zaterdag 7 augustus 2010

Agis en Menzis worden door de Tweede Kamer met sjoemelen geholpen.

Door Anne Marie ten Berge., voorzitter DEMOCRATEN Utrecht 07-08-2010.12:28 uur.
De Tweede Kamer is de baas in Nederland. Anno 2004 hebben de leden de Grondwet gewijzigd. Maar Artikel 61, waarin bepaald wordt dat de Kamers der Staten-Generaal uit haar leden voorzitters benoemen, is in strijd met de Grondrechten van iedere Nederlander. Immers, Art 3. van de Grondwet luidt: 'Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar'.
Het is tevens een onbetrouwbaar signaal van Herman Tjeenk Willink ( PvdA) vice-president van de Raad van State dat hij niet wil ingaan op de inhoud van mijn klaagschriften, welke ik ook over dit onderwerp stuurde, aan HM de Koningin, voorzitter van de Raad van State. Tjeenk Willink maakt zich kennelijk schuldig aan het verduisteren van brieven.
Ik breng het bovenstaande naar voren omdat al mijn berichten over wantoestanden in de Eerste en Tweede Kamer, over het gesjoemel met het regeerakkoord van 2007 door Balkenende IV, ook door de voorzitters van de Kamers verduisterd worden. Althans wanneer ik mij tot de Tweede Kamer richt met een verzoek krijg ik van de griffier der Tweede Kamer een bevestiging van ontvangst gestuurd tesamen met de bevestiging dat de inhoud niet behandeld wordt door de Tweede Kamer.
Al het bovenstaande moet blijkbaar gebeurd zijn met een VOC-mentaliteit van: Straf de Armen’. Er worden besluiten genomen in het belang van de privatisering van de maatschappelijke dienstverlening en in het belang van ‘Ondernemend Nederland’.Welke belangen indruisen tegen de geld- en zorgbelangen van Henk en Ingrid en hun kroost. In ons taalgebruik staat corrupt voor: bedorven, slecht, omkoopbaar en omgekocht. Als klokkenluider van alle corrumperende politici, heb ik vanaf Januari 2000, steeds mijn verantwoordelijkheid genomen en aan de bel getrokken.
Zonder aangetekend bezwaar van de kant van Agis en Menzis publiceer ik hierbij twee van mijn brieven aan genoemde zorgverzekeraars als volgt.
----------------------------------------------
BRIEF aan AGIS
Aantekenen met handtekening retour.
Aan: AGIS, zorgverzekeringen
t.a.v. Ing.Rob A.Adolfsen MBA, Voorzitter Raad van Bestuur.
Postbus 19. 3800 HA Amersfoort.
Van: mevr. A.M.S.ten Berge.
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.
Datum: 10 januari 2009
Onderwerp: AGIS, criminele organisatie.

Meneer Adolfsen,
Hierbij wend ik mij tot u met de volgende feiten.
Op enig moment ontving ik van Dieneke Mandema, directeur Commercie te Amersfoort, een brief: Datum: December 2008. Onderwerp: Uw nieuwe klantenpas.
Op 28 december 2008 schreef ik echter aan Dieneke Mandema, ik citeer in cursief, het volgende: Geachte mevrouw Mandema, Na enige adviezen van uw medewerkers heb ik hierbij besloten de originele brief met de persoonlijke klantenpas aan u retour te sturen / Aan de orde is een nooit door mij aangevraagde zorgverzekering. / Dat betekent dat iemand anders dan ikzelf, kennelijk misbruik heeft gemaakt van mijn persoonsgegevens, van mijn handtekening en/of aan u een valse machtiging heeft overlegd. / Omdat ik van dit misdrijf aangifte wil doen verzoek ik u vriendelijk aan mij op te sturen, zie bovenstaand adres, alle dossiergegevens in origineel en/of in afschrift welke naar de dader van dit economische delict verwijzen. / U kunt mij bellen op 030-2316070 en mailen naar amstenberge@hotmail.com Voor meer informatie over mijn persoon: www.annemarietenberge.blogspot.com / Met vriendelijke groet, Anne marie ten Berge. Einde citaat.
Ik heb van Mandema geen schriftelijke reactie mogen ontvangen op de inhoud van mijn brief van 28-12-2008. Ik ben pas op 09-01-2009 door een van de Mandema medewerkers opgebeld met de mededeling dat van het opsturen van de gevraagde dossiergegevens geen sprake kon zijn. Mijn verwijzing in dat gesprek naar uw verplichting de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB) te volgen, werd aan de telefoon ongegrond verklaard.
Toen ik echter op 09-01-2009, bij de apotheek mijn eigen medicijnen wilde betalen, hetgeen ik al jaren zelf doe, werd mij via een uitdraai van de VEZECO gegevens duidelijk dat ondergetekende vanaf 20-11-2008 bij AGIS verzekerd was onder klantnummer 99790510 en UZOVI-nummer 7007. Dat feit heeft AGIS mij nooit verteld, anders had ik wel eerder gereageerd. Ik heb aan de apotheker mijn medicijnen betaald en een kwitantie mogen ontvangen. Ik wil en ik zal deze kosten absoluut niet bij uw AGIS onderneming verzilveren. Ik weiger mee te doen aan fraude en valsheid in geschrifte.
Conclusie: Terzake van al het bovenstaande moet ik als rechtstreeks belanghebbende concluderen, dat AGIS ten volle mee heeft gewerkt en nog meewerkt, om een onrechtmatig ingediende aanvraag te effectueren in verzekeringsrechten met de begindatum 20-11-2008 en 01-01-2009. Kennelijk staat u aan het hoofd van een criminele organisatie die vanwege een winstoogmerk strafbare feiten pleegt gericht tegen onschuldige burgers. Burgers, zoals ik er een ben, die vanwege hun minimale inkomen hun zorgpremies niet kunnen betalen. Volgens het CBS hebben 260.000 burgers en hun minderjarige kinderen het probleem niet verzekerd te willen zijn, om geen schulden te hoeven maken.
Ik wens geïnformeerd te worden over uw reactie(s) op al hetgeen hier boven staat.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge
-------------------------------------------------------------
BRIEF aan MENZIS
Aan:Menzis,zorgverzekeraar
t.a.v. Roger van Boxtel, (D66) voorzitter raad van bestuur.
p/a: Antwoordnr 87. 7500 WB Enschede.

Van: A.M.S.ten Berge Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht.

Datum: 5 augustus 2010
Verz.nr: 1004505086 Geb.datum: 06-03-1944 (v)
Betreft: Herhaald verzoek om de stukken.

Meneer van Boxtel,

Helaas, nu heeft u zo’n mooie positie, die de politieke partijen zo zorgvuldig gecreëerd hebben om het nepotisme niet uit te laten sterven en nu bent u blijkbaar aan de beurt om tegen mij stelling te nemen. Dat gaat u niet winnen. Tenslotte ben ik misschien wel een van de meest vasthoudende klokkenluiders van de 21ste eeuw, waarbij ik mij tot taak gesteld heb om in de bonte stoet van corrupties bij overheden en bij volksvertegenwoordigende organisaties, de doofpot van de politieke partijen open te breken.
Gisteren werd ik door Menzis telefonisch geïnformeerd over uw beslissingen welke zodanig indruisen tegen recht, wet en verantwoordelijkheid dat ik een dergelijk monsterlijk gedrag, uwerzijds niet over mijn kant kan laten gaan.
Voorwoord
Het verwonderd mij niets dat u lid bent van D66 omdat ik gewend ben dat deze partij oneerlijke, onbetrouwbare en sjoemelende bestuurders en volksvertegenwoordigers voortbrengt. Ik herhaal hier nogmaals dat ik oud- fractieleider Alice van Rooij, van D66 in de Utrechtse Raad, in het openbaar en tegenover de leden van haar fractie een ‘rat’ genoemd heb vanwege haar lasterlijke praatjes over mijn persoon op 28 februari 2006. Lijsttrekker Van Rooij had toentertijd aan de journalisten verteld dat ik als lijsttrekker van lijst 14 psychisch in de war was en dat ik de burgemeester had geslagen. Zulke laster hoef ik niet te nemen.

Dan heb ik ook nog steeds de doofpot van Boele Staal (D66) oud-commissaris van de Koningin Provincie Utrecht, op de korrel. Kom maar kijken. Er hangt heden ten dage in A-3 formaat nog steeds goed leesbaar in de etalage van de vereniging DEMOCRATEN, waar ik de voorzitter van ben, het eerste blad van het acht jaar oude proces-verbaal van mijn aangifte van 11 februari 2002.

Het dossier van dit misdrijf (139 bldz.) bevat de bewijslast, dat Lien Vos-van Gortel (VVD) burgemeester van Utrecht in samenwerking met mr. Frans P.J.M.Otten ook advocaat van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge en mijn zwager Pieter Heijmerink te Odijk dit misdrijf met voorbedachten rade hadden gepleegd en dat herhaling ervan bij willekeurig iedere andere burger niet denkbeeldig was. Lastige klokkenluiders worden in opdracht van het ‘bevoegd’ gezag en familie zo mogelijk eerst ontvoerd, dan in een isoleercel gemarteld en plat gespoten en dat net zolang totdat de stress en het hartfalen een dodelijke afloop kunnen garanderen. Want er is geen betere klokkenluider dan een dode klokkenluider, nietwaar ?
Toen ik aangifte deed van dit misdrijf disfunctioneerde de dader mr. Frans P.J.M. Otten anno 2002 nog steeds als de stads- en provincie advocaat-procureur, bij Boele Staal, cvdK van D66 op het provinciehuis.
1 /3
Het bovenstaande misdrijf is op mij uitgeprobeerd en iedere bekende politicus of bekende journalist die mijn rapport ‘Broodroof en Rechteloosheid’ van Juli 2002. (oplage 500 stuks)
aangeleverd hadden kregen, keken weg. Vooral het OM, de ministerraden en de voorzitters van de Tweede Kamer zijn keien in het wegkijken en wegkeilen van compromitterende rapporten. Maar ze komen zich zelf nog wel een keer tegen.
Einde: Voorwoord.
Klopt het …
…dat Menzis van mij géén verhuisbericht heeft gekregen ?
... dat een ander contactadres dan het mijne, in de tweede helft van de maand juli 2010 aan Menzis verzocht had mijn verzekering met terugwerkende kracht te ontbinden en dat Menzis dat toen maar direct gedaan heeft zonder mij daarin te kennen, te raadplegen of anderszins te horen ?
…dat deze onrechtmatige daad uwerzijds als gevolg heeft gehad dat ik geen euro-acceptgiro van € 152, 25 voor de maand augustus 2010 mocht ontvangen. ?
… dat het niet gekker moet worden.
… dat ik bij het betreffende gesprek van 04-08-2010, de klantenservice van Menzis uitdrukkelijk verzocht heb om de ontbrekende euro-acceptgiro alsnog per direct naar mijn adres in Utrecht op te sturen ?
… dat ik tot op heden nog geen euro- acceptgiro voor augustus heb ontvangen ?

Redenen herhaald verzoek om alle stukken te ontvangen.
1. In mijn brief van 18 juli 2010 maak ik gewag van een bepaalde identificatiefraude welke mijn zelfbeschikkingsrecht en financiële mogelijkheden tot een 0-niveau degradeerden. Ik ontvang geen AOW en geen ABP. Het staat vast dat deze gelden worden verduisterd. Het OM wil de bewijslast niet bekijken. Erger nog: De verbalisanten te Utrecht worden door hulp-officieren van justitie tegengehouden om een proces-verbaal op te maken. Er is blijkbaar nog geen ruk verandert sinds 24-01-2002, toen ik gearresteerd werd voor lokaalvredebreuk op het politiebureau te Utrecht. Toen wilde ik persé aangifte doen van de hierboven beschreven poging tot moord door de burgemeester van Utrecht.
2. In 2008 had ik het hele jaar een 0-inkomen.Dus was ik niet in de positie om mij voor 2009 te verzekeren. Op 27 december 2008 kreeg ik van anonieme afzenders twee Agis-polisbladen thuis gestuurd op mijn naam, maar met verschillende adressen. Op het adres St. Cornelisstraat 44 5827 AM Vortum-Mullem moeten de personen zich bevinden die per 31 juli 2008 mijn paspoort in bezit hadden gekregen om daarna een identificatiefraude te plegen bij het aanvragen van een Agis verzekering, bij het aanvragen van mijn AOW, mijn ABP en het aanvragen van een privé Rabo-rekening op mijn naam zonder dat ik ooit ergens voor getekend had.
3. Ik heb per 10 januari 2009 Agis neergezet als een criminele organisatie omdat Ing. Rob A. Adolfsen, voorzitter Raad van Bestuur mij uit het Agis-dossier niet de stukken op wilde sturen waar mijn naam in genoemd werd. Tenslotte heb ik recht op de bewijslast waarmee ik aangiften kan doen van identificatiefraude.
4. Ik schrijf dit alles ook op ter informatie van de Hoofdoff. van Justitie te Utrecht en het College van Procureurs –Generaal te Den Haag. Ook zij hebben, zittend op hun doofpot erg veel last van wegkijken. 2 / 3
5. Omdat de 7 vennoten van Kroezen BV ook tegen het OM ontkennen dat zij het zijn geweest, moet een van mijn gelijk uitziende zussen in de maand Juli 2008 met instemming van de burgemeester van Utrecht mijn nieuwe paspoort (van 1 juli 2008) opgehaald hebben bij de Dienst Burgerzaken. De originele kassabon heb ik nog steeds in mijn bezit.
Van het feit, dat de officier van Justitie het onderzoek en ook mijn aangiften in deze (paspoort)fraudezaak kennelijk op bevel van hogerhand moest blokkeren, hoef ik mij niets van aan te trekken. Sterker nog, ik schop het probleem zonder mankeren weer hun bord op.
6. Vanwege mijn 0-inkomen ben ik achtergeraakt met de betalingen van mijn maandpremies. Volgens de polisvoorwaarden zou Menzis mij via de rechter een dagvaarding sturen en dat is niet gebeurd. Dergelijk verzuim neem ik u hoogst persoonlijk zeer kwalijk. Iedere eerlijke zorgverzekeraar gaat naar de rechter om zijn premiegeld binnen te halen. U gaat als zorgverzekeraar in het midden van het jaar de verzekering eenzijdig opzeggen ten gerieve van oplichters die zich schuldig gemaakt hebben aan de voordelen van het plegen van een identificatiefraude. Bah wat bent u voor een onmens ?
U laat mij nog liever als wanbetaler te boek staan dan dat u de wet uitvoert en naar de rechter stapt. Typisch D66 mentaliteit ?
7. Gezien het bovenstaande en gezien mijn verzoek van 18 juli 2010 dat door Menzis min of meer beantwoord werd met de mededeling dat ik met terugwerkende kracht niet langer bij Menzis verzekerd zou zijn, verliest Menzis volgens mij alle recht om zich verder te beroepen op eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ik eis alsnog dat aan mijn verzoek van 18 juli 2010 zonder enige terughoudendheid uwerzijds, voldaan zal worden.
8. U mag dan wel lid zijn van D66 maar dat is voor mij eerder een alarmkreet dan dat dit lidmaatschap mij vertrouwen inboezemt. Voordat u tot drie kan tellen doe ik aangifte tegen u net zoals ik dat tegen Agis-voorzitter Adolfsen en Agis-directeur Dieneke Mandema gedaan heb.

Wat is daarop uw antwoord ?

Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge.

In afschrift naar bovengenoemde overheden en volksvertegenwoordigende instanties.
----------------------------------------------------3 / 3

Geen opmerkingen: