woensdag 10 juni 2009

Bestuurders Rechtbank Utrecht spannen samen tegen klokkenluider.

KLAAGSCHRIFT 1 / 2
Persoonlijk aangereikt.
In duplo

Aan: HET BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht

Van: mw.A.M.S. TEN BERGE
Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.

Datum: 10 juni 2009
Bertreft: Klaagschrift tegen mr.S.M. van Lieshout, sectorvoorzitter.

Dames/heren bestuursleden

Ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht en wonend op bovenstaand adres, dien hierbij een klacht in tegen het gedrag / de gedragingen van dhr. mr. S.M.van Lieshout, sector voorzitter kantongerecht.

Aanleiding
Vanmorgen ontving ik een schrijven van mevr. M.L.J.S.Brandt- van Heijst geboren 31 augustus 1948 te Eindhoven en wonende Luis Couperusstraat 4 te Gemert. In haar brief stelde mevrouw Brandt-van Heijst zich aan mij voor, als mijn bewindvoerder ingevolge het Burgerlijk Wetboek 1, Titel 19: Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. Zij ondertekende ook als bewindvoerder.
Voorts erkende mevrouw Brandt in haar brief van 5 juni 2009 dat zij als bewindvoerder:
Ten 1ste , mijn maandelijkse inkomen van € 1700,-- beheerde,
Ten 2de , van dit bedrag mijn vaste lasten betaalde en
Ten 3de , met mijn schuldeisers een betalingsregeling had getroffen.
Zij vertelde er echter niet bij: 1 ) Vanaf wanneer zij dit geldbedrag beheerde .2) Welke vaste lasten zij bedoelde en 3) Wie die schuldeisers waren en hoe die regeling eruit zag.
Ik zal bij de Politie en de ECD wéér aangifte moeten doen tegen deze criminele vrouw.

Onbekendheid met de betreffende uitspraak onderbewindstelling.
Ik redeneerde: ‘Als mevrouw zichzelf bewindvoerder durft te noemen zal er toch wel een rechterlijke uitspraak zijn, welke appelleert aan de ingediende ‘Aanvraag onder bewindstelling’, Ik vroeg vanmorgen sector kanton afdeling bewindvoeringen om relevante informatie daarover. Maar er was in het rechtbankdossier van de twee ondercuratelestellingen niets te vinden over het ontslag van de curator en/of over de benoeming van een bewindvoerder.

Reden van klagen
Omdat dhr. mr. S.M. van Lieshout, vice-president en voorzitter Sector kanton, in genoemde sector de eindverantwoordelijkheid heeft, klaag ik over hem vanwege zijn incorrecte beleidsmatige handelen.
Op 14 februari 2008 wordt ik in het geniep voor de tweede keer onder curatele gesteld zonder dat ik daarover geïnformeerd werd. Zonder dat er een zitting was gepland door de Sector kanton. Zonder dat ik gehoord of gezien was. Zonder dat er door wie dan ook, een relevante ‘Aanvraag ondercuratelestelling’ was ingediend. Zonder dat ik het rechtbankdossier mocht inzien. En het feit, dat mijn klachten, bijvoorbeeld ook mijn klacht van 12 mei 2008, over deze gevaarlijke ongein, over dit diepe kwaad mij aangedaan, niet eens werden behandeld,
2 / 2

zodat ik in beroep kon gaan, maakt mij als slachtoffer tot kotsen toe misselijk. Bah,bah, bah Meneer de sectorvoorzitter mr. van Lieshout moet een flapdrol zijn En de rest van het bestuur van de Rechtbank ? Zie daarover o.a. mijn brief van 28 mei 2009 over uw rechterlijk machtsmisbruik.

Mijn klachtrecht betreft een onbekende onderbewindstelling uwerzijds.
Omdat dhr. mr. S.M. van Lieshout, in genoemde sector de eindverantwoordelijkheid heeft klaag ik over hem vanwege zijn incorrecte beleidsmatige handelen. Vandaag op 10 juni 2009 moet ik van mevrouw Brandt van Heijst uit Gemert, verdachte van strafbare feiten, lezen dat zij kennelijk door een maatregel van de kantonrechter tot mijn bewindvoerder is aangesteld. Zonder dat ik daarover geïnformeerd ben geworden ? Zonder dat er een zitting gepland is? Zonder dat ik gehoord en gezien ben geworden ? Zonder dat ik het relevante rechtbankdossier heb kunnen inzien ? Zonder dat er door wie dan ook een relevante ‘Aanvraag onder bewindvoering’ was ingevuld ? Zonder dat ik een beschikking heb gezien ? Kennelijk ben dus door een Rechtbankmedewerker net zoals dat bij de ondercuratelestellingen gebeurd is, in het geniep onderbewind gesteld van mijn aartsvijand mevrouw Brandt-van Heijst uit Gemert . U bent niet bedankt.

Hallo bestuur van de Rechtbank Utrecht,
ben ik een stinkend vod ? Ben ik een hoop stront ? Als deze mevrouw Brandt-van Heijst durft te schrijven dat zij mijn bewindvoerder is terwijl dat niet zo is, dan komt u dat maar eens aan mij uitleggen. U weet waar u mij kunt vinden. En als u dat niet kunt uitleggen dan hebt u een probleem erbij. Een Rechtbankbestuur dat kennelijk in vereniging onrechtmatig handelt en/of samenspant tegen een onschuldige volwassen burger, dient bevochten te worden..

Dit komt nooit meer goed.


Was zonder achting getekend,. Mevrouw A.M.S. ten Berge

Geen opmerkingen: