vrijdag 2 december 2011

Ministers Ivo Opstelten (VVD) en Donner (CDA) houden overheidsmisdrijven onder de pet.

Door Anne Marie ten Berge,Utrecht 2 december 2011.

Beste lezers,
Het is duidelijk dat klokkenluiders in de weg staan. En omdat de overheid en de volksvertegenwoordigers de klokkenluiders niet afdoende beschermen en schadeloos stellen blijven ze de overheid en de volksvertegenwoordigers maar voor de voeten lopen. Klokkenluiders zijn in vredestijd wat verzetsmensen waren in oorlogstijd. Helden.
Neem nu Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie. De slapjanus. Die is als burgemeester van Utrecht in de jaren 90 burgemeester Lien Vos- van Gortel (VVD) opgevolgd. Maar toentertijd heeft Ivo wel het misdrijf onder de pet gehouden dat een poging tot doodslag betrof door zijn voorgangster Lien-Vos van Gortel gepleegd. Ik kan er al jaren niets anders van maken. Lien woont in Utrecht en ik heb eens onverwacht bij haar aangebeld met de eis van openbaarheid en de schadevergoeding. Binnen 5 minuten reed de politie voor.Lien Vos-van Gortel werkte bij het plegen van het misdrijf samen met de malafide Stad- en provincie advocaat-procureur, met name mr. Frans P.J.M.Otten. Deze twee machtsmisbruikers zijn op 28 september 1983 in de strafbare fout gegaan. Na deze datum van 28 september 1983, hebben de burgemeesters van Utrecht, hun zorgplicht niet gehaald, om ook de eigen misdrijven van de burgermeestersfunctie aan de kaak te stellen. Het betrof immers het strafbare gedrag van hun collegae politici. Ook de opvolgende ministers van Binnenlandse Zaken bedienen tot op heden de doofpot. En om de aandacht af te lijden betaalde Guusje Ter Horst (PvdA) minister BZ&K in 2007 en daarna, de onzalige referenda voor het burgemeesterschap.Terwijl de Grondwet nergens uitsluit dat wij vrij onze eigen burgemeesters mogen kiezen.
Pas in februari 2000, 16 jaar na dato, kreeg ik het dossier in handen met de bewijzen van de poging tot doodslag op mijn persoon door de VVD burgemeester Vos-van Gortel en mr. Frans P.J.M.Otten. Deze laatst genoemde schurk heeft tot 15/01/2008 op de Rechtbank Utrecht gewerkt, terwijl de rechtbank wist waaraan hij zich schuldig had gemaakt. Na 15/01/2008 mocht hij van de minister,als plv. rechter bij de Rechtbank Den Bosch zijn schurk-brood verdienen.
Vanaf 2000 is de regering op de hoogte (behalve HM) van het antirecht dat tegen mij als klokkenluider uit de kast gehaald werd.Ik kan stellen dat Ivo, de contrabas tegen het strafbare gedrag van de burger, zelf strafbare boter op het hoofd heeft en dit geheim probeert te houden. Piet Hein Donner , minister van BZ&K is net zo'n griezel. Die wil de hoofd-antirechter Tjeenk-Willink als vice-president van de Raad van State opvolgen die er mee ophoudt op 01/02/2012. Er stond half November 2011 een advertentie voor deze vacature in de Staatscourant en de verdachte crimineel Ivo Opstelten zal (in het geheim) de sollicitatiegesprekken voeren. Ivo komt dan met een voorstel naar de Tweede Kamer, wie onderkoning van Nederland moet worden.
Ik heb ook gesolliciteerd want als klokkenluider doe ik mijn plicht. Maar ja ik sta vanaf 25/09/2007 formeel nog steeds onder curatele wegens een door de 2 PvdA burgemeesters van Utrecht verzonnen geestelijke stoornis.Ik heb als meerderjarige een wettelijke vertegenwoordiger in de vorm van een curator 'gekregen' zodat ik al mijn rechten kwijt ben. Mijn huurrecht, mijn stemrecht, mijn kooprecht, mijn recht om te huwen, mijn woonrecht enzovoort, enzovoort.
De volgende brieven zijn getuigen van mijn strijd tegen de antirechters. Ik houd mij aanbevolen voor meer tips in mijn strijd. Nee,kranten mogen niet over mij schrijven, en advocaten krijgen de eigen bijdrage niet betaald. Dus ik dobber net als het baadeendje, op het politieke schuim der Natie. Als ik vandaag of morgen net als Pim Fortuijn afgeschoten word, dan is het niet zo moeilijk te bedenken wie de schutter betaald heeft.
Hier volgen een voorbeelden van mijn correspondenties welke niet behandeld mogen worden. Ik zal ze doorsturen naar de Ministerraad en de Tweede Kamer, die al geïnformeerd zijn, maar noch steeds hun handen in onschuld wassen.
*******************************************
VERZOEK VAN CURANDA.
Aan : Rechtbank Utrecht.
t.a.v: Sector kanton locatie Utrecht.
Vrouwe Justitiaplein 1.3500 EX Utrecht.
Van: A.M.S.ten Berge,
p/a: Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht.

Wat waar is, hoeft niet verdedigd te worden.

Datum: Woensdag 16 november 2011.
Betreft: Verzoek na klacht over/aan curator.
Bijlage: 1 stuk

Dames/heren medewerkers Sector kanton locatie Utrecht.

Hierbij verzoek ik, ANNA MARIA SUSANNA TEN BERGE, geboren 6 maart 1944 te Utrecht aan Sector kanton Utrecht, om de betreffende curator te manen / te sommeren om met terugwerkende kracht, onbeperkt geld aan mij over te maken. Ik ben door de curatele in financiële onmacht gebracht. Ik kan de noodzakelijke middelen van bestaan en verzorging niet aanschaffen omdat de curator weigert deze levensonkosten te betalen.
Redenen van verzoek.
Het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV Sint Cornellisstraat 44 te Vortum-Mullem weigert mijn dossier aan mij af te staan. Sinds 25 september 2007 ben ik ten onrechte, op verzoek van een malafide officier van Justitie, onder curatele gesteld. Er zijn inmiddels, twee (2) elkaar opvolgende en malafide medewerkers van KROEZEN BV, benoemd tot curator.
Sinds de ondercuratelestelling kan ik niets meer aanschaffen, de luxe waarin ik vanaf 1980 leefde is totaal weg. De betreffende medewerkers bij KROEZEN BV hebben beslag gelegd op minstens twaalf (12) bank- en beleggingsrekeningen met tientallen miljoenen euro’s opbrengst. Mijn overleden partner en ik deden sinds 1980 aan risicospreiding van ons vermogen. Curator Brandt-van Heijst vult op frauduleuze wijze mijn belastingaangiften in.
Zoals bekend heeft de curator van KROEZEN BV sinds mei 2011 de huur niet meer betaald van onze woning aan het Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, om daarna illegaal beslag te leggen op de complete inboedel, persoonlijke eigendommen, kleding, kunstobjecten, antiek, vervoermiddelen en mijn rolstoel.
De betreffende curator ontkent niet, dat zij volgens haar functie gehouden is om alles voor mij te betalen wat wenselijk en/of noodzakelijk is. Maar wat voor mij nodig is, dat maak ik altijd nog zelf uit. Ik ben bij mijn volle verstand.Altijd al geweest. Met uitzondering van mijn (aanstaande) wettige echtgenoot, hoef ik met niemand te overleggen hoeveel vermogen ik heb, hoe ik mijn leven inricht en hoe mijn laatste wilsbeschikking geformuleerd wordt. Dat zijn de universele rechten van de mens.
De betreffende curator heeft de inhoud van de hier bijgevoegde mail van 15 november 2011 in goede orde ontvangen. Mijn klacht over haar is dus ook ontvangen. De curator laat zoals gewoonlijk geen antwoord geven. Ik spreek hierbij de hoop uit dat u mijn verzoek zult inwilligen en dat daarmee de financiële wurggreep verleden tijd is.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.
******************************************************
Omdat de rechtbank Utrecht weer eens niet reageerde heb ik het hierna volgende geschreven:
*******************************************************
From: amstenberge@hotmail.com
To: klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl
CC: naar de advocaat.
Subject: Klacht ter zake van de Rechtbankstilte rond mijn verzoek d.d.16 nov. 2011
Date: Thu, 1 Dec 2011 17:54:34 +0100

Aan: Rechtbank Utrecht.
t.a.v. Mw. J. van der Linden, klachtencoördinator.
Van: Mw. A.M.S.ten Berge, curanda
p/a Servaasbolwerk 4 bis 3512 NK Utrecht.
Datum: 1 december 2011
Betreft: Klacht
Geachte mevrouw van der Linden,
Op 16 november j.l. is het hierna volgende stuk (met bijlage) binnengekomen bij de Rechtbank Utrecht. Zoudt u mij een plezier kunnen doen en eens nagaan waarom mijn verzoek nog steeds niet op de rol is gezet ? Zoudt u dan deze mail kunnen doorsturen naar de betreffende rechter die hier verantwoordelijk voor is ? Dan voeg ik voor hem/haar het volgende bij, voor mijn verzoek van 16/11/2011:
1. Omdat de curator en mijn familie ook de eigen bijdrage voor een toevoeging advocaat niet willen betalen uit mijn inkomen en vermogen, heb ik zelf maar het volgende artikel opgezocht waar mijn verzoek wellicht op gebaseerd kan worden: Art. 1: 386 lid 2 BW: De inkomsten van hem, die uit hoofde van een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld, moeten in de eerste plaats worden besteed voor een voldoende verzorging van de betrokkene. Einde citaat.
ER WORDT ALLE 4 JAREN OCS GEEN ENKELE EUROCENT AAN MIJN VERZORGING EN DE NOODZAKELIJKE MIDDELEN VAN BESTAAN BESTEED !!!!!
2. We weten allemaal dat ik op 25 september 2007 door het gedrag van een malafide rechter onder curatele ben gesteld. We weten allemaal dat mw. Brandt- van Heijst op14/02/2011 achter mijn rug om door een malafide rechter tot curator is benoemd. Ik krijg van deze curator geen cent van mijn inkomen laat staan van mijn vermogen, dat ik kan besteden aan mijn verzorging of aan de noodzakelijke middelen van bestaan.Voorbeeld: Na de sinds 15 juli 2010 geplande operatie voor een kunstheup moet ik vervoerd worden, heb ik fysiotherapie nodig en ben ik afhankelijk van 14 dagen verpleging in een zorghotel. Ik kan mij vanaf 2007 hiervoor niet verzekeren omdat de curatoren mijn inkomen en vermogen verduisterd hebben. Ik zit dus zonder medische verzorging. Het zelfde geldt voor het mondgebeuren: Ik zit zonder tandheelkundige zorg. De zorgverzekeraar en het pakket dat ik uitkies, wordt net als een nieuwe fiets of een nieuwe auto die ik ook nodig heb, niet door de curator betaald.
3. Deze laatst genoemde schendingen van de zorgplicht lijkt mij alleszins een redelijk argument om mijn ontaarde familie en die valse curator op te roepen voor een zitting ter zake van mijn verzoek 16/11/2011.
4. Ik heb bij de politie aangiften gedaan tegen de curator en tegen mijn familie die de financiële macht hebben en mijn inkomsten, mijn vermogen en mijn erfdelen verduisteren.Maar het OM Utrecht reageert totaal niet op de processen-verbaal van mijn aangiften.
5. We weten allemaal dat de Rechtbank in 2007 vooraf gaande aan de valse uitspraak van de ondercuratelestelling geen uitspraak heeft gedaan over een eventuele onder bewind stelling van mij als meerderjarige.
6. Kennelijk heeft het malafide college van B&W van Utrecht mevrouw Brandt onrechtmatig 'benoemd' als bewindvoerder want uit haar brief aan de rechter d.d. 29/04/2009 blijkt dat Brandt schrijft dat zij voor haar werkzaamheden als bewindvoerder betaald wordt door de Gemeente Utrecht. De Rechtbank weet er dus van. Althans had het kunnen weten mede omdat ik een heel dossier volgeschreven heb met mijn klachten over de valse onder curatele stellingen en de valse benoemingen van de curatoren.
7. De Gemeente Utrecht weet er ook alles van maar kennelijk moet de burgemeester en de minister nog uitgevonden worden die eerlijk durven te bekennen dat hij/zij en de Utrechtse Raadsleden fout gehandeld hebben ten opzicht van de klokkenluider ten Berge.
8. Nogmaals, ik kan de Gemeente Utrecht niet aanklagen want zoals bekend is: ik heb eerst het bevel van de rechter nodig dat de curator mijn eigen bijdrage voor de toevoeging van de gefinancierde rechtshulp van een advocaatmoet betalen. Ieder van ons weet dat toegevoegde advocaten niet gemachtigd zijn (civiel) in toga te verschijnen zolang de eigen bijdrage niet betaald is.
9. Mede wijzend op het feit dat er toch Recht gesproken dient te worden en dat de Rechtbank afdeling Kanton, de curator ter verantwoording hoort te roepen over haar schendingen van de zorgplicht, hoop ik dat de Rechtbank mijn verzoek 16/11/2011 gaat behandelen en dat ook het OM tot bezinning komt.
10. Ten overvloede breng ik de Rechtbank onder de aandacht dat: 'voor kantonrechter wordt gelezen rechtbank', alleen toepasselijk is in het geval van voogdij, zie Art.1:385 BW Verder heb ik in het BW alleen zien staan dat alleen de kantonrechter van het Kantongerecht curatele zaken van meerderjarigen kan behandelen.Het kan niet zo zijn dat een reorganisatie in de Rechtbank het Kantongerecht buiten de wet kan zetten.
11. Ten overvloede: Curatele van meerderjarigen valt alleen onder het Kantonrecht en niet onder het Strafrecht, Familierecht of het Handelsrecht. Tegen een curanda kan geen kort geding aangespannen worden zoals laatst in de zaak van de woningcoöperatie Stichting Mitros vs ten Berge, zaaknr. : 307189 KG 11-494 MT/4253, de handelsrechter dit schijnKG wel ging behandelen.
11. Graag bevestiging van ontvangst en het opsturen van een voorstel tot afdoening van mijn klacht: Niet-behandeling verzoek 16/11/2011.
Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

In cc naar mijn advocaat in de hoop dat hij een toevoeging aanvraagt waarna de kantonrechter, de curator sommeert de eigen bijdrage over te maken aan de advocaat, vóórdat de zitting een feit is.
In cc naar de Ministerraad t.a.v. de ministers van BZ&K en Justitie in de hoop dat er nu eens een inhoudelijke reactie komt op wat ik schrijf en aanklaag.
www.annemarietenberge.blogspot.com
*********************************************************

Geen opmerkingen: