vrijdag 18 december 2009

Procedure fouten Bestemmingsplan Binnenstad Utrecht.

Procedure fouten‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 17 december 2009 23:59:51
Aan: Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl)

Aan: Gemeenteraad Utrecht, Stadhuis.
t.a.v.: Ad Smits , raadsgriffier
Korte Minrebroederstraat 2 Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht.
Tel. 030-2316070 E-mail: amstenberge@hotmail.com

Proloog
Zienswijze naar aanleiding van de Raadsinformatieavond (Ria) van donderdag 17 dec. 2009 om 21:00 tot 23:30 uur. Waar het Bestemmingsplan Binnenstad ter discussie stond zoals dit door de Raad is vastgesteld in het vaststellingsbesluit van 10 november 2009
Zienswijze mede namens: het bestuur en de leden van DEMOCRATEN en de Ned. Klokkenluiderspartij afd. Utrecht.

Datum: 17 december 2009.
Betreft: Procedurefouten ná 26 februari 2009 door de Raadsleden bij het bestemmingsplan Binnenstad
Bijlage: geen.

Leden van de Gemeenteraad,

Bevestiging van ontvangst
Hierbij bevestig ik de goede ontvangst op 11 november 2009 van het eerder genoemde Vaststellingsbesluit Bestemmingsplan Binnenstad Utrecht van 10-11-2009, welk hedenavond 17 december 2009 van 21:30 tot 22:30 uur voor de tweede keer op de agenda van Raadsvergadering van de Commissie Stad- en Ruimte staat. Maar dat is een fout in de procedure bestemmingsplannen.

Als gast niet aanwezig
Nu de weersomstandigheden zo slecht en gevaarlijk zijn geworden zullen velen van de genodigde gasten waaronder ikzelf, niet op de tweede Raadsinformatieavond (Ria) van donderdag 17 dec. 2009 om 21:00 tot 23:30 uur aan het tweede debat kunnen deelnemen. Ik vind in de kwestie van het Bestemmingsplan Binnenstad een debat met de Raadsleden heel belangrijk, maar het risico dat ik in verkiezingstijd op mijn weg naar en van het Stadhuis door de gladde sneeuw onderuit ga, is te groot.

Afgelast.
Volgens mij had de Raad de betreffende bijeenkomst op 03 december 2009 niet af moeten lassen. Maar ja de Raad schrijft met zoveel woorden in de Stadsgidsen dat zij de baas is in de Stad Utrecht en doet zo al jaren zaken zonder zich te houden aan het coalitieakkoord 2006.

Feiten
Het Bestemmingsplan Binnenstad is op verzoek van de Raad door de Dienst Stadsontwikkeling vastgesteld in het vaststellingsbesluit van 10 november 2009. Dit ontwerpvoorstel van de Dienst Stadsontwikkeling met kenmerkvoorstel 09.09.87.24 zou besproken worden op de Raadsinformatieavond van 03 december 2009. Deze bespreking is echter door het Raadsbestuur bij monde van de griffie afgelast. Hetgeen juridisch en bestuurlijk betekent dat de afgesproken en wettelijke procedure besluitvorming bij bestemmingsplannen, niet uitgevoerd is geworden zoals een burger van een betrouwbaar Stadsbestuur mag verwachten. Immers op een cruciaal punt is deze procedure onderbroken waardoor de rechtskracht van het beoogde bestemmingsplan tot op de grond toe is afgebrand. Wij vinden het van de Raadsleden dom en naïef te veronderstellen dat een andere Raadsinformatieavond zoals die van 17-12-2009 de laatste mogelijkheid voor het zomerreces, de lege plek van 03-12-2009 in de procedure bestemmingsplan kan compenseren. Bij elke procedure is het stadsbestuur verplicht zich aan de termijnen te houden. En dat hebben jullie noch het college van B&W gedaan cq voor elkaar gekregen.

Bezwaar 24 juli 2009.
Hierbij bevestigt ondergetekende ten Berge op 24 juli 2009 bezwaar aangetekend te hebben tegen het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad zoals dit voor de tweede keer vanaf 18 juni 2009 ter inzage heeft gelegen en waarin duidelijk de bijstellingen van 156 ingediende zienswijzen, verwerkt waren. Kennelijk hebben naast mij, bij de tweede zienswijze, nog 59 andere belanghebbende tegen het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad geageerd. Ze staan gebundeld in de map (100 blz.) van het vaststellingsrapport In het vaststellingsplan d.d. 10 november 2009 zijn 60 bezwaren aangehaald / geciteerd welke beogen het Bestemmingsplanbesluit op inhoudelijke en procedurele aard aan te vallen.

Mijn eerste vraag is: Waarom worden wij, reflectanten in het vaststellingsbesluit 'reclamant' genoemd en niet 'appellant' ?

Mijn tweede vraag is: Waarom benoemen jullie de vóór 29 juli 2009 ingediende, bezwaarschriften ( 60 stuks) alsof zij: 'tweede zienswijzen / meningen' zijn ?

Mijn derde vraag is: Waarom staan er ná de woorden ontvankelijk / gegrond en niet ontvankelijk / ongegrond geen verwijzing naar een beroep bij de bestuursrechter ?

Nota bene:
De Raad is kennelijk vergeten dat in het aankondigingsbericht Bestemmingsplan Binnenstad februari 2009 letterlijk staat en ik citeer: Punt 5. 'Tegen dit vaststellingsbesluit kunnen alleen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na ongeveer twaalf maanden volgt de beslissing van de Raad van State op het beroep. Einde citaat
Bezwaarschrift 24 juli 2009
Als mijn bezwaarschrift van 24 juli 2009 tegen het planbesluit van 18 juni 2009 gewoon door de Raadscommissie behandeld was geworden, dan was het besluit op bezwaar zo ongeveer half november 2009 bij mij binnen gekomen. Dat betekent als je even rekent: Dat mijn beroepschrift omstreeks de jaarwisseling 2009/2010 bij de bestuursrechter ingediend was en daarna vermoedelijk bij de Raad van State. Een besluit dat onder de rechter is wordt geacht niet in werking te zijn. De gemeenteraadsverkiezingen van 03-03-2010, komen er aan. En pas om ongeveer december 2010 kan er een advies liggen van de Raad van State.

Wat mij dwars zit is het feit dat mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009 in deze kwestie uiteindelijk is verduisterd door de griffier en Henny Spelbos, Hoofd Registratie, Neudeflat verdieping 12. Spelbos heeft letterlijk aan de telefoon verklaard: "Ik heb het mee naar huis genomen".

In deze spreekbeurt 17-12-2009 welke ik door de slechte weersomstandigheden niet kan komen houden, of overdragen, komt het er in het kort op neer dat ik het verdere verloop van mijn aangifte en mijn klachten tegen het politieoptreden van 23-08-2009 en 03-12-2009 onder de aandacht wilde brengen.

Klachtenprocedure politie.
Mijn klacht 03-12-2009, over het politieoptreden op 23-08-2009 en 03-12-2009 om op ambtseed geen proces-verbaal op te maken inzake het verduisterde bezwaarschrift van 24 juli 2009 is ontvankelijk verklaard. Zo gauw de weg sneeuwvrij is kan ik mij bij de verbalisant melden om een proces-verbaal op te laten maken. Ik ben erg tevreden over deze ontwikkeling temeer omdat de korpsbeheerder in deze politiezaak mijn grootste tegenstander is en was.

De korpsbeheerder/burgemeester
heeft in deze kwestie zonder enige twijfel de politie persoonlijk opgedragen geen aangiften van ten Berge aan te nemen en/of processen-verbaal daarvan op te maken, Maar ten Berge doet altijd aangifte van de strafbare feiten van de ambtelijke overheden. Ten Berge wordt in de kranten de 'kwelgeest der autoriteiten' genoemd.

Het college van B&W.
Het was toch de bedoeling (02/02/09) dat de raadsleden tijdens de Ria uitdrukkelijk de rol van gastheer/-vrouw op zich namen? Hierboven heb ik de feiten opgesomd hoe het kwam dat de Raad zich niet aan Ria-afspraken en-planning houdt.

De hierboven beschreven houding van eigenwijze Raadsleden stoot af en zorgt voor ongenoegen en minachting. Hoe kunnen B&W op 8 dec. 2009 aan de Raad voorstellen om besluiten te nemen op 17 dec. 2009, terwijl er 60 bezwaarschriften over dit onderwerp nog niet zijn afgehandeld ?

Ik heb zelf aangifte gedaan van het opzettelijk verduisteren van mijn bezwaarschrift van 24/07/09. Dit delict is nog niet voor de rechter geweest.

De Raad is een bestuursorgaan en hoort zich aan de wet te houden.
Op 14 maart 2009 is de coalitie gevallen en dit feit maakt dat er weer voor het eerst ná de verkiezingen 03-03-2010 democratische besluiten genomen kunnen worden omdat er dan weer in een nieuw coalitieakkoord de wens van de kiezers uitgevoerd moet worden.

Is dat duidelijk ?

Was getekend, door Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: