woensdag 17 november 2010

Tegenspraak in het failliete Nederlandse Recht.

1 / 5
Aan: RECHTBANK UTRECHT. Sector kanton, locatie Utrecht.

OPGESTELD en UITGESPROKEN door: Mevrouw A.M.S.ten Berge,eiseres.
TER GELEGENHEID van de ZITTING:
Zaak: A.M.S.ten Berge vs CB 103122 = KROEZEN BV = CURATOR.
Zaaknummer: 10-8230 Sector kanton locatie Utrecht.
Dag: woensdag 17 november 2010
Tijd: 15:00uur.
Plaats: Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht.

TER ATTENTIE VAN:
Mw. mr. L.C.Heuveling van Beek, vice-president en zittingsvoorzitter
Mw. A.S.M. de Groodt-Elbers, bestuursgriffier Rechtbank Utrecht..
Mw. B. Rinkema-Jacobs, griffier zaak 10-8230
Dhr. A.M. Ariese, griffier zaak 10-8230

ALSMEDE TER ATTENTIE VAN DE OPGEROEPEN GETUIGEN:
Mr.H.AE Uniken-Venema, president Rechtbank Utrecht
De Gemeenteraadsleden van de Gemeente Utrecht.(45)
Mr. A. Wolfsen, Raadsvoorzitter en Ad Smits, Raadsgriffier.

RECHTSBIJSTAND: GEEN
Vanaf 2000 weigert de Raad voor Rechtsbijstand te A’dam mij rechtsbijstand te verlenen.

DAMES HEUVELING van BEEK, de GROODT-ELBERS, RINKEMA-JACOBS en de heer ARIESE,

VERWIJTBAAR GEDRAG UWERZIJDS
Op 12 november 2010 heb ik (uiteindelijk) de zittingsstukken van de zaak A.M.S.ten Berge vs CB 103122 met zaaknr.10-8230 in goede orde mogen ontvangen.
Ik verwijt u het volgende:
1. Het merendeel van de stukken heb ik nooit eerder ontvangen omdat de griffiers Rinkema-Jacobs en Ariese stug volhielden de door mij opgegeven huisnummers 4 – 4 bis, als 44bis te omschrijven. Eventuele excuses uwerzijds worden niet aanvaard.
2. U hebt de zittingsstukken niet laten nummeren. Zodat er van een onpartijdige mondelinge behandeling van de zaak A.M.S.ten Berge vs CB 103122 geen sprake meer kan zijn. Dat zijn vormfouten uwerzijds. Eventuele excuses uwerzijds worden niet aanvaard.
3. Ik heb zelf de zaakstukken en correspondenties behorende bij zaaknr. 10-8230 genummerd van A1 t/m A14. Eventuele overname van betreffende nummering kan besproken worden.
4. U hebt, in de openbare stukken van zaak 10-8230 verzuimd aan te geven dat de letters CB staan voor Curatele en Bewind. Het nummer 103122 correspondeert blijkbaar met KROEZEN BV te Vortum-Mullem. Als u het beter weet, mag u het zeggen en uitleggen waarom er op het uittreksel curatele register, zie A5 het curatelenummer 46167 achter mijn naam staat. Mensen vroegen mij: “Is je eenmanszaak soms failliet was gegaan “? Dit bedrog, uwerzijds is volgens mij een zaak voor politie en justitie, voor onderzoek naar het juiste curatelenummer en de juiste boeven. Ook de dood van curator Donkers kent ???????. 5. De rechters R W. J. Van Veen en Jan Sap hebben op 25 sept.2007 en op 14 febr. 2008 valse uitspraken ondercuratelestelling gedaan. U hoeft ze niet langer de hand boven het hoofd te houden want dat verdienen ze niet.
2 / 5
Dat ik een psychiatrische ziekte zou hebben is kennelijk de gedroomde wens van de volksvertegenwoordigers in de Stad en Provincie Utrecht, van Stichting Mitros te Utrecht en van de KvK Midden Nederland en van vele andere samenwerkende verbanden met boter op het hoofd en een overvolle doofpot. Vanaf 2007 negeer ik de aangestelde curatoren. En dat is mijn goed recht. Je mag nu eenmaal niet, ook niet in het openbaar verkondigen dat iemand een ziekte of een gebrek heeft terwijl dat niet zo is. Dat is een valse geneeskundige verklaring afgeven of afleggen.. Zie Art. 229 WvSr.
6. Als gevolg van politiek, rechterlijk en justitieel machtsmisbruik, ben ik formeel op 25 en 26 sept.2007 vanwege een niet bestaande geestelijke stoornis onder curatele gesteld en gebleven. Ik kon mijn leven niet meer leven zoals het bedoeld was. Ik heb meer dan eens bij de Rechtspraak en de politiek geklaagd over deze schendingen van het Ned. recht in de Rechtspraak. . Geen enkele politieke partij reageerde. De burgemeester van Utrecht gelaste een publicatieverbod van mijn interviews met journalisten. dus ik heb de interviews op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com gezet. De MP en het parlement zwegen als betrapten.
7. Tegen de door mij lam geslagen curator, nep-burgemeester van Utrecht, Raadsgriffier en Raadsleden heb ik aangifte gedaan van o.a. bedrog, valsheid in geschrifte, discriminatie, meineed, identificatiefraude, verduistering van rechtsmiddelen, verduistering van uitkeringsgelden, het verduisteren van aanvragen van uitkeringen, het verduisteren van het paspoort van 1 juli 2008 en het gedogen daarvan. Ik heb stukken op internet en pamfletten geschreven en verspreid, waarin ik de Rechtbank Utrecht en de Gemeenteraad van Utrecht (vanaf 2000) als criminele organisaties neerzet. Tot nu toe heeft niets van mijn activiteiten geholpen het onrecht ongedaan te maken en de schades te vergoeden.
8. Wat betreft het CB nummer 103122 (zie A10): De B in CB103122 is de B van bewind. Kennelijk een valsheid in geschrifte uwerzijds. Ik ben nooit onder de B van bewind gesteld. Er kon ook geen aanvraag onder bewindstelling ingediend worden omdat ik sinds 10 januari 2000 door het Utrechtse Gemeentebestuur (de Raad) en haar ambtenaren op een 0-inkomen ben gehouden. Er valt tot op heden dus niets te ‘bewinden’, noch te ‘curatelen’.Toch hebben de rechters mij daartoe ‘veroordeeld’. Excuses voor de overlast en de derving van levensgeluk voor mij en mijn dode vriend worden niet aanvaard.
9. Zie A12: Het verzoek tot ondercuratelestelling van de onbekende OvJ. en bekijk A14: Bij het parketnummer UT-4300-699-07 staat alleen de C van Curatele vermeld. Ja, ja… Knoeien met geheime zittingen en uitspraken is de Rechtbank Utrecht wel toevertrouwd.
10. De vraag welke politieke en ambtelijke belangen in het geding waren bij de onrechtmatige ondercuratele stellingen in 2007 en in 2008 kunnen door de opgeroepen getuigen prima beantwoord worden. Ga uw gang. Wat let u, raadsleden, voorzitter en raadsgriffier om voor de verandering eens met de waarheid voor de dag te komen ?
11. In een andere zaak op 1 dec. 2010 in de Rechtbank Amsterdam, welke ik aangespannen heb tegen de ondercuratele stellingen wegens geestelijke stoornis, zal ik de Ministerraad en de Tweede Kamer oproepen om te getuigen. Zij zijn via mijn brieven en mijn blog: www.annemarietenberge.blogspot.com op de hoogte van hun eigen onbetrouwbaarheid en hun losgeslagen normen- en waardenbeseffen. Genoemde volksvertegenwoordigers treden niet op tegen de wantoestanden en het onrecht, dat door partijdige rechters, een fout college van Procureurs-generaal, een onbetrouwbare Ministerraad en een crimineel OM onder de mensen uitgedeeld worden.
12. Ik had allang niet meer geleefd als de poging tot moord (aangifte 11-02-2002) gepleegd door de burgemeester van Utrecht en mr. Frans P.J.M. Otten, plv. rechter (Den Bosch), gelukt zou zijn. Ook de valse getuigenissen van mijn criminele familie dhr. en mevr. P.B.M. Heijmerink-ten Berge te Odijk, aannemers, alsook die van mijn vroegere werkgever de RK.Zusters Augustinessen, dievenbende te Hilversum, hebben gefaald.. Ik leef nog steeds.
3 / 5
13. Al het bovenbeschreven onrecht, is het gevolg van de foute activiteiten van autoriteiten en uitvoerende overheden. Het onrecht wordt mede in stand gehouden door de leugens van de leden van de Kiesraad, door de leugens van de ambtenaren en rechters Ik kan zelfs bewijzen dat Herman Tjeenk-Willink (PvdA) vice-president van de Raad van State een aardig potje kan liegen. Ook tegen Hare Majesteit de Koningin.
CONCLUSIES
1. Het CB nummer 103122 is kennelijk een valsheid in geschrifte uwerzijds. In uw stukken schrijft onder dit nummer naar: Bewindvoerderskantoor Kroezen BV te Vortum-Mullem. De correcte zaakomschrijving van zaaknummer 10-8230 moet dus zijn.: “A.M.S.ten Berge vs. Kroezen BV.” Gelieve dat in het dossier te verbeteren, of andere rechters aan te stellen.
2. Ik acht u vieren collectief en in gelijke mate schuldig aan het plegen van valsheid in geschrifte en pogingen om de zaakstukken 10-8230 doormiddel van een foute adressering opzettelijk achter te houden en/of voor verzending opzettelijk te vertragen.
3. U hebt zonder mijn toestemming een kopie van mijn verzoekschrift van 24 sept. 2010 gemaakt en dat kopie zonder mijn toestemming naar derden gestuurd. Is dat geen schending van het briefgeheim en/of een staaltje van rechterlijk machtsmisbruik ?
4. Ik acht u vieren collectief en in gelijke mate schuldig aan het feit, dat het door u illegaal gemaakte kopie van mijn verzoekschrift dd 24 sept. 2010, voor een ‘reactie / zienswijze / verweer’ naar derden hebt doorgestuurd zonder mij daarover te informeren. De informatie welke per mail op 15 nov.2010 om 17:18:17 uur daarover binnen kwam, vond ik te laat.
5. Ik concludeer dat u vieren aangeklaagd kan worden omdat u zonder wettelijke grond mijn privé verzoek Zie A11 te mogen huwen en een testament op te mogen maken hebt gekopieerd. Om daarna, het betreffende kopie, voor verweer en reactie door te sturen naar de verdachte curator. (Wie betaalt haar werkzaamheden ook al weer?) Ik en niet u, had van dhr. R.D.Derks toestemming gekregen zijn naam te noemen in mijn verzoekschrift om te mogen huwen. Wij hebben nooit kunnen vermoeden dat u een dergelijke rotstreek zou verzinnen en uitvoeren. Hij is dood, maar ik leef nog en dat zullen jullie weten.
6. Aanvullend op punt 5. concludeer ik dat u vieren collectief en in gelijke mate schuldig bent aan het feit dat u uw ambtelijke positie van rechtbankmedewerkers hebt misbruikt. U heeft partijdige informatie ingewonnen met het doel zich valselijk uit te spreken over mijn wilsonbekwaamheid.U hebt de op schrift gestelde roddel en achterklap van KROEZEN BV te Vortum- Mullem verheven tot het zittingsstuk, waaraan ik het nummer A6 heb gehangen. Het is te erg voor woorden. U hoort per onmiddellijke ingang uit uw ambtelijke functies ontslagen te worden.
7. Ik acht u collectief en in gelijke mate schuldig aan het openbaar maken van mijn verzoekschrift dat ik op 24 sept. 2010 afgedragen heb aan het bestuur van de Rechtbank Utrecht. Het betreffende verzoekschrift is u in goed vertrouwen door de President toevertrouwd om het te kunnen beoordelen volgens de relevante artikelen 1:38 BW en 4:55 tweede lid BW.Met het ‘uit huis’ sturen van mijn verzoekschrift heeft u het recht geschonden.
8. Ik acht u collectief en in gelijke mate schuldig aan uw voornemen om ambtelijk bedrog, opzettelijke rechterlijke dwalingen en overige fraude te plegen. Immers, u heeft op 5 okt. 2010 de verdachte curator (zie A14: Aangifte PL0915/09-23077) niet opgeroepen om op de zitting van aanstaande woensdag 17-11-2010 te verschijnen. U hebt op uw eigen achterbakse manier, van de voorgestelde mondelinge behandeling een schriftelijke behandeling gemaakt, zonder dat besluit te registreren.. Het verweer (zie A6 )is van deze curator en omdat uzelf in de brief van 5 okt. 2010 (A 10) de aangemelde zaak 10-8230 nieuw omschreven hebt als A.M.S.ten Berge vs CB 103122 (CB 103122 = Kroezen BV) heeft u mijzelf tot eiseres verheven en de curator Brandt-van Heijst tot gedaagde verlaagd. UITSTEKEND GOED GEDAAN !!!
4 / 5
HET VERWEER d.d. 01-11-2010 van GEDAAGDE.
Ik citeer het betreffende verweer, met doorlopende tekst als volgt: Aan Rechtbank Utrecht. T.a.v. Mevrouw A.S.M.de Groodt-Elbers, griffier. Postbus 16008. 3500 DA Utrecht. Uw kenmerk…(blanco)….. Doorkiesnummer 0485-319941. Ons kenmerk 002649/ML/019. Datum 01-11-2010. Betreft: Mevrouw A.M.S. ten Berge. Geachte mevrouw de Groodt-Elbers, griffier. Inzake het bovenstaande kenmerk wil ik u informeren over het feit dat degene met wie mevrouw Ten Berge waarschijnlijk wilde huwen is overleden. Deze man was haar ex-partner die vanwege de psychiatrische problemen van Mevrouw A. ten Berge elders was gaan wonen maar die jarenlang ervoor gezorgd heeft dat de vaste lasten e.d. betaald werden. Ook gaf hij haar in de periode dat er geen inkomen was geld voor boodschappen. Ik had regelmatig contact met hem omdat mevrouw ten Berge weigerde met mij te overleggen. Via deze meneer maakte ik ook leefgeld over naar haar. Deze mijnheer is ernstig ziek geworden en heeft zich van het leven beroofd. Ik vraag me derhalve af of de zitting van 17 november a.s. nog zin heeft. Met vriendelijke groet, Mevr. M.L.Brandt-van Heijst, curator. Einde citaat.
TEGENSPRAAK. Door A.M.S.ten Berge, hierna ‘eiseres’.
1. Omschrijving kenmerk.
Het kenmerk van de zaak: A.M.S.ten Berge vs CB103122 wordt door mevr. M.L.Brandt-van Heijst hierna, de ‘gedaagde-verdachte-curator’, niet als zodanig vermeld. Dit feit valt onder valsheid in geschrifte. Eiseres zal bij de politie aangifte doen.
2. “Informeren”
Het verweer wordt door de gedaagde-verdachte-curator met het werkwoord ‘informeren’ afgedaan. Maar griffier de Groodt-Elbers heeft kennelijk aan gedaagde-verdachte-curator niet om informatie gevraagd, maar om een repliek op de beschuldigingen aan het adres van gedaagde-verdachte-curator, welke eiseres op 24-09-2010 als zodanig verwoord heeft in het betreffende verzoekschrift van die datum. De gedaagde-verdachte-curator ‘informeert’ in plaats van ‘verweert’. Wat juridische en formeel betekent dat de gedaagde-verdachte-curator geen verweer heeft. De gedaagde-verdachte-curator is door de mand gevallen. Eigen schuld.
3. “Waarschijnlijk”.
De ‘waarschijnlijkheid’ welke de gedaagde-verdachte-curator opvoert in haar briefje van 01-11-2010 is gelogen. Zij heeft in het door de griffier illegaal gekopieerde verzoekschrift van 24 sept. 2010 heel goed kunnen lezen dat degene, die eiseres op enig moment ten huwelijk heeft gevraagd, dhr. R.D.Derks uit Nieuwegein was. Op 31 oktober jl. heb ik mijn grafrede van 30 oktober op mijn blog www.annemarietenberge.blogspot.com gepubliceerd. De gedaagde-verdachte-curator heeft tegenover griffier Groodt-Elbers zonder enige twijfel een valse verklaring afgelegd. Wie gaat daar bij de politie aangifte van doen ?
4. “Deze man was haar ex-partner”.
De gedaagde-verdachte-curator legt hier wederom een valse verklaring af. ‘Partner’ is een wettelijk beschermde omschrijving. Dhr. Derks is nooit de ‘partner’ van eiseres geweest.
5.”De psychiatrische problemen”
De gedaagde-verdachte-curator geeft hier, zonder enige twijfel, een geneeskundige verklaring uit. Dat is verboden en strafbaar. Voor de wet is de gedaagde-verdachte-curator nog steeds de wettelijke vertegenwoordiger van eiseres. Het is bij de wet verboden dat de gedaagde-verdachte-curator hier een schriftelijke verklaring aflegt over de vermeende geestelijke stoornis van eiseres. Zie Art. 229 eerste lid WvSr.: < Hij die een schriftelijke
verklaring nopens het al of niet bestaan hebben van ziekten , zwakheden of gebreken valselijk opmaakt met het oogmerk om het openbaar gezag of verzekeraars te misleiden, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie>. Eiseres zal aangifte doen bij de politie.
5 / 5
6. “Elders was gaan wonen”.
De gedaagde-verdachte-curator legt hier een valse verklaring af over de beweegredenen van de op 25 oktober jl. overleden Rein Derks, die zich in Mei 2006, (in goed overleg met eiseres) bij de Gemeente Utrecht heeft laten uitschrijven en zich in de Gemeente Nieuwegein heeft laten inschrijven. Sindsdien is eiseres óók woonachtig in Nieuwegein op het adres van dhr. Derks zoals Derks woonachtig bleef op het Utrechtse adres van eiseres: Servaasbolwerk 4.
De gedaagde curator die zich ook nog eens in grove en haatzaaiende bewoordingen uitlaat, schendt in haar verweer niet alleen de privacy van de overleden heer Derks, maar schendt ook de privacy van eiseres. Eiseres zal hiervan aangifte doen bij de politie.
7. “Ook gaf hij haar geld”.
De gedaagde-verdachte-curator lastert hier voor de tweede keer in haar verweer van 01-11-2010. Eiseres heeft nooit geld aangenomen van dhr. Derks. De overledene heeft eiseres nooit geld gegeven voor de boodschappen. Bij leven deed dhr. Derks alle boodschappen omdat eiseres door haar invaliditeit zelf geen boodschappen kon doen. Dhr. Derks verdiende een lintje daarvoor. Overigens is het van de gedaagde-verdachte-curator een grove leugen om te stellen dat eiseres geld aannam van derden alsof eiseres toch een inkomen genoot.
8. “Ik had regelmatig contact met hem”.
Het is bij wet verboden dat curatoren uit eigen winstoogmerk en werkverschaffing privé contacten leggen en financiële transacties doen met anderen, zonder de onder curatele gestelde te informeren. Er is zonder twijfel wederom sprake van bedrog, oplichterij en valse declaraties. Eiseres zal aangifte doen bij de politie.
9. “Mevrouw ten Berge weigerde met mij te overleggen”.
Het legale besluit van eiseres om met een verdachte curator niets te maken te willen hebben, werd, alom geprezen als een erg verstandig besluit. De woorden van de gedaagde-verdachte-curator zijn als zand strooien in de ogen van de griffier en de rechter.
10. “Via deze meneer maakte ik ook leefgeld over naar haar.”

Naar aanleiding van dit onderdeel van het verweer van de gedaagde-verdachte-curator heb ik, eiseres de volgende mail verstuurd: Onderwerp: Bewijsstukken.
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: maandag 15 november 2010 15:46:45
Aan: KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl)
Aan: Kroezen BV St. Cornelisstraat. 44 te Vortum - Mullem. Van: A.M.S.ten Berge, eiseres p/a Servaasbolwerk 4bis. 3512 NK Utrecht. In de brief met kenmerk 002649/ML/019 d.d.01-11-2100 van M.L. Brandt van Heijst aan mevr. A.S.M. de Groodt-Elbers, griffier bij de Rechtbank Utrecht, schrijft zij over jarenlange overboekingen die plaatsgevonden zouden hebben van de leefgelden van ondergetekende aan dhr. R.D. Derks te Nieuwegein. Hierbij eis ik van u, aan mij op te sturen (zie bovenstaand adres) alle relevante rekeningafschriften welke de betreffende overboekingen kunnen staven aan de waarheidsvinding in de zaak van 17 nov. a.s. Gelieve aan de buitenkant van de enveloppe de inhoud daarvan te vermelden. Onkosten worden vergoed. Was getekend, A.M.S.ten Berge.

TOT SLOT, bedank ik u allen voor uw aandacht en laat ik u achter in een aangenaam verpozen tussen de schillen en de dozen van een failliete Rechtspraak.

Was getekend, Mevrouw A.M.S.ten Berge, eiseres.

Geen opmerkingen: