maandag 27 april 2009

Rechtzitting: inzake het criminele bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem.

Op 12 februari 2009 heb ik de kantonrechter te Utrecht verzocht om herroeping van de uitspraak 2008/450 ( benoeming curator)vanwege bedrog en meineed. De rechtszitting is op dinsdag 28 april 2009 te 16.00 uur Sector kanton locatie Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.
Voor de zitting heb ik het volgende stuk, mijn mail aan Kroezen BV ingediend,welk ik mogelijk op de betreffende zitting zal voorlezen:

ONDERWERP: Ten Berge - dossier(s)‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 15:46:34
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Bewindvoerderskantoor Kroezen BV.
t.a.v. Mevr. M.L.J.S.Brandt-van Heijst, vennoot.
St. Cornelissstraat 44
5827 AM Vortum-Mullem

Datum: 24 april 2009
Onderwerp: Ten Berge - dossier(s)

Mevrouw Brandt-van Heijst,

Zoals beloofd richt ik mij nogmaals, schriftelijk tot u. Ik begrijp dat u keer op keer weigert mijn dossier aan mij af te staan maar u kunt niet aan de gang blijven. Het dossier dat u en/of enig ander vennoot van Kroezen BV te Vortum-Mullemonder onder zich houdt is het corpus delicti van onrechtmatig handelen. Het zal boven tafel moeten komen.

Het staat vast dat Kroezen BV op 22 juni 2006 (vermoedelijk al eerder ) , op verzoek en op aanwijzing van derden (familie) een dossier op de naam van A.S.M. ten Berge, heeft aangemaakt. Waarom het dossier opzettelijk op de foute volgorde van mijn initialen is aangemaakt, laat zich raden.

Het staat vast dat Kroezen BV met medewerking van betrokken familieleden het betreffende dossier, zonder mijn medeweten en/of toestemming hebben aangelegd en bijgehouden , hetgeen verwijst naar een misdrijf in de sfeer van de privacy en de bescherming persoonsgegevens. Dit is gebeurd met het doel om zich in het eigenbelang onrechtmatig te verrijken. Dergelijke verwijtbare handelingen in vereniging verricht, behoren tot de categorie van financiële en economische delicten, waarvan ik aangifte zal doen als ik dit al niet gedaan heb.

U en/of enig ander vennoot van Kroezen BV hebben dit Ten Berge-dossier opzettelijk en zonder enig recht, op mijn naam gesteld. Met het doel, het dossier zonder enig recht toe te eigenen door het achter te houden. Achterhouden aan informatie, met uitzondering van uw mededelingen over de dossiergegevens aan derden. Vermoedelijk, de verdachte opdrachtgevers, familie, mede erfgenamen van de nalatenschap van wijlen mijn moeder : A.M.L.ten Berge- Oostwegel.Overleden op 24 december 2008.

Verder heeft u met de andere vennoten bij Kroezen BV zich kennelijk in vereniging schuldig gemaakt aan een vorm van diefstal, laster en schending van de privacy. U heeft per april 2008 de tegoeden van mijn girorekening met nr. 2064748 geblokkeerd en onrechtmatig ingepikt.

Ik ben in 2008 gestart om tegenover de FIOD/ECD belastende verklaringen af te leggen over de verdachte praktijken van Kroezen BV. te Vortum-Mullem en de betreffende familie. Een en ander is openlijk, met naam en toenaam te lezen op mijn site; www.annemarietenberge.blogspot.com.

Het betreffende onderzoek van de FIOD/ECD heeft geresulteerd in het advies van 3 maart 2009 namens de Minister van Financiën gedaan, om met de zaak tegen Kroezen BV en de betreffende familieleden naar de rechter te stappen.

Zoals u weet heb ik op 12 februari 2009 de sector kanton locatie Utrecht verzocht om herroeping uitspraak nr. 450 d.d. 14 februari 2008 wegens uw bedrog en meineed. Op de zitting 28 april 2009 om 16:00 uur, dient deze zaak tegen u, bij de Sector kanton locatie Utrecht. Daar zal ik zonder rechtsbijstand van een advocaat het woord voeren. Zoals ik u al eerder informeerde zal ik u vragen zich bij die gelegenheid te legitimeren. Daarna zal ik 112 bellen/ of ter plekke justitie waarschuwen om u te laten arresteren.Tenslotte heb ik verschillende aangiften tegen u gedaan.

In de verwachting dat ik u en de andere vennoten van Kroezen BV hierbij goed geïnformeerd heb, verblijf ik met grote minachting voor uw al uw lasterlijke vuilspuiterijen en wederrechtelijk onrechtmatig handelen,Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

maandag 20 april 2009

Brief 20/04/2009 aan Fransen Prov.ZH over het onbehoorlijk bestuur van de minister

1 / 2

FAXBERICHT 070-441 78 23
Aan: Doyen Kring van commissarissen van de Koningin. t.a.v.: J.Fransen,cvdK der Provincie Zuid Holland.
Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Tel. alg.: 070- 441 81 20
Fax alg.: 070- 441 78 23

Van:
Democraten van Amsberg
A.M.S.ten Berge, oprichtster
Servaasbolwerk 4.
3512NK Utrecht Mail:amstenberge@hotmail.com www.annemarietenberge.blogspot.com


Datum: 20 april 2009. Om ongeveer 10:45 uur.
Betreft : Uw overleg van 20 april 2009 met de minister van BZ&K
Bijlage: Geen.


Geachte heer Fransen,

Dankzij de informatie van de Volkskrant heb ik kennis kunnen nemen van de inhoud van uw brief 02/04/09 met kenmerk: PZH-2009-251252 gestuurd aan Guusje ter Horst (PvdA), minister van BZ&K, Naar aanleiding van uw brief, bericht ik u het volgende.

Vandaag, 20 april 2009 heeft u met de minister dus een Kring-overleg gepland inzake de aanpassingen van het huidige financiële systeem van vergoedingen rondom de inschrijving en de huisvesting van de burgemeesters vanaf de 1ste dag van hun benoeming in de nieuwe standplaats.

Eerder hebben in deze kwestie de VNG, het NGB voor advies aan de minister de mogelijke aanpassingen onderzocht en nu ‘mogen’ de cvdK’s aanschuiven..

Echter, alle medewerking van genoemde organisaties in de bovenstaande procedure is volgens onze democratische rechtstaat onrechtmatig. Het VNG, het NGB en de Kring van cvdK’s mogen in deze kwestie gezien worden als belanghebbende partijen (vriendjespolitiek) met een eigen financieel en politiek belang.

Bij de betreffende sollicitatiegesprekken voor burgemeestersposten mogen de zaken, welke buiten het wettelijk gestelde liggen, zoals extra vergoedingen, bonussen, ontheffing of dwingend meedoen aan een burgemeestersreferendum, geen voorwaarden zijn in het vrijelijk solliciteren. Met het aanvaarden van het ambt en de benoeming als burgemeester zal deze vanaf de 1ste dag van aantreden ingeschreven moeten staan in de betreffende Gemeente en alleen kantoor mogen houden op het Stadhuis aldaar.

Het mag duidelijk zijn dat ik als belanghebbende burger met mijn, vanaf 2005 getoonde aspiraties voor het vrij gekozen burgermeesterschap, langs deze weg de minister en de aangeschoven genootschappen niet alleen waarschuw voor een ondemocratische misstap, maar ook voor de stap die al genomen is, namelijk: Het buiten het bestuurlijk kader in overleg gaan en afspraken maken over het eigen financiële beloningssysteem.
2 / 2

Immers het overleg en het onderzoek dat door de minister gevraagd is aan bovengenoemde partijen, om te overleggen hoe vorm te geven aan de financiële extraatjes en het gedogen van uitzonderingen inzake de wettelijke verplichting zich in te schrijven in de nieuwe standplaats, getuigt van een zekere mate van onbehoorlijk bestuur. Het overleg gaat immers niet over de eerder vastgestelde (progressieve) salariëring van de Nederlandse burgemeesters.

Een burger mag er op vertrouwen dat de overheid zich houdt aan hetgeen de wet mogelijk maakt en de Staatsinrichting voorschrijft. En volgens onze Staatsinrichting mag/kan het ministerie van BZ&K alleen voor adviezen/voorstellen van bovengenoemde aard, zich rechtstreeks richten tot een onpartijdig volksvertegenwoordigend orgaan en/of de kwestie voorleggen aan de bestuursrechter bij de Raad van State.

Ik geef u op een briefje dat de minister in het ongelijk gesteld zal worden. .

De betreffende kwestie is kennelijk op de ministeriële agenda gekomen als gevolg van de schandalen inzake het onrechtmatig handelen van de nieuw benoemde burgemeesters in Den Helder(VVD) en in Utrecht(PvdA).Alsmede op de agenda gekomen vanwege het goed praten van de onrechtmatigheden door de verantwoordelijke minister zelf. Ik begrijp uit de gang van zaken dat de ministeriële voorkeursbehandeling en haar eigenwijze uitgerekte wetsuitleg in het betreffende overleg van 20/04/2009 ter sprake zal komen.

Aleid Wolfsen (PvdA) onze nep-burgemeester die ongeveer 17.000 euro teveel gedeclareerd had zei en ik citeer in cursief: “Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik mij eerder in Utrecht had moeten laten inschrijven”. Einde citaat. Wolfsen huurde vanaf 1 januari 2008 een woning in de Magdalenastraat 2 en mijn hele buurt weet dat in het betreffende perceel geen enkel (legaal) pension was gevestigd.

Wat je beroep ook is, je hoort als burger de wet te kennen en op te volgen. En als de wet zegt dat je bij een nieuw woonadres in een andere gemeente, je eerste gang naar de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen hoort te zijn om je in te laten inschrijven, dan geldt de bestuurlijke controle alsmede de navolging van die wet ook voor ministers, cvdK's en burgemeesters.

Het is een feit dat Aleid Wolfsen (PvdA) onze Utrechtse nep-burgemeester, aan zijn genoemde fout 17.000 euro heeft ‘verdiend’. Hij is immers niet teruggefloten. Niet door zijn (PvdA)partijgenoten in de Utrechtse gemeenteraad, noch door zijn hoogste baas en partijgenoot: Guusje ter Horst, de PvdA minister van BZ&K in het kabinet Balkenende IV.

Ik verwacht dat ik het bestuurlijke wanbeleid in deze kwestie duidelijk onder woorden heb gebracht en wens door u geïnformeerd te worden over het verdere verloop van deze onverkwikkelijke zaak..


Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

zondag 19 april 2009

Reactie op:"Wij zijn krankzinnig geworden"!, door prof. Smalhout. Story nr. 15 d.d. 14 april 2009.

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 19 april 2009 15:40:03
Aan: story@sanoma-uitgevers.nl

Beste redactieleden van Story,

Mijn reactie op bovengenoemd artikel d.d.14 april 2009 verwoord ik als volgt.

Met veel genoegen heb ik uw artikel gelezen. Gelukkig is professor Smalhout nog niet oud voor zijn leeftijd. Ik hoor hem graag spreken. Met interesse lees ik over wat hij schrijft. Daar leer ik veel van.Ik kan mij goed vinden in zijn zienswijze over de politiek en haar charlatans.

Alleen, ik vond het wél jammer dat Geert Wilders uit het debat wegliep. De meerderheid van de achterblijvers moet toen stiekem een grote zucht van oplichting geslaakt hebben. De immer rebelerende Wilders maakte voor het eerst duidelijk dat hij een van hen was. Zonder enige politieke autoriteit. Wilders keerde zijn tegenstanders de rug toe en dat is dom. Je kunt beter je vijanden dicht bij je houden. Immers: De meerderheid van de zittende politici had de oppositie, inclusief onze Wilders, buiten de waarheid van het zieke politieke spel gehouden. In de achterkamertjes van Plein 2, werd buiten het zicht van de oppositie, ons burgerrecht op nieuwe verkiezingen, om zeep geholpen.

Ik vond het kortzichtig van de PVV, blij te zijn met 10 zetels winst in de peiling, na de dramatiek van de weglopende PVV-fractie. In mijn ogen heeft Wilders net zo'n gat in mijn vertrouwen geslagen als iedere politici dat gewend is te doen. Wilders heeft uit dommigheid en uit ijdelheid een enorme kans gemist. Het debat ging immers over het ondemocratisch tot stand gekomen sociale akkoord. Zonder weerga, het grootste zwakte aanbod van alle Kabinetten Balkenende.

Het Regeringskabinet had in 2009 haar "6 doelen" regeerakkoord met CDA/PvdA/CU uit 2007, aan de wilgen gehangen omdat ze echt niet wist hoe ze zonder kleerscheuren uit de verloedering van de graai-en snaaicrisis moest komen. Staatsrechtelijk gezien erkende het kabinet Balkenende IV daarmee dat zij het regeerakkoord niet meer kon/wilde uitvoeren. Het kabinet had direct af moeten treden. Balkenende IV had aan HM ontslag moeten aanbieden. Er hadden nieuwe verkiezingen moeten komen. Zo hoort een fatsoenlijke en eerlijke democratie te werken.

Toen die vreselijke minister Zalm in 2002, bijna op de dag dat Prins Claus overleed, de stekker er uittrok betekende dit, dat het kabinet Balkenende II het regeerakkoord niet langer waar kon maken. Twee ministers van de partij van Pim Fortuin zorgden in de ministerraad voor openlijke kritiek en dissidenten gedrag. Omdat Jan Peter en Gerrit daar niet mee konden omgaan gokten deze twee politici op nieuwe verkiezingen. Overigens tot vreugde van de PvdA die hier voordeel uit dacht te halen.

Ook in dit voorjaar van 2009 is bij Balkenende IV , de 'stekker' eruit getrokken. Het regeerakkoord werd overboord gezet. Het kabinet heeft zichzelf daarmee demissionair gemaakt en hoorde op te stappen. Maar dit onfatsoenlijke kabinet zit er nog steeds. Het regeert zonder coalitie akkoord, maar wel met de vette leugen van een Werkgevers/FNV-akkoord.
Om het zover te krijgen hebben de ministers en de regeringsfracties van de Tweede Kamer een dikke ondoordringbare mist opgetrokken, waarin men als demissionair kabinet, tijdens donkere regenachtige uren , in overleg ging met de FNV en de Werkgevers.

Maar deze Sociale partners zijn geen volksvertegenwoordigende organen. Een vakbond en een bond van werkgeversorganisaties zijn geen politieke partijen die aan de verkiezingen meegedaan hebben. Het behoort niet tot ons Staatsrecht om met niet verkiesbare partijen een regeer-akkoord te tekenen. Het is een leugen, een ambtelijk delict. Het is onbehoorlijk bestuur om voor het einde van het termijn,een regeerakkoord door te scheuren en een ander contract af te sluiten. Een regerings- belofte aan de kiezer kan geen belofte vervangen, gedaan aan andere partijen. Er kunnen geen twee waarheden hetzelfde zijn. Een daarvan moet een leugen zijn.

De hele poppenkast is dus een grote leugen geweest waar de journalisten ook niet bij konden komen door het gebrek aan openheid. Geert Wilders heeft, net als de rest van de oppositie in de Tweede Kamer, deze ondemocratische valkuil niet opgemerkt of aan de kaak gesteld. Hij is als oppositiepartij weggelopen. Hij liet ons kiezers net als de rest van de oppositie, grof weg maar wel eerlijk gezegd, als verraders in de steek.

Toen Pechtold zei: "Politiek is vies, vuil en vunzig ", viel iedere politicus over hem heen. Maar hij had wél gelijk. De waarheid is vaak moeilijk onder ogen te zien, ook voor het landsbestuur.

Ik verwacht dat ik de meest originele reactie op uw artikel heb geschreven. Ik zou graag een boek van professor Smalhout winnen maar nog véél liever zou ik hem willen spreken. Het was mij een genoegen, dit stukje te schrijven. Ik zet het ook op mijn site. Ik wens u nog een prettige dag.

Met vriendelijke groeten. : Anne Marie ten Berge / Servaasbolwerk 4 / 3512 NK / Utrecht. / tel 030-231 60 70. gsm: 06-46 44 37 68.

www.annemarietenberge.blogspot.com

donderdag 16 april 2009

Open brief: De Utrechtse censuur van 45 autoritaire Raadsleden.

FW: Open brief: De Utrechtse censuur van 45 autoritaire Raadsleden.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 16 april 2009 13:35:13

Aan: griffie.gemeenteraad@utrecht.nl (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl); gemeenteraad@utrecht.nl; burgemeester@utrecht.nl
Aan Ad Smit, griffier gemeenteraad / Aan burgemeester /Aan gemeenteraad hierbij stuur ik u het volgende bericht door. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: m.mossel@utrecht.nl; w.buunk@utrecht.nl; j.verkaik@utrecht.nl; b.beerlage@utrecht.nl; b.dibi@utrecht.nl; e.schell@utrecht.nl; pepijn.zwanenberg@utrecht.nl; a.van.rooij@utrecht.nl; f.van.iperen@utrecht.nl; g.a.oskam@utrecht.nl; m.van.den.tooren@utrecht.nl; a.koenders.van.den.hurk@utrecht.nl; c.j.verhoef@utrecht.nl; k.gravesteijn@utrecht.nl; a.essousi@utrecht.nl; m.eggermont@utrecht.nl; p.van.corler@utrecht.nl; m.cavusoglu@utrecht.nl; c.jansen.op.de.haar@utrecht.nl; b.van.der.roest@utrecht.nl; e.van.der.marel@utrecht.nl; l.engbers@utrecht.nl; m.bikker@utrecht.nl; m.schuring@utrecht.nl; h.bosch@utrecht.nl; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; g.bouazani@utrecht.nl; a.taskan@utrecht.nl; s.willemsen@utrecht.nl; k.monnink@utrecht.nl; j.ravesteijn@utrecht.nl; y.aydemir@utrecht.nl; n.wigny@utrecht.nl; n.schipper@utrecht.nl; i.de.bondt@utrecht.nl; t.schipper@utrecht.nl; g.isabella@utrecht.nl; m.peetoom@utrecht.nl; harm.janssen@utrecht.nl; a.kleuver@utrecht.nl; m.mos@utrecht.nl; v.oldenborg@utrecht.nl; m.van.ditmarsch@utrecht.nl; k.boudewijns@utrecht.nl; c.a.geldof@utrecht.nl; e.smid@utrecht.nl; s.bottse@utrecht.nl; w.rietkerk@utrecht.nl
Subject: Open brief: De Utrechtse censuur van 45 autoritaire Raadsleden.
Date: Thu, 16 Apr 2009 13:21:56 +0200

Aan de leden van de Gemeenteraadsvergadering: Interpellatiedebat van donderdag 16 april 2009 om 14:30uur.

Dames /heren /beste allemaal,

Nadat het college op 14 maart jl. was gevallen heb ik op 19-03-2009 per mailbericht aan alle 45 gemeenteraadsleden alsook aan het College van B&W gevraagd (zie ook mijn blog artikelen) wie er nu besloten had geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Op grond van de WOB heb ik recht op een antwoord. Waarom krijg ik dat dan niet ? Controleren de raadsleden het College wel naar behoren ? Waar is de Raadscommissie Bestuur en Veiligheid 2008 , met voorzitter Klaas Gravensteijn (CDA) eigenlijk gebleven ? Hij antwoordde ook al niet.

Ik heb het u al eerder geschreven:Tot op heden is er geen Gemeentegids 2009 uitgegeven. Vorig jaar in 2008, kwam de Gemeentegids pas op 20 mei beschikbaar. Dat is onacceptabel laat. Waarom? In wiens belang wordt er geen Gemeentegids meer uitgegeven ? Mogen wij, kiezers soms niet weten hoe de politieke planning in elkaar steekt ?

Misschien wilt/kunt u niet begrijpen dat op deze benepen volksvertegenwoordigende manieren van uw reeds magere kiezersmandaat, geen enkele bewijskracht meer over blijft ? En als een en ander een kwestie van verdringing is, adviseer ik u: "Met z'n allen in retraite naar het bos".

Met andere woorden: Zijn alle 45 raadsleden net als Wolfsen(PvdA) ook met censuur bezig ? Ik ben schrijver, journalist en wil van jullie antwoorden en interviews. Dan kan ik daarover schrijven. Dat is mijn broodwinning.

Verder wens ik te horen te krijgen van de leden van het interpellatiedebat Raadsvergadering 14:30 uur of zij ja/nee besloten hebben het recentelijk niet geplaatste artikel van de hoofredacteur over de pensionkosten en de woonvergoedingen van Wolfsen alsnog te laten publiceren in "Ons Utrecht" van aanstaande woensdag 22 april 2009. Wij burgers hebben daar recht op.

Bij deze duidelijke vraag hoort een duidelijk antwoord. Dus wat houdt u tegen ?

"Ons Utrecht" is een openbare krant.De spreekbuis van de Gemeente Utrecht. Een onderdeel van onze democratie. En vanwege de huis aan huis bezorging, voor iedere burger bereikbaar. Om "Ons Utrecht" te realiseren wordt belasting afgedragen. De herdruk, beslist door Wolfsen omdat hij bang was een reputatie te verliezen die nog niet eens bezat, kostte € 18.400,-- .

"Ons Utrecht" is, voor wat betreft haar doelstelling voor de burgers van de Gemeente Utrecht, van een gelijkwaardige betekenis als de Staatscourant dat voor de burgers in Nederland is. Kennelijk houdt u, net als Wolfsen, ook absoluut niet van bestuursverantwoordelijkheid. De burgers horen op een eerlijke manier bij een oneerlijke politiek betrokken en voorgelicht te worden.

In de hoop dat ik net zo duidelijk overkom als ik ben, wens ik jullie vandaag 16/04/2009, goede en vooral eerlijke raadsvergaderingen toe. Ik weet dat eerlijkheid en transparantie opbrengen voor jullie teveel gevraagd is. Maar het eens proberen kan toch geen kwaad ?

Al het bovenstaande was namens:'Democraten van Amsberg', gevraagd en geschreven door de oprichtster: Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 14 april 2009

Blogreactie (14 april 2009) aan klokkenluider G.B.te Z.

RE: Het Corrupte WMO systeem.....
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 14 april 2009 8:57:53

Goede morgen, beste meneer G. B. te Z.en collega klokkenluider. Dank voor uw reacties en uw uitnodiging. T.z.t.kom ik. Het liefst met de trein. Dat wordt altijd lachen. Omdat ik geen inkomsten heb reis ik zwart. In de trein zoek ik de conducteur op en vraag een ticket en een boete uit te schrijven. Daar hoor ik dan nooit meer wat van. Kennelijk wil de overheid mij niet graag voor de rechter horen verklaren waarom ik dat gedaan heb. Vanaf 10 januari 2000 heb ik immers geen inkomsten, geen werk, geen vermogen enzovoort meer 'genoten'. Dat kan namelijk helemaal niet.Toch ben ik niet de enige die zo gepakt is geworden door de wetsovertreders. Bij broodroof en rechteloosheid zijn de daders,strafbaar. Deze daders en medeplegers van deze misdrijven en delicten zijn Nederlandse bewindvoerders. Zoals ministers, burgemeesters, commissarissen van de koningin en nog meer van die smeerlappen bij de overheid. Ook die politici die zich steeds weer herkiesbaar laten stellen, ik bedoel die volksvertegenwoordigende organen zoals de Nederlandse bestuurders bij de Tweede Kamer, de Utrechtse Gemeenteraad en de Provincie Utrecht hebben, in mijn zaken, kilo's boter op hun schaamteloze hoofden. Ooit zal er voor alle klokkenluiders recht gedaan moeten worden Daar ga ik voor. Ik werk er hard aan en doe vreselijk mijn best. Het is jammer dat de riemen waar ik als een van de vele klokkenluiders mee moet roeien meestal ingepikt worden door de criminele overheidsinstanties. Zo ook bij mij. Ik heb geen geld. Ik peddel daarom met blote handen. Waar de overheidsinstanties mij als hun vijandige dissident zover mogelijk willen wegschuiven en voortdurend met mij en de wet in strijd zijn,daar houd ik deze tegenstanders zo dicht mogelijk bij mij. Ik ben namelijk hún probleem. Hún spook in de kast. Ik ben hún hoofdpijndossier. Wij, klokkenluiders zijn vreselijk belangrijk voor Nederland. Wij zijn de getuigen van de opzettelijke ongerechtigheden die de overheid de burgers aandoet. Wij klokkenluiders horen ook deze foute overheidsorganen en hun medestanders, hun handlangers, die ook bij de rechtbanken en de media werken, geen moment rust te gunnen. Geen moment te geven waarin ze mogelijk gaan denken dat wij, klokkenluiders ons verzet tegen hun corrupties opgegeven zouden hebben. Enfin het is weer een nieuwe dag. De zon staat te schijnen. Ik geniet van het lichtgroene lentegroen en de bloesem aan de bomen. Ik wens u ook een fijne dag.En wat die klokkenluiderssite betreft... Ik schrijf mij zo spoedig mogelijk in. Met hartelijke groeten. Anne Marie ten Berge
www.annemarietenberge.blogspot.com

maandag 13 april 2009

Burgemeester verduistert mijn paspoort. Minister verduistert mijn brief.

Verduistering paspoort‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 25 februari 2009 12:51:30
Aan: Jan van der Valk (ja.van.der.valk@utrecht.nl)
CC: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Geachte heer van der Valk,

Het lukt mij niet Wolfsen, onze nep-burgemeester aan de telefoon, of anders zins te pakken te krijgen.
Ik heb toch steeds gezegd: "Wat een waardeloze kerel". Verder heb ik geschreven: "Aleid Wolfsen predenteert de eerste burger van Utrecht te zijn maar hij is de eerst gestoorde."
De vraag is: Waarom ben ik tot deze conclusie gekomen ? Wel, Aleid Wolfsen PvdA, laat zich allereerst op de meest ondemocratische wijze, nota bene via een ongeldig burgemeestersreferendum door zijn mede PvdA-lid Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse zaken, benoemen tot de eerste burger van Utrecht. Hij kan dus niet terugvallen op enig mandaat van de Utrechtse burgers.
Ter Horst heeft tegen HM de Koningin gelogen over haar voordracht van Wolfsen. Daar komt bij dat Ter Horst mijn sollicitatiebrief 12-07-2007 voor burgemeester voor Utrecht verduisterd heeft. Dat is Art. 321 Wetboek van Strafrecht.
Wolfsen zegt in zijn perikelen lijst /CV/persoonsbeschrijving dat hij rechter is geweest, maar hij is alleen plaatsvervangend rechter geweest. Dat zijn meesters in de rechten die op een vaste aanstelling azen bij een rechtbank, omdat rechters voor het leven benoemd worden.
Het is ook wel heel apart dat Wolfsen, noch iemand anders mij kan vertellen of Wolfsen wel in de gemeente Utrecht ingeschreven staat en waar hij dan in Utrecht woont. Of je Wolfsen nu wel of niet nodig hebt, hij is vaker de stad uit naar Almere dan dat hij in Utrecht zit. Dat mag van mij. Maar waarom wil je dan burgemeester worden ?
Wolfsen kwam 1 januari 2008 of daaromtrent, in functie. De eerste daad waarin hij liet zien dat hij ziek is, was wel het illegaal om laten zagen van 93 monumentale bomen in het Zocherpark.Dat gebeurde van jan. t/m maart 2008. Zie ook mijn mail over het boom-moord besluit van 16 maart 2008. Mijn mail was verstuurd naar de Gemeente Utrecht, naar de Gemeenteraad en naar de krantenredacties.
Typisch voor een dictatoriale regent: Wolfsen wenste niet in te gaan op de bezwaren en de protesten van de burgers over deze Utrechtse bomenmaffia. Dat wij Utrechtse burgers na zo'n gigantische bomenkap de zoveelste frustratie te pakken hadden, daar zaten B&W en de Raadsleden niet mee.
Op 13 maart 2008 neemt Wolfsen kennelijk een besluit van wanhoop, persoonlijk gericht tegen mij en mijn politieke ambities. Hij besluit mij openlijk te discrimineren en mij uit het kiesrecht te zetten. Verzoeken om dat besluit appellabel te stellen halen ook bij de Bestuurs- en Concerndienst niets uit.
De eerste verkiezing waaraan ik niet kon deelnemen was de Waterschapsverkiezingen 2008. Ook de Europeese verkiezingen zijn voor mij verboden gebied. En wat gebeurde er gisteren?
Gisteren, dinsdag 24 februari 2009 ging ik om 13.30 uur voor DE DERDE KEER naar de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen om mijn paspoort op te halen. Ik had namelijk op 1 juli 2008 een nieuw paspoort aangevraagd omdat het oude verlopen was.
Het is werkelijk waar: Voor DE DERDE KEER kreeg ik mijn paspoort NIET mee.
Het waarom ? Gooi maar in mijn pet, ik weet het niet. De dienstdoende ambtenaren, met name: de heren P.Storms en B.Dols, chefs des pasports, kwamen drie keer met een andere smoes. Ik geef het op. Ik krijg mijn paspoort met nummer NMPK2R432, NIET MEE.
Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester die de Wettelijke taken van Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen,referenda en verkiezingen in de portefeuille heeft mag niet op dergelijke manieren de wetten overtreden.
De verduistering van mijn paspoort; Artikel 321 Wetboek van Strafrecht heeft Wolfsen kennelijk van ter Horst, minister van Binnenlandse zaken geleerd. Zij verduisterde immers mijn burgemeesters sollicitatiebrief van 12-07-2007, welke ik nota bene op háár verzoek, aan HM de Koningin heb moeten sturen.
Het is dus blijkbaar een vreselijke criminele bende bij de PvdA en bij de coalities in de volksvertegen- woordigende organen van Stad, Provincie en het Land.
Ik hoor van mijn advocaat én van mijzelf dat ik aangifte moet doen van de strafbare feiten van de hierboven genoemde ambtenaren en bewindvoerders.
Nou dat doe ik dan maar. Iedereen de groeten en bedankt voor het lezen van dit bericht. Want daar doe ik het voor. Anne Marie ten Berge.
www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 11 april 2009

Hier mijn reactie 11-04-2009 op de website van, europahoortbijnederland.nl/discussie/euroscepsis-of-eurorealisme .

De website van Frans Timmermans (PvdA)kreeg, bracht op 10 april 2009 het volgende:

Wat is jouw analyse van Nederlandse Euroscepsis? Hoe sta jij tegenover Europa? Welke oplossingen draag jij aan in het debat over de houding van Nederlanders ten opzichte van Europa? Over welk onderdeel van ‘Europa’ zou jij bijvoorbeeld graag meer willen weten, maar vind jij dat nu nog niet voldoende uit de verf komt? Zou dat je mening ten opzichte van Europa mogelijk doen veranderen?
DISCUSSIEER MEE.
Euroscepsis of Eurorealisme?

Een meerderheid (62 %) van de Nederlanders vindt de Europese instellingen een verspilling van belastinggeld. Daarnaast vindt 61 % van hen dat de Europese Unie (EU) niet verder moet uitbreiden. Een kwart (24%) heeft weinig vertrouwen in de EU.

Dat concludeert onderzoeksinstituut TNS NIPO op basis van een onderzoek onder 1427 Nederlanders, in opdracht van het Center for Politics and Communication aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De houding van Nederland ten opzichte van Europa is negatiever dan tijdens de laatste Europese Verkiezingen in 2005.

Claes de Vreese, directeur van het Center for Politics and Communication (CPC) en eveneens hoogleraar Politieke communicatie aan de UvA, verklaart de tegenwoordige euroscepsis als angst voor een te grote EU, angst voor verlies van eigen identiteit en ontevredenheid over het functioneren van de EU.

Wat is jouw analyse van Nederlandse euroscepsis? Ben jij het met De Vreese eens? Hoe sta jij tegenover Europa? Welke oplossingen draag jij aan in het debat over de houding van Nederlanders ten opzichte van Europa? Over welk onderdeel van ‘Europa’ zou jij bijvoorbeeld graag meer willen weten, maar vind jij dat nu nog niet voldoende uit de verf komt? Zou dat je mening ten opzichte van Europa mogelijk doen veranderen?

Geef hieronder je mening.

Extra

Lees de uitkomsten van het onderzoek over EU attidutes van Nederlanders.
Een uitgebreidere reactie van De Vreese, vind je op de website van de UVA.
Op 20 april 2009 organiseert het Center for Politics and Communication (CPC) een debat in Amsterdam over de komende Europese Verkiezingen, de verkiezingscampagne en de rol van de media. Kijk op de evenementenkalender.

Wat is jouw mening over Europa? Laat in ieder geval de feiten spreken. Check de Eurofabels op de website van de Europese commissie.

De vorige discussie was al een voorzet op het onderwerp ‘jouw houding ten opzichte van Europa’. Lees de samenvatting van de discussie ‘Europese verkiezingen, valt er wat te kiezen?’.

Pagina afkomstig van Europa hoort bij Nederland - http://www.europahoortbijnederland.nl
Link naar deze pagina: http://www.europahoortbijnederland.nl/discussie/euroscepsis-of-eurorealisme/

REACTIE van:

Anne Marie ten Berge, Utrecht | 11-04-2009 10:31

De onderzoeksgegevens in 2009 van 62% van het aantal Nederlanders tegen Europa is nagenoeg gelijk aan de 61,6 procent ‘nee’ stemmers in 2005 tegen de Europese grondwet. Het verdrag van Lissabon is uit angst voor een tweede afwijzing niet aan het Nederlandse volk voorgelegd. Dat was de bangigheid van de politici en niet van het volk. De voor 62% negatieve houding van de burger tegen Europa komt niet voort uit angst maar uit een zekere mate van (gezond) wantrouwen. De oorzaak van het gemor en gemopper komt inderdaad eerder voort uit ontevredenheid met ons politieke systeem
en de bijbehorende ondoorzichtige besluitvorming, dan uit burgerlijke angsthazerij. Tenminste, bij mij werkt het zo. Het enige dat je als kiezer, onder het uiten van dreigementen gevraagd wordt, is om ‘ja’te gaan stemmen als er sprake is van verkiezingen of referenda. Daarna krijg je op je donder als je ‘nee’zegt of geen enkele keuze wil maken zoals ongeveer 40% van de kiezers dat niet willen doen. Erger nog, als 60% wél gaat stemmen worden de volks vertegenwoordigende stoelen tóch voor 100% bezet.40% van de Tweede Kamer zit er dus illegaal te zitten. Hebben geen mandaat. Niemand mag vreemd opkijken als het gezonde verstand van de kiezer steeds vaker zegt: “Hier klopt iets niet”. Het politieke wantrouwen neemt alleen maar toe. Kijk naar Balkenende 4.Wat doet de coalitie? Ze hangen hun regeringsakkoord aan de wilgen. Hebben zichzelf demissionair gemaakt. Maar ontslag aan bieden aan de Koningin ? Ho maar! Een dergelijke negatieve besluitvorming drijft louter op angst voor nieuwe verkiezingen. Angst voor machtsverlies. Die bangigheid is een goede raadgever maar levert wél het failliet van de democratische rechtsorde op.
Verder moet het van mijn hart dat ik mij niet gerespecteerd voel wanneer ik steeds in de ‘je’ vorm aangesproken wordt, zoals daarvan óók sprake is in het discussiestukje van 10 april 2009, waarin om mijn mening wordt gevraagd. Ik heb het recht, goede manieren op prijs te stellen en slechte manieren af te keuren. www.annemarietenberge.blogspot.com

woensdag 8 april 2009

Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad 26 februari 2009

Inspraak bestemmingsplan Binnenstad‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 8 april 2009 17:35:29
Aan: inspraakbestemmingsplanbinnenstad@utrecht.nl
Aan: Dienst Stadsontwikkeling
t.a.v. De heer M.E. Kok,directeur.
Datum woensdag 8 april 2009
Betreft: Reactie

Hierbij reageer ik, zoals Stadsontwikkeling deze mogelijkheid aangaf in haar ‘voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad’ van 26 februari 2009. Eerder heb ik gereageerd op de inspraak- en informatieavond van 17 maart. 2009: Ten 1ste heb ik daar geprotesteerd tegen het feit dat de bovenwoning Servaasbolwerk 4 bis niet als zodanig werd vermeld in het fotobestand. Ten 2de wees ik op de fout ter zake van de cultuurbestemming die Stadsontwikkeling aan het perceel Leeuwenberg, Servaasbolwerk 1A had gegeven. Dit gebouw heeft vanaf 2006 een privé horeca bestemming met horeca vergunningen in verband met de hoofdbestemming welke gelegenheid biedt aan bruiloften, partijen, vergaderingen, workshops, lezingen, muziekbijeenkomsten en tentoonstellingen.


Voor de inzage van het bestemmingsplan en de juridische regelingen zijn 3 locaties genoemd en 2 avonden georganiseerd. Prima! Maar waarom kan niemand, het planontwerp digitaal inzien op www.utrecht.nl/bestemmingsplanbinnenstad ? Ik heb mij nu twee keer vrij moeten maken om voor inzage naar het ICU te rijden. Daar kon het plan ook niet digitaal gelezen worden omdat daar inderdaad niet in voorzien was. Ik vind dit onacceptabel.


Verzoek om uistel.

Iedere keer naar het ICU gaan om daar de planteksten en –tekeningen in te zien kostte teveel (onbetaalde) tijd. Met als gevolg dat mijn inspreekreactie nog niet klaar/af is. Kan ik uitstel krijgen vanwege tijdnood omdat het plan niet, zoals beloofd was, op internet is gezet ?

Bezwaren.

Genoemd Wijkbericht betrof de inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad. Mijn bezwaren tegen genoemd plan verwoord ik als volgt.


Utrecht heeft een monumentale binnenstad.

Dit betekent dat dit gebied niet ingericht is voor het autoverkeer en het parkeren voor belanghebbenden anders dan de eigen Stadbewoners. Evenmin is dit kwetsbare gebied geschikt voor hedendaagse bouw- en sloopactiviteiten. De binnenstad kent een overvloed aan klachten over het onevenredige beslag dat de horeca op de openbare ruimte legt. Door alle openbare terrassen kan er niet langer veilig gefietst, gebromd of gewandeld worden. De buitenterrassen van de horeca zijn vaak vier keer groter dan het oppervlak van het perceel zelf. Het plangebied kent een chronisch te kort aan goedkopere accommodaties voor overnachtingen. Vandaar dat er bij de Sleep-inn mensen dagelijks weggestuurd moeten worden, die dan op straat moeten overnachten. De talrijke overlast gevende evenementen veroorzaken wanhoop bij de bewoners omdat klachten daarover toch niet behandeld worden. De nachtelijke overlast van bezopen horeca klanten houdt Binnenstadbewoners uit de slaap. Dit alles is de ‘schuld’ van het oude bestemmingsplan dat nu zogenoemd “vernieuwd” wordt. Ik heb van collegae ondernemers die het plan wel hebben kunnen inzien, gehoord dat er geen politieke wil is, om in dit voorontwerpbestemmingsplan, de wildgroei aan horeca in te dammen. In tegendeel: De horeca mag uitbreiden naar de buurpanden, naar hun binnenterreinen en naar de achterhuizen. Dat vind ik onverantwoord. Ook het feit dat de grote kruideniers en non-foodzaken tóch op zondag weer open mogen zijn, brengt overlast en onrust te weeg.


De Binnenstad is in alle opzichten verloederd

Vooral dit kwetsbare stadsgebied heeft behoefte aan een Stadsbestuur wiens bestuurlijke beslissingen op eerlijkheid en openheid gebaseerd zijn. De Binnenstad is de afgelopen 10 jaar, verloederd omdat het Stadsbestuur in haar beschermende taken betreffende ons erfgoed, ons stadsgroen, onze speeltuinen, onze markten, in ernstige mate te kort is geschoten.

B&W en de Raadsleden hebben de afgelopen 10 jaar opzettelijk een gedoogbeleid gevoerd. Men heeft niets gedaan toen er op kwetsbare plekken zonder bouwvergunning gesloopt is geworden. Het Gemeentebestuur heeft willens en wetens niet voorkomen dat Middeleeuwse monumenten met een nieuwe eigentijdse architectuur te lijf zijn gegaan. Een van de vele voorbeelden is de Leeuwenberg(kerk) zogauw deze door ondernemers in de horeca in samenwerking met de Rabobank was gekocht, is er sprake van puur vandalisme.

Feitelijk is het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad 2009 een vorm van legalisering van datgene dat in de afgelopen 10 jaren op illegale wijze en met het gedogen van een onbehoorlijk bestuur is gesloopt, gebouwd en verpest .Een herstelplan

Ik mis bij dit nieuwe bestemmingsplan een voorstel tot een herstelplan betreffende alle zaken die de afgelopen 10 jaren zo fout zijn afgelopen.Utrecht gaf de wijkraad ten onrechte een adviserende voorinspraak.

Dit betekent dat de wijkraad, die geen volksvertegenwoordigende mandaat heeft, van B&W de gelegenheid kreeg voorop te lopen bij de inspraak en het zogenoemde ‘meedenken’ over het planbesluit Binnenstad. Het bestuurlijke planbesluit Binnenstad 2009 is daarom juridisch gezien onrechtmatig genomen. B&W hebben immers het ontwerpplan pas voor de inspraak vrij gegeven, nádat de belangengroepen in de wijkraad gehoord waren. De bestuurlijke informatie en het overleg met B&W is dus selectief toegepast. Dit gebeurde op de discussieavond van 19 november 2008 onder leiding van Robert Giesberts en Cees van Eijk (GroenLinks) wethouders. Een vaststaand percentage van 99% van de bewoners en ondernemers in de Binnenstad hebben niets van doen met de wijkraad en het achterkamertjesbeleid van B&W en de Raadsleden. Juridisch gezien kunnen er dus geen rechten ontleend worden aan het onderhavige bestemmingsplan. Het is een plan alleen vóór en dóór ondernemers die maar 1% van de belanghebbende Binnenstadters uitmaken. De wijkraad is een ondemocratisch monster en past derhalve dus niet in het kader van een onpartijdige besluitvorming welke het bestemmingsplan zegt na te streven.Bestemmingsplan afgekeurd


Concluderend kan ik stellen dat het Wijkbericht voorontwerp-bestemmingsplan Binnenstad 2009 ons, namens B&W en de Raadsleden de volgende onacceptabele planindicatie aanbood:

A) De sloop- en bouwregels Woningwet 2003 mogen ter plekke van de binnenstad, in het nieuwe bestemmingsplan definitief geen obstakel meer vormen voor het ondernemerschap dat op de vierkante centimeter, meters wil uitbreiden en daardoor overlast en onveilige situaties veroorzaakt.

B) Het beschermd stadsgezicht van de binnenstad wordt in het belang van ‘vernieuwd’ slopen en bouwen definitief losgelaten, met als gevolg dat de wettelijke en onafhankelijke Commissie Welstand en Monumenten definitief een farce wordt.

C) Ondernemers krijgen het ondemocratische ruimte- en principerecht voor het oprichten van nog meer horeca of anderszins van hetzelfde. Ondernemingen krijgen in principe een vergunning om uit te breiden naar de naastgelegen panden met de woningen daarboven en naar de (groene) binnenterreinen en achterhuizen van hun onderneming . Dat zorgt voor nog meer overlast en nachtelijk gedonder.

D) Eigenaren van leegstaande monumenten / bijzondere panden moeten op korte termijn een bestemmende vergunning kunnen krijgen voor het slopen en (ver)bouwen van hun onderneming, om de reguliere inspraak procedures voor te kunnen zijn.

E ) Ondernemers die ook in het pand wonen, krijgen geen vergunning om te ondernemen wanneer het vloeroppervlak minder of gelijk is aan 40 m2. Laat ik nu de énige ondernemer in de hele Binnenstad zijn die woont en werkt op zo’n opvallend klein vloeroppervlak !


Nawoord.

Met al het bovenstaande heb ik duidelijk gemaakt dat het ‘nieuwe’ bestemmingsplan eenzijdig, ondemocratisch en elitair in elkaar zit. Er wordt voornamelijk rekening gehouden met de expansie van die ondernemer in de Binnenstad, die zijn/haar wensen vóór hun beurt mochten uitspraken.


Vanwege al de bovenstaande argumenten maak ik (formeel) bezwaar tegen het hele plan.


Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

Servaasbolwerk 4-4bis

3512 NK Utrecht.

tel.030-2316070

www.annemarietenberge.blogspot.nl