zaterdag 30 juli 2011

Rechtbank Utrecht alweer belazerd door de criminelen: Stichtng Mitros en curator Brandt-van Heijst te Gemert.

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 30 juli 2011
Beste Lezers,fijn dat u mijn blog weer gevonden heb. Het is tussen mij de overheid en haar intanties nog steeds kommer en kwel.U hebt het reeds eerder gelezen:Op 25 september 2007 ben ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Nadat Mitros aan Rob M. Kok Altrecht Utrecht psychiater 'aanvullende informatie' had gegeven schreef Rob Kok op 02 februari 2007 aan de Rechtbank Utrecht, Sectie kanton het volgende, ik citeer letterlijk in cursief:"Uiteraard is een geneeskundige verklaring van niet behandelend arts nodig, waartoe ik de rechtbank verzoek de benodigde stappen te ondernemen".Einde citaat.
Toen Mitros van de Rechtbank en de Gemeente Utrecht ondanks de ontbrekende geneeskundige verklaring toch het groene licht had gekregen voor de aanvraag onder curatele stelling van mevr. Ten Berge, dossier 496663CU06-11735 schreef de Altrecht arts, Rob Kok op 9 mei 2007 aan de officier van justitie Rechtbank Utrecht, het volgende en ik citeer weer letterlijk in cursief:"Dit is de reden dat ik u verzoek de procedure tot aanvraag onder curatele stelling te doen en daarbij met klem verzoek niet aan mw.Ten Berge te laten weten welke rol haar zus hierbij speelt.".Einde citaat.
We leven nu 4 jaar later. En het bedrog herhaalt zich in een kort geding. Ik ga het verder niet uitleggen. De hierna volgende brief moet maar duidelijk maken dat de strijd van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge te Odijk, die met de curator een contract heeft afgesloten hand in hand gaat met de bedrieglijke inzet van Marien de Langen, de baas bij Stichting Mitros te Utrecht. Alles draait om mijn aanspraken op het vastgoed: Servaasbolwerk 4 en de bovenwoning Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht.Ik heb Juni 2004 een bod op het, voor de sloop bestemde pand gedaan en dit bod betaald.Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge:

PERSOONLJK AANGEREIKT
Aan: RECHTBANK UTRECHT 1 / 2
t.a.v. Dhr. mr.R.C.Hartendorp , voorzitter Handelskamer
Mw. mr. M.Tamminga, secretaris Handelskamer.

Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht

Van: A.M.S.TEN BERGE, verzoekster
p/a: Catharijnesteeg 7 3512 NZ Utrecht tel.030-2310293

Cc: KRUYTHOF c.s. gerechtsdeurwaarders-incassobureau.
Julianalaan 4. 3581 NT Utrecht.

Datum: vrijdag 29 juli 2011
Betreft: Verzoek nietigverklaring gebrekkig exploot.
Zaaknummer: 307189 / KG ZA 11-494 MT/4253
Bijlagen : 2 stuks

Geachte heer Hartendorp en mevrouw Tamminga,

Verzoek
Hierbij verzoek ik, ANNA MARIA SUSANNA TEN BERGE geboren 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen Ten Berge, de Rechtbank Utrecht het betreffende exploot van welk een afschrift is bijgevoegd als bijlage 1, nietig te verklaren volgens Art.65. Boek 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
Beroep.
De Rechtbank heeft verzuimd op de uitspraak 29 juni 2011 zaaknr. 11-494, hierna te noemen, besluit kort geding, de beroepsmogelijkheid aan te geven. Ondanks deze vormfout uwerzijds is Ten Berge op 29 juni 2011 per brief van 29 juni 2011 in beroep gegaan tegen de uitspraak. Ten Berge wacht pas 4 weken op een reactie van uw kant. Bijvoorbeeld: Op een bevestiging van ontvangst. Een voorstel afdoening. Informatie over de gewenste bodemprocedure enz.
Curator
Het mag duidelijk zijn dat Ten Berge wil dat haar recht gedaan wordt in een bodemprocedure Ten Berge kan niet bij haar geld. De verdachte curator en haar criminele familieleden weigeren de kosten van de rechtsbijstand uit het kapitale vermogen van Ten Berge te betalen.
Inkomen Ten Berge.
Met of zonder criminele curator en verdachte familieleden staat het feit vast, dat Ten Berge buiten haar schuld vanaf het jaar 2000 tot op heden geen middelen van bestaan heeft.

1.Gebrekkig exploot en vormfouten.
1.1. Ten Berge klaagt bij u: Het exploot verwijst naar zaaknummer 307189 KG ZA 11-494 MT/4253. Daar is bij u op de Handelskamer kennelijk iets niet goed gegaan. Alleen bij het Rolnummer 307189 CU EXPL 11-494 waarvan de behandeling bij de Sector kanton locatie Utrecht had moeten liggen, had er sprake kunnen zijn van een exploot. Ten Berge wil uitleg van de Handelskamer hoe deze rariteit zo is gekomen.

1.2. Het exploot van 21 juli 2011 heeft als 1ste gebrek dat aan Ten Berge bevel wordt gedaan mee te werken aan de onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van het betreffende pand. Maar nergens staat in de uitspraak van het besluit kort geding ZA 11-494 van 29 juni 2011 dat Ten Berge zelf de verfkwast moet hanteren, werklieden moet ontvangen, werklieden aan het werk moet zetten, een akkoord moet ondertekenen of de kosten van de aannemer moet betalen. Ten Berge wenst niet mee te werken aan de uitvoering van verder strafbaar gedrag van Stichting Mitros. Vanwege de gevelsteen uit 1875 in de gevel van Servaasbolwerk 4 te Utrecht heeft Monumentenwacht te Amersfoort de wettelijke verplichting om minstens 1x per jaar het betreffende pand van buiten en van binnen te inspecteren op gebreken en alleen handzaam onderhoud te doen aan de buitenkant. Op kosten van de eigenaar Stichting Mitros heeft Monumentenwacht voor het laatst Servaasboolwerk 4 en 4bis te Utrecht geïnspecteerd op 31 maart 2004. Daarna kwam de zorg voor alle gebreken van het pand op Ten Berge en haar partner neer.

1.3. Het exploot van 21 juli 2011 heeft als 2de gebrek dat dit niet betekend is binnen de gangbare termijn van 14 dagen na de uitspraak op 29 juni 2011.

1.4. Ten Berge acht zich onredelijk behandeld. Ten Berge had vanaf 29 juni 2011 een schriftelijke aankondiging / afspraak, een telefoontje van Mitros verwacht ter zake van de gewenste inspectie. Ten Berge wordt op 21 juli 2011 uit het niets geconfronteerd met een executie-bevel alsof de uitspraak van 29 juni 2011 geen dwingend recht had toegewezen. 2/2
1.5. Ten Berge acht zich onredelijk benadeeld. Ten Berge wist op 29 juni 2011 dat Mitros door de Handelskamer in het gelijk was gesteld. Ten Berge heeft direct maatregelen genomen en € 60,-- betaald voor de opslag van plantenbakken, voorzetramen, uithangborden en spandoeken teneinde door een dwingende plicht de gevels van het pand vrij te maken voor de inspectie en de eventuele onderhoudswerkzaamheden van de werklieden van Mitros.

1.6. Toen Ten Berge op 14 juli 2011, 14 dagen ná de uitspraak van 29 juni 2011 nog niets van Mitros had gehoord over de uitvoering van de werkzaamheden heeft zij de criminele curator bericht dat zij elders een keurig ingericht appartement gehuurd had om haar huishouding te kunnen voeren. Na de illegale en gewelddadige huisuitzetting door Mitros op 08 april 2011 in Nieuwegein was Ten Berge aan de uitvoering van het begrip: ‘wonen’ niet meer toegekomen.

1.7. Het exploot van 21 juli 2011 heeft als 3de gebrek dat het aan de verkeerde persoon en aan het verkeerde adres is uitgereikt. Gezien de dagvaarding van 31 mei 2011, welke hierbij in afschrift is bijgevoegd als bijlage 2, had dit exploot betekend moeten worden aan de verdachte curator Brandt - van Heijst, de wettelijke vertegenwoordiger te Vortum-Mullem. Stichting Mitros had immers de curator op 31 mei 2011 in een kort geding gedagvaard en niet Ten Berge. Ten Berge en haar partner hadden vanaf 1 juli 2004 aangetoond in dossier, geen zakelijke huurcontacten meer met Mitros in Utrecht.

1.8. Het exploot van 21 juli 2011 heeft nog een 4de gebrek. Stichting Mitros heeft BEVEL GEDAAN aan de niet gedagvaarde Ten Berge mee te werken zoals in de rechtsoverweging 2.4 is omschreven. In 2.4 wordt ook de verzochte inspectie en herstel van hang- en sluitwerk omschreven. Maar in het besluit kort geding van 29 juli 2011 is over deze specifieke werkzaamheden geen uitspraak gedaan.

Conclusie: Wordt het BEVEL van 21 juli 2011 om welke reden dan ook, toch uitgesproken na 1 augustus 2011, dan zal Ten Berge terstond van haar recht gebruik maken om 112 te bellen en om politiebescherming te vragen. En aangifte te doen van strafbare feiten. Waarvan akte.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge, verzoekster.

dinsdag 26 juli 2011

De gewelddadige overval 08-04-2011 Thorbeckepark 108 Nieuwegein‏

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 26 juli 2011
10:54
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge

Aan KROEZEN BV, Stichting Mitros, Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge, José ten Berge, Irene ten Berge, Burgemeester Frans Backhuijs, Paul van Schuilenburg, Hilde Braakman, Nico de With, Peter de Klein, Joop Servaas
Dames/heren,

Het staat vast dat de gewelddadige overval op mij en mijn woning Thorbeckepark 108 te Nieuwegein tot stand is gekomen door een criminele samenwerking tussen:
*Mevr. M.L.J.S BRANDT-van HEIJST, wettelijke vertegenwoordiger/curator bij de onderneming KROEZEN BV te Vortum-Mullem.
*Dhr. Van Mil, vervangende curator/deurwaarder.
*Fred Mommers en Priscilla Iesbers, + nog 4 andere medewerkers van Mitros Wonen Nieuwegein.
*Dhr. R. Vroomen, politie Utrecht.
Zoals u weet ben ik tijdens deze illegale huisuitzetting onwel geworden. Zoals de onderzoeken nu uitwijzen is sindsdien de aansturing van de schildklier, vanuit de hersenen gestoord. Deze auto-imuunaandoening is ontdekt omdat ik uit het niets, in drie maanden 24 kilo was afgevallen. In de hoop dat de medicijnen aanslaan zal ik deze de rest van mijn leven moeten gebruiken.
Ik herhaal al mijn verwijten aan alle betrokkenen die mij op 08 april 2011 niet naar het ziekenhuis hebben laten vervoeren. Geen dokter hebben gewaarschuwd toen ik onwel werd en toen ik daarom gevraagd had.
Het belang van *bovengenoemde personen om met elkaar dit misdrijf te plegen zonder kans te willen lopen op strafvervolging, was voor hen kennelijk belangrijker dan de zorg voor mijn persoon, het slachtoffer.
Ten gevolge van de beslissingen van genoemde personen om deze misdrijven te plegen of mee te helpen met de planning daarvan uit machtsmisbruik, ben ik in onmacht gebracht. De gevolgen daarvan ondervind ik nog iedere dag. Het is voor mij een traumatische ervaring geworden, waarmee ik moet leven.
Hierbij doe ik bij de politie, tegen *bovengenoemde personen nogmaals aangifte van een poging tot doodslag en deelname aan een criminele organisatie met als doel het leegroven van mijn woning Thorbeckepark 108 Nieuwegein.
Was getekend, Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 23 juli 2011

Vals exploot d.d. 21 juli 2011 van MITROS Utrecht of, Hoe mw. Ten Berge aan die criminele curator kwam.

Door: Anne Marie ten Berge Utrecht 22 juli 2011

E mail aan: KROEZEN BV. St. Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem.
t.a.v. Gerry van den Berg, secretaresse van Marie-Louise Brandt-van Heijst, de criminele curator en wettelijke vertegenwoordiger van Anne Marie ten Berge te Utrecht.
Hallo verdachte criminelen: Gerry van den Berg & Marie -Louise Brandt-Van Heijst,
Hierbij leg ik vast dat ik u en mijn familie, zonder dat iemand daarop reageerde op 21 juli 2011 om 12:20 uur als volgt bericht heb: ik citeer in cursief :
From: amstenberge@hotmail.com To: algemeen@kroezenbewind.nl CC: ml.brandt@ kroezenbewind.nl; heijmerink@h22.nl; josedumont@tiscali.nl; ib@planet.nl
Subject: Huur gemeubileerd appartement Date: Thu, 21 Jul 2011 12:21:29 +0200

Anne Marie ten berge schreef: Ik kan per direct een gemeubileerd appartement huren waar ik mijn huishouding kan voortzetten nu Thorbeckepark 108 te Nieuwegein zonder mijn toestemming aan derden is verhuurd met mijn keukeninventaris, met mijn wasmachine enzovoort . Servaasbolwerk 4 is nog steeds verhuurd. Ik zal toch ergens moeten wonen.
Wanneer ik binnen 2 werkdagen geen instemming te horen of te lezen krijg met mijn keuze van het appartement, huur ongeveer € 1200,--, zal ik mij met een verzoek tot de kantonrechter moeten richten. Zoals u weet: Ik laat niet met mijn rechten, mijn bezittingen en mijn kapitaal sollen zodat u er beter van kan worden. De curator heeft inmiddels beslag gelegd op mijn hele inboedel in Thorbeckepark 108 in Nieuwegein + alle eigendomsbewijzen van roerend en onroerend goed.De hele inhoud van de berging. Daar komt bij dat de curator namens mijn familie op alle 12 betaal-, spaar- en belegingsrekeningen op mijn naam en op de naam van de Erven van mej.A.Derks en De Erven van Dhr. R.D. Derks, beslag heeft gelegd en alle tegoeden heeft verduisterd. Maar omdat er een testament is opgemaakt waarbij ik de enige erfgenaam ben en omdat de rechter op 09-10-2009 bij beschikking bepaald heeft dat de curator mijn vermogen niet mag beheren, zijn jullie kennelijk dus op grote schaal aan het sjoemelen, bedriegen lasteren, stelen en verduisteren. Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge. Einde citaat.

Alleen ik kan mijn verbazing schetsen toen ik met een tussenpauze van ruim twee uur na bovenstaande mail, in de namiddag op 21-07-2011 buiten op de stoep in de krantenbak van het adres Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht, u weet wel waar sinds 01-01-2010 het kantoor van DEMOCRATEN is gevestigd, een exploot (met vonnis) ontdekte op verzoek van STICHTING MITROS te Utrecht daar achtergelaten door deurwaarder Bob Kruythof te Utrecht. Dossiernummer: L1101410 FK. Het laatste blad van het aangehechte vonnis van 29 juni 2011 in het kort geding 307189/KG ZA 11-494 MT/4253 was duidelijk zichtbaar door de deurwaarder 'voor gezien' getekend. Overigens: MT/4253 staat voor Maaike Tamminga secretaris van de Handelskamer bij de Rechtbank Utrecht, die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de opmaak en de inhoud van het betreffende vonnis. Er staan nogal wat onsmakelijke vormfouten in. Omdat het betreffende exploot d.d.21-07-2011 volgens Recht & Orde ruim een week te laat (de wet zegt 14 dagen) na het uitspreken van het vonnis pas op 29 juni 2011 is los gelaten op de stoep / betekend, heeft het exploot volgens mijn vaststaande mening, alle rechtskracht van executie verloren. Daar komt bij, dat het exploot gestoeld is op een aantal foute / valse en daarom overlastgevende veronderstellingen waarvan ik aangifte zal doen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, met aanzegging dat ik…

Ten 1ste: niet op het Servaasbolwerk 4 te Utrecht woon. Servaasbolwerk 4 is verhuurd aan derden. Voor alle duidelijkheid: ik heb van de deurwaarder uit Boxmeer het 5 cm dikke dossier kort geding van de aangemelde zaak gekregen en doorgespit. Ook heb ik de productie

21 van 31 mei 2011 van MITROS goed gelezen en moet ik als slachtoffer en gedupeerde concluderen dat MITROS afdeling Nieuwegein, verzuimd heeft voor akkoord te ondertekenen: Het 'invulformulier huuropzegging' d.d. 28-03-2011 van de opzegging van het huurcontract van de R.D.Derks Thorbeckepark 108 in Nieuwegein en van ieder die daar zijn/haar hoofdverblijf had. Omdat ik, als Anna Maria ten Berge bij testament aangewezen ben als enige erfgenaam van mijn op 25 oktober 2010 overleden partner Rein Derks, met wie ik vanaf mei 2006 op dit adres in Nieuwegein woonde, herhaal ik hierbij, voor het oog van de wereld, dat ik al mijn aanspraken op de betreffende huurwoning van Mitros met de hele inboedel en het hele kapitaal nooit en te nimmer zal opgeven en dat ik per 1 december 2010 al voorzien heb in een geldige omschrijving van mijn laatste wil: De wilsbeschikking van 01-12-2010. Opdat niemand zal denken dat ik als curanda vanwege (de niet bestaande) geestelijke stoornis niet handels- en wilsonbekwaam zou zijn.

Ten 2de: dat ik in de zaak van requirante, niet de gedagvaarde persoon ben. Dat is in werkelijkheid mw. Brandt-van Heijst geweest. Immers het kantoor van gerechtsdeurwaarder Baudoin te Boxmeer, heeft mevrouw Brandt-van Heijst gedagvaard op 31 mei 2011: dossier L11130138DW om in persoon te verschijnen op de zitting van 10 juni 2011 betreffende het rolnummer: 30307189 / KG ZA 11-494 MT/4253. Over deze en meer misslagen in het exploot, heb ik terstond op 21-07-2011 het deurwaarders- en incassobureau Kruythof c.s. te Utrecht geïnformeerd.

Ten 3de: dat ik het exploot-bevel, dat ik vanaf 01 augustus 2011 mijn medewerking zou moeten verlenen aan de werkzaamheden van MITROS en opdrachtaannemers in en rond de woning Servaasbolwerk 4, voor kennisneming naast mij neer heb moeten leggen omdat aan de wettelijke voorschriften omtrent de aanwezigheid bij de executie van mw. Brandt-van Heijst, de wettelijke vertegenwoordiger zelf niet voldaan is. De afspraak is gemaakt: Wanneer de curator bij de betreffende woning verschijnt, kan zij mij bellen en dan kom ik eraan om de ramen open te zetten zodat de verf kan opdrogen. Zolang de kantonrechter niet besloten heeft dat genoemde curator met ontslag moet en zolang het OM niet besloten heeft de aanwezige medewerkers van MITROS bij de gewelddadige overval op 08-04-2011 in Nieuwegein, met name FRED MOMMERS en PRISCILLA IESBERS ook niet op klacht Art. 12 WvSv. wil vervolgen, heeft MITROS een communicatief probleem met mij TEN BERGE over mijn huur- en woonrechten ter zake van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.

Ten 4de: dat ik opgemerkt heb dat in het exploot d.d. 21 juli 2011 valselijk vermeld staat dat op grond van de rechtsoverweging 2.4 de executie op 1 augustus 2011 uitgevoerd mag worden. Ik zeg met nadruk 'valselijk' omdat de voorzieningenrechter bij vonnis d.d. 29-07-2011 onder punt 4.10 bepaald heeft dat het onderdeel van de vordering onder punt 2.4 is afgewezen: Dat betekent letterlijk dat TEN BERGE de werklieden van de, naar haar mening criminele organisatie STICHTING MITROS gevestigd Utrecht 3562 GB aan de Einsteindreef 133, NIET binnen hoeft te laten voor inspectie aan hang-en sluitwerk. De curator heeft de rechter niet verteld dat ikzelf recentelijk, alle hang- en sluitwerk in het belang voor de veiligheid van buren, huurders en logé's heb laten vervangen omdat er sleutels waren verduisterd. Een en ander betekent ook, dat de voorbarige afspraak van STICHTING MITROS met Monumentenwacht om op 01 augustus 2011 het pand van binnen en van buiten te inspecteren, niet door kan gaan.

Een toelichting: Monumentenwacht heeft de wettelijk verplichte inspectie voor het laatst op 31 maart 2004 uitgevoerd. Door het veelvuldig gebruik van explosieven bij de sloop van de Bunker aan het Servaasbolwerk 18 in Utrecht was er schade ontstaan aan alle panden in een straal van 300 meter rond het te slopen object. STICHTING MITROS had voor haar beschadigde huurwoningen geen zin om een schadevergoeding te vragen aan de gemeente Utrecht die de vergunningen voor de foute sloopmethode had afgegeven. Evenmin wilde STICHTING MITROS de schade aan haar woningen verhalen bij het ministerie van Defensie die de springmeester had aangesteld en de springstof had geleverd. Dus had STICHTING MITROS in maart 2004 besloten de beschadigde woningen te verkopen en omdat MITROS niet aan gesloten is bij de Vereniging van Nederlandse Makelaars moet MITROS aan de huurders vragen een(redelijk) bod te doen. Ik heb als huurder van Servaasbolwerk 4 en 4 bis op 23 juni 2004 een bod gedaan en de huur per 1 juli 2004 opgezegd. Op 11 oktober 2004 heb ik dit bod van € 1,-- voor het voor sloop bestemde pand betaald. Dat MITROS tegenover advocaten en rechters staat te liegen is haar probleem. Jolanda Huussen medewerkster bij MITROS WONEN heeft mij op 14 april 2006 bij het OGGZ-team Stad Urecht voor psychiatrie en verslaving aangemeld als een MITROS-huurder die blijkbaar door een psychiatrische stoornis niet voldoende in staat was in te zien dat er huur betaald diende te worden voor de woning Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Ondanks het feit dat de rechter de huurovereenkomst had ontbonden. (zie ook mijn brieven van juni 2006 aan MITROS)
Een jaar later op 9 mei 2007 heeft Rob M. Kok Altrechtpsychiater Utrecht, tegen wie ik aangifte had gedaan van hinderlijke stalking en/of clientenwerving , de officier van justitie Rechtbank Utrecht verzocht de procedure tot aanvraag ondercuratelestelling te starten op grond van de informatie van MITROS dat ik geen huur betaalde enzovoort. Het betreffende bewijsstuk d.d. 09 mei 2007 bewaar ikt in de kluis, maar hangt vanaf nu, net als het niet ondertekende formulier huuropzegging van Thorbeckepark 108 in Nieuwegein, in afschriften in de etalage van Servaasbolwerk 4 te Utrecht.

Was getekend, Anne Marie ten Berge. correspondentieadres Catharijnehuis. Catharijnesteeg 7, 3512 NZ Utrecht.

dinsdag 19 juli 2011

Foute samenwerking tussen Mitros, psychiatrie en justitie in Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht.19 juli 2011.
De volgende mail: mijn getuigenis,verhaal over de verdachte Mitros medewerkers, een geslepen psychiater en een laffe officier van justitie mag niet ontbreken op mijn blog. Ik wens u bij het lezen goede aandacht.Waarover ik schrijf is geen verrassing meer voor degene die het aangaat.Die medepleger is. Zij blijven horen,zien en zwijgen.Moed is de waarheid zoeken en uitspreken. Die moed ontbreekt bij velen. Ik hoop dat slimme vragenstellers reageren, zoals gisteren dhr. X uit Zeist per telefoon deed. Dank u meneer X, ook voor de complimenten. Maar het meeste hoop ik nog dat onder mijn lezers de advocaat op het witte paard zit,die mij gaat redden. Die aanpakt, niet afwacht. En die het een rotzorg zal wezen dat in de etalage van Servaasbolwerk 4 nog steeds in A-3 formaat het proces-verbaal d.d.11-02-2002 hangt van mijn aangifte van een poging tot doodslag op 28-09-1983.De daders leven nog. Het zijn de burgemeester van Utrecht en mr. Frans P.J.M.Otten, toentertijd haar advocaat-procureur.Zij hadden besloten om mij zonder medische verklaring een IBS te geven.Ik had mijn werkgever in het bijzonder onderwijs betrapt op gesjoemel met subsidies. Die IBS had mijn dood kunnen zijn omdat je in onmacht bent gebracht. Je kunt jezelf niet verweren dat je onder dwang gemeen spul ingespoten krijgt. Ik heb daar in Den Dolder in het W.Arnzshuis (het is na een fusie: Altrecht / WAhuis geworden) maar een week gevangen gezeten en toen kon ik gaan. Maar mijn werk was ik kwijt en dat bleef ik kwijt. 2011 min 1983 betekent dat ik als klokkenluider van de delicten van de overheid en de semi-overheden nu al 28 jaren aan het strijden ben voor rehabilitaties en vergoedingen.
En toen kwam Mitros in 2006 met haar leugens over huurachterstanden en werd ik zonder medische verklaring op 25-09-2007 onder curatele gesteld als een geestelijk gestoorde met een psychiatrisch verleden. Dat mag niet. Daar hebben we Art.229 van het WvSr voor.Vooralsnog heeft Justitie niet gereageerd op mijn aangiften.
Hier komt de mail waar u het drama nog een keer te lezen krijgt.
Aan: m.weerink@altrecht.nl, i.siteur@altrecht.nl, Roeten, Martin, Altrecht Informatiecentrum, abvpeppel@altrecht.nl, Harry Gras, Pieter-Hetty Heijmerink-ten Berge, Irene ten Berge, José ten Berge, Stichting Mitros, Burgemeester Frans Backhuijs, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Nico de With, Peter de Klein, Paul van Schuilenburg, Kees van Oosten, Hilde Braakman, Joop Servaas, Algemeen directeur Altrecht Utrecht Rob de Jong, Angelo van Kleef, Commissie Gelijke Behandeling, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, Gerdi Verbeet, h.spekman@tweedekamer.nl, Hiba Kayed,advocaat, info@amnestyutrecht.nl, j.degoeij@nieuwegein.nl, Jan van der Valk, Kamers voor Koophandel Mid-Ned., KROEZEN BV, Marie-Louise Brandt-van Heijst, Peil.nl, robklngld@gmail.com, Utrecht Politie, wim.dekker@gmail.com, info@tomlow-advocaten.nl, Anne Marie ten Berge, info@herschut.nl
Mevrouw Weerink, casemanager Altrecht Utrecht,
U mailde dat u tot 25 juli op vakantie was. Dan van mij nog een fijne vakantie gewenst. Uw Altrecht collegae Ab van Peppel en Ingeborg Siteur, psychiaters hebben tijdens uw vakantie en wel op 21 juli om 14:00 uur weer een RM gesprek met mij aangevraagd. Daar komt u dan mooi onderuit. Maar dat gesprek kon toch niet doorgaan omdat ik nog steeds niet de betreffende aanmelding voor een RM van 30 juni 2011 opgestuurd heb gekregen. En dat was wel een voorwaarde om mij te spreken te krijgen. Als ik geen stukken krijg dan worden ze door Altrecht, het OGGZ-team Stad Utrecht onder leiding van Harry Gras, verduisterd. En dat mag niet. Het RM gesprek van 21 juli 2011 zal dus niet doorgaan.
Ik heb, voorbarig zoals ik ben, de afdeling BOPZ van de Rechtbank Utrecht gevraagd. Maar daar was geen enkele aanvraag voor onder bewindstelling, noch voor een gedwongen opname van mijn persoon, binnengekomen.
Over de aanvraag d.d.10-05-2007 ondercuratelestelling van de officier van Justitie (ovj) wil ik het volgende vertellen: Rob M. Kok Altrecht-psychiater schreef op 9 mei 2007 als reden van zijn verzoek ondercuratelestelling het volgende aan de officier van Justitie: "Op grond van informatie van Mitros en mijn kontakten bestaat het ernstige vermoeden dat mw. Ten Berge niet in staat is haar belangen ter zake adequaat te behartigen. Zij is onverzekerd, heeft geen uitkering, betaalt geen huur, heeft geen identiteitsbewijs en heeft de zaak van huisuitzetting verloren".
Dit laatste had Mitros uit nood verzonnen en uit de duim gezogen.T/m 9 mei 2007 zag de Mitros-deurwaarder uit Amersfoort geen kans het vonnis van huisuitzetting enzovoort. zaaknummer 496663CU06-11735 aan mij of aan mijn huisgenoot Rein Derks te betekenen omdat Mitros nooit een brievenbus in Servaasbolwerk 4 had laten maken. En als een vonnis niet betekent is, dan kan het niet uitgevoerd worden en hoeft er ook niet betaald te worden.
Verder zegt psychiater Kok in zijn brief van 09-05-200 aan de ovj: "Een IBS of een RM is pas mogelijk als mevr. Ten Berge zonder geld/boodschappen zit omdat haar zus niet meer voor haar wil zorgen. Maar dit willen we voorkomen gezien haar ervaringen met een eerdere opname (1983) Dit is de reden dat ik u verzoek de procedure tot aanvraag ondercuratelestelling te doen en daarbij met klem verzoek niet aan mw. Ten Berge te laten weten welke rol haar zus hierbij speelt."
Het staat vast dat met deze 'zus', Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk bedoeld werd. Zij en mijn zwager Pieter hadden mij ook dat IBS in 1983 bezorgd. Toen ik in 2000 het betreffende opnamedossier uit 1983 in handen kreeg, was het huis te klein voor al onze verontwaardiging daarover. Want het raadsel over die IBS uit 1983 was opgelost. Mijn zus Hetty en mijn zwager Pieter hadden 28 september 1983 tegen de burgemeester van Utrecht verklaard dat ik een zelfmoord poging had gedaan. Dit is volgens mij een valse getuigenis van de ergste soort. En dat van je eigen familie. Dat valt iet te verkroppen.Dat delict verjaart niet. Dat snapt iedereen.
Maar goed, ik ga verder met wat psychiater Rob.M.Kok schreef op 09-05-2007. Hij gaat in de betreffende brief aan de ovj nog verder: "Mocht zij (Anne Marie ten Berge) onder curatele worden gesteld, dan zal de curator zorgdragen voor automatische betaling van de huur en is de familie bereid de huurschuld op zich te nemen, waarmee een huisuitzetting, gedwongen opname of verdere maatschappelijke teloorgang voorkomen kan worden." Einde citaat.
Ik zeg naar waarheid: "Dit was pure onzin". Maar is het iedereen nu eindelijk eens duidelijk in wiens belang ik onder curatele gesteld diende te worden ? Juist ja: In het belang van Stichting Mitros met als eindverantwoordelijke Mitros bestuurders: de heren de Langen en Woertman. Het staat zwart op wit. En papier liegt niet. Het ging om de op 1 juli 2004 onbewoonbaar verklaarde woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis. in Utrecht.
Beste Lezers het is nogal wat...het speelt allemaal tegen mij, Anne Marie ten Berge die vanaf het jaar 2000 door het modale inkomen van haar levenspartner Rein Derks onderhouden werd. Ik 'genoot' immers door toedoen van de Gemeente Utrecht vanaf 2000 een 0-inkomen. En ik 'genoot' immers door toedoen van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem in criminele samenwerking met de Gemeente Utrecht en mijn 'familie' vanaf september 2008 nog steeds een 0-inkomen. Al mijn bijstandsgeld, mijn AOW en ABP inkomen, kwam overal en nergens terecht behalve bij mij waar het uiteindelijk terecht moet komen.
Rein Derks heeft mij per testament van 02 oktober 2010 zeer ruimschoots financieel en materieel verzorgd achtergelaten nadat hij als gevolg van een agressieve soort kanker op 25 oktober 2010 het leven heeft gelaten. Heden 19 juli 2011 heb ik nog geen eurocent en nog geen enkel stuk boedel kunnen verdelen. Mijn louche familie: Hetty en Pieter Heijmerink-ten Berge in Odijk heeft anno 2011 bij hun louche notaris (Hermans & Schuttevaer) voor de curator een Verklaring van erfrecht geregeld / betaald.
En wat overkomt mij ? Ik ben op 08-04-2011 door de vervangende curator dhr. van Mil met geweld en de sterke arm uit mijn woning gesleept. Door een knokploeg van Mitros in mijn woning van Mitros aan het Thorbeckepark 108 in Nieuwegein overvallen en met geweld verwijderd, met achterlating van mijn rolstoel en krukken, welke Derks al in 2010 van Vitras had gehuurd omdat ik daar met hem woonde.
Kennelijk heeft de familiecurator met de valse verklaring van erfrecht in haar hand tegen Fred Mommers en Priscilla Iesbers van Mitros Nieuwegein gezegd dat ik daar niet wilde wonen. Ik ben mijn hele inboedel en persoonlijke bezittingen kwijt. Ik ben beroofd. Ik doe bij de politie aangiften, maar het OM Utrecht vertikt het om onderzoeken en strafzaken te starten. Ik zal maar weer eens gaan klagen volgens art. 12 WvSv. Welke advocaat wil mij bij staan ?
Ik hoop dat ieder het interessant vond om dit stuk te lezen. Ik zet het ook op mijn blog. Met groet, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

> Subject: Out of Office AutoReply: Criminaliteit wordt gedoogd.
> Date: Sat, 16 Jul 2011 13:13:42 +0200
> From: m.weerink@altrecht.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
>
> Hallo,
> Ik ben met vakantie. Maandag 25 juli ben ik er weer.
> Wanneer nodig kunt u altijd het algemene nummer van de afdeling bellen
> tel.nr 030-2308802
> Vriendelijke groeten;
> Mirjam Weerink
>
> Groeten Mirjam
>
> Op dit bericht is de Altrecht Disclaimer van toepassing:
> http://www.altrecht.nl/disclaimer

zondag 17 juli 2011

Geen politieke aandacht voor de fraudes bij de Branche Professionele Inkomensbeheerders.BPI

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 17 juli 2011
Beste lezers, u gaat weer een van mijn blogs lezen zoals u vermoedelijk wel meer gedaan hebt. Het aantal rechtstreekse reacties op hetgeen ik in mijn blogs aan de orde stel is minimaal en altijd anoniem binnengekomen via mijn e-maildres: amstenberge@hotmail.com
Maar áls er dan ook een interessante reactie binnenkomt, dan spring ik er enthousiast boven op. Want zoals iedere schrijver dat graag ziet,zo wil ik ook, dat ik gelezen wordt, want daar doe ik het voor.De volgende e-mail uitwisselingen wil ik u niet onthouden:

--Doorgestuurd bericht in de bijlage--
From: amstenberge@hotmail.com
To: raadsel@hetnet.nl; eetcafejoka@hetnet.nl
CC: gemeenteraad@utrecht.nl; info@brabant-noord.politie.nl; info@depers.nl; ml.brandt@kroezenbewind.nl; p.v.scheppingen@kroezenbewind.nl; postbus16200@utrecht.nl; postbus@eerstekamer.nl; raadsleden@utrecht.nl; j.sap@rechtspraak.nl; r.w.j.van.veen@rechtspraak.nl; h.ae.uniken.venema@rechtspraak.nl; h.spekman@tweedekamer.nl; j.sap@rechtspraak.minjus.nl; r.w.j.van.veen@rechtspraak.minjus.nl; h.uniken.venema@rechtspraak.minjus.nl; info@utrecht.politie.nl; burgemeester@utrecht.nl; amstenberge@hotmail.com; f.backhuijs@nieuwegein.nl; c.permentier@rechtspraak.nl; communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl; db@anotaris.nl; marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; griffie.gemeenteraad@nieuwegein.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; info@herbalifewageningen.org; ing@ing.nl; ib@planet.nl; heijmerink@h22.nl; e.leicher@utrecht.nl; frontoffice@nationaleombudsman.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; secmbgemeente@utrecht.nl; josedumont@tiscali.nl; norbika35@hotmail.com; karin.aalberts@student.hu.nl; kvanoost@xs4all.nl; l.heuveling.van.beek@rechtspraak.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; nieuwsbrief@volkskrant.nl; web@nrc.nl; omaflat@gmail.com; peil@noties.nl; persbericht@nieuwsbank.nl; peter.de.klein@utrecht.politie.nl; noreply@postbus51.nl; r.vleugel@schoolpleinadvocaten.nl; redactie@depers.nl; redactie@onsutrecht.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@straatnieuws.nl; info@unieuws.nl; m.roeten@altrecht.nl; info@pj23.nl; sp@utrecht.nl; wim.dekker@gmail.com; j.servaas@utrecht.politie.nl; paul.van.schuijlenburg@utrecht.politie.nl; h.j.braakman@utrecht.politie.nl; r.vroomen@utrecht.politie.nl; nico.de.with@utrecht.politie.nl
Subject: RE: Door AMS ten Berge: Geen politieke aandacht voor de fraudes bij de Branche Professionele Inkomenbeheerders (PBI).
Date: Sun, 17 Jul 2011 15:13:52 +0200
Aan: Fam. Kok, Theo & Annie, Eetcafe Joka,
In antwoord op uw mail van: From: raadsel@hetnet.nl To: amstenberge@hotmail.com Subject: RE: Criminaliteit wordt gedoogd.
Date: Sat, 16 Jul 2011 17:20:12 +0200 met de tekst:
" Nou boos bent u zeker en vast terecht. Nog een opmerking van mijn kant. Plak mij geen politiek partei plakplaatje op. U heeft het niet helemaal goed,verder wens ik u veel sterkte met het ontrafelen van al uw problemen,ik zou niet in uw schoenen willen staan. Ondanks dat u dat niet toejuicht, een fijn weekend en vriendelijke groeten".
Reageer ik als volgt. Als ik al boos ben dan zal dat inderdaad wel terecht zijn. Ik hoef u geen partij politiek plaatje op te plakken want dat heeft de fam. Kok zelf al gedaan in uw, jullie mail van vrijdag 15 juli 2011. Dat ik het niet helemaal goed 'heb' is fijn om te horen. Er wordt sinds 25-09-2007 volgehouden dat ik helemaal niet goed 'ben'. In mijn geestelijke gesteldheid dan wel te verstaan. Zoek ter bevestiging van dit feit op het curatele register,bij rechtspraak.nl onder mijn naam: ten berge geb. 06-03-1944 en dan leest u dat de kantonrechters: mr. R.W.J. van Veen en mr. Jan Sap, mij wegens geestelijke stoornis onder curatele hebben gesteld. Eerst onder curatele van een dode curator terwijl er geen overlijdensakte is getoond en daarna onder curatele van een criminele curator die op alle 12 van mijn bankrekeningen (ook welke onder het testament- en erfrecht vielen) beslag heeft gelegd en de miljoenen van mijn en de geërfde tegoeden heeft verduisterd. Neem van mij aan dat de bekende bouw en vastgoedfraude welke klokkenluider Ad Bos aan het licht gebracht heeft, te vergeleken is met de fraude in de Branche van Professionele Inkomensbeheerders (BPI) en hun aandeelhouders, welke fraudes ik als gedupeerde klokkenluider blijkbaar aan het licht gebracht heb. 'Blijkbaar' omdat er geen politieke aandacht blijft voor de fraudes bij de Branche voor Professionele Inkomensbeheerders. De vereniging BPI staat onder bescherming van de Nederlandse Rechtspraak.
Dat de Tweede Kamer geen onderzoek wenst in verband met de betrokkenheid van het landelijke overleg kantonrechters (LOK) bij de fraudes van de verdachte vereniging van de Branche Professionele Inkomensbeheerders (BPI), is bekend. Het is maar de vraag hoelang de Tweede Kamer dit horen,zien en zwijgen vol wil / kan houden. De Tweede Kamer hoort garant te staan dat mij (en waarschijnlijk ook anderen) niet door het toedoen van de Rechtspraak alles ontstolen wordt, terwijl ik geen verweer kan voeren. Dat komt omdat de curator, aangesloten bij de BPI en gecontracteerd door mijn familie/aandeelhouders niet wil dat de eigen bijdrage voor de financiële rechtsbijstand betaald wordt. En ik heb geen geld. Nadat mijn partner op 25-10-2010 aan kanker is overleden kan ik niet over geld beschikken omdat de curator en mijn familieleden frauderen met zijn testament.
En wat zo vreemd is: Het betreffende bewindvoerderskantoor KROEZEN BV Cornelisstraat 44. 5827 AM Vortum Mullem, waar deze criminele curator als 1 van de 7 vennoten werkzaam is, wordt niet door het OM Utrecht noch door het OM Den Bosch noch door de Rijksrecherche op het matje geroepen. Enerzijds komt dat omdat de Gemeente Utrecht bij deze schofterige schendingen van mijn inkomensrecht betrokken is. Anderzijds omdat de captains Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) hun verantwoordelijkheid geen gestalte konden / wilden / mochten geven.Maar ja, beste mensen: Wat niet is, kan altijd nog komen. Aan mij zal dat niet liggen.
Dat u,jullie mij sterkte wensen bij het ontrafelen van mijn problemen is dus kennelijk geheel onterecht. Het zijn niet mijn problemen. De daders, de verdachte politici, de wegkijkers (zoals jullie) hebben problemen. Morele problemen. Vanaf 2000 word ik buitengesloten, vernederd, genegeerd en uitgehongerd. Dat laat u kennelijk onberoerd want u neemt het ook niet voor mij op.
Ik had donderdagmiddag 14-07-2011 Marie-Louise Brandt-van Heijst de criminele curator nog aan de telefoon. Uit haar woorden mochten wij opmaken dat zij erkende dat zij vanaf 01-01-2010 mijn ziekte- en tandartsverzekering bij Menzis niet betaald had omdat zij in opdracht van de gemeente Utrecht een andere verzekering moest betalen. Dergelijk bedrog valt onder verzekeringsfraude. De curator ontkende dat ze via mijn directe familieleden minstens 3 verklaringen van erfrecht op mijn naam bij elkaar geritseld had (zodat ik geen eurocent mocht krijgen) terwijl ik dit nieuws wel rechtstreeks van haar secretaresse Gerry van den Berg had gehoord. In dit 'gesprek' ontkende de curator dat zij per 29-06-2011 een vonnis van de handelsrechter en de secretaris van de handelskamer Rechtbank Utrecht aan haar broek gekregen had. Ik had dit vonnis in mijn hand, maar mocht het haar niet voorlezen. Verder ontkende de curator , dat zij om mij te pesten, steeds € 0,01 leefgeld had gestuurd. Natuurlijk snapt zij dat haar bedrog van 1 eurocent leefgeld vast staat op de bankafschriften van de ING. Maar ik begrijp dat alles ontkennen nu eenmaal hoort bij de persoonlijkheid van ziekelijke leugenaars en psychopaten. Verder stelde de verdachte curator vast dat mijn woning Thorbeckepark 108 in Nieuwegein met de hele inboedel, met al het antiek, de glas- en andere verzamelingen, de kunstschatten en het beddengoed erbij, aan derden was verhuurd. Behalve de grote televisie, want deze was net als mijn rolstoel, mijn krukken en de toiletverhoger opgeslagen. De nieuwe huurders vonden deze maar in de weg staan. De curator erkende dat ik na mijn herstel van de operatie kunstheup niet meer aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein kon wonen. Maar waar dan wel, dat wist zij niet. Met als gevolg dat ik mij niet kan laten opereren, omdat ik thuis, in Nieuwegein wil revalideren en niet bij het Leger des Heils. Verder gaf de curator opnieuw toe dat zij nergens gewetenswroeging over had en dat zij er een prettig weekend van ging maken.
Beste fam.Kok, Theo & Annie, Eetcafe Joka, ik sluit hierbij de correspondentie af door jullie elk volgend weekend als zeer prettig toe te wensen. Ik hoef daar gelukkig niet bij te zijn. Zoals jullie zien is deze mail ook naar Hans Spekman@Tweede Kamer.nl gestuurd. En dat heeft zo een bedoeling. Hij heeft heel veel goed te maken. En wie van de lezers het bovenstaande niet gelooft, mag zo flink zijn om de curator zelf maar eens op te bellen of te mailen. U kunt haar telefonisch bereiken op nr. 0485-319941. Maar gebruik net als ik dat doe wel *31* anders neemt zij niet op. Geloof geen woord van wat ze zegt, want zij moet aan de telefoon steeds dezelfde leugens afdraaien die zij ook aan het personeel van haar kantoor verteld heeft. Anne Marie ten Berge.
Tot zover mijn reactie op de mening van de anoniem gebleven fa. Kok, Theo & Annie en het eetcafe JoKa.

vrijdag 8 juli 2011

De corruptie van MARIEN DE LANGEN, voorzitter bestuur MITROS UTRECHT

Aan:mr.H.K. Jap-a-Joe, advocaat en procureur te Utrecht
e-mail japajoe@ision.nl
en aan alle andere geadresseerden, geïnteresseerden en verantwoordelijken betrokken bij mijn ongelijke strijd tegen de bestuurders (de Langen en Woertman) van STICHTING MITROS UTRECHT en NIEUWEGEIN.
Datum: 08-07-2011
Onderwerp: de corruptie van Marinus de Langen, voorzitter bestuur Stichting Mitros Utrecht en Nieuwegein
door: Anne Marie ten Berge, voorzitter vereniging DEMOCRATEN.
cc.Het bestuur Rechtbank Utrecht./ ministerie van VROM

Beste lezers,
MARINUS DE LANGEN, voorzitter bestuur STICHTING MITROS, samen met JOLANDA HUUSSEN, medewerkster MITROS UTRECHT zijn de eerstverantwoordelijke schurken voor mijn ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis op 25-09-2007.
MARINUS DE LANGEN gaat uit Utrecht vertrekken. Althans dat vertelt hij op zijn MITROSblog geheten: MARIEN DE LANGEN van 03-07-2011. DE LANGEN gaat in oktober 2011 zijn criminele praktijken verplaatsen naar STADGENOOT AMSTERDAM. (Ik zal de RAAD van AMSTERDAM waarschuwen) Op zijn blog d.d. 03-07-2011,kan op dit nieuws van zijn hand, geen reactie door de lezer geplaatst worden, waartegen ik protesteerde. Zie ook mijn twee klachtmailen achter deze brief geplaatst.

Hierbij klaag ik,ANNA MARIA SUSANNA TEN BERGE,domicilie kiezend aan het SERVAASBOLWERK 4 te Utrecht, MARINUS DE LANGEN, voorzitter bestuur van STICHTING MITROS Utrecht en JOLANDA HUUSSEN medewerker bij STICHTING MITROS Utrecht, aan voor het feit (feiten) dat zij hun contacten en haar aanmelding op 14 mei 2006 van mijn persoon, bij ALTRECHT UTRECHT geheim hebben gehouden. Ik ben onrechtmatig door HUUSSEN bij het OGGZ-team Stad UTRECHT aangemeld als een in de war zijnde, geestelijk gestoorde huurster van het Servaasbolwerk 4 te Utrecht met een huurschuld van 3 en een half jaar. Ik wilde geen huur betalen omdat Mitros mij geen huurcontracten wilde geven en het pand in april-juli 2004 zwaar beschadigd was geworden door explosies aan het Servaasbolwerk 18 te Utrecht. De locatie Servaasbolwerk 4 had ik met medeweten van DOMHAVE en MITROS vanaf oktober 1987 permanent verhuurd aan dhr. R.D.Derks. Aldaar gestorven op 25-10-2010.

De contacten en de planning 2006-2007 voor de spoed ondercuratelestelling van mijn persoon, tussen JOLANDA HUUSSEN van STICHTING MITROS, MARTIN ROETEN,geneesheer directeur ALTRECHT UTRECHT, ROB.W.KOK, psychiater, de griffiers van SECTOR KANTON LOCATIE UTRECHT en de OFFICIER van JUSTITIE te UTRECHT worden beschreven in het Altrecht cliëntdossier van A.ten BERGE, geb. 06-03-1944. Groot: 30 pagina's.

Van de betreffende en onrechtmatige contacten, waarbij mijn rechten en mijn privacy samen met die van dhr. R.D.Derks door bovenstaande personen en instanties in zeer hoge mate en tot in het absurde zijn geschonden, wordt verslag gelegd in het Altrechtdossier 'A.ten Berge' en wel op de data van 03-07-2006 / 05-07-2006 (2x) / 07-07-2006 / 04-08-2006 /14-08-2006 / 09-08-2006 / 22-08-2006 / 30-08-2006(3x) / 08-09-2006 / 18-09-2006 / 12-09-2006 (2x) / 18-09-2006 / 31-10-2006 / 02-11-2006 / 13-11-2006 (2x) / 22-11-2006 / 30-11-2006 / 05-12-2006 / 08-12-2006 / 12-12-2006 / 14-12-2006 / 10-01-2007 / 02-02-2007 / 28-02-2007 / 20-03-2007 / 03-04-2007 / 09-05-2007 (2x) / 16-08-2007 / 17-08-2007 / 19-08-2007 /20-08-2007 / 22-08-2007 / 21-08-2007 / 30-08-2007 en 25-09-2007.

Uiteindelijk ben ik op 25-09-2007 onder curatele gesteld van dhr.P.H.P.M.Donker,te Utrecht maar hij was geen curator maar bewindvoerder. Bij navraag hij had mij, A.M.S.ten BERGE ook niet als klant op zijn lijst staan.

Pas op de zitting d.d. 10 juni 2011 rolnr 307189 KG ZA 11-494 MT/4253 is formeel vast komen te staan, althans is uit de getuigenis van MITROS zelf naar voren gekomen,dat curator BRANDT,benoemd per 14-02-2008,op enig moment achter mijn rug om en vanaf juli 2004 zonder mijn toestemming en/of machtiging, minstens 75 mnd huur á gemiddeld € 500,- per maand dus € 36.000,-- uit mijn vermogen heeft geroofd en ten onrechte aan MITROS heeft overgemaakt. Terwijl MITROS wetende dat dergelijke handelingen van bedrog en zwart geld strafbaar zijn gesteld, al dat geld toch heeft aangepakt. Kennelijk vanwege het ontstane witwasprobleem wilde MITROS na 7 jaar van afwezigheid weer de woningen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht gaan onderhouden. Om dit mogelijk te maken, heeft MITROS curator BRANDT-van HEIJST op 31 mei 2001 laten dagvaarden door een gerechtsdeurwaarder uit BOXMEER. Om daarna op de zitting 10-06-2011 aan de rechter en de secretaris Rechtbank Utrecht zoveel mooie verhalen op te hangen en leugens te vertellen, dat ik,op 29 juni jl.gevonnist ben om MITROS de gelegenheid te geven, de betreffende woningen alleen aan de buitenkant te gaan onderhouden. Het mag duidelijk zijn dat ik hieraan NIET ga meewerken.

Hierbij verzoek ik u,mr.H.K.Jap-a-Joe,in deze context mij bij te staan voor het doen van aangiften en het voeren van een zaak (zaken) tegen dhr. M.DE LANGEN,bestuursvoorzitter bij STICHTING MITROS te UTRECHT en tegen mevrouw J.HUUSSEN, medewerkster / klantenservice STICHTING MITROS te UTRECHT. Het is de bedoeling dat de curator bij KROEZEN BV,mevr. M.L.J.S.BRANDT- van HEIJST, St. Cornelisstraat 44 5827 AM te Vortum-Mullem tel:0485- 319941 de eigen bijdrage Wet Rb. voor de toevoeging zal moeten betalen of desnoods anderszins hele nota advocatenkosten. En hoewel een zeer vermogende dame ben, kan ik door de verdachte curator niet aan mijn geld komen.Zelfs niet aan mijn uitkeringen van de Bijstand, AOW en ABP.

Was getekend, mevrouw A.M.S.TEN BERGE. tel.030-2316070.

www.annemarietenberge.blogspot.com
-------------------------------------------------
BIJLAGE
Beste medewerkers van Mitros,
Ik heb op 6 juli 2011 Mitros de volgende vraag gestuurd hierna in cursief afgedrukt:

From: amstenberge@hotmail.com
To: vraag@mitros.nl
Subject: Blog van Marien de Langen.
Date: Wed, 6 Jul 2011 13:24:42 +0200
"Beste medewerkers,
Waarom kan er niet gereageerd worden op de blog van 03 juli 2011 van Marien de lange ?
Hij vertelt dat er veranderingen in het bestuur zijn, maar er is geen link waarop je een reactie kunt aanklikken.
Ik verzoek u vriendelijk doch dringend dit ongemak op te heffen.
Het staat in de wet dat er op een dergelijke openbare blog gereageerd moet kunnen worden door het publiek/de lezers.
Met vriendelijke groet, mevrouw A.M.S.ten Berge. cc persbericht. " Einde citaat.

Er is na mijn klacht van 06-07-2011 op 07-07-2011, slechts 1. reactie geplaatst op de blog met de titel: Van 010 via 030 naar 020 van 03-07-2011 van MARINUS (Marien) DE LANGEN, voorzitter bestuur van STICHTING MITROS te UTRECHT.
De betreffende reactie op 07-07-2011 is een test van dhr/mevr. J. Kolman, medewerker bij MITROS. Maar na zijn/haar test van vanmorgen heeft KOLMAN aan het MITROS bestuur laten weten dat het nog steeds, voor iemand buiten de eigen MITROS kringen niet mogelijk is gemaakt om een reactie te geven op de blog van MARINUS (Marien) DE LANGEN, vertrekkend voorzitter van bestuur.
Mijn vraag: " Hoe zit dat ?" zag ik graag vandaag nog beantwoord.
Verder verzoek ik MITROS hierbij voor de TWEEDE KEER om dhr/mevr. J. KOLMAN, MITROS medewerker afdeling communicatie op te dragen om per direct, de reactiemogelijkheid van de lezers van het betreffende blog van MARIEN DE LANGEN, te herstellen.
Met vriendelijke groet, mevrouw A.M.S.ten Berge.
cc persbericht.