zondag 24 april 2011

Aangifte illegale huisuitzetting door Stichting Mitros Utrecht / Nieuwegein

Door: Anne Marie ten Berge. 25-04-2011

Per mail aan: Dhr. H.N.de With, politie Utrecht (Nico.de.With@utrecht.politie.nl)
Van: Mw.A.M.S.ten Berge | De Erven Derks.
Thorbeckepark 108, 3438 WG Nieuwegein. Tel.kantoor.Utrecht. 030-2316070.
TEN BERGE schrijft de politie in haar hoedanigheid als,
1. Een v/d twee slachtoffers / gedupeerden van de illegale huisuitzetting d.d. 08-04-2011.
2. Enige Erfgenaam van dhr. R.D.Derks, partner op Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.
3. Als klaagster in de klachtzaak 2011-0364 vs het politieoptreden op 08-04-2011 van dhr. R.V. politie District Lekstroom.
Dit schrijven gaat in cc naar:
* Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
* KROEZEN BV te Vortum- Mullem(algemeen@kroezenbewind.nl) t.a.v. MLJS Brandt-
van Heijst, curator en dhr. van Mil vervangend curator (vermoedelijk ook deurwaarder).
* MITROS Wonen Nieuwegein(vraag@mitros.nl) t.a.v. Fred Mommers,Mitros Nieuwegein. Klantenservice en naar www.annemarietenberge.blogspot.com
Deze aangifte is voor opmaak p-v op 25-04-2011 afgegeven op bureau Paardenveld Utrecht.
Datum: zondag 25 april 2011.
Onderwerp: Aangiften tegen FRED MOMMERS, medewerker STICHTING MITROS
te Utrecht. Gegevens van STICHTING : KvK:30136131 Bank:INGnr 1271

Geachte heer de With,
Hierbij doe ik, TEN BERGE, ANNA MARIA SUSANNA geb. 06 maart 1944 te Utrecht bij de politie Nieuwegein aangiftes tegen FRED MOMMERS,
FRED MOMMERS, is op onrechtmatige wijze voorbereidend en direct betrokken geweest bij de illegale huisuitzetting van twee bewoners van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein op vrijdagmorgen 08 april 2011.
FRED MOMMERS heeft namens STICHTING MITROS te Utrecht op 21 april 2011 aan NICO DE WITH politie Utrecht verklaart, dat hij op 8 april 2011 in de woning, aanwezig was bij de uitzetting.
Verdere verklaarde FRED MOMMERS aan DE WITH op 21 april 2011, ik citeer in cursief: “De huurder van de woning Thorbeckepark 108, de heer RD Derks is in oktober 2011 overleden. Namens de Erven Derks had de curator de huur opgezegd per 2 mei 2011 en om inspectie van de woning gevraagd. Mitros heeft zich hierbij aangesloten, omdat ook wij inspectie uitvoeren bij de oplevering van een woning. Overigens vervalt de huurovereenkomst officieel 2 maanden na het moment van overlijden. Mevrouw ten Berge was op een of andere manier bevriend met Derks en dacht na zijn overlijden ‘recht op de woning te hebben’. Ze huurde op dat moment, en nu nog steeds een woning van Mitros in Utrecht, Servaasbolwerk 4. Ze was dus geen huurder van de woning in Nieuwegein en had er in feite niets te zoeken. Ze heeft ook nooit om woningruil gevraagd (Utrecht opgeven om in Nieuwegein te gaan wonen). Het was nog sterker ze had de woning inmiddels onderverhuurd aan ene meneer Van Kleef. Voor zover bekend tegen een zeer geringe vergoeding. (nb. Een afschrift van de overeenkomst is bijgevoegd). Er was dus geen vonnis en dat was ook niet nodig om mevrouw te deur te wijzen”.Einde citaat.

Voorop gesteld: A.M.S. TEN BERGE, aangeefster was bij testament van 02 oktober 2010 (waarvan afschrift is bijgevoegd) aangewezen als de enige wettelijke erfgenaam van dhr. R.D.DERKS die op 25 oktober 2010 op de stoep voor zijn, per 1 juli 2004 onbewoonbaar verklaarde woning Servaasbolwerk 4 te Utrecht, is overleden. Aangeefster voerde, vanaf 17 mei 2006 met de overleden huurder van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein, aldaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
Aangiften
1. Verdachte MOMMERS is met voorbedachten rade, medeplichtig aan een huisuitzetting zonder te hebben kunnen overleggen, een exploot of aangetekende brief van DE ERVEN DERKS welke noodzakelijk geacht wordt te zijn overlegd volgens Art 268 lid 1.BW7. Genoemd artikel gaat over: Voortzetting huurovereenkomst na overlijden huurder.
2. Verdachte MOMMERS, heeft in het belang van DE ERVEN DERKS tevens 2 / 2
aangeefster van deze aangifte, geen rekening willen houden met Artikel 268 lid 2. BW7 en de belangen en wensen van aangeefster van voortzetting huurovereenkomst Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.
3. Het staat vast dat de verdachte zonder overleg met aangeefster onrechtmatig zaken is gaan doen met mevr. M.L.J.S. BRANDT-van HEIJST, curator, bekend zwendelaar, oplichtster, ziekelijke leugenaarster. Met als doel: de onrechtmatige huisuitzetting d.d. 08-04-2011 op slinkse wijze uit te voeren. Verdachte liegt over de ‘inspectie’ welke uitgevoerd zou zijn.
4. Verdachte heeft niet willen luisteren / heeft aangeefster niet willen horen, in verband met het feit dat curator BRANDT bij beschikking 08-450 d.d. 14-02-2008 van de Kantonrechter Utrecht, zich verplicht heeft gesteld alle (huur) schulden te betalen zodat aangeefster wegens achterstand huurpenningen niet op straat zou komen te staan.
5. Verdachte misleidt de politie bij haar klachtonderzoek, door te stellen dat de curator bij machte / gerechtigd zou zijn om per 2 mei 2011 de huur op te zeggen namens DE ERVEN DERKS cq AANGEEFSTER
6. Verdachte was samen met derden (hoeveel ?)op 08-04-2011 onbevoegd aanwezig in de betreffende woning.
7. Verdachte heeft verzuimd in te grijpen toen de huisuitzetting met geweld gepaard ging.
8. Verdachte heeft verzuimd een dokter er bij te halen toen aangeefster in onmacht was geraakt.
9. Verdachte heeft twee paar huissleutels Thorbeckepark 108 te Nieuwegein gestolen van de (woon)rechthebbenden. Sleutels welke bij het huurcontract hoorden. Tot op heden zijn de sleutels nog niet aan rechthebbenden teruggegeven. Het huurcontract is verduisterd.
10. Verdachte MOMMERS heeft het bevoegd gezag voorgelogen dat de huisuitzetting legaal zou zijn. Verdachte kon immers geen exploot, geen vonnis en geen uitspraak / beschikking van de rechter tonen, welke de huisuitzetting van twee personen zou kunnen rechtvaardigen. Voorts heeft verdachte ook geen aangetekende brief kunnen overleggen waarin de curator namens DE ERVEN DERKS de huur opzegde met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de opzegging. (Art. 268 lid 1 BW7)
11..Verdachte heeft de politie voorgelogen ter zake van Art. 268 lid 6 BW7. AANGEEFSRTER wilde na het overlijden van haar partner de huur voortzetten terwijl de curator verplicht was de huur te betalen.
12. Verdachte MOMMERS heeft andere aangezet tot verduistering huissleutels / inboedel en heeft andere aangezet buiten de wet te handelen. door medewerking te vragen / te eisen aan een onrechtmatig gepleegde en gewelddadige huisuitzetting van twee bewoners. Totale schade aan gestolen goederen € 80,000,-- en het totaal verlies aan waardepapieren bedraagt naar schatting € 120.000, --
13. Verdachte heeft de politie voorgelogen met betrekking tot de onbewoonbaar verklaarde woningen van DE ERVEN DERKS. Servaasbolwerk 4 en 4bis. te Utrecht.
14. Verdachte heeft d.d. 21 april 2011 leugens en laster gesproken over Aangeefster met de woorden: “Mevrouw ten Berge was op een of andere manier bevriend met Derks en dacht na zijn overlijden recht op de woning te hebben.| Ze huurt van Mitros een woning in Utrecht.| Ze had de woning onderverhuurd| Ze vroeg een vergoeding.|
15. Verdachte spreekt zichzelf tegen in zijn verklaringen aan de politie. d.d. 21-04-2011

Als de benadeelde partij wil ik de ontstane schade en smart in het kader van het strafproces verhalen op de verdachte. Ik wens te worden geïnformeerd over het verloop en de afdoening van de strafzaak.
Aangeefster/benadeelde……

Geen opmerkingen: