vrijdag 18 februari 2011

Klachten over een levensbedreigende corrupte politieke samenzwering.

Door: Anne Marie ten Berge.
Utrecht, vrijdag 18 februari 2011
Vandaag verzonden per post en per e-mail.
1 / 4
AANTEKENEN + in cc aan: postbus@tweedekamer.nl + postbus@eerstekamer.nl

Aan: Ministers in kabinet Rutte-Verhagen, bedoeld als volgt:
1) Drs.M. Rutte,(VVD), Minister-President tevens minister van Algemene Zaken(AZ).
2) Mr. J.P.H.Donner(CDA), minister van BinnenlandseZaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
3) Drs.M.J.M.Verhagen(CDA) minister van Econ.Zaken, tevens vice Minister-President.
4) mr.drs.J.C.de Jager(CDA), minister van Financiën.
5) Dhr. H.G.J.Kamp(VVD), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
6) Mr. I.Opstelten(VVD) minister van Veiligheid en Justitie.
7) Drs.E.I.Schippers(VVD)minister van Volksgezondheid en Sport
Adressen: AZ:Binnenhof 19. Postbus 20001. 2500 EA Den Haag
Vijverhof (DPC)Buitenhof 34 Postbus 20006 2500 EA Den Haag.

Van: Anne Marie ten Berge, klokkenluider van corrupties overheid en politici.
Adres: Servaasbolwerk 4bis. 3512 NK Utrecht.
Tel: 030-2316070.(Indien niet reeds afgesloten vanwege blokkade ING bank.)

Datum: vrijdag 18 februari 2011
Betreft: Klachten van levensbedreigende aard vanuit een corrupte politieke samenzwering.

Heren ministers,

Hierna druk ik mijn mail af, van zaterdag 29 januari 2011.De inhoud van mijn klacht tegen de ING loopt naadloos over in mijn klacht over het verrotte politieke systeem uwerzijds. Van alle geadresseerden in cc heeft alleen de Eerste Kamer (EK) gereageerd en mij naar u doorverwezen. Blijkbaar kan / wil de EK net als de Nationale Ombudsman en de Raad van State, de leden van de Tweede Kamer (TK) niet op hun gedrag aanspreken.

Art.71 van de Grondwet regelt de politieke onschendbaarheid van de leden van het parlement. Maar zij zouden wel in rechte aangesproken moeten kunnen worden in zoverre zij de Nederlandse Grondwet en de Internationale verdragen van burger- en mensenrechten schenden. Daar komt bij, dat de TK net als de EK kennelijk verzuimd heeft om steeds de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden van de Kamers der Staten-Generaal niet naar politiek bedrog en schending van de burger- en mensenrechten niet heeft willen onderzoeken. Bijvoorbeeld: Boele Staal (D66) zit in de EK maar hij heeft zich in de jaren 2000-2002 toen hij cvdK Provincie Utrecht was, zich samen met de PvdA burgemeester van Utrecht onwettig bezig gehouden om mijn persoon politiek en maatschappelijk buiten te sluiten van werk, inkomen en verkiezingen. Ik heb overheidsinstanties, rechtbanken en politieke partijen in Juli 2002, daarover mijn confronterende rapport: ‘Broodroof en Rechteloosheid’ gestuurd. Maar dit is ook door de Ministeraad, de TK en de EK weggemoffeld cq verduisterd. En dat is strafbaar. Je mag geen rapporten, documenten, petities enz. verduisteren.

Vanaf het jaar 2000 schrijf ik de regering en het parlement om mij als klokkenluider van de corrupties van de overheid en de ‘gekozen’ volksvertegenwoordigers te beschermen tegen de levensbedreigende maatregelen van de Utrechtse volksvertegenwoordigers. Geen lid van een politieke partij wilde voor mij opkomen. Ik ben dus door alle politieke partijen ongeschreven en onwettig, vogelvrij verklaard. Het onrecht werd alleen maar meer.
Bij de Staten verkiezingen van 2 maart 2011 hebben zich weer kandidaten gemeld die de betreffende schending van de mensenrechten aanhangen.
2 / 4
Ook wat betreft de vrijheid van vereniging word ik tegengewerkt. De politieke partij DEMOCRATEN welke mijn partner en ik op 1 januari 2010 hebben opgericht wordt uitgesloten van het kiesrecht omdat ik, oprichter, schrijver van de Statuten en voorzitter, door een onwettige aanvraag onder curatele stelling d.d. 10 mei 2007 van het OM te Utrecht en op 25 en 26 september 2007 op onwettige gronden door de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld, wegens een geestelijke stoornis en dat alles zonder vertoon van medische verklaringen. En dat mag niet. De TK mag zulke onwettige zaken NIET GEDOGEN. Maar doet dit wel. Het gedoogakkoord van de TK anno 2010, is onwettig.

Ik vraag mij af wat u daar aan gaat doen. Is dat niet iets voor de hoge Raad ? Ik heb al vaker naar de voltallige Ministerraad van Balkende geschreven dat de Sociale akkoorden anno 2009 onwettig waren. Balkenende antwoordde (in zijn upje) steevast met de woorden: “Ik ben een andere mening toegedaan en hier wil ik het bij laten”, of woorden van gelijke strekking. Ik heb anno 2010 bij HM de Koningin geklaagd over het politieke, het partijdige en het onwettige gedrag (verduistering van documenten) van Herman Tjeenk Willink (PvdA),vice-president van de Raad van State.Volgens mij pleegde hij majesteitsschennis door de Koningin niet te willen informeren over het schandelijke gedrag van de sector bestuursrecht, aldaar.

Als gevolg van al deze onrechtmatige bestuursbesluiten in een ranzig corrupt politiek systeem, dat door de TK en de EK binnenkamers uitgeoefend wordt, probeer ik als minder valide oudere (66) zonder inkomen en onverzekerd wat geld te verdienen met het verkopen van het Straat Nieuws om mijn boodschappen te kunnen betalen.
De persbreidel welke het Utrechtse Stadsbestuur en de leden van de TK de media over mij, al jarenlang oplegt, is stuitend. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid liggen verankerd in de Nederlandse Grondwet, maar de baas in Nederland, de leden van de TK, gedogen keer op keer de schendingen van de Grondwet.
IRAN heeft gelijk: Nederland heeft een achterbaks politiek systeem. Nederland terroriseert de eigen burgers.
Hier komt het beloofde afschrift van de betreffende mail van 29-01-2011:
FW: Betreft: Account Verificatie
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 29 januari 2011 12:03:00
Aan: ing@ing.nl; ING Bank (email-alert@ing.nl); ING Groep N.V. (security@ing.nl)
CC: Ad Smits(raadsgriffier) (a.smits@utrecht.nl); Aleid Wolfsen(PvdA-nep-burgemeester) (burgemeester@utrecht.nl); Algemeen AD (ad@ad.nl); Algemene Onderwijsbond. Aob. (info@aob.nl); Commissaris van de Koningin (actueel@provincie-utrecht.nl); debat@nos.nl; DNU.nu (webmaster@dnu.nu); Engelsman, Marie Louise (marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl); Fractie GroenLinks Tweede Kamer (groenlinks@tweedekamer.nl); Fractie VVD Tweede Kamer (vvdvoorlichting@tweedekamer.nl); FransPJM Otten (f.otten@cmsderks.nl); gemeente@utrecht.nl; gemeenteraad@utrecht.nl; gerardenmarlies@ziggo.nl; Gerdi Verbeet (voorzitter@tweedekamer.nl); Het Parool Politiek binnenland. (politiek@parool.nl); info@bureaubrabant.nl; Internetredactie (internetredactie@nos.nl); Irene ten Berge (ib@planet.nl);
Jacqueline Koopman (koopmanjacq@hotmail.com); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Karin Aalberts (karin.aalberts@student.hu.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl); Kiesraad Den Haag (kiesraad@kiesraad.nl);
KROEZEN BV (algemeen@kroezenbewind.nl); Menzis zorgverzekeraar (noreply@menzis.nl); mr. A.M. Neuteboom, notaris (mn@anotaris.nl); Nationale Ombudsman (bureau@nationaleombudsman.nl); netwerk@ncrv.dmd.omroep.nl; nieuwsbrief@volkskrant.nl; Nieuwsbrief nrc.next (mailnrc@messagent.nrc.nl); Omroep MAX (maxonline@max.dmd.omroep.nl); Peil.nl (peil@noties.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-ten Berge (heijmerink@h22.nl); postbus@eerstekamer.nl; postbus16200@utrecht.nl; raadsleden@utrecht.nl; Redactie VARA Pauw en Witteman (pauwenwitteman.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl); Redactie (redactie@onsutrecht.nl); Redactie (redactie@volkskrant.nl); Rinda Den Besten (PvdA) (r.den.besten@utrecht.nl); Stichting Vredeseducatie (vrede@xs4all.nl); Utrecht Politie (3568@utrecht.politie.nl); VGN (informatiecentrum@vng.nl); Werklozen Bond (werklozen@werklozenbond.nl)

KLACHT. Utrecht 29 januari 2011
Hierbij dien ik een klacht in tegen ING groep N.V.
Ik ben de enige erfgenaam van dhr R.D.Derks, 14 okt.1944 - 25 okt. 2010. Dhr. Derks uit Nieuwegein/Utrecht, hij was bij de ING Groep N.V. Klant, belegger en spaarder.
Ik heb op 4 nov. 2010 bij het ING kantoor Neude Utrecht opdracht gegeven alle rekeningen op te heffen en het totale bedrag geschat op ongeveer € 100.000,-- over te boeken op mijn ABN-Amro-rek Ten Berge e/o boedel Derks. Dat is niet gebeurd. Alle klachten die ik daarover heb in gediend zijn zonder opgaaf van redenen niet beantwoord, laat staan behandeld.
Het is goed mogelijk, dat de ING Groep N.V.mijn gelden verduistert (de ASN/SNSbank doet hetzelfde) omdat het criminele bewindvoerderskantoor KROEZEN BV te Vortum-Mullem het curatorschap over mij claimt. De betreffende banken en hun beleggersafdelingen maken zich dus schuldig aan oplichterij en andere fraudes.
Ik ben er inmiddels via de BKR ook achter gekomen dat de curator van mijn (ratten)familie 2de graad plus aanhang, de opdracht heeft gekregen om iedere maand € 100,-- aan de ING-bank af te betalen van een fictieve schuld uit 2003. Dit noem ik dus een samenzwerend machtsmisbruik van verschillende politieke partijen in deze kwestie. Vraag Jan van Zanen (VVD) heden burgemeester van, ik dacht Amstelveen, er maar eens naar. Van Zanen (VVD) heeft in Utrecht, 31 maart 2003 als wethouder van Financiën garant gestaan voor mijn lening groot € 6807,-- van de Postbank, omdat ik van de Gemeente Utrecht, op dat moment nog drie en een half jaar(3, 1/2 ) bijstand te goed had. Dat kwam omdat de Utrechtse wethouder van onderwijs met name drs.Jan van Leijenhorst, (GroenLinks) op illegale wijze de school voor speciaal basis onderwijs waar ik vanaf 25 januari 1999 werkte, in samenspraak met de criminele bestuurders van de Aob en de FNV en de Onderwijsinspectie van het kabinet Balkenende I, opgeheven had. Van de Gemeente Utrecht kreeg ik feitelijk gezien een onwettig genomen beroepsverbod om verder in het onderwijs te werken.Ze houden niet zo van klokkenluiders.
Met KROEZEN BV of 1 van hun 7 vennoten heeft mijn (ratten) familie plus aanhang in de tweede graad, door middel van een identificatie fraude,(met mijn , door de burgemeester van Utrecht, op 9 juli 2008 gestolen paspoort ) bepaalde contracten afgesloten met het doel, mij buiten te sluiten van de nalatenschap van mijn moeder (overleden op 24 dec.2007). Bij deze criminele bezigheden moeten rechters en plaatsvervangende rechters, zijn omgekocht en moeten er geheime politieke afspraken zijn gemaakt tegen mij, klokkenluider Anne Marie ten Berge.
Het kan niet zo zijn dat ik op 12 juli 2007 een sollicitatiebrief schrijf aan HM de Koningin voor de vacature van burgemeester van Utrecht. Dat er op 16 augustus 2007 een oproep op de mat ligt voor een zitting van 11 september 2007 ondercuratelestelling (waar ik niet naar
4 / 4
toe ben geweest vanwege een kaakontsteking). Dat ik op 12 september 2007 samen met 4 andere kandidaten voor het burgemeesterschap te Utrecht bij Netwerk op de televisie was en dat ik op 25 september 2007 door rechter mr. R.W.J. van Veen bij de Rechtbank Utrecht onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis. Ik ben dyslectisch, alsof dat zo erg is. Beroep was niet mogelijk want de curator Donkers was in geen velden of wegen te bekennen. Donkers wilde niet meedoen aan het bedrog. Hij had zich ook niet aangemeld op de zitting van 11-09-2007.Dus zijn benoeming tot curator was puur bedrog in de driehoek van de Rechtbank Utrecht, van het OM te Utrecht, van de burgemeester van Utrecht en zijn Raadsleden. Die laatsten zagen Ten Berge blijkbaar niet zo zitten als gekozen opvolger van de Burgemeester van Utrecht. Het zijn de politieke partijen, die altijd wel een stok vinden om het volk te dwingen naar hun pijpen te dansen.
Uiteindelijk heb ik pas per brief van 16 januari 2011 het voltallige bestuur van de Rechtbank Utrecht bij de Hoge Raad in Den Haag aangeklaagd. En dat dan vanwege het feit dat het Rechtbankbestuur vanaf het jaar 2000 mijn bezwaar-, en beroepszaken tegen het Gemeentebestuur niet wilde behandelen en mijn klachten tegen de niet-behandeling van mijn klachten ook niet wilde behandelen.
Ikzelf heb mij nooit tot een zakelijk contact met Kroezen BV laten dwingen. Het hele dossier dat KROEZEN BV inmiddels op mijn naam bij elkaar gesteld heeft wenst KROEZEN BV niet aan mij af te staan op grond van hun zwijgrecht in verband met mijn aangiften tegen de 7 vennoten van KROEZEN BV. Dat waren aangiften die strekten tot onderzoek naar bedrog, misleiding, valsheid in geschrifte, samenzwering, meineed en overige fraudes zoals het verduisteren van mijn AOW en ABP gelden
De Hoofd Officieren van het OM te Utrecht, met name Westerbeke en Bac vertikken het om onderzoek te verrichten naar deze misdrijven. Dhr. Aleid Wolfsen(PvdA) nep-burgemeester van Utrecht en korpsbeheerder ontkent geen van mijn beschuldigingen dat hij bij al deze kwesties betrokken is en in meerdere opzichten misbruik heeft gemaakt van zijn functie. De Gemeenteraad van Utrecht weet dit alles, maar houdt zich naar de media toe muisstil. De raadsleden hebben zich op valse gronden kandidaat gesteld bij de verkiezingen en bij de burgerij en valse benoemingen van Burgemeesters afgedwongen door misbruik van de Raads-macht en verzaking van het gestelde in de Grondwet. (Art. 3 en 4)
Bij de Gemeenteraad van Utrecht is het zo gesteld dat zij, 'de pot ' moeilijk 'de ketel van B&W' kunnen verwijten dat deze zwart ziet. De 45 raadsleden hebben zoveel boter op hun hoofd dat zij beter af kunnen treden. Maar ze willen niet naar mij luisteren. En de media mag er kennelijk niet over berichten.
Op 10 juni 2009 is in de zaak: 09-3539 het verzoek van de curator Brandt-van Heijst, dat strekte tot machtiging van mijn vermogen, door de Rechtbank Utrecht afgewezen. Indien u dat wilt , stuur ik u de betreffende beschikking (10-06-2009) met het valse verzoek (29-04-2009) van Brandt-van Heijst aan u op, zodat u mij eindelijk eens gaat geloven op het feitenmateriaal tegen criminele, politieke en financiële instanties waaronder de ING en de SNS. Er moet een einde komen aan de hier boven beschreven verduisteringen van mijn vermogen door toedoen van politiek machtsmisbruik.
Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge. Servaasbolwerk 4 - 4 bis. 3512 NK Utrecht. tel. 030-2316070. www.annemarietenberge.blogspot.com Einde citaat van deze mail.

Heren ministers, in de zekerheid dat ik u in alle eerlijkheid bericht heb over het politieke machtsmisbruik van de leden van de politieke partijen en in de verwachting dat u een einde maakt aan het politieke samenzwerende onfatsoen, al 11 jaar gericht tegen de klokkenluider:

A.M.S.(Anne Marie) ten Berge in Utrecht, teken ik:

Geen opmerkingen: