maandag 20 april 2009

Brief 20/04/2009 aan Fransen Prov.ZH over het onbehoorlijk bestuur van de minister

1 / 2

FAXBERICHT 070-441 78 23
Aan: Doyen Kring van commissarissen van de Koningin. t.a.v.: J.Fransen,cvdK der Provincie Zuid Holland.
Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Tel. alg.: 070- 441 81 20
Fax alg.: 070- 441 78 23

Van:
Democraten van Amsberg
A.M.S.ten Berge, oprichtster
Servaasbolwerk 4.
3512NK Utrecht Mail:amstenberge@hotmail.com www.annemarietenberge.blogspot.com


Datum: 20 april 2009. Om ongeveer 10:45 uur.
Betreft : Uw overleg van 20 april 2009 met de minister van BZ&K
Bijlage: Geen.


Geachte heer Fransen,

Dankzij de informatie van de Volkskrant heb ik kennis kunnen nemen van de inhoud van uw brief 02/04/09 met kenmerk: PZH-2009-251252 gestuurd aan Guusje ter Horst (PvdA), minister van BZ&K, Naar aanleiding van uw brief, bericht ik u het volgende.

Vandaag, 20 april 2009 heeft u met de minister dus een Kring-overleg gepland inzake de aanpassingen van het huidige financiële systeem van vergoedingen rondom de inschrijving en de huisvesting van de burgemeesters vanaf de 1ste dag van hun benoeming in de nieuwe standplaats.

Eerder hebben in deze kwestie de VNG, het NGB voor advies aan de minister de mogelijke aanpassingen onderzocht en nu ‘mogen’ de cvdK’s aanschuiven..

Echter, alle medewerking van genoemde organisaties in de bovenstaande procedure is volgens onze democratische rechtstaat onrechtmatig. Het VNG, het NGB en de Kring van cvdK’s mogen in deze kwestie gezien worden als belanghebbende partijen (vriendjespolitiek) met een eigen financieel en politiek belang.

Bij de betreffende sollicitatiegesprekken voor burgemeestersposten mogen de zaken, welke buiten het wettelijk gestelde liggen, zoals extra vergoedingen, bonussen, ontheffing of dwingend meedoen aan een burgemeestersreferendum, geen voorwaarden zijn in het vrijelijk solliciteren. Met het aanvaarden van het ambt en de benoeming als burgemeester zal deze vanaf de 1ste dag van aantreden ingeschreven moeten staan in de betreffende Gemeente en alleen kantoor mogen houden op het Stadhuis aldaar.

Het mag duidelijk zijn dat ik als belanghebbende burger met mijn, vanaf 2005 getoonde aspiraties voor het vrij gekozen burgermeesterschap, langs deze weg de minister en de aangeschoven genootschappen niet alleen waarschuw voor een ondemocratische misstap, maar ook voor de stap die al genomen is, namelijk: Het buiten het bestuurlijk kader in overleg gaan en afspraken maken over het eigen financiële beloningssysteem.
2 / 2

Immers het overleg en het onderzoek dat door de minister gevraagd is aan bovengenoemde partijen, om te overleggen hoe vorm te geven aan de financiële extraatjes en het gedogen van uitzonderingen inzake de wettelijke verplichting zich in te schrijven in de nieuwe standplaats, getuigt van een zekere mate van onbehoorlijk bestuur. Het overleg gaat immers niet over de eerder vastgestelde (progressieve) salariëring van de Nederlandse burgemeesters.

Een burger mag er op vertrouwen dat de overheid zich houdt aan hetgeen de wet mogelijk maakt en de Staatsinrichting voorschrijft. En volgens onze Staatsinrichting mag/kan het ministerie van BZ&K alleen voor adviezen/voorstellen van bovengenoemde aard, zich rechtstreeks richten tot een onpartijdig volksvertegenwoordigend orgaan en/of de kwestie voorleggen aan de bestuursrechter bij de Raad van State.

Ik geef u op een briefje dat de minister in het ongelijk gesteld zal worden. .

De betreffende kwestie is kennelijk op de ministeriële agenda gekomen als gevolg van de schandalen inzake het onrechtmatig handelen van de nieuw benoemde burgemeesters in Den Helder(VVD) en in Utrecht(PvdA).Alsmede op de agenda gekomen vanwege het goed praten van de onrechtmatigheden door de verantwoordelijke minister zelf. Ik begrijp uit de gang van zaken dat de ministeriële voorkeursbehandeling en haar eigenwijze uitgerekte wetsuitleg in het betreffende overleg van 20/04/2009 ter sprake zal komen.

Aleid Wolfsen (PvdA) onze nep-burgemeester die ongeveer 17.000 euro teveel gedeclareerd had zei en ik citeer in cursief: “Ik heb maar een kleine fout gemaakt en dat is dat ik mij eerder in Utrecht had moeten laten inschrijven”. Einde citaat. Wolfsen huurde vanaf 1 januari 2008 een woning in de Magdalenastraat 2 en mijn hele buurt weet dat in het betreffende perceel geen enkel (legaal) pension was gevestigd.

Wat je beroep ook is, je hoort als burger de wet te kennen en op te volgen. En als de wet zegt dat je bij een nieuw woonadres in een andere gemeente, je eerste gang naar de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen hoort te zijn om je in te laten inschrijven, dan geldt de bestuurlijke controle alsmede de navolging van die wet ook voor ministers, cvdK's en burgemeesters.

Het is een feit dat Aleid Wolfsen (PvdA) onze Utrechtse nep-burgemeester, aan zijn genoemde fout 17.000 euro heeft ‘verdiend’. Hij is immers niet teruggefloten. Niet door zijn (PvdA)partijgenoten in de Utrechtse gemeenteraad, noch door zijn hoogste baas en partijgenoot: Guusje ter Horst, de PvdA minister van BZ&K in het kabinet Balkenende IV.

Ik verwacht dat ik het bestuurlijke wanbeleid in deze kwestie duidelijk onder woorden heb gebracht en wens door u geïnformeerd te worden over het verdere verloop van deze onverkwikkelijke zaak..


Hoogachtend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: