woensdag 25 november 2009

Klachten tegen rechters R.W.J.van Veen, Jan Sap en L.C.Heuveling van Beek.

Klacht tegen rechters R.W.J.van Veen, Jan Sap en L.C.Heuveling van Beek‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 25 november 2009 14:59:26
Aan: Heij.L.(Rechtbank Utrecht) (l.heij@rechtspraak.nl)
Aan: Bestuur van Rechtbank Utrecht,
t.a.v. dhr. mr Uniken Venema, president.
Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht

Van: mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK

Datum: 25 november 2009
Betreft: klacht tegen (curatele) rechters R.W.J.van Veen, Jan Sap en mevr.mr L.C.Heuveling van Beek
Bijlage: 1 stuks.

Geachte president,

Recentelijk heb ik van de Hoofdadministrateur Sector Kanton rechtbank Utrecht in afschrift een gedeelte van het beheersdossier (?) curatele mogen ontvangen.
Ik heb meerdere onregelmatigheden in dit dossier ontdekt en klaag daarover als volgt.

Ik Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944, betrokkene en belanghebbende, klaag hierbij over het feit dat ik nu, nu het beroepstermijn is verstreken, tot de ontdekking moest komen dat mw mr. Heuveling van Beek de beschikking d.d. 10 juni 2009 met zaaknummer 586145 UF VER 08-5184 B duidelijk niet zelf als rechter ondertekend heeft. Ik heb aan handtekeningen vergelijken gedaan. Mr. Heuveling van Beek heeft wél de relevante zitting van 28 april 2009 in mijn aanwezigheid voorgezeten. Omdat cruciale zaken elkaar tegenspreken in de tekst en met het gebeurde op de zitting, vermoed ik dat de beschikking buiten het verslag van deze zitting 28-04-2009 is gehouden.
Ik verzoek u om het griffierverslag van deze zitting d.d. 28 aptril 2009, 08-5184 B

Ik klaag nogmaals over het feit dat de persoons- en adresgegevens van de dhr. Donkers als curator niet kloppen. Ik heb de goeie man nooit gezien. Zie ook de uitspraak dd 25-09-2007 van mr. R.W.J.van Veen. Hij heeft mij op de zitting van 11 september 2007 NIET gehoord noch gezien en dit onrecht mij aangedaan pik ik nog steeds niet van u als verantwoordelijke president. Er moet eens een keer RECHT worden gedaan. En als u daar niet toe in staat bent dan hoort u zich in het openbaar terug te trekken.

Ik klaag nogmaals over het feit dat de bereidverklaring d.d. 6 juni 2006 van dhr. Donkers ondertekend is door dhr.Peter Sollet, hij is geen vennoot bij Kroezen BV maar wel financiële gevolmachtigde van Kroezen BV te Vortum-Mullem.
Het zou u tot eer strekken wanneer u nu eens eindelijk onderzoek doet naar mijn klachten en beweringen. Mijn leven is in het geding.De verdachte oplichters bij Kroezen BV horen bij de autoriteiten aangegeven te worden Ook door ú.

Ik klaag over het feit dat ik nu, nu het beroepstermijn is verstreken, tot de ontdekking moest komen dat mw.mr Heuveling van Beek tegelijk met mr. Jan Sap de beschikking d.d.10 juni 2009 met zaaknummer 62 9475 UF VERZ 09-3539 GS hebben ondertekend. Dit is wel een heel onzuivere benadering van de dwangneurose in zake de onder curatelestelling van ten Berge.

Laatstgenoemde beschikking 10-06-09 / 09-3539 treft een verzoek d.d. 29 april 2009 van de verzoekende partij genoemd als; Maatschap Bewindvoerderskantoor Kroezen te Vortum-Mullem in de hoedanigheid van curator. Het verzoek strekt tot machtiging van het vermogen van betrokkene. Ik verzoek u om een afschrift van dit verzoek dd 29/04/09 aan mij op te sturen en het niet wéér te verduisteren.
Omdat er zowel in het verzoek dd 29 april 2009 alsook in de beschikking 09-3539 sprake moet zijn van bedrog en valsheid in geschrifte stel ik het volgende vast:
1. Op deze laatstgenoemde beschikking ontbreekt, naast de twee aanwezige handtekeningen van mr. Sap en mr.Heuveling van Beek, duidelijk de handtekening van de dienstdoende griffier.
2. De verzoekende partij bestaat niet als een Maatschap Kroezen. Het Maatschap Kroezen kent geen KvK-nummer.Het kantoor van Maatschap Kroezen is niet aangesloten bij de PBI. Indien het LOK via het PBI afspraken heeft kunnen maken die strekken tot het vaststellen van het loon van de curator, dan moet eerst maar eens de integriteit van het PBI nagetrokken worden. Ik heb ze althans geïnformeerd over de oplichterijen van Kroezen BV te Vortum-Mullem.Ik heb aangifte gedaan tegen mevr. Brandt-vanHeijst te Gemert.
3. Bij het genoemde Maatschap is géén curator benoeming bekend op 25 september 2007.
4. Ondergetekende, belanghebbende en betrokkene met haar vermogen, is opzettelijke door de Sector Kanton locatie Utrecht buiten het verzoek d.d. 29-04-2009 van het Maatschap gehouden.
5. Het afschriftendossier dat ik recentelijk van de hoofdadminstrateur Kanton Utrecht heb mogen ontvangen laat haar zogenaamde werkzaamheden zien die zij 'namens' mij verricht en dat al mijn geld opslokt / Brandt die absoluut niet door de rechter is gerechtigd om op deze manier over mijn inkomen en vermogen te regeren en te beslissen, heeft de gevolmachtigde Peter Sollet achter de hand.De hele zaak komt op mij over als een zeer geraffineerde manier van onschuldige burgers op te lichten
met behulp van overheid en rechtspraak.
6. De rechtbank liegt dus duidelijk in haar beschikking 09-3539 over de rechtspersoon van een Maatschap Kroezen,waarvan ik aantoonde dat deze geen enkel bestaansrecht heeft. Om over de persoon Peter Sollet nog maar te zwijgen. Hij heeft de bereidverklaring curatorschap d.d. 6 juni 2006 ondertekend. Daarna heeft hij Donkers voor overleden verklaard.
Als u nu wéér geen klachten hoorzitting houdt dan doe ik tegen u aangifte van medeplichtigheid.
7. De hoofdadmiministratie heeft ook geen afschrift bijgevoegd van het betreffende verzoek van 29-04-2009 3539 GS. Waar staan eigenlijk de initialen GS voor ?
8. In het afschriften dossier vind ik een lijst van de werkzaamheden van het niet bestaande Maatschap over het boekjaar 2008 waarvan ik, nogmaals de declaraties niet heb ondertekend en waarvan is vast komen te staan dat de betreffende declaraties door de maatschap Kroezen BV over het beheer van mijn vermogen ook zijn ingediend
bij de Sector kanton locatie 's-Hertogenbosch.
Deze dubbele diefstal is vermoedelijk op 21 januari 2008 in een telefonisch contact zo geritseld tussen de Rechtbank Den Bosch en Kroezen BV te Vortum -Mullem. Deze aanwijzing vindt u gewoon terug in de lijst van werkzaamheden boekjaar 2008. Mijn hele inkomen wordt dus met rechterlijke hulp van de Sector kanton locatie Utrecht op onrechtmatige wijze volkomen weggesluisd door de betreffende criminelen waaronder ook
mijn familie, de Gemeente Utrecht en het advocaten kantoor CSM Derks en Busmann.
Het zou u tot eer strekken wanneer u de aangetoonde feiten eens serieus zou nemen.Ik word bestolen (2x in Utrecht en in Den Bosch) door een criminele organisatie opererend onder de vlag van Maatschap Kroezen. Met als daders 7 stuks verdachte vennoten en hun gevolmachtigde Peter C.G.M. Sollet, geb.27-07-1951 te Maastricht.
Sollet woont dichtbij: Croeselaan 256 3521 CL Utrecht. Vennoten die onder valse voorwendselen een niet bestaand curatorschap hebben verworven bij mr. van Lieshout, voorzitter sector kanton deugen niet. U hoort als verantwoordelijk president beleid op flessentrekkerij te maken. Justitie, de rijkspolitie een onderzoek te laten doen. Ik kan absoluut niet beschikken over mijn AOW en over mijn Ambtenaren-pensioen. Ik krijg nog steeds geen geld. En dat is onder andere uw schuld. Doe eens wat. Stuur die valse rechters de laan uit.
Ik ben in de periode 2000-2009 tot de overtuiging gekomen dat de Rechtbank Utrecht niet deugt. Absoluut niet meer onafhankelijk kan zijn. Het zou u tot eer strekken wanneer u zich eens wilde verdiepen waarom ik met grote vreze vrees, dat van mijn verzoek d.d. 24 november 2009 aan de Sector kanton Locatie Utrecht ook wel niets terecht zal komen, zie bijlage hierna:

PERSOONLIJK AANGEREIKT

In DUPLO.Aan: Rechtbank Utrecht’

Sector kanton Locatie Utrecht

Vrouwe Justitiaplein 1

3511 EX UtrechtVan: A.M.S.ten Berge, eiseres

Servaasbolwerk 4

3512 NK Utrecht.Datum: 24 november 2009

Betreft: Verzoek.

Bijlagen: 3 x correspondentie van eiseres.Geachte heer / mevrouw,Hierbij verzoek ik Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen eiseres, de kantonrechter uitspraak te doen inzake mijn geschil met mw. mr. M.E.T.Schellekens, hierna te noemen gedaagde die domicilie kiezend verblijft op het adres : Ganzenmarkt 3 te Utrecht.

Postbus 1307, 3500 BH Utrecht

Feiten

Op 3 december 2008 is gedaagde op persoonlijk initiatief in consult gegaan met het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem.

Eiseres ontdekte recentelijk dat het betreffende kantoor de onkosten van dit consult bij eiseres in rekening heeft gebracht voor een bedrag groot € 58,00.(incl. btw) .

Dit bedrag is door de curator, zonder enig recht, uit het vermogen van eiseres gehaald.

Eiseres heeft met gedaagde gecorrespondeerd en op 23 én op 24 november 2009 verzocht dit bedrag te compenseren.

Redenen:

Eiseres is van mening dat het gedaagde vrij staat consulten te hebben met bewindvoerders kantoren, advocaten en curatoren naar keuze maar dat gedaagde in deze kwestie nalatig is geweest. Gedaagde had aan het kantoor van de consultgever duidelijk aan horen te geven dat gedaagde zelf voor de betaling van het op persoonlijk initiatief aangevraagde consult verantwoordelijk was. Dit heeft gedaagde op 3 december 2009 zonder enige twijfel verzuimd te doen. Met als gevolg dat eiseres ten onrechte en buiten haar schuld de rekening van gedaagde heeft betaald.

Eis

Eiseres heeft veel werktijd gestoken in de correspondenties en het bezoeken van gedaagde op haar verblijf adres waar eiseres overigens niet toegelaten werd. Eiseres heeft haar salaris van zzp’er voor deze werkzaamheden bepaald op een bedrag groot € 60,00 (vrij van btw) zie bijlagen. Waarmee de totale vordering neerkomt op een bedrag van € 118,00 (honderd-en achtien euro) zie ook de bijlagen 3,2,1.Ik verzoek u de kwestie op zitting te behandelen en mij daarover verder te informeren.Hoogachtend,Was getekend, Anne Marie S. ten Berge, eiseres.


www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: