donderdag 31 december 2009

Statuten DEMOCRATEN

Statuten vereniging DEMOCRATEN‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 31 december 2009 5:25:41
Aan: Mevr. Guusje ter Horst (PvdA) minister Postbus Infobzk (infobzk@minbzk.nl)
Aan:
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.
T.a.v. Mevr. Guusje Ter Horst (PvdA) minister
Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
A.M.S. (Anne Marie) ten Berge, zelfstandig bevoegd voorzitter
Servaasbolwerk 4-4bis.
3512 NK Utrecht
Tel.030-231 60 70 / 06-46 44 37 68

Datum: donderdag 31 december 2009
Betreft: Statuten vereniging DEMOCRATEN
Bijlage: 1.

Mevrouw Ter Horst,

Zals beloofd in mijn mail van 31 Dec,2009 4:57:37 stuur ik u hierbij met genoegen de betreffende statuten.

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “DEMOCRATEN”
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is politiek te bedrijven in de ruimste zin des woords om op te komen voor vrije, eerlijke en onafhankelijke verkiezingen zoals deze zijn bedoeld volgens Artikel 4 van de Nederlandse Grondwet en om te bereiken dat het Nederlandse volk haar volksvertegenwoordigende ambtelijke bestuurders vrij mag kiezen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is in de ruimste zin des woords.
3. Alle verrichtingen zijn gebaseerd op eerlijkheid, humaniteit, duidelijkheid en openheid,
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt op een januari tweeduizend tien en eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden
2. Leden zijn zij die zich schriftelijke als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven schriftelijke verklaring. Een bestuursbesluit inhoudende een afwijzing van een aanvraag om lid te worden is bindend.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid:
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden in de laatste maand van het kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot ontzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan op elk moment door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe schriftelijke te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten of het reglement voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier (4) weken.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met de opgave van de redenen.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,
waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste een (1) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging uit een bindende voordracht van het bestuur. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee (2) opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuurop te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan bestuurders kan geen beloning, presentie- of vacatiegeld worden toegekend. In redelijkheid gemaakte kosten worden aan de bestuurders vergoed.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden als ook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot de schorsing wordt behandeld, en is bevoegd dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één (1) stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan tweepersonen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk, na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden, ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ( hierna ”BW” ), dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 15
Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven (7) jaar berusten onder degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 18
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 19
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ......................................................................................
Ik hoop u goed geïnformeerd te hebben en wens u een prettige jaarwisseling. Sterkte met mijn benoeming.

Was getekend, A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: