zondag 19 december 2010

RDW. Wat nu ?

Door: Anne Marie ten Berge

Aan: RDW
Afd.: Divisie Registratie en Informatie
Postbus 30000 / 9640 RA Veendam

Van: A.M.S. ten Berge,
Servaasbolwerk 4 – 4 bis / 3512 NK Utrecht

Datum: 19 december 2010
Uw kenmerk: 3 S 0068s (12 dec.2010)
Mijn kenmerk: Enige erfgenaam van dhr. R.D. Derks
Betreft: Informatie retour.
Bijlage: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u als volgt,
Uw informerende brief met kenmerk 3 S 0068s heb ik in goede orde ontvangen. Mijn dank.

Helaas bezit ik de twijfelachtige eer u hierbij te berichten dat ik momenteel als enige erfgenaam, eigenaar ben van de motorvoertuigen met kentekennummers FH-120-D , LF-GB-69 en VD-DR-77 maar dat ik de overschrijvingen van de kentekenbewijzen naar mij, als nieuwe eigenaar, niet kan regelen.

Reden.
Dhr. R.D. Derks geb. 14-10-1944 is overleden op 25 oktober jl en heeft mij per testament van 2 oktober 2010 alles nagelaten. (Zie bijlage, afschrift van KNB, Centraal testamentenregister)
In deze verdrietige tijd gebeurde het volgende: Mijn opdrachten vanaf 4 november 2010 aan de twee, hier onder genoemde banken hielden in, dat alle betaal-, spaar- en effectenrekeningen van dhr. Derks opgeheven dienden te worden en dat alle tegoeden, rechtmatig op de ABN-Amro rekening 55 85 92 945 ten name van Ten Berge en/of boedel Derks gestort moesten worden. Ik deed gewoon wat ik verplicht was.

Met kennelijke instemming van de Hoofdofficieren bij het OM te Utrecht (bij wie ik vaker bestuurlijke / bancaire fraudes heb gemeld), het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse zaken, (die zelf al jaren een crimineel beleid voeren, ( zie mijn site, www.annemarietenberge.blogspot.com ) hoeven de ING Groep N.V. en de ASN bank bij welke financiële instellingen dhr. R.D.Derks zijn kapitaal (totaal ongeveer €100.000,--) had uitstaan, niet aan hun verplichtingen te voldoen om mijn opdrachten, als enige erfgenaam en executeur testamentair, uit te voeren

Tot op heden zijn mij opdrachten niet uitgevoerd zodat mijn schoorsteen letterlijk niet kan roken. Ik, mijn huishouding niet kan voeren, geen loodgieter kan bestellen enz. en ik niet kan deelnemen aan de Provinciale Staten verkiezingen van Maart 2011. Ik zit, als privé persoon en als voorzitter DEMOCRATEN te Utrecht, zonder liquide middelen.

Kenteken FH-120-D komt (zonder verzekering) op Marktplaats.nl in de hoop dat ik van dat geld weer wat eten kan kopen. In de voertuigen LF-GB-69 en VD-DR-77 heb ik onverzekerd rondgereden totdat de benzine en de diesel op was. Wat nu ?

Met vriendelijke groet. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge.

zondag 12 december 2010

Reactie op een bericht van oplichterij door bewindvoerder.

Door: Anne Marie ten Berge, voorzitter van DEMOCRATEN te Utrecht. *

* Beantwoorden
Anne Marie ten Berge
Aan mvr.smokey
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 3 december 2010 16:18:23
Aan: mvr.smokey (noreply-comment@blogger.com)
Beste mevrouw en meneer Smokey en familie, ik ben zo vrij geweest uw hele mail van 2 december 2010 ( op 3 december jl.onder de titel:'Een reactie van een ander slachtoffer van het criminele.....') op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com te plaatsen. Ik raad u aan bij de politie aangifte te gaan doen van het verduisteren van een groot gedeelte van de 175 euro kind-gebonden-budget.
Wat een beschermingsbewind is, weet ik niet. Ik raad u dringend aan, alle uitspraken en dossiers (2x per jaar) van de kantonrechters op te vragen bij de rechtbank van uw regio. In deze kwestie zou het mij ook niet verbazen als de verhuurder van uw woning dealtjes gesloten heeft met de kantonrechter en de failliesement aanvrager. Houdt er rekening mee en blijf gepast wantrouwig. Vraag alles schriftelijk aan.
WAARSCHUWING: Wat ik u hierna ga schrijven zal u ten zeerste aangrijpen. U zult zeer emotioneel reageren omdat, als het tot u doordringt en u beseft dat het wel eens waar kon zijn wat ik zeg, over hoe extreem gemeen kantonrechters zijn, die stiekem samenspannen met het tuig aan curatoren, bewindvoerders, mediators, psychiaters en woningcoöperaties, u dit als zeer schokkend kan ervaren. U mag mij gerust bellen: 030-2316070.
Kantonrechters zijn georganiseerd in het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) en dat orgaan is een van de boosdoeners voor uw armlastige situatie. En hoewel het LOK en de Ministerraad onder controle van de leden van de Tweede Kamer in Den Haag staan, verdommen de TK-leden het, om de regering op haar beleid te controleren. Samen met de PVV worden alle fouten van de Minister-President en zijn ministers door de vingers gezien. Maar dat was ook al zo onder de 4 kabinetten Balkenende.
Dit leugenachtige gedrag en kiezersbedrog van de 150 leden van de Tweede kamer, wordt 'gedogen' genoemd, wat neer komt op het feit, dat alle volksvertegenwoordigende leden (zittend op het pluche) van alle politieke partijen de volle medewerking verlenen om de Nederlandse schendingen van mensenrechten en de schendingen in de zorgplichten voor burgers en hun kinderen, in stand worden gehouden.
Een provisionele bewindvoerder en/of curator zoals KROEZEN BV mag van de kantonrechters (dat zijn ook criminelen) 5 % provisie rekenen over uw inkomsten en/of schulden. KROEZEN BV moet liefst 2x per jaar de declaraties van hun werkzaamheden bij de kantonrechter (ook een partijdige m/v boef met een toga aan die onder hetzelfde criminele hoedje speelt) indienen met een verzoek om hun werkzaamheden van onze belastinggeld te betalen, tegen een uurtarief.
Voor het jaar 2010 zal het uurtarief van curators en bewindvoerders aangesloten bij de branche Provisionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) inmiddels wel 60 euro of meer zijn.( in 2008 was het € 58,-- )
Uit uw brief begrijp ik dat u KROEZEN BV uit Vortum-Mullem op maandag (29-11) 1x en op dinsdag(30-11) 5x aan de telefoon hebt gehad. 'Wat u niet kan weten is het feit dat KROEZEN BV (er werken daar 27 personen ) voor elk 'gesprek, ook die gesprekken 'van het kastje naar de muur', 33 minuten 'werk' tijd rekenen.
Met die zes telefoontjes van u heeft die valse bewindvoerder dus 180 euro 'verdiend'. 180 Euro die hij/zij via de RECHTSPRAAK en haar valse kantonrechters, bij de regering (ministerie van Financiën) in rekening brengt. Op de onkosten van bewindvoerders en hun vette inkomens wordt niet bezuinigd.
Alle declaraties welke deze dievenbende met name: KROEZEN BV te Vortum-Mullem (Gemeente Boxmeer) bij de kantonrechter (2xper jaar) indient, horen u of uw man voor 'akkoord' te ondertekenen.
En omdat u, (net zoals ik) , deze declaraties nooit gezien heeft en/of (net zoals ik) geweigerd heeft deze te ondertekenen kunt u ook uw bewindvoerder bij de politie aangeven voor meineed, oplichterij en valsheid in geschrifte.
U móet wel aangifte doen anders bent uzelf medeplichtig aan de diefstal van het kind-gebonden budget door de bewindvoerder en aan de oplichterij en valsheid in geschrifte door de bewindvoerder. KROEZEN BV is meedogenloos in haar aanpak van machtsmisbruik.
Ook kinderen zijn dus niet veilig voor het graaien en snaaien van de 7 vennoten van KROEZEN BV en hun 20 man personeel.
Het is goed dat u mij geschreven hebt dan zal ik dat direct in het openbaar aan de orde stellen. De lafbekken bij Kroezen BV moeten aangepakt worden.
U móet wel aangiftes gaan doen. Immers de bewindvoerder heeft achter uw rug om contact met de boef van een kantonrechter waarbij de bewindvoerder en/of de curator tegen de kantonrechter over u en uw gezin aan het liegen slaat (een soort meineed)
De curator/ bewindvoerder zal bij de kantonrechter liegen over úw onvermogen om uw inkomen goed en redelijk te beheren.(handelsonbekwaamheid) en verwijzen naar die drie pogingen van u om een correct budgetplan in te dienen. Maar KROEZEN BV vertelt er niet bij dat de bewindvoerder deze plannen niet behandelt en ook niet doorstuurt naar de kantonrechter. Wat wel zou moeten.
Kroezen BV vertelt niet aan de kantonrechter dat ná het betalen van de vaste lasten en de provisie van 5% voor zich zelf er maar 70 euro leef- en kleedgeld per week overblijft voor een vader, moeder en vier kinderen. Dit is een grof en asociaal machtsmisbruik van Kroezen BV.
Vallen de (aparte) schulden van mevrouw Smokey niet onder de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen.(WSNP) ? Ik snap dit echt niet. U bent toch in gemeenschap van goedern getrouwd neem ik aan ? Als de schulden van uw man per 4 nov. 2010 geregeld zijn waarom zijn uw schulden dat dan niet ? Zo blijf je met je geld steeds onder het bestaansminimum.
De curator/ bewindvoerder zal zonder dat u dat weet bij de kantonrechter liegen over uw beider 'altijd geld te kort'. Dit ' altijd geld tekort' zal door de curator/bewindvoerder bij de kantonrechter vertaald worden als "Die ouders zijn niet 'zomaar' failliet gegaan. Ze hebben ook een gat in hun hand waar het het kind-gebonden budget door verdwijnt".
De curator / bewindvoerder zal bij de kantonrechter aangeven dat het kind-gebonden budget door uw handelsonbekwaamheid als ouders niet ten goede komt van de kinderen. De volgende stap van de overheid en het bevoegd gezag is dat uw kinderen aangemeld worden voor bemoeizorg en voogdij. Wees uiterst voorzichtig met wat u zegt en schrijft . Het wordt vroeg of laat tegen u gebruikt.
Tot slot: Ik ben blij dat u mij over uw problemen geschreven hebt en ik raad u aan, om met uw mail en mijn mail in de hand naar uw huisarts en zeker naar de politie(wijkagent is ook vertrouwenspersoon) te stappen en aangiften te doen.
De bedrijfsactiviteiten van KROEZEN BV worden omschreven als "Het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen". Voor het beheren van uw geld en dat van de kinderen zal Kroezen BV uitspraken (2x per jaar) van de kantonrechter nodig hebben. Zie deze uitspraken in handen te krijgen en vecht deze uitspraken alsnog aan. Ook al zou het termijn verstreken zijn. Immers Kroezen BV beheert niet uw geld en het geld dat uw kinderen te goede moet komen. Neen, KROEZEN BV pikt uit eigenbelang uw geld in en beheert ook nog het betalen van schulden welke allang door de wet geregeld hadden moeten zijn in de schulden sanering natuurlijke personen. KROEZEN BV heeft het mij, (in samenwerking met mijn zus Hetty als geheime bewindvoerder) ook geflikt dus ik weet waar ik het over heb.
KROEZEN BV, de Kantonrechters en de Tweede Kamer maken zich schuldig aan een diep kwaad. Ze maken het onmogelijk om het leven van u en uw gezin te leven zoals het gezinsleven bedoeld is. Doe aub aangifte. De aangiftes welke ik gedaan heb tegen KROEZEN BV hebben de kenmerken: PL0915/09-023077 en PL0915/09-110698.
De namen en geboortedata van de 7 curatoren/ bewindvoerders/ mediators bij KROEZEN BV. Sint Cornelisstraat 44, 5827 AM Vortum-Mullem zijn voor u, als volgt overgenomen uit het handelsregister van de KvK.op vrijdag 7 maart 2008. Als u hun adressen wilt hebben voorbij de aangiften, hoeft u mij maar te mailen. Bij KROEZEN BV zijn het de algemene directeuren / de vennoten / de bazen die voor u, voor mij en voor vele andere slachtoffers het leven verpesten, met name: Mw. JJM Lienaerts geb. 10-05-1956 te Geleen / dhr. TLWM Litjens geb.: 13-10-1952 te Venlo./ dhr. GJ Gerritsen geb: 06-03-1956 te Arnhem / dhr. AWJ Kroezen (Joop) , geb. 16-06-1946 te Deurne / mw. TCM Krupers geb.: 02-06-1956 te Oldenzaal. / mw. MLJS Brandt-van Heijst (Marie-Louise) geb.: 31-08-1946 te Eindhoven en mw. Ivon Kroezen geb.: 25-05-1979 te Boxmeer. Verder hebben we nog Peter Sollet,geb.: 27-07-1951 te Maastricht hij is financieel gemachtigde bij KROEZEN BV en woont Croeselaan 256, 3521 CL te Utrecht. Hij zet rustig een valse handtekening onder de bereidverklaringen van de curatoren. Ik bezit een dergelijke valse bereidverklaring van 22 juni 2006 vandaar dat ik Sollet in het openbaar voor vuile bedrieger uitmaak. Houd er rekening mee dat het OM in opdracht van het ministerie van Justitie uw aangifte niet wil behandelen / niet wil onderzoeken Houd mij maar op de hoogte dan kunnen we overleggen.
Sorry dat mijn mail zo lang is geworden, maar onrecht kent helaas een lange geschiedenis. Veel sterkte voor de komende feestdagen en beschouw deze mail maar als een cadeau van Sint en Piet uit Utrecht. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge. www.annemarietenberge.blogspot.com

vrijdag 10 december 2010

Conclusie: ING Groep N.V. en het ministerie van Financiën vormen samen een criminele organisatie.

Door: Anne Marie ten Berge 11:28
Anne Marie ten Berge
Aan ing@ing.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 10 december 2010 11:28:21
Aan: ing@ing.nl
Aan: Marion Oude Booyink,Manager ING Mail / Klantenservice. ING Bank N.V.
Allereerst: waarom schrijft u ING bank N.V. als de handelsnaam ING Groep N.V. is ?
Ten tweede, ik heb sterk de indruk dat u de strekking van mijn e-mail van 07-12-2010 u niet wilt snappen.
Ten derde, waarom reageert u niet op mijn e-mail van 8 december 2010 15:35:40.??????
Ten vierde, waarom opent u niet mijn www.annemarietenberge.blogspot.com ? Dan wordt het u wel duidelijk.
U heeft mij niet verteld welk gedeelte u van mijn vraag niet snapt. Ik ben er niet voor om uw raadseltjes op te lossen. Ik antwoord met de feiten als volgt.
Ik ben op 04 november 2010 'mega super' duidelijk geweest.
Op die dag heb ik hier in Utrecht bij de ING in het postkantoor aan de Neude opdracht gegeven om alle rekeningen van de op 25 oktober 2010 overleden heer R. D. Derks (geboren 14-10-1944 te Oudenrijn) op te heffen en alle tegoeden en waarden op de ABN-AMRO rekening van ten Berge en/of boedel Derks, Servaasbolwerk 4 te Utrecht te storten. In het geding zijn betaalrekeningen, spaarrekeningen en effectenrekeningen op naam van mijn overleden partner, Rein Derks.
Ik heb op die dag van de 4de nov. 2010, bij het ING-loket te Utrecht, alle formulieren van mijn opdracht ondertekend en de benodigde stukken voor afschrift ingeleverd.
* Sindsdien zijn de betaalpassen geblokkeerd.
* Sindsdien zijn de Automatische Incasso afschrijvingen gewoon door gegaan.
* Sindsdien weigert de Nalatenschap Desk van de ING Groep N.V. met allemaal stomme doorzichtige rotsmoezen de betreffende opdracht van 04-11-2010 uit te voeren en geen rente over het uitstaande kapitaal uit te rekenen.
* Sindsdien heeft de ING Groep N.V. onrechtmatig beslag gelegd.
* Sindsdien doet de ING groep N.V. aan afpersing. Immers in alle ING-brieven staat: "Als u geen verklaring van erfrecht inlevert krijgt u niets", of woorden van gelijke strekking.
* Sindsdien weigert de ING groep mijn klachten in behandeling te nemen.
* Sindsdien heeft de ING groep met de zegen van onze VVD minister van financiën, (die de Tweede Kamer weer eens niet heeft ingelicht) een financiële fraude gepleegd in het groepsverband van de ING.
* Het gaat vermoedelijk om ruim 80.000 Euro.(tachtigduizend). Ik weet dat, omdat dhr. Derks ook aan mij, zijn pc met zijn internet bankieren, heeft nagelaten.
Inmiddels heb ik op 08 dec. 2010 bij Het OM Utrecht melding gemaakt van de betreffende bancaire/financiële groepsfraude van 80.000 Euro
Tegelijk heb ik bij het OM te Utrecht mijn aangifte d.d. 9 jan. 2010 van de Postbank/ING fraude, met het proces-verbaal nummer PLO910-2010007865-1 opnieuw onder de aandacht gebracht. Toentertijd heeft onze PvdA minister van Financiën de Tweede Kamer niet in willen lichten over een postbank/ ING Groep fraude. Namelijk de onrechtmatige opheffing van mijn rekeningnummer 2064748 en het het verduisteren van alle tegoeden daarop.
Extra heb ik de ING Groep de inhoud van mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com onder de aandacht gebracht .
Conclusie: Als de ING Groep N.V. mij op 9 Dec. 2010 om 16:51:19 mailt dat zij de strekking van mijn vragen niet snapt en mij verzoekt om in reply mijn vragen te verduidelijken, is er maar een conclusie duidelijk: De ING-Groep N.V. vormt samen met het ministerie van Financiën een criminele organisatie die bewijsbaar ten Berge te Utrecht afperst en besteelt.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge
Afschrift van deze mail naar het OM Utrecht en plaatsing in het openbaar op mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com

> From: ing@ing.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Betalen, Geërfde tegoeden
> Date: Thu, 9 Dec 2010 16:51:19 +0100
>
> Geachte mevrouw Ten Berge,
>
> De strekking van uw e-mail is ons niet geheel duidelijk. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om in een reply op deze e-mail uw vraag te verduidelijken. Wilt u hierbij ook het rekeningnummer vermelden waar uw vraag betrekking op heeft? Dan zorgen wij voor een verdere afhandeling.
>
> Wij zien uw reactie tegemoet.
>
> Met vriendelijke groet,
> Marion Oude Booyink
> Manager ING Mail/Klantenservice
> ING Bank N.V.
> De ING is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom erg op prijs. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan een korte enquete en help ons onze dienstverlening te verbeteren. Deze enquete wordt uitgevoerd door Synovate in opdracht van ING.
> http://webcollect.viewscast.com/INGEmail/?producttype=2
> TRACKING NUMBER: A00007487584-00024591126
> -----Original Message-----
> From: amstenberge@hotmail.com
> Sent: 07 Dec 10 10:34:45
> To:
> Cc:
> Subject: Vraag Anders_Geërfde tegoeden
> Betaalrekening van de ING: Nee
> Rekeningnummer van de ING:
> Geboortedatum 06-03-1944
> Aanhef : mevrouw
> Voorletters : A.M.S.
> Naam : ten Berge
> Straat : Servaasbolwerk
> Huisnummer : 4
> Huisnummer toevoeging : bis
> Postcode : 3512NK
> Plaats : Utrecht
> Provincie:
> Land :
> Telefoonnummer : 030-2316070
> Alternatief telefoonnummer :
> E-mailadres : amstenberge@hotmail.com
> Vraag : Mijn vraag op 07-10-2010 om 10:29
> Waarom verduistert ING alle tegoeden (ong EUR 80.000,--)van mij: A.M.S.ten Berge als enige erfgenaam van de betaal-en effectenrekeningen van de op 25-10-2010 overleden R.D.Derks (geb. 14-10-1944) Voor uw informatie: De curator heeft inmiddels afgezien van alle aanspraken op beheer van mijn geërfde vermogen en onroerende goederen omdat zij door de kantonrechter niet aangesteld is als mijn bewindvoerder.
> Voor meer info: 'Google' mijn Naam: Anne Marie ten Berge en lees voor nadere informatie op:
> www.annemarietenberge.blogspot.com
> -----------------------------------------------------------------
> ATTENTION:
> The information in this electronic mail message is private and
> confidential, and only intended for the addressee. Should you
> receive this message by mistake, you are hereby notified that
> any disclosure, reproduction, distribution or use of this
> message is strictly prohibited. Please inform the sender by
> reply transmission and delete the message without copying or
> opening it.
> Messages and attachments are scanned for all viruses known.
> If this message contains password-protected attachments, the
> files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
> Always scan attachments before opening them.
> -----------------------------------------------------------------

woensdag 8 december 2010

Sjoemelaars en dieventuig bij de ING Groep N.V.

*
RE: Vraag Anders_Geërfde tegoeden‏

14:20
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

Anne Marie ten Berge

*
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
*

* Afbeelding wijzigen
* Profiel bekijken

Aan noreply@ing.nl
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 8 december 2010 14:20:09
Aan: noreply@ing.nl
Mevr. Marion Oude Boovink, manager ING Mail / Klantenservice.
Bijlage: uw mail van 7 dec. 2010

Het verzoek van klantenservice niet op deze ontvangstbevestiging te reageren is ter zijde gelegd.
Hierbij informeer ik Klantensevice ING-GROEP N.V. als volgt.

Eerder, op 9 januari 2010 heb ik aangifte gedaan: PL0910-2010007865-1 : "Ik doe aangifte van verduistering (evt. in dienstbetrekking) van mijn geld en dat van mijn partner Rein Derks, gepleegd door de ING Groep N.V."
"Een verduistering van mijn tegoeden op rekeningnummer 2064748 is kennelijk gepleegd door de eindverantwoordelijke bestuurders / directie: De 'heren geld dieven': Timmermans, Flynn en Hommen. Ik heb hun persoonlijk aangesproken en zij wilden niet reageren.

Het betreft, ter zake van rekeningnummer 2064748, een bancaire fraudezaak van 100 tot, naar schatting 160 miljoen Euro in mijn nadeel. Een duidelijke fraude, waarbij de commissarissen en gemachtigden met name van der Lugt, Vuursteen, Hoffmann, Klaver, Breukink, Hoogendoorn, Elverding, Manwani, Mehta, Tai, Spero, de Waal(Lodewijk) , Bahlmann, van der Veer, Bruisten, van Lierop, Pijpers enzovoort niet gereageerd hebben.

Van deze nieuwe kwestie, het negeren van mijn opdracht d.d. 4 nov.2010 en mijn klachten ter zake van het verduisteren van alle geërfde ING- tegoeden, ongeveer 80 duizend Euro, van mijn op 25 oktober 2010 overleden partner Rein Derks, die bij de notaris en per testament d.d. 2 oktober 2010 mij, Anne Marie ten Berge, ingeschreven te Utrecht als zijn enige erfgenaam heeft aangewezen, zal ik bij het OM te Utrecht melding doen. Dit bericht zet ik ook op mijn blog :
www.annemarietenberge.blogspot.com opdat bekend wordt wat voor een sjoemelaars er bij de ING Groep N.V.zitten.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge, Utrecht.

--------------------------------------------------------------------------

> From: noreply@ing.nl
> To: amstenberge@hotmail.com
> Subject: Re: Vraag Anders_Geërfde tegoeden
> Date: Tue, 7 Dec 2010 10:34:47 +0100
>
> Geachte heer, mevrouw,
>
> Hartelijk dank voor uw e-mail naar de ING. U ontvangt binnen twee dagen een reactie.
>
> Wij verzoeken u niet op deze automatische ontvangstbevestiging te reageren.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Marion Oude Booyink
> Manager ING Mail/Klantenservice
> ING Bank N.V.
>
> TRACKING NUMBER: A00007487584-00024591126
> -----------------------------------------------------------------
> ATTENTION:
> The information in this electronic mail message is private and
> confidential, and only intended for the addressee. Should you
> receive this message by mistake, you are hereby notified that
> any disclosure, reproduction, distribution or use of this
> message is strictly prohibited. Please inform the sender by
> reply transmission and delete the message without copying or
> opening it.
>
> Messages and attachments are scanned for all viruses known.
> If this message contains password-protected attachments, the
> files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
> Always scan attachments before opening them.
> -----------------------------------------------------------------
>

dinsdag 7 december 2010

Melding aan OM Utrecht serie delicten

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht

POSTBERICHT
Aan: Het OM Utrecht.
t.a.v.: mr. F. K. G. Westerbeke HOVJ en/of mr. dr. J. R. Bac, plv. HOVJ
Postbus 16005 / 3500 DA Utrecht

Van: Mw. A.M.S.ten Berge, gedupeerde
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht.

Datum: maandag 06 december 2010
Betreft: meldingen van fraudes.
Bijlage: 1.

Geachte heren Westerbeke en /of Bac.

Hierbij wend ik mij tot u met een serie meldingen ter zake van frauduleuze handelingen van personen / instellingen welke ik met name noem in mijn brief van maandag 06 december 2010, aan het UMC Utrecht.
De inhoud van deze brief, zie bijlage, spreekt voor zichzelf.
Ik verzoek om een onderzoek ter zake van mijn meldingen.
Voor meer informaties en voor een bevestiging van ontvangst, kunt u schrijven naar boven genoemd adres en/of naar e-mail: amstenberge@hotmail.com en/of bellen naar telnr. 030-231 60 70 en / of tel. 06-46 44 37 68.

Hoogachtend,

Mevrouw A.M.S. (Anne Marie) ten Berge.

BIJLAGE

PER FAXBERICHT 1 / 2
Aan: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Divisie heelkundig specialismen. Orthopaedie.
t.a.v.: Prof. Dr.R.M.Castelein, hoofd.
Dhr.dr.C. Vogely , chirurg
Mw. Aimee (?), Opnamesecretariaat divisie Heelkundige Specialismen
Adres: Heidelberglaan 100 / 3584 CX Utrecht.
Tel.: 088-75 56 971 Fax: 030-251 0638
Van: Mw. A.M.S.ten Berge,patiënt. Servaasbolwerk 4bis / 3512 NK Utrecht

Datum: maandag 6 december 2010
Betreft: 7.762.960 / 06-03-1944 V.
Onderwerp: Toelichting.
Bijlage: Geen.

Geachte mevrouw /heren.

Uw brief van 01-12-2010, ter zake van mijn opname op maandag 06 december 2010 heb ik in goede orde op 02-12-2010 ontvangen. Helaas, heel erg helaas heb ik mw. Aimee en dr. Vogely op vrijdagmorgen 03-12-2010 moeten laten weten dat ik uw operatievoorstel op grond van de verkeerde naamstelling moest afwijzen. Hierbij kom ik mijn belofte na om een toelichting op mijn besluit te schrijven.

Redenen van mijn annulering ziekenhuisopname op laatste moment.
Uw brief 01-02-2010 voor een opname afspraak was gericht aan mw. A.ten Berge en dat ben ik niet. Om u duidelijk te maken dat in uw debiteuren systeem mogelijk dezelfde fout zit als in het pc systeem van de apotheker vertel ik u het volgende: Zeer recent, om precies te zijn op 22 november jl. toen ik bij apotheek Boswijk, te Utrecht mijn Nitrolingual Pompspray ophaalde heb ik de apotheker gewezen op het feit dat in haar VECOZO-systeem ( voor het 2de achtereenvolgende jaar) achter de naam A.M.S. ten Berge (v), het adres: 5827 AM 44 te Vortum-Mullem vermeld stond. Dat was en is fout. Ik sta immers ingeschreven in de gemeente Utrecht woonachtig op Servaasbolwerk 4-4bis.

Verder wees ik de apotheker op de feiten dat de aanhangende gegevens over A.ten Berge (v) BSN 69102715 en verzekerd bij het AGIS onder nr. 997970510 wel juist waren, maar dat ik in persoon, niet die A. ten Berge was waarvan het systeem beweerde dat ik bij AGIS verzekerd zou zijn. Als bewijs van mijn beweringen toonde ik mijn A.M.S.ten Berge, rijbewijs en mijn A.M.S.ten Berge MENZIS-zorgpas met verz.nr.1004505086.Afgifte datum 22-12-2009.

Fraude bij AGIS.
AGIS schreef als bewijs van haar fraudes op 13 december 2008 dat A.M.S. ten Berge de verzekeringnemer was en dat bij automatische incasso de polisbedragen rond 20 december 2008 werden af geschreven van het rekeningnummer: 142084972 welke rekening op naam stond van A.ten Berge, terwijl ik die A. ten Berge niet ben, ook nooit een Rabo-bank rekening heb geopend, laat staan dat ik een Rabo-bankrekening zou ‘beheren’.
Omdat er duidelijk sprake was van oplichterij, valsheid in geschrifte en overige fraude heb ik tegen de voorzitter van de Raad van Bestuur van AGIS, aangifte gedaan als zijnde het hoofd 2 / 2
van een criminele organisatie met als doel zelfverrijking doormiddel van het onrechtmatig innen van verzekeringsgelden.

Bij navragen bleek rek.nr. 142084972 bij de Rabo-bank te Cuijk geopend te zijn op naam van A. ten Berge, bewindvoerder. Het mag wederom duidelijk zijn dat ik niet die A. ten Berge ben, noch mijn eigen bewindvoerder speel. Het bedrog zit kennelijk bij mijn zus: H. ten Berge te Odijk, zij was juli 2008 op onrechtmatige wijze in bezit gekomen van mijn paspoort en heeft kennelijk met medeweten van de 7 criminele vennoten van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem mijn AOW en mijn ABP aangevraagd en sindsdien alle gelden daarvan verduisterd en/of voor eigen gebruik aangewend.

Ik ben op 25 en 26 september 2007 door de Rechtbank Utrecht om politieke redenen onder curatele gesteld en daar zo gehouden, zonder dat ik door een rechter gehoord was en zonder dat de geestelijke stoornis, de wils- en handelingsonbekwaamheid van mijn persoon aangetoond kon worden. Dit onrecht heb ik blijkbaar ‘te danken’ aan het feit dat ik een van de vele klokkenluiders ben die de corrupties van de overheid en volksvertegenwoordigers aan de kaak stelt en kan bewijzen.

Op 4 januari 2008 hebben mijn vijf zussen in het sterfhuis van mijn moeder mij zo mishandeld dat ik 112 gebeld heb. Mijn 5 zussen ontkenden de mishandelingen en verklaarden aan het toegesnelde bevoegde gezag dat ik geestelijk gestoord was. Zus H. ten Berge hoorde ik insinueren dat zij mijn bewindvoeder was.
Ach weet u ?: Ik ben blij dat ik mijn zussen niet ben.

Ik kan mij voorstellen dat het UMC schade heeft geleden omdat ik besloten heb de kunstheup operatie op het zeer korte termijn van 3 dagen, af te zeggen, met als reden, dat ik niet mee wil doen aan de hierboven beschreven misleidingen in het verzekering- en familierecht.

Ik adviseer u de schade te verhalen op dhr. ing. Rob A. Adolfsen, mba Voorzitter Raad van bestuur AGIS te Amersfoort en Roger van Boxtel (D66) voorzitter Raad van Bestuur MENZIS te Enschede. Beide heren, zijn kennelijk superfraudeurs in zorgverzekeringen.

Ook kunt u de schade van de door mij, op het laatste moment afgezegde kunstheup operatie, verhalen op mevr. H.H.H.M. Heijmerink- ten Berge, bewindvoerder. Adres: Zeisterweg 36-B. 3984 NL Odijk. Immers deze zus verduistert, in samenwerkend verband met het bewindvoerders kantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem (dekmantel), de gelden van mijn AOW en ABP en wil dat ten koste van mij, tot in de lengte van dagen vol houden.

En u weet net zo goed als ik, dat ik geen zorgverpleging / revalidatie kan inkopen en overeenkomsten kan afsluiten als ik van te voren weet dat ik de eigen bijdragen, de bijkomende kosten, het vervoer enzovoort niet kan betalen.

Deze brief gaat ook naar de politie en naar de HOVJ te Utrecht en dan maar hopen dat justitie onderzoek wil doen zonder de bekende tunnelvisie.

Hopelijk heb ik u hierbij goed geïnformeerd en als u nog vragen hebt kunt u 030-2316070 of 06-46 44 37 68 bellen als deze nummers door wanbetaling niet inmiddels geblokkeerd zijn.

Met vriendelijke groet,
Anne Marie ten Berge

vrijdag 3 december 2010

Oproep aan slachtoffers van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, Gemeente Boxmeer.

Door Anne Marie ten Berge.
Beste blog lezers.
Hierbij plaats ik een oproep aan slachtoffers en gedupeerden van de malafide praktijken van het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV Sint Cornelisstraat 44 , 5827 AM Vortum-Mullem. tel. 0485-572422. fax: 0485-578868.
Domeinnaam: www.kroezenbewind.nl
Het E-mailadres van KROEZEN BV: info@kroezenbewind.nl
Bij mijn oproep verwijs ik naar mijn antwoord op de mail van mevrouw Smokey van 2 december 2010 om 12:40 Het betreffende antwoord heb ik hierna, vóór de mail van mevr. Smokey geplaatst. Mevr. Smokey is kennelijk een pseudoniem, wat ik zo gelaten heb.Ook in deze oproep gelden de wegen naar een succesvolle bestrijding van de misdaad: 'Hoort, zegt het voort' en:'Slachtoffers verenig u'.

RE: [Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer..‏
16:18
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
Aan mvr.smokey
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden:vrijdag 3 december 2010 16:18:23
Aan: mvr.smokey (noreply-comment@blogger.com)
Beste mevrouw en meneer Smokey en familie, ik ben zo vrij geweest uw hele mail van 2 december 2010 op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com te plaatsen. Ik raad u aan bij de politie aangifte te gaan doen van het verduisteren van een groot gedeelte van de 175 euro kind-gebonden-budget.
Wat een beschermingsbewind is, weet ik niet. Ik raad u dringend aan, alle uitspraken en dossiers (2x per jaar) van de kantonrechters op te vragen bij de rechtbank van uw regio. In deze kwestie zou het mij ook niet verbazen als de verhuurder van uw woning dealtjes gesloten heeft met de kantonrechter en de faillisementsaanvrager. Houdt er rekening mee en blijf gepast wantrouwig. Vraag alles schriftelijk aan.
WAARSCHUWING: Wat ik u hierna ga schrijven zal u ten zeerste aangrijpen. U zult zeer emotioneel reageren omdat, als het tot u doordringt en u beseft dat het wel eens waar kon zijn wat ik zeg, over hoe extreem gemeen kantonrechters zijn, die stiekem samenspannen met het tuig aan curatoren, bewindvoerders, mediators, psychiaters en woningcoöperaties, u dit als zeer schokkend kan ervaren. U mag mij gerust bellen: 030-2316070.
Kantonrechters zijn georganiseerd in het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) en dat orgaan is een van de boosdoeners voor uw armlastige situatie. En hoewel het LOK en de Ministerraad onder controle van de leden van de Tweede Kamer in Den Haag staan, verdommen de TK-leden het, om de regering op haar beleid te controleren. Samen met de PVV worden alle fouten van de Minister-President en zijn ministers door de vingers gezien. Maar dat was ook al zo onder de 4 kabinetten Balkenende.
Dit leugenachtige gedrag en kiezersbedrog van de 150 leden van de Tweede kamer, wordt 'gedogen' genoemd,wat neer komt op het feit,dat alle volksvertegenwoordigende leden (zittend op het pluche) van alle politieke partijen de volle medewerking verlenen om de Nederlandse schendingen van mensenrechten en de schendingen in de zorgplichten voor burgers en hun kinderen, in stand worden gehouden.
Een provisionele bewindvoerder en/of curator zoals KROEZEN BV mag van de kantonrechters (dat zijn ook criminelen) 5 % provisie rekenen over uw inkomsten en/of schulden. KROEZEN BV moet liefst 2x per jaar de declaraties van hun werkzaamheden bij de kantonrechter (ook een partijdige m/v boef met een toga aan die onder hetzelfde criminele hoedje speelt) indienen met een verzoek om hun werkzaamheden van onze belastinggeld te betalen, tegen een uurtarief.
Voor het jaar 2010 zal het uurtarief van curators en bewindvoerders aangesloten bij de branche Provisionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) inmiddels wel 60 euro of meer zijn.( in 2008 was het € 58,-- )
Uit uw brief begrijp ik dat u KROEZEN BV uit Vortum-Mullem op maandag (29-11) 1x en op dinsdag(30-11) 5x aan de telefoon hebt gehad. 'Wat u niet kan weten is het feit dat KROEZEN BV (er werken daar 27 personen ) voor elk 'gesprek, ook die gesprekken 'van het kastje naar de muur', 33 minuten 'werk' tijd rekenen.
Met die zes telefoontjes van u heeft die valse bewindvoerder dus 180 euro 'verdiend'. 180 Euro die hij/zij via de RECHTSPRAAK en haar valse kantonrechters, bij de regering (ministerie van Financiën) in rekening brengt. Op de onkosten van bewindvoerders en hun vette inkomens wordt niet bezuinigd.
Alle declaraties welke deze dievenbende met name: KROEZEN BV te Vortum-Mullem (Gemeente Boxmeer) bij de kantonrechter (2xper jaar) indient, horen u of uw man voor 'akkoord' te ondertekenen.
En omdat u, (net zoals ik) , deze declaraties nooit gezien heeft en/of (net zoals ik) geweigerd heeft deze te ondertekenen kunt u ook uw bewindvoerder bij de politie aangeven voor meineed, oplichterij en valsheid in geschrifte.
U móet wel aangifte doen anders bent uzelf medeplichtig aan de diefstal van het kind-gebonden budget door de bewindvoerder en aan de oplichterij en valsheid in geschrifte door de bewindvoerder. KROEZEN BV is meedogenloos in haar aanpak van machtsmisbruik.Ook kinderen zijn dus niet veilig voor het graaien en snaaien van de 7 vennoten van KROEZEN BV en hun 20 man personeel.
Het is goed dat u mij geschreven hebt dan zal ik dat direct in het openbaar aan de orde stellen. De lafbekken bij KROEZEN BV moeten aangepakt worden.
U móet wel aangiftes gaan doen. Immers de bewindvoerder heeft achter uw rug om contact met de boef van een kantonrechter waarbij de bewindvoerder en/of de curator tegen de kantonrechter over u en uw gezin aan het liegen slaat (een soort meineed)
De curator/ bewindvoerder zal bij de kantonrechter liegen over úw onvermogen om uw inkomen goed en redelijk te beheren.(handelsonbekwaamheid) en verwijzen naar die drie pogingen van u om een correct budgetplan in te dienen. Maar KROEZEN BV vertelt er niet bij dat de bewindvoerder deze plannen niet behandelt en ook niet doorstuurt naar de kantonrechter. Wat wel zou moeten.
KROEZEN BV vertelt niet aan de kantonrechter dat ná het betalen van de vaste lasten en de provisie van 5% voor zichzelf er maar 70 euro leef- en kleedgeld per week overblijft voor een vader, moeder en vier kinderen. Dit is een grof en asociaal machtsmisbruik van Kroezen BV. Vallen de (aparte) schulden van mevrouw Smokey niet onder de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen.(WSNP) ? Ik snap dit echt niet. U bent toch in gemeenschap van goederen getrouwd neem ik aan ? Als de schulden van uw man per 4 nov. 2010 geregeld zijn waarom zijn úw schulden dat dan niet ? Zo blijf je met je geld steeds onder het bestaansminimum.
De curator/ bewindvoerder zal zonder dat u dat weet bij de kantonrechter liegen over uw beider 'altijd geld te kort'. Dit ' altijd geld tekort' zal door de curator/bewindvoerder bij de kantonrechter vertaald worden als "Die ouders zijn niet 'zomaar' failliet gegaan. Ze hebben ook een gat in hun hand waar het het kind-gebonden budget door verdwijnt".
De curator / bewindvoerder zal bij de kantonrechter aangeven dat het kind-gebonden budget door úw handels onbekwaamheid als ouders, dit geld niet ten goede komt aan de kinderen. De volgende stap van de overheid en het bevoegd gezag is dat uw kinderen aangemeld worden voor bemoeizorg en voogdij. Wees uiterst voorzichtig met wat u zegt en schrijft . Het wordt vroeg of laat tegen u gebruikt.
Tot slot: Ik ben blij dat u mij over uw problemen geschreven hebt en ik raad u aan, om met uw mail en mijn mail in de hand naar uw huisarts en zeker naar de politie(wijkagent is ook vertrouwenspersoon) te stappen en aangiften te doen.
De bedrijfsactiviteiten van KROEZEN BV worden omschreven als "Het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen". Voor het beheren van uw geld en dat van de kinderen zal KROEZEN BV uitspraken (2x per jaar) van de kantonrechter nodig hebben. Zie deze uitspraken in handen te krijgen en vecht deze uitspraken alsnog aan. Ook al zou het termijn verstreken zijn. Immers Kroezen BV beheert niet uw geld en het geld dat uw kinderen te goede moet komen. Neen, KROEZEN BV pikt uit eigenbelang uw geld in en beheert ook nog het betalen van schulden welke allang door de wet geregeld hadden moeten zijn in de schuldsanering. KROEZEN BV heeft het mij ook geflikt dus ik weet waar ik het over heb.
KROEZEN BV, de Kantonrechters en de Tweede Kamer maken zich schuldig aan een diep kwaad. Ze maken het onmogelijk om het leven van u en uw gezin te leven zoals het gezinsleven bedoeld is. Doe aub aangifte. De aangiftes welke ik gedaan heb tegen KROEZEN BV hebben de kenmerken: PL0915/09-023077 en PL0915/09-110698.
De namen en geboortedata van de 7 curatoren/ bewindvoerders/ mediators bij KROEZEN BV. Sint Cornelisstraat 44, 5827 AM Vortum-Mullem zijn voor u, als volgt overgenomen uit het handelsregister van de KvK.op vrijdag 7 maart 2008. Als u hun adressen wilt hebben voorbij de aangiften, hoeft u mij maar te mailen. Bij KROEZEN BV zijn het de algemene directeuren / de vennoten / de bazen die voor u, voor mij en voor vele andere slachtoffers het leven verpesten, met name: Mw. JJM Lienaerts geb. 10-05-1956 te Geleen / dhr. TLWM Litjens geb.: 13-10-1952 te Venlo./ dhr. GJ Gerritsen geb: 06-03-1956 te Arnhem / dhr. AWJ Kroezen (Joop) , geb. 16-06-1946 te Deurne / mw. TCM Krupers geb.: 02-06-1956 te Oldenzaal. / mw. MLJS Brandt-van Heijst (Marie-Louise) geb.: 31-08-1946 te Eindhoven en mw. Ivon Kroezen geb.: 25-05-1979 te Boxmeer. Verder hebben we nog Peter Sollet,geb.: 27-07-1951 te Maastricht hij is financieel gemachtigde bij KROEZEN BV en woont Croeselaan 256, 3521 CL te Utrecht. Hij zet rustig een valse handtekening onder de bereidverklaringen van de curatoren. Ik bezit een dergelijke valse bereidverklaring van 22 juni 2006 vandaar dat ik Sollet in het openbaar voor vuile bedrieger uitmaak. Houd er rekening mee dat het OM in opdracht van het ministerie van Justitie uw aangifte niet wil behandelen / niet wil onderzoeken Houd mij maar op de hoogte dan kunnen we overleggen.
Sorry dat mijn mail zo lang is geworden, maar onrecht kent helaas een lange geschiedenis. Veel sterkte voor de komende feestdagen en beschouw deze mail maar als een cadeau van Sint en Piet uit Utrecht. Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge. www.annemarietenberge.blogspot.com

Date: Thu, 2 Dec 2010 03:40:34 -0800
From: noreply-comment@blogger.com
To: amstenberge@hotmail.com
Subject: [Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer..

mvr.smokey heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer." achtergelaten:

Geachte Mevr ten Berge

Ik kan U alleen maar gelijk geven in U reactie. Ik zit zelf namelijk ook bij kroezen bewind maar dan onder beschermingsbewind wij leven al 3 jaar van een beneden minimum leefgeld wij krijgen maar 70 euro per week voor 2 volwassenen en 4 kinderen. Ik vroeg voor geld om de schoenen te vullen aangezien dat niet gaat van het leefgeld ik kreeg hier eerst een grote mond over maar kreeg uiteindelijk 20 euro daarna werdt er nog 30 euro overgemaakt voor sinterklaas meer krijg ik niet dat wil dus zeggen 7,50 per kind terwijl erwel iedere maand 175 euro kindgebonden budget binnenkomt ik vraag nu al de hele week om een reactie van hun maar deze blijft uit ik was ook verbaasd om te zien dat ze U maandag wel konden bellen terwijl wij de hele ochtend aan het bellen waren en een ingesprekstoon kregen toen ik uiteindelijk iemand eraan kreeg was het 11:15 en was volgens haar iedereen in bespreking het zou door gegeven worden en dat was het U snapt wel dat ik op dinsdag nog een keer gebeld heb toen werdt mij tot 5 keer toe de hoorn er op gegooid omdat niemand mij een fatsoenlijke reactie kon geven ik werdt zoals gewoonlijk van het kastje naar de bekende muur gestuurt en daar moet ik het maar mee doen er is zelfs gezegd dat ik mij jongste kinderen van 5 en 6 maar moet vertellen dat sinterklaas niet bestaat dit is ronduit schandalig. Ik heb ook in de afgelopen maand 3 keer een nieuw budgetplan aan kunnen vragen omdat ik volgens hun altijd geld te kort kwam maar als hun gegevens niet kloppen en ik moet hun daar herhaaldelijk op wijzen dan vraag ik me af of ze uberhaupt wel weten waar ze mee bezig zijn. Ik heb dan ook besloten op zoek te gaan naar een bewindvoerder die wel humaan met hun clieënten omgaan maar dat is tegenwoordig heel moeilijk en voordat ik dat rondt heb zijn de feestdagen al weer voorbij en hebben wij voor het 3de jaar op rij op een houtje kunnen bijten tijdens de feestdagen terwijl mijn partner op 4 november zijn falliesement beeindigd heeft met een goed resutaat dus ben ik de enige met schulden en staat hij dus te werken voor niks, dit is zeer frustrerend.
Dus zoals U begrijpt snap ik U frustratie's helemaal en ondanks alles wil ik en mijn gezin U toch alvast fijne feestdagen wensen en mooi en vooral gezellig oud op nieuw.

met zeer vriendelijke groeten nog een slachtoffer van het wanbeleid bij kroezen bewind.

P.s. Sorry voor mijn lange reactie maar moest het ook kwijt.

Publiceren
Verwijderen
Markeren als spam

Reacties voor deze blog moderaten.

Geplaatst door mvr.smokey op Anne Marie ten Berge op 2 december 2010 12:40

Een reactie van een ander slachtoffer van het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem.

Zonder correcties gepubliceerd door: Anne Marie ten Berge *
[Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer..‏

2-12-2010
Beantwoorden ▼

* Beantwoorden
* Allen beantwoorden
* Doorsturen
* Verwijderen
* Ongewenste e-mail
* Markeren als ongelezen
* Markeren als gelezen
* Alles van deze afzender verwijderen
* Bericht afdrukken
* Berichtbron weergeven
* Berichtgeschiedenis weergeven
* Berichtgeschiedenis verbergen
* Details weergeven
* Details verbergen

mvr.smokey

*
noreply-comment@blogger.com
mvr.smokey
noreply-comment@blogger.com
*

* E-mail verzenden
* E-mail zoeken
* Details weergeven

Aan amstenberge@hotmail.com
Van: mvr.smokey (noreply-comment@blogger.com)
Verzonden: donderdag 2 december 2010 12:40:35
Aan: amstenberge@hotmail.com
mvr.smokey heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Valse curator wil meer 'stijl' van slachtoffer." achtergelaten:

Geachte Mevr ten Berge

Ik kan U alleen maar gelijk geven in U reactie. Ik zit zelf namelijk ook bij kroezen bewind maar dan onder beschermingsbewind wij leven al 3 jaar van een beneden minimum leefgeld wij krijgen maar 70 euro per week voor 2 volwassenen en 4 kinderen. Ik vroeg voor geld om de schoenen te vullen aangezien dat niet gaat van het leefgeld ik kreeg hier eerst een grote mond over maar kreeg uiteindelijk 20 euro daarna werdt er nog 30 euro overgemaakt voor sinterklaas meer krijg ik niet dat wil dus zeggen 7,50 per kind terwijl erwel iedere maand 175 euro kindgebonden budget binnenkomt ik vraag nu al de hele week om een reactie van hun maar deze blijft uit ik was ook verbaasd om te zien dat ze U maandag wel konden bellen terwijl wij de hele ochtend aan het bellen waren en een ingesprekstoon kregen toen ik uiteindelijk iemand eraan kreeg was het 11:15 en was volgens haar iedereen in bespreking het zou door gegeven worden en dat was het U snapt wel dat ik op dinsdag nog een keer gebeld heb toen werdt mij tot 5 keer toe de hoorn er op gegooid omdat niemand mij een fatsoenlijke reactie kon geven ik werdt zoals gewoonlijk van het kastje naar de bekende muur gestuurt en daar moet ik het maar mee doen er is zelfs gezegd dat ik mij jongste kinderen van 5 en 6 maar moet vertellen dat sinterklaas niet bestaat dit is ronduit schandalig. Ik heb ook in de afgelopen maand 3 keer een nieuw budgetplan aan kunnen vragen omdat ik volgens hun altijd geld te kort kwam maar als hun gegevens niet kloppen en ik moet hun daar herhaaldelijk op wijzen dan vraag ik me af of ze uberhaupt wel weten waar ze mee bezig zijn. Ik heb dan ook besloten op zoek te gaan naar een bewindvoerder die wel humaan met hun clieënten omgaan maar dat is tegenwoordig heel moeilijk en voordat ik dat rondt heb zijn de feestdagen al weer voorbij en hebben wij voor het 3de jaar op rij op een houtje kunnen bijten tijdens de feestdagen terwijl mijn partner op 4 november zijn falliesement beeindigd heeft met een goed resutaat dus ben ik de enige met schulden en staat hij dus te werken voor niks, dit is zeer frustrerend.
Dus zoals U begrijpt snap ik U frustratie's helemaal en ondanks alles wil ik en mijn gezin U toch alvast fijne feestdagen wensen en mooi en vooral gezellig oud op nieuw.

met zeer vriendelijke groeten nog een slachtoffer van het wanbeleid bij kroezen bewind.

P.s. Sorry voor mijn lange reactie maar moest het ook kwijt.

Publiceren