woensdag 13 januari 2010

Alles wat je ziet is politiek onrecht, niets is democratie en rechtvaardigheid.

Aan: het gemeentebestuur Utrecht.
t.a.v. De Raad en B&W

Korte Minrebroederstraat 2 Utrecht

Van: DEMOCRATEN
t.n.v. Anne Marie ten Berge, voorzitter
Servaasbolwerk 4 -4bis. te Utrecht.

Datum: 13 januari 2010.
Betreft: Mijn bewind/curatelerapport en mijn conclusies vooraf.

Deelnemers aan het gemeentebestuur Utrecht,

Zojuist heb ik vandaag om 12:48 uur aan mr. Heij van de klachtencommissie van de Rechtbank Utrecht het volgende gemaild:
Geachte meneer Heij,
Ik heb u en de eventuele mee luisteraars gisteren geïnformeerd over mijn bevindingen inzake mijn onder bewindstelling /ondercuratelestelling in 2007. Mijn aanval op de driehoek Gemeentebestuur-Justitie-Rechtbank Utrecht is kennelijk gegrond en bewijsbaar.

Het verzoek aan de Rechtbank Utrecht van de ovj op 10 mei 2007 met parketnummer UT-4300-699-07 betrof een onder bewind stelling van mij als meerderjarige vanwege...? Het OM stelde dat het verzoek onder bewindstelling behandeld moest worden door de rechtbank Utrecht, voorafgaande aan het verzoek van de ondercuratelestelling wegens geestelijke gestoordheid.
Waarom het OM hier de Letters UT -4300-699-07 gebruikte in plaats van het parketnummer 16-4300-699-07 te gebruiken laat zich raden. Ik heb UT altijd als 16 gelezen. Het rekest 07-699 is niet te vinden in de openbare registers.

Op 22-08-2007 verwees mevr. Ivon Kroezen van het bewindvoerderskantoor Kroezen BV gevestigd te Vortum-Mullem mij per brief naar de Rechtbank Utrecht, voor het dossier op mijn naam inzake de onderbewindstelling van mij als meerderjarige. Deze verwijzing naar de Rechtbank Utrecht werd verklaard door het feit dat bij het bewindvoerderskantoor Kroezen BV geen stukken op mijn naam bekend waren. Terwijl de bereidverklaring van Donkers/Sollet toch gedateerd was op 22-06-2006 "Ra, ra hoe kan dat" is dan wat je je als geestelijk gestoorde afvraagt. Niet dan ?

Ik heb de griffiers mevr Lemaire en mevr. Gerlach meer dan eens om de dossierstukken gevraagd met uiteraard de beschikking onderbewindstelling 07-699. Dit rekest moet uitgesproken zijn door een rechter na het ingediende verzoek d.d.10-05-2007 kenmerk: 164300-699-07 van het OM aan de Rechtbank om mij onder bewind te stellen van dhr. Donkers. Ik heb deze dagvaarding cq oproep 07-699 nooit gekregen. Aan de orde is wederom een verduistering van de stukken door ambtenaar bij het OM.

Het feit dat ik door mr.RWJ van Veen op 25-09-2007 kennelijk ná de eerdere onderbewindstelling ook nog eens ondercuratele ben gesteld zaakkenmerk 07-5413 bij dezelfde persoon van Donkers, wijst niet alleen op een opzettelijke dwaling van de Sector kanton locatie Utrecht maar ook op geheime zittingen en in het geheim genomen rechterlijke besluiten. Ik ben immers nooit gehoord, nooit beoordeeld door een arts/psychiater ? De uitspraak 07-5413 is ook nooit gepubliceerd in de daartoe aangewezen dagbladen en de Staatscourant.

De feiten van hetgeen hierboven staat levert ook weer de nieuwe feiten op met verwijzing naar de pervers denkende en handelende politici bij het bevoegde gezag en in de gemeenteraad van Utrecht. Wat nu ?

Het feit dat mijn klachten bij de Rechtbank Utrecht inzake het onrechtmatig handelen van rechters, griffiers en de benoemde curator niet uitbehandeld zijn doormiddel van hoorzittingen, wijst op het bestaan van opzettelijke justitiële en rechterlijke dwalingen. Wijst op het bestaan van een misdadige betrokkenheid van het bestuur van de Rechtbank Utrecht bij deze kwestie van onderbewind- en ondercuratelestelling 2007-2008-2009 en wijst op een belang dat deze instandhouding van deze grove onrechtvaardigheid moet dienen.
Wijst kennelijk op een belang ten gunste van het bevoegd gezag bij de overheid en bij de volksvertegenwoordigingen.
Wijst naar een belang voor politici met boter op het hoofd. Wijst naar een belang welk kennelijk in relatie staat tot mijn actieve en passieve kiesrecht. Tenslotte ben ik door een besluit d.d.13 maart 2008 van Aleid Wolfsen de PvdAnep-burgemeester van Utrecht uitgesloten van uitoefening kiesrecht.

Mijn rapportage en conclusies in deze kwestie over het handelen van de bestuurders in de 'driehoek' acht ik net zo schokkend, als de conclusies van het IRAK-rapport. Het gaat om mensenlevens en het recht op zelfbeschikking. De overheid en de volksvertegenwoordigers hebben daar geen enkel recpect voor.

Wat Utrecht betreft heb ik bewezen dat 'de driehoek', het Gemeentebestuur (lees, de Raad en het college van B&W), het OM en de Rechtbank Utrecht, op elkaar afgestemde criminele organisaties moeten zijn die hun verantwoording niet durven te nemen.

Maar de vragen zijn: Wie hebben in de 'driehoek' de leiding gehad bij al die ambtsmisdrijven vanaf het jaar 2000 en wat denken ze daaraan te doen ? Een paar jaar de bak in dat is toch niet zo erg tegenover de maatregelen van opgelegde armoede en uitsluiting van de uitoefening van het kiesrecht, welke mij vanaf 2000 zijn opgelegd door een vet soort van machtsmisbruik van de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad van Utrecht ?

Want vergeet niet... in elke Stadsgids Utrecht staat dat de Raad (lees de Stichtingen Fractiekamers gemeente Utrecht bekend in het handelsregister) de baas is in de Stad Utrecht en over haar burgers en al wat zich daarin bevind of roert.

Alles wat je ziet is politiek en onrecht en niets is democratie en rechtvaardigheid.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

Geen opmerkingen: