woensdag 23 december 2009

KLACHTEN tegen Centraal Stembureau Utrecht-Stad van DEMOCRATEN te Utrecht.‏

Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 23 december 2009 13:14:09
Aan: Kiesraad Min.v.BZenK (kiesraad@minbzk.nl); Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)
charset=unicode">

Aan: het Ministerie BZ&K t.a v: Guusje ter Horst (PvdA) minister BZ&K

e-mail: Kiesraad Min. v.BZ&K( kiesraad@mindzk.nl)

Aan: De leden van de Kiesraad te Den Haag. t.a.v. Prof H.R.B.M.Kummeling voorzitter kiesraad Den Haag.

e-mail: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)

Van: DEMOCRATEN A.M.S.ten Berge, voorzitter

p/a Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht

e-mail: amstenberge@hotmail.com


Datum: 23 december 2009

Betreft: KLACHTEN

Geachte Minister en leden van de Kiesraad te Den Haag,

Hierbij dien ik bij de Ministerie BZ&K en De Kiesraad te Den Haag mijn tweede Klaagschrift in wat betreft de handelingen van het Centraal Stembureau Utrecht in verband met de Gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 voor de Gemeente Utrecht.

Mijn eerdere klacht: Datum: 18 december 2009, betrof : Ambtelijke weigeringen de Kieswet uit te voeren en was door mij onder woorden gebracht als volgt:
Geachte leden van de Kiesraad Den Haag en Minister,
Het hoofd van het Centraal Stembureau te Utrecht met name genoemd: Willem Stoker en de verantwoordelijke (PvdA) nep-burgemeester van Utrecht, met name genoemd: Aleid Wolfsen weigeren na herhaaldelijk vragen, te beginnen op 07-12-2009 af te staan / op te sturen de benodigde formulieren, om als lijsttrekker en haar kandidatenlijsten voor DEMOCRATEN en de NEDRLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ afdeling Utrecht mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezing 03-03-2010 te Utrecht. Ook de formulieren inzake: Steunverklaringen worden geweigerd aan mij af te geven.
De kwestie is kennelijk niet meer onderhandelbaar.
Echter, ik heb als kandidaat lijsttrekker getekend en betaald om mee te doen aan de verkiezing in 2010 en zie mij daarom gedwongen om op termijn alternatief ingevulde verkiezingsformulieren in te leveren. Wij zijn al begonnen met het samenstellen en invullen van deze nood gedwongen oplossingen. Hopende u goed geïnformeerd te hebben, teken ik Anne Marie ten Berge. Einde citaat van mijn 1ste klacht.


Mijn tweede klacht. Datum: 23 december 2009 betreft het onrechtmatig handelen van het stembureau bij de uitvoering van artikel G3 van de kieswet.

Het volgende is gebeurd: Op 18 december 2009 ontving ik om ong. 15:00 uur van de Gemeente Utrecht, per reguliere post bezorgd op het Servaasbolwerk 4- 4 bis te Utrecht een afschrift van de volgende brief en ik citeer hierbij hetgeen geschreven werd en in kopie was ondertekend : "BESLUIT VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU OP HET VERZOEK VAN EEN POLITIEKE GROEPERING TOT INSCHRIJVENG VAN DE AANDUIDING WAARMEE ZIJ OP DE KANDIDATENLIJST WENST TE WORDEN VERMELD.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht. gezien het op 7 december 2009 ingediende registratieverzoek van de vereniging Democraten, waarvan de zetel is gevestigd in Utrecht, om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren: DEMOCRATEN.

Gelet op artikel G 3 van de Kieswet,

Dat er geen notariële akte waarin de statuten van de vereniging is opgenomen is overlegd.

Dat uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen sprake is van een politieke groepering met volledige rechtsbevoegdheid. Het uittreksel geeft de handelsnaam aan van A.M.S.ten Berge met als rechtsvorm “Eenmanszaak”

Dat artikel G 3 van de Kieswet alleen bepaalt dat een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid een verzoek tot registratie kan indienen.

Besluit: het bovenstaande verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.

Utrecht, 17 december 2009

Voorzitter, A.Wolfsen Leden,

Onleesbaar

Onleesbaar

Onleesbaar

T.Nijenkamp" Einde citaat.

Reden klacht

1. Het besluit is niet authentiek aangeleverd. Het geeft in deze vorm de indruk dat er sprake moet zijn van een onderhandse afspraak cq akkoord tussen de leden van centraal Stembureau Utrecht-Stad. Het Gemeentestempel ontbreekt. De geldigheid van genoemd besluit/akkoord wordt door vriend en vijand met grote stelligheid in twijfel getrokken.

2. Het betreffende besluit/akkoord is 10 dagen ná de registratie op 07/12/2009 genomen en verstuurd.. Daarmee is de termijn van een formeel besluit betreffende de uitvoering van de Kieswet in alle redelijkheid en billijkheid overtreden. Drie (3) handtekeningen zijn niet te verifiëren op echtheid.

3. DEMOCRATEN heeft volgens het vereiste in artikel G3 van de Kieswet op 07-12-2009 bij het Centraal Stembureau de STATUTEN én het bewijs van betaling van € 112,25 voor registratie overlegd.

4. De ALV, de notaris hebben in rechte, noch het Centraal Stembureau Utrecht Stad hebben wat betreft de STATUTEN van DEMOCRATEN geen bedenkingen ingebracht.

5. Het betreffende verzoek van registratie is niet gedaan door een politieke groepering zoals het besluit/akkoord stelt maar in rechte door de stichter en voorzitter van de vereniging DEMOCRATEN.

6. Het woord ‘groepering’ is niet in de Nederlandse taal cq in geen enkel Nederlands woordenboek opgenomen. Een besluit/akkoord rond een niet bestaand begrip is vanwege deze vormfout per definitie niet ontvankelijk. Als het Centraal Stembureau Utrecht-Stad het woord ‘vereniging’ volgens de definities van het Burgerlijk Wetboek bedoelt, hoort dit woord ook gebruikt te worden in haar besluiten cq afspraken.

7 Voor het uittreksel uit het Handelsregister ten aanzien van de ‘eenmanszaak’ A.M.S. ten Berge, geldt een onrechtmatige uitschrijving door derden. Deze kwestie is niet meer onderhandelbaar. A.M.S.ten Berge heeft in rechte een aangifte ingediend bij de politie tegen mevr.E.Karsten directeur KvK-Utrecht.

Vanwege dit geschil tussen ten Berge- KvK en de Gemeente Utrecht, die als laatstgenoemde de betreffende onrechtmatige uitschrijving door derden opzettelijk mogelijk heeft gemaakt, kan het Handelsregister de betreffende notariële akte van oprichting vereniging DEMOCRATEN niet tonen.

8. In het betreffende besluit/akkoord wordt duidelijk verzuimd welk rechtsmiddel van appel aan de orde is en waar DEMOCRATEN dit rechtsmiddel in kunnen dienen.

Verzoeke:

Namens de vereniging DEMOCRATEN de bovenstaande KLACHTEN ontvanklijk te verklaren en/of volgens de daarvoor geldende wetten en regels ALLE ingediende KLACHTEN in behandeling te nemen. Ik wil gehoord worden voor de ingestelde klachtencommissie.

Hopende u goed geïnformeerd te hebben. Anne Marie ten Berge, voorzitter DEMOCRATEN.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: