------------------------------------------------------

woensdag 8 december 2010

Sjoemelaars en dieventuig bij de ING Groep N.V.

*
RE: Vraag Anders_Geërfde tegoeden‏

14:20
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan noreply@ing.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 8 december 2010 14:20:09
Aan: noreply@ing.nl
Mevr. Marion Oude Boovink, manager ING Mail / Klantenservice.
Bijlage: uw mail van 7 dec. 2010

Het verzoek van klantenservice niet op deze ontvangstbevestiging te reageren is ter zijde gelegd.
Hierbij informeer ik Klantensevice ING-GROEP N.V. als volgt.

Eerder, op 9 januari 2010 heb ik aangifte gedaan: PL0910-2010007865-1 : "Ik doe aangifte van verduistering (evt. in dienstbetrekking) van mijn geld en dat van mijn partner Rein Derks, gepleegd door de ING Groep N.V."
"Een verduistering van mijn tegoeden op rekeningnummer 2064748 is kennelijk gepleegd door de eindverantwoordelijke bestuurders / directie: De 'heren geld dieven': Timmermans, Flynn en Hommen. Ik heb hun persoonlijk aangesproken en zij wilden niet reageren.

Het betreft, ter zake van rekeningnummer 2064748, een bancaire fraudezaak van 100 tot, naar schatting 160 miljoen Euro in mijn nadeel. Een duidelijke fraude, waarbij de commissarissen en gemachtigden met name van der Lugt, Vuursteen, Hoffmann, Klaver, Breukink, Hoogendoorn, Elverding, Manwani, Mehta, Tai, Spero, de Waal(Lodewijk) , Bahlmann, van der Veer, Bruisten, van Lierop, Pijpers enzovoort niet gereageerd hebben.

Van deze nieuwe kwestie, het negeren van mijn opdracht d.d. 4 nov.2010 en mijn klachten ter zake van het verduisteren van alle geërfde ING- tegoeden, ongeveer 80 duizend Euro, van mijn op 25 oktober 2010 overleden partner Rein Derks, die bij de notaris en per testament d.d. 2 oktober 2010 mij, Anne Marie ten Berge, ingeschreven te Utrecht als zijn enige erfgenaam heeft aangewezen, zal ik bij het OM te Utrecht melding doen. Dit bericht zet ik ook op mijn blog :
www.annemarietenberge.blogspot.com opdat bekend wordt wat voor een sjoemelaars er bij de ING Groep N.V.zitten.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge, Utrecht.

--------------------------------------------------------------------------

> From: noreply@ing.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Re: Vraag Anders_Geërfde tegoeden
> Date: Tue, 7 Dec 2010 10:34:47 +0100
>
> Geachte heer, mevrouw,
>
> Hartelijk dank voor uw e-mail naar de ING. U ontvangt binnen twee dagen een reactie.
>
> Wij verzoeken u niet op deze automatische ontvangstbevestiging te reageren.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Marion Oude Booyink
> Manager ING Mail/Klantenservice
> ING Bank N.V.
>
> TRACKING NUMBER: A00007487584-00024591126
> -----------------------------------------------------------------
> ATTENTION:
> The information in this electronic mail message is private and
> confidential, and only intended for the addressee. Should you
> receive this message by mistake, you are hereby notified that
> any disclosure, reproduction, distribution or use of this
> message is strictly prohibited. Please inform the sender by
> reply transmission and delete the message without copying or
> opening it.
>
> Messages and attachments are scanned for all viruses known.
> If this message contains password-protected attachments, the
> files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
> Always scan attachments before opening them.
> -----------------------------------------------------------------
>

dinsdag 7 december 2010

Melding aan OM Utrecht serie delicten

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht

POSTBERICHT
Aan: Het OM Utrecht.
t.a.v.: mr. F. K. G. Westerbeke HOVJ en/of mr. dr. J. R. Bac, plv. HOVJ
Postbus 16005 / 3500 DA Utrecht

Van: Mw. A.M.S.ten Berge, gedupeerde
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht.

Datum: maandag 06 december 2010
Betreft: meldingen van fraudes.
Bijlage: 1.

Geachte heren Westerbeke en /of Bac.

Hierbij wend ik mij tot u met een serie meldingen ter zake van frauduleuze handelingen van personen / instellingen welke ik met name noem in mijn brief van maandag 06 december 2010, aan het UMC Utrecht.
De inhoud van deze brief, zie bijlage, spreekt voor zichzelf.
Ik verzoek om een onderzoek ter zake van mijn meldingen.
Voor meer informaties en voor een bevestiging van ontvangst, kunt u schrijven naar boven genoemd adres en/of naar e-mail: amstenberge@hotmail.com en/of bellen naar telnr. 030-231 60 70 en / of tel. 06-46 44 37 68.

Hoogachtend,

Mevrouw A.M.S. (Anne Marie) ten Berge.

BIJLAGE

PER FAXBERICHT 1 / 2
Aan: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Divisie heelkundig specialismen. Orthopaedie.
t.a.v.: Prof. Dr.R.M.Castelein, hoofd.
Dhr.dr.C. Vogely , chirurg
Mw. Aimee (?), Opnamesecretariaat divisie Heelkundige Specialismen
Adres: Heidelberglaan 100 / 3584 CX Utrecht.
Tel.: 088-75 56 971 Fax: 030-251 0638
Van: Mw. A.M.S.ten Berge,patiënt. Servaasbolwerk 4bis / 3512 NK Utrecht

Datum: maandag 6 december 2010
Betreft: 7.762.960 / 06-03-1944 V.
Onderwerp: Toelichting.
Bijlage: Geen.

Geachte mevrouw /heren.

Uw brief van 01-12-2010, ter zake van mijn opname op maandag 06 december 2010 heb ik in goede orde op 02-12-2010 ontvangen. Helaas, heel erg helaas heb ik mw. Aimee en dr. Vogely op vrijdagmorgen 03-12-2010 moeten laten weten dat ik uw operatievoorstel op grond van de verkeerde naamstelling moest afwijzen. Hierbij kom ik mijn belofte na om een toelichting op mijn besluit te schrijven.

Redenen van mijn annulering ziekenhuisopname op laatste moment.
Uw brief 01-02-2010 voor een opname afspraak was gericht aan mw. A.ten Berge en dat ben ik niet. Om u duidelijk te maken dat in uw debiteuren systeem mogelijk dezelfde fout zit als in het pc systeem van de apotheker vertel ik u het volgende: Zeer recent, om precies te zijn op 22 november jl. toen ik bij apotheek Boswijk, te Utrecht mijn Nitrolingual Pompspray ophaalde heb ik de apotheker gewezen op het feit dat in haar VECOZO-systeem ( voor het 2de achtereenvolgende jaar) achter de naam A.M.S. ten Berge (v), het adres: 5827 AM 44 te Vortum-Mullem vermeld stond. Dat was en is fout. Ik sta immers ingeschreven in de gemeente Utrecht woonachtig op Servaasbolwerk 4-4bis.

Verder wees ik de apotheker op de feiten dat de aanhangende gegevens over A.ten Berge (v) BSN 69102715 en verzekerd bij het AGIS onder nr. 997970510 wel juist waren, maar dat ik in persoon, niet die A. ten Berge was waarvan het systeem beweerde dat ik bij AGIS verzekerd zou zijn. Als bewijs van mijn beweringen toonde ik mijn A.M.S.ten Berge, rijbewijs en mijn A.M.S.ten Berge MENZIS-zorgpas met verz.nr.1004505086.Afgifte datum 22-12-2009.

Fraude bij AGIS.
AGIS schreef als bewijs van haar fraudes op 13 december 2008 dat A.M.S. ten Berge de verzekeringnemer was en dat bij automatische incasso de polisbedragen rond 20 december 2008 werden af geschreven van het rekeningnummer: 142084972 welke rekening op naam stond van A.ten Berge, terwijl ik die A. ten Berge niet ben, ook nooit een Rabo-bank rekening heb geopend, laat staan dat ik een Rabo-bankrekening zou ‘beheren’.
Omdat er duidelijk sprake was van oplichterij, valsheid in geschrifte en overige fraude heb ik tegen de voorzitter van de Raad van Bestuur van AGIS, aangifte gedaan als zijnde het hoofd 2 / 2
van een criminele organisatie met als doel zelfverrijking doormiddel van het onrechtmatig innen van verzekeringsgelden.

Bij navragen bleek rek.nr. 142084972 bij de Rabo-bank te Cuijk geopend te zijn op naam van A. ten Berge, bewindvoerder. Het mag wederom duidelijk zijn dat ik niet die A. ten Berge ben, noch mijn eigen bewindvoerder speel. Het bedrog zit kennelijk bij mijn zus: H. ten Berge te Odijk, zij was juli 2008 op onrechtmatige wijze in bezit gekomen van mijn paspoort en heeft kennelijk met medeweten van de 7 criminele vennoten van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem mijn AOW en mijn ABP aangevraagd en sindsdien alle gelden daarvan verduisterd en/of voor eigen gebruik aangewend.

Ik ben op 25 en 26 september 2007 door de Rechtbank Utrecht om politieke redenen onder curatele gesteld en daar zo gehouden, zonder dat ik door een rechter gehoord was en zonder dat de geestelijke stoornis, de wils- en handelingsonbekwaamheid van mijn persoon aangetoond kon worden. Dit onrecht heb ik blijkbaar ‘te danken’ aan het feit dat ik een van de vele klokkenluiders ben die de corrupties van de overheid en volksvertegenwoordigers aan de kaak stelt en kan bewijzen.

Op 4 januari 2008 hebben mijn vijf zussen in het sterfhuis van mijn moeder mij zo mishandeld dat ik 112 gebeld heb. Mijn 5 zussen ontkenden de mishandelingen en verklaarden aan het toegesnelde bevoegde gezag dat ik geestelijk gestoord was. Zus H. ten Berge hoorde ik insinueren dat zij mijn bewindvoeder was.
Ach weet u ?: Ik ben blij dat ik mijn zussen niet ben.

Ik kan mij voorstellen dat het UMC schade heeft geleden omdat ik besloten heb de kunstheup operatie op het zeer korte termijn van 3 dagen, af te zeggen, met als reden, dat ik niet mee wil doen aan de hierboven beschreven misleidingen in het verzekering- en familierecht.

Ik adviseer u de schade te verhalen op dhr. ing. Rob A. Adolfsen, mba Voorzitter Raad van bestuur AGIS te Amersfoort en Roger van Boxtel (D66) voorzitter Raad van Bestuur MENZIS te Enschede. Beide heren, zijn kennelijk superfraudeurs in zorgverzekeringen.

Ook kunt u de schade van de door mij, op het laatste moment afgezegde kunstheup operatie, verhalen op mevr. H.H.H.M. Heijmerink- ten Berge, bewindvoerder. Adres: Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk. Immers deze zus verduistert, in samenwerkend verband met het bewindvoerders kantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem (dekmantel), de gelden van mijn AOW en ABP en wil dat ten koste van mij, tot in de lengte van dagen vol houden.

En u weet net zo goed als ik, dat ik geen zorgverpleging / revalidatie kan inkopen en overeenkomsten kan afsluiten als ik van te voren weet dat ik de eigen bijdragen, de bijkomende kosten, het vervoer enzovoort niet kan betalen.

Deze brief gaat ook naar de politie en naar de HOVJ te Utrecht en dan maar hopen dat justitie onderzoek wil doen zonder de bekende tunnelvisie.

Hopelijk heb ik u hierbij goed geïnformeerd en als u nog vragen hebt kunt u 030-2316070 of 06-46 44 37 68 bellen als deze nummers door wanbetaling niet inmiddels geblokkeerd zijn.

Met vriendelijke groet,
Anne Marie ten Berge

vrijdag 3 december 2010

Oproep aan slachtoffers van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, Gemeente Boxmeer.

Door Anne Marie ten Berge.
Beste blog lezers.
Hierbij plaats ik een oproep aan slachtoffers en gedupeerden van de malafide praktijken van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV Sint Cornelisstraat 44 , 5827 AM Vortum-Mullem. tel. 0485-572422. fax: 0485-578868.
Domeinnaam: www.kroezenbewind.nl
Het E-mailadres van KROEZEN BV: info@kroezenbewind.nl
Bij mijn oproep verwijs ik naar mijn antwoord op de mail van mevrouw Smokey van 2 december 2010 om 12:40 Het betreffende antwoord heb ik hierna, vóór de mail van mevr. Smokey geplaatst. Mevr. Smokey is kennelijk een pseudoniem, wat ik zo gelaten heb.Ook in deze oproep gelden de wegen naar een succesvolle bestrijding van de misdaad: 'Hoort, zegt het voort' en:'Slachtoffers verenig u'.

RE: [Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer..‏
16:18
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
Aan mvr.smokey
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:vrijdag 3 december 2010 16:18:23
Aan: mvr.smokey (noreply-comment@blogger.com)
Beste mevrouw en meneer Smokey en familie, ik ben zo vrij geweest uw hele mail van 2 december 2010 op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com te plaatsen. Ik raad u aan bij de politie aangifte te gaan doen van het verduisteren van een groot gedeelte van de 175 euro kind-gebonden-budget.
Wat een beschermingsbewind is, weet ik niet. Ik raad u dringend aan, alle uitspraken en dossiers (2x per jaar) van de kantonrechters op te vragen bij de rechtbank van uw regio. In deze kwestie zou het mij ook niet verbazen als de verhuurder van uw woning dealtjes gesloten heeft met de kantonrechter en de faillisementsaanvrager. Houdt er rekening mee en blijf gepast wantrouwig. Vraag alles schriftelijk aan.
WAARSCHUWING: Wat ik u hierna ga schrijven zal u ten zeerste aangrijpen. U zult zeer emotioneel reageren omdat, als het tot u doordringt en u beseft dat het wel eens waar kon zijn wat ik zeg, over hoe extreem gemeen kantonrechters zijn, die stiekem samenspannen met het tuig aan curatoren, bewindvoerders, mediators, psychiaters en woningcoöperaties, u dit als zeer schokkend kan ervaren. U mag mij gerust bellen: 030-2316070.
Kantonrechters zijn georganiseerd in het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) en dat orgaan is een van de boosdoeners voor uw armlastige situatie. En hoewel het LOK en de Ministerraad onder controle van de leden van de Tweede Kamer in Den Haag staan, verdommen de TK-leden het, om de regering op haar beleid te controleren. Samen met de PVV worden alle fouten van de Minister-President en zijn ministers door de vingers gezien. Maar dat was ook al zo onder de 4 kabinetten Balkenende.
Dit leugenachtige gedrag en kiezersbedrog van de 150 leden van de Tweede kamer, wordt 'gedogen' genoemd,wat neer komt op het feit,dat alle volksvertegenwoordigende leden (zittend op het pluche) van alle politieke partijen de volle medewerking verlenen om de Nederlandse schendingen van mensenrechten en de schendingen in de zorgplichten voor burgers en hun kinderen, in stand worden gehouden.
Een provisionele bewindvoerder en/of curator zoals KROEZEN BV mag van de kantonrechters (dat zijn ook criminelen) 5 % provisie rekenen over uw inkomsten en/of schulden. KROEZEN BV moet liefst 2x per jaar de declaraties van hun werkzaamheden bij de kantonrechter (ook een partijdige m/v boef met een toga aan die onder hetzelfde criminele hoedje speelt) indienen met een verzoek om hun werkzaamheden van onze belastinggeld te betalen, tegen een uurtarief.
Voor het jaar 2010 zal het uurtarief van curators en bewindvoerders aangesloten bij de branche Provisionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) inmiddels wel 60 euro of meer zijn.( in 2008 was het € 58,-- )
Uit uw brief begrijp ik dat u KROEZEN BV uit Vortum-Mullem op maandag (29-11) 1x en op dinsdag(30-11) 5x aan de telefoon hebt gehad. 'Wat u niet kan weten is het feit dat KROEZEN BV (er werken daar 27 personen ) voor elk 'gesprek, ook die gesprekken 'van het kastje naar de muur', 33 minuten 'werk' tijd rekenen.
Met die zes telefoontjes van u heeft die valse bewindvoerder dus 180 euro 'verdiend'. 180 Euro die hij/zij via de RECHTSPRAAK en haar valse kantonrechters, bij de regering (ministerie van Financiën) in rekening brengt. Op de onkosten van bewindvoerders en hun vette inkomens wordt niet bezuinigd.
Alle declaraties welke deze dievenbende met name: KROEZEN BV te Vortum-Mullem (Gemeente Boxmeer) bij de kantonrechter (2xper jaar) indient, horen u of uw man voor 'akkoord' te ondertekenen.
En omdat u, (net zoals ik) , deze declaraties nooit gezien heeft en/of (net zoals ik) geweigerd heeft deze te ondertekenen kunt u ook uw bewindvoerder bij de politie aangeven voor meineed, oplichterij en valsheid in geschrifte.
U móet wel aangifte doen anders bent uzelf medeplichtig aan de diefstal van het kind-gebonden budget door de bewindvoerder en aan de oplichterij en valsheid in geschrifte door de bewindvoerder. KROEZEN BV is meedogenloos in haar aanpak van machtsmisbruik.Ook kinderen zijn dus niet veilig voor het graaien en snaaien van de 7 vennoten van KROEZEN BV en hun 20 man personeel.
Het is goed dat u mij geschreven hebt dan zal ik dat direct in het openbaar aan de orde stellen. De lafbekken bij KROEZEN BV moeten aangepakt worden.
U móet wel aangiftes gaan doen. Immers de bewindvoerder heeft achter uw rug om contact met de boef van een kantonrechter waarbij de bewindvoerder en/of de curator tegen de kantonrechter over u en uw gezin aan het liegen slaat (een soort meineed)
De curator/ bewindvoerder zal bij de kantonrechter liegen over úw onvermogen om uw inkomen goed en redelijk te beheren.(handelsonbekwaamheid) en verwijzen naar die drie pogingen van u om een correct budgetplan in te dienen. Maar KROEZEN BV vertelt er niet bij dat de bewindvoerder deze plannen niet behandelt en ook niet doorstuurt naar de kantonrechter. Wat wel zou moeten.
KROEZEN BV vertelt niet aan de kantonrechter dat ná het betalen van de vaste lasten en de provisie van 5% voor zichzelf er maar 70 euro leef- en kleedgeld per week overblijft voor een vader, moeder en vier kinderen. Dit is een grof en asociaal machtsmisbruik van Kroezen BV. Vallen de (aparte) schulden van mevrouw Smokey niet onder de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen.(WSNP) ? Ik snap dit echt niet. U bent toch in gemeenschap van goederen getrouwd neem ik aan ? Als de schulden van uw man per 4 nov. 2010 geregeld zijn waarom zijn úw schulden dat dan niet ? Zo blijf je met je geld steeds onder het bestaansminimum.
De curator/ bewindvoerder zal zonder dat u dat weet bij de kantonrechter liegen over uw beider 'altijd geld te kort'. Dit ' altijd geld tekort' zal door de curator/bewindvoerder bij de kantonrechter vertaald worden als "Die ouders zijn niet 'zomaar' failliet gegaan. Ze hebben ook een gat in hun hand waar het het kind-gebonden budget door verdwijnt".
De curator / bewindvoerder zal bij de kantonrechter aangeven dat het kind-gebonden budget door úw handels onbekwaamheid als ouders, dit geld niet ten goede komt aan de kinderen. De volgende stap van de overheid en het bevoegd gezag is dat uw kinderen aangemeld worden voor bemoeizorg en voogdij. Wees uiterst voorzichtig met wat u zegt en schrijft . Het wordt vroeg of laat tegen u gebruikt.
Tot slot: Ik ben blij dat u mij over uw problemen geschreven hebt en ik raad u aan, om met uw mail en mijn mail in de hand naar uw huisarts en zeker naar de politie(wijkagent is ook vertrouwenspersoon) te stappen en aangiften te doen.
De bedrijfsactiviteiten van KROEZEN BV worden omschreven als "Het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen". Voor het beheren van uw geld en dat van de kinderen zal KROEZEN BV uitspraken (2x per jaar) van de kantonrechter nodig hebben. Zie deze uitspraken in handen te krijgen en vecht deze uitspraken alsnog aan. Ook al zou het termijn verstreken zijn. Immers Kroezen BV beheert niet uw geld en het geld dat uw kinderen te goede moet komen. Neen, KROEZEN BV pikt uit eigenbelang uw geld in en beheert ook nog het betalen van schulden welke allang door de wet geregeld hadden moeten zijn in de schuldsanering. KROEZEN BV heeft het mij ook geflikt dus ik weet waar ik het over heb.
KROEZEN BV, de Kantonrechters en de Tweede Kamer maken zich schuldig aan een diep kwaad. Ze maken het onmogelijk om het leven van u en uw gezin te leven zoals het gezinsleven bedoeld is. Doe aub aangifte. De aangiftes welke ik gedaan heb tegen KROEZEN BV hebben de kenmerken: PL0915/09-023077 en PL0915/09-110698.
De namen en geboortedata van de 7 curatoren/ bewindvoerders/ mediators bij KROEZEN BV. Sint Cornelisstraat 44, 5827 AM Vortum-Mullem zijn voor u, als volgt overgenomen uit het handelsregister van de KvK.op vrijdag 7 maart 2008. Als u hun adressen wilt hebben voorbij de aangiften, hoeft u mij maar te mailen. Bij KROEZEN BV zijn het de algemene directeuren / de vennoten / de bazen die voor u, voor mij en voor vele andere slachtoffers het leven verpesten, met name: Mw. JJM Lienaerts geb. 10-05-1956 te Geleen / dhr. TLWM Litjens geb.: 13-10-1952 te Venlo./ dhr. GJ Gerritsen geb: 06-03-1956 te Arnhem / dhr. AWJ Kroezen (Joop) , geb. 16-06-1946 te Deurne / mw. TCM Krupers geb.: 02-06-1956 te Oldenzaal. / mw. MLJS Brandt-van Heijst (Marie-Louise) geb.: 31-08-1946 te Eindhoven en mw. Ivon Kroezen geb.: 25-05-1979 te Boxmeer. Verder hebben we nog Peter Sollet,geb.: 27-07-1951 te Maastricht hij is financieel gemachtigde bij KROEZEN BV en woont Croeselaan 256, 3521 CL te Utrecht. Hij zet rustig een valse handtekening onder de bereidverklaringen van de curatoren. Ik bezit een dergelijke valse bereidverklaring van 22 juni 2006 vandaar dat ik Sollet in het openbaar voor vuile bedrieger uitmaak. Houd er rekening mee dat het OM in opdracht van het ministerie van Justitie uw aangifte niet wil behandelen / niet wil onderzoeken Houd mij maar op de hoogte dan kunnen we overleggen.
Sorry dat mijn mail zo lang is geworden, maar onrecht kent helaas een lange geschiedenis. Veel sterkte voor de komende feestdagen en beschouw deze mail maar als een cadeau van Sint en Piet uit Utrecht. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge. www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Thu, 2 Dec 2010 03:40:34 -0800
From: noreply-comment@blogger.com
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: [Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer..

mvr.smokey heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer." achtergelaten:

Geachte Mevr ten Berge

Ik kan U alleen maar gelijk geven in U reactie. Ik zit zelf namelijk ook bij kroezen bewind maar dan onder beschermingsbewind wij leven al 3 jaar van een beneden minimum leefgeld wij krijgen maar 70 euro per week voor 2 volwassenen en 4 kinderen. Ik vroeg voor geld om de schoenen te vullen aangezien dat niet gaat van het leefgeld ik kreeg hier eerst een grote mond over maar kreeg uiteindelijk 20 euro daarna werdt er nog 30 euro overgemaakt voor sinterklaas meer krijg ik niet dat wil dus zeggen 7,50 per kind terwijl erwel iedere maand 175 euro kindgebonden budget binnenkomt ik vraag nu al de hele week om een reactie van hun maar deze blijft uit ik was ook verbaasd om te zien dat ze U maandag wel konden bellen terwijl wij de hele ochtend aan het bellen waren en een ingesprekstoon kregen toen ik uiteindelijk iemand eraan kreeg was het 11:15 en was volgens haar iedereen in bespreking het zou door gegeven worden en dat was het U snapt wel dat ik op dinsdag nog een keer gebeld heb toen werdt mij tot 5 keer toe de hoorn er op gegooid omdat niemand mij een fatsoenlijke reactie kon geven ik werdt zoals gewoonlijk van het kastje naar de bekende muur gestuurt en daar moet ik het maar mee doen er is zelfs gezegd dat ik mij jongste kinderen van 5 en 6 maar moet vertellen dat sinterklaas niet bestaat dit is ronduit schandalig. Ik heb ook in de afgelopen maand 3 keer een nieuw budgetplan aan kunnen vragen omdat ik volgens hun altijd geld te kort kwam maar als hun gegevens niet kloppen en ik moet hun daar herhaaldelijk op wijzen dan vraag ik me af of ze uberhaupt wel weten waar ze mee bezig zijn. Ik heb dan ook besloten op zoek te gaan naar een bewindvoerder die wel humaan met hun clieënten omgaan maar dat is tegenwoordig heel moeilijk en voordat ik dat rondt heb zijn de feestdagen al weer voorbij en hebben wij voor het 3de jaar op rij op een houtje kunnen bijten tijdens de feestdagen terwijl mijn partner op 4 november zijn falliesement beeindigd heeft met een goed resutaat dus ben ik de enige met schulden en staat hij dus te werken voor niks, dit is zeer frustrerend.
Dus zoals U begrijpt snap ik U frustratie's helemaal en ondanks alles wil ik en mijn gezin U toch alvast fijne feestdagen wensen en mooi en vooral gezellig oud op nieuw.

met zeer vriendelijke groeten nog een slachtoffer van het wanbeleid bij kroezen bewind.

P.s. Sorry voor mijn lange reactie maar moest het ook kwijt.

Publiceren
Verwijderen
Markeren als spam

Reacties voor deze blog moderaten.

Geplaatst door mvr.smokey op Anne Marie ten Berge op 2 december 2010 12:40

Een reactie van een ander slachtoffer van het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem.

Zonder correcties gepubliceerd door: Anne Marie ten Berge *
[Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer..‏

2-12-2010
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Ongewenste e-mail
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

mvr.smokey

*
noreply-comment@blogger.com
mvr.smokey
noreply-comment@blogger.com
*

* E-mail verzenden
* E-mail zoeken
* Details weergeven

Aan amstenberge@hotmail.com
Van: mvr.smokey (noreply-comment@blogger.com)
Verzonden: donderdag 2 december 2010 12:40:35
Aan: amstenberge@hotmail.com
mvr.smokey heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer." achtergelaten:

Geachte Mevr ten Berge

Ik kan U alleen maar gelijk geven in U reactie. Ik zit zelf namelijk ook bij kroezen bewind maar dan onder beschermingsbewind wij leven al 3 jaar van een beneden minimum leefgeld wij krijgen maar 70 euro per week voor 2 volwassenen en 4 kinderen. Ik vroeg voor geld om de schoenen te vullen aangezien dat niet gaat van het leefgeld ik kreeg hier eerst een grote mond over maar kreeg uiteindelijk 20 euro daarna werdt er nog 30 euro overgemaakt voor sinterklaas meer krijg ik niet dat wil dus zeggen 7,50 per kind terwijl erwel iedere maand 175 euro kindgebonden budget binnenkomt ik vraag nu al de hele week om een reactie van hun maar deze blijft uit ik was ook verbaasd om te zien dat ze U maandag wel konden bellen terwijl wij de hele ochtend aan het bellen waren en een ingesprekstoon kregen toen ik uiteindelijk iemand eraan kreeg was het 11:15 en was volgens haar iedereen in bespreking het zou door gegeven worden en dat was het U snapt wel dat ik op dinsdag nog een keer gebeld heb toen werdt mij tot 5 keer toe de hoorn er op gegooid omdat niemand mij een fatsoenlijke reactie kon geven ik werdt zoals gewoonlijk van het kastje naar de bekende muur gestuurt en daar moet ik het maar mee doen er is zelfs gezegd dat ik mij jongste kinderen van 5 en 6 maar moet vertellen dat sinterklaas niet bestaat dit is ronduit schandalig. Ik heb ook in de afgelopen maand 3 keer een nieuw budgetplan aan kunnen vragen omdat ik volgens hun altijd geld te kort kwam maar als hun gegevens niet kloppen en ik moet hun daar herhaaldelijk op wijzen dan vraag ik me af of ze uberhaupt wel weten waar ze mee bezig zijn. Ik heb dan ook besloten op zoek te gaan naar een bewindvoerder die wel humaan met hun clieënten omgaan maar dat is tegenwoordig heel moeilijk en voordat ik dat rondt heb zijn de feestdagen al weer voorbij en hebben wij voor het 3de jaar op rij op een houtje kunnen bijten tijdens de feestdagen terwijl mijn partner op 4 november zijn falliesement beeindigd heeft met een goed resutaat dus ben ik de enige met schulden en staat hij dus te werken voor niks, dit is zeer frustrerend.
Dus zoals U begrijpt snap ik U frustratie's helemaal en ondanks alles wil ik en mijn gezin U toch alvast fijne feestdagen wensen en mooi en vooral gezellig oud op nieuw.

met zeer vriendelijke groeten nog een slachtoffer van het wanbeleid bij kroezen bewind.

P.s. Sorry voor mijn lange reactie maar moest het ook kwijt.

Publiceren

maandag 29 november 2010

Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer.

*
ML Brandt-van Heijst wilde meer stijl.‏

12:32
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan: KROEZEN BV
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 29 november 2010 12:32:33
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: KROEZEN BV te Vortum-Mullem:
van : Anne Marie ten Berge.

Curator ML.Brandt belde mij vanmorgen om ongeveer 11:45 uur op.
Zij was niet tevreden met de stijl waarmee ik per e-mail het woord: CURATOR had geassocieerd:
Cutwijf
Uilebal
Rotte appel
Asociaal
Teringlijer
Oorkwal
Rat.

zie ook : www.annemarietenberge.blogspot.com

Ik lach om Brandt's gespeelde verontwaardiging.
Zak voor mijn part in een bodemloze beerput vol met jullie eigen stront.
Dat lijkt mij voor addergebroed zoals jullie, een stijlvol einde.
KROEZEN BV associeer ik als volgt:

Kriminelen
Ratten
Oorkwallen
Engerds
Zeikerds
Etters
Niksnutters

Boeven
Viezeriken

Lees regelmatig mijn stukken over u en andere criminele instanties op:
www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 28 november 2010

De nieuwste corruptie van woningcoöperatie Stichting Mitros te Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge, slachtoffer.
Leugenbrief 25 november 2010 van mw. M. van Geelen, medewerker Wijken Stichting Mitros.‏ Zonder vlag 10:23

Aan: vraag@mitros.nl
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
BCC: info@aspekt.nl
Aan: Stichting Mitros
t.a.v. Mw. M.van Geelen, medewerker wijken.
p/a: Vlampijpstraat 101 / 3534 AR Utrecht.

Van: A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis/ 3512 NK / Utrecht
en/of: Thorbeckepark 108 / 3438 WG / Nieuwegein

Datum: zondag 28 November 2010
Betreft: Uw leugens in uw brief van 25 november 2010
Bijlage: Geen.

Mevrouw van Geelen,

In uw brief van 25 november jl. schrijft u, dat u de aankondigingsbrief betreffende onderhoud met uw kenmerk 3501679 van 4 okt. 2010, ook naar mijn tweede woonadres Thorbeckepark 108 te Nieuwegein heeft gestuurd. Dat liegt u.
In uw aankondigingsbrief over het onderhoud welke u voor 'alle zekerheid' als bijlage bij uw leugen-brief van 25-11-2010 heeft meegestuurd beweert u dat ik Servaasbolwerk 4 te Utrecht van Mitros Utrecht zou huren. Dat is weer een leugen uwerzijds.
In het jaar 2004 heb ik van mijn bevoegdheid gebruik gemaakt, de huur van Servaasbolwer 4-4bis op te zeggen wegens ernstige gebreken aan de woning welke Stichting Mitros niet wilde herstellen en in plaats daarvan heb ik op aanbod van St. Mitros de woningen Servaasbolwerk 4-4bis gekocht van Willem Duijster, voorzitter van de directie en ervoor betaald. Wettelijk en juridisch gezien is toen de koop gesloten. Sinds (1 juli 2004) betaal ik dus geen huur meer voor die woningen aan het Servaasbolwerk te Utrecht.
Stichting Mitros heeft tot nu toe het koopcontract uit 2004 niet willen ondertekenen.
Stichting Mitros heeft in haar contacten met de Utrechtse Gemeenteraad en de Utrechtse Kantonrechters gelogen over het bestaan van geldige huurovereenkomsten. Tot twee keer toe hebben de rechters de mogelijke huurovereenkomst ontbonden maar toch word ik steeds weer door Stichting Mitros lastig gevallen.
Sinds u in uw brieven van 4-10-2010 en 25-11-2010 beweert dat ik, A.M.S.ten Berge de adressen Servaasbolwerk 4-4bis van Mitros huur, acht ik u medeplichtig aan bedrog en het valselijk innen van huurpenningen van derden. U had het bestaan van een geldig huurcontract moeten verifiëren. Dat heeft u kennelijk niet gedaan anders was u wel tot de ontdekking gekomen dat er geen huurcontract bestaat op mijn naam.
Sinds jaar en dag neemt Stichting Mitros onrechtmatig van niet rechthebbende derden huurpenningen aan voor het beneden- en bovenhuis aan het Servaasbolwerk 4-4bis te Utrecht. Op dit moment neemt Stichting Mitros nog steeds huurpenningen aan van een persoon, die zich voor A. ten Berge uitgeeft terwijl ze van haar meisjesnaam H. ten Berge heet.
Uit al het bewijsmateriaal dat mij inmiddels heeft bereikt moet ik concluderen dat deze zus Hetty Heijmerink - ten Berge te Odijk zonder rechterlijke uitspraak en met medeweten van mijn vier andere zussen, op naam van A.ten Berge de tegoeden op Raborekening 142084972 beheert. Als adres van deze Rabo-rekening is St. Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem opgegeven.
Hier is dus als dekmantel, het adres van het Bewindvoerderskantoor KROEZEN BV en van mevr. Brandt-van Heijst als een curator in gebruik genomen. Heel ingenieus. Een soort van perfect misdrijf, dat de langste tijd gehad heeft.
Waarom ik met de curator niets te maken wil hebben zal ik u als volgt uitleggen.
Om de erfenis van mijn moeder niet met mij te hoeven delen, hebben mijn vijf zussen, met name José, Hetty, Marlies, Bernadette en Irene op 4 januari 2008 na een slaande ruzie, tegenover het bevoegd gezag (justitie) verklaard dat ik geestelijk gestoord was. Dat is een strafbaar feit waar drie jaar gevangenis op staat of een boete van de vierde categorie. Zie artikel 229 WvSr.
Stichting Mitros wéét dat zij steekpenningen in plaats van huurpenningen aanneemt van mijn familie en nu weet u het dus ook. En omdat ik deze brief op mijn blog zet weten de autoriteiten en de 45 leden van de gemeenteraad van Utrecht het ook weer eens.
Kennelijk bent u medeplichtig bij het aannemen van steekpenningen in plaats van eerlijke huurpenningen.Ik heb ASPECT BV te Woerden al gemaild dat de onderhoudswerken d.d. 29-11-2010 op last van Mitros Utrecht niet door mogen gaan.
Ik betaal eerlijke huurpenningen voor de Woning Thorbeckepark 108 in Nieuwegein en maak een huur van € 499,68 over naar rekeningnummer 1022 van STG MITROS -VEST NIEUWEGEIN-.
Op het adres Thorbeckepark 108 in Nieuwegein zijn mijn vriend Rein Derks en ik sinds mei 2006 (ook) woonachtig.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.
www.annemarietenberge.blogspot.com
-------------------------------------------------------------------------------------
MIJN mail aan ASPECT BV te Woerden.
Uw referentie: 102039-bMij / De opdracht van Mitros.‏6:59
Aan info@aspekt.nl, Peter de Klein
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:zondag 28 november 2010 6:59:02
Aan: info@aspekt.nl
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
Aan: ASPECT BV
Klompenmakersweg 2
3449 JB Woerden.

Geachte heer van den IJssel, projectleider.

Op 11 november 2010 schreef u mij dat u in opdracht van Mitros (?) onderhoudswerkzaamheden ging uitvoeren aan de buitenzijde van mijn woning. (voor uw informatie: Het zijn twee woningen)
U heeft mij vorige week opgebeld (hoe kwam u aan mijn telefoonnummer ?) en in dat gesprek heb ik u gevraagd de betreffende opdracht in afschrift aan mij op te sturen.
Dat heeft u niet gedaan. Ik vraag mij af waarom niet. Het was een eerlijke vraag.

Als gevolg van het bovenstaande geef ik ASPEKT BV, geen toegang tot mijn woningen Servaasbolwerk 4 - 4bis te Utrecht.
Ook geef ik ASPEKT BV en haar werknemers met hun materialen en wagens geen toestemming zich rond mijn woningen op te houden.
Mijn verbod geldt ook voor de ruimte / de onderdoorgang onder de woning van Keukenstraat 45. Daar bezit ik namelijk een schuur.
Ook daar wil ik ASPECT BV niet tegenkomen.
Zo u dit al van plan was verbied ik ASPEKT BV ten alle tijden een steiger te plaatsen en werkzaamheden aan mijn woningen en mijn schuur uit te voeren.

In geval ASPEKT BV de bovenstaande verboden negeert heb ik het recht de politie te waarschuwen voor overlast en overige schendingen van mijn privacy. U moet goed begrijpen, ik heb helemaal niets tegen uw onderneming ASPECT BV. Ik denk dat u te goeder trouw in zee bent gegaan met Mitros.
Dhr. M. de Lange van Stichting Mitros, Einsteindreef 133 te Utrecht is een criminele schurk waar ik niets mee te maken wil hebben.
Zolang het OM de schurkenstreken van de Lange en zijn voorganger dhr. W.Duijster niet bij de strafrechter aanklaagt, zal het onrecht dat Stichting Mitros mij en vele andere ex-huurders heeft aangedaan niet bestraft worden.

Jammer dat u de betreffende opdracht niet wenste af te staan.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.
Servaasbolwerk 4-4bis,
3512 NK Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 19 november 2010

Rechtbank Utrecht heeft geen medische verklaringen ?

PERSOONLIJK aan de CENTRALE BALIE afgegeven.

Aan: RECHTBANK UTRECHT.
Afd.: GERECHTSBESTUUR
t.a.v.: mr. H.AE.Uniken Venema., president.
Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht.

Van: A.M.S.ten Berge, eiseres
Servaasbolwerk 4 – 4 bis.
3512 NK Utrecht.

Datum: vrijdag 19 november 2010
Betreft: Het opeisen van medische verklaringen.
Bijlagen: Geen.

Meneer Uniken Venema,

Jammer dat u zonder opgaaf van reden niet als getuige bent verschenen op de zitting van 17 november 2010 in de zaak A.M.S.ten Berge vs CB103122 / KROEZEN BV, dan had u antwoord kunnen geven op de vragen welke ik u wilde stellen.

Ik vraag mij af wanneer er nu een beslissing komt van mr. Heuveling van Beek, kantonrechter en vicepresident op mijn verzoek van 24 september 2010 om te mogen huwen en een testament op te kunnen maken.

Dat dhr.R.D. Derks, die met mij wilde huwen helaas op 25 oktober 2010 is overleden wil nog niet zeggen dat er geen nieuwe huwelijk / partnerschap aanzoeken zijn binnengekomen. Er wordt vol smart gewacht op de beslissing van het kantongerecht Utrecht in de zaak 10-8230.
Gelieve de uitspraak 10-8230 dan ook op de uitsprakensite van rechtbank.nl te zetten. De kandidaten zitten vol spanning af te wachten en ik niet minder.

U heeft in uw brief van 15 mei 2008 met betrekking tot punt 2 van mijn klaagbrief van 22 februari 2008 het volgende gesteld en ik citeer het door u gestelde feit.: “De Rechtbank heeft de beslissing ondercuratelestelling genomen op grond van medische verklaringen”. Einde citaat.

Ik eis hierbij van u (voor de laatste keer) aan mij in afschrift af te staan de betreffende mondelinge en/of schriftelijke medische verklaringen over mijn geestelijke stoornis, welke verklaringen bij de Rechtbank Utrecht tot de uitspraken ondercuratelestellingen en benoemingen van curatoren hebben geleid

Ik vertrouw erop dat ik mijn eis duidelijk aan u en de rest van het rechtbankbestuur heb voorgedragen.

Utrecht, 19 november 2010.

Was getekend,

mevrouw A.M.S.ten Berge, eiseres van de betreffende medische verklaringen.

donderdag 18 november 2010

Ook voor KROEZEN BV verboden.

Door: Anne Marie ten Berge. 18 november 2010.
amstenberge@hotmail.com
Aan ml.brandt@kroezenbewind.nl, KROEZEN BV, Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht), Peter de Klein, Heij.L.(Rechtbank Utrecht)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 18 november 2010 16:08:46
Aan: ml.brandt@kroezenbewind.nl; KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht) (l.heuveling.van.beek@rechtspraak.nl)
CC: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl); Heij.L.(Rechtbank Utrecht) (l.heij@rechtspraak.nl)
Aan: KROEZEN BV St.Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem.
Datum: donderdag 18 november 2010
Uit: Utrecht. Binnenstad.

Wanneer wilsonbekwaamheid niet is aangetoond, noch is uitgesproken.....
1.... Is het ook voor het Bewindvoerders kantoor KROEZEN BV en haar vennoten verboden om uitkeringen aan te vragen en de inkomsten van mevr. ten Berge zogenaamd te beheren. Hetgeen in de regel als diefstal bestraft zal worden.

2....
Kon / mocht mevr. Ten Berge u op 15 november 2010 15:46:45 om de relevante bankrekeningafschriften vragen en van u eisen dat deze getoond en/of opgestuurd werden. Mevr. ten Berge heeft deze bankafschriften tot op heden (18-11-2010) nog niet van KROEZEN BV mogen ontvangen.

3.... Is het ook voor KROEZEN BV verboden om met een afschrift van het gestolen/verduisterde paspoort van mevr. ten Berge, (geldig 01 juli 2008- 01 juli 2013) om op naam van mevr. ten Berge rekeningen (wij nemen aan dat u bankrekeningen bedoelt ) te openen en te sluiten.

4.... Was het ook aan KROEZEN BV verboden, om in April 2008 op eigen naam een ING-bankpas aan te vragen, valselijk het postbankreningnummer 2064748 van mevr. Ten Berge te (laten) sluiten en alle tegoeden van de rekening van mevr. ten Berge te verduisteren.

5....
Is het ook voor KROEZEN BV verboden met een gestolen paspoort of een afschrift daarvan op naam van mevr. A.M.S.ten Berge uitkeringen (Abw en AOW) en pensioen (ABP) aan te vragen en de gelden daarvan te verduisteren.

6....
Is het ook voor KROEZEN BV verboden valselijk de vaste lasten van mevr. Ten Berge op het eigen adres te Vortum-Mullem te betalen en de rekeningen van de betreffende lasten te verduisteren.

7....
Is het ook voor Kroezen BV verboden met een gestolen paspoort of een afschrift daarvan op naam van mevr. Ten Berge ziekteverzekeringen af te sluiten zonder haar goedkeuring en/of medeweten.

8.... Is het ook voor KROEZEN BV en haar vennoten verboden valselijk schriftelijke verklaringen op te maken(zie onder andere uw brief van 05-11-2010 aan de Rechtbank Utrecht) over het bestaan van een geestelijke ziekte bij mevr. ten Berge, met het oogmerk het bevoegd gezag en ziekteverzekeraars te misleiden.Zie Art 229 eerste lid WvSr.

9....
Is het ook voor KROEZEN BV en haar vennoten verboden uit machtsmisbruik en afpersing medewerking te vragen aan mevr. ten Berge om gebruik te willen maken van de door u, valselijk op haar naam, geopende bankrekening.

www.annemarietenberge.blogspot.com
________________________________________To: amstenberge@hotmail.com
Subject: Betr.: Fw: Bewijsstukken.
From: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Date: Thu, 18 Nov 2010 13:50:06 +0100

Geachte mevrouw Ten Berge,

Wat jammer dat u gisteren niet de gelegenheid heeft aangegrepen om met mij te praten. Ik ben graag bereid u inzage te geven in uw financiele aangelegenheden.
U heeft AOW en een pensioen. Ik betaal daarvan de vaste lasten, u w ziektekostenverzekering en tot voor kort dus iedere week een bedrag aan Rein om dit naar u door te sluizen teneinde de boodschappen e.d. van te betalen.
Ik ga een rekening voor u openen zodat u daarvan gebruik kunt maken. De benodigde stukken zullen u door de bank opgestuurd worden. Ik zal daar dan iedere week geld opstorten.

met vriendelijke groet

M. L. Brandt-van Heijst, curator
Louis Couperusstraat 4,
5421 RN GEMERT

woensdag 17 november 2010

Tegenspraak in het failliete Nederlandse Recht.

1 / 5
Aan: RECHTBANK UTRECHT. Sector kanton, locatie Utrecht.

OPGESTELD en UITGESPROKEN door: Mevrouw A.M.S.ten Berge,eiseres.
TER GELEGENHEID van de ZITTING:
Zaak: A.M.S.ten Berge vs CB 103122 = KROEZEN BV = CURATOR.
Zaaknummer: 10-8230 Sector kanton locatie Utrecht.
Dag: woensdag 17 november 2010
Tijd: 15:00uur.
Plaats: Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.

TER ATTENTIE VAN:
Mw. mr. L.C.Heuveling van Beek, vice-president en zittingsvoorzitter
Mw. A.S.M. de Groodt-Elbers, bestuursgriffier Rechtbank Utrecht..
Mw. B. Rinkema-Jacobs, griffier zaak 10-8230
Dhr. A.M. Ariese, griffier zaak 10-8230

ALSMEDE TER ATTENTIE VAN DE OPGEROEPEN GETUIGEN:
Mr.H.AE Uniken-Venema, president Rechtbank Utrecht
De Gemeenteraadsleden van de Gemeente Utrecht.(45)
Mr. A. Wolfsen, Raadsvoorzitter en Ad Smits, Raadsgriffier.

RECHTSBIJSTAND: GEEN
Vanaf 2000 weigert de Raad voor Rechtsbijstand te A’dam mij rechtsbijstand te verlenen.

DAMES HEUVELING van BEEK, de GROODT-ELBERS, RINKEMA-JACOBS en de heer ARIESE,

VERWIJTBAAR GEDRAG UWERZIJDS
Op 12 november 2010 heb ik (uiteindelijk) de zittingsstukken van de zaak A.M.S.ten Berge vs CB 103122 met zaaknr.10-8230 in goede orde mogen ontvangen.
Ik verwijt u het volgende:
1. Het merendeel van de stukken heb ik nooit eerder ontvangen omdat de griffiers Rinkema-Jacobs en Ariese stug volhielden de door mij opgegeven huisnummers 4 – 4 bis, als 44bis te omschrijven. Eventuele excuses uwerzijds worden niet aanvaard.
2. U hebt de zittingsstukken niet laten nummeren. Zodat er van een onpartijdige mondelinge behandeling van de zaak A.M.S.ten Berge vs CB 103122 geen sprake meer kan zijn. Dat zijn vormfouten uwerzijds. Eventuele excuses uwerzijds worden niet aanvaard.
3. Ik heb zelf de zaakstukken en correspondenties behorende bij zaaknr. 10-8230 genummerd van A1 t/m A14. Eventuele overname van betreffende nummering kan besproken worden.
4. U hebt, in de openbare stukken van zaak 10-8230 verzuimd aan te geven dat de letters CB staan voor Curatele en Bewind. Het nummer 103122 correspondeert blijkbaar met KROEZEN BV te Vortum-Mullem. Als u het beter weet, mag u het zeggen en uitleggen waarom er op het uittreksel curatele register, zie A5 het curatelenummer 46167 achter mijn naam staat. Mensen vroegen mij: “Is je eenmanszaak soms failliet was gegaan “? Dit bedrog, uwerzijds is volgens mij een zaak voor politie en justitie, voor onderzoek naar het juiste curatelenummer en de juiste boeven. Ook de dood van curator Donkers kent ???????. 5. De rechters R W. J. Van Veen en Jan Sap hebben op 25 sept.2007 en op 14 febr. 2008 valse uitspraken ondercuratelestelling gedaan. U hoeft ze niet langer de hand boven het hoofd te houden want dat verdienen ze niet.
2 / 5
Dat ik een psychiatrische ziekte zou hebben is kennelijk de gedroomde wens van de volksvertegenwoordigers in de Stad en Provincie Utrecht, van Stichting Mitros te Utrecht en van de KvK Midden Nederland en van vele andere samenwerkende verbanden met boter op het hoofd en een overvolle doofpot. Vanaf 2007 negeer ik de aangestelde curatoren. En dat is mijn goed recht. Je mag nu eenmaal niet, ook niet in het openbaar verkondigen dat iemand een ziekte of een gebrek heeft terwijl dat niet zo is. Dat is een valse geneeskundige verklaring afgeven of afleggen.. Zie Art. 229 WvSr.
6. Als gevolg van politiek, rechterlijk en justitieel machtsmisbruik, ben ik formeel op 25 en 26 sept.2007 vanwege een niet bestaande geestelijke stoornis onder curatele gesteld en gebleven. Ik kon mijn leven niet meer leven zoals het bedoeld was. Ik heb meer dan eens bij de Rechtspraak en de politiek geklaagd over deze schendingen van het Ned. recht in de Rechtspraak. . Geen enkele politieke partij reageerde. De burgemeester van Utrecht gelaste een publicatieverbod van mijn interviews met journalisten. dus ik heb de interviews op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com gezet. De MP en het parlement zwegen als betrapten.
7. Tegen de door mij lam geslagen curator, nep-burgemeester van Utrecht, Raadsgriffier en Raadsleden heb ik aangifte gedaan van o.a. bedrog, valsheid in geschrifte, discriminatie, meineed, identificatiefraude, verduistering van rechtsmiddelen, verduistering van uitkeringsgelden, het verduisteren van aanvragen van uitkeringen, het verduisteren van het paspoort van 1 juli 2008 en het gedogen daarvan. Ik heb stukken op internet en pamfletten geschreven en verspreid, waarin ik de Rechtbank Utrecht en de Gemeenteraad van Utrecht (vanaf 2000) als criminele organisaties neerzet. Tot nu toe heeft niets van mijn activiteiten geholpen het onrecht ongedaan te maken en de schades te vergoeden.
8. Wat betreft het CB nummer 103122 (zie A10): De B in CB103122 is de B van bewind. Kennelijk een valsheid in geschrifte uwerzijds. Ik ben nooit onder de B van bewind gesteld. Er kon ook geen aanvraag onder bewindstelling ingediend worden omdat ik sinds 10 januari 2000 door het Utrechtse Gemeentebestuur (de Raad) en haar ambtenaren op een 0-inkomen ben gehouden. Er valt tot op heden dus niets te ‘bewinden’, noch te ‘curatelen’.Toch hebben de rechters mij daartoe ‘veroordeeld’. Excuses voor de overlast en de derving van levensgeluk voor mij en mijn dode vriend worden niet aanvaard.
9. Zie A12: Het verzoek tot ondercuratelestelling van de onbekende OvJ. en bekijk A14: Bij het parketnummer UT-4300-699-07 staat alleen de C van Curatele vermeld. Ja, ja… Knoeien met geheime zittingen en uitspraken is de Rechtbank Utrecht wel toevertrouwd.
10. De vraag welke politieke en ambtelijke belangen in het geding waren bij de onrechtmatige ondercuratele stellingen in 2007 en in 2008 kunnen door de opgeroepen getuigen prima beantwoord worden. Ga uw gang. Wat let u, raadsleden, voorzitter en raadsgriffier om voor de verandering eens met de waarheid voor de dag te komen ?
11. In een andere zaak op 1 dec. 2010 in de Rechtbank Amsterdam, welke ik aangespannen heb tegen de ondercuratele stellingen wegens geestelijke stoornis, zal ik de Ministerraad en de Tweede Kamer oproepen om te getuigen. Zij zijn via mijn brieven en mijn blog: www.annemarietenberge.blogspot.com op de hoogte van hun eigen onbetrouwbaarheid en hun losgeslagen normen- en waardenbeseffen. Genoemde volksvertegenwoordigers treden niet op tegen de wantoestanden en het onrecht, dat door partijdige rechters, een fout college van Procureurs-generaal, een onbetrouwbare Ministerraad en een crimineel OM onder de mensen uitgedeeld worden.
12. Ik had allang niet meer geleefd als de poging tot moord (aangifte 11-02-2002) gepleegd door de burgemeester van Utrecht en mr. Frans P.J.M. Otten, plv. rechter (Den Bosch), gelukt zou zijn. Ook de valse getuigenissen van mijn criminele familie dhr. en mevr. P.B.M. Heijmerink-ten Berge te Odijk, aannemers, alsook die van mijn vroegere werkgever de RK.Zusters Augustinessen, dievenbende te Hilversum, hebben gefaald.. Ik leef nog steeds.
3 / 5
13. Al het bovenbeschreven onrecht, is het gevolg van de foute activiteiten van autoriteiten en uitvoerende overheden. Het onrecht wordt mede in stand gehouden door de leugens van de leden van de Kiesraad, door de leugens van de ambtenaren en rechters Ik kan zelfs bewijzen dat Herman Tjeenk-Willink (PvdA) vice-president van de Raad van State een aardig potje kan liegen. Ook tegen Hare Majesteit de Koningin.
CONCLUSIES
1. Het CB nummer 103122 is kennelijk een valsheid in geschrifte uwerzijds. In uw stukken schrijft onder dit nummer naar: Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem. De correcte zaakomschrijving van zaaknummer 10-8230 moet dus zijn.: “A.M.S.ten Berge vs. Kroezen BV.” Gelieve dat in het dossier te verbeteren, of andere rechters aan te stellen.
2. Ik acht u vieren collectief en in gelijke mate schuldig aan het plegen van valsheid in geschrifte en pogingen om de zaakstukken 10-8230 doormiddel van een foute adressering opzettelijk achter te houden en/of voor verzending opzettelijk te vertragen.
3. U hebt zonder mijn toestemming een kopie van mijn verzoekschrift van 24 sept. 2010 gemaakt en dat kopie zonder mijn toestemming naar derden gestuurd. Is dat geen schending van het briefgeheim en/of een staaltje van rechterlijk machtsmisbruik ?
4. Ik acht u vieren collectief en in gelijke mate schuldig aan het feit, dat het door u illegaal gemaakte kopie van mijn verzoekschrift dd 24 sept. 2010, voor een ‘reactie / zienswijze / verweer’ naar derden hebt doorgestuurd zonder mij daarover te informeren. De informatie welke per mail op 15 nov.2010 om 17:18:17 uur daarover binnen kwam, vond ik te laat.
5. Ik concludeer dat u vieren aangeklaagd kan worden omdat u zonder wettelijke grond mijn privé verzoek Zie A11 te mogen huwen en een testament op te mogen maken hebt gekopieerd. Om daarna, het betreffende kopie, voor verweer en reactie door te sturen naar de verdachte curator. (Wie betaalt haar werkzaamheden ook al weer?) Ik en niet u, had van dhr. R.D.Derks toestemming gekregen zijn naam te noemen in mijn verzoekschrift om te mogen huwen. Wij hebben nooit kunnen vermoeden dat u een dergelijke rotstreek zou verzinnen en uitvoeren. Hij is dood, maar ik leef nog en dat zullen jullie weten.
6. Aanvullend op punt 5. concludeer ik dat u vieren collectief en in gelijke mate schuldig bent aan het feit dat u uw ambtelijke positie van rechtbankmedewerkers hebt misbruikt. U heeft partijdige informatie ingewonnen met het doel zich valselijk uit te spreken over mijn wilsonbekwaamheid.U hebt de op schrift gestelde roddel en achterklap van KROEZEN BV te Vortum- Mullem verheven tot het zittingsstuk, waaraan ik het nummer A6 heb gehangen. Het is te erg voor woorden. U hoort per onmiddellijke ingang uit uw ambtelijke functies ontslagen te worden.
7. Ik acht u collectief en in gelijke mate schuldig aan het openbaar maken van mijn verzoekschrift dat ik op 24 sept. 2010 afgedragen heb aan het bestuur van de Rechtbank Utrecht. Het betreffende verzoekschrift is u in goed vertrouwen door de President toevertrouwd om het te kunnen beoordelen volgens de relevante artikelen 1:38 BW en 4:55 tweede lid BW.Met het ‘uit huis’ sturen van mijn verzoekschrift heeft u het recht geschonden.
8. Ik acht u collectief en in gelijke mate schuldig aan uw voornemen om ambtelijk bedrog, opzettelijke rechterlijke dwalingen en overige fraude te plegen. Immers, u heeft op 5 okt. 2010 de verdachte curator (zie A14: Aangifte PL0915/09-23077) niet opgeroepen om op de zitting van aanstaande woensdag 17-11-2010 te verschijnen. U hebt op uw eigen achterbakse manier, van de voorgestelde mondelinge behandeling een schriftelijke behandeling gemaakt, zonder dat besluit te registreren.. Het verweer (zie A6 )is van deze curator en omdat uzelf in de brief van 5 okt. 2010 (A 10) de aangemelde zaak 10-8230 nieuw omschreven hebt als A.M.S.ten Berge vs CB 103122 (CB 103122 = Kroezen BV) heeft u mijzelf tot eiseres verheven en de curator Brandt-van Heijst tot gedaagde verlaagd. UITSTEKEND GOED GEDAAN !!!
4 / 5
HET VERWEER d.d. 01-11-2010 van GEDAAGDE.
Ik citeer het betreffende verweer, met doorlopende tekst als volgt: Aan Rechtbank Utrecht. T.a.v. Mevrouw A.S.M.de Groodt-Elbers, griffier. Postbus 16008. 3500 DA Utrecht. Uw kenmerk…(blanco)….. Doorkiesnummer 0485-319941. Ons kenmerk 002649/ML/019. Datum 01-11-2010. Betreft: Mevrouw A.M.S. ten Berge. Geachte mevrouw de Groodt-Elbers, griffier. Inzake het bovenstaande kenmerk wil ik u informeren over het feit dat degene met wie mevrouw Ten Berge waarschijnlijk wilde huwen is overleden. Deze man was haar ex-partner die vanwege de psychiatrische problemen van Mevrouw A. ten Berge elders was gaan wonen maar die jarenlang ervoor gezorgd heeft dat de vaste lasten e.d. betaald werden. Ook gaf hij haar in de periode dat er geen inkomen was geld voor boodschappen. Ik had regelmatig contact met hem omdat mevrouw ten Berge weigerde met mij te overleggen. Via deze meneer maakte ik ook leefgeld over naar haar. Deze mijnheer is ernstig ziek geworden en heeft zich van het leven beroofd. Ik vraag me derhalve af of de zitting van 17 november a.s. nog zin heeft. Met vriendelijke groet, Mevr. M.L.Brandt-van Heijst, curator. Einde citaat.
TEGENSPRAAK. Door A.M.S.ten Berge, hierna ‘eiseres’.
1. Omschrijving kenmerk.
Het kenmerk van de zaak: A.M.S.ten Berge vs CB103122 wordt door mevr. M.L.Brandt-van Heijst hierna, de ‘gedaagde-verdachte-curator’, niet als zodanig vermeld. Dit feit valt onder valsheid in geschrifte. Eiseres zal bij de politie aangifte doen.
2. “Informeren”
Het verweer wordt door de gedaagde-verdachte-curator met het werkwoord ‘informeren’ afgedaan. Maar griffier de Groodt-Elbers heeft kennelijk aan gedaagde-verdachte-curator niet om informatie gevraagd, maar om een repliek op de beschuldigingen aan het adres van gedaagde-verdachte-curator, welke eiseres op 24-09-2010 als zodanig verwoord heeft in het betreffende verzoekschrift van die datum. De gedaagde-verdachte-curator ‘informeert’ in plaats van ‘verweert’. Wat juridische en formeel betekent dat de gedaagde-verdachte-curator geen verweer heeft. De gedaagde-verdachte-curator is door de mand gevallen. Eigen schuld.
3. “Waarschijnlijk”.
De ‘waarschijnlijkheid’ welke de gedaagde-verdachte-curator opvoert in haar briefje van 01-11-2010 is gelogen. Zij heeft in het door de griffier illegaal gekopieerde verzoekschrift van 24 sept. 2010 heel goed kunnen lezen dat degene, die eiseres op enig moment ten huwelijk heeft gevraagd, dhr. R.D.Derks uit Nieuwegein was. Op 31 oktober jl. heb ik mijn grafrede van 30 oktober op mijn blog www.annemarietenberge.blogspot.com gepubliceerd. De gedaagde-verdachte-curator heeft tegenover griffier Groodt-Elbers zonder enige twijfel een valse verklaring afgelegd. Wie gaat daar bij de politie aangifte van doen ?
4. “Deze man was haar ex-partner”.
De gedaagde-verdachte-curator legt hier wederom een valse verklaring af. ‘Partner’ is een wettelijk beschermde omschrijving. Dhr. Derks is nooit de ‘partner’ van eiseres geweest.
5.”De psychiatrische problemen”
De gedaagde-verdachte-curator geeft hier, zonder enige twijfel, een geneeskundige verklaring uit. Dat is verboden en strafbaar. Voor de wet is de gedaagde-verdachte-curator nog steeds de wettelijke vertegenwoordiger van eiseres. Het is bij de wet verboden dat de gedaagde-verdachte-curator hier een schriftelijke verklaring aflegt over de vermeende geestelijke stoornis van eiseres. Zie Art. 229 eerste lid WvSr.: < Hij die een schriftelijke
verklaring nopens het al of niet bestaan hebben van ziekten , zwakheden of gebreken valselijk opmaakt met het oogmerk om het openbaar gezag of verzekeraars te misleiden, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie>. Eiseres zal aangifte doen bij de politie.
5 / 5
6. “Elders was gaan wonen”.
De gedaagde-verdachte-curator legt hier een valse verklaring af over de beweegredenen van de op 25 oktober jl. overleden Rein Derks, die zich in Mei 2006, (in goed overleg met eiseres) bij de Gemeente Utrecht heeft laten uitschrijven en zich in de Gemeente Nieuwegein heeft laten inschrijven. Sindsdien is eiseres óók woonachtig in Nieuwegein op het adres van dhr. Derks zoals Derks woonachtig bleef op het Utrechtse adres van eiseres: Servaasbolwerk 4.
De gedaagde curator die zich ook nog eens in grove en haatzaaiende bewoordingen uitlaat, schendt in haar verweer niet alleen de privacy van de overleden heer Derks, maar schendt ook de privacy van eiseres. Eiseres zal hiervan aangifte doen bij de politie.
7. “Ook gaf hij haar geld”.
De gedaagde-verdachte-curator lastert hier voor de tweede keer in haar verweer van 01-11-2010. Eiseres heeft nooit geld aangenomen van dhr. Derks. De overledene heeft eiseres nooit geld gegeven voor de boodschappen. Bij leven deed dhr. Derks alle boodschappen omdat eiseres door haar invaliditeit zelf geen boodschappen kon doen. Dhr. Derks verdiende een lintje daarvoor. Overigens is het van de gedaagde-verdachte-curator een grove leugen om te stellen dat eiseres geld aannam van derden alsof eiseres toch een inkomen genoot.
8. “Ik had regelmatig contact met hem”.
Het is bij wet verboden dat curatoren uit eigen winstoogmerk en werkverschaffing privé contacten leggen en financiële transacties doen met anderen, zonder de onder curatele gestelde te informeren. Er is zonder twijfel wederom sprake van bedrog, oplichterij en valse declaraties. Eiseres zal aangifte doen bij de politie.
9. “Mevrouw ten Berge weigerde met mij te overleggen”.
Het legale besluit van eiseres om met een verdachte curator niets te maken te willen hebben, werd, alom geprezen als een erg verstandig besluit. De woorden van de gedaagde-verdachte-curator zijn als zand strooien in de ogen van de griffier en de rechter.
10. “Via deze meneer maakte ik ook leefgeld over naar haar.”

Naar aanleiding van dit onderdeel van het verweer van de gedaagde-verdachte-curator heb ik, eiseres de volgende mail verstuurd: Onderwerp: Bewijsstukken.
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 15 november 2010 15:46:45
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Kroezen BV St. Cornelisstraat. 44 te Vortum - Mullem. Van: A.M.S.ten Berge, eiseres p/a Servaasbolwerk 4bis. 3512 NK Utrecht. In de brief met kenmerk 002649/ML/019 d.d.01-11-2100 van M.L. Brandt van Heijst aan mevr. A.S.M. de Groodt-Elbers, griffier bij de Rechtbank Utrecht, schrijft zij over jarenlange overboekingen die plaatsgevonden zouden hebben van de leefgelden van ondergetekende aan dhr. R.D. Derks te Nieuwegein. Hierbij eis ik van u, aan mij op te sturen (zie bovenstaand adres) alle relevante rekeningafschriften welke de betreffende overboekingen kunnen staven aan de waarheidsvinding in de zaak van 17 nov. a.s. Gelieve aan de buitenkant van de enveloppe de inhoud daarvan te vermelden. Onkosten worden vergoed. Was getekend, A.M.S.ten Berge.

TOT SLOT, bedank ik u allen voor uw aandacht en laat ik u achter in een aangenaam verpozen tussen de schillen en de dozen van een failliete Rechtspraak.

Was getekend, Mevrouw A.M.S.ten Berge, eiseres.

zondag 31 oktober 2010

Grafrede voor Rein Derks op 30 oktober 2010

Met dank aan: Alting & partners, uitvaartverzorging in Utrecht.
Beginlied: ‘Susanne’, door Herman van Veen.

Grafrede voor Rein Derks op 30 oktober 2010.
Door: Anne Marie ten Berge

Liefste Rein,
Niemand heeft je val uit het slaapkamerraam zien gebeuren. Het is dus eigenlijk gissen wat er gebeurd is. Maar de dokter en ik wisten dat je het zieke leven niet meer aankon. Ik denk dat je weer een opkomende flauwte voelde aankomen, vervolgens uit het raam leunde en uit balans bent geraakt.

Ik vond je buiten op de stoep. Je was buiten bewustzijn en lag er zo lief en zo vredig bij, alsof je op de stoep verder wilde slapen. Die plek op de stoep, waar ik jouw lieve hoofd voor de laatste keer mocht ondersteunen is mij meer dan dierbaar geworden. Sindsdien werp ik iedere dag een bloem naar beneden naar die plek. Maar goed mikken is moeilijker dan je zou denken.

In de ziekenwagen kreeg je een hartstilstand. Er is nog druk gereanimeerd. Drie kwartier later ben je in het UMC aan de gevolgen van inwendige bloedingen overleden.

Liefste Rein,
Hoe erg jij hebt geleden door die agressieve kanker, de chemo en de stootkuur van prednison, dat weet alleen jijzelf. Omdat ik met alle ziekenhuisbezoeken dichtbij je bleef heb ik je pijn en verdriet, machteloos moeten aanzien. Je was zo verzwakt dat je vreesde niet meer voor mij te kunnen zorgen. Ik moest nu voor jou zorgen. En als jij aangaf dat jij je slap voelde en een flauwte kreeg ving ik je op. Dat deed ik met liefde, maar jij vond het een ramp. Door de uitwerking van het chemogif was je afhankelijk geworden van je vriendin die zelf hulp nodig had.
Liggend aan de gifslangen in je ziekenhuisbed, lag je nog voor mij te zorgen en te regelen: “Koop een nieuwe broek en een winterjas, we hebben geld genoeg en vraag aan Carla of ze met je meegaat want dat kun je niet alleen”.
Rein, schat van mijn hart, je begrijpt dat ik daar even geen tijd voor vrij wilde maken, maar we gaan dat volgende week zeker doen.

Liefste Rein,
En nu ben je dood. Het is niet eerlijk. Je was een complete schat. En in deze wereld hebben wij lieverds zoals jij juist héél hard nodig.
De val uit het raam was voor jou verlossend. Voor ons voelt het als een zwaar verdriet en een complete leegte. Rita schreef daarover: “Anne Marie we will cry many times over Rein in the future too, but we must tell ourselves that he is now in peace”.

Liefste Rein,
We zijn hier bij elkaar om je op zachte wijze te begraven. Om je koude lichaam met de warme liefde van moeder aarde, voor altijd toe te dekken. Ik weet en voel dat Rita en Frede in gedachten bij mij zijn en naast mij staan. Rita mailde mij op 27 okt. dat jullie in al die 44 jaar van innige vriendschap, wederzijds minstens één keer per jaar de afstand Utrecht- Abenrade overbrugden om bij elkaar te zijn. Rita en Frede hopen volgende maand hier naar toe te komen. Ik beloof je om Rita en Frede ieder jaar te bezoeken.

Liefste Rein,
Je was als kind al iemand om mateloos van te houden. Een lieve jongen. Je zussen El en Aal verwenden jou waar ze maar konden. Met je broer Henk ging je op avontuur. Je was geliefd in de klas en als soldaat in diensttijd was je een graag geziene kerel omdat je steeds op humoristische wijze lekker dwars deed.

Als volwassen man heeft je beminnelijkheid je gemaakt tot een geliefde leraar,vraag maar aan Terry. Tot een aardige ‘meester’ voor de kinderen, een solidaire collega en een vriend voor conciërge Henny. Je was ook de beste vriend om gezellig mee te tennissen. Ruzie maken was niet jouw ding. Je streefde steeds naar harmonie en evenwicht in het omgaan met je naaste. En als je vredespogingen buiten je schuld om mislukten had je daar verdriet van. Je bleef bij je standpunt en je bleef tóch proberen om de vrede te herstellen.

Ook voor je zieke zus Aal en je doodzieke broer Henk heb je goed gezorgd. Je hebt je zieke zus en broer en de familie bijgestaan waar je maar kon. Gelukkig was je met de vut maar af en toe, toen Henk zo ziek was, moest je weer even naar Utrecht om bij te tanken. Je broer Henk is na een helse lijdensweg vanwege de ziekte van Kahler, uiteindelijk tóch te vroeg gestorven. Met dat schrikbeeld voor ogen moest jij het traject van jouw zogenoemde ‘genezing’ van 50% in. Hoe goed ook bedoeld, de giftige chemo reddingspoging heeft bij jou niet gewerkt en daarom ben je nu dood. Maar jijzelf bleef de kanker de baas en besliste zelf wat goed voor je was.

Liefste Rein,
Ik heb je vandaag meegenomen naar de begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat in Utrecht om je langs het Lindelaantje te begraven en ik beloof je als mijn tijd gekomen is, kom ik bij je liggen om samen naar de overkant te gaan….. Ik heb meer dan geluk gehad dat jij mijn liefste vriend wilde zijn. Je was gedurende 34 jaar de man van mijn dromen. De spil van mijn dagelijkse leven. Je was vriendelijk, zorgzaam, intelligent en creatief. Ik dank je voor alles, voor alles.

Tot slot, bedank ik allen die mij deze laatste dagen bijgestaan hebben en die nu hier om jou heen staan.
Liefste Rein. Rust in vrede

Slotlied: ‘Een liefde voor later’, door Herman van Veen

TRANSLATION
Dearest Rein,
Nobody was there to see your fall from the bedroom window, so it is pure guesswork to determine what actually happened. But the doctor and I both knew you could no longer cope with your illness. I think that you felt another moment of faintness and leaned out of the window to get some air and in the process, lost your balance.

I found you outside on the pavement. You lay there so peacefully that it looked as if you wanted to just stay asleep where you were lying. That place on the pavement where I held your head for the last time is now dear to me. Since then, I throw down a flower every morning to where you lay, but it is harder to reach than you might think.

You had a cardiac arrest on the way to the hospital in the ambulance. Reanimation was attempted, but was unsuccessful and three quarters of an hour later you passed away in the hospital as a result of internal haemorrhage.

Dearest Rein,
Only you know how much you suffered as a result of the aggressive cancer, the chemotherapy and the medicinal cures you were forced to undergo. You were so weakened by the combination of these, that you were afraid you could no longer care for me. Now I had to care for you and I did so with all my love, but it was unbearable for you to be dependent. As a result of the effects of the chemotherapy you had become dependent on your partner, who had always depended on you.
Lying connected to all the tubes in your hospital bed, you still were busy taking care of me and looking out for me.” Buy yourself a new pair of trousers and a winter coat, we have money enough and ask Carla if she will go with you , since you will have a hard time managing alone".
Rein my darling, you understand that I couldn't do as you asked at the time, but we will do it next week.

Dearest Rein,
And now you are dead and that is so unfair. You were a complete darling of a man. And the world needs wonderful people like you more than ever. The fall from the window was a release for you, but for those who remain behind and cared so much for you , it is a deep sorrow and a complete emptiness which is left behind. Rita wrote, " Anne Marie, we will cry many times over Rein in the future too, but we must tell ourselves that he is now in peace".

Dearest Rein,
We are now here together to bury you softly and lower your cold body into the warmth of Mother Earth to rest there forever.
I know and feel that Rita and Frede are here in spirit too. Rita told me on the 27th that you in all the 44 years of loving friendship had managed to see each other at least once a year and bridge the distance that lies between Utrecht and Abenrade. Rita and Frede hope to come next month and I promise to visit them every year.

Dearest Rein,
From the time of your early childhood, you were someone to love. Your sisters El and Aal spoiled you whenever and however they could. With your brother Henk, you went out in search of adventure. You were universally liked in school and as a young conscript soldier during your military service, because you were always looking for ways to be contrary in a humourous way.

As an adult, your friendly and warm disposition made you a respected and popular teacher of adults learning Dutch, a nice "meester" for your pupils and a friend for concierge Henny.You were a best friend to play tennis with and "one of the guys" with all of your mates. A man who enjoyed the company of others and whose company and friendship was enjoyed by them. Someone who enjoyed the small pleasures of life and never took them or others for granted. A man who could be counted on in good times and bad.
Quarrelling was never in your nature, you always aimed for harmony and balance in the way you interacted with those around you. And if your attempts at peacemaking were unsuccessful despite your best efforts, you were deeply disappointed. You always stuck to your position and to your friends and always tried whenever necessary to keep the harmony and the peace.

You also took great care of your sister Aal and brother Henk when they fell prey to serious illness. You gave all the support you possibly could to your sister and brother and the family during those hard times. Fortunately, you were able to make a greater effort, as a result of your early retirement, but even you needed to come back to Utrecht from time to time to take a short break during those periods. Your brother Henk went through a period of hellish suffering as a result of the sickness of Kahler and died before his time. And with that terrible experience deeply ingrained in your memory, you had to undergo the suffering of being "cured" with no guarantee that it would be successful. However well intentioned, the poisonous chemo therapy did not work with you and in any case, you didn't want to undergo it, and that is why you are no longer with us. But you remained in charge of your destiny and decided what was best for you.

Dearest Rein,
I have taken you today to the cemetery Soestbergen in the Gansstraat in Utrecht to bury you alongside the Lindelaan and I promise you that when my time comes, I will lie next to you and we will make the journey to the other side together. I have been more than fortunate to have you as my dearest friend and partner. You were the man of my dreams for the 34 years we had together. You were the pillar in my life. You were warm, caring , intelligent and creative. I love you and I thank you for everything, everything...

Concluding, I want also to thank all of you who have shown me such support in the these last days and all of you who are gathered here today to say farewell to you.

Dearest Rein. Rest in Peace