woensdag 21 juli 2010

Dat is uit het 'overleven' gegrepen.

Door Anne Marie ten Berge. 21 juli 2010.
Wat te denken van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis, die een versufte patiënt met pre-medicatie voor de operatie, nog gauw even het 'op staande voet ontslag' aan komt zeggen ? Deze krankzinnigheid is mij op donderdag 15 juli 2010 om 8:20 uur overkomen. En waarom ? Omdat twee liberale voorvechters van de marktwerking in de Raad van Bestuur, met name Robert Florijn,(Geb.10-05-1957 te Leiden)en zijn medebestuurslid Willem Hustinx (geb. 24-02-1953 te Den Bosch) kennelijk aan de echtheid van mijn Zorgpas van de Menzis-verzekering twijfelden. Een valse pas geeft namelijk geen financiële dekking. Tegen de tijd dat Menzis op kantoor zat om de echtheid van mijn Zorgpas te bevestigen zou ik al geopereerd zijn en dat risico wilden de heren niet nemen. Daarom annuleerden zij de operatie als gold het een afgesproken partijtje golf. Jammer maar helaas. Een andere keer beter.
Op de ontslagbrief moest het hoofd van de orthopedie afdeling D1 schrijven: "Mevrouw, indien u contact wilt hebben met onze afdeling dan wel met ondergetekende dient u dit te doen via de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis".Einde bericht.
Ik klopte op de deur van Robert Florijn. Hij zei "ja", maar de deur zat op het rood van 'bezet'. Ik kon niet naar binnen. Gisteren op 20 juli jl belde ik voor het laatst. Florijn en Hustinx waren beide niet te spreken vanwege de vakantie.
Het resultaat van mijn gesprekken welke door woordvoerders namens de twee leden van de Raad van Bestuur gevoerd werden, heb ik vastgelegd in brieven. Deze volgende brief is van vandaag: woensdag 21 juli 2010 en is al afgeleverd. Ik weet hoe het hoort: Klachten hoor je eerst aan de personen zelf mede te delen. En als je iemand voor de rechter wil slepen hoor je eerst de gedaagde zelf daarvan op de hoogte te stellen. Ik wens de lezer meer leesplezier, dan dat ik het leuk vond om op zo'n warme dag weer in de PC-pen te klimmen. Het is geen fictie maar een waar gebeurd verhaal zoals: "Dat is uit het leven gegrepen". Of beter gezegd: "Dat is uit het 'overleven' gegrepen."

---------------
PERSOONLIJK AANGEREIKT 12: 55 uur

Aan: De Raad van Bestuur Stichting Diakonessenhuis te Utrecht. 1 / 2
t.a.v. De heren: Robert Florijn, voorzitter Raad van Bestuur
en: Willem Nicolaas Marie Hustinx, lid Raad van Bestuur. Bosboomstraat 1 / 3582 KE Utrecht. / Telefoon: (030)256 65 66 Van: Mw. A.M.S.ten Berge, gedupeerde
Servaasbolwerk 4 / 3512 NK Utrecht / Tel: (030)231 60 70 / Gsm: 06-46 44 37 68

Datum: woensdag 21 juli 2010
Betreft: Nadere informatie

Heren Florijn en Hustinx,

Hierbij bevestig ik mijn informaties welke ik gisteren 20-07-2010 met uw woordvoerder besprak over:

1. Onbeschoft en asociaal.
Mijn ontslag uit het ziekenhuis aan de Bosboomstraat 1 te Utrecht, welk op donderdag 15 juli 2010 door uw toedoen is doorgevoerd terwijl de pre-medicatie voor de operatie al was ingenomen, beschouw ik sociaal gezien als een complete vorm van onbeschoft en asociaal gedrag van uw kant. Ik zal klagen bij alle interne en externe klachtencommissies die er maar te vinden zijn.

2. Onrechtmatige daden.
Ik laat door een advocaat bekijken of ik u voor de rechter kan dagen:
A) vanwege het genoemde onrechtmatige genomen ontslagbesluit van 15 juli 2010.
B) Volgens de verklaringen van uw woordvoerder op dinsdag 20 juli 2010: Hebt u, zeer recentelijk en achter mijn rug om op mijn naam een verbintenis met zorgverzekeraar AGIS afgesloten. Zonder enige twijfel bent u daarbij met mijn persoonsgegevens op mijn zorgpas van MENZIS aan de haal gegaan. Daarmee bent u zonder mijn medeweten en goedkeuring op mijn naam een zakelijke verbintenis met AGIS aangegaan, met het vooropgezette doel om de ziekenhuis declaraties boekjaar 2010 door AGIS te laten voldoen.
C) U bent niet ingegaan op mijn verzoek van 15 juli 2010, 7:15uur om mij alle nota’s boekjaar 2008 en 2010 op te sturen. Kennelijk heeft u ook met de ziekenhuisrekeningen boekjaar 2008 inzake een kaakoperatie, rechter kunstheup en revalidatie en de rekeningen van de specialisten van boekjaar 2009 waarin ik niet verzekerd was, schuldig gemaakt aan de hier bovenbeschreven malversaties met de ziekenhuisrekeningen. Vast staat dat u geen enkele rekening uit de boekjaren 2008, 2009 en 2010 aan mij heeft kunnen/willen tonen.

3. Geen zorgpas AGIS.
Kennelijk heeft u op enig moment de debiteurenafdeling van uw onderneming opdracht gegeven de kosten, boekjaar 2010 van de specialistische behandeling terzake van het plaatsen van een linker kunstheup, bij MENZIS te laten annuleren en bij AGIS in te dienen. Maar u vergeet dat ik de eerste en enige belanghebbende ben. AGIS mag op deze achterbakse manier van verzekeren geen zorgpas aanmaken. Verder vergeet u dat ik dergelijk onrechtmatig gedrag nooit zal gedogen. Zelfs niet in ruil voor het plaatsen van een kunstheup, welk medisch gezien geen uitstel meer kan en kon verdragen. 2 / 2

4. Mijn verzekeringsrecht en -plicht.
Ik heb mij per 01-01-2010 verzekerd bij MENZIS zonder dat ik ooit eerder verzekerd ben geweest, omdat ik geen inkomen had. Zie ter zake ook mijn brief van 15 juli 2010 en bijlage. Ik kan en wil helemaal niet midden in een boekjaar naar een andere verzekering overgaan. Ik vind heus wel een geldschieter om de premie achterstand bij MENZIS in te lopen.
Daar komt bij dat ik nooit zal ingaan op voorstellen van derden ter zake van mijn rechten en plichten bij het vermoeden dat ik direct of indirect met strafbaar gedrag van anderen te maken heb of zal krijgen.

5. Voortzetting van geplande behandeling.
In verband met het vals afgesloten akkoord met AGIS, presteerde uw vertegenwoordiger het, om mij gisteren dinsdag 20 juli jl uit te nodigen om de door u afgebroken geplande medische behandeling spoedig weer op te pakken op kosten van AGIS. Deze uitnodiging zou alleen aan mij opgestuurd worden en niet naar mijn huisarts waar ik verzekerd ben bij MENZIS. Het is terecht dat ik toen, ondanks mijn redelijke beschaafdheid, héél boos werd. Vertonen jullie dergelijk hufterig gedrag ook nog naar andere zieken toe ?

6. Geen uittreksels bij de KvK Midden Nederland
Ik ben er achter gekomen dat u op vrijdag 16 juli 2010, te weten één dag na het debacle van mijn ziekenhuisontslag op 15 juli 2010, ter zake van uw KvKnummer.30172727 een aanvraag heeft ingediend tot wijziging van de uittreksels op de handelsnaam: Stichting Diakonessenhuis, gevestigd aan de Bosboomstraat 1 te Utrecht.
Omdat er vanaf 16-07-2010 nog steeds bij de KvK een blokkade op de gegevens en de statuten van uw onderneming ligt en omdat uw woordvoerder op 20 juli jl geen antwoord kon/wilde geven op mijn vraag welk soort wijzigingen aan de orde waren, begin ik te bedenken dat u bij de KvK geen wijzingen beoogde aan te vragen, maar een spoedblokkade op uw KvK gegevens nastreefde. Althans voor elkaar hebt gekregen. Deze onrechtmatige daad in relatie met het gestelde in de nieuwe Handelsregisterwet Juli 2008 zal ik meenemen in mijn juridische overleg. Deze brief 21-07-2010 zal ik ook overleggen aan de KvK.MN

7. Verzoeken.
Zonder tegenbericht neem ik aan, dat u aan mijn verzoeken, om alle declaraties van de boekjaren 2008, 2009 en 2010 aan mij af te dragen niet zal willen voldoen.
Zonder nader tegenbericht neem ik aan, dat de redenen om niet op mijn verzoeken in te gaan, gelegen liggen in het feit, dat u gebruik wilt maken van uw zwijgrecht. Tenslotte kan bewezen worden dat u met opzet, de documenten en de nota’s 2008 t/m 2010 verduisterd hebt, blijkbaar om redenen, (zie ook mijn brief van 15 juli 2010 en bijlage) dat ik deze aan de rechter wilde voor leggen.

Utrecht, woensdag 21 juli 2010

Was getekend, Mevrouw A.M.S. (Anne Marie) ten Berge

PS: Lees meer: www.annemarietenberge.blogspot.com.
Of zoek bij Google de naam: Anne Marie ten Berge.
-----------------------------

Geen opmerkingen: