maandag 4 januari 2010

Een vordering van ruim 28 miljoen van een boze klokkenluider.

REGISTREREN 1 / 4

Aan: Dhr. mr. A.(Aleid) Wolfsen
p/a: Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.
Tel.: 030-2860000 / Fax: 030-2861224
e-mail: burgemeester@utrecht.nl

Van:A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4-4bis 3512 NK Utrecht
Tel.:030-2316070 / 06-46443768
e-mail: amstenberge@hotmail.com ABN-AMROxxxxxxxxxx KvK Utrecht 30.25.23.08

Datum: maandag 04 januari 2010
Betreft: Vordering
Bijlage: 1 stuk.

Meneer Wolfsen,
Zoals u weet is er op 30 december 2009 bij de politie opgemaakt; een proces-verbaal nr: PL0910- 2009 019608-1 van mijn aangifte tegen u. Door uw verdachte gedrag heb ik, oprichter en voorzitter van DEMOCRATEN schade, schande en smart geleden. Op grond van de volgende feiten en conclusies vorder ik hierbij, als gevolg van de geleden schade, schande en smart van u een financiële genoegdoening.

Drie feiten inzake het kiesrecht.

Op 13 maart 2009 trof u een voorbereidingsbesluit kiesrecht.
Op 14 maart 2009 is het College van B&W Utrecht gevallen.
Op 25 maart 2009 ontving ik uw mededeling inzake uw definitieve besluit: ‘Uitsluiting uitoefening van het kiesrecht’. Het betreffende besluit was niet bijgevoegd. Blijkbaar heeft u op 13-03-2009 gelogen. Sterker nog, u heeft dit besluit kennelijk verduisterd. Daarom heb ik aangifte gedaan en in mijn verklaringen verwezen naar Art. 361 WvSr.: Verduistering van bewijsstukken etc. door ambtenaar en Art 225 WvSr: Valsheid in geschrifte.

Gronden van de vordering.

1. Er moet betreffende uw besluit inzake: ‘Uitsluiting uitoefening kiesrecht’, uwerzijds sprake zijn geweest van een persoonlijk initiatief en een persoonlijk machtsmisbruik. Omdat het college van B&W vanaf 14 maart 2009, de dag dat ik het betreffende besluit onder ogen had moeten krijgen demissionair was. Het coalitieakkoord 2006 tussen de lokale partijen PvdA, CDA, Groen Links en het CU was met de val van het college van B&W op 14 maart 2009 verbroken, van de baan, einde verhaal en dan worden de Politieke partijen in de Gemeenteraad met hun tien (10) Stichtingen Fractiekamers bestuurlijk gezien ook niet langer geacht ‘de baas’ in de Gemeente Utrecht te zijn. U kon als ‘burgemeester’ naar eigen goed of kwaad dunken ‘regeren’. U kon zonder ruggespraak met de Raad en haar Presidium besluiten nemen etc.

2. Als burgemeester (PvdA) en voorzitter van het Centraal Stembureau Utrecht hierna te noemen het CSU, had u ná de val van het College van B&W op 14 maart 2009 binnen het wettelijke termijn dat de Kieswet aangeeft, nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen 2009 moeten uitschrijven. Dat hebt u niet gedaan.

3. Er moet zo wie zo, uwerzijds sprake zijn geweest van ambtelijk bedrog en schending van de zorgplicht. Binnen uw bestuursorganisatie hebt u op 13 maart 2009 informatie verstrekt inzake uw besluit ‘Uitsluiting uitoefenen kiesrecht’ dat tegen mij genomen was. 2 / 4
Zonder twijfel heeft u opdracht gegeven deze mededeling op 24 maart 2009 aan mij te laten versturen zonder het authentieke besluit mee te sturen. Het antwoord op de vraag waarom u het authentieke exemplaar van het besproken besluit niet aan mij als directe belanghebbende af wilde staan en openbaar wilde te maken, ligt gelegen in het feit dat u zonder twijfel met opzet wilde voorkomen dat alle gedupeerden van de vereniging DEMOCRATEN i.o. bezwaar of beroep konden aantekenen. Voor een oud-rechter vertoonde u in deze kwestie wel erg geslepen gedrag in het verdoezelen van de eigen strafbare feiten.

4. Ter zake van uw ‘Maartse 2009’ besluiten: ‘Geen raadsverkiezingen in 2009’, en uw besluit ‘Uitsluiting uitoefening Kiesrecht voor ten Berge’, moet u minimaal (in het geheim) en buiten de reguliere Presidium raadsvergaderingen om, overlegd hebben met de tien (10) Stichtingen fractiekamers Gemeenteraad welke ingeschreven staan bij KvK Utrecht. U zult bestuurlijk gezien ook overleg hebben moeten plegen met dhr Robertsen (CDA) commissaris van de koningin van de Provincie Utrecht en uw partijgenoot: mevr. G. (Guusje) Ter Horst (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. (BZ&K). Het OM kan de hierboven genoemde bestuurders gevoeglijk aanwijzen als medeplichtigen bij de door u gepleegde strafbare feiten.

5. Ik heb ná 25 maart 2009 op grond van de WOB om informatie gevraagd bij u en uw bestuursorganisatie omtrent de gronden van de betreffende ‘uitsluiting van de uitoefening van het kiesrecht’ maar de Concerndienst weigerde de betreffende informatie aan mij op te sturen. U tekende het besluit, dus u bent aansprakelijk voor de schade.

6. Meneer Wolfsen, u en uw medeplichtigen moeten zich met betrekking tot de bovengenoemde ‘Maartse 2009 besluiten’ op basis van strikte geheimhouding ‘beschermd’ hebben geweten door alle 45 Gemeenteraadsleden en hun tien (10) Stichtingen Fractiekamers in de Gemeenteraad, welke overigens ingeschreven moeten zijn bij de KvK te Utrecht.
Ik spreek ván en óver 45 volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad van Utrecht, die vanaf het jaar 2000 wel vaker hun strafbare bedrog, valsheid in geschrifte, verduistering van rechtsmiddelen, verduisteringen van mijn aangiften van slopen- en bouwen zonder vergunning door derden, verduisteringen van mijn aangiften van sloop- en bouwfraudes en het in 2008 onrechtmatig opheffen van vijf (5) Raadscommissies, onder hun 45 petten hielden. Ik zal het OM verzoeken het Gemeentebestuur Utrecht als een verdachte criminele organisatie voor de strafrechter te dagvaarden.

7. Op maandag 07 december 2009, de laatste dag van indiening voor registratie partijnaam bij het CSU, Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht, verzocht ondergetekende aan het CSU namens haar politieke vereniging de naam DEMOCRATEN te registreren voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart 2010 en overlegde daarbij € 112,50 waarborgsom registratie. Ook overlegde ik de kennelijk door u goedgekeurde STATUTEN van de partij, DEMOCRATEN.

8. Op 18 december 2009 (10 dagen later dan 07-12-2009: De laatste dag van de registratie aanduiding politieke partijen) ontving ik van u, voorzitter CSU een afschrift van uw besluit van 17 december 2009 om de aanduiding van de naam DEMOCRATEN van onze politieke vereniging niet te registreren. Niet vanwege de bepalingen van de Kieswet maar vanwege mijn persoon met name A.M.S. ten Berge.
3 / 4
9. Met dit afschrift bevestigde u met zoveel woorden dat u ten gevolge van uw burgemeestersbesluit van 13 maart 2009, mij uitsloot van het uitoefenen van het kiesrecht. Op 13 maart 2009 had u immers besloten om mij de volledige rechtsbevoegdheid inzake het kiesrecht te ontnemen. Ten 1ste had u daarmee besloten dat ik niet bevoegd was een vereniging op te richten welke het kiesrecht wilde uitoefenen. Ten 2de had u daarmee besloten dat ik onbevoegd was om mij als kandidaat lijsttrekker verkiesbaar te stellen en ten 3de had u op 13 maart 2009 daarmee besloten dat ik onbevoegd en/of onbekwaam was om een kandidatenlijst op te stellen. “Ik veronderstel dat u een hedendaagse landverrader bent ?”

10. Uw machtsmisbruik trof dus niet alleen mij maar ook alle leden en kandidaten DEMOCRATEN. Daar komt bij dat uw machtsmisbruik kennelijk ook de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) met haar zetel te Leeuwarden, tot in de kern heeft getroffen. Immers met deze partij ben ik, in de hoedanigheid van haar lijsttrekker voor de Utrechtse Raadsverkiezing 03-03-2010 met DEMOCRATEN een lijstverbinding aangegaan. Ook de NKP afd. Utrecht is door uw bizarre gedrag als voorzitter CSU, buitengesloten bij de Gemeenteraadsverkiezingen 03-03-2010. Overigens merk ik hierbij op dat Willem Stoker, Hoofd CSU ook de Kieswet formulieren heeft verduisterd, inzake de lijstverbindingen.

11. In verband met mijn aangiften d.d. 30 december 2009 heeft de politie en/of de rijksrecherche van het OM nog geen opdracht gekregen mijn verklaringen omtrent uw strafbare handelen te onderzoeken. Ook de minister wilde niet reageren. De media zwijgt en/of maakt van al het bovenstaande kennelijk vooralsnog geen ‘hype’. De publieke omroep wacht af. “Het zal wel de stilte voor de storm zijn”.

Eindconclusies

A. Ik concludeer dat u zonder enige twijfel vanaf 25-03-09 tot 18-12-09 op persoonlijk initiatief én onder verdachte omstandigheden welke kennelijk verband houden met uw persoonlijke contact met de tien (10) voorzitters van de tien (10) Stichtingen Gemeenteraadsfracties zie KvK. te Utrecht, zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering en valsheid in geschrifte. U beschikte over de middelen, een motief en de mogelijkheden zich strafbaar te kunnen gedragen. “Ik ben benieuwd hoe het strafproces tegen u gaat verlopen”.

B. Ik concludeer dat u zonder enige twijfel samen met de Gemeenteraad anno 2009 onrechtmatig gehandeld hebt met het zelfde doel voor ogen, als dat van uw PvdA-partijgenoot en oud-burgemeester Annie-Brouwer-Korf en de tien (10) lijsttrekkers van de Raadsverkiezing uit 2006 ook nastreefden. Namelijk het doel van uitsluiting van de politieke ambities van Anne Marie ten Berge en haar groep: ‘Financieel Gedupeerden’ lijst 14, uit de Raadsverkiezing 07maart 2006 waarvan ik de kandidaat lijsttrekker was.
Uw partijgenoot mr. Annie Brouwer-Korf,(PvdA) burgemeester en korpsbeheerder heeft d.d. 28 februari 2006 met een onderhands genomen besluit tot arrestatie, een vorm van gebruik van geweld, voorkomen dat ik, A.M.S.ten Berge, aan het lijsttrekkersdebat d.d. 28 februari 2009 mee kon doen. Het staat vast dat tijdens het lijsttrekkersdebat op 28 februari 2006 de hierboven genoemde PvdA-burgemeester via 112 een politie arrestatie team bestelde, dat mij op een gewelddadige manier in de boeien en buiten bewustzijn moest slaan en dat is ook gebeurd. Gelukkig heb ik de foto’s nog. “Deze opzettelijke bestuursdaad van terreur is te smerig voor woorden en volgens mij ook een daad van landverraad?”
4 / 4
Een oordeel over uw persoonlijke methode om mij drie jaar na de het gebeurde in 2006 anno 2009 uit te sluiten van de uitvoering van het kiesrecht, laat ik aan de strafrechter over. “ Ik stel echter vast dat ook u, het PvdA-doel mij en mijn politieke partij DEMOCRATEN uit te sluiten van het kiesrecht niet zal bereiken”.

C. Ik concludeer dat uw gedrag op 13 maart 2009 ter zake van het onrechtmatig genomen besluit van ‘Uitsluiting uitvoering van het kiesrecht’, juist op de dag vóórdat het College van B&W op 14 maart 2009 kwam te vallen, wel heel duidelijk de mate van opzettelijkheid en de voorbedachte rade aangeeft waarmee u zich hebt misdragen.

D. Ik concludeer dat u de twee hierboven besproken besluiten, van a) uitsluiting uitvoering kiesrecht en b) weigeren de aanduiding DEMOCRATEN te registreren, niet publiekelijk bekend heeft gemaakt. Ik heb vanaf 25 maart 2009 persoonlijk gecontroleerd en geconstateerd dat de besproken besluiten niet op het mededelingenbord bij het Stadhuis bekend zijn gemaakt. “Neem van mij aan, dat dit gebrek aan zorgplicht uwerzijds,dat het deze Wolfsen-druppel is geweest, welke de onrecht-emmer vanaf 2000 gevuld door corruptie en machtsmisbruik, deed overlopen. En dat uw laakbare gedrag heeft geleid tot mijn aangiften d.d. 30 december 2009 tegen u en de betrokken andere ambtenaren”.

E. Ik concludeer, zie aangehecht bijlage, dat het interview d.d. 09 dec.2009 van de journaliste Karin Aalders met mij en met Willem Stoker, Hoofd CSU van hogerhand niet gepubliceerd mocht worden in het Stadnieuws van het Dagblad Utrecht. “Wie anders dan u heeft zich weer eens schuldig gemaakt aan persbreidel ?” Ik zal weer aangifte doen.

Schade, schande, smartvergoeding
Tengevolge van uw machtsmisbruik en discriminatie heb ik aanzienlijke financiële schade geleden in de sfeer van het arbeidsrecht. Uw bizarre machtmisbruik heeft mijn beloften ter zake van mijn lijsttrekkerschap en de kandidatenlijsten rigoureus afgebroken. Mijn aanhang staat voor de tweede keer in de kou en zonder politieke toekomst mogelijkheden.
Ten gevolge van uw machtsmisbruik en discriminatie ben ik op grove en de smartelijke wijze beschadigd door Rinda Den Beste, (PvdA) wethouder volksgezondheid met de OGGZ Stad Utrecht in haar portefeuille. Ik wijs haar aan als de eindverantwoordelijke bestuurder voor het leugenbericht dat sinds 14 februari 2008 te lezen valt op het curatele register. Ik word vanaf die dag daarop met naam en toenaam bekend gemaakt als een geestelijke gestoorde persoon. Omdat dit bestuurlijke gedrag en persoonlijke rivaliteit weer een andere vorm van het machtsmisbruik van het Utrechtse College van B&W bloot legt, beraad ik mij op een nieuwe aangifte hieromtrent.
Wat uw schuld tegenover mij betreft: Voor het boekjaar 2008 is de schadeperiode van 25-03-2009 t/m 31-12-2009 door mij vastgesteld op 282 schadedagen
Hierbij vorder ik op grond van het vorenstaande van u € 28.200.000,-- vermeerderd met mijn salaris, ter zake van mijn eenmanszaak / zzp ( uurtarief mediator ) á € 60,-- per dag (vrij van btw): € 60,-- x 282 dagen, is € 16.920,--
Gelieve uiterlijk op dinsdag 12 januari 2009 het totale opvorderbare bedrag (of een gedeelte daarvan) te weten : € 28.216.920,-- (zegge: achtentwintigmiljoentweehonderdzestienduizend negenhonderd en twintig Euro) te voldoen op ABN-AMRO-rekeningnr.xxxxxxxxxxxx ten name van Ten Berge/xxxxx te Utrecht met vermelding: ‘Schade en salaris. PL0910 2009019608-1’.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge

BIJLAGE bij 04-01-2010

Utrechtse partij beticht gemeente van corruptie

Door Karin Aalders
9 december 2009
UTRECHT - “Ik ga de vuile zaken van de Gemeente Utrecht aan het licht brengen”, dat zegt de ‘strijdvaardige’ oprichtster van de nieuwe Utrechtse partij de Democraten, Anne Marie ten Berge. De partij van Ten Berge heeft net als Partij van de Eenvoud en Partij Vrij Utrecht een registratieverzoek ingediend bij het Centraal Stembureau om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht in 2010.

Anne Marie ten Berge heeft de Partij Democraten opgericht omdat de Gemeente Utrecht op dit moment ‘te corrupt’ is, “Ik ben de klokkenluider van Utrecht, ik weet van alles dat niet in de haak is in Utrecht, bovendien ben ik zelf onderwerp geweest van talloze ambtelijke misdrijven”. Zo ontvangt de 65-jarige Ten Berge geen AOW en heeft zij al tien jaar geen inkomen, ook is haar huis aan het Servaasbolwerk ernstig beschadigd tijdens werkzaamheden van de gemeente.

Volgens Ten Berge wordt het tijd dat er meer duidelijkheid en openheid in de Utrechtse politiek komt, “Democraten staat voor eerlijk, open en humaan. Er moet geluisterd worden naar de burger ”.

Ten Berge ondernam eerder al actie om de Utrechtse ‘wantoestanden’ aan te kaarten, “ Ik ben lid geweest van de PvdA, maar kwam daar nooit aan de bak”. Daarom richtte zij in 2006 de politieke partij De Financiële Gedupeerden op, “Maar toen ik voor die partij meedeed aan een lijsttrekkersdebat werd ik gearresteerd wegens lokaalvredebreuk”.

Volgens Ten Berge wil de gemeente haar geen kans geven om haar zegje te doen, “Ik ben gevaarlijk omdat ik de waarheid zeg”. Willem Stoker van Centraal Stembureau zegt daarop, “Wij behandelen de aanmeldingen enkel op de voorgelegde voorwaarden, zoals een notariële akte met daarin de statuten en een betaalde waarborgsom, niet op inhoud”. Op 19 januari zal het Centraal Stembureau van de Gemeente Utrecht gaan kijken of de drie partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de komende verkiezingen. “De partijen moeten dan alle zaken op orde hebben”, aldus Stoker.

Geen opmerkingen: