donderdag 25 juni 2009

Is dit onbetrouwbaar bestuur of ambtelijk gekkenwerk ?

Ter gelegenheid van de Raadsinformatieavond 1 / 2
Donderdag 25 juni 2009 19:30-21:00 uur Raadszaal Stadhuis Utrecht.

Onderwerpen:
A. Ontwerpvoorstellen van het college van B&W ( datum…?) aan de commissie Stad en Ruimte opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied. Kenmerk 09.019875
B. Voorstel: van het college van B&W datum 5 juni 2009 aan de leden van de Raad betreffende een definitieve aanbesteding en gunning Muziekpaleis. Kenmerk: 09.019949

Inspreker: Anne Marie Susanne ten Berge.
Organisatie: Democraten van Amsberg

Goedenavond iedereen,

Ik stel hierbij de volgende feiten aan de orde:
1. Het is een mooi goed dat deze klokkenluider van de gemeentelijke corruptie en kiezersbedrog vanavond gelegenheid krijgt, om over de genoemde voorstellen haar zegje en schrijfje te doen. Het aardige van mijn wapenarsenaal is het duurzaam hergebruik ervan.

2. Maar ter zake: Op de tafel van de 25ste juni 2009 liggen tegelijkertijd een (plan) ontwerpvoorstel zie A en een definitief voorstel, zie B. met beide hun eigen besluit kenmerken. Qua inhoud spreken deze stukken elkaar tegen. Er wordt schaamteloos gelogen over de aanleiding van de beide voorstellen namelijk : ‘Het stationsgebied-referendum 2002’

3. Verder wordt in beide voorstellen gelogen over de oorzaken van de hogere kosten. Op een haar na: ‘34 miljoen EURO’. In werkelijkheid is de Gemeentelijke besluitvorming rond het Stationsgebied inclusief Vredenburg door steeds andere, steeds duurdere plannen en wensen te niet gedaan. Wethouders, ondernemers, projectmanagers en hun aannemers, hebben tussen de veranderende besluitvorming door, stuivertje verwisselt. Dit gedoe valt onder de aanduiding: Betrokken bij sloop-en bouwfraudes.

4.We kunnen er niet om heen. Het college van B&W is op 14 maart 2009 gevallen. En daarbij is het coalitieakkoord 2006 (het doel-akkoord) mede gesneuveld. Dan verwacht iedere eerzame burger dat er in de kwestie Sationsgebied en Vredenburglocaties eindelijk een eind is gekomen aan het onbetrouwbare financiële wensdenken van Harm Janssen (CDA)wethouder financiën, stationsgebied en monumenten. Een einde is gekomen aan het grootheidswaanzinnige denken van Harry Bosch(PvdA)wethouder ruimtelijke ordening. En dat ook dezelfde onbetrouwbare waanideeën van Robert Giesberts (GroenLinks) wethouder van Openbare Ruimte, Groen, Water, Aanbesteding en Grondzaken, de vuilnisbak in kunnen. Maar nee hoor. Het Gemeentebestuur heeft de volgende onbetrouwbare oplossing bedacht: de fraudegevoelige nep- burgemeester Wolfsen schrijft pas in maart 2010 nieuwe verkiezingen uit en de VVD levert tegen de regels in, twee nieuwe wethouders. Terwijl de Utrechtse Stadsgids 2009 definitief niet gedrukt wordt.

5. Ter zake van het voorstel geheimhouding is het natuurlijk niet voor niets dat B&W een beroep doen op art. 26 van de Gemeentewet en geheimhouding op willen leggen op de stukken welke in deze kwesties over de ‘pepernoten’ ten bedrage van 33.9 miljoen euro gaan. Noemen we dit nu onbetrouwbaar bestuur of ambtelijk gekkenwerk. Of beide? Ik wil van u een antwoord.

2 / 2
6. Beide voorstellen zijn voorzien van 1 gezamenlijke bijlage van vijf niet genummerde A-4tjes, de: ‘Besluitenhistorie Muziekpaleis versie 1 juni 2009’. Een geschiedvervalsing van de eerste orde omdat deze chronische opsomming, het bestaan van alle besluiten op bezwaar- en
beroepschriften en rechterlijke uitspraken weg laat. ‘Over het belangrijkste je kop dicht houden’, noemen wij dit in de volksmond. Als geschiedvervalsing nog niet strafbaar is gesteld moet deze politieke doofpotzonde toch wel gevolgen hebben ? Ik wil van u een antwoord.

7. Vanuit de stukken stel ik vast dat B&W aan de commissie Stad en Ruimte op 30 juni 2009 vraagt te concluderen, te besluiten. Maar waar is de Subcommissie Controle en Financiën gebleven ? Doet die niet meer mee ? Het gaat hier om een krediet van 33.9 miljoen ! Dit stinkt weer naar onbetrouwbaar bestuur. Ik wil een antwoord.

8. Tot slot stel ik het feit aan de orde waar ik u eerder, op de raadsinformatieavond van de 8ste januari 2009 over sprak/schreef, met name: Mijn verzoek van 23 januari 2009 inzake een herroeping uitspraak voorzieningenrechter SBR 07/3461 en SBR 07/3462. Mijn verzoek is gedaan op grond van bedrog en/of meineed door het College van B&W (opgave van onware gegevens art. 227a WvS deel 2; Valsheid in geschrifte)
In deze rechtsgang heb ik op 13 maart 2009 tegen de bestuursrechter VERZET aangetekend op grond van vier (4) vormfouten en een (1) irrelevantie in de rechterlijke uitspraak nummer SBR 09/281.
Vanwege het feit dat ik nog steeds geen uitspraak op mijn schriftelijk ingediende VERZET had mogen ontvangen, noch gehoord was geworden, heeft de klachtencommissie mij in het gelijk gesteld en beloofd dat de betreffende zitting terzake van mijn VERZET zo spoedig mogelijk gepland zou worden.

Conclusie: Dus leden van het College en de Raad omdat ik mij niet kan voorstellen dat u in de voorstellen van deze avond besluiten neemt, zonder deze lopende rechtszaak af te wachten, adviseer ik u, de op tafel liggende voorstellen af te wijzen.

Nawoord
En onthoudt goed: Na deze rechtszaak weer de volgende.
Ik geef mijn strijd tegen u, het gemeentebestuur niet op.
Het is nog steeds een formeel feit dat ik op 25 september 2007 wegens een geestelijke stoornis, onder curatele ben gesteld.
Kent u Rob Kok nog ? Geb.06/02/1949 sedert 14-04-1998 lid van de Gemeenteraad voor Leefbaar Utrecht, jarenlang een verdienstelijk plaatsvervangend raadsvoorzitter. Kunt u hem nog voor de geest halen.? Ik kan alleen zijn foute gedrag wel dromen.
Rob Kok heeft als beroepspsychiater bij het OGGZ-team Stad Utrecht op 11-09-2007 voor de kantonrechter een ziekelijke verklaring over mijn intelligentie afgelegd zodat ik ondercuratele ben gesteld van dhr. P.D. te Utrecht een professionele bewindvoerder bij Sociale Zaken van de Stad Utrecht.
En als u nu bedenkt dat ik vandaag of morgen in deze vuile oorlog kwestie, óók nog bij de politie aangifte ga doen tegen Rinda Den Besten (PvdA) wethouder van Volksgezondheid moet u niet vreemd opkijken wanneer u teruggeroepen wordt van het zomerreces omdat het college van B&W voor de tweede keer in drie maanden gevallen is.

Was getekend, Anne Marie Susanne ten Berge.

Geen opmerkingen: