zondag 5 juni 2011

Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 5 juni 2011.

Per e-mail en per post:
Aan: Paul van Schuilenburg, secretaris Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht.
Kroonstraat 25. 3511 RC. Utrecht


Van: Anne Marie ten Berge,
p/a: Servaasbolwerk 4bis 3512 NK. Utrecht

Datum: zondag 5 juni 2011.

Onderwerp: De illegaliteit van de Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht

Geachte heer van Schuilenburg,

U berichtte mij namens de Commissie voor de politieklachten, Politie Utrecht, op 3 juni jl als volgt, ik citeer in cursief: Geachte mevrouw Ten Berge, In reactie op uw e-mail d.d. 13 mei 2011 kan ik u het volgende berichten: U heeft op 8 april 2011 een klacht ingediend bij de Politie Utrecht. De heer De With is klachtbehandelaar bij de Politie Utrecht. Hij heeft een klachtrapport opgemaakt. Dat is doorgezonden naar de Commissie voor de Politieklachten, Politie Utrecht. Van die Commissie ben ik de secretaris. Het is gebruik dat de Commissie op een donderdagmiddag een hoorzitting inroostert. Tijdens die hoorzitting worden aan de klager en de politiemedewerker waarover geklaagd is vragen gesteld door de Commissie. De Commissie zal op donderdag 23 juni 2011, van 14.15 tot 15.00 uur uw klacht behandelen. U en de beklaagde politiemedewerker zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. U bent beiden vrij om te komen. Als u niet zou verschijnen, gaat de hoorzitting toch door met beklaagde en wordt uw klacht toch behandeld. Als de Commissie aanleiding ziet inhoudelijk te reageren op uw e-mail d.d. 13 mei 2011 zal zij dat in haar nog uit te brengen advies aan de korpsleiding doen. Hoogachtend P.van Schuilenburg (secretaris Commissie voor de politieklachten Utrecht) Einde citaat.

1. Mijn antwoord luidt net als op 13 mei 2011: “Vergeet het maar”. Ik kom op donderdag 23 juni 2011 van 14.15 tot 15.00 uur Kroonstraat 25 Utrecht, alleen kijken of Aleid Wolfsen (PvdA)nepburgemeester Utrecht en nepkorpsbeheerder politie Utrecht een dergelijk onwettig commissieplan doorzet. Er is uwerzijds geen garantie afgegeven dat de betreffende commissie politiek onpartijdig is. Er is van uw kant ook geen bewijs afgegeven dat de betreffende commissie legaal is.

2.
Het is een feit dat de commissie liegt. Zie uw mail van 03-06-2011: Ik heb op 8 april 2011 bij de Politie Nieuwegein een klacht ingediend tegen politieman Vroomen uit Nieuwegein en niet bij de politie te Utrecht. De klacht is door uw collega Nico de With te Nieuwegein behandeld voor klachtenbemiddeling. Daarna kwam mijn aanklacht / aangifte tegen Vroomen aan de orde bij de politie te Utrecht.

3. Uw collega Vroomen heeft zich schuldig gemaakt aan diverse ambtsmisdrijven. Zoals huisvredebreuk met geweld, illegale huisuitzetting met geweld, poging tot doodslag omdat uw collega mijn verzoek 08-04-2011 om mij per ambulance naar een dokter in het ziekenhuis te brengen opzettelijk heeft genegeerd. Uw collega heeft zich verder schuldig gemaakt aan samenzwering met de particuliere persoon dhr. H.W.M. Van Mil uit Nieuwegein, die zich op 08-04-2011 valselijk als deurwaarder presenteerde zonder dat hij aan Vroomen een vonnis van de huisuitzetting Thorbeckepark 108 te Nieuwegein kon tonen. Verder heeft Vroomen in goed overleg met Fred Mommers van Stichting Mitros te Nieuwegein, de illegale huisuitzetting mogelijk gemaakt. De diefstal van 2 huissleutels mogelijk gemaakt. Vroomen heeft getoond dat hij een politieman is die met verdachte personen samenwerkt en geen opdracht heeft gekregen om in deze zaak personen na te trekken en te vorderen om acht ID bewijzen te tonen. Want zoveel personen waren betrokkenen.

4. Op 12 mei 2011 heb ik in een mail aan u, de Commissie laten weten dat uw collega Vroomen zich schuldig had gemaakt aan het bovenstaande. Ik snap echt niet wat de betreffende commissie nu nog anders wil horen, dan dat ik vraag: “Moet ik voor mijn aangiften tegen Vroomen bij het OM Utrecht of bij de Rijksrecherche zijn? ”

5.
Nepburgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) is als nepkorpsbeheerder wat betreft de politie verantwoordelijk voor de ambtsmisdrijven van de politie. Het staat als een feit vast dat B&W van Utrecht en van Nieuwegein met Marien de Lange, bestuursvoorzitter van Stichting Mitros Wonen en Vastgoed te Utrecht in de hel van zijn machtsmisbruik samenwerken. Mijnsinziens hebben Fred Mommers, medewerker Mitros te Nieuwegein,de nepdeurwaarder dhr. H.W.M. van Mil te Nieuwegein met autokenteken 69 BJ BD, de politieman Vroomen op 08-04-2011 opzettelijk op het verkeerde been hebben gezet, totaal misleid en aldus tot het plegen van zijn ambtsmisdrijven hebben aangezet.

6.
De Commissie heeft mij niet verteld op welk moment de betreffende commissie is ingesteld, wie de voorzitter is en wie de leden zijn. De commissie heeft mij ook niet laten weten welk KvKnummer zij heeft. Welke personen worden tot de Korpsleiding van District Utrecht of District Lekstroom gerekend ? Uit uw woorden 03-06-2011 maak ik op, dat de Commissie een adviesorgaan is voor de Korpsleiding. Maar de Korpsleiding, is toch alleen bevoegd besluiten te nemen en in staat zichzelf onpartijdige adviezen te geven ?.

7. Als de commissie niet volgens de Handelsregisterwet in het handelsregister van de Kamers van Koophandel is ingeschreven, dan is de commissie bij voorbaat onwettig / illegaal. Zie hiervoor de Nieuwe Handelsregisterwet 2008. Anders gezegd de commissie en de korpsleiding werken zelf hun eigen onnozelheid in de hand. Ik laat mij niet horen door een overheidscommissie, welke zo duidelijk de Handelsregisterwet 2008 ontduikt. Ook niet als mijn medewerking namens de Minister President en zijn ministers wordt verzocht. Net als in mijn ruzies met de rechtbank Utrecht, de Raad van State, De Hoge Raad, De Tweede Kamer en de Raadsleden Utrecht zal ik ook hier niet buigen. De overheidsinstanties ontduiken allemaal de handelsregisterwet 2008 en mijn (aan) klachten daarover worden niet behandeld. Dus ik zal wel gelijk hebben. Want wie zwijgt stemt toe.

9. Bij uw uitnodigingen (3x) om op donderdagmiddag 23 juni 2011 gehoord te worden op het politiebureau Kroonstraat 25 te Utrecht over een verdachte politieman worden de namen van de voorzitter, de leden en de (hoor)procedure geheim gehouden, terwijl het juist een taak van de overheid is om de burger óók ongevraagd te informeren. En dan is de conclusie gauw gelegd: Een geheime commissie ? Is er dan ook een geheime politie, die straffeloos de burger met geweld mag aanvallen of uit de woning mag zetten? Dat ik op 08-04-2011 niet neergeschoten ben zoals te doen gebruikelijk in het gemiddelde politiekorps (met een beroep op zelfverdediging) verbaast mij nog steeds.

10.
Ik draag net als de gemiddelde burger de politie op handen, maar een paar van die vuile (schiet) en/of geweldsincidenten tegen de burger gericht en waarbij de korpsbeheerder zijn/haar verantwoordelijkheid niet wil / kan / durft te nemen, halen het hele imago van de politie naar beneden. De meeste burgers beseffen niet dat in de driehoek van het bevoegde gezag het juist de Hoofd officieren van Justitie en het de Rechters zijn, die de politie laten stikken in de strafvervolging van foute politici.

Hoogachtend, mevrouw A.M.S. (Anne Marie) ten Berge.

Geen opmerkingen: