donderdag 28 april 2011

Gedupeerde eist schadevergoeding van ruim 60 miljoen Euro.

Aan: RECHTBANK UTRECHT
SECTOR KANTON LOCATIE UTRECHT

t.a.v. Kantonrechter.
Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht
Van: A.M.S. ten Bergep/a Servaasbolwerk 4bis. 3512 NK Utrecht. U

Datum: donderdag 28 april, 2011
Betreft: Verzoek / Eis
Bijlagen: Verzameling mails april 2011.

Geachte heer/mevrouw kantonrechter,

Hierbij verzoek ik, Anna Maria Susanna ten Berge geboren 6 maart 1944 te Utrecht, aan de Rechtbank Utrecht mij tot genoegdoening voor de geleden schade, schande en smart, welke de criminele onderneming KROEZEN BV Sint Cornelisstraat 44 5827 AM te Vortum-Mullem mij heeft aangedaan, een vergoeding tot te kennen van groot € 60.987.600,--
Zegge: Zestigmiljoennegenhonderzevenentachtigduizendzeshonderd Euro

Aanleiding tot mijn verzoek en de hoogte van mijn eis, is het feit dat de curatoren van KROEZEN BV te Vortum-Mullem met name: dhr.P.H.M. Donkers (2007) en mevr. M.L.J.S. Brandt-van Heijst, (2008) in onrechtmatige samenspraak (complot), en onbevoegde samenwerking (steekpenningen) met de Gemeente Utrecht, (Altrecht), mijn familie(vijf zussen en drie zwagers) en via onrechtmatige beslagleggingen op mijn bankrekeningen een dergelijk kapitaal aan mijn eigen vermogen, mijn vermogen uit nalatenschappen op slinkse wijzen hebben verduisterd.

Gelijkluidend was het juridisch advies van advocaten, politie en OM-Utrecht: ”Het is een zaak voor de kantonrechter”.

Bijgevoegd is een verzameling mails, om een beeld te krijgen van de laatste onrechtmatige activiteiten van de curatoren bij het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV betreffende het achterhouden van mijn inkomen en de weigeringen om onder andere de huur van mijn woning te Nieuwegein, de RDW wegenbelastingen, belasting van mijn onroerend goed, een veilige nieuwe auto, de ziekteverzekering MENZIS, de loodgieter, de aannemer enzovoort te betalen.

De betreffende curatoren zijn in 2007 en 2008 zonder mijn mening (achter mijn rug om) benoemd tot curatoren, vanwege, ja vanwege wat eigenlijk.? De geestelijke stoornis is nooit bewezen. De teloorgang is nooit bewezen. Het gevaar is nooit bewezen. Mijn failliet van mijn Eenmanszaak, is nooit bewezen,. Ik werd vanaf het jaar 2000 financieel onderhouden door de op 25 oktober 2010 overleden heer R.D.Derks, mijn (niet geregistreerde) partner vanaf het jaar 1976. Ik ben nu 67 en ik heb door toedoen van KROEZEN BV. nog steeds geen cent van mijn, bijstandsuitkering (2000-2008) AOW en ABP (2009) gezien.

In de verwachting dat u mij in mijn verzoek om deze zaak aanhangig te maken zal steunen en de eis van genoegdoening zal toe kennen, onderteken ik met hoogachting:

Utrecht, 28 april 2011. mevrouw, A.M.S.ten Berge.

zondag 24 april 2011

Aangifte illegale huisuitzetting door Stichting Mitros Utrecht / Nieuwegein

Door: Anne Marie ten Berge. 25-04-2011

Per mail aan: Dhr. H.N.de With, politie Utrecht (Nico.de.With@utrecht.politie.nl)
Van: Mw.A.M.S.ten Berge | De Erven Derks.
Thorbeckepark 108, 3438 WG Nieuwegein. Tel.kantoor.Utrecht. 030-2316070.
TEN BERGE schrijft de politie in haar hoedanigheid als,
1. Een v/d twee slachtoffers / gedupeerden van de illegale huisuitzetting d.d. 08-04-2011.
2. Enige Erfgenaam van dhr. R.D.Derks, partner op Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.
3. Als klaagster in de klachtzaak 2011-0364 vs het politieoptreden op 08-04-2011 van dhr. R.V. politie District Lekstroom.
Dit schrijven gaat in cc naar:
* Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
* KROEZEN BV te Vortum- Mullem(algemeen@kroezenbewind.nl) t.a.v. MLJS Brandt-
van Heijst, curator en dhr. van Mil vervangend curator (vermoedelijk ook deurwaarder).
* MITROS Wonen Nieuwegein(vraag@mitros.nl) t.a.v. Fred Mommers,Mitros Nieuwegein. Klantenservice en naar www.annemarietenberge.blogspot.com
Deze aangifte is voor opmaak p-v op 25-04-2011 afgegeven op bureau Paardenveld Utrecht.
Datum: zondag 25 april 2011.
Onderwerp: Aangiften tegen FRED MOMMERS, medewerker STICHTING MITROS
te Utrecht. Gegevens van STICHTING : KvK:30136131 Bank:INGnr 1271

Geachte heer de With,
Hierbij doe ik, TEN BERGE, ANNA MARIA SUSANNA geb. 06 maart 1944 te Utrecht bij de politie Nieuwegein aangiftes tegen FRED MOMMERS,
FRED MOMMERS, is op onrechtmatige wijze voorbereidend en direct betrokken geweest bij de illegale huisuitzetting van twee bewoners van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein op vrijdagmorgen 08 april 2011.
FRED MOMMERS heeft namens STICHTING MITROS te Utrecht op 21 april 2011 aan NICO DE WITH politie Utrecht verklaart, dat hij op 8 april 2011 in de woning, aanwezig was bij de uitzetting.
Verdere verklaarde FRED MOMMERS aan DE WITH op 21 april 2011, ik citeer in cursief: “De huurder van de woning Thorbeckepark 108, de heer RD Derks is in oktober 2011 overleden. Namens de Erven Derks had de curator de huur opgezegd per 2 mei 2011 en om inspectie van de woning gevraagd. Mitros heeft zich hierbij aangesloten, omdat ook wij inspectie uitvoeren bij de oplevering van een woning. Overigens vervalt de huurovereenkomst officieel 2 maanden na het moment van overlijden. Mevrouw ten Berge was op een of andere manier bevriend met Derks en dacht na zijn overlijden ‘recht op de woning te hebben’. Ze huurde op dat moment, en nu nog steeds een woning van Mitros in Utrecht, Servaasbolwerk 4. Ze was dus geen huurder van de woning in Nieuwegein en had er in feite niets te zoeken. Ze heeft ook nooit om woningruil gevraagd (Utrecht opgeven om in Nieuwegein te gaan wonen). Het was nog sterker ze had de woning inmiddels onderverhuurd aan ene meneer Van Kleef. Voor zover bekend tegen een zeer geringe vergoeding. (nb. Een afschrift van de overeenkomst is bijgevoegd). Er was dus geen vonnis en dat was ook niet nodig om mevrouw te deur te wijzen”.Einde citaat.

Voorop gesteld: A.M.S. TEN BERGE, aangeefster was bij testament van 02 oktober 2010 (waarvan afschrift is bijgevoegd) aangewezen als de enige wettelijke erfgenaam van dhr. R.D.DERKS die op 25 oktober 2010 op de stoep voor zijn, per 1 juli 2004 onbewoonbaar verklaarde woning Servaasbolwerk 4 te Utrecht, is overleden. Aangeefster voerde, vanaf 17 mei 2006 met de overleden huurder van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, aldaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
Aangiften
1. Verdachte MOMMERS is met voorbedachten rade, medeplichtig aan een huisuitzetting zonder te hebben kunnen overleggen, een exploot of aangetekende brief van DE ERVEN DERKS welke noodzakelijk geacht wordt te zijn overlegd volgens Art 268 lid 1.BW7. Genoemd artikel gaat over: Voortzetting huurovereenkomst na overlijden huurder.
2. Verdachte MOMMERS, heeft in het belang van DE ERVEN DERKS tevens 2 / 2
aangeefster van deze aangifte, geen rekening willen houden met Artikel 268 lid 2. BW7 en de belangen en wensen van aangeefster van voortzetting huurovereenkomst Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.
3. Het staat vast dat de verdachte zonder overleg met aangeefster onrechtmatig zaken is gaan doen met mevr. M.L.J.S. BRANDT-van HEIJST, curator, bekend zwendelaar, oplichtster, ziekelijke leugenaarster. Met als doel: de onrechtmatige huisuitzetting d.d. 08-04-2011 op slinkse wijze uit te voeren. Verdachte liegt over de ‘inspectie’ welke uitgevoerd zou zijn.
4. Verdachte heeft niet willen luisteren / heeft aangeefster niet willen horen, in verband met het feit dat curator BRANDT bij beschikking 08-450 d.d. 14-02-2008 van de Kantonrechter Utrecht, zich verplicht heeft gesteld alle (huur) schulden te betalen zodat aangeefster wegens achterstand huurpenningen niet op straat zou komen te staan.
5. Verdachte misleidt de politie bij haar klachtonderzoek, door te stellen dat de curator bij machte / gerechtigd zou zijn om per 2 mei 2011 de huur op te zeggen namens DE ERVEN DERKS cq AANGEEFSTER
6. Verdachte was samen met derden (hoeveel ?)op 08-04-2011 onbevoegd aanwezig in de betreffende woning.
7. Verdachte heeft verzuimd in te grijpen toen de huisuitzetting met geweld gepaard ging.
8. Verdachte heeft verzuimd een dokter er bij te halen toen aangeefster in onmacht was geraakt.
9. Verdachte heeft twee paar huissleutels Thorbeckepark 108 te Nieuwegein gestolen van de (woon)rechthebbenden. Sleutels welke bij het huurcontract hoorden. Tot op heden zijn de sleutels nog niet aan rechthebbenden teruggegeven. Het huurcontract is verduisterd.
10. Verdachte MOMMERS heeft het bevoegd gezag voorgelogen dat de huisuitzetting legaal zou zijn. Verdachte kon immers geen exploot, geen vonnis en geen uitspraak / beschikking van de rechter tonen, welke de huisuitzetting van twee personen zou kunnen rechtvaardigen. Voorts heeft verdachte ook geen aangetekende brief kunnen overleggen waarin de curator namens DE ERVEN DERKS de huur opzegde met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de opzegging. (Art. 268 lid 1 BW7)
11..Verdachte heeft de politie voorgelogen ter zake van Art. 268 lid 6 BW7. AANGEEFSRTER wilde na het overlijden van haar partner de huur voortzetten terwijl de curator verplicht was de huur te betalen.
12. Verdachte MOMMERS heeft andere aangezet tot verduistering huissleutels / inboedel en heeft andere aangezet buiten de wet te handelen. door medewerking te vragen / te eisen aan een onrechtmatig gepleegde en gewelddadige huisuitzetting van twee bewoners. Totale schade aan gestolen goederen € 80,000,-- en het totaal verlies aan waardepapieren bedraagt naar schatting € 120.000, --
13. Verdachte heeft de politie voorgelogen met betrekking tot de onbewoonbaar verklaarde woningen van DE ERVEN DERKS. Servaasbolwerk 4 en 4bis. te Utrecht.
14. Verdachte heeft d.d. 21 april 2011 leugens en laster gesproken over Aangeefster met de woorden: “Mevrouw ten Berge was op een of andere manier bevriend met Derks en dacht na zijn overlijden recht op de woning te hebben.| Ze huurt van Mitros een woning in Utrecht.| Ze had de woning onderverhuurd| Ze vroeg een vergoeding.|
15. Verdachte spreekt zichzelf tegen in zijn verklaringen aan de politie. d.d. 21-04-2011

Als de benadeelde partij wil ik de ontstane schade en smart in het kader van het strafproces verhalen op de verdachte. Ik wens te worden geïnformeerd over het verloop en de afdoening van de strafzaak.
Aangeefster/benadeelde……

zaterdag 23 april 2011

Altrecht Utrecht is ziek, Doet gevaarlijk.

Door: Anne Marie ten Berge, 23 april 2011
Mail beantwoorden.
Aan: Tom van Halteren. Clientenbelang.
Van: Anne Marie ten Berge, klaagster.
Datum: 23 april 2011
Betreft: Uw mail 21-04-2011

Geachte heer van Halteren,

In antwoord op uw mail van 21 april 2011 schrijf ik u het volgende.
Het gebeurt vaker dat ik in mijn klachtrecht niet goed begrepen wordt. Maar u heeft wel gelijk. Er was sprake van een gedwongen opname (RM)voor mij, op 13-12-2010 Maar de opname is mislukt en dan wordt het andere koek.
Omdat ik niets wist van een dergelijke RM-beschikking 13-12-2010,laat staan dat ik ooit opgeroepen ben om op zitting te verschijnen, kan het niet anders zijn, dan dat het regime van de geneesheer directeur en die vijf medewerkers van Altrecht, hun 'middelen' ingezet hebben om volgens de complot theorie,Ten BERGE in Altrecht, 'in te vangen' (het doel). Het is te smerig voor woorden vooral ook omdat dit complot weer een politiek motief laat zien om mij van het politieke platform te laten verdwijnen. De ondercuratelestelling van 25-09-2007 is met hetzelfde doel, om mij politiek onschadelijk te maken, uitgevoerd onder leiding van dezelfde Martin Roeten, geneesheer- directeur Altrecht. De betrokken officier van justitie, was mr van Thiel. De betrokken kantonrechter: Mr. R.W.J. van Veen. En de betrokken familie heet: Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge te Odijk.
Behandeling klacht
Tom van Halteren, neem van mij aan dat als ik er achter kom dat Clientenbelang mijn klachten over Martin Roeten en zijn medewerkers niet wil behandelen dan stap ik naar het Reg. Tuchtcol. A'dam. Ik moet daar 12 mei as. toch zijn voor een hoorzitting tegen een chirurg die mij niet kon opereren omdat hij dubbel geboekt was. Er gebeuren hele nare dingen in de geprivatiseerde zorg.
Schadevergoeding
Ik vraag dus niet op grond van de BOPZ een schadevergoeding. Nee ik vraag, als slachtoffer op grond van een poging tot vrijheidsberoving op 13-12-2010 door een onrechtmatig verkregen RM een vergoeding in geld. Het mag ook wel een boeket bloemen zijn, ten waarde van €6000,-- Als het maar weer verkoopbaar is.
Ik wil schadeloos gesteld worden vanwege een grove schending van mijn integriteit, een nog grotere schending van het klachtrecht. Men heeft mijn klaagschrift van 28-02-2011, zonder enige grond NIET WILLEN behandelen en mijn verzoek om eerlijke informatie AFGEWEZEN
Wanneer Martin Roeten en de vijf medewerkers Altrecht van hun recht gebruik maken om over hun strafbare acties te zwijgen dan kan ik wel van mijn recht gebruik maken om buiten de rechter om, een schade- en smartegeldvergoeding van €6000,-- te eisen. Er moet rap wat gebeuren. Ik heb de eis per directe betaling op 13 april ingediend en nu is het alweer 10 dagen verder, waarin Altrecht de bokkenpruik op heeft en Clientenbelang de boot afhoudt. Actie graag !
Misstappen
Voor mij is alles, een leermoment geweest. Maar verder zie ik de misstappen voor de Altrecht medewerkers en hun geneesheer - directeur. als hun opstap- en schikkingsmoment. U hebt het goed gezien: Aan de orde zijn hún strafbare feiten. En tegelijkertijd, míjn eis om een vergoeding.
Als ik naar civiel moet, wordt mijn claim alleen maar hoger omdat dat langer duurt. Ik stel vast: na 1 mei 2011 komt er € 100,-- per dag bij, als er niet met schikken is begonnen. Ik kan ook de Gemeente Utrecht aanklagen wat mij nog veel leuker lijkt om te doen. Ik zal voor doorzending van deze brief naar de Raad zorg dragen.
Als de vrijheidsberoving onder het mom van een RM. gelukt was dan was ik voor 6 maanden van huizen en haarden afgesneden. Ik (67) zou elke dag onder het regime van deze vijf medewerkers of anderen, namens de geneesheer directeur bestookt zijn, om gezond en wel toch maar medicinale drugs te gebruiken anders weiger je behandeling en dat mag niet in dit dwangregime.
Als mijn RM op13-12-2010 gelukt was, zou op aanwijzing van Altrecht door het OGGZ-Team Stad Utrecht, een provisionele Stads-bewindvoerder aangesteld zijn, zodat ik van die € 50,-- leefgeld per week alleen een jointje kon kopen bij Altrecht zelf, terwijl ik nooit rook. Ja, bij Altrecht Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht mag je, als je de begeleiding ook wat gunt, dagelijks je porties wiet of drugs kopen. Ze trekken het van je uitkering af. Het is letterlijk net de gevangenis. Nergens wordt zoveel geblowd als daar. De wiet lucht hangt op de gangen en in de kelders.
Nieuwe klacht, namens...
En nu ga ik het opnemen voor mijn twee (heren) vrienden. Hun RM lot ligt ook in de duivelse handen van Martin Roeten. Tom maak je niet ongerust. Martin heeft mij gistermiddag 22-04 teruggebeld en ik heb hem een straffe veeg uit de pan gegeven en geëist dat hij de problemen van mijn vrienden, op gaat lossen. Waarom zitten mijn vrienden met een RM in Nieuwegein op een geïsoleerde / gesloten afdeling ? Dat komt door Roeten. Roeten is al jarenlang het toppunt van onverantwoordelijke medische zorg voor gehandicapten en geesteszieken.
De recente Altrecht 'invanging' d.d. 08-04-2011 van mijn vrienden E. L.te U en R. V. te U. is gelukt. Daarbij zijn middelen gebruikt van valsheid in geschrifte, misleiding van de rechter en wanprestaties bij het vaststellen van de diagnoses.
Een zaak:
Echt iets voor Clientenbelang om deze klachten via de regels van het klachtrecht te onderzoeken.Mijn beide vrienden zitten nu al twee weken van de 6 maanden RM , vast op de afd.gesloten in RPC Nieuwegein van Altrecht. Daar wordt opzettelijk gerookt en geblowd door het personeel in de nabijheid van de cliënten, die geen kant op kunnen.
Er is geen bewijs geleverd dat mijn vrienden een gevaar voor de buitenwereld of voor zichzelf zijn. Na een week zeuren heb ik de RM beschikking 08-04-2011 van R. binnen. De rechter mr. E.A.A. van Kalveen geeft geen motivatie aan . Zij besliste enkel op de stukken en heeft zich laten misleiden.
Er is duidelijk gesjoemeld met de geneeskundige verklaringen over R., met name door dhr. F.van Gendt,casemanager en de dames G. Ruitinga en G,W Kruyt psychiaters van Altrecht. Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht. Het oordeel (autisme) van de onpartijdige arts A. Bioch, van het Ant.Overvecht is niet op tafel op de zitting gekomen.Ik lees de e-mail verslagen van mijn vrienden. Ik lees over dat R., dagelijks gekleineerd, buitengesloten, gepest, getart en gesard wordt door andere patiënten, behandelaars en verpleegkundigen, zonder rekening te houden met zijn autisme. Om de drie uur komt men in zijn kamer kijken, of hem wakker maken. Vriend R. heeft op mijn advies de PVP voor Nieuwegein: Peter de Koster 06-27402685 er bij geroepen en die is op donderdag 21 april 2011 om 10:30 gekomen. Later belde R. mij helemaal van streek op omdat Robert van der Doef, afd.arts,gesloten aldaar, een (vals) behandelplan aan de PVP heeft laten zien, waarop stond dat R. behandeld werd volgens de opname titel IBS. 18-04-2011. Wow ! Daar staat mijn hart en mijn verstand bij stil. Wat een ziekelijke leugen, wat een smerige misleiding! Zeker om te verdoezelen dat R. met een RM niet op een gesloten afdeling 'behandeld' mag worden. Het zijn Mensenrechtenschendingen op z'n Hollands.
Conclusie
Beste Tom van Halteren, Cliëntenbelang, dan weet je nu waarom ik zo tekeer ga tegen alle ziekelijke leugens van Altrecht en Martin Roeten en zijn collegae psychiaters. Deze klachten kunnen nu eenmaal niet via diplomatieke seintjes binnen komen. Al het bovenstaande is werkelijk gebeurd. Er moeten koppen rollen. Ik kan alleen maar tot de conclusie komen dat Altrecht een gevaar vormt voor de samenleving met Martin Roeten en zijn complotterende psychiaters in het bijzonder.
Ik heb mijzelf niets te verwijten. Ik blijf niet aan de kant staan. Ik mag hopen dat Cliëntenbelang alle klachten volgens het klachtrecht in behandeling neemt. R. V te U. heeft een autistiforme stoornis en wordt voor schizofrenie behandeld. Altrecht is net zo ziek als een psychopaat, en doet héél gevaarlijk.
Geen waanidee
Ik verzin het bovenstaande echt niet. Dit is waarlijk in de afgelopen week gebeurd bij de 'behandeling' van R. V. in Nieuwegein. R. heeft van St. Ant. Overvecht, op 08-02-2011 de diagnose van een sterk vermoeden van autisme gekregen. R. is het daarmee eens en wil hulp. Maar daar steekt Altrecht op 08-02-2011, op dezelfde dag nog, een stokje voor. Een client naar een ander sturen, dat willen ze niet. Ik heb de meeste stukken van mijn vriend, die zichzelf niet kan verweren, opgeëist bij de rechtbank. De betrokken BOPZ advocaat is ronduit een hufter. Hij heeft R. niet behoed voor een gedwongen opname. Wat een zak. Ik maak mij terecht erg veel zorgen.
Ik kan niet uitstaan dat dit RM-onrecht met mij zou gebeuren op 13-12-2010 , laat staan met mijn vrienden.In bovengenoemde cases staat vast, dat de geneesheer directeur en de medewerkers van Altrecht aan het openbaar gezag, dat is aan het OM Utrecht, verklaard hebben, dat de voorgestelde personen voor een RM, in aanmerking komen omdat zij zouden lijden aan een geestelijke ziekte, waarbij sprake zou zijn van teloorgang, 'mogelijk' gevaar voor de omgeving en voor zichzelf. Een collega arts van Altrecht speelt bij dit soort zaken, achter de rug om van het slachtoffer, steevast voor 'onafhankelijke' arts BOPZ. Dat is bij R. de Altrecht- collega mw.G.W.Kruyt,psychiater geweest. Ik moet haar niet tegen komen. Dan krijgt ze het heel moeilijk.
Om af te ronden:
Ik vraag ook geen schadevergoeding in het kader van de BOPZ. Nee ik vraag een schadevergoeding aan Altrecht omdat mijn klacht terecht is en ontvankelijk verklaard hoort te worden. .

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge, klaagster en vertrouwenspersoon.

www. annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 15 april 2011

Vrijheidsberovingen in Gemeente Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht, op 15 april 2011

*RE: 11.049570 A.M. ten Berge‏ 14:45
Beantwoorden ▼
* Beantwoorden aan Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan: Gemeenteraad Utrecht, Griffie Gemeenteraad
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 15 april 2011 14:45:27
Aan: Gemeenteraad Utrecht (secmbgemeente@utrecht.nl)
CC: Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl)
Aan: Gemeenteraad Utrecht.
Van: Mw A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4bis.3512 NK Utrecht.
Datum: 15 april 2011
Betreft: Bezwaar 11.049570.
Geachte heren/dames raadsleden/ voorzitter,
Hierbij maak ik Anna Maria Susanna ten Berge geb.06-03-1944 te Utrecht, bezwaar tegen uw besluit 11.049570, om mijn mail/brief van donderdag 14 april 2011 , welke hierna nog is te lezen, een lage urgentie van behandeling te geven.
Redenen van bezwaar
Het is voor u zeker mogelijk zo spoedig mogelijk een eensluidend antwoord te geven, omdat het hier een schikking betreft, waarop ik als inwoner van Utrecht en als gedupeerde, recht meen te hebben.
Op 14 april 2006 is het Jolanda Huussen van de Stichting Mitros Utrecht geweest, die mij op persoonlijk initiatief, bij Altrecht aanmeldde voor 'bemoeizorg' en gedwongen opname.
Op 13 december 2010 is het mw.M.L.J.S. Brandt-van Heist, curator werkzaam bij de inkomensbeheerders van KROEZEN BV te Vortum-Mullem geweest, die mij op 13 dec. 2010 bij Altrecht, Lange Nieuwstraat 119 Utrecht aanmeldde voor een gedwongen opname. (RM).
Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht, stelt in zijn brief van 13 april 2011 het feit vast, dat het OGGZ-team Stad Utrecht op 13 januari 2011 met genoemde curator heeft overlegd over de aanvraag van een RM voor mijn persoon.
Zonder twijfel zijn schendingen van mijn privacy door MITROS en ALTRECHT hierbij aangetoond.Deze schendingen privacy zijn strafbaar. Wie gaat hier aangifte van doen ? U als verantwoordelijk Stadsbestuur of ik,meervoudig slachtoffer ?
Het is immers zo, dat STICHTING MITROS UTRECHT als ook het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te VORTUM-MULLEM beide gebonden zijn aan de vergunningen-afspraken met de Gemeente Utrecht. Deze zijn zonder twijfel geschonden.
Beleid.
U als gemeenteraad, bént die Gemeente Utrecht. U bepaalt het beleid. Gezien het bovenstaande mag gesteld worden dat u een onbetrouwbaar beleid hebt gevoerd. Ik overweeg naar de bestuursrechter te stappen wanneer u niet op uw schreden terug keert. En de schade van onbehoorlijk bestuur vergoed.
Eis/schikking.
Mijn eis van € 6.000,-- te betalen door Altrecht, is hetzelfde bedrag, als wat mijn familie: Dhr & mevr. P.B.M.Heijmerink en H.H.H.M.ten Berge te Odijk op 9 mei 2007 12:28 uur via de bemoeienis van ROB.M.KOK, psychiater Altrecht, aan steekpenningen hebben betaald aan Martin W.J. Roeten , geneesheerdirecteur Altrecht.
Letterlijk staat er in het betreffende dossier A.ten Berge nr.254/IJ/CL: De familie is hiertoe bereid (€ 6000,-- betalen)mits er een curatele komt (voor mijn persoon) en het niet een bodemloze put is.
Niet behandelde klachten
Ik heb mij de afgelopen jaren bij u,alle raadsleden en uw voorzitters nep-burgemeesters van de PvdA met name , Annie Brouwer-Korf en Aleid Wolfsen, de blaren op mijn tong geklaagd over het OGGZ-team STAD UTRECHT van Altrecht, maar u, noch uw voorzitters hebben ooit de handen uit de mouwen gestoken om aan de gesignaleerde wantoestanden iets te doen. Ik heb naar voren gebracht dat er sprake was van meerdere onrechtmatig aangevraagde gedwongen opnamen en valse aanvragen onder curatele stellingen.
Nieuw.
Een nieuwe klacht is is feit dat voor dhr. C.V te U.op 10 maart 2010 op oneigenlijke gronden een ibs is afgegeven. Dhr. C.V. te U. stond mij bij in mijn geschillen met de Gemeente Utrecht en met de curator van KROEZEN BV. Zeer recent heb ik gemerkt dat dhr. A.L.te U. een RM heeft gekregen. Waarom weet hij niet. Hij is niet gehoord. Beide heren zijn mijn persoonlijke vrienden en hebben mij trouw en belangeloos geholpen in mijn geschillen met de gemeente Utrecht en de curator van KROEZEN BV.
Beide heren zijn als toehoorders op zittingen geweest van de Sector Kanton Locatie Utrecht. Aan de orde is een duidelijke schending van mensenrechten. Zij lijden beiden onder de gevolgen van gedwongen medicaties door Altrecht en aan de gevolgen van hun beknotte vrijheid. Zij mogen/kunnen niet meer vrij fietsen, wandelen, hun huishouding voeren, hun vrienden bezoeken omdat de niet behandelende artsen van ALtrecht tegen de plv rechters liegen dat deze aardige jongens een gevaar voor de samenleving en voor zichzelf zouden zijn.
Ik verzoek u een onderzoek in te stellen en mij te raadplegen. Ik wacht 12 mei as de behandeling van mijn mail 11-049570 niet af. Genoemde slachtoffers moeten eerder geholpen worden om hun vrijheden terug te krijgen. Altrecht voert een schrikbewind.
Getuigenis
U en uw voorzitter hebben niet als getuigen willen komen op de zitting van Sector kanton locatie Utrecht d.d. 17 november 2010. Een zitting gericht tegen de bewindvoerders van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, die hier in Utrecht, met instemming van de Gemeente Utrecht haar criminele activiteiten mag uitvoeren en uitdragen.
Mail kenmerk 11.049570 A.M.ten Berge
En nu u besloten hebt, dat de behandeling van de betreffende mail van 14 april 2011 met als onderwerp: ALTRECHT OGGZ-team STAD UTRECHT en de schikking van € 6000,-- pas op 12 mei 2011 door u vastgesteld wordt, moet u zich eens goed bedenken, hoeveel slachtoffers van de illegale Altrecht-praktijken van het OGGZ- team STAD UTRECHT er tussen 14-04-2011 en 12-05-2011 weer bijkomen.
Slachtoffers
Er komen in het belang van de ongemotiveerde en valse diagnostiek ter zake van de aangevraagde gedwongen opname en/of een ibs, iedere keer meer slachtoffers bij. Een BOPZ advocaat, is partijdig hij/zij verdedigt de ingevangen cliënt van Altrecht, never en nooit.Voor een onpartijdige advocaat doet Altrecht geen moeite. Er is zonder twijfel sprake van, verkapte vrijheidsberovingen.
Mijn teller staat op twee slachtoffers per week. En ik zeg u eerlijk, dat u zich mag schamen, dat u deze vrijheidsberovingen niet opgemerkt hebt. Dat u zelfs de verantwoordelijke wethouders niet ter verantwoording wilde roepen wanneer ik met de bewijzen aankwam zetten , dat er wantoestanden heersen in de Utrechtse psychiatrische zorgverlening van Altrecht.
Commissie
Stel een commissie samen en maak mij voorzitter. Het gaat om vergeten slachtoffers die niet voor zichzelf op kunnen komen. Dat ik dat toevallig wel kan, zal tenslotte ten voordele moeten werken voor de ingevangen Altrecht slachtoffers.
Tot slot,
merk ik op dat het OGGZ-Team STAD UTRECHT en Martin W.J.Roeten, geneesheer-directeur Altrecht, geen steekhoudend en inhoudelijk verweer hebben gevoerd op al hetgeen ik stelde in mijn klaagbrief van 28-02-2011.
Ik handhaaf mijn eis van schikking van € 6000,-- en zal zo spoedig mogelijk een procedure starten bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg te Amsterdam tegen het OGGZ-team Stad Utrecht onder eind verantwoordelijkheid van Martin.W.J.Roeten, geneesheer directeur.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
Subject: FW: 11.049570 A.M. ten Berge
Date: Fri, 15 Apr 2011 11:03:12 +0200
From: SECMBGemeente@utrecht.nl
To: amstenberge@hotmail.com

Geachte heer, mevrouw,

Graag laat ik u weten uw e-mail in goede orde te hebben ontvangen. We hebben uw e-mail het kenmerk 11.049570 gegeven.
Procedure
U heeft uw e-mail gericht aan de gemeenteraad. De raad bestaat uit verschillende fracties met verschillende standpunten. Het is daarom voor de raad vaak niet mogelijk om een eenduidig antwoord op ingekomen e-mails te geven. Wel stelt de raad vast hoe e-mails afgehandeld worden. De raad kan bijvoorbeeld besluiten het college van b&w opdracht te geven de e-mail te beantwoorden. In de raadsvergadering van 12 mei 2011 stelt de gemeenteraad vast, hoe uw e-mail moet worden afgehandeld. Binnen tien werkdagen na deze vergadering ontvangt u een e-mail met deze beslissing.
Inzage
Alle e-mails aan de raad zijn openbaar en voor iedereen in te zien. De e-mails worden ook op internet geplaatst. Voordat wij dit doen, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens. Alleen uw initialen blijven staan.
Meer informatie
Heeft u vragen over de procedure of de inzage? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 – 286 10 69 of e-mail; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Deze kennisgeving is van zuiver administratieve aard en heeft geen rechtsgevolg voor de inhoud van uw brief.
------------------------------------------------------------------------------------
Van: Anne Marie ten Berge [mailto:amstenberge@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 14 april 2011 10:03
Aan: Gemeente
CC: Gemeenteraad Utrecht-Nieuwsbrief
Onderwerp: 11.049569 A.M. ten Berge
Urgentie: Laag

Aan: GEMEENTE UTRECHT

t.a.v Gemeente Raad en College van B&W Utrecht.
p/a: Stadhuis Utrecht. / Minrebroederstraat 2 / Utrecht.

Van: Mw A.M.S.ten Berge
p/a: Servaasbolwerk 4 bis
3512 NK Utrecht

Datum:14 april 2011
Betreft: Altrecht-OGGZ-team Stad Utrecht.
Bijlage: brief 13-04-2011

Geachte heren / dames van de Gemeente Utrecht.

Altrecht, schendt al jaren de zorgplicht ter zake van de inhoudelijke behandeling en afdoening van mijn klachten. Ik word niet gehoord.

Kennelijk is het vanaf 2006 een standaard gegeven, dat Martin Roeten,geneesheer-directeur bij Altrecht mijn klachten tegen hem en zijn team niet inhoudelijk wil behandelen, noch binnen het gestelde termijn wil voorleggen aan de Commissie Klachtenbehandeling Altrecht.
Hierbij informeer ik u over de inhoud van mijn brief, d.d. 13 april 2011.zie bijlage bijgevoegd. Het betreft een voorstel van schikking.

Ik merk op dat Altrecht niet staat ingeschreven bij de Kamers van Koophandel.

Ook mijn de laatst ingediende klachten van januari en februari 2011 zijn / worden niet behandeld. Wanneer ik informeer, dan krijg ik standaard te horen: A) dat ik niet goed geadresseerd zou hebben B) dat een antwoord onderweg is. C) dat de TNT niet goed bezorgt. D) dat de medewerker niet op zijn/haar stoel zit. Kortom er schijnt buiten mijn schuld altijd wat mis te gaan.

Ik stel Altrecht aansprakelijk.

Was getekend, Mevrouw A.M.S. ten Berge

_____________________________________________________________________________________

BIJLAGE:
Aan: Secretariaat Commissie Klachtenbehandeling Altrecht.
t.a.v. Anneke C.Loor,secretaris
Extern: Dolderseweg 164
3634 BN Den Dolder
Verstuurd: Antwoordnummer 4606. 3720 ZC. Den Dolder.
Van: Mw.A.M.S. ten Berge
Servaasbolwerk 4 bis
3512 NK Utrecht / tel 030-2316070

Datum: woensdag 13 april 2011
Betreft: Voorstel schikking.
Bijlage: Klaagschrift 28 februari 2011

Geachte mevrouw Loor,
Hierbij stuur ik de commissie mijn klaagschrift van 28 februari 2011 gericht aan Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht en de andere vijf (5) medewerkers Altrecht, OGGZ team Stad Utrecht, voor de zevende keer de deur uit, in de hoop op reactie en behandeling.

Omdat geen van de aangesproken zes (6) personen tegen wie mijn klachten op 28-02-2011 gericht waren, ook gereageerd heeft op het betreffende klaagschrift, verzoek ik de commissie mijn klachten d.d. 28 februari 2011 terstond in behandeling te nemen en mij per direct een voorstel tot afdoening te sturen. Ik eis per direct een schadevergoeding van € 6000,-- te storten op ING rek.75.56.82.130 tnv: Mw. A.M.S. ten Berge Servaasbolwerk 4bis 3512 NK Utrecht, met de mededeling: Schikking klaagschrift 28 februari. 2011.

Zo niet, dan wil ik de hele klachtenprocedure doorlopen en gehoord worden. Ik wil voor de commissie, in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen aan de 6 medewerkers Altrecht aan wie ik mijn klaagschriften in 6-voud op 28-02-2011 heb afgegeven.

Ik wil dat de commissie duidelijk stelt dat ik, de geneesheer-directeur aansprakelijk kan stellen voor de fouten en het gevaar van gedwongen opname zonder dat de Altrecht afdeling psychiatrie en verslaving Lange Nieuwstraat 119 Utrecht een recent patiënten / cliënten dossier kan overleggen.

Op 29 maart 2011 heb ik mij, met een door mij ingevuld en ondertekend klachtenformulier van de commissie, tot Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht gewend. Mijn klacht van 29 maart 2011 was dat niemand (6 personen) op mijn klacht van 28 febr. 2011 gereageerd had, laat staan dat er wederom geen voorstel van behandeling en afdoening gestuurd was. Ik moet aannemen dat Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht opzettelijk verzuimd heeft mijn klachten van 28 februari 2011 en van 29 maart 2011 aan de commissie te sturen.

Verder klaag ik al jaren over het feit dat Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht, Op 11 september 2007 de Altrecht-psychiater Rob M. Kok gemachtigd heeft om namens hem, Roeten, voor de rechter een valse medische verklaring af te leggen. Kok heeft op 11 september 2011 voor de kantonrechter verklaard, dat ik onder curatele gesteld moest worden vanwege een geestelijke stoornis, of woorden van gelijke strekking. Zie verder art. 229 Wetb. van Strafrecht: Vervalsen geneeskundige verklaring.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com
_____________________________________________________________________________________________________________

dinsdag 12 april 2011

Smeekbrief aan politie Utrecht en Nieuwegein.

Door Anne Marie ten Berge.Utrecht 12 april 2011. *
FW: Thorbeckepark 108 Nieuwegein.‏

7:49
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan Peter de Klein, KROEZEN BV, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester)
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 12 april 2011 7:49:01
Aan: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
CC: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl)
BCC: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl)
Geachte Peter de Klein, politie Utrecht
Kroonstraat 25 Utrecht.

Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende mails bij het dossier van mijn aangiften d.d. zaterdag 9 april 2011 te voegen? Ik meen dat de zaak in behandeling is bij uw collega Bakkali. Het is bekend dat de curator de gestolen sleutels van onze woning Thorbeckepark 108 in Nieuwegein niet terug wil geven.
Is het mogelijk dat de politie in Nieuwegein van Stichting Mitros te Nieuwegein op grond van mijn aangiften en de onrechtmatige gang van zaken, vordert dat Mitros Nieuwegein, nieuwe sloten in de voordeur en de deur van de box maakt ? De huur is betaald dus wij hebben het recht om onze spullen te kunnen gebruiken. Verder zal ik van de curator van Kroezen BV eisen dat de huur betaald wordt. Dat is de curator verplicht. Over een curator kan je alleen klagen bij de kantonrechter. En dat heb ik mondeling al gedaan.
Ik schat in dat Kroezen BV of mijn criminele familie iedere maand € 2000,-- vangen van mijn AOW en mijn ABP. Daar moet de betreffende huur van betaald worden, als dat mijn wens als curanda is. Ook mijn waardepapieren en de eigendomspapieren van het onroerend goed dat ik van Rein geërfd heb liggen in de woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Het is duidelijk dat ik naar de politie moet om aangiften te doen.
En dat er dan een proces-verbaal van wordt opgemaakt. Dan kan ik het OM aanspreken op haar taakbesef. Met vriendelijke groet, Anne Marie Ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: vraag@mitros.nl
CC: algemeen@kroezenbewind.nl
Subject: Thorbeckepark 108 Nieuwegein.
Date: Thu, 7 Apr 2011 14:20:43 +0200

Aan: Fred Mommers, sociaal woonconsulent Stichting Mitros Nieuwegein.
Datum: donderdag 07 april 2011.

Geachte heer Mommers,
Jammer dat u mij niet op 030-2316070 terug belt. Ons nummer van onze woning Thorbeckepark 108 Nieuwegein was 030-2218524.
Maar de curator is haar wettelijke verplichtingen niet nagekomen door, onder anderen, dit telefoonabonnement en de gsm abonnementen niet te betalen. Vandaar dat ik mij elke morgen weer naar mijn kantooradres Servaasbolwerk 4bis moet haasten om te kunnen bellen. Het abonnement 030-2316070 op Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht, wordt wel door de curator betaald. Dat is zijn/haar wettelijke plicht.

Woensdag 06-04-2011 zei u door de telefoon dat de bewindvoerder van KROEZEN BV de huur had opgezegd van mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Mijn klacht dat Stichting Mitros kennelijk gehoor heeft gegeven aan de onrechtmatige beslissing van huuropzegging door een bewindvoerder, heeft u niet willen behandelen. U heeft duidelijk gemaakt dat Stichting Mitros in haar besluit om inspecteur Remco Waspenning van de afdeling Vastgoedbeheer ( die werkt dus namens Marien de Lange, directeur vastgoed) tussen 8:30 en 9:30 naar mijn woning te sturen, teneinde, onder het mom van huuropzegging, aan mij belet te vragen om de woning te mogen betreden.

In ons gesprek verwees u mij naar de bewindvoerder van KROEZEN BV te Vortum -Mullem. U gaf aan, dat u niet naar mij wilde luisteren omdat u van Stichting Mitros alleen zaken mocht doen met de curator van KROEZEN BV en niet met mij. Het is bekend dat Stichting Mitros contracten heeft afgesloten met het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum -Mullem. Vandaar dat u zich eerst vergiste en eerst dacht dat ik onder bewind stond. U zei in eerste instantie dat de bewindvoerder de huur op gezegd had. Op mijn aanwijzing verbeterde u zichzelf en vertelde mij dat de curator de huur opgezegd had. Maar u wilde de naam van de curator niet noemen. Kennelijk liegt u de hele boel bij elkaar. Verder is duidelijk geworden dat de curator op vrijdag 8 april 2011 tussen 8:30 en 9: 30 uur ten tijde van de eerste inspectie,(misschien huisuitzetting ?) niet aanwezig zal zijn.

Omdat er in dit geval kennelijk sprake is van fraude en wetsovertredingen uwerzijds, heb ik voor de zekerheid een jurist geraadpleegd. Ook de curator zal deze rekening moeten betalen. De geraadpleegde jurist was het met mij eens dat er zonder de dwingende aanwezigheid van de betreffende curator, mogelijk in opdracht van die curator, een poging tot huisvredebreuk beraamd werd door Stichting Mitros, afdeling Mitros Vastgoed in samenwerking met de curator.
Omdat tegelijkertijd duidelijk is dat Stichting Mitros, afdeling Mitros Vastgoed geen zorg heeft gedragen voor de dwingende aanwezigheid van de curator, bij de geplande inspectie, verzoek ik u een heroverweging te maken betreffende het sturen op aanstaande vrijdagmorgen van Remco Waspenning, Mitros vastgoed inspecteur. Zonderde aanwezigheid van de curator, die de sterke arm kan oproepen, gaat mijn voordeur niet open voor de verhuurder. Ik heb aan Stichting Mitros afdeling Incasso op 06 januari 2011 een brief geschreven over de betaling van de huurpenningen voor de woning Thorbeckepark 108 Nieuwegein, waar ik al sinds mei 2006 woonachtig ben. Mijn inboedel is voor € 70,000 nieuwwaarde verzekerd. De curator is in gebreke omdat deze verzekering ook niet betaald wordt door KROEZEN BV. Wilt u nog steeds mijn woning met de sterke arm ontruimen ? Doe het niet. Eis de achterstallige huurpenningen van de curator op. Dan blijft u uit de bajes.

Voorts zal Stichting Mitros Openheid van zaken moeten geven. In geval de curator een achterstand heeft veroorzaakt in het betalen van huurpenningen betreffende mijn woning Thorbeckepark 108 .te Nieuwegein, zal de kantonrechter inmiddels een vonnis van huisuitzetting uitgesproken hebben tegen de erven R.D.Derks. U stelt mij niet op de hoogte. U ontkent ook niet dat er reeds een vonnis ligt ! U wilt alleen de criminele curator informeren ! U deugt van geen kanten.
Een en ander heeft als gevolg dat ik, voor mijn eigen veiligheid en voor het behoud van mijn inboedel, de politie in Nieuwegein zal vragen mij te informeren wanneer ik op de zogenaamde 'brekerslijst' sta. U heeft woensdag overduidelijk aan de telefoon gedreigd om op enig moment met geweld mijn woning binnen te gaan. Het is terecht dat ik dan direct vermoed dat er ook een (geheim) vonnis van de rechter in uw bizarre machtsmisbruik meespeelt. De instanties weten al dat KROEZEN BV niet te vertrouwen is. Dus wat u betreft concludeer ik: Wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

Meneer Mommers, u bent het met mij eens? Crimineel gedrag, is dat gedrag dat buiten de wet en het recht om alleen in het eigen belang gedaan wordt. Tot slot geef ik u en Remco Waspenning mee: Denk goed na, terwijl jullie de afspraakjes met de criminele Gemeente Utrecht, met de crimineel Marien de Lange en met de criminele curator gaat uitvoeren, terwijl mijn rechten worden vertrapt ! Dat hoef ik namelijk niet te nemen. En dat zál ik niet nemen. Overigens: Het plannetje d.d. 13 dec. 2010 van KROEZEN BV om mij gedwongen te laten opnemen heeft gefaald, omdat ikzelf heel verstandig in elkaar zit en mij niet laat provoceren en intimideren door criminelen die op mijn ondergang uit zijn. Een curator die uit eigen winstoogmerk, de curanda dakloos wil hebben, pleegt een misdrijf.

Was getekend, Mevrouw A.M.S. ten Berge, mede namens de Erven R.D.Derks. Zie brief d.d. 06-01-2011.

cc KROEZEN BV.
cc Vele anderen.
www.annemarietenberge.blogspot.com

*
Automatisch antwoord: Thorbeckepark 108 Nieuwegein.‏

7-4-2011
Beantwoorden
Van: vraag@mitros.nl (vraag@mitros.nl)
Verzonden: donderdag 7 april 2011 14:20:58
Aan: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)

Hartelijk dank voor uw bericht.

We komen hier zo snel mogelijk bij u op terug.

Met vriendelijke groet,
Mitros
------------------------------------------------------------

Anne Marie, comment allez-vous?

door Anne Marie ten Berge 12 april 2011‏
9-4-2011
Beantwoorden ▼

Antoon van Belle
Aan Anne Marie Marie ten Berge
Van: Antoon van Belle (highwaysint@wxs.nl)
Verzonden: zaterdag 9 april 2011 13:37:47
Aan: Anne Marie Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
from
Antoon F. van Belle T. 035-54.20918
Amsterdamsesstraatweg 20 Baarn E: highwaysint@wxs.nl

URL: http://www.trialreview.info

Anne-Marie,

Hoe gaat het met u ?


Anton Aus Belgien
------------------------------------------------------------------------
RE:
Beste Anton van Belle,
Bedankt voor je mail met de vraag hoe het met mij gaat. Leuk dat je mijn blog van 07-04-2011 met de titel: DUIVELSE SAMENSPANNING AUTORITEITEN TEGEN ANNE MARIE TEN BERGE. Ook vond ik het fijn te horen dat je van mij houdt. Je vond het goed dat ik mijn antwoord ook mail in cc naar mijn vrienden, de politie, mijn criminele zussen en de krant stuur. Hoe het met mij gaat is zeer wisselend, goed en niet goed. Ik heb geen geld voor de boodschappen. Ik ben 13 kilo afgevallen. Ik heb ook geen geld om eten en kleding te kopen. Ik moet lenen bij aardige mensen. De curator heeft inmiddels € 70.000,-- aan Bijstand, AOW en ABP gestolen / verduisterd. Gelukkig is mijn taaie karakter sterker dan mijn spieren. Ik heb last van hartfalen en dat gebeurde weer op vrijdag 8 april jl Ik kreeg het erg benauwd en ben niet goed geworden toen ik naar het balkon vluchtte. Dat kwam, omdat om 9:40 uur op die dag, uit het niets en zonder aanleiding een politieagent als een achterlijke gek op de ramen en de voordeur van mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, stond te bonzen. De politieman schreeuwde door de deur dat ik open moest doen. Ik liep naar de keuken, opende het keukenraam en vroeg naar zijn naam en zijn papieren, maar hij gaf deze niet. Er werd een machine aangezet. Die politieagent schreeuwde boven het geluid van een motor uit, dat ik de voordeur open moest doen. Ik gebood het geluid uit te zetten. Dat geluid kwam van een lopende machine die ze op de voordeur gericht hielden. De schreeuwlelijkerd van een politieagent, weigerde weer zijn legitimatie en een machtiging te tonen dat hij mij kon bevelen de woning te verlaten. En toen het verder duidelijk was dat hij ook geen vonnis van huisuitzetting bij zich had, zei ik niets voor hem te kunnen doen. Ik adviseerde hem 112 de sterke arm te bellen. Die agent verklaarde dat hij juist van 112 was. Toen gebaarde hij dat de machine weer een hoop herrie moest maken.
Jammer dat ik alleen in huis was. Mijn huisgenoot A.v.K, was de hond uitlaten. Ik had om 9:45 ook gezien dat dhr. van Mil naast die politieagent stond. Misschien was hij met die agent mee naar boven geslopen ? Want om 9:40 uur was er beneden met veel nadruk op knopje 108 aangebeld. Ik had hallo, hallo geroepen, maar de intercom werd niet beantwoord, terwijl ik wel allerlei geloop en gepraat hoorde in de hal.
Ik herkende dhr van Mil, aan zijn kleding en zijn stem. Hij had al om 8:25 uur aangebeld en wilde als vervangende curator naar binnen. Ik antwoordde, dat een vervangende curator niet bestond en dat mevrouw Brandt-van Heijst zelf maar moest komen als ze durfde. Ik heb direct het blauwe bordje met VERBODEN TOEGANG Art. 461 WETB. van STRAFW. goed zichtbaar op het raam van de voordeur geplakt. Ik moest die engerd niet in huis hebben, en als hij toch binnen zou komen kon ik aangifte doen en was hij goed voor een boete van de eerste categorie.
Op die vrijdagmorgen op 8 april 2011 wachtte ik op de woningbouwstichting Stichting Mitros Nieuwegein. Volgens haar brief van 1 april 2011 kenmerk: KLA-001960/E-81502601081 zou Mitros Nieuwegein op 08-04-2011 tussen 8:30 en 9:30 de woning voor de eerste keer inspecteren. Ik vond dat niet nodig want ik had de huur niet opgezegd. De criminele curator mevrouw Brandt van Heijst, had de huur opgezegd. Dat kan niet. Wettelijk gezien is het strafbaar gedrag van de curator om de curanda dak-en thuisloos te maken door de huur van haar woning op te zeggen.
Mijn huisgenoot en ik hadden al om 7:30 uur gezien dat deze heer van Mil vanuit de cabine van zijn vrachtwagen met kenteken:69 BJ BD onze woning constant observeerde. Hij moet gezien hebben dat mijn huisgenoot de woning om 8:30 verliet om de hond uit te laten.
Nadat ik het ‘gesprek’ met die politieagent had afgerond en de keuken uitliep, barstte een hels geluid los. zag ik in de gang Er werd door onbekende een machine zonder boor op de deur gezet . Dat was een angstaanjagend geluid. Ik kreeg geen lucht meer en mijn hart ging tekeer.
Ik werd heel bang en ik ben op het balkon in elkaar gezakt. Iemand sprak tegen mij en ik heb die persoon om een ambulance gevraagd. En verder weet ik het niet meer. Ik droomde dat ik verdronk en toen ik wakker werd zag ik dat twee handen mij lieten stikken door een plastic zakje voor mijn mond te houden. Ik heb in mijn broek gepiest van angst.
Toen die gele jas, hij zei dat hij Stan heette, eindelijk het zakje weghaalde kreeg ik weer lucht en is hij weggegaan. Toen stonden daar opeens een politieagent en dhr. van Mil op mijn balkon. Ik vroeg die politieagent wie hij was en hij wees op zijn politie embleem. Hij wilde zijn naam niet zeggen. Hij zei dat ik uit huis gezet moest worden en toen ik vroeg om het vonnis gaf dhr.van Mil mij het vonnis. Maar dat was geen vonnis maar dat was de brief d.d. 1 april 2011 van Mitros Nieuwegein gericht aan de Erven van de heer R.D.Derks. waarin Mitros een afspraak maakte om de woning op donderdag 8 april 2011 tussen 8:30 en 9:30 uur te komen inspecteren. Omdat de curator onrechtmatig de huur had opgezegd en de woning moest dan maar 2 mei l2011 leeg opgeleverd worden. Ik liet de politieman zien dat dit geen rechterlijk vonnis voorstelde. Dat dit papier een duplicaat was van de een brief van Mitros aan mij gericht. Van Mil had die brief van de curator gekregen. Dhr.van Mil probeerde de brief, welke formeel gezien mijn eigendom was, weer terug af te pakken, maar ik scheurde de brief in stukken en gooide de prop papier naar beneden op het gras.De politie man werd kwaad en schreeuwde dat ik moest op staan en lopen. En toen ik dat niet deed pakte hij mij hardhandig vast aan mijn linker bovenarm en vroeg aan dhr van Mil om assistentie mij uit te zetten. Ik heb dhr. van Mil uit zelfverdediging in zijn hand gebeten, Ondanks alle stress bleef ik overeind en bij mijn verstand. Ik ben na afloop naar het politiebureau in Nieuwegein gestapt en daar hoorde ik dat dhr. van Mil mogelijk deurwaarder was. De curator vertelde vandaag 11-04-2011dat dhr. van Mil zelfstandig werkte.Er worden hier hele vuile spelletjes gespeeld. Ik heb aangifte gedaan tegen van Mil van: diefstal van meerdere huissleutels, van misleiding van het bevoegd gezag, enzovoort. De politie kan de schurken in het weekend niet bereiken dus maandag hoor ik van de politie wanneer ik weer de sleutels krijg.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

maandag 11 april 2011

Beste politie, vorder mijn huissleutels terug.

Door: Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan Peter de Klein, KROEZEN BV, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), gemeenteraad@utrecht.nl, gemeente@utrecht.nl, Kees van Oosten, Nationale Ombudsman
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 11 april 2011 20:03:10
Aan: Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
CC: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); gemeenteraad@utrecht.nl; gemeente@utrecht.nl; Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl)
Dag Peter de Klein,brigadier bij de politie te Utrecht.
U schreef mij vanmorgen een mail en hier is mijn reactie:
Ik heb de politie Nieuwegein nu al tig keer gevraagd naar de naam van uw collega in Nieuwegein. Hij heeft geweld gebruikt. Mijn klacht ingediend op vrijdagmiddag 08-04-2011 bij de politie in Nieuwegein luidde ongeveer als volgt:
Onrechtmatig politiegeweld en sommering de woning te verlaten zonder machtiging van de rechter.
De betreffende agent bonsde op de deur van mijn woning om +/-9:40.uur. Door het geopende keukenraam aan de galerij kant vroeg ik hem om zijn naam en zijn functie ,die gaf hij niet. Hij zei: "U wordt uit uw woning gezet" , maar hij kon geen rechterlijk vonnis tonen. Naast hem stond dhr. van Mil, naar eigen zeggen vervangend curator. Maar deze man kon ook geen rechterlijke beschikking tonen dat hij aangesteld was als vervangend curator. Een curator mag namelijk niet op eigen houtje een ander aanwijzen als curator. Ik had van Mill al om 8: 35 uur gezegd dat als hij zich niet kon legitimeren, ik hem de woning niet binnen kon laten. Deze vrijdagmorgen had ik een afspraak met Stichting Mitros met een 1ste inspectie voor oplevering en daar had hij, van Mil niets mee te maken. De politieagent heeft mij later zeer hardhandig vastgepakt en de assistentie van dhr. van Mil gevraagd mij uit mijn woning te slepen. Daarna greep Dhr. van Mil mijn rechter onderarm vast en toen heb ik hem in zijn hand gebeten, uit zelfverdediging. Mijn tanden stonden in zijn hand. Ik heb er nog steeds een vieze smaak van in mijn mond. Toen werd die agent zo kwaad dat hij mij in mijn onderarm kneep en zo alleen de flat uit sleepte. Het getrek aan mijn arm, deed vreselijk zeer. Ik ben over de galerij weg gekropen .
Uw collega is voor mij een schoft, hij moet voor de rechter. Hij is ambtenaar.Ik snap niet dat Nieuwegein niet wil zeggen hoe hij heet. Zo'n soort collega neem je toch niet in bescherming ? Uw collega is een lafbek om zo tekeer te gaan tegen een vrouw van 67 jaar met een hartfalen en reuma. Ik heb de bloeduitstortingen welke ik dank zij hem heb gekregen, gefotografeerd en vanmiddag is er een medische verklaring opgemaakt. De curator heeft mijn ziekteverzekering bij Menzis niet betaald.Ik ben dus niet verzekerd. Ik ben vrijdag 08-04-2011 in de flat op het balkon onwel geworden, door de dreiging van uw collega. Opeens was het oorlog. Uw collega heeft geen dokter gehaald. Ik ben niet naar het ziekenhuis gebracht en ik heb nog steeds veel stress. En pijn op de borst. Ik kan niet naar het ziekenhuis omdat de curator mijn verzekering bij Menzis niet betaald. Ik ben dus niet verzekerd.
Wanneer uw collega beweert een huisuitzettings bevel gezien te hebben, dan liegt hij of hij moet een bril aanschaffen. Dhr. van Mil heeft uw collega op persoonlijke titel opgeroepen om in de woning te mogen inbreken, wat uiteindelijk niet gebeurd is want Mitros is met een eigen duplicaat sleutel de woning binnen gekomen.Uw collega heeft mij aangesproken met de dreiging van huisuitzetting en niet eens mijn ID gevraagd. noch een bevel of machtiging kunnen tonen dat hij hier toe gerechtigd was. Het is een ambtelijk misdrijf van hem en zijn chef, om politie assistentie te verlenen bij een illegale huisuitzetting. Deze illegale huisuitzetting op Thorbeckepark 108. zal de krant wel gehaald hebben. Het is voor mij en anderen niet te vatten dat dit kan en wordt toegestaan in Nederland. Ook de Rechtbank Utrecht bij de Kantonrechter Utrecht wist men van geen vonnis op het adres Thorbecke park 108 te Nieuwegein. Wij zouden de woning pas op 2 mei hebben moeten opleveren. Tot dan hadden we er in kunnen blijven. Maar de eerste inspectie was mislukt. Mijn vraag is waarom heeft Mitros niet op mijn brief van 6 jan. 2011 gereageerd ? Ze hebben de ontvangst bevestigd. Ik wilde daar blijven wonen.
Toen ik aan uw collega om het vonnis van huisuitzettings vroeg overhandigde dhr. Van Mil mij op bevel van uw collega het zogenaamde bevel van huisuitzetting maar dat ene papier was geen vonnis maar een brief (met duidelijk Mitros logo) van 1 april 2011 van Mitros aan mij gericht. De brief betrof onze afspraak dat Remco Waspenning, Mitros-inspecteur tussen 8:30 en 9:30 uur de woning kwam controleren voor oplevering op 2 mei 2011. Ik had alle recht het duplicaat van mijn eigen brief te verscheuren. Hoe komt van Mil aan een duplicaat van een brief van Mitros die aan mij is gericht ? Dat stinkt toch naar gesjoemel met privépost ?
En ik had heel duidelijk voor uw collega de punten in de brief aangewezen dat dit geen rechterlijke uitspraak of brekers bevel van justitie was. En toen ik uw collega dat aantoonde, probeerde van Mil de brief weer terug te pakken en daarom heb ik hem verscheurd, want uw collega zag opeens in, dat hij een ambtelijk misdrijf had begaan door iemand onterecht uit de woning te zetten op verzoek van een onbevoegd persoon nog wel. Uw collega heeft het hele politiekorps te schande gemaakt. En Angelo en ik zijn de gedupeerden want die criminele curator gaat nu de hele boedel van Angelo en mij aan Stichting Mitros verkopen.
En in plaats dat de korpschef ingrijpt en mij zegt dat uw collega op non-actief is gesteld, worden er leugens verteld over Angelo en mij. Waarom ? Wij zijn de slachtoffers. En uw collega is de dader.
God mag weten of aan uw collega steekpenningen beloofd zijn voor zijn valse optreden. Het zou mij niets verbazen. Kroezen BV en Stichting Mitros zijn grote ondernemingen met genoeg mogelijkheden. Het is immers van Mil (vervangende curator) geweest die 112 gebeld heeft om ons uit de woning te zetten terwijl er een team van 8 mensen waaronder Mitros Klantenservice van 8:40 tot 9:40 uur op de stoep gestaan hebben en niet binnen wilden komen. Ik heb verschillende keren naar Remco Waspenning, Petra Iesbers en Mommering geroepen in mijn handen geklapt en geschreeuwd vanaf de galerij 2 hoog, maar ze kwamen niet inspecteren.
Geloof mij, Ik had er alle belang bij dat Mitros op tijd kwam inspecteren, want ik moest om 11:00 uur weer in Utrecht zijn voor een rechtzitting. Die heb ik dus gemist. Toen ik om ongeveer 9:40 op het punt stond om naar Utrecht te gaan en een laatste plas had gedaan was het uw collega uit Nieuwegein (die zijn naam niet wilde noemen) en die angstaanjagend op de voordeur stond te bonken.
Wat betreft uw idee dat ik Torbeckepark 108 onderverhuurde zou ik graag willen weten wie dat heeft gezegd. Je mag niet liegen tegen de sterke arm. En je mag niet lasteren over een anderen dat is de wet overtreden. Angelo en ik zijn onschuldig aan onderhuur.
Stichting Mitros heeft zelfs een keer kennisgemaakt met Angelo van Kleef. Mitros is met twee man , ik dacht 14 maart 2011, binnen geweest. Angelo kwam net onder de douche uit en heeft Mitros binnengelaten. Ik heb het hele gesprek, ik lag nog in bed, gehoord en Mitros ging akkoord dat Angelo daar woonde. Dan vind ik het werkelijk achterbaks dat nu gezegd wordt dat ik de flat onderverhuurde. Ik heb een contract gemaakt dat Angelo van Kleef daar kon wonen met zijn hond en zijn meubels en zijn spullen kon inrichten. Gelukkig hebben we foto's gemaakt van zijn en mijn spullen. Wij zijn voor dat contract begeleid door een deskundige die ook afschriften heeft. Ik heb geweigerd geld aan te nemen, voor het woongenot van Angelo, want ik houd me aan de wet. Angelo hield de flat schoon,kocht eten,deed de was, zaken die ik niet meer kan doen en hij bracht mij heen en weer in de auto. Wij gaven geen overlast.
Ik verhuur kamers op het Servaasbolwerk 4,4bis en 4bis a , om toch nog wat geld te vangen. want die criminele curator heeft beslag gelegd op de rekening Ten BERGE en/of boedel DERKS waar meer dan 25 miljoen op stond. Het was ook de betaalrekening van onze vereniging DEMOCRATEN die Rein en ik op 1 januari 2010 opgericht hadden.
Ik begrijp echt niet dat Kroezen BV te Vortum-Mullem niet doorgelicht wordt door justitie. Zo hebben ze een vrijbrief om het geld en de goederen van Angelo en mij te jatten. En van God mag weten hoeveel mensen nog meer. Er staan genoeg artikelen in de krant over criminele curatoren en bewindvoerders.
Aan deze oplichterij wordt niets gedaan, omdat het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) ieder jaar opnieuw de salarissen mogen vaststellen van de curatoren in de Branche Professionele Inkomensbeheerders. Het zijn de kantonrechters die curatoren benoemen. Dus in principe is iedere kantonrechter partijdig als het op benoemingen van curatoren, bewindvoerders en mediatoren aankomt. Zij spreken zich altijd uit in het voordeel van de betalende brancheverenigingen , die het LOK moet betalen voor het vaststellen van hun salaris. En hoe hoger het salaris van de curatoren wordt vastgesteld. hoe hoger de beloning voor het LOK zal zijn. Er zijn niet voor niets zoveel vice-presidenten benoemd op iedere rechtbank. Ook de Rechtspraak is geprivatiseerd door de Tweede Kamer.

U adviseert tegen beter weten in, dat ik Brandt om geld moet vragen ? Maar ik heb honderd keer aan Brandt gevraagd om mij mijn geld op te sturen. Maar ze verdomd het. En waarom doet ze dat niet ? Omdat ze niet mijn bewindvoerder mag spelen. Ik sta onder curatele en niet onder bewind. Zij moet mijn schulden betalen maar mag mijn inkomen niet beheren, omdat ik niet onder bewind ben gesteld. Maar de meeste ambtenaren hebben geen idee dat daar verschil tussen zit. Op 10 juni 2009 heeft de rechter bepaalt dat de curator ook geen machtiging had mijn vermogen (erfenissen, waarde onroerend goed) mocht beheren. En de Banken willen het niet weten. Ik heb niet voor niets aangiftes tegen de curator en de banken gedaan.
Het OM Utrecht heeft de curator en de banken laten lopen, omdat het OM boter op het hoofd heeft. Het OM heeft op 17 mei 2007 onrechtmatig een aanvraag ondercuratelestelling ingediend bij de kantonrechter . Het OM is schuldig aan het feit dat de officier van justitie (welke?) tegen de rechter de leugen vertelde dat ik geestelijke ziek was. Dat mag niet. Maar een fout en een klacht behandelen ho maar.De overheid ziet willens en wetens toe dat je crepeert. Het is je reinste dictatuur tegen een onschuldige burger. Als de vakbonden eens opriepen te demonstreren tegen deze dictatuur van de Tweede Kamer zou Nederland op z'n kop staan.
Zelfs de begrafenisonderneming Alting & Partners hebben uiteindelijk de curator gedreigd met een incasso deurwaarder als de curator de rekening van Reins begrafenis niet voor 1 mei zou betalen. Rein is nu al bijna 6 maanden dood en ik heb nog geen cent van mijn erfenis kunnen innen. Ik kan geen steen voor zijn graf bestellen.
Vanwege die onrechtmatige huisuitzetting is het kennelijk opzet van KROEZEN BV dat haar curator Brandt-van Heijst alle goederen van mij en Angelo gaat verpatsen om die begrafenisrekening te kunnen betalen ? Angelo en ik kunnen niet meer bij onze spullen zelfs de sleutels van de box zijn ons afgestolen door van Mil en curator Brandt. Zij heeft mij al gezegd dat zij de sleutels had. Het kon haar niets schelen dat wij op straat staan.
Wat moet ik doen om onze eigendommen terug te krijgen ? Ik kan geen contact krijgen met Angelo. Hij kan zijn telefoon niet meer betalen want al zijn geld ligt in de kluis in de flat. Al het voer voor de hond daar kan hij ook niet meer bij. De curator had van de Gemeente Utrecht kunnen weten dat ik ook met Rein in Nieuwegein en in Utrecht woonde. Ik heb mij niet in Nieuwegein in laten schrijven omdat de vereniging DEMOCRATEN in Utrecht gevestigd was.
Hierbij doe ik weer aangifte tegen Burgemeester Aleid Wolfsen want hij heeft op 9 juli 2008 mijn nieuwe paspoort aan mijn zus gegeven en zij heeft de curator mijn paspoort gegeven zodat de curator daarmee onrechtmatig mijn Bijstand, mijn AOW en mijn ABP heeft aangevraagd. Daarom geeft zij mij geen geld want dat moet u zien als een bekentenis dat zij buiten de wet heeft gehandeld.
Dus de Mitros betaalt de curator voor de inboedel van mij en Angelo? Dus ben ik benieuwd wat de curator met mijn waardepapieren. de antieke schilderijen, onze muziekinstallaties en onze computers gaat doen ? Hoe moet dat met ons bed en onze matrassen? Onze tafel en stoelen. Wij moeten wonen en zijn nu formeel dak- en thuisloos. Het Servaasbolwerk 4bis is het kantoor van de vereniging DEMOCRATEN. Wie wil er nu op 'n kantoor slapen?
Mijn vraag is: Waar blijft de politie van Nieuwegein ? Daar worden misdrijven gepleegd. De daders zijn bekend. Ik ben wanhopig, niet omdat ik de gedupeerde ben maar omdat er niets aan gedaan wordt. De misdrijven van het Bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum Mullem moeten onderzocht worden. Ik maak gebruik van mijn verschoningsrecht. Deze correspondenties zet ik ook op: www.annemarietenberge.blogspot.com

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge
-------------------------------------------------------------------------------
Subject: RE: sleutels.
Date: Mon, 11 Apr 2011 13:00:48 +0200
From: Peter.de.Klein@utrecht.politie.nl
To: amstenberge@hotmail.com

Dag mevrouw Ten Berge,

Dit is in Nieuwegein gebeurd en mijn collega is daarbij geweest.

Deze heeft een bevel gezien, alleen deze verscheurde u, waar hij bijstond.

U moet ook geen onderhuur doen, daar komt altijd ellende van.

Het enige wat ik u adviseer is om met Brandt in overleg te gaan, om zo aan geld te komen.


Peter de Klein
Telefoon
Kroonstraat 25
3511 RC UTRECHT
e-mail
peter.de.klein@utrecht.politie.nl
---------------------------------------------------------------------------------
Van: Anne Marie ten Berge [mailto:amstenberge@hotmail.com]
Verzonden: maandag 11 april 2011 12:47
Aan: Klein, P.A.M. de (Peter)
Onderwerp: sleutels.

Geachte Peter de Klein,
Jammer dat uw collega dhr. Bakkali niet te bereiken is. Hij heeft zaterdag beloofd de curator te bellen voor uitleg. Ik heb de rechtbank gebeld en opnieuw een klacht ingediend tegen de rechters die hun fout om een verdachte curator te benoemen niet hebben erkend. De president van de Hoge Raad heeft mij op 5 april 2011 eindelijk terug geschreven dat ik klachten tegen de rechters individueel moet indienen.
Deze onrechtmatige ondercuratelestelling heeft nu al meer dan 4 jaar haar desastreuze uitwerking op mijn inkomsten en mijn vermogen.
Ik heb veel geld geërfd van mijn moeder, van een tante en van Rein en Brandt, de valse curator, houdt de afgiften van deze gelden tegen door de banken wat voor te liegen over een akte van erfrecht waar Brandt op zit te wachten, totdat ik die aanschaf. Nou dat kan ik niet aanschaffen want ik ben niet gek, en ik heb geen geld. Een crimineel zal ik altijd tegenwerken.
Vanmorgen heb ik Mitros Nieuwegein opgebeld en zij hebben gezegd dat de sleutels van mijn woning Thorbeckepark 108 3438 WG Nieuwegein op vrijdag 8 april 2011 aan de vervangende curator en deurwaarder dhr. van Mil zijn overhandigd.
Dhr. van Mil zei aan de intercom dat hij geen rechterlijke beschikking van vervanging van curator Brandt van Heijst tel. 0485- 31 99 41 kon overleggen.
Dus heb ik gezegd dat ik hem niet hoefde binnen te laten Toen heeft dhr. van Mil 112 gebeld en toen heeft de politie gezien dat ze de woning met de reserve sleutel van Mitros Nieuwegein zijn binnen gegaan.
Ze hebben de deur dus niet geforceerd. Ze hebben mijn huissleutels uit mijn tas gestolen en die tas is, door een buurtbewoner die een vriendin heeft, die ook bij de politie in Nieuwegein werkt opgehaald van de galerij. Alleen de sleutel van mijn brievenbus zat nog aan het ringetje. Ook de sleutel van de berging is gestolen Dat hebben mijn chauffeur en ik precies nagetrokken. op zaterdag jl.
Inmiddels heeft curator Brandt bevestigd dat zij de sleutes in bezit heeft en die niet aan mij terug wil geven. Ook wilde Brandt geen informatie geven over het deurwaarderskantoor van dhr. van Mil. "Hij werkt zelfstandig", was haar antwoord. Zij had van Mil als vervangend curator opdrachten gegeven voor de huisuitzetting en diefstal van de inboedel en de sleutels.
Stichting Mitros heeft deze fraudes mogelijk gemaakt. De medewerkers Mitros.met name Remco Waspenning en dhr. Mommers hebben niet op de afgesproken tijd tussen 8:30 en 9: 30 uur aangebeld voor de 1ste inspectie voor de overdracht. De overdracht (leeg opgeleverd) zou op 2 mei zijn maar, Angelo en ik hebben geen sleutels zodat wij niet bij onze bezittingen kunnen. En ik heb geen geld om mijn bezittingen te laten opslaan. Die curator en haar medewerkers zijn toch vreselijk crimineel. Help Help mij. Ik moet in mijn woning in Nieuwegein kunnen wonen want het Servaasbolwerk heb ik verhuurd om aan wat geld te komen.
Vriendelijke groeten van Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De
informatie in dit emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van
aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en
of een verschoningsrecht vallen.
------------------------------------------------------------------------------

donderdag 7 april 2011

Duivelse samenwerking autoriteiten tegen Anne MarieTen Berge

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 07-04-2011
Met de autoriteiten bedoel ik:
*De Gemeente Utrecht,die mij al vanaf 10 januari 2000 zonder inkomen laat stikken.
*Het psychiatrie en verslaving OGGZ-team Stad Utrecht, die mij op 13-12-2010 hebben aangemeld voor een gedwongen opname, een RM, zonder dat ik ooit van mijn levens dagen naar een psychiater doorverwezen ben.
*Woningbouwcoöperatie Stichting Mitros Utrecht, die nadat ik voor mijn woningen aan het Servaasbolwerk 4 en 4 bis in 2004 het afgesproken bod betaald had, nog steeds geen overdrachtsakte heeft getekend.
*Het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV ST Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem,dat de somma van € 60.987.654,32 niet wil schikken ter genoegdoening van alle schade,schande en smart, welke deze BV mij heeft aangedaan. Terwijl ze zelf geen cent hoeven te betalen omdat de Gemeente Utrecht garant staat voor eventuele claims.
*De ABN-AMRO, de ING, de ANS/SNS banken die mijn erfgeld al 6 maanden onrechtmatig vasthouden.
Vandaag heb aan de autoriteit van Stichting Mitros Nieuwegein, gevestigd te Utrecht, die de huur van mijn woning in Nieuwegein kennelijk niet van de curator kan / wil innen, de volgende mail gestuurd:

From: amstenberge@hotmail.com
To: vraag@mitros.nl
CC: algemeen@kroezenbewind.nl
Subject: Thorbeckepark 108 Nieuwegein.
Date: Thu, 7 Apr 2011 14:20:43 +0200

Aan: Fred Mommers, sociaal woonconsulent Stichting Mitros Nieuwegein.
Datum: donderdag 07 april 2011.

Geacht heer Mommers,
Jammer dat u mij niet op 030-2316070 terug belt. Ons nummer van onze woning Thorbeckepark 108 Nieuwegein was 030-2218524.
Maar de curator is haar wettelijke verplichtingen niet nagekomen door, onder anderen, dit telefoonabonnement en de gsm abonnementen niet te betalen. Vandaar dat ik mij elke morgen weer naar mijn kantooradres Servaasbolwerk 4bis moet haasten om te kunnen bellen. Het abonnement 030-2316070 op Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht, wordt wel door de curator betaald. Dat is zijn/haar wettelijke plicht.

Woensdag 06-04-2011 zei u door de telefoon dat de bewindvoerder van KROEZEN BV de huur had opgezegd van mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein. Mijn klacht dat Stichting Mitros kennelijk gehoor heeft gegeven aan de onrechtmatige beslissing van huuropzegging door een bewindvoerder, heeft u niet willen behandelen. U heeft duidelijk gemaakt dat Stichting Mitros in haar besluit om inspecteur Remco Waspenning van de afdeling Vastgoedbeheer ( die werkt dus namens Marien de Lange, directeur vastgoed) tussen 8:30 en 9:30 naar mijn woning te sturen, teneinde, onder het mom van huuropzegging, aan mij belet te vragen om de woning te mogen betreden.

In ons gesprek verwees u mij naar de bewindvoerder van KROEZEN BV te Vortum -Mullem. U gaf aan, dat u niet naar mij wilde luisteren omdat u van Stichting Mitros alleen zaken mocht doen met de curator van KROEZEN BV en niet met mij. Het is bekend dat Stichting Mitros contracten heeft afgesloten met het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum -Mullem. Vandaar dat u zich eerst vergiste en eerst dacht dat ik onder bewind stond. U zei in eerste instantie dat de bewindvoerder de huur op gezegd had. Op mijn aanwijzing verbeterde u zichzelf en vertelde mij dat de curator de huur opgezegd had. Maar u wilde de naam van de curator niet noemen. Kennelijk liegt u de hele boel bij elkaar. Verder is duidelijk geworden dat de curator op vrijdag 8 april 2011 tussen 8:30 en 9: 30 uur ten tijde van de eerste inspectie,(misschien huisuitzetting ?) niet aanwezig zal zijn.

Omdat er in dit geval kennelijk sprake is van fraude en wetsovertredingen uwerzijds, heb ik voor de zekerheid een jurist geraadpleegd. Ook de curator zal deze rekening moeten betalen. De geraadpleegde jurist was het met mij eens dat er zonder de dwingende aanwezigheid van de betreffende curator, mogelijk in opdracht van die curator, een poging tot huisvredebreuk beraamd werd door Stichting Mitros, afdeling Mitros Vastgoed in samenwerking met de curator.
Omdat tegelijkertijd duidelijk is dat Stichting Mitros, afdeling Mitros Vastgoed geen zorg heeft gedragen voor de dwingende aanwezigheid van de curator, bij de geplande inspectie, verzoek ik u een heroverweging te maken betreffende het sturen op aanstaande vrijdagmorgen van Remco Waspenning, Mitros vastgoed inspecteur. Zonderde aanwezigheid van de curator, die de sterke arm kan oproepen, gaat mijn voordeur niet open voor de verhuurder. Ik heb aan Stichting Mitros afdeling Incasso op 06 januari 2011 een brief geschreven over de betaling van de huurpenningen voor de woning Thorbeckepark 108 Nieuwegein, waar ik al sinds mei 2006 woonachtig ben. Mijn inboedel is voor € 70,000 nieuwwaarde verzekerd. De curator is in gebreke omdat deze verzekering ook niet betaald wordt door KROEZEN BV. Wilt u nog steeds mijn woning met de sterke arm ontruimen ? Doe het niet. Eis de achterstallige huurpenningen van de curator op. Dan blijft u uit de bajes.

Voorts zal Stichting Mitros Openheid van zaken moeten geven. In geval de curator een achterstand heeft veroorzaakt in het betalen van huurpenningen betreffende mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, zal de kantonrechter inmiddels een vonnis van huisuitzetting uitgesproken hebben tegen de erven R.D.Derks. U stelt mij niet op de hoogte. U ontkent ook niet dat er reeds een vonnis ligt ! U wilt alleen de criminele curator informeren ! U deugt van geen kanten.
Een en ander heeft als gevolg dat ik, voor mijn eigen veiligheid en voor het behoud van mijn inboedel, de politie in Nieuwegein zal vragen mij te informeren wanneer ik op de zogenaamde 'brekerslijst' sta. U heeft woensdag overduidelijk aan de telefoon gedreigd om op enig moment met geweld mijn woning binnen te gaan. Het is terecht dat ik dan direct vermoed dat er ook een (geheim) vonnis van de rechter in uw bizarre machtsmisbruik meespeelt. De instanties weten al dat KROEZEN BV niet te vertrouwen is. Dus wat u betreft concludeer ik: Wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

Meneer Mommers, u bent het met mij eens? Crimineel gedrag, is dat gedrag dat buiten de wet en het recht om, alleen in het eigen belang gedaan wordt. Tot slot geef ik u en Remco Waspenning mee: Denk goed na, terwijl jullie de afspraakjes met de criminele Gemeente Utrecht, met de crimineel Marien de Lange en met de criminele curator gaan uitvoeren, terwijl mijn rechten worden vertrapt ! Dat hoef ik namelijk niet te nemen. En dat zál ik niet nemen. Overigens: Het plannetje d.d. 13 dec. 2010 van KROEZEN BV om mij gedwongen te laten opnemen heeft gefaald, omdat ikzelf heel verstandig in elkaar zit en mij niet laat provoceren en intimideren door criminelen die op mijn ondergang uit zijn. Een curator die uit eigen winstoogmerk, de curanda dakloos wil hebben, pleegt een misdrijf.

Was getekend, Mevrouw A.M.S. ten Berge, mede namens de Erven R.D.Derks. Zie brief d.d. 06-01-2011.

cc KROEZEN BV.
cc Vele anderen.
www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 2 april 2011

VROM en milieudelict Plasserwaard Wageningen

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht
RE: VROM en milieudelict Plasserwaard Wageningen‏ 10:24
Beantwoorden ▼
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 2 april 2011 10:24:21
Aan: PostUit 2 (postuit2@dragonlife.me); kas.van.dalen@hetnet.nl; info@herbalifewageningen.org
CC: infobzk@bzk.nl; Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl); Ministerie VROM (postbus.secretariaatrandstad2040@minvrom.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); NRC WEB (web@nrc.nl); Tweede Kamer (contact@tweedekamer.nl)
Beste betrokkenen, Burgers in actie van PostUit2. Kas van Dalen en Herbalife Wageningen,
Bedankt voor jullie berichten, welke hierna zijn afgedrukt en welke ik met interesse heb gelezen. Ik ben inderdaad een burger in actie, gehaat door de overheid. Ik vind het prima dat jullie contact met mij gezocht hebben.Ik reageer op jullie zaak. Tenslotte weten twee klokkenluiders nóg meer dan één allang weet. Neem van mij aan dat ,wat jullie de onzichtbare organisatie noemen, de Gemeenteraad van Wageningen is met hun coalitie- gedoog- akkoorden.
Over (gemeentelijke) Platformen: Ook wanneer je als organisatie / platform subsidie krijgt van de Gemeente Wageningen kun je tóch ageren tegen de fouten van de Gemeenteraad. Voor zover ik weet mag/kan je alleen de subsie niet gebruiken als betaling voor juridische hulp/ adviezen gericht tegen de Gemeenteraad van Wageningen. Daar houden ze niet van. Dus de ambtenaren die ook penningmeester zijn bij een platform, zijn dat geworden om de boel in de gaten te houden voor de Gemeenteraadsleden, want deze volksvertegenwoordigers zijn in elke kwestie eindverantwoordelijk.
De 'controleambtenaren' in de platformen de wijkraden enz. kunnen blijkbaar niet anders dan met een soort van dreigende overspannenheid reageren. Hun baan staat op het spel. Zij kunnen geen klokkenluider spelen. (zie ook onder punt 1)
In het kort mijn reacties: Blijf doorgaan, blijf alert, blijf antwoorden eisen en stap naar de rechters. Maak met je acties, de volksvertegenwoordigers net zo gek als ze reeds zijn.
1.) Bedenk dat de Gemeenteraad met de burgemeester als zijn voorzitter, DE BAAS is in het Stadsbestuur van Wageningen. Schrijf de Raad aan en vraag aan de Raadsleden wat zij aan hun milieudelict denken te gaan doen ?
2. ) Immers wanneer de raadsleden weigeren een Raadsenquette te houden en het milieudelict van hun wethouders, van hun ambtenaren en van de eigenaar van De Plasserwaard openlijk gedogen, onder de pet houden, dan maken zij zichzelf verdacht als een criminele organisatie. Handelen met voorkennis mag niet. Gedogen met nakennis ook niet.
3.) Volgens mij moet de klacht van de chemische stortingen (formeel) éérst bij de milieupolitie van de Gemeente Wageningen gemeld worden. Dat zal wel gebeurd zijn, zonder resultaat. Jullie kunnen daarna tegen de burgemeester en alle raadsleden, aangifte doen bij de regionale politie, van het betreffende milieudelict. Desnoods schrijf je de aangifte rechtstreeks naar de Hoofd officier(en)van Justitie van Arnhemse (?) arrondissemensparket.
4.) Direct na de aangifte klaag je het Stadsbestuur bij de bestuursrechter aan als onbetrouwbaar. handelend in strijd met de WOB en wat je zoal nog meer bent tegengekomen. Bijvoorbeeld: Dat mailtje van Henk Kas, ambtenaar met zijn vraag uit jullie bestand geschrapt te worden en waarin hij jullie als leugenaars neerzet, omdat hij jullie mails als SPAM kwalificeert, dat kan echt niet. Dat mag een ambtenaar niet doen. Tenslotte werkt hij, onder eindverantwoordelijkheid (namens) de burgemeester en namens de Raad.
5.) Als de Raad niet in het handelsregister van de Kamers van Koophandel is ingeschreven, overtreden de raadsleden naar mijn idee, ieder afzonderlijk de Nieuwe Handelsregisterwet 2008. Met voorkennis de wet overtreden mag niet. Zie het boekje: Lexplicatie Handelsregisterwet 2007 Uitg. KLUWER door mr. W.R.Veldhuyzen. NUR 827-715 € 39,50. (dat mag wel van de subsidie aangeschaft worden).
6.) Het is voor een burgemeester, voorzitter van de Raad eerste burger van de Stad, verboden partijdig te zijn. Hij/ zij mag niet namens de Raad (ook allemaal burgers) een burger of en groep burgers die opkomen voor het algemeen belang, via de betreffende ambtenaar Henk Kas, wegzetten als leugenaars, als idioten, rijp om ingevangen te worden door de psychiaters van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)
7.) Ook een milieudelict is een delict. En als de eigenaar van De Plasserwaard geld verdient met een milieudelict (storting van afval in de Wageningse uiterwaarden) is dat feit ook nog eens een economisch / steekpenningen delict. Maar kennelijk hebben de Raadsleden en hun burgemeester net zoals overal elders in Nederland, voor zichzelf, bij het OM en de Regering (namens de Tweede Kamer) een vrijwaring verworven om niet voor strafbare (politieke) feiten voor de strafrechter te hoeven verschijnen. Zulke praktijken ben ik zat, en dat heb ik ook al vaker aan de Ministerraad en aan ons parlement geschreven. Maar met die onrechtmatige gedoogconstructie van de Tweede Kamer, waarmee de Tweede Kamer de baas speelt in het land, moeten ook de milieudelicten gedoogd worden door VROM Milieu Inspectie en haar minister.
8.) Strafbare feiten onder de pet houden is ook strafbaar. En als de burgemeester en de Raadsleden niet zelf naar Justitie ter zake van de uitvoerders van het milieudelict, de eigenaar van de Plasserwaard (provincie ?) gaan, dan kun je er vergif op innemen, dat de raadsleden zelf schuldig zijn en als 'geheime' organisatie een (politiek) eigenbelang nagestreefd hebben
Met vriendelijke groet en schrijf mij eens hoe het afgelopen is met jullie burgerlijke acties.
Anne Marie ten Berge.Utrecht.
cc naar info@aivd.nl is niet gelukt. Daarom maar naar infobzk@bzk.nl
www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Mon, 28 Mar 2011 07:59:09 +0100
From: postuit2@dragonlife.me
Subject: Wageningse Greep uit de Kas
To: amstenberge@hotmail.com

Burger in Actie -> -> Anne Marie ten Berge
Email: amstenberge@hotmail.com

Ter informatie, HidDe IQ7+
OntspaNNNen.nl

Gemeente & Platform Duurzaam Wageningen -> Penningmeester -> Henk Kas
Email: kas.van.dalen@hetnet.nl

Beste Henk,

Je reageert een beetje overspannen op mijn bericht over de Onzichtbare Organisatie waar ik de Geheime Dienst AIVD over moest inlichten. Dat is gewoon de plicht die ik als burger voel opkomen als ik dat soort zaken signaleer. Hoe kijk jij daar als ambtenaar van de Gemeente Wageningen tegen aan?
Verder valt het me op dat je als gemeentelijk ambtenaar de controle in handen hebt bij een maatschappelijke organisatie als het Platform Duurzaam Wageningen door daar de penningmeester te spelen. Al eerder viel het me op dat een voormalige lid van dit platform gemeentelijk ambtenaar mocht worden. Het gaat hierbij om Ine Botman. Toen ik lid was van het platform maakte zij wel heel erg duidelijk dat de Gemeente Wageningen geen echte kritiek wilde krijgen van ons. We moesten namelijk wel goed beseffen dat we subsidie kregen van de gemeente. Hoe kijk jij daar tegenaan ?
Ook schreef ik over de rol die Gemeente Ambtenaar Henk de Jong vervult in de Onzichtbare Organisatie. Wat zijn jou ervaringen met hem? Van Anton Nigten begreep ik dat Henk de Jong wel een crematorium wilde bouwen op de plek waar volgens mij nu een Joodse Begraafplaats is. Klopt dat?
Tot slot vertelde Arno Boon tegen mij dat Henk de Jong een echte looser was als ambtenaar. Maar het is er op gaan lijken dat Arno mij bewust op het verkeerde been probeerde te zetten. Arno was weer directeur bij Stichting Boei, waar weer een voormalig DIRECTEUR VAN PHILIPS in het bestuur zat. Ik heb het gevoel dat via die Route mijn zwager behoorlijk gekloot is, waardoor ik me weer erg lullig ging voelen.
Ben je nog een beetje ontspaNNNen na het bovenstaande ?
Een goed weekend,
HidDe
www.herbalifewageningen.nl
www.bijleswageningen.nl
www.biologisch.nl
21--2-2011
Nogmaals,
Jouw mail beschouw ik als spam.
Ik wens niets meer van je te ontvangen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wil je mij uit al je bestanden verwijderen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Henk Kas
21-2-2011
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Herbalife Wageningen [mailto:info@herbalifewageningen.org]
Verzonden: maandag 21 februari 2011 19:54
Aan: info@aivd.nl
CC: Henk Kas
Onderwerp: Update Onzichtbare Organisatie
Geheime Dienst AIVD -> Hoofd -> mr. Gerard Bouman
Email: info@aivd.nl
Beste Gerard Bouman,
Lizet Quaak van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is vorige week door mij ingelicht over een illegale storting van chemisch afval in de Wageningse Uiterwaarden. Omdat zij het liefst haar ogen sluit voor deze beerput uit 2005-2008 lijkt het mij gepast u hierover te informeren.
De eigenaar van De Plasserwaard stortte het chemisch afval met de goedkeuring van VROM Milieu Inspectie en de Gemeente Wageningen. Dit onder toeziend oog van Rijks Overheid en maatschappelijke organisaties. De zichtbare spin in het web is slechts een gewone ambtenaar: Henk de Jong
Henk de Jong heeft dus heel veel macht om dingen naar zijn hand te kunnen zetten. En dat is alleen maar mogelijk als hij onderdeel is van een onzichtbare organisatie die hem beschermt en faciliteiten geeft. Ik denk hierbij aan ondersteuning vanuit de Rechterlijke Macht bij conflicten met burgers, collega’s, managers en het bestuur van onze stad. Als dit niet voldoende is worden mensen gek gemaakt en afgevoerd via de GGZ.
Vandaar dat ik u wil vragen een onderzoek in te stellen naar de geheime organisatie, waarvan Henk de Jong slechts een schakeltje is. Misschien kunt u via hem meer zicht krijgen op datgene wat zich buiten ons zichtveld afspeelt. Uiteraard ben ik u daarbij graag behulpzaam.
Verder zou ik graag willen weten in welke dossiers mijn naam voorkomt. Ik denk namelijk dat ambtenaren onwaarheden over mij hebben verspreid in vele richtingen. Vandaar dat ik me afvraag of de Geheime Diensten AIVD en MIVD hierin betrokken zijn. Ook wil ik graag weten sinds wanneer m’n telefoon wordt afgetapt en door wie. Of is dat een gekke vraag ?
In afwachting van uw reactie,
HidDe
www.herbalifewageningen.nl
www.bijleswageningen.nl
www.biologisch.nl