woensdag 8 april 2009

Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad 26 februari 2009

Inspraak bestemmingsplan Binnenstad‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 8 april 2009 17:35:29
Aan: inspraakbestemmingsplanbinnenstad@utrecht.nl
Aan: Dienst Stadsontwikkeling
t.a.v. De heer M.E. Kok,directeur.
Datum woensdag 8 april 2009
Betreft: Reactie

Hierbij reageer ik, zoals Stadsontwikkeling deze mogelijkheid aangaf in haar ‘voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad’ van 26 februari 2009. Eerder heb ik gereageerd op de inspraak- en informatieavond van 17 maart. 2009: Ten 1ste heb ik daar geprotesteerd tegen het feit dat de bovenwoning Servaasbolwerk 4 bis niet als zodanig werd vermeld in het fotobestand. Ten 2de wees ik op de fout ter zake van de cultuurbestemming die Stadsontwikkeling aan het perceel Leeuwenberg, Servaasbolwerk 1A had gegeven. Dit gebouw heeft vanaf 2006 een privé horeca bestemming met horeca vergunningen in verband met de hoofdbestemming welke gelegenheid biedt aan bruiloften, partijen, vergaderingen, workshops, lezingen, muziekbijeenkomsten en tentoonstellingen.


Voor de inzage van het bestemmingsplan en de juridische regelingen zijn 3 locaties genoemd en 2 avonden georganiseerd. Prima! Maar waarom kan niemand, het planontwerp digitaal inzien op www.utrecht.nl/bestemmingsplanbinnenstad ? Ik heb mij nu twee keer vrij moeten maken om voor inzage naar het ICU te rijden. Daar kon het plan ook niet digitaal gelezen worden omdat daar inderdaad niet in voorzien was. Ik vind dit onacceptabel.


Verzoek om uistel.

Iedere keer naar het ICU gaan om daar de planteksten en –tekeningen in te zien kostte teveel (onbetaalde) tijd. Met als gevolg dat mijn inspreekreactie nog niet klaar/af is. Kan ik uitstel krijgen vanwege tijdnood omdat het plan niet, zoals beloofd was, op internet is gezet ?

Bezwaren.

Genoemd Wijkbericht betrof de inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad. Mijn bezwaren tegen genoemd plan verwoord ik als volgt.


Utrecht heeft een monumentale binnenstad.

Dit betekent dat dit gebied niet ingericht is voor het autoverkeer en het parkeren voor belanghebbenden anders dan de eigen Stadbewoners. Evenmin is dit kwetsbare gebied geschikt voor hedendaagse bouw- en sloopactiviteiten. De binnenstad kent een overvloed aan klachten over het onevenredige beslag dat de horeca op de openbare ruimte legt. Door alle openbare terrassen kan er niet langer veilig gefietst, gebromd of gewandeld worden. De buitenterrassen van de horeca zijn vaak vier keer groter dan het oppervlak van het perceel zelf. Het plangebied kent een chronisch te kort aan goedkopere accommodaties voor overnachtingen. Vandaar dat er bij de Sleep-inn mensen dagelijks weggestuurd moeten worden, die dan op straat moeten overnachten. De talrijke overlast gevende evenementen veroorzaken wanhoop bij de bewoners omdat klachten daarover toch niet behandeld worden. De nachtelijke overlast van bezopen horeca klanten houdt Binnenstadbewoners uit de slaap. Dit alles is de ‘schuld’ van het oude bestemmingsplan dat nu zogenoemd “vernieuwd” wordt. Ik heb van collegae ondernemers die het plan wel hebben kunnen inzien, gehoord dat er geen politieke wil is, om in dit voorontwerpbestemmingsplan, de wildgroei aan horeca in te dammen. In tegendeel: De horeca mag uitbreiden naar de buurpanden, naar hun binnenterreinen en naar de achterhuizen. Dat vind ik onverantwoord. Ook het feit dat de grote kruideniers en non-foodzaken tóch op zondag weer open mogen zijn, brengt overlast en onrust te weeg.


De Binnenstad is in alle opzichten verloederd

Vooral dit kwetsbare stadsgebied heeft behoefte aan een Stadsbestuur wiens bestuurlijke beslissingen op eerlijkheid en openheid gebaseerd zijn. De Binnenstad is de afgelopen 10 jaar, verloederd omdat het Stadsbestuur in haar beschermende taken betreffende ons erfgoed, ons stadsgroen, onze speeltuinen, onze markten, in ernstige mate te kort is geschoten.

B&W en de Raadsleden hebben de afgelopen 10 jaar opzettelijk een gedoogbeleid gevoerd. Men heeft niets gedaan toen er op kwetsbare plekken zonder bouwvergunning gesloopt is geworden. Het Gemeentebestuur heeft willens en wetens niet voorkomen dat Middeleeuwse monumenten met een nieuwe eigentijdse architectuur te lijf zijn gegaan. Een van de vele voorbeelden is de Leeuwenberg(kerk) zogauw deze door ondernemers in de horeca in samenwerking met de Rabobank was gekocht, is er sprake van puur vandalisme.

Feitelijk is het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad 2009 een vorm van legalisering van datgene dat in de afgelopen 10 jaren op illegale wijze en met het gedogen van een onbehoorlijk bestuur is gesloopt, gebouwd en verpest .Een herstelplan

Ik mis bij dit nieuwe bestemmingsplan een voorstel tot een herstelplan betreffende alle zaken die de afgelopen 10 jaren zo fout zijn afgelopen.Utrecht gaf de wijkraad ten onrechte een adviserende voorinspraak.

Dit betekent dat de wijkraad, die geen volksvertegenwoordigende mandaat heeft, van B&W de gelegenheid kreeg voorop te lopen bij de inspraak en het zogenoemde ‘meedenken’ over het planbesluit Binnenstad. Het bestuurlijke planbesluit Binnenstad 2009 is daarom juridisch gezien onrechtmatig genomen. B&W hebben immers het ontwerpplan pas voor de inspraak vrij gegeven, nádat de belangengroepen in de wijkraad gehoord waren. De bestuurlijke informatie en het overleg met B&W is dus selectief toegepast. Dit gebeurde op de discussieavond van 19 november 2008 onder leiding van Robert Giesberts en Cees van Eijk (GroenLinks) wethouders. Een vaststaand percentage van 99% van de bewoners en ondernemers in de Binnenstad hebben niets van doen met de wijkraad en het achterkamertjesbeleid van B&W en de Raadsleden. Juridisch gezien kunnen er dus geen rechten ontleend worden aan het onderhavige bestemmingsplan. Het is een plan alleen vóór en dóór ondernemers die maar 1% van de belanghebbende Binnenstadters uitmaken. De wijkraad is een ondemocratisch monster en past derhalve dus niet in het kader van een onpartijdige besluitvorming welke het bestemmingsplan zegt na te streven.Bestemmingsplan afgekeurd


Concluderend kan ik stellen dat het Wijkbericht voorontwerp-bestemmingsplan Binnenstad 2009 ons, namens B&W en de Raadsleden de volgende onacceptabele planindicatie aanbood:

A) De sloop- en bouwregels Woningwet 2003 mogen ter plekke van de binnenstad, in het nieuwe bestemmingsplan definitief geen obstakel meer vormen voor het ondernemerschap dat op de vierkante centimeter, meters wil uitbreiden en daardoor overlast en onveilige situaties veroorzaakt.

B) Het beschermd stadsgezicht van de binnenstad wordt in het belang van ‘vernieuwd’ slopen en bouwen definitief losgelaten, met als gevolg dat de wettelijke en onafhankelijke Commissie Welstand en Monumenten definitief een farce wordt.

C) Ondernemers krijgen het ondemocratische ruimte- en principerecht voor het oprichten van nog meer horeca of anderszins van hetzelfde. Ondernemingen krijgen in principe een vergunning om uit te breiden naar de naastgelegen panden met de woningen daarboven en naar de (groene) binnenterreinen en achterhuizen van hun onderneming . Dat zorgt voor nog meer overlast en nachtelijk gedonder.

D) Eigenaren van leegstaande monumenten / bijzondere panden moeten op korte termijn een bestemmende vergunning kunnen krijgen voor het slopen en (ver)bouwen van hun onderneming, om de reguliere inspraak procedures voor te kunnen zijn.

E ) Ondernemers die ook in het pand wonen, krijgen geen vergunning om te ondernemen wanneer het vloeroppervlak minder of gelijk is aan 40 m2. Laat ik nu de énige ondernemer in de hele Binnenstad zijn die woont en werkt op zo’n opvallend klein vloeroppervlak !


Nawoord.

Met al het bovenstaande heb ik duidelijk gemaakt dat het ‘nieuwe’ bestemmingsplan eenzijdig, ondemocratisch en elitair in elkaar zit. Er wordt voornamelijk rekening gehouden met de expansie van die ondernemer in de Binnenstad, die zijn/haar wensen vóór hun beurt mochten uitspraken.


Vanwege al de bovenstaande argumenten maak ik (formeel) bezwaar tegen het hele plan.


Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge

Servaasbolwerk 4-4bis

3512 NK Utrecht.

tel.030-2316070

www.annemarietenberge.blogspot.nl

Geen opmerkingen: