zondag 20 februari 2011

Nogmaals......zussen,zwagers.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht. 20:22
Aan Irene ten Berge, José ten Berge, Pieter-Hetty Heijmerink-ten Berge, annemieke@altinguitvaart.nl, Dennis Boerboom, Peter de Klein
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 20 februari 2011 17:36:35
Aan: Irene ten Berge (ib@planet.nl); José ten Berge (josedumont@tiscali.nl); Pieter-Hetty Heijmerink-tenBerge (heijmerink@h22.nl)
CC: annemieke@altinguitvaart.nl; Dennis Boerboom (db@anotaris.nl); Peter de Klein (peter.de.klein@utrecht.politie.nl)
Mail en brieven aan mijn zussen en zwagers:
José ten Berge, Den Bosch,
Hetty en Pieter Heijmerink-ten Berge ,Odijk.
Marlies en Gerard de Bree-ten Berge, Houten
Bernadette en Paul Wintgens-ten Berge, Heerlen
Irene ten Berge, Ridderkerk

Datum 20 februari 2011.
Onderwerp: Nogmaals....

Jullie hebben in Januari 2008 een contract gesloten met het bewindvoerders kantoor KROEZEN BV, te Vortum-Mullem om mijn vermogen te beheren maar de rechter heeft op 10 juni 2009 het verzoek van Brandt om mijn vermogen te beheren niet ingewilligd. Brandt-van Heijst heeft mij nooit in en buiten rechte mogen vertegenwoordigen zoals een bewindvoerder daartoe gerechtigd is. Nogmaals: Brandt is niet bewindvoerder volgens Rechterlijke Macht(RM) benoemd.
Het was terecht dat ik ieder contact met haar weigerde. Ik heb terecht tegen haar als een, als curator vermomde bewindvoerder, aangifte gedaan van bedrog,meineed verduistering en valsheid in geschrifte en overige fraude.
Brandt stelt zich bijvoorbeeld op 19-02-2008 aan SoZa&We van de Gemeente Utrecht voor als een bewindvoerder ingevolge art 1:441 BW en dat zij gerechtigd is om in en buiten rechten 'de clïent' te vertegenwoordigen.Nogmaals....BULSHIT
Met 'client' zal ze een van jullie bedoelt hebben, want ik voelde mij niet aangesproken, ook vooral omdat ik die beschikking van 14-02-2008 nooit ontvangen heb. En dat kan makkelijk gebeurd zijn omdat er ook geen oproep en geen zitting is geweest.
Nogmaals.....Art 1:441 BW is het artikel dat over de taak van de bewindvoerder gaat. Maar Brandt heeft met jullie een contract aangegaan als curator. En de rechter heeft haar ook als curator benoemd. Volgens de beschikking van 14-02-2008 die ik pas in afschrift op 17 mei 2008 van de Gemeente Utrecht heb ontvangen, heeft de rechter Brandt niet als provisionele bewindvoerder volgens Art. 1:441 benoemd . Brandt heeft zich bereid verklaard de curator te spelen en zo is zij ook benoemd. Zij moet haar uurloon in rekening brengen bij de familie die dat contract heeft ondertekend. Zij mag haar salaris niet van mijn WWB, AOW en ABP uitkeringen afpikken. Laat staan dat jullie dat als familie mogen doen. Brandt is geen bewindvoerder die volgens provisie werkt.
Art. 1:381 BW gaat over de start van de curatele en de handelsonbekwaamheid. En die start lag op 25 september 2007 en niet op 14-02-2008. Ik heb alleen te maken met dhr. Donkers en zolang ik niet zijn akte van overlijden heb gezien, hebben jullie en de kantonrechters en de officieren van justitie, geen poten om op te staan. IS DAT DUIDELIJK ? Jullie moeten al mijn uitgaven (schulden) betalen zoals in het contract met de curator staat. HOORT ZEGT HET VOORT.Ik zal de kantonrechter daarover een beschikking laten opstellen. Ik heb genoeg bewijzen dat jullie dat ook aan de psychiater van de Gemeente Utrecht en aan het OM beloofd hebben.
Nu zegt Art 1:441 lid 2d dat de bewindvoerder(waar Brandt zich wel voor uitgeeft maar niet is) toestemming behoeft van de rechthebbende (mijn persoon) of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, een machtiging van de kantoorrechter moet hebben om overeen te komen dat een boedel , waartoe de rechthebbende gerechtigd is ,voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten.
Dus wat hebben jullie gedaan met de boedel van onze moeder toen die op 24 dec. 2007 overleed ? Nog steeds onverdeeld gelaten ? En mijn erfenis van Tante Jeanne uit Heerlen, gestorven 5 juni 2010 hebben jullie zeker ook nog steeds onverdeeld onder jullie beheer ?
Nogmaals.... Zorg dat ik mijn totaal aan € 53.100,--WWB,AOW en ABP terug krijg. Dat is opgeteld vanaf sept. 2008 t/m febr.2011.
ALs jullie te beroerd zijn en dat zijn jullie, om het door de brievenbus te schuiven dan kan het via internetbankieren gestort worden op mijn nieuwe ING rekening nummer 75.56.82.130 tnv. AMS ten Berge. Utrecht
Jullie zullen net als de rechters, het OM, de Raadsleden (verantwoordelijk voor de paspoortfraude van de burgemeester) in moeten binden. Jullie zullen verder alles moeten betalen van hetgeen ik aanschaf, want Brandt-van Heijst wil dit lucratieve baantje van curator niet opgeven.
De ABN-AMRO onderzoekt de beslaglegging door jullie curator op mijn rekening 55.85.92.945. De Rabobank directie heeft het Rabo-rek.nr 014.20.84 972 dat de curator als bewindvoerder had geopend inmiddels opgeheven vanwege de identificatiefraude met het paspoort. De SNS bank directie heb ik geïnformeerd dat deze curator als wettelijke vertegenwoordiger niet het recht heeft op mijn naam met een afschrift van mijn paspoort, een bankrekening te openen. De door de curator toegestuurde pinpas heb ik op het SNS kantoor doorgeknipt. En inmiddels is de ABN-AMRObank er ook achter dat jullie via de curator onrechtmatig mijn rekening en/of boedel Derks geconfisqueerd hadden of wilden confisqueren zoals jullie dat met mijn Postbankreknr. 2064748 ook gedaan hebben. Althans de juridische afdeling van de ABN-AMRO is momenteel bezig met een onderzoek. Ik zal ze wel helpen. Deze mail stuur ik naar de banken, als een verklaring hoe het zo is gekomen.
Inmiddels hebben jullie de boedel van Rein zolang 'onrechtmatig onverdeeld' gelaten dat geen abonnement meer werkt, geen verzekering haar geld krijgt en ik de begrafenisonderneming niet kan betalen.
Nogmaals... ik heb geen geld om de noodzakelijke middelen van bestaan te kopen.Ik verkoop (met een mooie vergunning op mijn jas gespeld) uit pure noodzaak het Straat Nieuws. Iedereen is verbaasd. Maar dan leg ik uit waarom ik als 'nette' bejaarde het Straat Nieuws moet verkopen. Dat jullie, 5 zussen en drie zwagers er bij mijn uitleg nogal crimineel uitkomen zal jullie wel niet verbazen. Men begint te snappen waarom ik jullie 'ratten' noem.
Als Rein wist dat zijn mobielen dood zijn vanwege wanbetaling zou hij terugkomen en jullie ter plekke de hel in vloeken, terwijl hij de meest zachtaardige persoon was die ik kende. Jullie mogen niet via de curator beslag leggen op mijn tegoeden van mijn bankrekeningen. Stel dat mij iets overkomt en ik kan geen alarm slaan omdat ik geen mobiel het meer doet, dan hebben jullie echt bloed aan je handen. Bij Rein en mij gingen altijd veiligheid en zorg voor elkaar, voorop. Maar bij jullie ? Heus de meningen zijn niet meer verdeeld. Unaniem worden jullie als onmensen gezien zonder geweten. Hebzucht naar geld maakt meer kapot dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.
NOGMAALS....Geef mij mijn eigen geld en het erf-geld van Rein terug. Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: