vrijdag 15 april 2011

Vrijheidsberovingen in Gemeente Utrecht.

Door: Anne Marie ten Berge, Utrecht, op 15 april 2011

*RE: 11.049570 A.M. ten Berge‏ 14:45
Beantwoorden ▼
* Beantwoorden aan Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com
Anne Marie ten Berge
amstenberge@hotmail.com

Aan: Gemeenteraad Utrecht, Griffie Gemeenteraad
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: vrijdag 15 april 2011 14:45:27
Aan: Gemeenteraad Utrecht (secmbgemeente@utrecht.nl)
CC: Griffie Gemeenteraad (griffie.gemeenteraad@utrecht.nl)
Aan: Gemeenteraad Utrecht.
Van: Mw A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4bis.3512 NK Utrecht.
Datum: 15 april 2011
Betreft: Bezwaar 11.049570.
Geachte heren/dames raadsleden/ voorzitter,
Hierbij maak ik Anna Maria Susanna ten Berge geb.06-03-1944 te Utrecht, bezwaar tegen uw besluit 11.049570, om mijn mail/brief van donderdag 14 april 2011 , welke hierna nog is te lezen, een lage urgentie van behandeling te geven.
Redenen van bezwaar
Het is voor u zeker mogelijk zo spoedig mogelijk een eensluidend antwoord te geven, omdat het hier een schikking betreft, waarop ik als inwoner van Utrecht en als gedupeerde, recht meen te hebben.
Op 14 april 2006 is het Jolanda Huussen van de Stichting Mitros Utrecht geweest, die mij op persoonlijk initiatief, bij Altrecht aanmeldde voor 'bemoeizorg' en gedwongen opname.
Op 13 december 2010 is het mw.M.L.J.S. Brandt-van Heist, curator werkzaam bij de inkomensbeheerders van KROEZEN BV te Vortum-Mullem geweest, die mij op 13 dec. 2010 bij Altrecht, Lange Nieuwstraat 119 Utrecht aanmeldde voor een gedwongen opname. (RM).
Martin Roeten geneesheer-directeur Altrecht, stelt in zijn brief van 13 april 2011 het feit vast, dat het OGGZ-team Stad Utrecht op 13 januari 2011 met genoemde curator heeft overlegd over de aanvraag van een RM voor mijn persoon.
Zonder twijfel zijn schendingen van mijn privacy door MITROS en ALTRECHT hierbij aangetoond.Deze schendingen privacy zijn strafbaar. Wie gaat hier aangifte van doen ? U als verantwoordelijk Stadsbestuur of ik,meervoudig slachtoffer ?
Het is immers zo, dat STICHTING MITROS UTRECHT als ook het bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te VORTUM-MULLEM beide gebonden zijn aan de vergunningen-afspraken met de Gemeente Utrecht. Deze zijn zonder twijfel geschonden.
Beleid.
U als gemeenteraad, bént die Gemeente Utrecht. U bepaalt het beleid. Gezien het bovenstaande mag gesteld worden dat u een onbetrouwbaar beleid hebt gevoerd. Ik overweeg naar de bestuursrechter te stappen wanneer u niet op uw schreden terug keert. En de schade van onbehoorlijk bestuur vergoed.
Eis/schikking.
Mijn eis van € 6.000,-- te betalen door Altrecht, is hetzelfde bedrag, als wat mijn familie: Dhr & mevr. P.B.M.Heijmerink en H.H.H.M.ten Berge te Odijk op 9 mei 2007 12:28 uur via de bemoeienis van ROB.M.KOK, psychiater Altrecht, aan steekpenningen hebben betaald aan Martin W.J. Roeten , geneesheerdirecteur Altrecht.
Letterlijk staat er in het betreffende dossier A.ten Berge nr.254/IJ/CL: De familie is hiertoe bereid (€ 6000,-- betalen)mits er een curatele komt (voor mijn persoon) en het niet een bodemloze put is.
Niet behandelde klachten
Ik heb mij de afgelopen jaren bij u,alle raadsleden en uw voorzitters nep-burgemeesters van de PvdA met name , Annie Brouwer-Korf en Aleid Wolfsen, de blaren op mijn tong geklaagd over het OGGZ-team STAD UTRECHT van Altrecht, maar u, noch uw voorzitters hebben ooit de handen uit de mouwen gestoken om aan de gesignaleerde wantoestanden iets te doen. Ik heb naar voren gebracht dat er sprake was van meerdere onrechtmatig aangevraagde gedwongen opnamen en valse aanvragen onder curatele stellingen.
Nieuw.
Een nieuwe klacht is is feit dat voor dhr. C.V te U.op 10 maart 2010 op oneigenlijke gronden een ibs is afgegeven. Dhr. C.V. te U. stond mij bij in mijn geschillen met de Gemeente Utrecht en met de curator van KROEZEN BV. Zeer recent heb ik gemerkt dat dhr. A.L.te U. een RM heeft gekregen. Waarom weet hij niet. Hij is niet gehoord. Beide heren zijn mijn persoonlijke vrienden en hebben mij trouw en belangeloos geholpen in mijn geschillen met de gemeente Utrecht en de curator van KROEZEN BV.
Beide heren zijn als toehoorders op zittingen geweest van de Sector Kanton Locatie Utrecht. Aan de orde is een duidelijke schending van mensenrechten. Zij lijden beiden onder de gevolgen van gedwongen medicaties door Altrecht en aan de gevolgen van hun beknotte vrijheid. Zij mogen/kunnen niet meer vrij fietsen, wandelen, hun huishouding voeren, hun vrienden bezoeken omdat de niet behandelende artsen van ALtrecht tegen de plv rechters liegen dat deze aardige jongens een gevaar voor de samenleving en voor zichzelf zouden zijn.
Ik verzoek u een onderzoek in te stellen en mij te raadplegen. Ik wacht 12 mei as de behandeling van mijn mail 11-049570 niet af. Genoemde slachtoffers moeten eerder geholpen worden om hun vrijheden terug te krijgen. Altrecht voert een schrikbewind.
Getuigenis
U en uw voorzitter hebben niet als getuigen willen komen op de zitting van Sector kanton locatie Utrecht d.d. 17 november 2010. Een zitting gericht tegen de bewindvoerders van KROEZEN BV te Vortum-Mullem, die hier in Utrecht, met instemming van de Gemeente Utrecht haar criminele activiteiten mag uitvoeren en uitdragen.
Mail kenmerk 11.049570 A.M.ten Berge
En nu u besloten hebt, dat de behandeling van de betreffende mail van 14 april 2011 met als onderwerp: ALTRECHT OGGZ-team STAD UTRECHT en de schikking van € 6000,-- pas op 12 mei 2011 door u vastgesteld wordt, moet u zich eens goed bedenken, hoeveel slachtoffers van de illegale Altrecht-praktijken van het OGGZ- team STAD UTRECHT er tussen 14-04-2011 en 12-05-2011 weer bijkomen.
Slachtoffers
Er komen in het belang van de ongemotiveerde en valse diagnostiek ter zake van de aangevraagde gedwongen opname en/of een ibs, iedere keer meer slachtoffers bij. Een BOPZ advocaat, is partijdig hij/zij verdedigt de ingevangen cliënt van Altrecht, never en nooit.Voor een onpartijdige advocaat doet Altrecht geen moeite. Er is zonder twijfel sprake van, verkapte vrijheidsberovingen.
Mijn teller staat op twee slachtoffers per week. En ik zeg u eerlijk, dat u zich mag schamen, dat u deze vrijheidsberovingen niet opgemerkt hebt. Dat u zelfs de verantwoordelijke wethouders niet ter verantwoording wilde roepen wanneer ik met de bewijzen aankwam zetten , dat er wantoestanden heersen in de Utrechtse psychiatrische zorgverlening van Altrecht.
Commissie
Stel een commissie samen en maak mij voorzitter. Het gaat om vergeten slachtoffers die niet voor zichzelf op kunnen komen. Dat ik dat toevallig wel kan, zal tenslotte ten voordele moeten werken voor de ingevangen Altrecht slachtoffers.
Tot slot,
merk ik op dat het OGGZ-Team STAD UTRECHT en Martin W.J.Roeten, geneesheer-directeur Altrecht, geen steekhoudend en inhoudelijk verweer hebben gevoerd op al hetgeen ik stelde in mijn klaagbrief van 28-02-2011.
Ik handhaaf mijn eis van schikking van € 6000,-- en zal zo spoedig mogelijk een procedure starten bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg te Amsterdam tegen het OGGZ-team Stad Utrecht onder eind verantwoordelijkheid van Martin.W.J.Roeten, geneesheer directeur.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
Subject: FW: 11.049570 A.M. ten Berge
Date: Fri, 15 Apr 2011 11:03:12 +0200
From: SECMBGemeente@utrecht.nl
To: amstenberge@hotmail.com

Geachte heer, mevrouw,

Graag laat ik u weten uw e-mail in goede orde te hebben ontvangen. We hebben uw e-mail het kenmerk 11.049570 gegeven.
Procedure
U heeft uw e-mail gericht aan de gemeenteraad. De raad bestaat uit verschillende fracties met verschillende standpunten. Het is daarom voor de raad vaak niet mogelijk om een eenduidig antwoord op ingekomen e-mails te geven. Wel stelt de raad vast hoe e-mails afgehandeld worden. De raad kan bijvoorbeeld besluiten het college van b&w opdracht te geven de e-mail te beantwoorden. In de raadsvergadering van 12 mei 2011 stelt de gemeenteraad vast, hoe uw e-mail moet worden afgehandeld. Binnen tien werkdagen na deze vergadering ontvangt u een e-mail met deze beslissing.
Inzage
Alle e-mails aan de raad zijn openbaar en voor iedereen in te zien. De e-mails worden ook op internet geplaatst. Voordat wij dit doen, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens. Alleen uw initialen blijven staan.
Meer informatie
Heeft u vragen over de procedure of de inzage? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 – 286 10 69 of e-mail; griffie.gemeenteraad@utrecht.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Deze kennisgeving is van zuiver administratieve aard en heeft geen rechtsgevolg voor de inhoud van uw brief.
------------------------------------------------------------------------------------
Van: Anne Marie ten Berge [mailto:amstenberge@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 14 april 2011 10:03
Aan: Gemeente
CC: Gemeenteraad Utrecht-Nieuwsbrief
Onderwerp: 11.049569 A.M. ten Berge
Urgentie: Laag

Aan: GEMEENTE UTRECHT

t.a.v Gemeente Raad en College van B&W Utrecht.
p/a: Stadhuis Utrecht. / Minrebroederstraat 2 / Utrecht.

Van: Mw A.M.S.ten Berge
p/a: Servaasbolwerk 4 bis
3512 NK Utrecht

Datum:14 april 2011
Betreft: Altrecht-OGGZ-team Stad Utrecht.
Bijlage: brief 13-04-2011

Geachte heren / dames van de Gemeente Utrecht.

Altrecht, schendt al jaren de zorgplicht ter zake van de inhoudelijke behandeling en afdoening van mijn klachten. Ik word niet gehoord.

Kennelijk is het vanaf 2006 een standaard gegeven, dat Martin Roeten,geneesheer-directeur bij Altrecht mijn klachten tegen hem en zijn team niet inhoudelijk wil behandelen, noch binnen het gestelde termijn wil voorleggen aan de Commissie Klachtenbehandeling Altrecht.
Hierbij informeer ik u over de inhoud van mijn brief, d.d. 13 april 2011.zie bijlage bijgevoegd. Het betreft een voorstel van schikking.

Ik merk op dat Altrecht niet staat ingeschreven bij de Kamers van Koophandel.

Ook mijn de laatst ingediende klachten van januari en februari 2011 zijn / worden niet behandeld. Wanneer ik informeer, dan krijg ik standaard te horen: A) dat ik niet goed geadresseerd zou hebben B) dat een antwoord onderweg is. C) dat de TNT niet goed bezorgt. D) dat de medewerker niet op zijn/haar stoel zit. Kortom er schijnt buiten mijn schuld altijd wat mis te gaan.

Ik stel Altrecht aansprakelijk.

Was getekend, Mevrouw A.M.S. ten Berge

_____________________________________________________________________________________

BIJLAGE:
Aan: Secretariaat Commissie Klachtenbehandeling Altrecht.
t.a.v. Anneke C.Loor,secretaris
Extern: Dolderseweg 164
3634 BN Den Dolder
Verstuurd: Antwoordnummer 4606. 3720 ZC. Den Dolder.
Van: Mw.A.M.S. ten Berge
Servaasbolwerk 4 bis
3512 NK Utrecht / tel 030-2316070

Datum: woensdag 13 april 2011
Betreft: Voorstel schikking.
Bijlage: Klaagschrift 28 februari 2011

Geachte mevrouw Loor,
Hierbij stuur ik de commissie mijn klaagschrift van 28 februari 2011 gericht aan Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht en de andere vijf (5) medewerkers Altrecht, OGGZ team Stad Utrecht, voor de zevende keer de deur uit, in de hoop op reactie en behandeling.

Omdat geen van de aangesproken zes (6) personen tegen wie mijn klachten op 28-02-2011 gericht waren, ook gereageerd heeft op het betreffende klaagschrift, verzoek ik de commissie mijn klachten d.d. 28 februari 2011 terstond in behandeling te nemen en mij per direct een voorstel tot afdoening te sturen. Ik eis per direct een schadevergoeding van € 6000,-- te storten op ING rek.75.56.82.130 tnv: Mw. A.M.S. ten Berge Servaasbolwerk 4bis 3512 NK Utrecht, met de mededeling: Schikking klaagschrift 28 februari. 2011.

Zo niet, dan wil ik de hele klachtenprocedure doorlopen en gehoord worden. Ik wil voor de commissie, in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen aan de 6 medewerkers Altrecht aan wie ik mijn klaagschriften in 6-voud op 28-02-2011 heb afgegeven.

Ik wil dat de commissie duidelijk stelt dat ik, de geneesheer-directeur aansprakelijk kan stellen voor de fouten en het gevaar van gedwongen opname zonder dat de Altrecht afdeling psychiatrie en verslaving Lange Nieuwstraat 119 Utrecht een recent patiënten / cliënten dossier kan overleggen.

Op 29 maart 2011 heb ik mij, met een door mij ingevuld en ondertekend klachtenformulier van de commissie, tot Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht gewend. Mijn klacht van 29 maart 2011 was dat niemand (6 personen) op mijn klacht van 28 febr. 2011 gereageerd had, laat staan dat er wederom geen voorstel van behandeling en afdoening gestuurd was. Ik moet aannemen dat Martin Roeten, geneesheer directeur Altrecht opzettelijk verzuimd heeft mijn klachten van 28 februari 2011 en van 29 maart 2011 aan de commissie te sturen.

Verder klaag ik al jaren over het feit dat Martin Roeten, geneesheer-directeur Altrecht, Op 11 september 2007 de Altrecht-psychiater Rob M. Kok gemachtigd heeft om namens hem, Roeten, voor de rechter een valse medische verklaring af te leggen. Kok heeft op 11 september 2011 voor de kantonrechter verklaard, dat ik onder curatele gesteld moest worden vanwege een geestelijke stoornis, of woorden van gelijke strekking. Zie verder art. 229 Wetb. van Strafrecht: Vervalsen geneeskundige verklaring.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge

www.annemarietenberge.blogspot.com
_____________________________________________________________________________________________________________

Geen opmerkingen: