maandag 27 juni 2011

Hoe gevaarlijk en gemeen is Altrecht. Utrecht ?

Door Anne Marie ten Berge. 27 juni 2011.

Nou heel gevaarlijk en heel gemeen. U kunt dit zelf inschatten aan de hand van mijn briefwisseling met de de eindverantwoordelijke artsen. Het proces voor het Regionaal Tuchtcollege duurt gewoonlijk langer dan een jaar. Als iemand mij kan tippen hoe veel vlugger ik deze slechte artsen weg kan krijgen dan graag. Het onderwerp van de mail van vandaag luidt: Het bestuur, de artsen Martin Roeten en Rob de Jong van Altrecht doen gevaarlijk en verdacht.‏

14:59
Beantwoorden ▼

Anne Marie ten Berge
Aan Algemeen directeurAltrecht Utrecht Rob de Jong, Roeten, Martin, Anne Marie ten Berge, Peter de Klein, INFO SBWU, koekepot@hotmail.com, Rini Valkenburg, Joop Servaas, hilkotimmer@sbwu.nl, martijnkole@sbwu.nl, karin van wijngaarden, joycewortman@sbwu.nl, hansdunnebier@sbwu.nl, helpdesk@pvp.nl, Helpdesk Rechtspraak.nl, ik@clientenbelangutrecht.nl, Altrecht Informatiecentrum, Ronald de Koster., arjenschilt@sbwu.nl, janberndsen@sbwu.nl, info@brouweradvocaten.nl, herstel@sbwu.nl, j.vuyk@altrecht.nl, G. Uijterwaal, l.snoek@altrecht.nl, Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester), Burgemeester Frans Backhuijs, Gemeenteraad Utrecht, Kees Driehuis, Kees van Oosten, KROEZEN BV, Louis de Leon, Lydia Heuveling van Beek(Rechtbank Utrecht), ml.brandt@kroezenbewind.nl, mr. A.M. Neuteboom, notaris, Mr.H.R.Marcelis, Nederland Transparant, Nico de With, nieuwemedia@rtvutrecht.nl, nieuwsbrief@volkskrant.nl, NRC WEB, Opiniepanel, Paul van Schuilenburg, Redactie, Redactie, Redactie, Redactie, Redactie, ritagrimmelikhuijzen@sbwu.nl, RTV-Nieuws Utrecht, SPfractie Utrecht, Stichting Mitros, support@allesoverutrecht.nl, UN Stadsleven, verdraaidefeiten@nrc.nl, VGN, Werklozen Bond, Wijkbureau Binnenstad, Tweede Kamer
Aan: Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht Utrecht en
Aan: Rob de Jong, algemeen directeur Altrecht / WA-huis Utrecht.
CC .Mevr. E.I.Schippers,(VVD) Minister van VWS. postbus 20350. 2500 EJ Den Haag.
CC. Mark Rutte,(VVD) Minister-president.Algemene zaken postbus 20001. 2500 EA Den Haag.
Heren Roeten en de Jong,
Het is de zoveelste keer dat u beide niet inhoudelijk op de aanklachten van mij en dhr. V. reageert.(Ik heb in alle brieven de naam veranderd in dhr. V.) Er kan geen sprake zijn van inbreuk op de privacy en schending van vertrouwelijke patiënteninformatie omdat A: Het is de uitdrukkelijke wens van dhr. V. dat zoveel mogelijk mensen meelezen met zijn strijd voor rehabilitatie. Hij is nu 47. Hij heeft van jongs af aan een autistiforme stoornis. Welk geen ziekte, noch een persoonlijkheidstoornis genoemd mag worden. Hij hoort geen stemmen. Hij heeft geen doodswens. Hij is niet gevaarlijk voor zichzelf noch voor anderen. Het is een hele zachtaardige en intelligente man.
U heeft dus op 08 maart 2011 aan de off. van Justitie te Utrecht een valse geneeskundige verklaring overlegd. B: Dhr. V. hoort derhalve geen patiënt / cliënt van Altrecht te zijn. C: U beide wist dat dhr. V. op 30 mei 2011 zich tot de kantonrechter had gewend met een verzoek(3 producties), om de bescherming van een contactverbod met medewerkers van Altrecht af te kunnen dwingen en toch wordt hij door Ferdinand van Gendt, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Altrecht Facteam op 1 juni 2011 hier in Utrecht van straat geplukt en voor verdere drang en dwang in uw gesloten afdeling Unit B mishandeld. Hij heeft geen internet. Hij mag niet naar buiten bellen. Hij mag niet buiten lopen. Zonder twijfel met uw sadistische goedkeuring is dhr. V. op 1 juni 2011 weer 'ingevangen'. Beroofd van zijn vrijheid. Mocht namens u, weer met drang en dwang mishandeld worden.
Conclusie: U trekt zich van God noch gebod, noch van dhr. V., noch van zijn familie, noch van de SBWU, noch van mij, zijn gevolmachtigde wat aan. U staat geheel onverschillig tegenover de gevolgen van uw machtsmisbruik. U wordt kennelijk van hogerhand en door de inspectie voor de gezondheidszorg beschermd voor het strafrecht. U wordt zelfs niet in het openbaar berispt nadat de kamer links naast dhr. V. op UNIT B gesloten afdeling van Altrecht Lange Nieuwstraat 119 te Utrecht, op woensdagmiddag 23 juni 2011 totaal was uitgebrand omdat het brandalarm niet werkte. U bent een gevaar voor de mensen die u in uw instelling hebt binnengehaald. U doet net of een en ander niet onder uw verantwoordelijkheid valt. En wat hebt u gedaan met de cliënt van wie die uitgebrande kamer was ? Zij kreeg de schuld. Zij werd geseponeerd. Terwijl u zelf verantwoordelijk was voor de kortsluiting in haar kamer. U had er niet op toegezien dat na de storing van vrijdag 17 juni 2011 de brandalarm installatie in de kelder weer opnieuw afgesteld had moeten worden.
Hierbij meld ik u bij de de Minister- President en bij de Minister van Volksgezondheid aan als gevaarlijke artsen psychopaten en bij de politie aan als de verdachten van het plegen van ontvoering en pogingen tot doodslag. Eigenlijk doet u aan een soort van mensenhandel. U maakt openlijk in het eigen belang op een onrechtmatige wijze gebruik van uw openbare functie als directie en bestuur (met ondertekeningsmandaat van B&W van Utrecht en omringende Gemeenten) om gewone of zich anders gedragende burgers in te vangen.Altrecht heeft afspraken dat ook de opgedrongen zorg bij de zorgverzekeraars gedeclareerd wordt. De zorgsector is niet voor niets onbetaalbaar geworden door deze dubieuze marktpartijen. In het geval van dhr. V. wordt AGIS er beter van. U belazert de kluit over de hoofden van onschuldige burgers heen. U klaagt ons niet aan wegens laster en ongegronde verdachtmakingen ? Dan hebben wij gelijk.
Ondercuratelestelling. Dat u, meneer Roeten mij op 9 mei 2007 bij de off. van justitie aangemeld heeft voor een ondercuratelestelling, wegens geestelijke stoornis wordt u alleen door de politici in de Gemeente Utrecht in dank afgenomen. De gemeenteraad en zijn burgemeester dachten zo van mij, een concurerende politica, af te kunnen komen. Het zit hun niet mee. Anno 2011 in week 22 werd ik opnieuw door Stichting Mitros aangemeld voor een RM en door psychiaters en coördinatoren gestolkt met de vraag om op gesprek te komen. Ik eis dat ze mij met rust laten. Ik ben 67. Ik ben door mijn huisartsen nog nooit naar een psychiater doorverwezen. Trouwens, ook zo iets: De curator bij KROEZEN BV betaalt sinds 1 januari 2010 mijn verzekering bij MENZIS niet meer. Ik kan dus niet terecht bij welke Zorg dan ook.
Tip van mij, de gevolmachtigde Anne Marie ten Berge: Het bovenstaande komt op mijn blog en ik stuur het ook naar de krant. Binnenkort heb ik geen telefoon en geen internet meer omdat de curator van KROEZEN BV te Vortum-Mullem de rekeningen niet wil betalen. KROEZEN BV stuurt enerzijds om mij klein te krijgen elke tien dagen € 0,01 leefgeld op.
Anderzijds doet KROEZEN BV en hun curator mevr. Brandt- van Heijst zo raar op advies van de Gemeenteraad Utrecht en haar nep-burgemeester mr. Aleid Wolfsen(PvdA).De curator wordt namelijk voor deze pesterige werkzaamheden (als curator en als bewindvoerder) betaald door de Gemeente Utrecht. Al het bovenstaande bewijst dat het politieke systeem van de regering en de Tweede Kamer niet deugt. En wat schrijft Mark Rutte terug als ik de Ministerraad verwijt dat zij het onrecht, het onwettige, handhaven in plaats van het recht en het wettige te respecteren ? Wel dan schrijft Rutte het volgende: "Zoals de vorige MP u ook al schreef: Wij zijn een andere mening toe gedaan en daar wil ik het bij laten". Arm Nederland. En de Koningin weet nog van niets....
Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Subject: RE: Verzoek om enige redelijkheid uwerzijds.
Date: Fri, 24 Jun 2011 14:29:11 +0200
From: Ro.de.Jong@altrecht.nl
To: amstenberge@hotmail.com; m.roeten@altrecht.nl
CC: peter.de.klein@utrecht.politie.nl; info@sbwu.nl; koekepot@hotmail.com; geenkaas@hotmail.com; j.servaas@utrecht.politie.nl; hilkotimmer@sbwu.nl; martijnkole@sbwu.nl; norbika35@hotmail.com; joycewortman@sbwu.nl; hansdunnebier@sbwu.nl; helpdesk@pvp.nl; helpdesk@rechtspraak.nl; ik@clientenbelangutrecht.nl; informatiecentrum@altrecht.nl; r.de.koster@pvp.nl; arjenschilt@sbwu.nl; janberndsen@sbwu.nl; info@brouweradvocaten.nl; herstel@sbwu.nl; j.vuyk@altrecht.nl; G.Uijterwaal@altrecht.nl; L.Snoek@altrecht.nl

Geachte mevrouw ten Berge,
Ik zal niet via de mail op uw verzoeken reageren. Zeker gelet op uitgebreide lijst van ingekopieerde meelezers, beschouwen wij dat als een inbreuk op de privacy en de vertrouwelijkheid van patiëntinformatie. Als u klachten heeft over de behandeling, stel ik u voor gebruik te maken van de daarvoor bedoelde klachtenprocedure van Altrecht.
Hoogachtend,
Rob de Jong Algemeen Directeur altrecht willem arntsz
Divisie Willem Arntsz
Per 27 juni 2011 is de volgende E-mail voor het laatst bijgesteld / verbeterd.
Van: Anne Marie ten Berge [mailto:amstenberge@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 24 juni 2011 14:16
Aan: Jong, Rob de; Roeten, Martin
CC: Peter de Klein; INFO SBWU; koekepot@hotmail.com; Dhr. V.; Joop Servaas; hilkotimmer@sbwu.nl; martijnkole@sbwu.nl; karin van wijngaarden; joycewortman@sbwu.nl; hansdunnebier@sbwu.nl; helpdesk@pvp.nl; Helpdesk Rechtspraak.nl; ik@clientenbelangutrecht.nl; Altrecht Informatiecentrum; Ronald de Koster.; arjenschilt@sbwu.nl; janberndsen@sbwu.nl; info@brouweradvocaten.nl; herstel@sbwu.nl; Anne Marie ten Berge
Onderwerp: FW: Verzoek om enige redelijkheid uwerzijds.
Aan: Rob de Jong, directeur Altrecht/WAhuis Utrecht.
Aan: Martin Roeten,geneesheer-directeur Altrecht Utrecht
Heren,de Jong en Roeten,
Kunt u mij vertellen, waarom van Steensel, psychiater op Unit B. weigert een ontslaggesprek te voeren met dhr. V. en mij ?
De heer V. hoort gedwongen ontslagen te worden omdat hij (slechte) behandeling en (slechte) medicijnen weigert. Hij neemt op vrijwillige basis een lage dosis medicijnen in welke in het Antoniusziekenhuis zijn afgesproken in verband met de diagnose van een autistiforme stoornis (80%). Dhr. V. is in het Anthonius Overvecht, 2 weken geobserveerd op de gesloten afdeling, op verzoek van Gerdien Ruitinga, psychiater en Ferdinand van Gendt, casemanager van het Factteam Lange Nieuwsstraat 119 Utrecht.
En zoals ik u eerder aan uw verstand probeerde te peuteren: A: Het Factteam heeft geen enkele juridische status. B: Dhr.. V. griezelt van de daden van dhr, van Gendt (zes ordebewaarders van de gemeente Utrecht oproepen om hem in te vangen) C: Ruitinga heeft geen verstand van autisme en heeft dus eerder een valse geneeskundige verklaring afgegeven aan het bevoegd gezag van de off.van justitie.Arrondissement Utrecht.
Voorts weigert dhr. V. bloed te laten prikken. Dhr.V. wenst gerehabiliteerd te worden. Dhr. V. wenst sinds jaar en dag geen contacten met Altrecht-medewerkers. Dhr. V. wenst vrij buiten te kunnen fietsen. Dhr. V. wenst niet op Unit B in de rook van jointjes te zitten. Dat wordt daar inderdaad gerookt. Dhr. V. wil DIRECT weg van Unit B omdat hij niet mag bellen en internetten en al helemaal niet nadat er brand was ontstaan in een van de kamers op Unit B. In de krant stond de leugen dat het een prullenbakfikje gold. Maar het was meer. De hele kamer was op 23-06-2011 uitgebrand. De rook kwam de gangen in. De bewoners konden niet naar buiten want de laatste deur bij de lift draait naar binnen open. Zulke incidenten hoort u aan de wijkagent en dat van die deur aan de brandweer te melden.
Tot slot: Wanneer Altrecht met de verzekeraars afgesproken heeft om autisme, dyslexie, ADHD of een vorm van Burn-out als geestesziektes te kunnen behandelen dan zit er iets behoorlijk fout in het Altrecht zorg-systeem.
Wij hopen op redelijkheid uwerzijds.
Afzenders: Dhr. V, een van Altrechts slachtoffers en Anne Marie ten Berge, zorg-doen-STER tegen onredelijkheid in de zorg.

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: rob.de.jong@altrecht.nl; m.roeten@altrecht.nl
CC: peter.de.klein@utrecht.politie.nl; info@sbwu.nl; koekepot@hotmail.com; geenkaas@hotmail.com; j.servaas@utrecht.politie.nl; hilkotimmer@sbwu.nl; martijnkole@sbwu.nl; norbika35@hotmail.com; joycewortman@sbwu.nl; hansdunnebier@sbwu.nl; helpdesk@pvp.nl; helpdesk@rechtspraak.nl; ik@clientenbelangutrecht.nl; informatiecentrum@altrecht.nl; r.de.koster@pvp.nl; arjenschilt@sbwu.nl; janberndsen@sbwu.nl; info@brouweradvocaten.nl; herstel@sbwu.nl
Subject: Aangifte tegen Altrecht.
Date: Wed, 22 Jun 2011 13:52:28 +0200

Aan: dhr. R. de Jong, directeur Altrecht-WAhuis.
Lange Nieuwstraat 119 Utrecht. tel. 030-2308888
Van: Mw. A.M.S.ten Berge, gevolmachtigde
p/a: ServaassbolwerK 4 bis Utrecht. tel. 030-3216070

cc Martin Roeten, geneesheer directeur.
Dolderseweg 164 3734BN Den Dolder.

Datum: woensdag 22 juni 2011
Betreft: Fysieke en geestelijke mishandeling op Unit B.
Geachte heer,
Op 17 juni zou mevr. van Schaik secretariaat pno de betreffende klachten aan u doorgeven. U heeft mij echter gisteren en eergisteren niet te woord willen staan door mij terug te bellen.
Aan de orde zijn alle klachten tegen Jan van Steensel, psychiater, de medewerkers en de vrijwilligers van Unit B. Het is duidelijk dat dhr. V. geb. 11 juli 1963 te V. daar sinds een kleine week mishandeld wordt en dat zijn rechten op bizarre wijze worden geschonden.
Zoals Altrecht heel goed weet kreeg dhr. V. op 08-02-2011 de diagnose van een autistiforme stoornis aangereikt door het Antoniusziekenhuis Overvecht. Deze stoornis is zoals Altrecht hoort te weten: Onlangs door een autisme deskundige (niet door de psychiater) in het RPC Nieuwegein bevestigd.
Het strafbare gedrag van Altrecht: Vrijheidsberovingen onder het mom van behandeling en jarenlange mishandeling werden niet gestopt.
Zij vonden plaats onder eindverantwoordelijkheid van u en Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht
Omdat er jarenlang door Altrecht niet gereageerd werd op de klachten van dhr. V. over de foute Altrecht diagnose van schizofrenie en de foute gedwongen medicaties, hebben dhr. V. en ik ons ten einde raad op 30 mei 2011 met een verzoek tot de kantonrechter te Utrecht gericht.
Dit verzoek betrof een contact-verbod tussen alle medewerkers van Altrecht. Het betreffende verzoek heb ik in afschrift, zaterdag 18 juni 2011 aan Wouter Eggink medewerker Unit B overhandigd met de mededeling dat dit verzoek aan alle medewerkers ter inzage gegeven moest worden. Dit is kennelijk niet gebeurd met alle gevolgen van dien. Immers wanneer ik een willekeurige medewerker op UNit B er naar vroeg wist niemand van dat document.
Het mag duidelijk zijn dat Altrecht de handicap van dhr. V. van een autistiforme stoornis een onbelangrijke bijzaak vind in de behandeling. Bijna voor iedere autist komen de ongenode contacten binnen als vijandig en gevaarlijk.zo ook bij dhr. V.. Dhr. V. kan zich heel goed uitdrukken en zeker op papier, maar helaas de zorgverleners blijven doof en blind voor zijn smeekbeden: "Schrijf mij uit bij Altrecht. Laat mij naar deskundige zorg mogen gaan". Erger nog: Altrecht besluit op 8 maart 2011 dhr V. achter zijn rug om aan te melden voor een RM. Dat heeft hij op 08-04-2011 'gekregen'.Bezwaren werden niet behandeld.

Ik heb vandaag dhr. V. om 10:30 uur aan de telefoon geroepen en hij vroeg mij als gevolmachtigde bij de politie aangifte te gaan doen van fysieke mishandeling op Unit B. Op 21 juni 2011 om ongeveer 18:00 uur is hij door een verpleger en een vrijwilliger onder het uiten van bedreigingen door de gang gesleurd en op zijn bed gehouden. Hij had onder het avondeten geklaagd dat Unit B om 11:30 uur, die morgen Ferdinand van Gendt casemanager Factteam Altrecht , zijn grootste vijand en belager had binnengelaten zodat dhr. V. hem niet uit de weg kon gaan.
Dhr. V. wordt op Unit B zonder rechterlijk bevel vastgehouden. Hij moet op rechterlijk bevel geobserveerd worden maar dat is onmogelijk. Dhr. V. wordt van zijn vrijheid beroofd. Hij kan daar niet behandeld worden voor autisme omdat autisme geen geestesziekte is. Ondanks het feit dat het Facteam en Unit B op de hoogte zijn van zijn verzoek aan de rechter om een contactverbod dat sinds 30 mei 2011 onder de rechter is, wordt hij toch mishandeld. De mishandeling is recht evenredig met het feit dat dhr. V. daar niet hoort te zijn voor zijn stoornis van autisme.
Mijn klant kan daar niet weg, zit geïsoleerd. Hij mag de uitgaande patiëntentelefoon niet gebruiken. Hij mag de computer niet gebruiken. Hij kan geen 112 of andere hulp bellen als hij door de mishandeling fysieke pijn heeft en in een emotionele stress raakt. Hij mag soms zijn kamer niet op, zijn toilet niet gebruiken omdat het slot van zijn kamerdeur onklaar is gemaakt door de afdeling.
Voor dhr. V. is Unit B met de ondeskundigheid en vijandigheid van de medewerkers daar, een ziek makende omgeving.
Om verdere teloorgang en mishandeling te voorkomen verzoek ik u dringend dhr. V. onder mijn hoede te stellen. Hij is niet geestesziek, hij is wilsbekwaam en mag het recht hebben om zich te verweren tegen een slechte behandeling en vijandigheid, door zich daaraan te onttrekken.
U mag dhr. V. niet langer onmachtig laten om in zijn eigen belang te handelen. Wat Altrecht doet staat gelijk aan een en meerdere pogingen tot doodslag.
Wanneer er door u geen gehoor wordt gegeven aan onze oproep dhr. V. los te laten zal ik met een duplicaat van het verzoek van 30 mei 2011 aan de rechter en met een afschrift van deze mail aangiften doen. Dhr. V. heeft gisteravond het duplicaat van het verzoek d.d. 30 mei 2011 in drievoud getekend. Tot slot: Hopelijk heb ik u allen duidelijk geïnformeerd. Voor nader overleg of reactie op deze mail kan ik gebeld worden, nr. 030-2316070.Terug mailen kan ook.
Mevrouw A.M.S.ten Berge

Naschrift op 24juni 2011: Wij hebben geen reacties, geen weerwoorden ontvangen. Dus wij hebben gelijk ?

Op dit bericht is de Altrecht Disclaimer van toepassing:
http://www.altrecht.nl/disclaimer

Geen opmerkingen: