vrijdag 4 juni 2010

Het CDA overtreedt de Kieswet.

Door: Anne Marie ten Berge, vrijdag 4 juni 2010 16:14

Maurice de Hond heeft een ‘motieven’ onderzoek gehouden onder vijfduizend kiezers en DePers publiceerde het resultaat op 4 juni 2010. Ik noem de uitkomst hiervan in hoge mate verontrustend zo niet schrikbarend, omdat een steekproef onder vijfduizend kiezers ‘betrouwbaar’ genoemd mag worden. Maar hoe ‘betrouwbaar’ zijn eigenlijk de zienswijzen van die vijfduizend potentiële kiezers? Want wat blijkt ? De stemgerechtigde die gaat kiezen laat zijn keuze afhangen van fysieke uiterlijkheden, leeftijd, manieren van doen en suggestieve uitlatingen, (de mooie woorden) over toekomstig gedrag en de ‘belangrijkste’ plannetjes van de leidende kandidaten die op het pluche willen.
Niemand, behalve de schrijfster van dit stuk, stelt aan de kandidaten politici vragen, zoals: Bent u wel eerlijk geweest ? Wat zit er in uw doofpot ? Hoe komt u aan die vuile (politieke) handen? Wanneer heeft u gelogen ? Wanneer heeft u de schouders opgehaald over schendingen van de burgerrechten en de integriteit van de Overheid, de Rechtspraak en de Wetgevende macht met name van de leden van de Tweede Kamer, haar voorzitter en met name van het kabinet Balkende IV ? Ik heb deze vragen gesteld maar zij worden door de betreffende politici niet en nooit beantwoord. Met andere woorden: Altijd beantwoord, want geen antwoord is ook een antwoord. Wie zwijgt stemt toe. Een debat over eerlijkheid bij politici wordt niet in het openbaar gehouden.
Afgelopen woensdag 2 juni 2010 viel, net als de bij rest van Nederland, de kandidatenlijst van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 9 juni 2010 ook bij mij op de deurmat. Zakelijk gezien is de betreffende kandidatenlijst 09-06-2010 een bestuursbeslissing (Kiesbesluit) van de Kiesraad te Den Haag, welke wordt genomen, namens de eindverantwoordelijke Ministerraad van Balkende IV, of wat daarvan over is. De laatste dag van beroep inzake de beslissingen over geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en aanduidingen was volgens de kieswet op 07-05-2010 bepaald. Maar hoe kan een inwoner van Nederland bij de Raad van State beroep aan tekenen wanneer het besluit inzake de kandidatenlijsten met de aanduidingen, niet gepubliceerd worden ?
En hier heb ik een punt. Dat kan dus niet. Zonder dat het besluit zwart op wit staat, kan daartegen geen rechtsmiddel ingezet worden. Dat ik nu pas (mogelijk buiten termijn) bezwaar aanteken tegen het besluit d.d. 03-05-2010 van de betreffende kandidatenlijsten mag gezien worden als een kwestie van overmacht. Dus ik hoop dat de Raad van State daar rekening mee houdt als ik in beroep ga.
Voordat ik mijn bezwaren indien ter zake van de betreffende beslissing kandidatenlijsten stel ik eerst de volgende ‘verbetering’ aan de orde: Het wervende overheids bevel:“Ga stemmen! ”, gedrukt op de kandidatenlijsten van de TK verkiezingen van woensdag 22 november 2006 is ter gelegenheid van de TK verkiezing van 9 juni 2010 terecht, achterwege gelaten.
Bezwaren:
Mijn bezwaren tegen het Kiesbesluit d.d. 03-05-2010 door de brievenbussen ter inzage gelegd op 2 juni 2010, inzake de kandidatenlijsten en haar aanduidingen van de Tweede Kamer (TK) verkiezing op 09 juni 2010 verwoord ik als volgt.
1. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 inzake het aantal van 18 kandidatenlijsten en aanduidingen is niet eerder dan op 02 juni 2010 ter kennisneming aangeboden, volledig bekend gemaakt bij elke hoofdbewoner in Nederland .
2. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 sluit buiten, discrimineert, voor alle 19 kieskringen, de kandidatuur van A.M.S.(Anne Marie) TEN BERGE no. 1. van DEMOCRATEN. Een degelijke uitsluiting is een schending van mijn grondrechten door de Kiesraad en de eind verantwoordelijke Ministerraad Balkenende IV, met verwijzing naar Artikel 1( gelijke behandeling, discriminatieverbod) Artikel 3(gelijke benoembaarheid) en Artikel 4 ( Kiesrecht) van de Grondwet. (Dus niets om trots op Nederland te zijn)
3. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 schept een onwettig precedent door te handhaven: De kandidatuur van Balkenende, J.P.(Jan Peter) (m) no. 1 en de Vries J.G.(Jack) (m) no.15 op lijst 1 van het Christen Democratisch Appel (CDA) alsmede de deelname aan de betreffende verkiezing van de politieke groepering het CDA.
4. Immers, ondanks het feit dat de Kieswet duidelijk aangeeft dat de betreffende kandidatuur onherroepelijk is hebben de kandidaten Balkenende en de Vries op of omstreeks 15 mei 2010 publiekelijk (via de media) zonder zwaarwegende redenen, gelijk duidend verklaard dat de kandidatuur van no 15, met name van De Vries als ingetrokken beschouwd diende te worden. Dit gebeuren is van beide kandidaten én van het CDA-bestuur een overtreding van de Kieswet en een schending van het vertrouwen in Regering, Parlement en de Raad van State.
5. Het Kiesbesluit van 03-05-2010 heeft ten onrechte besloten dat bij lijst 17 de aanduiding van de politieke groepering mag ontbreken. Lijst 17 blijkt niet met een notariële akte van de Statuten ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.
6. Wat betreft de onbevoegdheid van de Kiesraad en de Ministerraad Balkenende IV herhaal ik mijn stelling: Betreffende overheidsorganisatie zijn niet bevoegd besluiten te nemen vanwege het overtreden van de Nieuwe Handelsregisterwet van 1 juli 2008. Bedoelde Raden staan niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.
Tot slot: Het lijkt mij een goed idee dat Maurice de Hond zijn ‘peilen’ eens gaat richt op de feitelijke kennis van de kiezers omtrent de integriteit van de betreffende politieke verenigingen, haar kandidaten, alsmede de eerlijkheid van de vertrekkende en komende parlementsleden en haar ministerraad. Lees meer: www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: