zondag 22 november 2009

Aangifte bij de politie op 22 november 2009 van verduistering van mijn bezwaarschrift 24/07/2009 door burgemeester ,raadsgriffier en ambtenaren.

Pleegplaatsen:
GRIFFIE GEMEENTERAAD UTRECHT / Postbus 16200,3500 CE Utrecht.
Stadhuis Utrecht.
BUREAU BESTUURS- EN CONCERNDIENST / Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Stadhuis Utrecht.

Incidenten: Onrechtmatig in beslagneming poststuk
Vervalsing administratie door ambtenaar.
Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar
Deelneming aan strafbare feiten.

TEN BERGE, ANNA MARIA SUSANNA
6 maart 1944 te Utrecht
Adres/ plaats: SERVAASBOLWERK 4-4bis, te Utrecht.3512 NK.

Ik doe aangifte van verduistering van mijn Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009. Het verduisterde geschrift behoorde mij geheel toe. Niemand had het recht dit geschrift weg te nemen, het zich toe te eigenen of onder zich te houden. De verduistering vond als volgt plaats:

Op 20 juli 2009 heb ik per post het betreffende Bezwaarschrift welk ik gedateerd had op 24 juli 2009 opgestuurd naar de Gemeenteraad van Utrecht. Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Meer dan een keer weigerde de verdachte heer A.A.H. (AD) SMITS,raadsgriffier Utrecht aan mij op te sturen; de verplichtte afgifte van bevestiging van ontvangst, registratienummer en een voorstel van afdoening ter zake van het betreffende bezwaarschrift.

Op 23 augustus 2009 heb ik aangifte gedaan tegen mevr. OUARDA SAIDI, ambtelijk medewerkster afd. Stedenbouw en Monumenten van de Gemeente Utrecht. SAIDI had het betreffende Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 kennelijk blijvend onrechtmatig in beslag genomen. Strafrechtelijk gezien valt dit feit onder Art. 371 WvSr.: Onrechtmatige inbeslagneming poststuk. Op het politiebureau heeft de dienstdoende hulp-officier van justitie mij te kennen gegeven niet tot vervolging te zullen overgaan en daarom geen proces-verbaal van deze aangifte op te willen maken.
Op 23 augustus 2009 deed ik ook aangifte tegen mevr. J. VAN DE VLIST-TIMMER, ambtelijk medewerker wnd. hoofd bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht, afdeling Documentatie- en Informatievoorziening. Van mevr. VAN DER VLIST-TIMMER ontving ik op 19 augustus 2009 een ontvangstbevestiging van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 maar in plaats van een registratienummer van mijn bezwaarschrift af te geven gaf VAN DE VLIST-TIMMER mijn bezwaarschrift het kenmerk van haar eigen brief mee. Strafrechtelijk gezien valt dit feit onder Art. 360 WvSr: Vervalsing administratie door ambtenaar. Op het politiebureau heeft de dienstdoende hulp-officier van Justitie mij te kennen gegeven niet tot vervolging te zullen overgaan en daarom geen proces-verbaal van deze aangifte op te zullen maken.

In de kwestie van het verduisterde bezwaarschrift, sprak ik op 19 augustus 2009 de verdachte heer HENNY SPELBOS, ambtelijk medewerker bij de Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht. SPELBOS is het Diensthoofd Documentatie- en Informatievoorziening, (DIV). In dit gesprek zei verdachte SPELBOS: “Ik heb uw bezwaarschrift mee naar huis genomen”, of woorden van gelijke strekking.
Op 23 augustus 2009 deed ik aangifte tegen dhr. HENNY SPELBOS inzake: Onrechtmatig in beslagneming van een poststuk. Vervalsing van administratie door ambtenaar en van Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar. (Art. 371,360,361 WvSr.) Op het politiebureau heeft de dienstdoende hulp-officier van Justitie mij te kennen gegeven niet tot vervolging te zullen overgaan en daarom geen proces-verbaal van deze aangifte op te willen maken.

In het kader van deelneming aan strafbare feiten doe hierbij aangifte (Art.47 en Art.48 WvSr). tegen dhr. mr ALEID WOLFSEN, sinds 01-01-2008 burgemeester van Utrecht.
De medeplichtigheid vond als volgt plaats: Ik heb middels mijn aangiftebrief van 23 augustus 2009, welke ik bij dit proces-verbaal voeg WOLFSEN geïnformeerd over de ambtsmisdrijven in de bovenstaande kwesties. WOLFSEN heeft als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad niet gereageerd op mijn brief, noch heeft hij mondeling ontkend dat zijn ambtenaren zich, in zake de verduistering van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009, fout of anderszins onrechtmatig gedragen zouden hebben.

Als benadeelde partij wil ik de ontstane schade in het kader van een eventueel strafproces verhalen op de verdachten. In verband met de uitvoering van het bestemmingsplan van de Binnenstad waartegen ik op 24 juli 2009 bezwaar had aangetekend en dat nu in mijn nadeel niet behandeld is geworden als een rechtsmiddel met mogelijkheid om in beroep te gaan, wens ik zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over het verloop en de afdoening van de strafzaak.

Was getekend: aangever/benadeelde.A.M.S.ten BERGE (Verbalisant).

Geen opmerkingen: