maandag 23 november 2009

Ik vraag mij af wie hier in de Gemeente Utrecht geschift zijn.

KLacht‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 23 november 2009 11:23:00
Aan: Dienst Gemeentelijke Ombudsman (ombudsman@utrecht.nl)
Aan: Dienst Gemeentelijke Ombudsman (DGO)
t.a.v.: mevr.mr.M.E.T. Schellekens, gemeentelijke ombudsman.
Ganzen Markt 3 te Utrecht.

Datum: 23 november 2009.
Betreft: Klacht.
Bijlage: 1

Geachte mevrouw Schellekens,

Hierbij dien ik een klacht in tegen het dagelijks bestuur van College van B&W van Utrecht. Mijn bezwaarschrift van 24 juli 2009 inzake het Gemeenteraadsbesluit Bestemmingsplan Binnenstad is niet conform de geldende bezwaarprocedure behandeld. Het gevolg hiervan is dat ik aantoonbaar in mijn financiële belangen, welke niet mijn vermogen raken, ernstig ben geschaad.

Gezien het Vaststellingsrapport Bestemmingsplan Binnenstad van de Gemeente Utrecht, December 2009, komt het zakelijke feit naar voren dat een aantal van 62 bezwaarschriften (waaronder het mijne) door het Bureau Griffie Gemeenteraad verduisterd zijn.

Omdat u ook ambtenaar bent kunt u zich mijn aangifte, zie bijlage, tegen de ambtenaren die de verduistering van mijn bezwaarschrift etc. op hun geweten hebben, rechtstreeks aantrekken. Ik heb meerdere keren bij de DGO mijn dossier (vanaf het jaar 2000) opgevraagd en van Thea Quant en van u,nul op het rekest gekregen. Het is een kwestie van een paar dagen en dan doe ik ook tegen u aangifte: Art 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc, door ambtenaar. Ik heb het u eerder gezegd en geschreven: Het dossier behoort mij rechtens toe en als u mij dat niet geeft dan heeft u dat verduisterd. Zo simpel is het.

O, ja voor ik het vergeet: Wat betreft die curator van Kroezen BV waar u zo mee weg loopt... Wel, geen van de vennoten van die BV heeft een machtiging van de rechter om mijn inkomsten en vermogen te beheren. Dat komt enerzijds omdat dhr P. Sollet, de gevolmachtigde van Kroezen BV in plaats van dhr P. Donkers de bereidverklaring d.d. 22 juni 2006 valselijk heeft ondertekend. Anderzijds door de vuile politiek van Rinda Den Besten, PvdA wethouder volksgezondheid. Den Besten is eindverantwoordelijk voor de opmaak van een valse medische verklaring door het OGGZ-Team Stad Utrecht inzake de psychiatrische ziekte waarom Stichting Mitros mij in 2006 aangemeld heeft bij de bemoeizorg van Altrecht. Deze betreffende valse medische verklaring is aan de rechter voorgelegd op 11 september 2007. Op 25 september 2007 heeft de dwalende kantonrechter mr. R.W.M.van Veen, een curator benoemd terwijl hij verzuimd heeft om mij te horen. En dan is daar ook nog de betrokkenheid van Aleid Wolfsen, (PvdA) onze nep-burgemeester. Hij is een nep-burgemeester (zonder gezag) omdat hij valselijk is voorgedragen door de Gemeenteraad en daarna door Guusje Ter Horst (PvdA) minister van BZ&K aan HM de Koningin valselijk is voorgesteld om een benoemngsbesluit te nemen.

Mevrouw Schellekens, het is gewoon de waarheid die de leugen achterhaald heeft. Ter Horst heeft mijn beschuldigingen aan haar adres nooit ontkent. Wolfsen is ook nog een crimineel. Omdat hij, onder andere opzettelijk van de valse medische verklaring gebruik heeft gemaakt (Art. 228 lid 3 WvSr) door in de driehoek,Justitie, Stadsbestuur en Rechtspraak daarmee te manipuleren zodat hij kon besluiten (maart 2008) om mij het actieve en passieve kiesrecht te ontnemen.

Mevr. Schellekens,ik krijg van u € 59,00 Euro terug. Het boekjaar 2008 van het Bewindvoerderskantoor Kroezen BV laat zien dat u op 3 december 2008 in consult ben gegaan met Kroezen BV en de kosten van dit consult ad € 59:00 is mij in rekening gebracht. Ik vraag mij af wie hier in de Gemeente Utrecht geschift zijn. Morgenochtend, bezoek ik uw open spreekuur van 9-11 en dan verwacht ik het genoemde bedrag van u overhandigd te krijgen.

Nogmaals ik verwacht dat ik duidelijk ben geweest. Tot morgen en vergeet het dossier niet. Ik wens u veel sterkte.

Was getekend, Anne Marie S.ten Berge.

BIJLAGE:

Titel:

Verduistering van mijn Bezwaarschrift 24/07/09. door burgemeester, raadsgriffier en ambtenaren.

Aangifte bij de politie op 22 november. 2009Pleegplaatsen:

GRIFFIE GEMEENTERAAD UTRECHT / Postbus 16200,3500 CE Utrecht.

Stadhuis Utrecht.

BUREAU BESTUURS- EN CONCERNDIENST / Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Stadhuis Utrecht.Incidenten: Onrechtmatig in beslagneming poststuk

Vervalsing administratie door ambtenaar.

Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar

Deelneming aan strafbare feiten.TEN BERGE, ANNA MARIA SUSANNA

6 maart 1944 te Utrecht

Adres/ plaats: SERVAASBOLWERK 4-4bis, te Utrecht.3512 NK.Ik doe aangifte van verduistering van mijn Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009. Het verduisterde geschrift behoorde mij geheel toe. Niemand had het recht dit geschrift weg te nemen, het zich toe te eigenen of onder zich te houden. De verduistering vond als volgt plaats:Op 20 juli 2009 heb ik per post het betreffende Bezwaarschrift welk ik gedateerd had op 24 juli 2009 opgestuurd naar de Gemeenteraad van Utrecht. Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Meer dan een keer weigerde de verdachte heer A.A.H. (AD) SMITS,raadsgriffier Utrecht aan mij op te sturen; de verplichtte afgifte van bevestiging van ontvangst, registratienummer en een voorstel van afdoening ter zake van het betreffende bezwaarschrift.Op 23 augustus 2009 heb ik aangifte gedaan tegen mevr. OUARDA SAIDI, ambtelijk medewerkster afd. Stedenbouw en Monumenten van de Gemeente Utrecht. SAIDI had het betreffende Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 kennelijk blijvend onrechtmatig in beslag genomen. Strafrechtelijk gezien valt dit feit onder Art. 371 WvSr.: Onrechtmatige inbeslagneming poststuk. Op het politiebureau heeft de dienstdoende hulp-officier van justitie mij te kennen gegeven niet tot vervolging te zullen overgaan en daarom geen proces-verbaal van deze aangifte op te willen maken.

Op 23 augustus 2009 deed ik ook aangifte tegen mevr. J. VAN DE VLIST-TIMMER, ambtelijk medewerker wnd. hoofd bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht, afdeling Documentatie- en Informatievoorziening. Van mevr. VAN DER VLIST-TIMMER ontving ik op 19 augustus 2009 een ontvangstbevestiging van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 maar in plaats van een registratienummer van mijn bezwaarschrift af te geven gaf VAN DE VLIST-TIMMER mijn bezwaarschrift het kenmerk van haar eigen brief mee. Strafrechtelijk gezien valt dit feit onder Art. 360 WvSr: Vervalsing administratie door ambtenaar. Op het politiebureau heeft de dienstdoende hulp-officier van Justitie mij te kennen gegeven niet tot vervolging te zullen overgaan en daarom geen proces-verbaal van deze aangifte op te zullen maken.In de kwestie van het verduisterde bezwaarschrift, sprak ik op 19 augustus 2009 de verdachte heer HENNY SPELBOS, ambtelijk medewerker bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht. SPELBOS is het Diensthoofd Documentatie- en Informatievoorziening, (DIV). In dit gesprek zei verdachte SPELBOS: “Ik heb uw bezwaarschrift mee naar huis genomen”, of woorden van gelijke strekking.

Op 23 augustus 2009 deed ik aangifte tegen dhr. HENNY SPELBOS inzake: Onrechtmatig in beslagneming van een poststuk. Vervalsing van administratie door ambtenaar en van Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar. (Art. 371,360,361 WvSr.) Op het politiebureau heeft de dienstdoende hulp-officier van Justitie mij te kennen gegeven niet tot vervolging te zullen overgaan en daarom geen proces-verbaal van deze aangifte op te willen maken.In het kader van deelneming aan strafbare feiten doe hierbij aangifte (Art.47 en Art.48 WvSr). tegen dhr. mr ALEID WOLFSEN, sinds 01-01-2008 burgemeester van Utrecht.

De medeplichtigheid vond als volgt plaats: Ik heb middels mijn aangiftebrief van 23 augustus 2009, welke ik bij dit proces-verbaal voeg WOLFSEN geïnformeerd over de ambtsmisdrijven in de bovenstaande kwesties. WOLFSEN heeft als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad niet gereageerd op mijn brief, noch heeft hij mondeling ontkend dat zijn ambtenaren zich, in zake de verduistering van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009, fout of anderszins onrechtmatig gedragen zouden hebben.Als benadeelde partij wil ik de ontstane schade in het kader van een eventueel strafproces verhalen op de verdachten. In verband met de uitvoering van het bestemmingsplan van de Binnenstad waartegen ik op 24 juli 2009 bezwaar had aangetekend en dat nu in mijn nadeel niet behandeld is geworden als een rechtsmiddel met mogelijkheid om in beroep te gaan, wens ik zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over het verloop en de afdoening van de strafzaak.Was getekend: aangever/ benadeelde. (Verbalisant).

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: