maandag 15 februari 2010

College van procureurs-generaal, antwoord aub.

1 / 2
Aan: College van procureurs-generaal.
t.a.v.: mr. H.N.Brouwer (voorzitter) en de leden: mr. M.C.W.M. van Nimwegen,
mr. H.A.van Brummen, en mr. H.J.Moraal. Prins Clauslaan 16 Den Haag.
Postbus 20305. 2500 EH Den Haag. Tel.070-3399600

Van: mevr. A.M.S.ten Berge, slachtoffer/gedupeerde.
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht. www.annemarietenberge.blogspot.com

Datum: maandag 15 februari 2010.
Betreft: kenmerk parket UT-4300-699-07
Bijlage: 1

Heren/dames

Hoewel ik mij bij u niet hoef te introduceren, omdat u precies weet wie ik ben, wat ik doe en waar ik voor ga en sta, zeg ik ter informatie voor de lezer: Mijn naam is Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen Anne M. S. ten Berge.

Hierbij wend ik mij tot u, het college van procureurs-generaal met het verzoek om dhr. mr. F.(Fred)K.G.Westerbeke, Hoofdoff v. Justitie te Utrecht te sommeren mij alle ontbrekende gegevens met betrekking op de zaak van het arrondissementsparket nummer: UT 4300-699-07 aan mij op te sturen. Ik vraag het voor de laatste keer: Ik wens op papier te krijgen alle informatie van alle betrokkenen, die zich in deze kwestie van een RM, geroerd hebben.

Hierbij overleg ik een afschrift van de twee (2) verzoeken van een officier van Justitie, te Utrecht ( hierna: de ovj.) door haar geschreven en verstuurd op 10 mei 2007 inzake de benoeming van een provisionele bewindvoerder en een professionele curator ten laste van Anne M.S.ten Berge.

Wat direct opvalt is dat bij dit verzoek het volgende ontbreekt:
1. De naam van de rechtbank(en) en/of de afdeling(en) hiervan, waaraan de betreffende verzoeken onderbewindstelling en ondercuratelestelling zijn gericht en gestuurd.
2. De juiste spelling van de geboortenaam van Anne M.S.ten Berge.
3. De opmaak- en de verzenddatum van de brief welke mevrouw de ovj op 10 mei 2007 heeft ontvangen.
4. De naam van de afzender van de brief welke mevrouw de ovj. op 10 mei 2007 zegt ontvangen te hebben. .
5. Een afschrift van een geldig legitimatiebewijs (2007) van Anne M.S. ten Berge.
6. Een uittreksel uit het curateleregister ten name van P.H.M.Donkers
7. De geslachtsbepaling van de persoon P.H.M.Donkers.
8.. De woon- / vestigingsplaats van de persoon P.H.M.Donkers.
9. De geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat Anne M.S.ten Berge op 63 jarige leeftijd plotsklaps aan een geestelijke stoornis zou lijden welke haar handelsbekwaamheid onmogelijk zou hebben gemaakt.
10. De naam van de instantie en/of de arts(en), welke verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een dergelijke geneeskundige verklaring op naam van Anne M.S.ten Berge.
11. De vermelding bij welke ziekteverzekering Anne M.S.ten Berge verzekerd was in 2007. 12. De naam van degene / de instantie die de arts(en) verzocht heeft een diagnose over Anne M.S.ten Berge op te stellen en de rapportage van de observaties, waarvan ik weet dat ze nooit plaatsgevonden hebben.
13.. Een toelichting van de betreffende ovj. ter zake van het spoedeisende karakter van de benoeming van een anonieme provisionele bewindvoerder.
14. De naam van de voorgestelde provisionele bewindvoerder over mijn financiën.
15.. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de anonieme provisionele bewindvoerder bij de betreffende off.van Just en de KvK bekend was vóór 10 mei 2007 .
16.. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de voorgestelde curator bij de betreffende ovj. bekend was.
17.. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de anonieme provisionele bewindvoerder vóór 10 mei 2007 bij Anne M.S.ten Berge bekend was.
18. De stukken waaruit zou moeten blijken dat de voorgestelde curator bij Anne M.S.ten Berge bekend is gemaakt.
19. De datum, de stukken en de rechtbank(en) van de zitting(en) onderbewindstelling van Anne M.S.ten Berge onder het rekestnummer: 699-07.
20. De datum, de stukken en de rechtbank(en) van de zitting(en) ondercuratelestelling van A.M.S.ten Berge onder rekestnummer 699-07.
21. De redenen waarom de ovj. afziet van het bijwonen van de zitting onderbewindstelling.
22. De redenen waarom de ovj. afziet van het bijwonen van de zitting ondercuratelestelling.
23.. De redenen waarom de ovj. het slachtoffer Anne M.S.ten Berge niet geïnformeerd heeft als gevolg van haar herhaalde verzoeken om informaties en klachtenbehandeling.

In het onderliggende geschil is zonder twijfel aan de orde, een serie van misdragingen, misbruik van macht, corruptie en een samenspanning van de bestuurlijke en juridische elite in ons land, met het doel om het falende klachtrecht te handhaven en te versterken.
Ik heb er zorg voor gedragen dat alle autoriteiten mijn rapport (oplage 500 stuks) getiteld: “Broodroof en Rechteloosheid”, Juli 2002 hebben ontvangen. Daar is niets mee gedaan.
Mij is gebleken dat ik jarenlang in recht- en procedurezaken, in sollicitaties en verkiezingen ernstig te kort ben gedaan en totaal ben buitengesloten. En wel zo erg dat ik totaal geen mogelijkheid kreeg, om het seponeren van volstrekt onwettige en laakbare praktijken van rechters, aanklagers, advocaten, bestuurders en volksvertegenwoordigers te kunnen voorkomen en recht gedaan te krijgen. De ministerraad zwijgt. De media houdt zich stil en de minister van BZ&K verduistert mijn brieven aan Hare Majesteit.
Mij is gebleken dat met name de Pikmeerarresten van de Hoge Raad (’94-’95) de deuren heeft opengezet voor organisatiecriminaliteit, waarbij justitie, ambtenaren, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigende organisaties elkaar afdekken om elkaar op onrechtmatige wijze wederzijds gedienstig te kunnen zijn in het eigen financiële of electorale belang. Maar altijd ten nadele van de in het nauw gebrachte burger (klokkenluider) die geen andere keus gelaten wordt dan om tegen de teloorgang van democratie en rechtsstaat ten strijde te trekken.
In de onderliggende kwestie, één onderdeel van het machtsmisbruik en de diefstal van inkomen wijs ik het OM aan als de juridische partij die de maatregelen van onderbewind- en ondercuratelestelling geheel ten onrechte en ook nog stiekem, bij de RM heeft geïntroduceerd.

In deze zaak UT-4300-699-07 eis ik van het OM een belastingvrije schikking voor geleden schade en smart een bedrag van € 43.699.000, 07 Geschreven als: Drie en veertigmiljoenzeshonderd negenennegentigduizend Euro en 7 Eurocent.

Was getekend, mevrouw Anne M.S.ten Berge.

Wordt doorgestuurd.

Geen opmerkingen: