maandag 1 maart 2010

De rode-potlood-vredebreuk op 03-03-2010

REGISTREREN 1 / 2

Aan: de RAAD van de GEMEENTE UTRECHT
t.a.v.: dhr. mr. Aleid Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester, voorzitter van de Raad.
en t.a.v. dhr N.J. H.(Klaas) Gravesteijn (PvdA) plaatsvervangend voorzitter van de Raad.
adres: STADHUIS. Korteminrebroederstraat 2. 3512 GG. Utrecht.

Van: DEMOCRATEN en de Ned. KlokkenluidersPartij (NKP)
A.M.S.(Anne Marie) ten Berge, kandidaat raadslid en lijsttrekker
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht tel.030-2316070

Datum: Maandag 1 maart 2010
Betreft: Verzoek besluiten te nemen.
Bijlage: 1,2 en 3

Heren Wolfsen en Gravesteijn.,

Hierbij herhaal ik nogmaals met groot misbaar, mijn bezwaar bij de gang van zaken, zeg maar rustig bij een smerige discriminatie en verkiezingsfraude in de Gemeente Utecht bij de Utrechtse Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 07 maart 2006. Mijn bezwaren betroffen toen ter tijd allereerst mijn hardhandige arrestatie op het lijsttrekkersdebat van dinsdagavond 28 februari 2006 waar Jan Bakker, Hoofd afd. Algemene Zaken heden ook waarnemend gemeentesecretaris, een cruciale rol heeft gespeeld (zie bijlage 1 een collage van krantenberichten van 1 maart 2006). Daarna betroffen mijn bezwaren de computer verkiezingsfraude kennnelijk in opdracht van mevr A.C. (Rinda) Den Besten lijsttrekker van de PvdA uitgevoerd bij de Utrechtse raadsverkiezingen van 07 maart 2006.

Op 13 dec. 2007 bij de Kiesraad in Den Haag had ik al stelling genomen tegen de hierboven gemelde computervredebreuk. Waarvan ik hier in het kort uitleg geef: In Utrecht was bij een opkomstpercentage van 54 %, de PvdA omhoog geschoten van 7 naar 14 zetels. Daarbij was 30 % van alle de stemmen naar de Utrechtse PvdA lijst 3 gegaan, terwijl een andere partij in dit geval LeefbaarUtrecht met lijst 1, 30% van de stemmen had ingeleverd.

Op het symposium van de Kiesraad op 13 december 2007 dat geheel gewijd was aan verkiezingsfraude kon volgens de Officier van Justitie, die het fraudeonderzoek had geleid, de voorlopige conclusie getrokken worden dat er vanwege het stemmen met de computer in 2006 sprake kon zijn geweest van meer gevallen van verkiezingsfraude doormiddel van een computervredebreuk dan alleen de fraude van het kandidaat-raadslid uit het Brabantse Landerd die 181 van de uitgebrachte stemmen had overgeheveld naar zijn eigen lijst, naar zijn eigen naam. Omdat de uitslagen van alle raadsverkiezingen van 2006 waren gewist, moest het eventuele bewijs van verkiezingsfraude in elke Gemeente gevonden worden door de opkomstpercentages te vergelijkingen met de winst-, verliespercentages. Precies zoals dat bij de belastingdienst in de context van omzet en opbrengst gebeurd.

Anno 2010 ben ik door uw onderhandse en willekeurige besluiten 13 maart 2008 uitgesloten van uitvoering van mijn kiesrechten. Ik had alle reden alert te blijven naar nog meer onrechtmatig gedrag uwerzijds. En dit criminele gedrag heb ik volop gevonden, niet in de laatste plaats ter zake van de valse burgemeesterverkiezing op 10 oktober 2007 maar u bent, net als alle andere politici, betrokken bij een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf, sloop- en bouwfraudes, milieudelicten, valsheid in geschrifte, belangenverstrengelingen en verduistering van rechtsmiddelen. De gemeente Utrecht heeft alle kenmerken van een criminele organisatie. Kijk maar wat er (niet) gebeurde toen het college van B&W op 14 maart 2009 was gevallen.U schreef geen verkiezingen uit.

Februari 2010: Wouter Bos stond, zonder redelijke argumenten er op, om midden in de winternacht van 20 februari 2010 met het smoesje van die rechte rug, uit de regering te stappen. Maar toen Wouter Bos met Rinda den Besten en met u Klaas Gravensteijn in de vroege morgen van 21-02-2010 al in Utrecht vrolijk liepen te ‘campagneren’ voor de raadsverkiezing van 3 maart, moet er iets niet eerlijk verteld zijn. Daar komt bij dat u, meneer Wolfsen zichzelf ook voorbij gestreefde in ijver . Op vrijdag 19-02-2010 schreef u al een stukje voor de gemeentekrant, ‘Ons Utrecht’ waarin u refereerde aan het feit dat Wouter Bos de stekker eruit had getrokken. Een gebeurtenis welke op het tijdstip dat u uw oproep om te gaan stemmen ondanks het feit dat de regering was gevallen, per deadline van 17:00 uur inleverde terwijl pas 10 uur later in de media de val bekend gemaakt kon worden.

Terug naar de computervredebreuk, art 138a WvSr. Het staat inmiddels vast dat uit het percentageonderzoek duidelijk is geworden dat handlangers in het belang van de PvdA in Utrecht zich op 7 maart 2006 via een of meerdere computervredebreuken zich schuldig hebben gemaakt aan verkiezingsfraude. Inmiddels had Balkenende IV onder aanvoering van Guusje ter Horst (PvdA) demissionair minister van Binnenlandse Zaken, die het te heet onder de voeten werd, besloten het stemmen met computers af te schaffen. Maar ik bleef alert. Ik hoorde niets over het afschaffen het voorkomen, van verkiezingsfraude met het rode potlood.

Zie de bijlage 2 een opsomming van de feiten, hoe de raadsleden tegenwoordig een verkiezingsfraude kunnen ritselen. Kortom: Voor Utrecht kan ik vaststellen dat het rode potlood, op de volgende punten uitnodigt voor fraude: A) Stemmen in de stemlocaties naar eigen keuzes. B) Stemmen op de dag van stemming 03-03-2010 met volmachten, zonder legitimatiebewijs van de volmachtgever. C) De stemmen (na 21:00 uur) gedurende 37 uur door kandidaat-raadsleden te laten tellen. D) Pas op 05 maart 2010 om 10:00 uur op een openbare zitting van Hoofd- en Centrale Stembureaus de uitslag vaststellen.

Tot slot: Verzoek ik u beide met ingang van heden en met verwijzing naar al het bovenstaande, het volgende te besluiten:

1. Zie bijlage 1 de krantberichten daarover: De schade, de schande en de smart van de onrechtmatige arrestatie op 28 februari 2006, aan mij het slachtoffer financieel te vergoeden of deze grove fout anderszins te herstellen.
2. Zie de hierboven vastgestelde onderzoeksresultaten: De besproken computervredebreuk uit 2006 zelf op waarheid te laten onderzoeken door externen.
3. Zie mijn bezwaarschrift van 26 januari 2010: De buitensluiting en discriminatie tegenover mijn kandidaatstellingen als raadslid in 2010 bij DEMOCRATEN en de Ned. KlokkenluidersPartij op te heffen en mij schadeloos te stellen.
4. Zie bijlage 3, mijn stakingsoproep publieke te verspreiden, of te besluiten om de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 03 maart 2010 wegens rode potlood vredebreuk ten einde te gelasten of op te schorten.
5. Te besluiten mij als opvolgend burgemeester van Utrecht aan te wijzen.

Utrecht, 1 maart 2010. Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Geen opmerkingen: