dinsdag 19 januari 2010

Kandidaatstellingen, DEMOCRATEN en Ned.Klokkenluiderspartij (NKP) voor 03-03-2010. Raadsverkiezingen Utrecht

Persoonlijk aangereikt


Aan: CENTRAAL STEMBUREAU
t.a.v.: Voorzitter en leden
p/a: Arthur van Schendelstraat 500
UTRECHT
Van: mevr. A.M.S. ten Berge
( Anne Marie )
Servaasbolwerk 4-4bis
3512 NK UTRECHT


Datum: dinsdag 19 januari 2010
Betreft: Kandidaatstellingen.
Bijlage: Kopie legitimatiebewijs.


Dames en heren, leden Centraal Stembureau Utrecht.

De grondrechten van de Grondwet luiden ter zake van gelijke benoembaarheid:
Art. 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar .

De grondrechten van de Grondwet luiden ter zake van het kiesrecht:
Art. 4 Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van de algemeen vertegenwoordigende organen te kiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Hierbij verklaar ik, Anna Maria Susanna ten Berge, roepnaam: Anne Marie, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, op grond van de bovenstaande grondrechten,
• zich ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van 03 maart 2010 kandidaat te stellen voor de benoeming van burgemeester in de openbare dienst van de Gemeente Utrecht.

• zich, ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 03 maart 2010 in de Gemeente Utrecht, kandidaat nr. 1. te stellen op de lijst van de politieke vereniging i.o. aangeduid als DEMOCRATEN, gevestigd te Utrecht.

• zich, ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 03 maart 2010 in de Gemeente Utrecht, kandidaat nr.1. te stellen op de lijst van de politieke vereniging aangeduid als Ned. Klokkenluiderspartij (NKP), gevestigd te Leeuwarden.


Utrecht, 19-01-2010.

Was getekend, mevr. A.M.S.ten Berge.

PS.
Hierbij vermeld ik ten eerste: Dat ik als oprichter samen met de gevolmachtigde van DEMOCRATEN op 18 januari 2010, mede in verband met het onrechtmatig gedrag van de directeur K.v.K. Midden Nederland Kroonstraat 50 te Utrecht en haar juridisch adviseur, bij de Rechtbank te Utrecht heb ingediend: Een verzoek tot voorlopige voorziening.. Een en ander als gevolg van de weigeringen van de KvK om aan het gestelde in de Handelsregisterwet te voldoen, ter zake van diverse inschrijvingen
En ten tweede vermeld ik dat het Centraal Stembureau Utrecht aan mij nog steeds geen bewijzen van betaling heeft afgegeven ter zake van de door mij 2x betaalde 225 Euro’s aan waarborgsommen kandidaatstelling DEMOCRATEN en Ned. Klokkenluiderspartij.(NKP).
.

Geen opmerkingen: