donderdag 31 december 2009

Verzoeke mij te benoemen tot burgemeester van Utrecht.

Verzoek te benoemen‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 31 december 2009 4:57:37
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
T.a.v. Mevr. Guusje ter Horst (PvdA), minister
Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
mevr. A.M.S.(Anne Marie) ten Berge , oprichter/voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK Utrecht.
Tel.030-2316070 / 06-46 44 37 68

Datum: donderdag 31 december 2009
Betreft: Verzoek te benoemen.
Bijlage: 1.

Mevrouw Ter Horst,

Met genoegen verzoek ik u hierbij, om mij ondergetekende: Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 6 maart 1944 te Utrecht, per 1 januari 2010 te benoemen als opvolgend burgemeester te Utrecht.

Een en ander als logisch gevolg van het feit dat er gisteren woensdag 30 december 2009 op het Hoofdbureau van Politie te Utrecht, een proces-verbaal van aangifte is opgemaakt onder nummer: PL0910 2009019608.

Ik, gedupeerde heb aldaar persoonlijk aangifte gedaan en een verklaring afgelegd ter zake van de strafbare feiten gepleegd door Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester te Utrecht.

Mijn verklaring is bij het proces-verbaal gevoegd en bestaat uit de volledige tekst van mijn brief van 29 december 2009 aan de verdachte Wolfsen.

Hierna heb ik betreffende brief d.d. 29-12-2009 voor u gekopieerd. Zie bijlage 1. Ik zal u, vandaag nog per e-mail ook de statuten van de vereniging DEMOCRATEN opsturen. Ik verwacht u goed geïnformeerd te hebben en van u te horen.

Was getekend, A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

AANGIFTE. 1 / 2

Aan: Gemeente Utrecht.
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester.
Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl

Aan: Centraal Stembureau Gemeente Utrecht
t.a.v.: Dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-voorzitter.
Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht.
e-mail: burgemeester@utrecht.nl


Van: vereniging DEMOCRATEN
Anne Marie ten Berge, oprichter en voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht

Datum: 29 december 2009 2009 Betreft: Verduistering besluiten, bewijsstukken etc. door ambtenaar en valsheid in
geschrifte.

Meneer Wolfsen,

Hierbij stel ik de volgende punten onder andere in uw gedrag aan de orde.

1. Op 25 maart 2008 ontving ik uw mededeling inzake uw besluit: Uitsluiting uitoefening van het kiesrecht.
Ik heb mij daarna, meer dan een keer tot u en uw ambtenaren gewend en verzocht om mij het betreffende besluit toe te sturen. Dat is niet gebeurd. Kennelijk heeft u uw eigen besluit verduisterd of anderszins valsheid in geschrifte gepleegd. Ik zal van dit gebeuren aangifte moeten doen bij de politie en haar wijzen op Art.361 WvSr.:Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar burgemeester, als ook in deze kwestie de politie verwijzen naar Art.225 WvSr. Valsheid in geschrifte.

2. Op maandag 7 december 2009 deelde dhr. W. Stoker, plv. lid van het Centraal Stembureau Gemeente Utrecht en ambtenaar op de Dienst BZ&GB Arthur.v.Schendelstraat 500 te Utrecht mij mee, dat hij de kieswetformulieren inzake de ondersteuningverklaringen en lijsten kandidaatstellingen, welke in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 voor het laatst op 19 januari 2010 bij hem ingeleverd moesten zijn, niet aan mij wilde verstrekken. Ik zal van dit delict, tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken, bescheiden etc. door ambtenaar.

3. Ook op maandag 7 december 2009 heb ik Willem Stoker, plv. lid Centraal Stembureau Gemeente Utrecht verzocht om een betalingsbewijs (kwitantie) te geven van het op 04 december 2009 per giro gestorte bedrag groot € 112,50 zijnde de verplichte betaling REGISTRATIE WAARBORGSOM DEMOCRATEN. Na ingediende klacht bij de Kiesraad en het Ministerie van BZ&K beide te Den Haag is dit betalingsbewijs nog steeds achtergehouden. Ik zal van dit delict tegen Willem Stoker aangifte moeten doen met verwijzing naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar.

4. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester de voorzitter bent.Het besluit in afschrift beschreef de gezamenlijk genomen beslissing om in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 de aanduiding DEMOCRATEN niet te zullen registreren.
Ik heb mij meer dan een keer tot uw ambtenaren gewend en verzocht mij het betreffende besluit in authentieke vorm op te sturen. Dit is niet gebeurd. Kennelijk heeft u als voorzitter van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht het genoemde besluit d.d. 17 december 2009 met de authentieke ondertekening van u en die van de vier (4) leden van het Centraal stembureau Utrecht, verduisterd of laten verduisteren. Ik zal van dit gebeuren tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester aangifte moeten doen bij de politie en de politie wijzen op het feit dat het wéér een delict betreft volgens Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door (eindverantwoordelijke) ambtenaar.

5. Op vrijdag 18 december 2009 ontving ik per post van de Gemeente Utrecht, afz. postbus 16200, 3500 CE Utrecht een kopie van een besluit d.d. 17 december 2009 van het Centraal stembureau Gemeente Utrecht, van welk stembureau en haar vergaderingen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester de voorzitter bent.

Het (afschrift) besluit beschreef enkele valsheden in geschrifte zoals:
A De foute stelling, dat de statuten van de vereniging DEMOCRATEN niet overlegd zouden zijn op 07 december 2009.

B. De foute schrijfwijze van DEMOCRATEN in kleine letters zoals Democraten

C. De foute stelling dat vereniging DEMOCRATEN een politieke groepering zou zijn zonder rechtsbevoegdheid.

D De foute stelling dat A.M.S.ten Berge met haar eenmanszaak bij de KvK ingeschreven stond onder haar eigen handelsnaam. Dat is niet waar. Op 05 februari 2009 ben ik buiten mijn medeweten en instemming om, met terugwerkende kracht naar 14 februari 2008 door onbevoegden uitgeschreven uit het handelsregister. De daders zijn bekend. Deze onrechtmatige daad had de toestemming van mevr. E. Karsten , zelfstandig bevoegd directeur en voorzitter Raad van Bestuur KvK Utrecht.

E De foute stelling dat artikel G3 van de Kieswet zou bepalen / beslissen wanneer er bij een vereniging sprake zou zijn van een (volledige) rechtsbevoegdheid. Dat is een leugen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt de mate / de vorm / de omschrijving van de rechtsbevoegdheid van een vereniging alsmede van een vereniging in oprichting.

Ik zal van deze valsheden in geschrifte aangifte doen tegen u, mr. Aleid Wolfsen (PvdA)nep-burgemeester en valse voorzitter Centraal Stembureau Utrecht en tegen de vier (4) anonieme gebleven leden van het Centraal stembureau Utrecht met verwijzing naar Art. 225 WvSr. inzake, Valsheid in geschrifte.

Ik verwacht dat ik u hierbij duidelijk geïnformeerd heb.

Utrecht, 29 december 2009.

Was getekend, A.M.S.(Anne Marie) ten Berge,

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: