vrijdag 2 april 2010

Verkiezingsfraude door stemmen in een willekeurig stembureau ?

Besluit Stemmen in een willekeurig Stembureau‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 2 april 2010 16:17:59
Aan: Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl)
Aan: De leden van de Kiesraad Den Haag
t.a.v.: Henk Kummeling, voorzitter

Van: DEMOCRATEN te Utrecht
mw. A.M.S.ten Berge,

Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht

Datum: vrijdag 2 april 2010
Betreft: Het besluit 2010: Stemmen in een willekeurig Stembureau.
Bijlage : geen.

Geachte heer Kummeling,

Naar aanleiding van de verkiezingsfraudes bij de gemeenteraadsverkiezingen 03 maart 2010, verzoek ik u hierbij naar bovenstaand adres alle relevante documenten te sturen ter zake van het principe van het Stemmen in een Willekeurig Stembureau.

De Kieswet is gebaseerd op het Kiesbesluit. En omdat tegen ieder besluit van een volksvertegenwoordigende organisatie een bezwaar kan worden ingediend zou ik van dit recht gebruik willen maken.
En op grond van de wantoestanden welke zijn waargenomen als gevolg van het invoeren van het besproken principe van willekeurige stembureaus en de achterliggende belangenverstrengelingen, lijkt het mij alleszins gerechtvaardigd aan de bel te trekken.

De redenen van mijn verzoek deze relevante documenten op te sturen, liggen in het onderzoek dat ik gestart ben naar aanleiding van de schendingen van het kiesrecht. Er zijn zonder enige bevoegdheid besluiten genomen en deze zijn ook nog eens illegaal uitgevoerd op initiatief van de Utrechtse Gemeenteraad in 2002,2006,2009 en 2010.

Hierbij breng ik onder uw aandacht dat op het formulier 2010: KANDIDATENLIJSTEN voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Utrecht op woensdag 3 maart 2010 onder het kopje:'Iemand anders gaat voor u stemmen', en ik citeer in cursief, hetgeen letterlijk vermeld wordt:
De gemachtigde kan iedereen zijn die in Utrecht woont ... Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming. Einde citaat.

Als u het bovenstaande niet gelooft, vraagt u het maar na bij Willem Stoker, lid van de Kiesraad te Den Haag en (eerste) lid van het Hoofdstembureau te Utrecht.

Hierbij verzoek u ook, om uw invloed aan te wenden om de stemdocumenten van de Gemeenteraadsverkiezingen 03 maart 2010 niet te laten vernietigen. Door het principe van willekeurige stembureaus en machtigingen af geven tot en met de dag van stemming is de verkiezingsfraude zonder twijfel in de hand gewerkt. Er hebben een belangrijk aantal mensen, raadsleden, tellers kennelijk misbruik gemaakt van dit enorme gat in de kieswet en/of in het kiesbesluit.

Verder wil ik u er op attent maken dat ik op 8 maart 2010 aan het Hoofd-stembureau Utrecht heb gevraagd wanneer ik de wettelijk verplichte formulieren bij Willem Stoker op kon halen bij het loket verkiezingen gesitueerd bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen Utrecht. Uiteraard wilde DEMOCRATEN meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010. Van Willem Stoker kreeg ik persoonlijk te horen dat zijn loket verkiezingen pas op 1 april 2010 open ging voor het ophalen van de formulieren.

En zojuist hoorde ik van het secretariaat Kiesraad, dat het moment van registratie voor de Tweede Kamerverkiezingen 09 juni 2010 al geweest was.
Mijn vraag is nu: Wat gaat u mij nu voorstellen, in verband met mijn grondrechten verkiezingen, om te doen ?

Ik wens u allen prettige Paasdagen behalve Willem Stoker.

Was getekend, Anne Marie ten Berge, Utrecht.

Geen opmerkingen: