donderdag 24 juni 2010

Sollicitatie voorzitter Tweede Kamer

BENOEMING van een VOORZITTER TWEEDE KAMER.
In duplo

Aan: Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v.: dhr./mevr. J.H.Goudswaard, Hoofd van de Griffie.
Lange Poten 4 Den Haag
Postbus 20018
2500 EA Den Haag.

Van: DEMOCRATEN
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht Tel/Fax.: 030-2316070 KvK:30252308
ABN-AMRO 55.85.92.945


Datum: woensdag 23 juni 2010
Betreft: Sollicitatie
Opmerking: Citaten staan in cursief.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij solliciteer ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht naar de functie van voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag.

Redenen van sollicitatie en toelichtingen.
1. Als eerste grond van mijn sollicitatie verwijs ik naar art. 3 en art. 5 van onze Grondwet en ik citeer : Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. En: Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegde gezag in te dienen. Einde citaat.
Toelichting:
A. ) Net als de rest van Nederland werd ik op zondag 20 juni 2010 via de krant (…) voor het eerst ge├»nformeerd over de betreffende vacature van voorzitter voor de Tweede Kamer, hierna te noemen TK. Ik reageerde naar de media als volgt: “...dat je kon solliciteren naar de functie van Kamervoorzitter dat wist ik niet. Bedankt (...) voor uw informatie. Als ik vanmiddag de sponsorloop voor Amnesty Internationel heb gelopen ga ik onmiddellijk een sollicitatiebrief schrijven…”. Einde citaat.
B. ) Waarom de betreffende vacature niet in de Staatscourant of andere algemene dagbladen is verschenen mag als een blamage gezien worden voor alle 150 leden van de Tweede Kamer, inclusief het TK-lid Gerdi Verbeet (PvdA) oud voorzitter TK.
C. ) De TK benoemd en ontslaat de Voorzitter van de TK en bepaalt de duur van de aanstelling. Gerdi Verbeet is als Voorzitter TK op enig moment formeel met ontslag gegaan, kennelijk om zich kandidaat te kunnen stellen voor de verkiezingen van de leden van de TK op 9 juni 2010. Zij is in het openbaar gefeliciteerd omdat zij een zetel in het parlement heeft veroverd en haar eed of de belofte heeft afgelegd.

2. Als tweede grond van mijn sollicitatie verwijs ik naar de feiten: De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk en de leden van het parlement genieten parlementaire onschendbaarheid. Dat wil zeggen dat zij voor hun uitspraken in het parlement gerechtelijk niet vervolgd kunnen worden.
Toelichting:
A.) De Voorzitter in de TK zal in de onderhavige gevallen van onfatsoen van de TK-leden een onpartijdig standpunt in moeten kunnen nemen. Maar omdat de TK een bestuurlijk college is, dat verantwoording af moet leggen aan de staat, zal de TK zich ook moeten gedragen volgens
2 / 2

de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet op de Openbaarheid van bestuur (WOB).
B.) De voorzitter van de TK is werkzaam bij de TK en ontleent zijn/haar gezag aan de functie en niet aan de persoon. De benoeming van een lid van de TK uit de gelederen van de leden van de TK zal niet alleen gezien worden al een vorm van vriendjespolitiek maar ook als een vorm van nepotisme.
C.) Nepotisme is volgens mijn zienswijze een vorm van discriminatie van de andere mogelijke sollicitanten buiten de eigen kring van de TK. Vacatures bij openbare overheidsorganen en semi-overheidsorganen horen publiekelijk bekend gemaakt te worden, zodat er zonder aanzien van de persoon of groepen van personen geïnformeerd en gesolliciteerd kan worden. Denk hierbij aan de WOB !

3. De derde grond van mijn sollicitatie is gebaseerd op Art. 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is verboden.
Toelichting:
A.) De TK is bij uitstek een voorbeeld van een onderneming in openbare dienst. Zij maakt wetten en controleert de regering. Een voorbeeld van burgerschapsrecht is het vrijelijk solliciteren op een functie in openbare dienst.(zie artikel 3 vd Grondwet)
B.) De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de TK berust bij de voorzitter van de TK. Bij de voorzitter van de TK hoort dienstbaarheid en openheid het doel te zijn om de TK naar alle eerlijkheid en onpartijdigheid te laten functioneren.

4. De derde grond van mijn sollicitatie is gebaseerd op het feit dat per 1 januari 2010 de politieke vereniging DEMOCRATEN gevestigd te Utrecht is opgericht.
Toelichting:
A.) De statuten van DEMOCRATEN welke ik zonder last heb mogen ontwerpen. zijn op enig moment met algemene stemmen aangenomen.
B.) Ik citeer uit de betreffende statuten als volgt:
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is politiek te bedrijven in de ruimste zin des woords om op te komen voor vrije, eerlijke en onafhankelijke verkiezingen zoals deze zijn bedoeld volgens Artikel 4 van de Nederlandse Grondwet en om te bereiken dat het Nederlandse volk haar volksvertegenwoordigende ambtelijke bestuurders vrij mag kiezen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is in de ruimste zin des woords.
3. Alle verrichtingen zijn gebaseerd op eerlijkheid, humaniteit, duidelijkheid en openheid,


De leden van DEMOCRATEN zien graag een bevestiging van ontvangst van deze brief en een voorstel tot afdoening tegemoet.

Hoogachtend,A.M.S. (Anne Marie) ten Berge, voorzitter

Geen opmerkingen: