dinsdag 20 april 2010

Ten Berge in beroep tegen besluit rechtsbijstand.

Door:Anne Marie ten Berge,Utrecht 20april 2010.
Beste redacties en andere geïnteresseerden.
Hierbij breng ik, als gedupeerde van de corruptie van de leden van de Tweede Kamer,de inhoud van het hierna volgende BEROEPSCHRIFT d.d.19-04-2010 onder de aandacht van de media.(E-mail adressen) Het zal u niet ontgaan dat ik in mijn beroep het adres van de betreffende Raad voor Rechtsbijstand niet noem. Op deze manier hoop ik de griffier SBR in Utrecht min of meer te dwingen om contact met mij te leggen met de vraag waar het duplo exemplaar van mijn beroep naar toegestuurd dient te worden. Het lijkt een maf opzetje maar dat doe ik niet voor niets, omdat 'de Rechtspraak' met haar diversiteit aan Rechtbanken tot op heden al mijn ingezette rechtsmiddelen tegen de overheid en de volks vertegenwoordigende organen en haar voorzitters geruisloos in de doofpot stopten. En dat gaat al vanaf het bewind van Wim Kok als minister-president tot en met alle kabinetten Balkenende. Het dagelijkse bestuur van het land wordt door het hoogste bestuursorgaan, de Tweede Kamer aangestuurd. De Tweede Kamer heeft een collectieve doofpot waar de 150 leden en de voorzitter het eigen machtsmisbruik in verstoppen. En als er in de media geen enkele onderzoeksjournalist te vinden is die de inhoud van deze bestuurlijke doofpot wil leren kennen, dan is de media partijdig. Kennelijk afhankelijk van de grillen van de politiek.
Dit stuk met het beroep, gaat in z'n geheel naar de Tweede Kamer in de hoop dat de TK-doofpot na elf (11) jaar propvol is en het stuk er echt niet meer bij kan. Onze democratische rechtstaat: Eerlijk en open ? Vergeet het maar.Stem bij de Tweede Kamer verkiezingen van 9 juni 2010 op mw. A.M.S. ten Berge (Anne Marie) lijst 14 van DEMOCRATEN.
-------------------------------------------
PERSOONLIJK AANGEREIKT

BEROEPSSCHRIFT 1 / 3
In duplo

Aan: Rechtbank Utrecht Van: A.M.S.ten Berge, appellant
t.a.v.: Sector Bestuursrecht Servaasbolwerk 4
Postbus 16008 . 3512 NK Utrecht.
3500 DA Utrecht.

Datum: 19 april 2010
Betreft: Beroep tegen RvR besluit 09-03-2010 kenmerk 92861 / 4HQ0114/mb

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen, appellant, als volgt beroep aan tegen het bovengenoemd besluit op bezwaar.

1. Omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt.
1.1 Op 09 maart 2010 stuurde dhr/mw drs.K.G.Kamphuis, regiomanager Raad voor Rechtsbijstand, hierna:RvR. aan appellant bovengenoemd besluit op bezwaar.

1.2. Aan appellant werd mededeling gedaan dat de RvR. besloten had het bezwaarschrift d.d. 18 augustus 2009, kennelijk ongegrond te verklaren en op grond van artikel 7:3 Algemene wet bestuursrecht, hierna:Awb, af te zien om appellant ter zitting te horen.

1.3. In gebreke stelling: Aan appellant werd echter géén mededeling gedaan over enig besluit ten aanzien van het gerectificeerde bezwaar ingediend op d.d. 21 september 2009.
Toelichting: Appellant had. zich op 17-08-2009 vergist en een hele verkeerde pagina (een aantekening in concept) opgestuurd. in plaats van de definitieve tekst. Appellant had op 21 september 2009 de RvR een rectificatie gestuurd en verzocht om het foute bezwaarschrift bij RvR ingekomen op 18-08-2009 als niet geschreven te beschouwen. Telefonisch is dit verzoek bevestigd maar kennelijk nooit uitgevoerd.

2. Verloop van de bezwaarprocedure
2.1 Op 05-08-09 had de advocaat van appellant te Utrecht een toevoeging aangevraagd om appellant bij te staan in een civiele zaak versus Kroezen BV, St. Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem. (Brabant) KvKnr.17141460.

2.2 Op 15-08-09 ontving appellant van de RvR, zijn positieve beslissing, afgegeven op 13-08-2009 over de aangevraagde toevoeging: Kenmerk-civiel 4HQ0114.

2.3 Appellant ontdekte vormfouten en andere gebreken in de betreffende (positieve) beslissing van 13-08-2009 en vroeg aan de RvR deze te herstellen. Dit mondelinge verzoek werd afgewezen.

2.4 Op 17-08-2009 stuurt appellant een bezwaarschrift naar de RvR en blijft vier weken in de veronderstelling de juiste stukken ingestuurd te hebben welke inhoud tegen de positieve beslissing van 13-08-2009 gericht was. 2 / 3
Aan de orde waren de door de RvR gemaakte vormfouten in de afgifte d.d.13-08-2009, welke meer van valsheid in geschrifte weg hadden dan van een juist afgegeven toevoeging rechtsbijstand.

2.5 Tegelijk met de opgestuurde rectificatie verzocht appellant. op 21-09-2009 aan de RvR om een spoedafhandeling van haar gerectificeerde bezwaarschrift op grond van de nalatigheid van de RvR zelf. Immers het was de RvR geweest die appellant nog niet eens even kon / wilde berichten dat het (foute) bezwaarschrift d.d. 17-08-2009 kennelijk niet in goede orde ontvangen was.

2.6. Tegelijk met de rectificatie bezwaarschrift d.d. 21-09-2009 verzocht appellant aan de RvR afd.B&B om de rekening € 39,00 van de eigen bijdrage op te sturen naar de tegenpartij in de aangemelde zaak, met name naar Kroezen BV / St. Cornelisstraat 44 / 5827 AM Vortum-Mullem. Rabo-bankrekeningnummer 1457.14.357.

2.7 Appellant deed dit verzoek aan de RvR zie onder punt 10. op grond van het feit dat appellant, met een rechtbankdossier Utrecht in de hand, kon bewijzen dat de betreffende BV betrokken was bij een soort van oplichterij waarbij alle gelden ter zake van haar AOW- en ABP-pensioen, achter gehouden werden / verduisterd werden.
Appellant had vanaf maart 2009 het recht haar pensioengelden zelf te innen omdat appellant nooit onder bewind was gesteld en al jaren lang leningen af moest sluiten om in leven te blijven .

2.8. De RvR heeft kennelijk, op het verzoek van appellant zie onder punt 2.6 geen beslissing willen nemen, althans aan appellant geen mededeling gedaan of de betreffende BV te Vortum-Mullem de eigen bijdrage ad € 39,-- van appellant nu wel of niet had betaald en hoe de eventuele correspondentie tussen de RvR en de betreffende BV was verlopen.

2.9. Omdat appellant steeds geen antwoorden / geen WOB-informatie kreeg van de RvR diende appellant ten einde raad op 04 februari 2010 bij de RvR een klaagschrift in tegen het gedrag van Peter Bos, directeur afd. B&B. Ook dit klaagschrift werd niet behandeld.

2.10 Met nog meer financiële schade voor appellant, omdat de voor de rechter gedaagde tegenpartij Kroezen BV maar door kon gaan om appellant in haar uitkeringen en anderszins inkomen (erfenis) te benadelen. Zelfs de gelden van de noodzakelijkste middelen van bestaan konden door de betreffende BV bij gebrek aan een rechtzaak, nog langer verduisterd worden. .

2.11. Verder verweet appellant in haar klaagschrift d.d. 04-02-2010 dat de RvR de Nieuwe Handelsregisterwet van 01 juli 2008 overtrad en dat appellant t.z.t. hiervan aangifte zou doen bij de FIOD/ECD. Deze ongewenste wetsovertreding van de RvR staat in relatie met het verbintenissenrecht en doet vermoeden dat de RvR kennelijk onbevoegd is in het uitoefenen van haar maatschappelijke taken waarbij, het innen van leges en het uitgeven van gelden inzake gefinancierde rechtsbijstand, hoort .

2.12 Op de verwijten in het klaagschrift d.d.04-02-2010 van appellant aan het adres van Peter Bos bij de RvR zijn geen reacties gekomen. Zonder enige twijfel kan hierna geconcludeerd worden dat appellant, ook in haar klaagschrift 04-02-2010 het gelijk aan haar kant had.

3. Gronden van beroep 3 / 3
3.1 Appellant verwijst naar de Nederlandse Grondwet en internationale verdragen.
3.2 Appellant stelt dat zij recht heeft op een eerlijk proces, een goede verdediging en de plicht heeft gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen, in het belang van een goede en onpartijdige civiele rechtsgang gericht tegen de foute onderneming met name Kroezen BV te Vortum-Mullem.

3.3 Appellant stelt dat zij het recht heeft op WOB –informatie welke de RvR achterhoudt

3.4 Appellant stelt duidelijk dat de RvR volgens het gestelde in de Awb de bestuurlijke plicht had, om de rectificatie van 21-09-2009 van het betreffende bezwaarschrift van 17-08-2009 aan te nemen en deze bij de zaakstukken te voegen.

3.5 Verder stelt appellant duidelijk dat de RvR daarna de plicht had op grond van het gestelde in het gerectificeerde bezwaar van 21 sept. 2009 binnen redelijk termijn, te beslissen.

3.6 Appellant verwijst naar de vormfouten van de RvR in de (positieve) beslissing van 13-08-2009 over een toevoeging. In de kern van de zaak, heeft appellant, op grond van de betreffende vormfouten welke de RvR niet wilde verbeteren, geweigerd onder de gegeven valse kwalificaties te procederen. Ook de advocaat van appellant kon/wilde appellant niet bijstaan op grond van een valse beslissing toevoeging.

3.7 De vormfouten in de positieve RvR-beslissing d.d. 13-08-2009 betreffen een irrelevante zaakaanduiding, een irrelevante aanvullende zaakomschrijving en een blanco ruimte achter de woorden: Toelichting en Tegenpartij.

4. Appellant verzoekt de bestuursrechter in het belang van appellant te besluiten:
4.1 Om het ingestelde beroep te behandelen volgens het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht.

4.2 Om het ingestelde beroep op alle punten gegrond te verklaren.

4.3 Om in deze kwestie de RvR onbehoorlijk bestuur te verwijten.

4.5 De RvR te gelasten het gerectificeerde bezwaarschrift d.d. 21 september 2009 alsnog te behandelen en daarover een beslissing te nemen.

4.6 De RvR te gelasten alle achtergehouden WOB-informatie alsnog te verstrekken.

4.7 De RvR te gelasten de bepalingen van de Nieuwe Handelsregisterwet 1 juli 2008 uit te
voeren en zich met zijn Statuten in te laten schrijven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel.

4.8 Aan appellant een schadevergoeding gemist inkomen toe te kennen vanaf de dag van 21 september 2009 toen appellant het gerectificeerde bezwaarschrift naar de RvR had verzonden en waarover de RvR kennelijk opzettelijk, weigerde te beslissen.

4.9 In te stemmen met een schadevergoeding van € 70,00 per dag vanaf 22 september 2009. tot en met 21 april 2010.
Utrecht, 19 april 2010. Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: