zaterdag 24 december 2011

De burgemeester, de minister en de rechters.

Door Anne Marie ten Berge, Utrecht 24 december 2011.
Beste lezers,u weet ik maak van mijn hart geen moordkuil. Niet dat ik kan schrijven, maar ik doe het gewoon. Inmiddels kan ik het ook moeilijk laten. Maar alles wat ik geschreven heb, wordt gebundeld in een boek / rapport met de titel: 'EIGEN MACHT EERST'. Schrijven voelt aan als macht hebben over jezelf, als u begrijpt wat ik bedoel...Soms zing ik met Sonneveld mee: "Zij kon het schrijven niet laten, zij schreef naar iedere man. Dat loopt een keer in de gaten, en o,o,o, daar komt wel een oplossing van...." Bam,bam.Het volgende heb ik zojuist (kerstavond) nog gemaild aan de geadresseerden.Ik wens u fijne feestdagen.

Onderwerp mail: Smartengeld ocs + Achterstallige bijstand.‏
16:52
Beantwoorden ▼
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan: Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Mr. H.AE Uniken Venema,pres.rb., Burgemeester Frans Backhuijs
Aan: Aleid Wolfsen (PvdA),nep-burgemeester van Utrecht.
Datum: zaterdag 24 januari 2011.
Betreft: Uw betrokkenheid ondercuratelestelling 2007.

cc: Aan de Burgemeester(VVD) Nieuwegein vanwege zijn betrokkenheid bij de gewelddadige huisvredebreuk op 08/04/2011 Thorbeckepark 108 Nieuwegein.

Niet geachte heer Wolfsen, nep-burgemeester Utrecht,

Onlangs kreeg ik bij de Rechtbank Utrecht (hierna rechtbank) inzage in de curatele dossiers: Rekestnummers 2007/5413 en 2008/450. Hierbij kon ik met eigen ogen waarnemen dat de hierna genoemde bescheiden, niet ingekomen zijn bij de griffier(s) van dhr. mr. R.W.J. Van Veen, kantonrechter. en niet bij mr. Jan Sap, kantonrechter.

Het is dus waar: mr. Van Veen, heeft op 25/09/2007 zonder mij, zonder mijn levenspartner Rein Derks te Utrecht, zonder mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk , zonder de curator te Utrecht en zonder de officier van Justitie gehoord te hebben, onder curatele gesteld wegens geestelijke stoornis. Van Veen heeft alleen zijn oren laten hangen naar een psychiater Rob M. Kok waar ik niets mee te maken had of wilde hebben. Een arts, aan wie ik in 2006 al drie keer 'NEE' had verkocht, toen hij aan de voordeur kwam stalken.

Wat ontbreekt.
1. In het betreffende rechtbankdossier ontbreekt: De aanvraag uit 2007 van de onder curatele stelling (hierna ocs) door zus (familie) bij het OM Utrecht
2. Ook de ocs-aanvragen: 02/02/2007 en 09/05/2007 van Rob Kok, psychiater van Altrecht/OGGZ- Utrecht ontbreken in het kantondossier. Uit deze brieven en de rest van het Altrecht dossier (39 blz.) blijkt, het bestuur van de Stichting Mitros woningbouwvereniging Utrecht, hardnekkig voor de optie van een ocs te zijn.
Met als 'reden', omdat de curator P.H.P.M. Donker, van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum Mullem, via Kok aan de Rechtbank Utrecht en het OM Utrecht beloofd zou hebben, om automatisch de huur over te zullen maken, als ik maar onder curatele gesteld zou worden, of met woorden van gelijke strekking.
Het betrof hier de huur van de appartementen Servaasbolwerk 4 en 4 bis te Utrecht. Welke huur zoals bij Mitros bekend, ik reeds op 01 juli 2004 opzegde. (Art.7:210 BW). Daarna heb ik mijn bod op het pand (symbolisch bedrag) betaald. Mitros is juridisch gezien vanaf die datum haar rechten op de woning kwijt, maar wilde niet met mij naar de notaris.
Ten overvloede opgemerkt: Deze 2 Altrecht brieven uit 2007 ter zake van het ocs, zijn toentertijd niet ingekomen bij het kantongerecht. Deze brieven zijn in mijn bezit gekomen en ik heb deze recent, voor nader onderzoek, aan het kantongerecht afgegeven.
3. Verder ontbreekt in de kantondossiers : Het verzoek ocs van de officier van Justitie, op grond van een schriftelijke medische verklaring.
4. Ook de medische verklaring van Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht Utrecht, (Art.1: 378, lid 1a BW) over mijn vermeende geestesziekte op grond waarvan ik op 25/09/2007 onrechtmatig onder curatele ben gesteld, ontbreekt.
5. Er ontbreekt een afschrift van het persoonsbewijs van dhr. P.H.P.M. Donker, op 25/09/2007 benoemd tot curator over mij.
6. Er ontbreekt een afschrift van de opdracht van het Kantongerecht aan de Staatscourant voor de publicatie ocs (binnen 10 dagen) vanaf 25/09/2007.
7. Een afschrift van de akte van overlijden van dhr. P.H.P.M.Donker, eerst benoemde curator, ontbreekt .
8. Ook het afschrift ontbreekt van de oproep om op zitting te verschijnen, aan mij gericht, voor de benoeming van de opvolgende curator. Juridisch gezien een grove verwaarlozing van Art.1: 383 BW, door de griffier sector kanton en mr. Jan Sap, kantonrechter .
9. Een afschrift van het paspoort van curator dhr. P.H.P.M. Donker. geboren ? te Veghel, ontbreekt.
10. Er ontbreekt enig afschrift van het paspoort van opvolgend curator M.L.J.S. Brandt- van Heijst, geboren 31-08-1946 te Eindhoven.
11. Ook ontbreekt in de rechtbankdossiers: een afschrift van het paspoort van mij als de gedupeerde curanda A.M.S.ten Berge, geboren 06-03-1944 te Utrecht. Toelichting: Vanaf 11 juni 2003 was mijn paspoort verlopen en ik kon vanwege een 0-inkomen geen wettelijk verplicht paspoort aanschaffen. Hetgeen betekent dat u als burgemeester van Utrecht mij voor de ocs bij de rechtbank heeft laten identificeren met mijn geboorteakte. Deze geboorteakte zit wel in het betreffende ocs dossier van de rechtbank. Wat een intrieste en hoogst belachelijke vertoning: Een klokkenluider onder curatele stellen.

Het ontbreken van bovengenoemde bescheiden betekent dat het curatele gesjoemel en de curator benoemingen in het belang zijn gebeurd van de drietand bij het bevoegde gezag : Burgemeester van Utrecht (minister van BZ&K), OM ( minister van Veiligheid en Justitie) en Bestuur Rechtbank Utrecht (Raad van State).
Ik verdenk de twee hierboven genoemde kantonrechters Rechtbank Utrecht ter zake van de ocs, van ambtsmisdrijven, valsheid in geschrifte en partijdigheid, onder de pet houden van....
U als nep-burgemeester van Utrecht , bent betrokken (administratief antirecht) en op de hoogte, maar u doet niets om mij te rehabiliteren enzovoort. En toch gaat dat gebeuren...Van de rechtbank mag ik een verzoek indienen dat strekt tot opheffing van de curatele. Maar helaas. De curator Brandt-van Heijst wenst mij geen geld te geven zodat ik de eigen bijdrage van € 775,-- voor de toevoeging aan de advocaat kan betalen.
Schadevergoeding:
Het is nu december 2011. Let wel: Ik als rechthebbende eis van de gemeente Utrecht, twee (2) miljoen Euro per maand smartengeld, te rekenen vanaf september 2007, zolang de onrechtmatige ocs duurt. Ik ben onder andere mijn actieve en mijn passieve kiesrecht kwijt, ik ben in het openbaar voor schut ben gezet als geestelijk gestoord, enzovoort.
Immers, in 4 jaar tijd heeft het college van B&W Utrecht, noch de Raad, noch de Ombudsman, (GDO) mijn klachten en bezwaren willen behandelen. Er waren geen spijtbetuigingen, er kwam geen aftreden en er was geen persvrijheid.Er was alleen een doofpot.
Bijstandsgeld.
Dit smartengeld staat los van de vanaf 10 januari 2000 achterstallige bijstandsuitkering, welke ik nog te goed heb. Hans Spekman,(PvdA) wethouder Sociale Zaken en zijn opvolgers misgunden mij al die jaren een bijstandsuitkering door te stellen dat ik ongehuwd samenwoonde op Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Maar nu eindelijk op woensdag 14 december 2011 voor eens en voor altijd door de deurwaarder van Mitros is vastgesteld dat Servaasbolwerk 4 en 4 bis twee wooneenheden zijn, met alles erop en eraan, kan de gemeente Utrecht er niet meer om heen: Rein Derks en ik, wij woonden vanaf 2000 gescheiden. Ik had vanaf 10 januari 2000 tot 1 maart 2009 recht op een bijstandsuitkering en op werk in het openbaar onderwijs. Ik kreeg geen van beide. Zie mijn rapport: Broodroof en Rechteloosheid van Juli 2002. Of bent u dat 'kwijt' geraakt ? Zoek eens in de doofpot. Ik wil u wel voor € 10,-- een herdruk sturen ?

Misschien kunt u bij zoveel calamiteiten de Raad van kerstreces terugroepen ? Het is maar een idee hoor....
Op deze kerstavond groet ik u en uw collega uit Nieuwegein, zonder enig respect voor wat jullie gedaan/niet gedaan hebben tegen mij. U heeft het zelf in de hand: Vrede op aarde, maar niet voor u ?

Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: