woensdag 30 juni 2010

Aan HM over de fraude bij de TK en de Raad van State.

Aan: Kabinet der Koningin.
t.a.v. Hare Majesteit Koningin Beatrix.
Korte Vijverberg 3 2513 AB Den Haag.
Tel. 070-3308888 fax 070-363 93 07.

Van: DEMOCRATEN
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht

Datum: 30 juni 2010.
Betreft: Fraude,Tweede Kamer en de Raad van State.
Onderwerp: Alle informatie mijnerzijds
Bijlage: 1 afschrift brief.


Majesteit,

Ondanks het feit dat al mijn informaties als klokkenluider van de Nederlandse overheid en de volksvertegenwoordigende organen, welke ik aan u geschreven heb, in de loop van de jaren door ministers verduisterd zijn, blijf ik optimistisch in mijn hoop dat er op enig moment een moment komt dat genoemde autoriteiten zich door deze vorm van doof-potterij niet meer kunnen beschermen.

Ook de vice-president van de Raad van State heeft de plicht u te informeren over wat de Raad van State zoal onder de pet houdt. Over wat er in de Raadskamers fout is gegaan met mijn burgerrechten schrijf ik in mijn boek met de titel: ‘Eigen macht eerst’.

‘Een fout wordt een delict wanneer deze fout niet recht gezet wordt’.

Op 1 februari 2010 heb ik u, via de Raad van State een klaagschrift, in tweevoud, gestuurd. Mijn klachten gingen over het gedrag van ambtenaren bij de Raad van State waar u de voorzitter van bent. Een en ander in verband met de onrechtmatige afhandeling van mijn beroepen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake mijn geschillen met de overheid en de Kiesraad. Men vroeg mij € 150,-- griffierecht te betalen terwijl de uitspraak al naar het Centrale Stembureau Utrecht (CSU) was gestuurd. Terwijl het bezwaarschrift dat ik naar de Gemeenteraad Utrecht stuurde nog niet eens was behandeld.
Het bedoelde klaagschrift bij de Raad van State, is niet behandeld. Ik ben niet gehoord. Het gaat niet om mijn gelijk maar het gaat erom dat er rechtgesproken wordt en dat gebeurt niet.

Hierbij stuur ik u per post en per faxbericht een brief aan de Raad van State t.a.v. Herman Tjeenk Willink welke ik vandaag op de post gedaan heb en per fax naar hem verstuurd heb.

Ik verzoek u hierbij, voor de zoveelste keer in de afgelopen jaren om een audiëntie, een persoonlijk gesprek.

Voor meer informatie over mij en hetgeen ik voorsta te bereiken verwijs ik naar mijn webblog: annemarietenberge.blogspot.com of u ‘googled’ mijn naam Anne Marie ten Berge dan komt u vanzelf informatie tegen die de RVD en de AIVD ook al heeft verzameld.

Hoogachtend, Anne Marie ten Berge, voorzitter.

Fraudeurs in de Tweede Kamer ?

Aan: verdraaidefeiten@nrc.nl
Door Anne Marie ten Berge.Utrecht. 30 juni 2010.
Niet alleen het NRC Handelsblad maar ook andere kranten schrijven maar zeer zuinigjes over verdraaide feiten in het kader van verkiezingen en coalitievorming. Bij een dergelijke journalistieke aanpak ben er niet van overtuigd, dat het volk de politieke onwaarheden inmiddels wel goed door heeft of ooit door zal krijgen.
Hare Majesteits woorden : “De leugen regeert”, zijn blijkbaar nog steeds onverminderd van kracht.
Zo was voor mij het feit dat op 15 mei 2010 Jack de Vries (CDA) met instemming van lijsttrekker Balkenende (CDA) zich terugtrok als kandidaat op de CDA-lijst niet alleen een markant punt in de verkiezingsstrijd en haar schreeuwende campagne-items, maar ook van een feitelijke onverenigbaarheid met de Kieswet.
De lezer moet namelijk bedenken dat op enig moment de kandidaatstelling een onherroepelijk feit is. Maar als je, zoals lijsttrekker Balkenende (CDA) en kandidaat de Vries (CDA) dat deden, tóch een kandidaat van je lijst haalt, of je als kandidaat op die lijst publiekelijk terugtrekt, dat je dan tegen de Kieswet handelt.
Ik heb van dit feit bij de overheid aangifte gedaan. En dáár hoor je de Kiesraad en de Media-onderzoeksjournalisten niet over. Ook het ministerie van Binnenlandse zaken en de Tweede Kamer wensen de betreffende kieswetfraude niet aan te pakken. Een precedent is geschapen. Een wetsovertreding wordt door de Tweede Kamer begaan en gedoogd.
Alleen belanghebbenden zoals pluche-zitters en journalisten nemen verkiezingen in Nederland kennelijk nog als een serieuze aangelegenheid aan. Waarom ? Misschien omdat verkiezingen bij uitstek VOC-gelegenheden zijn waar het geld moet rollen en waar aan te verdienen valt ? Van het openlijk gepleegde machtsmisbruik door het doen van valse beloftes hebben de politici zelf geen last. Alleen als de boemerang terugkomt wordt de verantwoordelijkheid zó lastig te nemen dat deze kennelijk helemaal niet wordt genomen.
Vandaag de dag, (30-06-2010) blijkt dat het CDA regeringsmijdend gedrag vertoont en moet ik wel aannemen dat ik daar schuld aan heb ? Gaan ze toch regeren dan zal ik ze bovenstaande fraude voor de voeten werpen. Gaat het CDA niet regeren maar de oppositie in dan zal ik vragen wat ze daar in de Tweede Kamer doen. Daar horen toch geen fraudeurs te zitten ?
Al het bovenstaande is, althans hóórt bekend te zijn bij Tjeenk Willink (PvdA) onze vice-president van de Raad van State,de onderkoning die formateur gaat spelen.
Voor alle zekerheid zal ik Tjeenk Willink vandaag nog de inhoud van dit stuk opsturen. Wat de lezer misschien nog niet weet: Het is óók Herman Tjeenk Willink geweest die vanaf het jaar 2000 de terugkeer van eerlijkheid in het politieke domein krampachtig tegenhoudt. Maar daarover meer in mijn boek: ‘Eigen macht eerst’.
PS: Ik heb het bovenstaande doorgefaxt naar HM de Koningin.


www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 24 juni 2010

Sollicitatie voorzitter Tweede Kamer

BENOEMING van een VOORZITTER TWEEDE KAMER.
In duplo

Aan: Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v.: dhr./mevr. J.H.Goudswaard, Hoofd van de Griffie.
Lange Poten 4 Den Haag
Postbus 20018
2500 EA Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht Tel/Fax.: 030-2316070 KvK:30252308
ABN-AMRO 55.85.92.945


Datum: woensdag 23 juni 2010
Betreft: Sollicitatie
Opmerking: Citaten staan in cursief.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij solliciteer ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht naar de functie van voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag.

Redenen van sollicitatie en toelichtingen.
1. Als eerste grond van mijn sollicitatie verwijs ik naar art. 3 en art. 5 van onze Grondwet en ik citeer : Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. En: Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegde gezag in te dienen. Einde citaat.
Toelichting:
A. ) Net als de rest van Nederland werd ik op zondag 20 juni 2010 via de krant (…) voor het eerst geïnformeerd over de betreffende vacature van voorzitter voor de Tweede Kamer, hierna te noemen TK. Ik reageerde naar de media als volgt: “...dat je kon solliciteren naar de functie van Kamervoorzitter dat wist ik niet. Bedankt (...) voor uw informatie. Als ik vanmiddag de sponsorloop voor Amnesty Internationel heb gelopen ga ik onmiddellijk een sollicitatiebrief schrijven…”. Einde citaat.
B. ) Waarom de betreffende vacature niet in de Staatscourant of andere algemene dagbladen is verschenen mag als een blamage gezien worden voor alle 150 leden van de Tweede Kamer, inclusief het TK-lid Gerdi Verbeet (PvdA) oud voorzitter TK.
C. ) De TK benoemd en ontslaat de Voorzitter van de TK en bepaalt de duur van de aanstelling. Gerdi Verbeet is als Voorzitter TK op enig moment formeel met ontslag gegaan, kennelijk om zich kandidaat te kunnen stellen voor de verkiezingen van de leden van de TK op 9 juni 2010. Zij is in het openbaar gefeliciteerd omdat zij een zetel in het parlement heeft veroverd en haar eed of de belofte heeft afgelegd.

2. Als tweede grond van mijn sollicitatie verwijs ik naar de feiten: De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk en de leden van het parlement genieten parlementaire onschendbaarheid. Dat wil zeggen dat zij voor hun uitspraken in het parlement gerechtelijk niet vervolgd kunnen worden.
Toelichting:
A.) De Voorzitter in de TK zal in de onderhavige gevallen van onfatsoen van de TK-leden een onpartijdig standpunt in moeten kunnen nemen. Maar omdat de TK een bestuurlijk college is, dat verantwoording af moet leggen aan de staat, zal de TK zich ook moeten gedragen volgens
2 / 2

de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet op de Openbaarheid van bestuur (WOB).
B.) De voorzitter van de TK is werkzaam bij de TK en ontleent zijn/haar gezag aan de functie en niet aan de persoon. De benoeming van een lid van de TK uit de gelederen van de leden van de TK zal niet alleen gezien worden al een vorm van vriendjespolitiek maar ook als een vorm van nepotisme.
C.) Nepotisme is volgens mijn zienswijze een vorm van discriminatie van de andere mogelijke sollicitanten buiten de eigen kring van de TK. Vacatures bij openbare overheidsorganen en semi-overheidsorganen horen publiekelijk bekend gemaakt te worden, zodat er zonder aanzien van de persoon of groepen van personen geïnformeerd en gesolliciteerd kan worden. Denk hierbij aan de WOB !

3. De derde grond van mijn sollicitatie is gebaseerd op Art. 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is verboden.
Toelichting:
A.) De TK is bij uitstek een voorbeeld van een onderneming in openbare dienst. Zij maakt wetten en controleert de regering. Een voorbeeld van burgerschapsrecht is het vrijelijk solliciteren op een functie in openbare dienst.(zie artikel 3 vd Grondwet)
B.) De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de TK berust bij de voorzitter van de TK. Bij de voorzitter van de TK hoort dienstbaarheid en openheid het doel te zijn om de TK naar alle eerlijkheid en onpartijdigheid te laten functioneren.

4. De derde grond van mijn sollicitatie is gebaseerd op het feit dat per 1 januari 2010 de politieke vereniging DEMOCRATEN gevestigd te Utrecht is opgericht.
Toelichting:
A.) De statuten van DEMOCRATEN welke ik zonder last heb mogen ontwerpen. zijn op enig moment met algemene stemmen aangenomen.
B.) Ik citeer uit de betreffende statuten als volgt:
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is politiek te bedrijven in de ruimste zin des woords om op te komen voor vrije, eerlijke en onafhankelijke verkiezingen zoals deze zijn bedoeld volgens Artikel 4 van de Nederlandse Grondwet en om te bereiken dat het Nederlandse volk haar volksvertegenwoordigende ambtelijke bestuurders vrij mag kiezen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is in de ruimste zin des woords.
3. Alle verrichtingen zijn gebaseerd op eerlijkheid, humaniteit, duidelijkheid en openheid,


De leden van DEMOCRATEN zien graag een bevestiging van ontvangst van deze brief en een voorstel tot afdoening tegemoet.

Hoogachtend,A.M.S. (Anne Marie) ten Berge, voorzitter

vrijdag 18 juni 2010

De PvdA wil een donker paarse Kamer ?

Door: Anne Marie ten Berge, vrijdag 18 juni 2010 16:34
In de kranten stond dat de PvdA een Tweede Kamer wilde met de kleur paars-plus. Dus donker paars? Maar paars krijg je toch door rood en blauw te mengen ? Wie zijn dan die blauwe partijen? Dat stond niet op de 'Stemwijzer'. Overigens heeft de PvdA helemaal niets te willen. De PvdA zit aan de linkerkant van onze democratie en de kiezer heeft zich in meerderheid uitgesproken voor een rechts-liberale meerderheid in de Tweede Kamer. Dat het CDA geen voorkeur uitspreekt dat is ook helemaal niet de bedoeling. De kiezers hebben gestemd.De kiezers hebben een voorkeur uitgesproken. En de voorkeur van de kiezers gaat uit naar een rechts-liberale regering. Dus naar een rechts-liberale Tweede Kamer waar de VVD, het CDA en de PVV de meerderheid vormen. Desnoods sluit D66 zich aan ter versterking van rechts. De rest, de linkse partijen horen volgens de keuze van de kiezers oppositie te voeren. Het gekke is, dat er vóór de uitslagen van verkiezingen door de kandidaten tegen de kiezers wordt gedreigd: "Als je niet stemt, moet je later ook niet komen klagen".77 % van de stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht en het eerste dat zij doen is klagen.Want die 77% van de kiezers die gestemd hebben, gingen stemmen omdat de Tweede Kamer voor miljoenen de Stemwijzer had aangeschaft, met als doel om bij de kiezers vooral goed en duidelijk uit de verf te kunnen komen. Maar na de verkiezingen lijkt iedere partij haar goede democratische eigenschappen en duidelijkheid verloren te hebben.De uitslag wordt door de politici kennelijk niet gerespecteerd. De Stemwijzer en alle moeite van de kiezer om niet zwevend te blijven is dus weggegooid belastinggeld en tevergeefse moeite geweest. Het CDA zegt geen "ja" tegen de kiezer omdat het CDA geen "ja" tegen de VVD en de PVV wil zeggen.Het CDA is een rechtse partij die verkozen is om met andere rechtse partijen te regeren, maar als puntje bij paaltje komt wil het CDA niet verkozen zijn. Dan hadden ze ook niet aan de verkiezingen mee moeten doen. Wie A zegt moet ook B zeggen. Door geen ja tegen de VVD en de PVV te zeggen is het CDA wel erg achterbaks bezig. En als de Tweede Kamer daarmee instemt is dit volks vertegenwoordigende orgaan al geen knip meer voor de neus waard nog vóór er een ministerraad benoemd is. Een opkomst van 77% van de kiezers geeft ook al geen mandaat om trots op te zijn. Aan de orde is het feit dat de bloedserieuze keuze van de kiezers op een bloedstollende manier weer niet serieus genomen wordt door de kandidaten ter rechter en ter linker zijde. De keuze van de kiezers voor een rechts-liberale coalitie wordt niet gehoord, niet gerespecteerd maar grofweg weggewuifd door de VVD, het CDA, en de PVV. De politici zeggen eerst pas duidelijk "nee" tegen elkaar ná de verkiezingen. Ook het CDA zegt eerst pas "nee" tegen de VVD en de PVV ná de verkiezingsuitslag. Ik kan er niet over uit hoe achterbaks ik dat vind. Dit is kiezersbedrog van de ergste soort. De linkse partijen waarvan de kiezers hadden aangegeven dat zij met hun minderheid maar beter oppositie konden voeren staan tegen de wensen van de kiezer in, te trappelen om te gaan regeren na het "nee"-woord van de rechtse meerderheid. Dit is kiezersbedrog van de laagste soort. Je kunt beter geen verkiezingen houden maar het (staats)lot laten beslissen. Het wordt tijd dat er iemand opstaat en naar de bestuursrechter stapt vanwege onbehoorlijk bestuur van de Tweede Kamer.Want de baas in dit land, de Tweede Kamer, doet collectief aan kiezersbedrog en dat is buiten alle recht en orde.

Het CDA spreekt geen ja en geen nee.

Door: Anne Marie ten Berge, vrijdag 18 juni 2010 15:42
Het CDA dat geen voorkeur uitspreekt ? Dat is ook helemaal niet de bedoeling. De kiezers hebben gestemd.De kiezers hebben hun voorkeur uitgesproken. En de voorkeur van de kiezers gaat uit naar een rechts-liberale regering. Dus naar een rechts-liberale Tweede Kamer waar de VVD, het CDA en de PVV de meerderheid vormen. Desnoods sluit D66 zich aan ter versterking van rechts. De rest, de linkse partijen horen volgens de keuze van de kiezers oppositie te voeren. Het gekke is, dat er vóór de uitslagen van verkiezingen door de kandidaten tegen de kiezers wordt gedreigd: "Als je niet stemt, moet je later ook niet komen klagen".77 % van de stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht en het eerste dat zij doen is klagen.Want die 77% van de kiezers die gestemd hebben, gingen stemmen omdat de Tweede Kamer voor miljoenen de Stemwijzer had aangeschaft. Volgens de media werd deze prijzige Stemwijzer veelvuldig geraadpleegd. De directeur van Stemwijzer die daardoor in een klap miljardair is geworden, zal dat wel fijn gevonden hebben. Hem of haar hoor je niet klagen. Maar wat zien we ná de verkiezingen gebeuren? De uitslag wordt niet gerespecteerd. De Stemwijzer en alle moeite van de kiezer om niet zwevend te blijven is dus weggegooid belastinggeld en tevergeefse moeite geweest. Het CDA zegt geen "ja" tegen de kiezer door geen ja tegen de VVD en de PVV te zeggen. Dat is een achterbaks gedoe. En de Tweede Kamer stemt daarmee in. De bloedserieuze keuze van de kiezers wordt op een bloedstollende manier wéér niet serieus genomen door de kandidaten ter rechter en ter linker zijde. De keuze van de kiezers voor een rechts-liberale coalitie wordt niet gehoord, niet gerespecteerd maar grofweg weggewuifd door de VVD, het CDA, en de PVV. Het CDA zegt eerst pas "nee" tegen de VVD en de PVV ná de verkiezingsuitslag. Ik kan er niet over uit hoe achterbaks ik dat vind. Dit is kiezersbedrog van de ergste soort. De linkse partijen waarvan de kiezers hadden aangegeven dat zij met hun minderheid maar beter oppositie konden voeren staan tegen de wensen van de kiezer in, te trappelen om te gaan regeren. Dit is kiezersbedrog van de laagste soort. Je kunt beter geen verkiezingen houden maar het (staats)lot laten beslissen. Het wordt tijd dat er iemand opstaat en naar de bestuursrechter stapt vanwege onbehoorlijk bestuur van de Tweede Kamer.Want de baas in dit land, de Tweede Kamer, doet collectief aan kiezersbedrog en dat is buiten alle recht en orde.

donderdag 17 juni 2010

Het malafide debatcentrum TUMULT uit Utrecht verdwijnt.

Reactie van DEMOCRATEN • 17-06-10, 08:12 uur op het nieuws van de internetkrant: Alles Over Utrecht (AOU)over dat Tumult opgeheven werd vanwege de financiële problemen van de laatste jaren.
door: Anne Marie ten Berge.
Tumult is door de Gemeenteraad altijd rijkelijk voorzien van subsidiegelden. Burgemeesters, wethouders, banken, advocaten en dergelijke rechtspersonen zaten in het bestuur van Tumult. Op het lijsttrekkersdebat van Tumult van 28 febr. 2006 in het Stadhuis ben ik, met medewerking van de Tumult journalisten Magielse en van den Hoogen als lijsttrekker lijst 14 gearresteerd. Tumult heeft daarover een vals verslag gepubliceerd, dat nu wel van hun site af gehaald zal worden omdat Tumult per 1 juli 2010 opgeheven wordt. Nog een kwalijk feit: Op het lijsttrekkersdebat in Tivoli van 25 febr. 2010 mocht ik als kandidaat raadslid niet naar binnen. De Raadsleden hadden blijkbaar de ambtelijke beveiligers opdracht gegeven mij de toegang tot dat lijsttrekkersdebat te verhinderen. De politie stond klaar, omdat de burgemeester aan de politie blijkbaar de opdracht had gegeven mij te arresteren wanneer ik toch van mijn recht gebruik wilde maken om het debat in Tivoli bij te wonen. De ster- journalisten van Tumult , met name dhr. M. Magielse en mevr. E. van den Hoogen hebben ook op die avond dit malafide lijsttrekkersdebat voor de verkiezing van de Gemeenteraad op 3 maart 2010 geleid. Ik heb de partijdige verbondenheid tussen Tumult en de Raadsleden aan kunnen tonen. Tumult organiseert al jaren de malafide debatten van de Gemeente Utrecht en haar raadsleden. Journalist Magielse is na mijn waarheid vindende interventies moeten vertrekken bij Zembla. En over de leugens van Van Den Hoogen spreek ik ook de waarheid. Deze twee journalisten wilden voor de strafrechter ook niet getuigen in de rechtszaak inzake mijn valse arrestatie op 28-02-2006 op het lijsttrekkersdebat van die avond. Dat debat werd ook door hen geleid zoals ik eerder zei.
Ik heb over de laatste 11 jaren de bewijzen verzameld over het treurige feit dat het Utrechtse college van B&W en de Raadsleden a-sociaal, a-democratisch, levensgevaarlijk en pro corruptie zijn.Lees meer op www.annemarietenberge.blogspot.com of zoek op google: Anne Marie ten Berge.

NASCHRIFT: Persbreidel ? Jazeker. Teruglezen van mijn reactie op de internetkrant 'Alles Over Utrecht' van donderdag 17 juni 2010 kan niet meer. Om 8:21 uur was mijn reactie alsmede het artikel over het vertrek van Tumult vanwege financiële problemen onherroepelijk van de AOU site gehaald. Kennelijk heb ik over de betrokken politici hier in Utrecht voor de zoveelste keer de waarheid geschreven en maakt de Raad van Utrecht, het bestuursorgaan dat de baas is in Utrecht zich ook nog schuldig aan persbreidel.

zaterdag 12 juni 2010

Rutte kan nu aan ku… , nee: kloten tot aan de nieuwe verkiezingen.

Door: Anne Marie ten Berge.
Op het NRC verhaal,”Rutte, pas op: je kiezers lopen zo weer weg” geplaatst op vrijdag 11 juni 2010 om 13:43 luidt mijn reactie van onpartijdige journalistiek broddeltalent als volgt: Juist omdat de heren Voerman en Lucardie bij het Documentatiecentrum Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen werken tikte ik bij het lezen van het NRC-artikel: “Rutte, pas op: je kiezers lopen zo weer weg”,op mijn voorhoofd. Het is toch van de gekke dat deze heren vanuit de universiteit Groningen in het NRC de gelegenheid krijgen om te beweren dat CDA leider Jan Peter Balkenende geen stabiliteit uitstraalde. De betrokken politici van de Tweede Kamer hebben 4 kabinetten Balkenende met heipalen in de politieke misère weten vast te klinken. Alleen toen het Wouter Bos te heet onder de voeten werd heeft hij de stekker uit het Kabinet Balkenende IV getrokken. Dat Bos daarmee geen week langer kon wachten lag aan het verkiezings termijn.
Precies voordat het WK voetbal begon moest in het belang van de PvdA en de VVD, de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer voorbij zijn.En dat is gelukt. Ook de zogenoemde ‘analyse’ van de heren Voerman en Lucardie over dat de kiezers JP en het CDA associeerden met de crisis en niet met de oplossing daarvan , komt kennelijk uit een waanidee voort. Het is de heren zeker niet opgevallen dat er inmiddels meerdere analyses zijn gemaakt over het feit dat de publieke en de commerciële omroepen met hun eigen partijdige politieke programma’s, interviews en stemmingmakerij de politici in de konten kropen of belachelijk lieten overkomen. Wat niet in het nieuws mocht komen was de uitslag van het NOS-kijkers debat op 18 april 2010.Het gebeurde toen, dat Hans Laroes de hoofdredacteur bij NOS openlijk toegaf, onder andere óók partijdig te zijn ten aanzien van politieke verslaglegging en politieke analyses. Overigens gebruikte Laroes in dit debat de woorden: ‘onafhankelijke journalistieke verhalen met een eigen kleur ’, in plaats van de woorden 'onpartijdige journalistieke verslaglegging en analyses. Eva Jinek leidde dit NOS-debat dat nooit is uitgezonden maar waar het Documentatiecentrum Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit van Groningen wel een kopie van in huis heeft. Sinds dit NOS-debat op 18 april jl. heeft Eva Jinek nog een of twee keer het NOS journaal mogen presenteren maar daarna mocht zij als ‘eerste getuige’ van de foute woorden van haar hoofdredacteur Laroes niet meer in beeld komen. Dat wil zeggen dat de journaliste Eva Jinek met ontslag is. Met al het bovenstaande wil ik maar gezegd hebben dat de broodnodige onpartijdige Nederlandse onderzoeksjournalistiek niet bestaat en dat Rutte namens de VVD, aan kan ku..., herstel: aan kan kloten, tot aan nieuwe verkiezingen. ‘De leugen, dat wil zeggen: de media, regeert’.

vrijdag 11 juni 2010

Discriminatie kiesrecht door de Gemeente Utrecht ?

Door: Anne Marie ten Berge. 11 juni 2010
Ik heb vandaag mijn vraag over de mogelijke discriminatie in het kiesrecht door de gemeente Utrecht als hierna volgt, voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling.

Aan: Commissie Gelijke Behandeling.
Mailadres: Info cgb (Info@ cgb.nl)
t.a.v: Mw.mr. G.M.L. van Doornum, juridisch adviseur
Postbus 16001
3500 DA Utrecht.

Datum:11 juni 2010
Betreft: Klacht.

Geachte mevrouw van Doorum,

In antwoord op uw mail van 11-06-2010 8:37:42 wend ik mij tot u met de volgende vraag: Is het terecht dat ik mij, kennelijk op gronden van mijn geslacht (vrouw), mijn nationaliteit (Nederlandse), mijn burgerlijke staat (ongehuwde inwoner Utrecht) mijn leeftijd (66) gediscrimineerd weet in een kwestie van mijn kiesrecht ? Een kiesrecht dat vastgelegd is als een van mijn grondrechten als Nederlandse staatsburger in onze Grondwet, artikel 4.
REDENEN van KLAGEN.
De kieswet. Paragraaf 6. Artikel J 24, eerste en tweede lid, luidt:
1. Tot de stemming wordt slechts toegelaten degene die bevoegd is aan de verkiezing deel te nemen, voor zover hij in het bezit is van de hem toegezonden of ingevolge artikel J 8 uitgereikte oproepingskaart, dan wel een kiezerspas of een volmachtbewijs.
2. De voorzitter van het stembureau kan, alvorens iemand tot de stemming toe te laten, verlangen dat hij van zijn identiteit doet blijken.

1.0 De Oproepingskaart, STEMPAS.
1.1 Op 09 juni 2010 om ong. 14:15 melde ik mij in het stemlokaal aan het adres Korte Minrebroederstraat 2, Stadhuis Grote Trouwzaal te Utrecht om te kunnen stemmen ter zake van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 9 juni 2010.
1.2 Ik toonde de voorzitter van het stemlokaal mijn oproepingskaart, tevens STEMPAS.
1.3 Ten 1ste staat er op de adreskant van deze stempas gedrukt: ‘Deze stempas is alleen geldig voor: A.M.S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. nr. 0344007 1141 / V / 06-03-1944.
1.4 Ten 2de staat op de adreskant het ongevraagde advies gedrukt: Belangrijk ! Vergeet als u gaat stemmen niet: * Deze stempas.* Een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
1.5 Ten 3de staat onder mijn naam en adres gedrukt: Strikt persoonlijk. Deze stempas is uw bewijs dat u mag stemmen . De pas is alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas door anderen is strafbaar (art 128 WvSr.)
1.6 Als afzender stond op mijn stempas vermeld: Gemeente Utrecht Kieskring 8 (Utrecht) Postbus 5000, 3502 JA UTRECHT.

2.0 Het verloop van het geschil:
2.1. Op enig moment heb ik bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de voorzitter van het stemlokaal Stadhuis om mij niet tot de stemming toe te laten vanwege het feit dat ik niet aan de identificatieplicht (Wetboek van Strafrecht) kon voldoen.
2.2 Volgens mijn pleitende woorden waren de wettelijke bepalingen van het Strafrecht rond de identificatieplicht niet in de Kieswet opgenomen en garandeerden mijn persoonsgegevens, naar waarheid afgedrukt op de stempas en overigens afkomstig van de Gemeente Utrecht zelf, dat ik in persoon de bevoegde stemgerechtigde was.
2.3 Verder maakte ik in mijn bezwaar de voorzitter stemlokaal Stadhuis, erop attent dat hij weliswaar net als iedere andere willekeurige burger naar mijn ID-bewijs mocht vragen maar dat ik niet verplicht was deze dan ook te tonen. Alleen de politie, het openbare gezag had in zaken rond ID-bewijzen ambtelijke bevoegdheden.
2.4 Ook werd ik niet geloofd, inzake mijn verhaal, dat elke (politie) beambte van het openbare gezag alsook de opvolgende Korpsbeheerders, burgemeesters van Utrecht, sinds 2003 op de hoogte waren van het feit dat ik niet aan de identificatieplicht kon voldoen. En dat de bevoegde instanties mij desondanks met rust lieten en nooit, ook zelfs niet toen ik op 28 februari 2006 ten Stadhuize werd gearresteerd, naar mijn ID-bewijs gevraagd hadden.
2.5 Daar kwam bij dat ik in mijn bezwaar tegen de discriminerende beslissing om mij niet toe te laten tot de stemming ook betoogde, dat hij (..) geen oordeel mocht vellen over mijn mogelijke burgerlijke ongehoorzaamheid om geen ID-bewijs te bezitten en mijn persoon als een soort straf voor mijn overtreding van de wet op de identificatieplicht uit te sluiten van mijn Kiesrecht.

3.0 Reacties op mijn bezwaren .
3.1 Op enig moment ging de (anonieme) voorzitter van het betreffende stemlokaal een kwartier lang (voor mij hoorbaar en zichtbaar) in overleg met Willem Stoker, Hoofd Bureau Verkiezingen bij de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen van de Gemeente Utrecht. Lid van het Centraal Stembureau Utrecht (CSU). Lid van de Kiesraad te Den Haag.
3.2 Na het overleg met Willem Stoker werd mij, bij monde van deze voorzitter stemlokaal Stadhuis kennelijk definitief medegedeeld dat het CSU (de afzender van de besproken stempas) bij de genomen beslissing bleef en mij niet tot de stemming wilde toelaten op grond van het feit dat ik niet aan de Wet op de Identificatieplicht kon / wilde voldoen.

In de zekerheid dat ik naar beste vermogen het bovenstaande naar waarheid heb neergeschreven schrijf ik hierna het volgende en verzoek u mij te bellen / te mailen voor een afspraak op uw kantoor Kleine Singel 3 te Utrecht.

Mijn gegevens zijn :
Naam: Mw. A.M.S. ten Berge
Adres: Servaasbolwerk 4
Postcode en plaats: 3512 NK Utrecht
Telefoonnummers: 030-2316070 / 06-46 44 37 68

Gegevens van de organisatie waar het discriminatie probleem zich voordeed:
Naam organisatie: de Kiesraad afdeling Centraal Stembureau Utrecht
Contactpersoon: dhr. W. Stoker
Adres: Stadhuis. Korte Minrebroederstraat 2
Postbus 16200
Postcode en plaats: 3500 CE Utrecht.
Telefoonnummer 030-2860000

donderdag 10 juni 2010

Machtsmisbruik en doofpot Tweede Kamer

Door: Anne Marie ten Berge, donderdag 10 juni 2010 11:20
Naar aanleiding van het bericht in DePers op 10-06-2010 over de Deense politie die op zoek is naar de Nederlandse non: Theresa Brenninkmeijer vanwege dood door schuld en mishandeling van bejaarden in 1993 reageerde ik als volgt:
"Of de zaak tegen die verdachte non verjaard is dat moet de rechter uitmaken.Daarna kan de getroffen familie een schadeclaim indienen. Ik heb het volgende meegemaakt: Op 11 februari 2002 heb ik aangifte gedaan tegen Lien Vos -van Gortel (VVD) burgemeester van Utrecht en haar advocaat-procureur mr.Frans P.J.M.Otten (CSM Derks Star Busman te Utrecht.) inzake een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf in de nacht van 27 september 1983. Ik kreeg geen rechtsbijstand. Een en ander ook te lezen op mijn site:www.annemarietenberge.blogspot.com Het OM heeft met medeweten en medewerking van de kabinetten Balkenende de betreffende aangifte(n)alsmede de claims van schadevergoedingen in de doofpot weten te stoppen (machtsmisbruik van de politieke partijen) Ik heb, voor iedereen te lezen, het betreffende proces-verbaal nummer PLO911/02-013307 van mijn aangifte op mijn (etalage)raam geplakt. Zo gauw de leden van de Tweede Kamer geïnstalleerd zijn zal ik ze wéér oproepen om de verantwoordelijke ministers op het matje te roepen.
Voor een buitenstaander mag het onlogisch lijken dat ik elk nieuws over 'doofpot zaken' aangrijp om te schrijven over mijn frustraties over de strafbare feiten gepleegd door het bevoegd gezag en het doofpotten gedoogbeleid van de volksvertegenwoordigers die ik zal blijven informeren over de strafbare daden van hun medepartijleden.
Voor mij als slachtoffer van het hierboven besproken misdrijf van een opzettelijke poging tot doodslag en ontvoering door een advocaat en een burgemeester, is vanaf 1983 geen informatie verstrekt. Dat is een feit van onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur.Het gepleegde misdrijf was al een traumatische ervaring waarmee ik moet leven, maar 100 keer erger is het feit dat het OM levensbedreigende misdrijven in de doofpot stopt, alsof de feiten niet gebeurd zijn. Het is onverteerbaar dat de geïnformeerde kandidaat leden van de politieke partijen 'gewoon' door regeren, wetten maken en zich verkiesbaar stellen Terwijl ze van mij, het slachtoffer weg kijken."
PS:Dit stuk zal ook de Tweede Kamer opgestuurd krijgen.

vrijdag 4 juni 2010

Het CDA overtreedt de Kieswet.

Door: Anne Marie ten Berge, vrijdag 4 juni 2010 16:14

Maurice de Hond heeft een ‘motieven’ onderzoek gehouden onder vijfduizend kiezers en DePers publiceerde het resultaat op 4 juni 2010. Ik noem de uitkomst hiervan in hoge mate verontrustend zo niet schrikbarend, omdat een steekproef onder vijfduizend kiezers ‘betrouwbaar’ genoemd mag worden. Maar hoe ‘betrouwbaar’ zijn eigenlijk de zienswijzen van die vijfduizend potentiële kiezers? Want wat blijkt ? De stemgerechtigde die gaat kiezen laat zijn keuze afhangen van fysieke uiterlijkheden, leeftijd, manieren van doen en suggestieve uitlatingen, (de mooie woorden) over toekomstig gedrag en de ‘belangrijkste’ plannetjes van de leidende kandidaten die op het pluche willen.
Niemand, behalve de schrijfster van dit stuk, stelt aan de kandidaten politici vragen, zoals: Bent u wel eerlijk geweest ? Wat zit er in uw doofpot ? Hoe komt u aan die vuile (politieke) handen? Wanneer heeft u gelogen ? Wanneer heeft u de schouders opgehaald over schendingen van de burgerrechten en de integriteit van de Overheid, de Rechtspraak en de Wetgevende macht met name van de leden van de Tweede Kamer, haar voorzitter en met name van het kabinet Balkende IV ? Ik heb deze vragen gesteld maar zij worden door de betreffende politici niet en nooit beantwoord. Met andere woorden: Altijd beantwoord, want geen antwoord is ook een antwoord. Wie zwijgt stemt toe. Een debat over eerlijkheid bij politici wordt niet in het openbaar gehouden.
Afgelopen woensdag 2 juni 2010 viel, net als de bij rest van Nederland, de kandidatenlijst van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 9 juni 2010 ook bij mij op de deurmat. Zakelijk gezien is de betreffende kandidatenlijst 09-06-2010 een bestuursbeslissing (Kiesbesluit) van de Kiesraad te Den Haag, welke wordt genomen, namens de eindverantwoordelijke Ministerraad van Balkende IV, of wat daarvan over is. De laatste dag van beroep inzake de beslissingen over geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en aanduidingen was volgens de kieswet op 07-05-2010 bepaald. Maar hoe kan een inwoner van Nederland bij de Raad van State beroep aan tekenen wanneer het besluit inzake de kandidatenlijsten met de aanduidingen, niet gepubliceerd worden ?
En hier heb ik een punt. Dat kan dus niet. Zonder dat het besluit zwart op wit staat, kan daartegen geen rechtsmiddel ingezet worden. Dat ik nu pas (mogelijk buiten termijn) bezwaar aanteken tegen het besluit d.d. 03-05-2010 van de betreffende kandidatenlijsten mag gezien worden als een kwestie van overmacht. Dus ik hoop dat de Raad van State daar rekening mee houdt als ik in beroep ga.
Voordat ik mijn bezwaren indien ter zake van de betreffende beslissing kandidatenlijsten stel ik eerst de volgende ‘verbetering’ aan de orde: Het wervende overheids bevel:“Ga stemmen! ”, gedrukt op de kandidatenlijsten van de TK verkiezingen van woensdag 22 november 2006 is ter gelegenheid van de TK verkiezing van 9 juni 2010 terecht, achterwege gelaten.
Bezwaren:
Mijn bezwaren tegen het Kiesbesluit d.d. 03-05-2010 door de brievenbussen ter inzage gelegd op 2 juni 2010, inzake de kandidatenlijsten en haar aanduidingen van de Tweede Kamer (TK) verkiezing op 09 juni 2010 verwoord ik als volgt.
1. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 inzake het aantal van 18 kandidatenlijsten en aanduidingen is niet eerder dan op 02 juni 2010 ter kennisneming aangeboden, volledig bekend gemaakt bij elke hoofdbewoner in Nederland .
2. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 sluit buiten, discrimineert, voor alle 19 kieskringen, de kandidatuur van A.M.S.(Anne Marie) TEN BERGE no. 1. van DEMOCRATEN. Een degelijke uitsluiting is een schending van mijn grondrechten door de Kiesraad en de eind verantwoordelijke Ministerraad Balkenende IV, met verwijzing naar Artikel 1( gelijke behandeling, discriminatieverbod) Artikel 3(gelijke benoembaarheid) en Artikel 4 ( Kiesrecht) van de Grondwet. (Dus niets om trots op Nederland te zijn)
3. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 schept een onwettig precedent door te handhaven: De kandidatuur van Balkenende, J.P.(Jan Peter) (m) no. 1 en de Vries J.G.(Jack) (m) no.15 op lijst 1 van het Christen Democratisch Appel (CDA) alsmede de deelname aan de betreffende verkiezing van de politieke groepering het CDA.
4. Immers, ondanks het feit dat de Kieswet duidelijk aangeeft dat de betreffende kandidatuur onherroepelijk is hebben de kandidaten Balkenende en de Vries op of omstreeks 15 mei 2010 publiekelijk (via de media) zonder zwaarwegende redenen, gelijk duidend verklaard dat de kandidatuur van no 15, met name van De Vries als ingetrokken beschouwd diende te worden. Dit gebeuren is van beide kandidaten én van het CDA-bestuur een overtreding van de Kieswet en een schending van het vertrouwen in Regering, Parlement en de Raad van State.
5. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 heeft ten onrechte besloten dat bij lijst 17 de aanduiding van de politieke groepering mag ontbreken. Lijst 17 blijkt niet met een notariële akte van de Statuten ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.
6. Wat betreft de onbevoegdheid van de Kiesraad en de Ministerraad Balkenende IV herhaal ik mijn stelling: Betreffende overheidsorganisatie zijn niet bevoegd besluiten te nemen vanwege het overtreden van de Nieuwe Handelsregisterwet van 1 juli 2008. Bedoelde Raden staan niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.
Tot slot: Het lijkt mij een goed idee dat Maurice de Hond zijn ‘peilen’ eens gaat richt op de feitelijke kennis van de kiezers omtrent de integriteit van de betreffende politieke verenigingen, haar kandidaten, alsmede de eerlijkheid van de vertrekkende en komende parlementsleden en haar ministerraad. Lees meer: www.annemarietenberge.blogspot.com