vrijdag 11 juni 2010

Discriminatie kiesrecht door de Gemeente Utrecht ?

Door: Anne Marie ten Berge. 11 juni 2010
Ik heb vandaag mijn vraag over de mogelijke discriminatie in het kiesrecht door de gemeente Utrecht als hierna volgt, voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling.

Aan: Commissie Gelijke Behandeling.
Mailadres: Info cgb (Info@ cgb.nl)
t.a.v: Mw.mr. G.M.L. van Doornum, juridisch adviseur
Postbus 16001
3500 DA Utrecht.

Datum:11 juni 2010
Betreft: Klacht.

Geachte mevrouw van Doorum,

In antwoord op uw mail van 11-06-2010 8:37:42 wend ik mij tot u met de volgende vraag: Is het terecht dat ik mij, kennelijk op gronden van mijn geslacht (vrouw), mijn nationaliteit (Nederlandse), mijn burgerlijke staat (ongehuwde inwoner Utrecht) mijn leeftijd (66) gediscrimineerd weet in een kwestie van mijn kiesrecht ? Een kiesrecht dat vastgelegd is als een van mijn grondrechten als Nederlandse staatsburger in onze Grondwet, artikel 4.
REDENEN van KLAGEN.
De kieswet. Paragraaf 6. Artikel J 24, eerste en tweede lid, luidt:
1. Tot de stemming wordt slechts toegelaten degene die bevoegd is aan de verkiezing deel te nemen, voor zover hij in het bezit is van de hem toegezonden of ingevolge artikel J 8 uitgereikte oproepingskaart, dan wel een kiezerspas of een volmachtbewijs.
2. De voorzitter van het stembureau kan, alvorens iemand tot de stemming toe te laten, verlangen dat hij van zijn identiteit doet blijken.

1.0 De Oproepingskaart, STEMPAS.
1.1 Op 09 juni 2010 om ong. 14:15 melde ik mij in het stemlokaal aan het adres Korte Minrebroederstraat 2, Stadhuis Grote Trouwzaal te Utrecht om te kunnen stemmen ter zake van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 9 juni 2010.
1.2 Ik toonde de voorzitter van het stemlokaal mijn oproepingskaart, tevens STEMPAS.
1.3 Ten 1ste staat er op de adreskant van deze stempas gedrukt: ‘Deze stempas is alleen geldig voor: A.M.S. ten Berge. Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht. nr. 0344007 1141 / V / 06-03-1944.
1.4 Ten 2de staat op de adreskant het ongevraagde advies gedrukt: Belangrijk ! Vergeet als u gaat stemmen niet: * Deze stempas.* Een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
1.5 Ten 3de staat onder mijn naam en adres gedrukt: Strikt persoonlijk. Deze stempas is uw bewijs dat u mag stemmen . De pas is alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas door anderen is strafbaar (art 128 WvSr.)
1.6 Als afzender stond op mijn stempas vermeld: Gemeente Utrecht Kieskring 8 (Utrecht) Postbus 5000, 3502 JA UTRECHT.

2.0 Het verloop van het geschil:
2.1. Op enig moment heb ik bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de voorzitter van het stemlokaal Stadhuis om mij niet tot de stemming toe te laten vanwege het feit dat ik niet aan de identificatieplicht (Wetboek van Strafrecht) kon voldoen.
2.2 Volgens mijn pleitende woorden waren de wettelijke bepalingen van het Strafrecht rond de identificatieplicht niet in de Kieswet opgenomen en garandeerden mijn persoonsgegevens, naar waarheid afgedrukt op de stempas en overigens afkomstig van de Gemeente Utrecht zelf, dat ik in persoon de bevoegde stemgerechtigde was.
2.3 Verder maakte ik in mijn bezwaar de voorzitter stemlokaal Stadhuis, erop attent dat hij weliswaar net als iedere andere willekeurige burger naar mijn ID-bewijs mocht vragen maar dat ik niet verplicht was deze dan ook te tonen. Alleen de politie, het openbare gezag had in zaken rond ID-bewijzen ambtelijke bevoegdheden.
2.4 Ook werd ik niet geloofd, inzake mijn verhaal, dat elke (politie) beambte van het openbare gezag alsook de opvolgende Korpsbeheerders, burgemeesters van Utrecht, sinds 2003 op de hoogte waren van het feit dat ik niet aan de identificatieplicht kon voldoen. En dat de bevoegde instanties mij desondanks met rust lieten en nooit, ook zelfs niet toen ik op 28 februari 2006 ten Stadhuize werd gearresteerd, naar mijn ID-bewijs gevraagd hadden.
2.5 Daar kwam bij dat ik in mijn bezwaar tegen de discriminerende beslissing om mij niet toe te laten tot de stemming ook betoogde, dat hij (..) geen oordeel mocht vellen over mijn mogelijke burgerlijke ongehoorzaamheid om geen ID-bewijs te bezitten en mijn persoon als een soort straf voor mijn overtreding van de wet op de identificatieplicht uit te sluiten van mijn Kiesrecht.

3.0 Reacties op mijn bezwaren .
3.1 Op enig moment ging de (anonieme) voorzitter van het betreffende stemlokaal een kwartier lang (voor mij hoorbaar en zichtbaar) in overleg met Willem Stoker, Hoofd Bureau Verkiezingen bij de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen van de Gemeente Utrecht. Lid van het Centraal Stembureau Utrecht (CSU). Lid van de Kiesraad te Den Haag.
3.2 Na het overleg met Willem Stoker werd mij, bij monde van deze voorzitter stemlokaal Stadhuis kennelijk definitief medegedeeld dat het CSU (de afzender van de besproken stempas) bij de genomen beslissing bleef en mij niet tot de stemming wilde toelaten op grond van het feit dat ik niet aan de Wet op de Identificatieplicht kon / wilde voldoen.

In de zekerheid dat ik naar beste vermogen het bovenstaande naar waarheid heb neergeschreven schrijf ik hierna het volgende en verzoek u mij te bellen / te mailen voor een afspraak op uw kantoor Kleine Singel 3 te Utrecht.

Mijn gegevens zijn :
Naam: Mw. A.M.S. ten Berge
Adres: Servaasbolwerk 4
Postcode en plaats: 3512 NK Utrecht
Telefoonnummers: 030-2316070 / 06-46 44 37 68

Gegevens van de organisatie waar het discriminatie probleem zich voordeed:
Naam organisatie: de Kiesraad afdeling Centraal Stembureau Utrecht
Contactpersoon: dhr. W. Stoker
Adres: Stadhuis. Korte Minrebroederstraat 2
Postbus 16200
Postcode en plaats: 3500 CE Utrecht.
Telefoonnummer 030-2860000

Geen opmerkingen: