donderdag 31 december 2009

Statuten DEMOCRATEN

Statuten vereniging DEMOCRATEN‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 31 december 2009 5:25:41
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
Aan:
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.
T.a.v. Mevr. Guusje Ter Horst (PvdA) minister
Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
A.M.S. (Anne Marie) ten Berge, zelfstandig bevoegd voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht
Tel.030-231 60 70 / 06-46 44 37 68

Datum: donderdag 31 december 2009
Betreft: Statuten vereniging DEMOCRATEN
Bijlage: 1.

Mevrouw Ter Horst,

Zals beloofd in mijn mail van 31 Dec,2009 4:57:37 stuur ik u hierbij met genoegen de betreffende statuten.

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “DEMOCRATEN”
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is politiek te bedrijven in de ruimste zin des woords om op te komen voor vrije, eerlijke en onafhankelijke verkiezingen zoals deze zijn bedoeld volgens Artikel 4 van de Nederlandse Grondwet en om te bereiken dat het Nederlandse volk haar volksvertegenwoordigende ambtelijke bestuurders vrij mag kiezen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is in de ruimste zin des woords.
3. Alle verrichtingen zijn gebaseerd op eerlijkheid, humaniteit, duidelijkheid en openheid,
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt op een januari tweeduizend tien en eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden
2. Leden zijn zij die zich schriftelijke als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven schriftelijke verklaring. Een bestuursbesluit inhoudende een afwijzing van een aanvraag om lid te worden is bindend.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid:
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden in de laatste maand van het kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot ontzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan op elk moment door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe schriftelijke te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten of het reglement voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier (4) weken.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met de opgave van de redenen.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,
waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste een (1) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging uit een bindende voordracht van het bestuur. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee (2) opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuurop te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan bestuurders kan geen beloning, presentie- of vacatiegeld worden toegekend. In redelijkheid gemaakte kosten worden aan de bestuurders vergoed.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden als ook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot de schorsing wordt behandeld, en is bevoegd dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één (1) stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan tweepersonen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk, na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden, ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ( hierna ”BW” ), dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 15
Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven (7) jaar berusten onder degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 18
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 19
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ......................................................................................
Ik hoop u goed geïnformeerd te hebben en wens u een prettige jaarwisseling. Sterkte met mijn benoeming.

Was getekend, A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Verzoeke mij te benoemen tot burgemeester van Utrecht.

Verzoek te benoemen‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 31 december 2009 4:57:37
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
T.a.v. Mevr. Guusje ter Horst (PvdA), minister
Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
mevr. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge , oprichter/voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht.
Tel.030-2316070 / 06-46 44 37 68

Datum: donderdag 31 december 2009
Betreft: Verzoek te benoemen.
Bijlage: 1.

Mevrouw Ter Horst,

Met genoegen verzoek ik u hierbij, om mij ondergetekende: Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht, per 1 januari 2010 te benoemen als opvolgend burgemeester te Utrecht.

Een en ander als logisch gevolg van het feit dat er gisteren woensdag 30 december 2009 op het Hoofdbureau van Politie te Utrecht, een proces-verbaal van aangifte is opgemaakt onder nummer: PL0910 2009019608.

Ik, gedupeerde heb aldaar persoonlijk aangifte gedaan en een verklaring afgelegd ter zake van de strafbare feiten gepleegd door Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester te Utrecht.

Mijn verklaring is bij het proces-verbaal gevoegd en bestaat uit de volledige tekst van mijn brief van 29 december 2009 aan de verdachte Wolfsen.

Hierna heb ik betreffende brief d.d. 29-12-2009 voor u gekopieerd. Zie bijlage 1. Ik zal u, vandaag nog per e-mail ook de statuten van de vereniging DEMOCRATEN opsturen. Ik verwacht u goed geïnformeerd te hebben en van u te horen.

Was getekend, A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

AANGIFTE. 1 / 2

Aan: Gemeente Utrecht.
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester.
Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl

Aan: Centraal Stembureau Gemeente Utrecht
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-voorzitter.
Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl


Van: vereniging DEMOCRATEN
Anne Marie ten Berge, oprichter en voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht

Datum: 29 december 2009 2009 Betreft: Verduistering besluiten, bewijsstukken etc. door ambtenaar en valsheid in
geschrifte.

Meneer Wolfsen,

Hierbij stel ik de volgende punten onder andere in uw gedrag aan de orde.

1. Op 25 maart 2008 ontving ik uw mededeling inzake uw besluit: Uitsluiting uitoefening van het kiesrecht.
Ik heb mij daarna, meer dan een keer tot u en uw ambtenaren gewend en verzocht om mij het betreffende besluit toe te sturen. Dat is niet gebeurd. Kennelijk heeft u uw eigen besluit verduisterd of anderszins valsheid in geschrifte gepleegd. Ik zal van dit gebeuren aangifte moeten doen bij de politie en haar wijzen op Art.361 WvSr.:Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar burgemeester, als ook in deze kwestie de politie verwijzen naar Art.225 WvSr. Valsheid in geschrifte.

2. Op maandag 7 december 2009 deelde dhr. W. Stoker, plv. lid van het Centraal Stembureau Gemeente Utrecht en ambtenaar op de Dienst BZ&GB Arthur.v.Schendelstraat 500 te Utrecht mij mee, dat hij de kieswetformulieren inzake de ondersteuningverklaringen en lijsten kandidaatstellingen, welke in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 voor het laatst op 19 januari 2010 bij hem ingeleverd moesten zijn, niet aan mij wilde verstrekken. Ik zal van dit delict, tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken, bescheiden etc. door ambtenaar.

3. Ook op maandag 7 december 2009 heb ik Willem Stoker, plv. lid Centraal Stembureau Gemeente Utrecht verzocht om een betalingsbewijs (kwitantie) te geven van het op 04 december 2009 per giro gestorte bedrag groot € 112,50 zijnde de verplichte betaling REGISTRATIE WAARBORGSOM DEMOCRATEN. Na ingediende klacht bij de Kiesraad en het Ministerie van BZ&K beide te Den Haag is dit betalingsbewijs nog steeds achtergehouden. Ik zal van dit delict tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar.

4. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester de voorzitter bent.Het besluit in afschrift beschreef de gezamenlijk genomen beslissing om in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 de aanduiding DEMOCRATEN niet te zullen registreren.
Ik heb mij meer dan een keer tot uw ambtenaren gewend en verzocht mij het betreffende besluit in authentieke vorm op te sturen. Dit is niet gebeurd. Kennelijk heeft u als voorzitter van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht het genoemde besluit d.d. 17 december 2009 met de authentieke ondertekening van u en die van de vier (4) leden van het Centraal stembureau Utrecht, verduisterd of laten verduisteren. Ik zal van dit gebeuren tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester aangifte moeten doen bij de politie en de politie wijzen op het feit dat het wéér een delict betreft volgens Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door (eindverantwoordelijke) ambtenaar.

5. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester de voorzitter bent.

Het (afschrift) besluit beschreef enkele valsheden in geschrifte zoals:
A De foute stelling, dat de statuten van de vereniging DEMOCRATEN niet overlegd zouden zijn op 07 december 2009.

B. De foute schrijfwijze van DEMOCRATEN in kleine letters zoals Democraten

C. De foute stelling dat vereniging DEMOCRATEN een politieke groepering zou zijn zonder rechtsbevoegdheid.

D De foute stelling dat A.M.S.ten Berge met haar eenmanszaak bij de KvK ingeschreven stond onder haar eigen handelsnaam. Dat is niet waar. Op 05 februari 2009 ben ik buiten mijn medeweten en instemming om, met terugwerkende kracht naar 14 februari 2008 door onbevoegden uitgeschreven uit het handelsregister. De daders zijn bekend. Deze onrechtmatige daad had de toestemming van mevr. E. Karsten , zelfstandig bevoegd directeur en voorzitter Raad van Bestuur KvK Utrecht.

E De foute stelling dat artikel G3 van de Kieswet zou bepalen / beslissen wanneer er bij een vereniging sprake zou zijn van een (volledige) rechtsbevoegdheid. Dat is een leugen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt de mate / de vorm / de omschrijving van de rechtsbevoegdheid van een vereniging alsmede van een vereniging in oprichting.

Ik zal van deze valsheden in geschrifte aangifte doen tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester en valse voorzitter Centraal Stembureau Utrecht en tegen de vier (4) anonieme gebleven leden van het Centraal stembureau Utrecht met verwijzing naar Art. 225 WvSr. inzake, Valsheid in geschrifte.

Ik verwacht dat ik u hierbij duidelijk geïnformeerd heb.

Utrecht, 29 december 2009.

Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge,

www.annemarietenberge.blogspot.com

dinsdag 29 december 2009

Aangiften van verduistering bewijsstukken etc. door nep- burgemeester

AANGIFTE.
Aan: Gemeente Utrecht.
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester.
Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl

Aan: Centraal Stembureau Gemeente Utrecht
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-voorzitter.
Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl


Van: vereniging DEMOCRATEN
Anne Marie ten Berge, oprichter en voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht
Tel.: 030-231 60 70

Datum: 29 december 2009
Betreft: Verduistering besluiten, bewijsstukken etc. door ambtenaar en valsheid in geschrifte.


Meneer Wolfsen,

Hierbij stel ik de volgende punten onder andere in uw gedrag aan de orde.
1. Op 25 maart 2008 ontving ik uw mededeling inzake uw besluit: Uitsluiting uitoefening van het kiesrecht.
Ik heb mij daarna, meer dan een keer tot u en uw ambtenaren gewend en verzocht om mij het betreffende besluit toe te sturen. Dat is niet gebeurd. Kennelijk heeft u uw eigen besluit verduisterd of anderszins valsheid in geschrifte gepleegd. Ik zal van dit gebeurde aangifte moeten doen bij de politie en haar wijzen op Art.361 WvSr.:Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar burgemeester, als ook in deze kwestie de politie verwijzen naar Art.225 WvSr. Valsheid in geschrifte.

2. Op maandag 7 december 2009 deelde dhr. W. Stoker, plv. lid van het Centraal Stembureau Gemeente Utrecht en ambtenaar op de Dienst BZ&GB Arthur.v.Schendelstraat 500 te Utrecht mij mee, dat hij de kieswetformulieren inzake de ondersteuningverklaringen en lijsten kandidaatstellingen, welke in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 voor het laatst op 19 januari 2010 bij hem ingeleverd moesten zijn, niet aan mij wilde verstrekken. Ik zal van dit delict, tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken, bescheiden etc. door ambtenaar.
3. Ook op maandag 7 december 2009 heb ik Willem Stoker, plv. lid Centraal Stembureau Gemeente Utrecht verzocht om een betalingsbewijs (kwitantie) te geven van het op 04 december 2009 per giro gestorte bedrag groot € 112,50 zijnde de verplichte betaling REGISTRATIE WAARBORGSOM DEMOCRATEN.
Na ingediende klacht bij de Kiesraad en het Ministerie van BZ&K beide te Den Haag is dit betalingsbewijs nog steeds achtergehouden. Ik zal van dit delict tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar.
4. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester de voorzitter bent.
Het besluit in afschrift beschreef de gezamenlijk genomen beslissing om in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 de aanduiding DEMOCRATEN niet te zullen registreren.
Ik heb mij meer dan een keer tot uw ambtenaren gewend en verzocht mij het betreffende besluit in authentieke vorm op te sturen. Dit is niet gebeurd. Kennelijk heeft u als voorzitter van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht het genoemde besluit d.d. 17 december 2009 met de authentieke ondertekening van u en die van de vier (4) leden van het Centraal stembureau Utrecht, verduisterd of laten verduisteren. Ik zal van dit gebeuren tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester aangifte moeten doen bij de politie en de politie wijzen op het feit dat het wéér een delict betreft volgens Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door (eindverantwoordelijke) ambtenaar.
5. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester de voorzitter bent.
Het (afschrift) besluit beschreef enkele valsheden in geschrifte zoals:
A. De foute stelling, dat de statuten van de vereniging DEMOCRATEN niet overlegd zouden zijn op 07 december 2009.
B. De foute schrijfwijze van DEMOCRATEN in kleine letters zoals Democraten
C. De foute stelling dat vereniging DEMOCRATEN een politieke groepering zou zijn zonder rechtsbevoegdheid.
D. De foute stelling dat A.M.S.ten Berge met haar eenmanszaak bij de KvK ingeschreven stond onder haar eigen handelsnaam. Dat is niet waar. Op 05 februari 2009 ben ik, buiten mijn medeweten en instemming om met terugwerkende kracht naar 14 februari 2008 door onbevoegden derden uitgeschreven uit het handelsregister. De daders zijn bekend. Deze onrechtmatige daad had de toestemming van mevr. E. Karstens, zelfstandig bevoegd directeur en voorzitter Raad van Bestuur KvK Utrecht.
E. De foute stelling dat artikel G3 van de Kieswet zou bepalen / beslissen wanneer er bij een vereniging sprake zou zijn van een (volledige) rechtsbevoegdheid. Dat is een leugen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt de mate / de vorm / de omschrijving van de rechtsbevoegdheid van een vereniging alsmede van een vereniging in oprichting.
Ik zal van deze valsheden in geschrifte aangifte doen tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester en valse voorzitter Centraal Stembureau Utrecht. Alsmede aangifte doen tegen de vier (4) anoniem gebleven leden van het Centraal stembureau Utrecht met verwijzing naar Art. 225 WvSr. inzake, Valsheid in geschrifte.

Ik verwacht dat ik u hierbij duidelijk geïnformeerd heb.

Utrecht, 29 december 2009.
Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge,

www.annemarietenberge.blogspot.com

woensdag 23 december 2009

KLACHTEN tegen Centraal Stembureau Utrecht-Stad van DEMOCRATEN te Utrecht.‏

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 23 december 2009 13:14:09
Aan: Kiesraad Min.v.BZenK (kiesraad@minbzk.nl); Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)
charset=unicode">

Aan: het Ministerie BZ&K t.a v: Guusje ter Horst (PvdA) minister BZ&K

e-mail: Kiesraad Min. v.BZ&K( kiesraad@mindzk.nl)

Aan: De leden van de Kiesraad te Den Haag. t.a.v. Prof H.R.B.M.Kummeling voorzitter kiesraad Den Haag.

e-mail: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)

Van: DEMOCRATEN A.M.S.ten Berge, voorzitter

p/a Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht

e-mail: amstenberge@hotmail.com


Datum: 23 december 2009

Betreft: KLACHTEN

Geachte Minister en leden van de Kiesraad te Den Haag,

Hierbij dien ik bij de Ministerie BZ&K en De Kiesraad te Den Haag mijn tweede Klaagschrift in wat betreft de handelingen van het Centraal Stembureau Utrecht in verband met de Gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 voor de Gemeente Utrecht.

Mijn eerdere klacht: Datum: 18 december 2009, betrof : Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren en was door mij onder woorden gebracht als volgt:
Geachte leden van de Kiesraad Den Haag en Minister,
Het hoofd van het Centraal Stembureau te Utrecht met name genoemd: Willem Stoker en de verantwoordelijke (PvdA) nep-burgemeester van Utrecht, met name genoemd: Aleid Wolfsen weigeren na herhaaldelijk vragen, te beginnen op 07-12-2009 af te staan / op te sturen de benodigde formulieren, om als lijsttrekker en haar kandidatenlijsten voor DEMOCRATEN en de NEDRLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ afdeling Utrecht mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 te Utrecht. Ook de formulieren inzake: Steunverklaringen worden geweigerd aan mij af te geven.
De kwestie is kennelijk niet meer onderhandelbaar.
Echter, ik heb als kandidaat lijsttrekker getekend en betaald om mee te doen aan de verkiezing in 2010 en zie mij daarom gedwongen om op termijn alternatief ingevulde verkiezingsformulieren in te leveren. Wij zijn al begonnen met het samenstellen en invullen van deze nood gedwongen oplossingen. Hopende u goed geïnformeerd te hebben, teken ik Anne Marie ten Berge. Einde citaat van mijn 1ste klacht.


Mijn tweede klacht. Datum: 23 december 2009 betreft het onrechtmatig handelen van het stembureau bij de uitvoering van artikel G3 van de kieswet.

Het volgende is gebeurd: Op 18 december 2009 ontving ik om ong. 15:00 uur van de Gemeente Utrecht, per reguliere post bezorgd op het Servaasbolwerk 4- 4 bis te Utrecht een afschrift van de volgende brief en ik citeer hierbij hetgeen geschreven werd en in kopie was ondertekend : "BESLUIT VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU OP HET VERZOEK VAN EEN POLITIEKE GROEPERING TOT INSCHRIJVENG VAN DE AANDUIDING WAARMEE ZIJ OP DE KANDIDATENLIJST WENST TE WORDEN VERMELD.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht. gezien het op 7 december 2009 ingediende registratieverzoek van de vereniging Democraten, waarvan de zetel is gevestigd in Utrecht, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren: DEMOCRATEN.

Gelet op artikel G 3 van de Kieswet,

Dat er geen notariële akte waarin de statuten van de vereniging is opgenomen is overlegd.

Dat uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen sprake is van een politieke groepering met volledige rechtsbevoegdheid. Het uittreksel geeft de handelsnaam aan van A.M.S.ten Berge met als rechtsvorm “Eenmanszaak”

Dat artikel G 3 van de Kieswet alleen bepaalt dat een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid een verzoek tot registratie kan indienen.

Besluit: het bovenstaande verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.

Utrecht, 17 december 2009

Voorzitter, A.Wolfsen Leden,

Onleesbaar

Onleesbaar

Onleesbaar

T.Nijenkamp" Einde citaat.

Reden klacht

1. Het besluit is niet authentiek aangeleverd. Het geeft in deze vorm de indruk dat er sprake moet zijn van een onderhandse afspraak cq akkoord tussen de leden van centraal Stembureau Utrecht-Stad. Het Gemeentestempel ontbreekt. De geldigheid van genoemd besluit/akkoord wordt door vriend en vijand met grote stelligheid in twijfel getrokken.

2. Het betreffende besluit/akkoord is 10 dagen ná de registratie op 07/12/2009 genomen en verstuurd.. Daarmee is de termijn van een formeel besluit betreffende de uitvoering van de Kieswet in alle redelijkheid en billijkheid overtreden. Drie (3) handtekeningen zijn niet te verifiëren op echtheid.

3. DEMOCRATEN heeft volgens het vereiste in artikel G3 van de Kieswet op 07-12-2009 bij het Centraal Stembureau de STATUTEN én het bewijs van betaling van € 112,25 voor registratie overlegd.

4. De ALV, de notaris hebben in rechte, noch het Centraal Stembureau Utrecht Stad hebben wat betreft de STATUTEN van DEMOCRATEN geen bedenkingen ingebracht.

5. Het betreffende verzoek van registratie is niet gedaan door een politieke groepering zoals het besluit/akkoord stelt maar in rechte door de stichter en voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN.

6. Het woord ‘groepering’ is niet in de Nederlandse taal cq in geen enkel Nederlands woordenboek opgenomen. Een besluit/akkoord rond een niet bestaand begrip is vanwege deze vormfout per definitie niet ontvankelijk. Als het Centraal Stembureau Utrecht-Stad het woord ‘vereniging’ volgens de definities van het Burgerlijk Wetboek bedoelt, hoort dit woord ook gebruikt te worden in haar besluiten cq afspraken.

7 Voor het uittreksel uit het Handelsregister ten aanzien van de ‘eenmanszaak’ A.M.S. ten Berge, geldt een onrechtmatige uitschrijving door derden. Deze kwestie is niet meer onderhandelbaar. A.M.S.ten Berge heeft in rechte een aangifte ingediend bij de politie tegen mevr.E.Karsten directeur KvK-Utrecht.

Vanwege dit geschil tussen ten Berge- KvK en de Gemeente Utrecht, die als laatstgenoemde de betreffende onrechtmatige uitschrijving door derden opzettelijk mogelijk heeft gemaakt, kan het Handelsregister de betreffende notariële akte van oprichting vereniging DEMOCRATEN niet tonen.

8. In het betreffende besluit/akkoord wordt duidelijk verzuimd welk rechtsmiddel van appel aan de orde is en waar DEMOCRATEN dit rechtsmiddel in kunnen dienen.

Verzoeke:

Namens de vereniging DEMOCRATEN de bovenstaande KLACHTEN ontvanklijk te verklaren en/of volgens de daarvoor geldende wetten en regels ALLE ingediende KLACHTEN in behandeling te nemen. Ik wil gehoord worden voor de ingestelde klachtencommissie.

Hopende u goed geïnformeerd te hebben. Anne Marie ten Berge, voorzitter DEMOCRATEN.

www.annemarietenberge.blogspot.com

POLITIEK GEKLUNGEL

Een reactie op het krantenartikel van woensdag 23 dec.2009 in DePers, getiteld: Premier versus PvdA. Door: Anne Marie ten Berge, woensdag 23 december 2009 10:18
Het artikel: Premier versus PvdA beschrijft de mening van Balkenende(CDA) over de verhoging van een belastingtarief, terwijl Bos(PvdA)het hoogste belasting tarief over het inkomen op 60% wil brengen Zoals gewoonlijk leggen Balkenende en Bos weer een rookgordijn neer en liegen er naar harte lust op los. Balkenende zegt in deze kwestie dat hij economen achter zich heeft staan en Bos beweert dat hij de Ministerraad achter zich heeft staan. Bos hangt zijn beweringen, in tegenstelling met Balkenende, op aan de aanpak van de crisis waarbij eerder is afgesproken dat alles bespreekbaar, lees onderhandelbaar is gesteld. Deze ‘bespreekbaarheid’ klopt. Eerder deelden de AOW ruzie naar 67, de onredelijke steun aan de banken, de oneerlijke failliet verklaring van de DSB en de bizarre bezuinigingen bij de politie, het brevet van onvermogen uit aan de Ministerraad en de Tweede Kamer. Maar een crisis akkoord waar Bos kennelijk op doelt en Balkenende over zwijgt,is nooit afgesloten. Ik ben voor de gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010 in de Gemeente Utrecht actief als lijsttrekker van de DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij en omdat beide heren politici en de leden van de Tweede Kamer er op stáán dat het volk meedenkt en meepraat,krijgen ze hier puntsgewijs mijn reactie op hun politieke geklungel.
A. De Ministerraad en de Tweede Kamer hebben zich te houden aan het Regeer- akkoord gesloten in Beesterzwaag in 2007.
B. Regering en parlement zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat zij zich sinds het voorjaar 2009 niet meer aan dit Regeerakkoord 2007 houden en daarmee staats rechterlijk gezien, voor de demissionaire status hebben gekozen van een regering en een parlement die op de winkel moet passen tot aan de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.
C. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat het sociale akkoord 2009 met de werkgevers- en werknemersbonden het Regeerakkoord 2007 nooit en te nimmer kan vervangen.
D. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat er nóóit een crisis akkoord is afgesloten en dat zij hierover het volk een rad voor de ogen draaien.
E. De Tweede Kamer en hun ministers zijn verplicht het volk duidelijk te maken dat zij, ondanks het niet naleven van het Regeerakkoord 2007 en hun demissionaire status in deze, niet voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen hebben gekozen in 2009. Niet uitleggen waarom. Nee gewoon duidelijk zeggen dat ze kiezersbedrog hebben gepleegd.
F. De leden van de Tweede Kamer zijn verplicht er eerlijk voor uit te komen dat zij geen nieuwe verkiezingen 2009 wilden uitroepen omdat zij eerst Geert Wilders strafrechterlijk wilden aanpakken en laten veroordelen, zodat Wilders via de uitspraken van partijdige rechters nooit meer kan mee doen aan enige volksvertegenwoordigende verkiezingen.

vrijdag 18 december 2009

Procedure fouten Bestemmingsplan Binnenstad Utrecht.

Procedure fouten‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 17 december 2009 23:59:51
Aan: Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl)

Aan: Gemeenteraad Utrecht, Stadhuis.
t.a.v.: Ad Smits , raadsgriffier
Korte Minrebroederstraat 2 Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht.
Tel. 030-2316070 E-mail: amstenberge@hotmail.com

Proloog
Zienswijze naar aanleiding van de Raadsinformatieavond (Ria) van donderdag 17 dec. 2009 om 21:00 tot 23:30 uur. Waar het Bestemmingsplan Binnenstad ter discussie stond zoals dit door de Raad is vastgesteld in het vaststellingsbesluit van 10 november 2009
Zienswijze mede namens: het bestuur en de leden van DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij afd. Utrecht.

Datum: 17 december 2009.
Betreft: Procedurefouten ná 26 februari 2009 door de Raadsleden bij het bestemmingsplan Binnenstad
Bijlage: geen.

Leden van de Gemeenteraad,

Bevestiging van ontvangst
Hierbij bevestig ik de goede ontvangst op 11 november 2009 van het eerder genoemde Vaststellingsbesluit Bestemmingsplan Binnenstad Utrecht van 10-11-2009, welk hedenavond 17 december 2009 van 21:30 tot 22:30 uur voor de tweede keer op de agenda van Raadsvergadering van de Commissie Stad- en Ruimte staat. Maar dat is een fout in de procedure bestemmingsplannen.

Als gast niet aanwezig
Nu de weersomstandigheden zo slecht en gevaarlijk zijn geworden zullen velen van de genodigde gasten waaronder ikzelf, niet op de tweede Raadsinformatieavond (Ria) van donderdag 17 dec. 2009 om 21:00 tot 23:30 uur aan het tweede debat kunnen deelnemen. Ik vind in de kwestie van het Bestemmingsplan Binnenstad een debat met de Raadsleden heel belangrijk, maar het risico dat ik in verkiezingstijd op mijn weg naar en van het Stadhuis door de gladde sneeuw onderuit ga, is te groot.

Afgelast.
Volgens mij had de Raad de betreffende bijeenkomst op 03 december 2009 niet af moeten lassen. Maar ja de Raad schrijft met zoveel woorden in de Stadsgidsen dat zij de baas is in de Stad Utrecht en doet zo al jaren zaken zonder zich te houden aan het coalitieakkoord 2006.

Feiten
Het Bestemmingsplan Binnenstad is op verzoek van de Raad door de Dienst Stadsontwikkeling vastgesteld in het vaststellingsbesluit van 10 november 2009. Dit ontwerpvoorstel van de Dienst Stadsontwikkeling met kenmerkvoorstel 09.09.87.24 zou besproken worden op de Raadsinformatieavond van 03 december 2009. Deze bespreking is echter door het Raadsbestuur bij monde van de griffie afgelast. Hetgeen juridisch en bestuurlijk betekent dat de afgesproken en wettelijke procedure besluitvorming bij bestemmingsplannen, niet uitgevoerd is geworden zoals een burger van een betrouwbaar Stadsbestuur mag verwachten. Immers op een cruciaal punt is deze procedure onderbroken waardoor de rechtskracht van het beoogde bestemmingsplan tot op de grond toe is afgebrand. Wij vinden het van de Raadsleden dom en naïef te veronderstellen dat een andere Raadsinformatieavond zoals die van 17-12-2009 de laatste mogelijkheid voor het zomerreces, de lege plek van 03-12-2009 in de procedure bestemmingsplan kan compenseren. Bij elke procedure is het stadsbestuur verplicht zich aan de termijnen te houden. En dat hebben jullie noch het college van B&W gedaan cq voor elkaar gekregen.

Bezwaar 24 juli 2009.
Hierbij bevestigt ondergetekende ten Berge op 24 juli 2009 bezwaar aangetekend te hebben tegen het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad zoals dit voor de tweede keer vanaf 18 juni 2009 ter inzage heeft gelegen en waarin duidelijk de bijstellingen van 156 ingediende zienswijzen, verwerkt waren. Kennelijk hebben naast mij, bij de tweede zienswijze, nog 59 andere belanghebbende tegen het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad geageerd. Ze staan gebundeld in de map (100 blz.) van het vaststellingsrapport In het vaststellingsplan d.d. 10 november 2009 zijn 60 bezwaren aangehaald / geciteerd welke beogen het Bestemmingsplanbesluit op inhoudelijke en procedurele aard aan te vallen.

Mijn eerste vraag is: Waarom worden wij, reflectanten in het vaststellingsbesluit 'reclamant' genoemd en niet 'appellant' ?

Mijn tweede vraag is: Waarom benoemen jullie de vóór 29 juli 2009 ingediende, bezwaarschriften ( 60 stuks) alsof zij: 'tweede zienswijzen / meningen' zijn ?

Mijn derde vraag is: Waarom staan er ná de woorden ontvankelijk / gegrond en niet ontvankelijk / ongegrond geen verwijzing naar een beroep bij de bestuursrechter ?

Nota bene:
De Raad is kennelijk vergeten dat in het aankondigingsbericht Bestemmingsplan Binnenstad februari 2009 letterlijk staat en ik citeer: Punt 5. 'Tegen dit vaststellingsbesluit kunnen alleen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na ongeveer twaalf maanden volgt de beslissing van de Raad van State op het beroep. Einde citaat
Bezwaarschrift 24 juli 2009
Als mijn bezwaarschrift van 24 juli 2009 tegen het planbesluit van 18 juni 2009 gewoon door de Raadscommissie behandeld was geworden, dan was het besluit op bezwaar zo ongeveer half november 2009 bij mij binnen gekomen. Dat betekent als je even rekent: Dat mijn beroepschrift omstreeks de jaarwisseling 2009/2010 bij de bestuursrechter ingediend was en daarna vermoedelijk bij de Raad van State. Een besluit dat onder de rechter is wordt geacht niet in werking te zijn. De gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010, komen er aan. En pas om ongeveer december 2010 kan er een advies liggen van de Raad van State.

Wat mij dwars zit is het feit dat mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 in deze kwestie uiteindelijk is verduisterd door de griffier en Henny Spelbos, Hoofd Registratie, Neudeflat verdieping 12. Spelbos heeft letterlijk aan de telefoon verklaard: "Ik heb het mee naar huis genomen".

In deze spreekbeurt 17-12-2009 welke ik door de slechte weersomstandigheden niet kan komen houden, of overdragen, komt het er in het kort op neer dat ik het verdere verloop van mijn aangifte en mijn klachten tegen het politieoptreden van 23-08-2009 en 03-12-2009 onder de aandacht wilde brengen.

Klachtenprocedure politie.
Mijn klacht 03-12-2009, over het politieoptreden op 23-08-2009 en 03-12-2009 om op ambtseed geen proces-verbaal op te maken inzake het verduisterde bezwaarschrift van 24 juli 2009 is ontvankelijk verklaard. Zo gauw de weg sneeuwvrij is kan ik mij bij de verbalisant melden om een proces-verbaal op te laten maken. Ik ben erg tevreden over deze ontwikkeling temeer omdat de korpsbeheerder in deze politiezaak mijn grootste tegenstander is en was.

De korpsbeheerder/burgemeester
heeft in deze kwestie zonder enige twijfel de politie persoonlijk opgedragen geen aangiften van ten Berge aan te nemen en/of processen-verbaal daarvan op te maken, Maar ten Berge doet altijd aangifte van de strafbare feiten van de ambtelijke overheden. Ten Berge wordt in de kranten de 'kwelgeest der autoriteiten' genoemd.

Het college van B&W.
Het was toch de bedoeling (02/02/09) dat de raadsleden tijdens de Ria uitdrukkelijk de rol van gastheer/-vrouw op zich namen? Hierboven heb ik de feiten opgesomd hoe het kwam dat de Raad zich niet aan Ria-afspraken en-planning houdt.

De hierboven beschreven houding van eigenwijze Raadsleden stoot af en zorgt voor ongenoegen en minachting. Hoe kunnen B&W op 8 dec. 2009 aan de Raad voorstellen om besluiten te nemen op 17 dec. 2009, terwijl er 60 bezwaarschriften over dit onderwerp nog niet zijn afgehandeld ?

Ik heb zelf aangifte gedaan van het opzettelijk verduisteren van mijn bezwaarschrift van 24/07/09. Dit delict is nog niet voor de rechter geweest.

De Raad is een bestuursorgaan en hoort zich aan de wet te houden.
Op 14 maart 2009 is de coalitie gevallen en dit feit maakt dat er weer voor het eerst ná de verkiezingen 03-03-2010 democratische besluiten genomen kunnen worden omdat er dan weer in een nieuw coalitieakkoord de wens van de kiezers uitgevoerd moet worden.

Is dat duidelijk ?

Was getekend, door Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren

Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren.‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 18 december 2009 12:12:26
Aan: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)
Aan: Kiesraad Den Haag
t.a.v.: De leden van de Kiesraad Den Haag en de minister van BZ&K te Den Haag.

Datum: 18 december 2009
Betreft: Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren.

Geachte leden van de Kiesraad Den Haag en Minister,

Het hoofd van het Centraal Stembureau te Utrecht met name genoemd: Willem Stoker en de verantwoordelijke (PvdA) nep-burgemeester van Utrecht, met name genoemd: Aleid Wolfsen weigeren na herhaaldelijk vragen, te beginnen op 07-12-2009, niet af te staan / op te sturen, de benodigde formulieren om als lijsttrekker en haar kandidatenlijsten voor DEMOCRATEN en de NEDRLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ afdeling Utrecht mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 te Utrecht.
Ook de formulieren inzake steunverklaringen worden geweigerd deze af te geven.
De kwestie is kennelijk niet meer onderhandelbaar.
Echter, ik heb als kandidaat lijsttrekker getekend en betaald om mee te doen aan de verkiezing in 2010 en zie mij daarom gedwongen om op termijn alternatief ingevulde verkiezingsformulieren in te leveren.
Wij zijn al begonnen met het samenstellen en invullen van deze nood gedwongen oplossingen.

Hopende u goed geïnformeerd te hebben, teken ik Anne Marie ten Berge


www.annemarietenberge.blogspot.com

zaterdag 5 december 2009

Antwoord op de reactie 04-12-2009 van Anoniem

[Anne Marie ten Berge] Nieuwe opmerking over Aangiften tegen PvdA burgemeester en Raadsgriffie....‏
Van: Anoniem (noreply-comment@blogger.com)
Verzonden: vrijdag 4 december 2009 16:11:32
Aan: amstenberge@hotmail.com
Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Aangiften tegen PvdA burgemeester en Raadsgriffie..." achtergelaten:

Beste Anne Marie, je maakt dezelfde fout als vele anderen. Je ongerief op het internet zetten is een garantie dat bijna niemand het leest. Waar men vroeger nog met een spandoek de straat op ging, denkt tegenwoordig iedereen dat het schrijven van een stukje hetzelfde effect heeft. Desondanks veel succes met het aanpakken van de elite en een fijn weekend.

Deze reactie publiceren.

Beste Anoniem,
Wat is een fout ? Een fout is een vergissing welke niet rechtgezet is.
Wat is een delict? Een delict is een fout welke niet rechtgezet is.
Wat is ongerief ? Ongerief is een hinder,een last, een ongemak van iets hebben of ondervinden. Bijvoorbeeld: Ik krijg geen AOW, geen pensioen, ik ben niet verzekerd, dat is een groot ongerief.
De politici die mij dit ongerief hebben toebedeeld wensen voor de buitenwereld niet met naam bekend te worden.
Ik vind het knap dat u weet wat iedereen tegenwoordig 'denkt'.
Zoals ik u al eerder uitgelegd heb: Schrijven heeft altijd effect, het laat een spoor na....
Het is raar dat u mij veel succes wenst met het aanpakken van de elite, omdat ik daar niet mee bezig ben.
Justitie / het OM / de rijksrecherche moeten de zaak onderzoeken. In aangemelde zaak is de Korpsbeheerder, dat is de burgemeester, zelf de boef. Hij heeft kennelijk de politie bevolen geen aangifte aan te nemen blijkbaar omdat hij zich niet voor de rechter wil verantwoorden. Weet u nog over die persbreidel affaire van de PvdA-burgemeester van Utrecht? Het mocht NIET in de krant dat hij zich NIET per 1 januari 2008 had laten inschrijven in Utrecht, hij woonde als burgemeester dus formeel nog in Amsterdam. Lekker voordelig voor de belasting aftrekken.
Deze burgemeester van Utrecht, deze Raadsgriffier en die andere ambtenaren zijn duidelijk witteboordencriminelen. Je mag geen documenten 'onvindbaar' weg maken om ze buiten behandeling en hoger beroep te houden.Met andere woorden: Deze hoge en lagere ambtenaren hebben zich binnen hun organisatie onrechmatig / crimineel gedragen. Zij willen blijkbaar niet een hoofdrol spelen in een beroepsprocedure voor de bestuursrechter. Dan moeten ze maar voor de strafrechter verschijnen.
Als u foute dingen doet wordt u ook voor de rechter ter verantwoording geroepen.
Ik wilde dat mijn bezwaarschrift van 24 juli 2009 behandeld werd en dat willen de politici in de Gemeenteraad niet doen omdat het document, naar eigen zeggen door dhr. Henny Spelbos, hoofd documentatie, is weggenomen.
Einde antwoord.

donderdag 3 december 2009

Aangiften tegen PvdA burgemeester en Raadsgriffier

KLAAGSCHRIFT

Persoonlijk aangereikt op Hoofdbureau van politie Paardenveld.Utrecht
Motto: “Waakzaam en dienstbaar”.

Aan: Korpsbeheerder van Politie
T.a.v.: De klachtencoördinator / Kroonstraat 25, Utrecht.

Van: mevr. A.M.S.ten Berge / Servaasbolwerk 4 - 4bis / 3512 NK Utrecht.
Tel. 030-2316070 / 06-46443768 / amstenberge@hotmail.com

Datum: donderdag 03 december 2009
Betreft: Klacht
Bijlage: Aangiften.2 Stuks

Meneer Wolfsen, korpsbeheerder,burgemeester van Utrecht,

Op 23 augustus 2009 diende ondergetekende bij u en de Utrechtse politie (aan)klachten in tegen u en uw ambtenaren zie mijn brief van genoemde datum. Deze aangiftebrief betroffen de ambtelijke misdrijven rond mijn BEZWAARSCHRIFT van 24 juli 2009. ‘Verluchtigd’ met voorbeelden van eerdere ambtelijke delicten. Zie bijlagen

Heden donderdag 3 december 2009 dien ik hierbij een klaagschrift in over het politie optreden van vanmiddag. Het gebeurde verwoord ik als volgt. Om 14:30 uur meldde ik mij volgens afspraak bij de balie op het betreffende politiebureau. In mijn hand de nieuwste versie van mijn schriftelijke aangiften tegen u en de ambtenaren. Ik heb het college van B&W en alle leden van de Gemeenteraad reeds eerder per e-mail bericht dat ik op 23 augustus 2009 aangifte had gedaan tegen u en uw ambtenaren. Verdere informatie van de zijde van het OM daarover ontbreekt nog steeds. Maar nadat ik op 11 november 2009 van de Raadsgriffier het ‘Vaststellingsrapport Binnenstad Utrecht’ had ontvangen vond ik daarin de bevestiging dat mijn ingestuurde bezwaarschrift van 24 juli 2009 verduisterd moest zijn.

Om precies 15:00 uur gaf ik bij mevr. H.H.Jansen, agent van politie afdeling service en intake, mijn schriftelijke aangifte volgens Art.163 (2.1.1.)WvSv af. In de veronderstelling dar er een proces-verbaal opgemaakt zou worden. Mevr.Jansen, las in mijn bijzijn de 2 pages tellende aangifte door. Zie bijlagen Daarna ging zij buiten de wachtkamer in overleg en kwam terug in gezelschap van dhr. R.Balfoort, brigadier van politie, die zei naar ‘eer en geweten’ te handelen door te weigeren een proces-verbaal van aangifte op te laten maken. Hij adviseerde dat ik mij met de aangifte ook kon melden bij een hulp-officier van justitie. Maar hij weigerde een dergelijke hovj erbij te roepen.

Beide agenten verklaarden op ambtseed dat er geen sprake kon zijn van strafbare feiten door u en de andere verdachten gepleegd of zeiden dit met woorden van gelijke strekking. Om deze reden wilden zij geen proces-verbaal opmaken. Om precies 15:45 uur kreeg ik van dhr. Balfoort de aangifte (zie bijlage) weer terug en hij sommeerde mij tot 2x toe de wachtkamer te verlaten. Ik vraag mij af, als de politie als bevoegd ambtenaar, zich kennelijk niets gelegen laat liggen aan het bepaalde van Art.163(2.1.5.) in het WvSv. Waarom bestaat dat artikel dan ??????? Waarom bestaat de politie eigenlijk ? En waarom bent u nog niet weg ?

Utrecht, 03 december 2009 Handtekenig: A.M.S.ten Berge.

AANGIFTEN 03 december 2009
Pleegplaatsen: GRIFFIE GEMEENTERAAD UTRECHT / Postbus 16200,3500 CE Utrecht. Stadhuis Utrecht.
BUREAU BESTUURS- EN CONCERNDIENST / Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Stadhuis Utrecht.
Incidenten: Onrechtmatig in beslagneming poststuk /Vervalsing administratie door ambtenaar./ Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar / Deelneming aan strafbare feiten. / Schending auteursrecht, plagiaat en privacy.
TEN BERGE, ANNA MARIA SUSANNA / 6 maart 1944 te Utrecht / Adres/ plaats: SERVAASBOLWERK 4-4bis, te Utrecht.3512 NK.
Ik doe aangifte van verduistering van mijn Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009. Het verduisterde geschrift behoorde mij geheel toe. Niemand had het recht dit geschrift weg te nemen, het zich toe te eigenen of onder zich te houden. De verduistering vond als volgt plaats:
Op 20 juli 2009 heb ik per post het betreffende Bezwaarschrift welk ik gedateerd had op 24 juli 2009 opgestuurd naar de Gemeenteraad van Utrecht. Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. De verdachte heer A.A.H. (AD) SMITS,raadsgriffier Utrecht weigerde aan mij op te sturen; een bevestiging van ontvangst van het betreffende bezwaarschrift, de toekenning van een registratienummer en een voorstel van afdoening door de Raad, ter zake van het betreffende bezwaarschrift.
Op 23 augustus 2009 heb ik aangifte gedaan tegen mevr. OUARDA SAIDI, ambtelijk medewerkster afd. Stedenbouw en Monumenten van de Gemeente Utrecht. SAIDI had het betreffende Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 kennelijk blijvend onrechtmatig in beslag genomen. Het poststuk was immers niet aan haar of haar afdeling geadresseerd Strafrechtelijk gezien valt dit feit onder Art. 371 WvSr.: Onrechtmatige inbeslagneming poststuk. Bij het doen van aangifte d.d. 23-11-2009 heeft een onbekende dienstdoende hulp-officier van justitie aan de aspirant te kennen gegeven niet tot ‘opsporing gewenst’ te zullen overgaan. En dat deze anonieme beslissing de reden was waarom van mijn aangifte geen proces-verbaal werd opgemaakt.
Op 23 augustus 2009 deed ik ook aangifte tegen mevr. J. VAN DE VLIST-TIMMER, ambtelijk medewerker wnd. hoofd bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht, afdeling Documentatie- en Informatievoorziening. Van mevr. VAN DER VLIST-TIMMER ontving ik op 19 augustus 2009 een ontvangstbevestiging van een brief welke kennelijk op 21 juli 2009 ingekomen was bij de dienst registratie en documentatie. Uit de brief van VAN DE VLIST-TIMMER bleek dat verdachte ambtenaar geen registratienummer van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 had afgegeven. De verdachte ambtenaar gaf in haar brief van 19-06-2009 aan dat mijn geschrift verstuurd op 20-07-2009 hetzelfde briefkenmerk had gekregen als haar brief van 19-06-2009. Volgens aangever is dit een fout, een vervalsing van het kenmerk en de dagtekening van een poststuk. Volgens aangeefster en haar advocaat valt dit feit onder Art. 360 WvSr: Vervalsing administratie door ambtenaar. Op 23 augustus 2009 heeft een onbekende dienstdoende hulp-officier van Justitie de beslissing genomen op niet tot ‘opsporing gewenst’ te zullen overgaan en dat daarom geen proces-verbaal van deze aangifte opgemaakt zou worden.

In de kwestie van het verduisterde bezwaarschrift, sprak ik op 19 augustus 2009 de verdachte heer HENNY SPELBOS, ambtelijk medewerker bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht. SPELBOS is het Diensthoofd Documentatie- en Informatievoorziening, (DIV). In dit gesprek zei verdachte SPELBOS: “Ik heb uw bezwaarschrift mee naar huis genomen”, of woorden van gelijke strekking.
Op 23 augustus 2009 deed ik aangifte tegen dhr. HENNY SPELBOS inzake: Onrechtmatig in beslagneming van een poststuk. Vervalsing van administratie door ambtenaar en van Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar. (Art. 371,360,361 WvSr.) Op 23 augustus 2009 heeft de anonieme hulp-officier van Justitie de verbalisant te kennen gegeven niet tot ‘opsporing gewenst’ te zullen overgaan en dat daarom geen proces-verbaal van deze aangifte opgemaakt zou worden.
In het kader van deelneming aan strafbare feiten doe hierbij aangifte (Art.47 en Art.48 WvSr). tegen dhr. mr ALEID WOLFSEN, sinds 01-01-2008 burgemeester van Utrecht.
De medeplichtigheid vond als volgt plaats: Ik heb middels mijn aangiftebrief van 23 augustus 2009, welke ik bij dit proces-verbaal voeg WOLFSEN geïnformeerd over de ambtsmisdrijven in de bovenstaande kwesties. WOLFSEN heeft als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad niet gereageerd op mijn brief, noch heeft hij mondeling ontkend dat zijn ambtenaren zich, in zake de verduistering van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009, fout of anderszins onrechtmatig gedragen zouden hebben.
Ik doe aangifte van schending van mijn auteursrecht door plagiaat en mijn privacy. Ik heb niemand toestemming gegeven de inhoud van mijn bezwaarschrift in boekvorm te reproduceren en daar financiëel voordeel uit te halen. De schending van mijn auteursrecht en mijn privacy vond als volgt plaats: De Griffie Gemeenteraad Utrecht stuurde mij werd per 10 november 2009 het betreffende boek, met de titel: Vaststellingsrapport Bestemmingsplan Binnenstad. De Auteurs van dit rapport, werden bekend gemaakt onder de aanduiding: ‘Team juridische zaken van de Gemeente Utrecht’. Het rapport was een uitgave van de Gemeente Utrecht. In het betreffende rapport wordt geciteerd namens A.M.S.ten Berge, reclamant. Ik heb de dhr. AD SMITS, griffier van de Gemeenteraad Utrecht, noch het ambtelijk Team van Juridische Zaken van B&W, noch enig lid van de Gemeenteraad toestemming gegeven mij een ‘reclamant’ te noemen en als zodanig in het openbaar rapport bekend te maken.
Als benadeelde partij wil ik de ontstane schade in het kader van een eventueel strafproces verhalen op de verdachten. In het geding was de uitvoering van het bestemmingsplan van de Binnenstad. Daartegen heb ik op 24 juli 2009 bezwaar aangetekend. Mijn bezwaar is nu door ambtelijke fraudes en onrechtmatigheden niet langs de reguliere weg behandeld. De enige mogelijkheid om mij te weren ligt in een strafproces. Ik verzoek de officier van justitie om bij de rijksrecherche opsporing te gelasten van alle hierboven genoemde ambtenaren, leden van de Gemeenteraad en de burgemeester, voorzitter van de Gemeenteraad. Ik wens van mijn recht op informatie inzake de opsporing, het verloop en de afdoening van de strafzaak, gebruik te maken.
Was getekend: aangever/ benadeelde. (Verbalisant).