zaterdag 5 februari 2011

Dat mogen MENZIS en OZF niet doen.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht
Beste Mark van Westen,
Hierbij mijn reactie op uw brief van 28 jan.2011
1. Bij een zaak en / of oproep op zitting te verschijnen, kunt u zich als een minvermogende rechtzoekende het beste eerst melden bij het Juridische loket in of bij uw woonplaats waar een rechtbank gevestigd is.(contact ook op internet.)Het Juridisch loket bekijkt uw verzoek, stuurt u door naar een advocaat die een toevoeging aan kan vragen om uw zaak te behandelen. Zoals gebruikelijk zult u voor dit 'lichte' advies van 3 uur, ongeveer 13 ? euro moeten betalen en als de advocaat uw zaak wil behartigen moet u rekening houden met een eigen bijdrage, voor een van de Regionale Raden voor Rechtsbijstand die tot de gefinancierde rechtshulp) hebben besloten.
2. Wanneer u buiten uw schuld om,in tijdnood bent om voor de rechter uw belangen te behartigen kunt u bij de rechtbank een verzoek van uitstel indienen. U moet dan wel gegronde/,duidelijke redenen hebben, Bijvoorbeeld: ziekte, een examen, overlijden etc. Wanneer uw incompetente advocaat u vlak voor de datum van de zitting in de steek laat, bent u de pineut. Dan moet u zichzelf verweren. Houdt er altijd rekening mee dat dit kan gebeuren en schrijf tijdig een eigen pleitnota in drie-voud. Wanneer Antwoorden/ brieven/ contracten/ polissen enz. die MENZIS u had moeten sturen, ontbreken of buiten het gestelde termijn binnen komen, moet u daar altijd een punt van maken. Zoek op een zakelijke manier de formele fout op van de tegenstander en leg dit voor aan de rechter.
3. Bij mijn weten hoort bij een comparitie tussen partijen geen zelfstandige deurwaarder en/of de incassodeurwaarder aanwezig te zijn. Een zelfstandige incassodeurwaarder kan nooit de vertegenwoordiger spelen van de eindverantwoordelijke voorzitter van de Raad van bestuur van MENZIS. Je bent advocaat óf deurwaarder maar niet tegelijk. Voor veel deurwaarders zijn dergelijke incasso-klusjes extra verdiensten dus wordt er veel gesjoemeld. De rechter is het bevoegde gezag. Het kan nooit prettig zijn voor een rechter dat er op zijn comparitie zitting een deurwaarder verschijnt, die ook het bevoegde gezag vertegenwoordigt. Een deurwaarder die kennelijk leugens en smoesjes verkoopt om MENZIS te helpen.Het moet voor de rechter een nachtmerrie zijn wanneer er een incasso(gerechts) deurwaarder verschijnt Die geen machtiging betreffende de vertegenwoordiging van MENZIS kan overleggen en die het bewijs van de schuld aan achterstand premiebetaling kennelijk verduisterd heeft, althans niet aan de rechter en aan de gedaagde kan tonen. Volgens mij moeten deze laatst genoemde gebreken de aanleiding voor de rechter zijn dat MENZIS in haar eis niet ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat u volgens de rechter in uw recht staat.
4. Maar u schreef dat u opnieuw op een zitting moest verschijnen. Ik raad u aan, als u in beroep gaat tegen de beschikking van ná de comparitie, het problematische gedrag van de MENZIS vertegenwoordiging op de zitting als nadelig feit na voren brengt. Ook het opzeggen van vertrouwen hoort thuis in een beroep, of verweerschrift. Hoe kunt u tot een gelijkwaardige oplossing komen in het geschil met MENZIS als MENZIS zo'n onbetrouwbare deurwaarder op de comparitie afstuurt ??? Als MENZIS de documenten van uw schuld, niet kan tonen ??? Als MENZIS achter uw rug om met OZF onderhandelt. ??? (schending van de privacy). Als MENZIS aan OZF verteld dat u nog bij MENZIS in het rood staat terwijl u van niets weet ??? U mag in uw verweerschriften best wijzen op de schending van vertrouwen tussen u en OZF die eenzijdig de verzekering opzegt. Voor de Wet moet u verzekerd zijn. Voor de wet mag OZF niet de verplichte ziekteverzekering opzeggen.Volgens mij is het onwettig, dat MENZIS u op deze manier een basisverzekering waar u niets aan heeft en waar u, gezien uw medische problemen, nooit voor gekozen zou hebben toch zonder rechtsgang aan u oplegt. Comparitie wil toch zeggen dat de rechter de rol van mediator speelt en de zaak liever in der minne wil schikken dan een vonnis tegen u, de gedaagde te moeten uitspreken???.
5. U kunt Roger van Boxtel (D66) voorzitter van de Raad van bestuur van Menzis in gebreke stellen voor het feit dat hij naar de comparitie geen betrouwbare vertegenwoordiger heeft gestuurd en vanwege het feit dat de MENZIS-documenten niet in orde waren. IK heb ook eens meegemaakt dat de wettige vertegenwoordiging, in uw geval die deurwaarder, die namens de eisende partij ( hier MENZIS) de dossierdocumenten opzettelijk had 'kwijt' gemaakt. Verduisterd dus. Kennelijk uit vrees voor de ontdekking van valsheid in geschrifte. De rechter staat machteloos tegen deze vorm van zulke crimineel gedrag en u kunt aangifte gaan doen tegen de voorzitter van bestuur van MENZIS. Art.361WvSr. De rechter kan geen aangiften doen, dat zult u zelf moeten doen. De rechter kan er wel rekening mee houden in zijn uitspraak. Hij/zij zal een verdachte partij nooit in het gelijk stellen. U kunt uw klacht (bij antwoordnummer geen postzegels plakken) schrijven naar:
Aan: MENZIS, zorgverzekeraar.
t.a.v. Roger van Boxtel (D66) voorzitter Raad van Bestuur.
p/a: : Antwoordnummer 87.
7500 WB Enschede.
6.Voor het gestelde onder punt 5.is van toepassing Art. 361 van het Wetboek van Strafrecht, Verduistering bewijsstukken etc. door ambtenaar. Ik citeer dit Art 361WvSr. hierbij in cursief:
1. De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen , akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie. Einde citaat.
7. Zeg / schrijf het de rechter eerlijk: Advocaten zullen het nooit voor u opnemen tegen de overheid of instanties met een, van de overheid ontvangen maatschappelijk doel. Zorgverzekeraars moeten zich aan de wet houden en verder is het vanwege de marktwerking en het winstbejag, prijs schieten op de verzekeringsnemer cq de verplichte aanvrager en betaler van een ziekteverzekering. Er is tussen de zorgverzekeraars een afspraak gemaakt dat u nooit naar de OZF kon overstappen wanneer u volgens MENZIS achterliep met de premiebetalingen.Maar u liep niet achter en als het al zo was dan kwam MENZIS wel zeven (7) maanden te laat met haar claim. Dat is een vorm van machtsmisbruik tegen een verzekeringnemer die zich niet op basis van een rechtenstudie zelf kan verweren. U kunt u alsnog bezwaar aan tekenen. MENZIS moet dan een besluit nemen, waarna u bij de Bestuursrechter beroep aan kan tekenen. (denk dan wel aan het betalen van de griffierechten)
8.Zou/kan u de rechter vragen de MENZIS verzekering te mogen weigeren ? Vanwege het verlies van vertrouwen in de integriteit van MENZIS heeft u tenslotte de nieuwe basisverzekering min of meer opgedrongen gekregen. omdat OZF op aandringen van MENZIS de verzekering met terugwerkende kracht heeft opgezegd. Omdat de OZF met terugwerkende kracht 7 maanden premiegeld naar MENZIS bracht. Dat mag helemaal niet. OZF kan gedurende het boekjaar 2010 niet de bestemming/ het doel van uw geld-betalingen veranderen. Hierbij overtreed OZF de handelswet . En wie heeft intussen alle declaraties bestaald ???? Zorgverzekeraars mogen ook geen declaraties uitwissellen !!!! De schuld blijft staan maar de schuld wordt niet groter. Bij schuld/ achterstand mag volgens mij uw zorgverzekeraar voor het nieuwe boekjaar 2011 u geen andere polis met hogere of lagere premie-betalingen aanbieden. Daar mag u bezwaar tegen aanteken. Stuur zo mogelijk dan wel een afschriften van uw bezwaar ook aan de minister. De minister moet op uw verzoek zorg te dragen voor een oplossing in uw geschil met MENZIS altijd reageren.Ook de Tweede Kamer kunt u aanschrijven. Niets moet, alles mag. Bewaar uw goede humeur en ga er 's nachts niet wakker van liggen . En wat denkt u van een klacht bij de Nationale Ombudsman ? Als deze goede man Brenninkmeijer inmiddels niet verdronken is in alle klachten over zorgverzekeraars. Er kunnen in Nederland 250.000 gezinnen niet rond komen omdat de zorgverzekeringen te duur zijn. Maar ze moeten. Het is een wurgwet. Er zijn 100.000 mensen, (zonder inkomen) die net als ik geen zorgverzekering kunnen betalen.
8. Ik heb het nooit bij de hand gehad maar voor een betalingsregeling zou ik zeker nooit met de deurwaarder in overleg gaan die geen machtiging (een soort van legitimatie bewijs) kan tonen, maar dit rechtstreeks doen met de eisende partij MENZIS.Trouwens, zo gauw ik er lucht van krijg dat een deurwaarder een vonnis komt brengen, timmer ik veertien dagenlang de brievenbus en de kier onder de deur dicht. Ik hang een mandje op voor de gewone post en de krant, zo kom ik er mee weg. Koelbloedigheid heeft mij menig keer gered en de deurwaarder in zijn/haar hemd te laten staan. Ik stuurde de brieven van deurwaarders eerst retour met de mededeling op de enveloppe, dat ik van geen zaak wist omdat ik niet opgeroepen was voor een zitting. De zittingen van 100 mensen en meer, zijn rol-zittingen. De krankzinnigheid in topvorm. De Tweede Kamer is de Baas en deze 150 leden willen geen ander reglement bij de kantonrechterszaken. Daar moet je altijd in tweevoud op reageren naar het adres van de Rechtbank, Sector kanton locatie ...... ! Die griffiers sturen dan je eerste verweer óf je bekentenis van de schuld, met je voorstel tot afdoening van de schuld naar de eisende partij. De eisende partij kan nooit de incassodeurwaarder zijn. Nogmaals hij/zij moet een machtiging laten zien om de MENZIS te vertegenwoordigen. Dat is niet gebeurd ? Dat is dus de tweede overtreding van Art.361WvSr. Verduistering van de machtiging.
9. Voor een betalingsregeling volgens de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) moet u naar het Juridische Loket (voor een advocaat) en/of naar de Gemeente waar u woont. Misschien wil Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Afdeling. Sociale Zaken en Werkgelegenheid iets voor u doen. Het is ook goed mogelijk dat SoZa&We voor u als minvermogende een (uitgebreide) ziekteverzekering afsluit bij MENZIS (met uw akkoord) waarbij de premie kosten van uw uitkering ingehouden worden en/of per automatische incasso betaald moeten worden. De gemeente maakt / kan daarbij afspraken maken met uw Bank. Meestal is er een premiekorting bedongen door de gemeente waar u woont. Maar eerst moet u van die MENZIS claims af zien te komen en dan kunt u weer vanaf punt 1. gaan overwegen hoe u dat voor elkaar krijgt.
10. Tot slot bedenk dat ik geen deskundige ben in dit soort zaken maar u probeer te adviseren met gezond verstand. Ik adviseer u ook nooit de moed te laten zakken. Nogmaals, doe aangifte bij de politie tegen van Boxtel en stuur het proces verbaal naar de Tweede Kamer. Laat de politie deze brief lezen en noem mijn naam gerust. Voor de eerlijkheid van de verbalisant, een 'gewone' eerlijke politieagent durf ik mijn hand in het vuur te steken. Pas op voor de hulp-officieren van politie, die niet graag zien dat je aangifte doet tegen Voorzitters van Bestuur en dergelijke omhooggevallen mispunten. Ik heb aangifte gedaan tegen de voorzitter van Bestuur van AGIS en van MENZIS die precies zo'n steekspel hielden met mijn premiebetalingen als OZF en MENZIS dat bij u gedaan hebben. Vandaar dat ik kan putten uit mijn ervaring bij het zielige gedoe van de ministers, de Tweede Kamer en het gesjoemel van de Zorgverzekeraars. Op dit ogenblik voer ik een tuchtzaak tegen een chirurg wegens schending van de zorgplicht. Ik moet medisch noodzakelijk geopereerd worden aan een linker heup maar ik kan de premiekosten van de verzekering en de revalidatie in een zorghotel niet betalen.
Ik zet deze reactie ook op mijn www.annemarietenberge.blogspot.com Er zit auteursrecht op. Ik geef u op mijn blog een andere naam. U bent vrij mijn woorden in uw rechtszaken te gebruiken. Ze behoren tot de Nederlandse taal. Met vriendelijke groet. Schrijft u nog eens terug hoe het u vergaan is ? Anne Marie ten Berge. Servaasbolwerk 4 - 4 bis 3512 NK Utrecht.

Geen opmerkingen: